Anda di halaman 1dari 3

Ijazah vs Risalah

www.iLuvislam.com
by: azree_mh @ www.studiomuslim.com
Ana ada satu soalan untuk antum semua, Akh Sawan men!hentikan seke"a#
ayatnya dan kemudian menyambun! kembali, $alau antum berada dalam keadaan
untuk memilih antara dakwah dan #ela"aran yan! mana kedua%duanya san!at
#entin!. A#a #ilihan antum&
Antara menyam#aikan risalah den!an i"azah, yan! mana men"adi #ilihan& Saya
ter!amam seketika memikirkan "awa#an. $alau hendak diberikan "awa#an skema
dan menye"ukkan hati meman!lah terlalu mudah.
'erus saha"a kita katakan, lakukan saha"a kedua%duanya. 'eta#i sekadar kata tan#a
#erbuatan, saya rasakan itu amat tidak #atut sekali. 'erlalu mudah menyebut badan
"adi binasa. 'erlalu ce#at men!ambil ke#utusan, se!ala #erkara serba tidak kena.
Seoran! demi seoran! ahli usrah saya yan! lain men"awab, dan saya masih la!i
merenun! memikirkan "awa#an. (enden!ar "awa#an dari#ada mereka semua
meman! san!at sesuai den!an a#a yan! mereka lakukan. )an meman! dirasakan
"awa#an itu datan! dari#ada hati mereka.
Saya #ula masih la!i berikir%ikir a#akah "awa#an yan! #atut diberikan.
Menyampaikan risalah
'elah men"adi tan!!un!"awab ba!i setia# oran! muslim itu untuk men!a"ak ke arah
kebaikan dan mence!ah se!ala #erkara yan! tidak baik. 'idak kira walau a#a "ua
keadaan, bela"ar atau beker"a atau men!an!!ur atau berkahwin, tan!!un!"awab ini
teta# mesti ditunaikan.
)akwah itu wa"ib, maka ia mesti dilaksanakan. )akwah sebetulnya bukanlah aktiviti
dalam "emaah saha"a. (alah kalau kita berseoran!an #un, dakwah teta# mesti
di"alankan. *a, meski kita tidak masuk mana%mana "emaah sekali #un.
'eta#i ba!aimana cara berdakwah yan! dian"urkan& Ada oran! kata, Saya bukanlah
tahu macam%macam. A#atah la!i nak kata alim.
$ita lihat kembali ke#ada ayat +Amar (a,ru -ahi (un!kar,. (en!a"ak ke#ada
kebaikan dan mence!ah keburukan. $ita berdakwah bukan untuk menun"ukkan yan!
diri kita tahu tentan! #erkara tersebut teta#i adalah untuk men!a"ak ke arah
kebaikan.
)an biarlah diri kita berdakwah kerana
kemahuan dalam diri untuk men!a"ak ke arah
kebaikan. .ukannya sekadar untuk memberi
tahu a#a yan! kita tahu. A#abila kemahuan
dalam diri itulah yan! menyuruh kita su#aya
menyam#aikan risalah, maka dari situlah
timbulnya isti/amah atau berterusan
menyam#aikan risalah.
.ukannya susah untuk men!a"ak oran! berbuat
sesuatu #erkara. $alau kita sudah boleh a"ak
dia #er!i makan, cuba kita rin!ankan mulut
a"ak solat ber"emaah "u!a. )an bukannya kita
#erlu menukar ime" kita, teruskan den!an
#enam#ilan diri #un boleh "u!a. )ari situlah
kita da#at ke#uasan dalam ber#esan%#esan.
$alau#un a#a yan! kita a"ak itu ditolak, teta#i
"an!anlah men!alah. .ukankah kadan!%kadan!
kalau a"ak makan #un kawan kita itu menolak&
.erdakwah untuk +memberi, bukannya untuk
+menerima,.
Soalnya adalah mahu atau tidak mahu.
Perlukah masuk mana-mana jemaah?
Ada ke #atut si +mamat, tu kata aku tak nak men"alankan urusan a!ama. $emudian
dia salahkan aku bela"ar #ula, Sa yan! baru saha"a masuk ke bilik mele#askan
buku%bukunya ke atas me"a den!an suara yan! marah%marah.
0h, sebab a#a dia kata macam tu& Soal saya kehairanan.
Sebabnya aku tak mahu masuk usrah dia. Sebab #alin! utama sebab aku tak nak
"oin "emaah dia. Ada ke #atut sebab aku tak nak join "emaah saha"a terus dilabel
anti"emaah, "awabnya dalam nada suara yan! masih marah.
0rm. 1tulah sebabnya kalau kita buat sesuatu #erkara "an!anlah kita terlalu taksub,
nanti semua #erkara yan! oran! lain buat dan kita rasa tak kena, maka kita katakan
dia salah, Saya cuba menenan!kannya.
1ni #erkara biasa yan! #ernah "u!a timbul ke#ada saya suatu masa dahulu. Semasa
saya masih la!i di sekolah menen!ah. Saya #ernah dilabel be!itu kerana saya
menolak untuk masuk ke dalam satu "emaah tersebut, tidak mahu #er!i tamrin dan
seba!ainya.
.a!i saya berdakwah bukannya den!an #er!i tamrin, #akai ko#iah, masuk "emaah
dan seba!ainya. .anyak cara untuk kita menyam#aikan risalah. $alau mahu lebih
baik, a#a yan! kita bela"ar, itulah yan! kita sam#aikan. 'eta#i kita masukkan unsur%
unsur 1slam.
1tu lebih baik saya rasakan.
Risalah dan Belajar
2ernah dulu seoran! rakan saya yan! suka men!!unakan ilmu%ilmu sains yan! dia
bela"ar untuk dia "adikan satu bahan dalam tazkirahnya. San!at seronok dan san!at
menyenan!kan. $adan!%kadan! terasa se#erti satu bentuk humor #ula.
Antaranya yan! masih saya in!at, 3ati kita ini
se#erti spring. Ada had kenyalnya. $alau terlalu
dire!an!kan mun!kin tidak boleh kembali ke#ada
bentuk asal. .e!itulah dalam hidu# kita.....
Lebih kuran! be!itulah antara ayat%ayat yan!
di!unakan dalam tazkirahnya. San!at menarik dan
san!at berkesan. (enyam#aikan risalah den!an
bela"ar boleh disatukan4
'eta#i tidak ramai rasanya yan! mam#u melakukan
demikian. Ada yan! in!in bela"ar saha"a. 1tu tidak
men!a#a. Ada yan! in!in berdakwah saha"a, itu #un
tidak men"adi kesalahan ba!i saya kalau meman!
itu yan! dia in!inkan.
)an be!inilah "awa#an saya ke#ada na/ib saya, $ita lihat a#a keadaannya #ada
waktu itu. Lain keadaan maka lainlah "awa#annya. (un!kin saya akan #ilih 5i"azah5
atau mun!kin saya akan #ilih 55risalah. )an mun!kin "u!a saya akan #ilih kedua%
duanya. Saya #erlu lihat di mana kemam#uan saya #ada masa itu. )an yan! mana
lebih utama.6
Apa pula pilihan anda?