Anda di halaman 1dari 19

EMPAT ASPEK PENTING DALAM KRITIKAN SENI VISUAL

KAEDAH YANG DAPAT MEMPERKEMBANGKAN PENGALAMAN ESTETIK DALAM SENI VISUAL


1. Pembacaan
2. Kajian
3. Penerokaan
TEKNIK PENGOLAHAN WARNA UNTUK MENGHASILKAN SEBUAH CATAN
Teknik Catan
a- Teknik impast menggunakan warna pekat terus daripada tiub warna kepada berus atau pisau palet ke atas
kanvas
b- Teknik !"a#in! mewarna selapis demi selapis untuk menimbulkan kesan lembut licin dan berkilau
c- Teknik titik !pointilisme" meng#asilkan titik-titik menggunakan berus untuk membentuk objek
d$ Teknik Ha%& E&!e mempun$ai rupa bentuk $ang jelas dan perbatasan $ang tepat menggunakan %masking
tape& untuk memisa#kan warna
e- Teknik S'(m)"in! !melembut" menggunakan lapisan nipis warna legap di atas warna latar untuk
menimbulkan kesan lutsinar atau kesan kusam
'-Teknik Basa* (aitu teknik cat air.Permukaan kertas dibasa#kan dengan menggunakan warna cair disapu atas
kertas basa#.
Empat )i&an! (tama &a"am pen!ka%+aan,
a" catan
b" lukisan
c" arca
d" cetakan
CONTOH KRITIKAN SENI VISUAL
FLORA KERIS MELAYU SAKTI
$DESKRIPSI
Kar$a bertajuk )*lora Keris +ela$u ,akti) ole# +o#d +usta'a +o#d -#a.ali
memaparkan imej keris dengan menggunakan media campuran.
$ANALISIS
Kar$a ini berbentuk arca timbulan dan menggunakan pelbagai media campuran dalam peng#asilan kar$a.
/nsur-unsur seni $ang di tonjolkan dalam kar$a adala# rupa dan jalinan manakala prinsip rekaan $ang
diaplikasikan memaparkan #armoni kesatuan kepelbagaian imbangan dan penegasan.
$INTERPRETASI
Kar$a )*lora Keris +ela$u ,akti) cuba mengangkat seni tradisi orang-orang +ela$u melalui senjata keris.
0alam seni tradisi keris mempun$ai 'ungsi $ang pelbagai termasukla# alat memperta#ankan diri sebagai
senjata peperangan tara' #idup dan pangkat serta digunakan dalam perubatan tradisional.
Kini 'ungsi keris semakin diketepikan. (a tidak lagi relevan dengan dunia teknologi dan digital. *ungsin$a
sangat ter#ad dan kadang-kadang #an$a tersimpan di dalam peti buruk. 1an$a mereka $ang berilmu akan
meng#argain$a.
+o#d +usta'a -#a.ali melalui kar$an$a memaparkan imej keris dalam konteks $ang bole# diterima kini. (a
bukan lagi untuk digunakan sebagai senjata peperangan atau alat memperta#ankan diri sebalikn$a kar$a
)*lora Keris +ela$u ,akti) mengupas isu-isu berkaitan jati diri seorang +ela$u moden.
Kar$a ini menonjolkan moti'-moti' 2ora keris dalam bentuk berjalinan. 1ulu keris $ang asaln$a berbentuk 3
0imensi diola# menjadi moti' berupa 2 0imensi serta di#iasi dengan jalinan corak pada #ulu keris dan keris
itu sendiri.
Kar$a mengaplikasikan prinsip imbang tidak simetri dan jalinan corak $ang berulang-ulang mewujudkan
kesan #armoni dan kesatuan. Pengkar$a mungkin cuba mengupas isu jati diri dan pen$atuan mas$arakat
+ela$u $ang dili#at semakin berpeca# bela#.
Kepelbagaian media campuran dalam peng#asilan kar$a ini memaparkan nilai estetik $ang tinggi melalui
teknik-teknik peng#asilan kar$a.
$PERTIMBANGAN
Kar$a )*lora Keris +ela$u sakti) ole# +o#d +usta'a -#a.ali 3erja$a mengupas isu-isu berkaitan jati diri
orang-orang +ela$u. 3eliau juga mentrans'ormasikan seni tradisi +ela$u lama menjadi sebua# kar$a arca
timbulan seni pasca moden $ang sarat dengan 'alsa'a# kemela$uann$a.
NOTA SENI VISUAL STPM
Site Map
PENGENALAN SENI VISUAL
A) PENGERTIAN SENI VISUAL
Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai suara, comel
bentuk badan manakala .
seni,II: membawa maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan
hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.
Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis dan seni reka.
alam !nsiklopedia Malaysiana "#$$% & ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah'indah pada pandangan
pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran.
Menurut buku (ine art in Islamic ci)ilization "#$*#&,pemikir islam iaitu imam +l' ,hazali memperkatakan bahawa seni itu indah
melalui pandangan kecantikan dan keindahan.
-leh itu penjelasan konsep seni )isual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri " sel. e/pression&, pengalaman
dan sensasi )isual dan sentuh samada dalam bentuk 0 dan 1.
B) PENGKELASAN SENI VISUAL
2eni )isual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan perekaan.
I) Pengkaryaan
Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 0 dan 1. 3ebanyakan bahan'bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik
kon)ensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. 4ontoh pengkaryaan ialah 5ukisan, catan,
seni cetak dan arca.
II) Perekaan
Ialah penghasilan 0 dan 1 yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. 4ontoh perekaan ialah
gra.ik dan multimedia " komunikasi )isual&, reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri " automobil, logam halus, tekstil dll &
dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman 6 seni lanskap.
C) PERANAN SENI VISUAL
7eranan yang dimainkan oleh seni )isual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan sosiologi.
I) Peranan psikologi
7eranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri indi)idu berdasarkan kepada perkembangan sensiti)iti,
emosi, kreati)iti, dan ekspresi yang berlaku dalam diri indi)idu melalui akti)iti seni )isual.
2ensiti)iti pula merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik.
7embelajaran 2V, akti)iti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan,sensibility " kebolehan untuk merasa dan menghayati&
!mosi ialah keupayaan melahirkan idea, rasa hati,membuat pertimbangan dan pernyataan diri. . 7embelajaran 2V, akti)iti dan
apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility, mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti
rasa cinta atau rasa takut.
kreati)iti, boleh dilihat dari diri indi)idu yang mempunyai daya kreati.. Indi)idu ini berupaya mengubah dan menta.sir semula
sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik.Indi)idu ini sensiti. kepada masalah di sekelilingnya, yang
kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. 7enghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya
kreati.nya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. Indi)idu ini juga
berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik.
7embelajaran 2V, akti)iti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta, menjadikan indi)idu lebih
imaginati. dalam pengkaryaan dan perekaan.
!kspresi ialah tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran, orang lain,masyarakat, peristiwa
dan benda. 7embelajaran 2V, akti)iti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan, curahan idea, gambaran pemikiran dan
perasaan, menggambar, memberi makna menerusi perkataan, pergerakan, arahan dan symbol. 2elain itu ia dapat memberikan
kepada indi)idu berkomunikasi idea, perasaan dan emosi.
II) Peranan sosiologi
7eranan 2V dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat " seni dan masyarakat &. +ntara peranan 2V :
Nasionalise ' (alsa.ah,pemikiran, mani.estasi, idea, indi)idu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai, semangat
dan perasaan melalui 2V. 7embelajaran 2V, akti)iti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan
8egara.4ontoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu 8egara "arca& dan juga potret'potret pemimpin
negara.
Perseki!aran' 3esedaran nilai persekitaran, unsur keselesaan dan keharmonian dalam 2V. 7embelajaran 2V, akti)iti dan
apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesiti)iti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan.
+ntara contohnya 9umah rakit : 3uala 5ipis karya 7eter Harris dan ;aktu 7agi i 3ampung, karya 5ai (oog Mooi, reka bentuk
lanskap dan hiasan dalaman.
9umah rakit' 3uala 5ipis
Propagan"a' 2V sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea, hasrat atau kepercayaan, pengaruh dan kuasa.
4ontohnya 7oskad kepada unia, karya +wang amit +hmad.
7oskad kepada dunia "#$$<&
Ri!#al $ #pa%ara' 2V dalam melaksanakan ritual=upacara sesuatu budaya dan adat resam
dalam akti)iti kehidupan masyarakat. 3ebanyakan hasil karya adalah berbentuk 1 atau arca. 4ontohnya 7atung >ah Hut dan Mah
Meri, yang menjadi patung penyembahan orang'orang asli di 7ahang dan 2elangor.
Spiri!#al : 2V untuk ketenangan, kepuasan dan keselesaan. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari
cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. 4ontohnya, 2emangat ?umi, +ir, dan @dara, karya 7atrick 8g 3ah -nn.
Pengel#aran' Hasil seni 2V berasaskan kepada .aktor cita rasa, gaya, .ungsi dan kegunaan. 7embelajaran 2V, akti)iti dan
apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. 3ebanyakan
hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. 4ontohnya penghasilan batik dan songket.
Pe#&#kan' Hasil 2V berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. 4ontoh'contohnya yang jelas ialah papan billboard dan
poster.
Perniagaan "an per"agangan' 7embelajaran 2V, akti)iti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat
berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. +ntara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan.
') PENGALAMAN ESTETIK
apat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri indi)idu, masyarakat dan persekitaran.Terbahagi kepada
Pengalaan langs#ng' Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni. Melalui penglibatan deria. +ntara yang
terlibat ialah pelukis, pengarca, pandai tukang dan sebagainya.
Pengalaan in!elek!#al' Melalui kajian, penerokaan, eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam
proses penghasilan produk seni.
Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep, .alsa.ah dan nilai. 3ebanyakan yang
terlibat ialah para pengkritik, penggiat seni pengkaji dan indi)idu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang
yang berkaitan dengan seni.
PEN'EKATAN SE(ARA) 'AN KRITIKAN SENI VISUAL
7endahuluan
Seni
2eni adalah suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap indah. 2eni memenuhi keperluan'keperluan naluri estetik
dan .izikal manusia yang dipengaruhi oleh .aktor'.aktor keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan yang tertentu. Hal ini
telah melahirkan kepelbagaian pengertian seni seperti tradisi, moden dan pascamoden, mengikut zaman dan masyarakat yang
tertentu. 7enghayatan dan penghargaan terhadap seni lazimnya mengambil kira aspek'aspek .ormal, makna dan konteks
penghasilan sesuatu karya. 2eni juga mempunyai pelbagai peranan yang bersi.at psikologi dan sosiologi.
2ecara umum, seni berkaitan dengan hal'hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek'aspek jasmani dan
kerohanian indi)idu mahupun masyarakat. 2eni ditakri.kan sebagai suatu ciptaan ataupun ekspresi akan sesuatu yang dianggap
indah, terutamanya dalam bentuk )isual "Hornby, #$AB: B1&. 2eni juga disi.atkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan
yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan untuk melahirkan idea dalam bentuk yang nyata "Martin, #$*%: #0&. Hauser
berpendapat, seni adalah komunikasi "#$C$&. Herbert 9ead pula menjelaskan bahawa seni adalah penciptaan bentuk'bentuk yang
menyenangkan. 2eni adalah penjelmaan rasa estetika "#$C$: #%&.
Seni Vis#al
2eni )isual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus, dan perekaan, yang meliputi bidang'
bidang komunikasi )isual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran. 9ingkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni
reka. 3arya seni )isual ialah suatu ekspresi )isual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan
sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik'teknik yang tertentu. 7engkarya dan pereka lazimnya memilih bahan
yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. 3halayak menikmati karya seni )isual apabila bahan yang
digunakan pengkarya dengan cara'cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu di.ahami ataupun digunakan
mereka.
3arya seni )isual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan'bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mi/ed media. 2elain
daripada .otogra.i dan .ilem yang dirintis pada abad kesembilan belas, menjelang pertengahan abad kedua puluh, teknologi moden
telah menghasilkan media seni )isual yang baru seperti )ideo dan komputer. 2ebagai suatu bentuk komunikasi, seni )isual
menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran, perasaan, dan pengamatan "7reble, 7reble dan (rank, #$$$&.
7erkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni )isual, justeru melahirkan beberapa istilah seni
yang penting. 2ebagai contoh, istilah'istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke'#*. 2eni halus merujuk kepada
penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika, dan merangkumi bentuk'bentuk seni seperti catan, lukisan,
arca, cetakan, seni bina, puisi dan muzik "-sborne, #$A$: B<A&, sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan .ungsi
seperti produk'produk seni gra.ik, tekstil, seramik, seni industri, .esyen, .otogra.i, seni logam halus, seni reka hiasan dalaman, seni
landskap, multimedia dan animasi.
i samping seni halus dan seni gunaan, terdapat juga istilah'istilah seni tradisi, seni keagamaan, seni moden dan seni pascamoden.
2eni tradisi lazimnya disi.atkan sebagai bentuk'bentuk seni yang diwarisi oleh sesebuah bangsa dengan penampilan ciri'ciri
tertentu yang boleh mencerminkan identiti masyarakat tersebut. 2ebagai contoh, identiti dalam kesenian tradisi Melayu seperti
seni ukir, seni tekstil dan anyaman dapat dihayati menerusi keseragaman moti.'moti. dan maknanya. 2eni keagamaan pula
mendukung prinsip'prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara satu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep,
tatacara, kaedah dan prinsip yang tersendiri.
3epelbagaian ruang lingkup seni, sama ada dari segi bentuk, makna, teknik, bahan, dan hubungannya dengan konteks penghasilan,
termasuklah pengkarya dan persekitaran, serta penghayatan khalayak terhadapnya menjadi perkara'perkara asas kepada bidang
2ejarah 2eni Visual. >usteru itu, 2ejarah 2eni Visual adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji perkembangan tamadun manusia
menerusi penelitian terhadap kerja'kerja seni.
a) Konsep "an Kae"a* Se&ara* Seni Vis#al
+i) Maks#" Se&ara* Seni Vis#al
3eluasan pengertian dan skop seni )isual memungkinkan bidang 2ejarah 2eni Visual juga muncul sebagai suatu disiplin ilmu
mempunyai skop, peranan, dan cabang'cabang yang luas. 2ejarah 2eni Visual tidak hanya terbatas kepada persoalan atau
pengkajian tentang bentuk'bentuk seni, sebenarnya sejarah seni melibatkan apa'apa jua yang berkaitan dengan kerja seni itu
sendiri, termasuklah tentang pengkarya: pelukis dan pereka, bentuk, stail atau gaya, proses, teknik, bahan, makna, pemilik,
penaung, persepsi, tanggapan, peranan, dan kemungkinan'kemungkinan yang terhasil akibat daripada kewujudan karya seni itu.
?udaya )isual yang pelbagai bentuk dan rupa terhasil berlandaskan pelbagai pengalaman yang merentasi ruang dan jarak waktu
yang tertentu. alam konteks ini, 2ejarah 2eni Visual pada dasarnya menerokai akan apakah .aktor'.aktor pencetus terhasilnya
karya, akibat atau kesan, peranan, .ungsi, nilai, makna, serta persepsi masyarakat terhadap sesuatu karya. -leh kerana penghasilan
karya seni itu turut berhubung dengan bidang'bidang ilmu dan kebudayaan yang luas, justeru itu bidang 2ejarah 2eni Visual juga
dilihat sebagai suatu bidang kajian yang berkait dengan bidang'bidang ilmu dan pro.esion lain. 2ejarah 2eni Visual juga dilihat
sebagai suatu disiplin kemanusiaan yang menerangkan peranan seni dalam kehidupan manusia "Dakaria +li, #$*$E Muliyadi
Mahamood, #$$1E 7ointon, #$$BE Tansey dan 3leiner, #$$%&.
T#&#an Se&ara* Seni Vis#al
7enghayatan terhadap sejarah memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa masa lalu sebagai asas untuk memahami situasi
masa kini. >ika sejarawan memahami masa lalu dengan mengkaji .akta'.akta peristiwa, sejarawan seni )isual pula berusaha untuk
memahami masa lalu menerusi karya'karya seni. alam konteks ini, karya seni )isual menjadi dokumen'dokumen sejarah yang
merakamkan akan masa atau era yang menghasilkannya, sementara apresiasi atau penghayatan seni yang menjadi dasar bidang
2ejarah 2eni Visual bertindak sebagai asas untuk memahaminya. 2elain daripada memperjelaskan akan bentuk, makna, dan .ungsi
sesuatu karya, 2ejarah 2eni Visual juga melihat akan perubahan'perubahan persepsi, .ungsi, mahupun makna yang berlaku ke atas
sesuatu karya itu, contohnya dengan mengkaji .aktor'.aktor yang mewujudkan sesuatu perubahan "7ointon, #$$BE Tansey dan
3leiner, #$$%&.
+ii) Kae"a* Se&ara* Seni Vis#al
alam bidang 2ejarah 2eni Visual, karya seni merupakan dokumen sejarah atau sumber primer yang penting, sementara apresiasi
atau penghayatan seni menjadi asasnya. 3aedah mendekati atau menganalisis karya seni boleh dilakukan dengan mengajukan
beberapa soalan asas tentang karya yang sedang dikaji ataupun dihayati.
Misalnya, ia boleh dimulai dengan bertanya apakah objek ituFE untuk siapa ia dibuatFE ia dibuat daripada apaFE bagaimana
keadaannya sekarangFE adakah ia satu'satunya objek sedemikianFE apakah maksudnyaFE apakah yang cuba disampaikanFE
bagaimanakah ia dipersembahkanFE dan siapakah yang menghayatinyaF. +tau, ia boleh dimulakan dengan soalan siapakah
pembuatnyaFE di mana ia sekarangFE bagaimana ia berada di tempatnya kiniFE bila ia sampai di tempatnya kiniFE siapa yang
mendapatkannyaFE mengapaFE berapakah harganyaFE siapa pemilik asalnyaFE siapa yang menghayatinyaF "7ointon, #$$B: %#&.
7ersoalan'persoalan asas ini menjadi dasar dalam mengenali serta memahami sesebuah karya seni itu dengan lebih dekat dan
bermakna. Ini yang ditegaskan oleh Hauser dalam tulisannya, bahawa dalam usaha memahami karya seni, kita tidak terus
menerangkannya, tetapi cuba menyesuaikan diri kita dengannya.
?erbicara tentang karya seni, Hauser menulis:
G;e do not go straight towards them, but circle around them. !ach generation sees them .rom a di..erent point o. )iew and with a
.resh eyeE nor is it to be assumed that a later point o. )iew is more apt than an earlier one. !ach aspect comes into sight in its own
time, which cannot be anticipated or prolongedE and yet its signi.icance is not lost, .or the meaning that a work assumes .or a later
generation is the result o. the whole range o. pre)ious interpretations.G "Hauser, #$C$ in (ernie, 0<<#: 0<C&.
2ecara umumnya, pengkajian terhadap karya seni perlu mengambilkira aspek'aspek bentuk "aspek'aspek .ormal, termasuklah
pengolahan karya dan gaya penampilan& dan makna "ikonogra.i: tersurat dan tersirat&. 7enelitian terhadap bentuk dan makna ini
pula dihubungkan dengan konteks penghasilan sesuatu karya, misalnya aspek'aspek period atau masa: sejarah dan kebudayaan.
alam mengkaji bidang sejarah seni umumnya perlu mengetahui tentang bagaimana sesebuah karya itu diolah dan dihasilkan.
alam proses pengolahan inilah 1 kaedah yang digunakan iaitu:
Idealisasi : merujuk kepada unsur kepercayaan = keagamaan. terdapat banyak pada imej'imej keugamaan. 7engolahan dibuat
menggunakan perkiraan dan .ormula& untuk maksud menyampaikan rasa keunggulan, penataan secara hieratik, melibatkan
e/aggeration sama ada dari aspek idea mahu pun .orm
9epresentasi'merujuk kepada perlambangan. menyatakan tentang keperihalan si.at dan ciri sesuatu kualiti hal yang mujarad
seperti berat atau isipadu sesuatu objek tanpa sebenarkan menekankan si.at luaran.-leh itu ia melibatkan satu perlambangan
aspek mujarad bagi maksud menginterpretasi tentang perkara yang bukan objek. alam banyak keadaan, sasaran pengambarannya
lebih mengutamakan aspek yang elemental dan prime)al
2tailisasi ' merujuk kepada bahan dan teknik yang digunakan dalam sesuatu karya atau perekaan. pertimbangan imej dibuat
dengan mengambil kira aspek ciri bahan yang digunakan dan rupa yang akan diserasikan dengan keseluruhan reka bentuk.
7endekatannya lebih berkait dengan masalah rekaan "design issues&. 4ontohnya ialah, gambar dalam moti..
a, Gaya penapilan
Teknik penggambaran menyentuh soal gaya dan bagaimana imej dipersembahkan kepada umum. 7ada amnya, terdapat tiga
kaedah utama yang boleh mengarah kepada penekanan gaya penampilan iaitu:
H Realis!ik'karya yang menggambarkan sepertimana objek=situasi asal melibatkan imitasi, peniruan daripada bentuk asal.4ontoh
,adis Melayu, 7otret iri "Mohd.Hoessien !nas&,
H Separa a-s!rak'Mengubah bentuk asal kepada unsur yang sukar di.ahami tetapi masih boleh dikenali unsur'unsur asal.4ontoh
,irl ?e.ore a miror "7ablo picasso&, Hang Tuah Hang >ebat "Ismail Mustam&
H A-s!rak' karya yang melambangkan keseluruhan imej yang sukar di.ahami , dikenali sebagai mujarad,niskala,kabur, tetapi
pengkarya lebih mementingkan simbol,bentuk dan warna,4ontoh 7ago'pago "+.5ati.. Mohidin&, ,unung 5edang "2yed +hmad
>amal&