Anda di halaman 1dari 3

SOAL SELIDIK KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI

KOMITMEN ORGANISASI GURU DI BAWAH KEPIMPINAN PENGAJARAN TPHEA DAN KJ DI MAKTAB


ANDA..
Sila baca dengan teliti setiap kenyataan dalam soal selidik ini.
1. Dengan merujuk skala di bawah, sila BULATKAN penyataan yang tuan/puan
FIKIRKAN paling sesuai menggambarkan tingkah lake kepimpinan penolong pengetua
HEA anda.
SKALA KETERANGAN
5 SANGAT SETUJU
4 SETUJU
3 KURANG SETUJU
2 TIDAK SETUJU
1 SANGAT TIDAK SETUJU

Bil Soalan Kekerapan Untuk Diisi Oleh
Penyelidik
D1 Saya tidak berasa seperti salah seorang anggota
keluarga sekolah ini.
1 2 3 4 5
D2 Saya mendapati bahawa nilai diri daya seperti
kepercayaan, pegangan, sikap dan lain-lain adalah
bersamaan dengan nilai sekolah saya.

1 2 3 4 5
D3 Bekerja di sekolah ini terlalu memberi makna secara
peribadi kepada saya.

1 2 3 4 5
D4 Saya mempunyai perasaan sepunya yang tinggi
terhadap sekolah ini.

1 2 3 4 5
D5 Sekolah ini tidak seharusnya mendapat kesetiaan
saya.

1 2 3 4 5
D6 Saya merasa bangga memberitahu orang lain bahawa
saya merupakan sebahagian daripada sekolah ini.

1 2 3 4 5
D7 Saya sungguh gembira bertugas di sekolah ini
sehingga bersara.

1 2 3 4 5
D8 Segala masalah yang dihadapi oleh sekolah ini saya
rasakan seperti masalah saya juga.

1 2 3 4 5
D9 Saya selalu memberitahu kawan-kawan tentang
kebaikan sekolah ini.

1 2 3 4 5
D10 Saya tidak peduli apa yang akan terjadi sekiranya
saya meninggalkan sekolah ini walaupun tidak ada
jawatan lain yang sedang menunggu saya.

1 2 3 4 5
D11 Terlalu sukar untuk saya meninggalkan sekolah ini
sekarang walaupun saya ingin bertindak demikian
kerana banyak faedah telah saya perolehi di sini.

1 2 3 4 5
D12 Banyak gangguan yang berlaku dalam kehidupan
saya sekiranya saya membuat keputusan untuk
meninggalkan sekolah sekarang.

1 2 3 4 5
D13 Meninggalkan sekolah ini sekarang tidak akan
melibatkan kos/kerugian yang tinggi.

1 2 3 4 5
D14 Berada di sekolah ini adalah satu keperluan dan juga
satu kehendak bagi saya.

1 2 3 4 5
D15 Antara kesan serius yang akan saya hadapi jika saya
meninggalkan sekolah ini ialah masalah tiada
kekosongan jawatan.

1 2 3 4 5
D16 Salah satu sebab mengapa saya terus berada di
sekolah ini kerana sekiranya saya meninggalkannya,
saya terpaksa membuat pengorbanan yang besar.
Sekolah lain tidak mungkin dapat member segala
faedah yang saya perolehi di sini.

1 2 3 4 5
D17 Saya tidak mempunyai apa-apa obligasi untuk terus
bertugas di sekolah ini.

1 2 3 4 5
D18 Saya rasa tidak seharus meninggalkan sekolah ini
sekarang walaupun tindakan ini memberi keuntungan
1 2 3 4 5
kepada saya.

D19 Saya akan berasa bersalah meninggalkan sekolah ini
sekarang.

1 2 3 4 5
D20 Sekolah ini seharusnya mendapat kesetiaan daripada
saya.

1 2 3 4 5
D21 Tidak sepatutnya saya meninggalkan sekolah ini demi
kewajipan saya terhadap warganya.

1 2 3 4 5
D22 Saya amat terhutang budi kepada sekolah ini.

1 2 3 4 5Pembahagian item soal selidik mengikut Dimensi Komitmen Guru
Dimensi-Dimensi
Komitmen Guru

No Item Bilangan Item

Komitmen Afektif

1,2,3,4,5,6,7,8,9

9
Komitmen Berterusan 10,11,12,13,14,15,16 7
Komitmen Normatif

17,18,19,20,21,22 6
Jumlah 22