Anda di halaman 1dari 8

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
SK. TEMENGGONG ABDUL RAHMAN 2, JOHOR BAHRU
MINIT MESYUARAT AJK KEJOHANAN MERENTAS DESA SEKOLAH
Tarikh : 9 April 2013
Hari : Selasa
Masa : 2.30 3.30 petang
Tepat : !ilik Mesyuarat STA" 2
Pengerusi : Puan #alihar !inti $%in
Keha%iran&!ilangan' : 2()31
1' Puan *+rpisah !inti ,-rahi
2' Puan "a.iah !inti A-%ullah
3' Puan *ur A/uaa !inti "+.ik
0' Puan #alihar !inti $%in
1' 2n3ik A%a !in Sahiin
4' Puan Anisah !inti 5aha-
7' 2n3ik Anuar Musya%%a% !in 6ukan
(' Puan 7han 7heng 7hin
9' Puan 8i+ng King H+ng
10' 2n3ik 9ag%e: Singh A)6 ;ur3haran Singh
11' 7ik *++r Akar !inti Ha%an
12' 2n3ik M+h% <airus !in #akaria
13' Puan *++r Sa.i/ah !inti Aha% *a/ri
10' Puan *ur Aalina !inti M+h% Sa%ni
11' Puan Pa3kia Mary 8as A)P Sau=ariyar
14' Puan "ashi%ah !inti ,sail
17' Puan Se 5ai Han
1(' 7ik !+>ees=ari A)P !+san
19' Puan Sya/ila Ana !inti M% Sa-ri
20' 2n3ik #ulki.li !inti Maat
21' 2n3ik Muhaa% "+slee/an !in Arisan
22' 7ik 8i:iyalakshe A)P 8au%aren
23' 2n M+h% <a%/r+l !in Pathil
20' 2n3ik "u/aii !in A-%ullah
21' Puan 7he Shari.ah !inti 7he Mans+r
24' 2n3ik 5an M+haa% Kael -in 5an ,sail
27' 7ik $i Khali%ah !inti Salleh
2(' Puan 5ar%iah !t Salleh
Ti%ak Ha%ir :
1' 2n3ik Anuar !in !e>+ !ertugas Pega=ai MSS89!
2' 2n3ik A%a !in Sahiin Kursus
3' Puan Mahi/an !inti M+h% "a/ali 7uti !ersalin
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat

1 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI : PN ZALIHAR BT UDIN
1.1 Puan #alihar engu3apkan teria kasih atas keha%iran seua guru.
2 KEJOHANAN MERENTAS DESA SEKOLAH 2013
2.1 Puan #alihar eaklukan ke>+hanan erentas %esa peringkat sek+lah akan
%ia%akan engikut ketetapan -erikut:
Tarikh : 20 April 2013 &Sa-tu'
Masa : 07.30 10.30 pagi.
Perasian : Puan *+rpisah -inti ,-rahi
;uru !esar@ SK Teengg+ng A-%ul "ahan &2'
Tepat : Persekitaran 9alan A-%ul "ahan An%ak@ 9alan Ari..in %an 9alan
Cahya A=al.
9arak : 1.1 kil+eter
2.2 Penyertaan ter-uka kepa%a seua uri% tahun 3@0@ 1 %an 4.
2.3 Pe-ahagian ha%iah a%alah seperti -erikut:
9DHA* : Me%al.
*A,! 9DHA* : Me%al.
K2T,;A : Me%al.
K22MPAT hingga K2A10 : Me%al.

Tindakan: Semua guru
3 PELANTIKAN AJK DAN PEMBAHAGIAN TUGAS
3.1 Puan #alihar e-entangkan senarai A9K %an tugas yang %itetapkan. Senarai
A9K a%alah seperti -erikut :
PENGERUSI :
P*.*D"P,SAH !,*T, ,!"AH,M
;$"$ !2SA"
SK T2M2*;;D*; A!8$6 "AHMA* &2'
NAIB PENGERUSI :
P*.#A6,HA" !,*T, $8,*
;PK KDK$",K$6$M
TIMBALAN PENGERUSI :
P*."A<,AH !,*T, A!8$66AH
;PK K$",K$6$M 8A* P2*TA8!,"A*
P*.A#$AA !,*T, "D<,K
;PK HA6 2H5A6 M$",8
SETIAUSAHA :
2*.5A* MDH8 KAM26 ! 5.,SMA,6
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
3.2 2n 5an M+h% Kael enerangkan tugas setiap A>k a%alah seperti -erikut:

JAATANKUASA NAMA BIDANG TUGAS
M,*,T M2SC$A"AT 8A*
6APD"A*
2*.5A* MDH8 KAM26 A Menye%iakan surat
e%aran
A Me-uat lap+ran
selepas pertan%ingan
A Menulis init esyuarat.
!$K$ P"D;"AM
9$"$;AM!A"
P* SCA#,6A A*A
2* A8AM
A Menyiapkan -uku
pr+gra se-elu
pertan%ingan
A Menge%arkan -uku
pr+gra kepa%a seua
guru
A Meraka ga-ar
seasa pertan%ingan
HA8,AH )S,9,6 P*.PA7K,A MA"C
P* S2M 5A, HA*
2* HA8#,"
7,K !DD92S5A",
A Menguruskan ha%iah
se-elu %an seasa
pertan%ingan
A Meastikan ha%iah
en3ukupi
A Men%apatkan senarai
naa penuh uri%
%aripa%a Setiausaha
sukan
A Menaip naa uri% %i
atas si>il .
P2"A6ATA*)T2K*,K 2* 9A;82E S,*;H
2* "$#A,M,
2* 5A* MDH8 KAM26
A Menye%iakan -+rang
yang -erkaitan.
A Menye%iakan peralatan
yang en3ukupi
se-elu a3ara -erula.&
-en%era ke3il @=isel@
payung@ e>a pen3atat @
2 -uah heller'
M,*$MA* M$",8 8A*
;$"$
P* *$" AMA6,*A
7,K 8,E,CA
A Menye%iakan air ineral
untuk uri%Auri%
%an guru.
A Menge%arkan inuan
kepa%a uri%Auri%
%an guru.
S,A"ACA 2* #$6K,<6, A Menye%iakan PA siste
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
%an enyelia
.ungsinya.
A Pastikan -ateri asih
-+leh %igunakan

P2"TD6D*;A*
72MAS)
K2!2"S,HA*
P* *DD" SA<,#AH
2* <A8#"D6
0 D"A*; M$",8 P!SM
AMeastikan seua
alatan ke3easan
lengkap
AMe-eri -antuan
ke3easan segera >ika
%iperlukan pa%a hari
pertan%ingan.
AMenye%iakan plastik
sapah %an letakkan %i
tepat yang sesuai.
AMeastikan ke-ersihan
ka=asan pa%ang %an
sek+lah
9$"$A7A"A P* A*,SAH A Mengen%alikan a>lis %i
%e=an %an
se=aktu penyapaian
ha%iah kepa%a
peenang %i %e=an .
A9K P262PAS 2* A*$A" !29D A Meastikan kelan3aran
pelepas pa%a
hari pertan%ingan.
A Meastikan peserta
-erlepas %ala
kea%aan yang -etul %an
selaat.
A9K P2*AMAT P* 7HA* TH* 4
P* A*,SAH ATH* 1
7,K $MM, A TH* 0
P* 7H2F SA",<AH TH*
3
A Meeriksa uri% yang
enang
epunyai G T+ken
7he3k P+intH
n+-+r 3 %an n+-+r (.
9ika tia%a t+ken
%ikira -atal.
A Menye%iakan ka% ke3il
n+-+r 1 hingga
20 untuk %i-eri kepa%a
uri% yang
enang -agi setiap
uri% Tahun 3@ 0@ 1
%an 4.
A Mengarahkan uri%
yang enang
en%a.tar naa kepa%a
A9K Pen3atat.
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat

A9K P2*7ATAT

P* 8,D*; TH* 4
P* SCA#,6A TH* 1
P* PA7K,A MA"C TH*
0
P* S2M 5A, HA* TH*
3

A Men3atat naa
peenang %an
enga-il %ari tepat
1 hingga 20
A Menulis naa
peenang engikut
uur.
A Ketua engupulkan
keputusan %an
-uat 2 salinan .+t+stat.
Serahkan kepa%a
>urua3ara %an -ahagian
ha%iah.
A9K KA5A6A* 8A*
K2S26AMATA* M$",8
2* 9A;82E
2* A*$A"
M$SCA88A8
S2M$A ;$"$
A Meastikan seua
uri% -era%a %ala
kea%aan terka=al
seasa perhipunan
A Menga=al uri%
se-elu %an selepas
larian
A Menga=al uri%
se-elu a3ara penutup
%i %e=an.
MDTDS,KA6 P2*;,",*; 2* A8AM
2* SCAH,"
A Mengiring uri% %i
%epan sekali %engan
e-a=a -en%era
untuk setiap larian .

K2"2TA P2"D*8A 2* MDH8 <A,"$S A Me-a=a guru -ertugas
3he3k p+int
yang tia%a ken%eraan
pergi -alik.
A Me-a=a uri% sakit
atau 3e%era -alik
ke sek+lah.
A Me-a=a uri% yang
tertinggal
%i -elakang -alik ke
sek+lah.
A9K P2*;26D6A
P2*2",MA HA8,AH
P* 7H2F SA",<AH
P* 7HA*
P* *$" AMA6,*A
7,K *DD" AKMA"
A Mengupul uri% yang
enang engikut
tahun.
A Meastikan uri%Auri%
-erse%ia untuk
eneria ha%iah.
A Menga=al %isiplin
ereka.
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
A9K 7H27K PD,*T 7P 1 2* #$6K,<6,
7P 2 7,K !DD92S5A",
7P 3 2* "$#A,M,
& !eri t+ken'
7P0 "DS622#A*
7P 1 2* A*$A" M
7P 4 2* <A8#"D6
7P 7 P* 5A"8,AH
7P ( P* "AS,8AH
& !eri t+ken'
7P 9 2* 5an KAM26
A Menga=al uri% larian
erentas %esa
%engan =isel %an
-en%era.
A Meastikan uri%
-erlari %engan selaat
A Me-eri t+ken untuk
H3he3k p+intHn+-+r
3 %an n+-+r ( kepa%a
seua uri%
larian erentas %esa
yang lalu.
!A7AA* 8DA 2* MDH8 <A8#"D6 A Menye%iakan teks
-a3aan %+a.
A Mengetuai -a3aan %+a.
3.3 Puan #alihar -erharap seua guru %apat -erse%ia a=al %engan tugasan yang
telah %i-erikan.
Tindakan: Semua guru

! PERATURAN PERTANDINGAN
0.1 2n 5an M+h% Kael enerangkan tentang peraturan pertan%ingan yang akan
%i>alankan.
0.2 PeraturanAperaturan pertan%ingan a%alah seperti -erikut:
!.2.1 P"#$%&'%(%# )"*"('%
Setiap peserta hanya %i-enarkan en%a.tar engikut kateg+ri
asingAasing
!.2.2 S+*+#%# %'+(,%(% M"("#'%* D"*%
07.30 pagi A Seua uri% -erkupul %i %e=an.
A ;uru kelas enga-il ke%atangan uri%.
0(.00 pagi A !a3aan %+a.
A Senaan eanaskan -a%an.
0(.20 pagi A ;uru -ergerak ke tepat I3he3k
p+intF.
0(.30 pagi A A3ara larian -erula.
09.20 pagi A "ehat
09.01 pagi A Muri% -erkupul %i %e=an untuk
upa3ara
penyapaian ha%iah.
10.21 pagi A *yanyian lagu *egaraku.
10.30 pagi A !ersurai.
!.2.3 K"-".%'%#
Hanya 10 init saha>a akan %i-eri kepa%a peserta yang le=at.
Selepas taat asa terse-ut tanpa surat tun>uk se-a- yang
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
unasa-ah se3ara -ertulis +leh peserta@ aka peserta ini %ikira ti%ak
enga-il -ahagian.
!.2.! P%/%0%# )"*"('%
Muri%Auri% a%alah %igalakan eakai pakaian sukan engikut ruah
sukan asingAasing.
!.2.1 S0*'"2 )"('%#$0#3%#
Setiap peserta estilah engikut laluan yang telah %itetapkan
engikut kateg+ri asingAasing.
8i sepan>ang laluan ter%apat G9 3he3k p+intH -agi eastikan
setiap peserta engikuti laluan yang -etul.
8i sepan>ang laluan@ peserta %ikehen%aki enga-il GT+ken
-ern+-+r 3 J (H yang telah %ise%iakan +leh pengel+la %i G3he3k
p+intH yang telah %itetapkan se-agai -ukti elalui laluan -etul.
Peserta %i-enarkan -erlari atau -er>alan sepan>ang akti:iti ini.
Peserta akan %ilepaskan serentak engikut kateg+ri yang telah
%itetapkan +leh pengel+la.
Peserta yang gagal eatuhi peraturan %an telah enang akan
%iisytiharkan terkeluar %ari senarai peenang.
!.2.4 5%(% 2"#"#'+/%# /")+'+*%#
Penga%il akan %ise%iakan +leh 9a=atankuasa Pengel+la %i setiap
laluan yang %itetapkan.
Peserta yang sapai %ahulu %i garisan penaat %an epunyai
Gt+ken -ern+-+r 3 J (H engikut laluan yang %itetapkan akan
%ikira se-agai peenang.
!.2.7 K0(%%# M%'%
Setiap uri% yang enyertai a3ara larian erentas %esa 2013
akan enyu-ang 1 2%'% kepa%a setiap ruah sukan yang
%i=akili.
9+han K 10 ata
*ai- 9+han K ( ata
Ketiga K 4 ata
Ke A 0 hingga ke A 10 K 0 ata
Ke A 11 hingga ke 20 K 2 ata
!.2.6 P"(/%(%-)"(/%(% 7%#3 '0$%/ $0#7%'%/%#
9ika -erlaku perkaraAperkara yang ti%ak %apat %ielakkan %i %ala
peraturan ini@9a=atankuasa Pengel+la -erhak e-erikan keputusan
%an segala keputusannya a%alah uktaa%.
0.3 2n 5an Kael einta guruAguru untuk ti%ak eaksa uri%Auri% yang su%ah
kepenatan untuk eneruskan larian. ,ni a%alah untuk engelakkan se-arang
perkara yang ti%ak %iingini -erlaku ke atas uri% terse-ut.
Tindakan : Semua guru
1 HAL 8HAL LAIN
1.1 Puan #alihar -erharap guruAguru %apat en>alankan tugas %engan se-aik
ungkin.
1.2 Puan #alihar >uga engingatkan guruAguru agar sentiasa en>aga keselaatan
terutaa uri%Auri% yang enyertai a3ara erentas %esa ini.
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat

4 PENUTUP
Mesyuarat %itangguhkan pa%a >a 3.30 petang.
8ise%iakan Dleh@ 8iseak Dleh@
................................................. LL...............................LL
&M$HAMA8 "DS622#A* !,* A",SA*' &#A6,HA" !,*T, $8,*'
Pen+l+ng Setiausaha@ ;PK K+kurikulu
$nit K+kurikulu SK Teengg+ng A-%ul "ahan
SK Teengg+ng A-%ul "ahan &2'@ 9+h+r !ahru.
9+h+r !ahru.
8isahkan Dleh@
...........................................................
&*D"P,SAH !,*T, ,!"AH,M'
;uru !esar@
SK Teengg+ng A-%ul "ahan &2'@
9+h+r !ahru.
Tarikh: 11 AP",6 2013
Hak 7ipta Terpelihara ? Sekt+r 9ainan Kualiti@ 9a-atan Pela>aran 9+h+r
19 Ma3 2012 A Keluaran 03 B Pin%aan 00