Anda di halaman 1dari 14

1(a).

Tiga Fungsi Multimedia Dalam Kurikulum Pendidikan Negara


Peranan multimedia dalam pendidikan mampu untuk mengubah corak pengajaran dan
pembelajaran pada masa kini. E-pembelajaran telah menjadi satu cara yang efektif bagi
merangsang dan menimbulkan rasa minat pelajar untuk mengikuti sesebuah mata pelajaran.
Penggunaan multimedia dalam pendidikan khususnya pengajaran dalam bilik darjah
memudahkan para guru untuk mengajar dan menyampaikan maklumat kerana konsep e-
pembelajaran dapat memenuhi corak pembelajaran jenis jenis pelajar yang berbeza; pelajar
visual, pelajar Auditori, pelajar Kinestik dan juga gabungan. Sehubungan itu, jumlah pelajar
yang ramai dalam sesebuah bilik darjah ada ketika memberi bebanan kepada guru guru ketika
hendak menarik atau merangsang minat pelajar terhadap mata pelajaran yang sukar. Dengan
adanya pelbagai pilihan media elektronik untuk mengajar, para guru dapat memikirkan pelbagai
cara mengajar yang kreatif dan inovatif kerana guru bukan sahaja mempunyai pilihan untuk
memilih, tetapi pada masa yang sama boleh mengubah atau mengaplikasikan multimedia dengan
lebih kreatif mengikut kesesuaian tahap para pelajar.
Sehubungan itu, guru guru juga mempunyai sumber yang luas dan pelbagai kerana para
guru tidak perlu bergantung kepada maklumat yang terdapat dalam buku teks sepenuhnya
malahan boleh menambah maklumat daripada pelbagai laman web. Antaranya, jurnal, laman
blog, video berunsur pendidikan yang boleh dimuat turut melalui YouTube dan sebagainya.
Sebagai contoh, untuk subjek Bahasa Inggeris, guru boleh memuat turun video tentang drama
klasik hasil William Shakespeare dan menayangkan video tersebut sebagai sebahagian daripada
aktiviti kelas literature dan seterusnya para pelajar akan dapat mempelajari dan memahami
subjek tersebut dengan melihat dan mendengar bagaimana persekitaran dan perwatakan sebenar.
Begitu juga bagi subjek yang bersifat praktikal seperti Sains dan Geografi di mana guru guru
subjek tersebut boleh mengaplikasikan perisian yang bersifat animasi dan interaktif. Sebagai
contoh, guru subjek Sains, Fizik dan kimia boleh menunjukkan sesebuah eksperimen secara
maya, seperti menggunakan permainan yang berbentuk pendidikan yang bercirikan click and
drag objek objek maya tersebut.
Aplikasi multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga membantu guru
guru untuk menjadi lebih sistematik, ini kerana terdapat pelbagai bahan bantu mengajar yang
boleh digunakan untuk menyusun kertas kerja, pembentangan dan penyimpanan rekod prestasi
pelajar untuk memudahkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru guru
dapat membuat sesuatu reformasi atau pembaharuan dalam teknik pengajaran mereka. Misalnya
penggunaan YouTube dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini telah terbukti bahawa YouTube
merupakan sebuah medium pengajaran yang baik kerana dapat membuat sesebuah pembelajaran
itu lebih bermakna. Dengan adanya pelbagai saluran yang boleh digunakan sebagai rujukan, para
guru dan pelajar boleh bekerjasama antara satu sama lain untuk menjayakan sesuatu aktiviti
pembelajaran dan pada masa yang sama ruang pengajaran dan pembelajaran yang interaktif
pastinya akan menjana pembelajaran yang positif.
Selain itu, suasana pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah turut berubah di mana
pengajaran dan pembelajaran tidak hanya berfokus terhadap fungsi guru, tetapi lebih kepada
pelajar. Peranan guru hanya tertumpu sebagai pemudah cara atau fasilitator dan ini akan lebih
memfokuskan peranan pelajar dalam membuat penyelesaian masalah secara sendiri daripada
bergantung pada jawapan guru. Secara tidak langsung, aplikasi multimedia dalam pendidikan
turut membantu pelajar untuk mengembangkan kemahiran teknikal dan menjalankan aktiviti
penyelidikan yang tidak terdapat dalam mana mana buku teks. Dengan adanya kepelbagaian
variasi gambar dan bunyi audio yang menarik, para pelajar akan dapat membiasakan diri untuk
menggunakan bahan bahan tersebut di samping menggunakannya untuk mendapatkan
maklumat secara online.
1.(B) Tiga Manfaat Multimedia Dalam Kurikulum Pendidikan Negara
Penggunaan multimedia dalam aktiviti pembelajaran contohnya seperti penggunaan video digital
akan membolehkan pelajar untuk melihat situasi sebenar dengan lebih mudah dan terperinci.
Selain itu, ia mampu merangsang pelbagai deria kerana sifat bahan pengajaran yang dinamik dan
praktikal untuk pelbagai jenis tahap pelajar. Tambahan itu, menerusi penggunaan video, ia
memudahkan sesuatu penerangan boleh dilakukan secara berulang ulangan mengikut keperluan
dan tahap pelajar. Hal ini adalah kerana penggunaan klip video telah memberi kebebasan kepada
pelajar menerusi kemudahan yang disediakan oleh teknologi perisian. Secara tidak langsung, ini
membolehkan sesuatu proses pembelajaran dapat dilaksanakan mengikut keperluan dan tahap
penerimaan pelajar terhadap sesebuah subjek.
Sehubungan itu, aplikasi multimedia dalam seperti konsep e-pembelajaran mampu
membentuk kemahiran para pelajar dengan lebih pantas dan efektif. Ini adalah kerana kemahiran
menggunakan perisian dan pengendalian peralatan dan sebagainya amat diperlukan untuk
membentuk kemahiran para pelajar pada masa akan datang. Dalam konteks pengajaran dan
pembelajaran, ini akan dapat membantu membina kefahaman dan seterusnya digunakan bagi
membantu dalam membentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesan (Gaskins, 2010).
Konsep e-pembelajaran lebih menekankan ke arah pembelajaran berpusatkan pelajar di
mana suasana pembelajaran jenis ini mendorong pelajar untuk menjadi lebih berdikari dan pada
masa yang sama, pelajar akan dapat memupuk corak pembelajaran sedemikian. Terdapat
beberapa lama web yang menawarkan khidmat perpustakaan maya (virtual library) wang
menggunakan konsep perpustakaan secara online di mana para pelajar boleh membuat pilihan
pelbagai jenis buku sama ada berunsur pendidikan, jurnal, novel dan sebagainya tidak kira di
mana jua mereka berada.
Dalam pada itu, manfaat seterusnya adalah para pelajar didedahkan dengan
perkembangan dunia mutakhir. Ini kerana para pelajar mengaplikasikan peralatan multimedia di
masa akan datang, khususnya ketika berada di alam pekerjaan. Melalui pendedahan awal ketika
awal bangku persekolahan, mereka menjadi lebih bersedia dan berkeyakinan dalam menempuh
alam pekerjaan mereka kelak. Maklumat yang sangat luas turut dikemas kini agar dapat
menyumbangkan ilmu dan perkembangan dunia mutakhir. Maka kemudahan teknologi ini secara
tidak langsung telah membantu para pelajar untuk meneroka bidang bidang yang diminati
kerana ia lebih mudah untuk mencari sesuatu maklumat secara online. Teknologi adalah unsur
utama dalam dunia hari ini. Ia memainkan peranan penting dalam hampir kesemua aspek
kehidupan. Pendidikan adalah tidak terkecuali dalam hal ini; teknologi telah hadir dalam dunia
pendidikan selama bertahun-tahun. Tambahan pula, proses pembelajaran mudah dipertingkatkan
apabila teknologi digunakan.
Seterusnya, penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga turut memberi kemudahan
kepada para pelajar untuk menghantar tugasan dan buku latihan mereka secara online. Ia adalah
mudah dan praktikal, malahan menjadikan kerja lebih sistematik di samping mesra alam kerana
tidak menggunakan sebarang kertas.
Selaras dengan wujudnya e-pengetahuan (e-knowledge), golongan belia khasnya para
remaja di negara kita semakin hari semakin didedahkan kepada perkembangan teknologi dunia
moden ini sehinggakan golongan ini dikenali dengan istilah yang baru iaitu celik IT. Generasi
muda mutakhir ini telah menampilkan kepada umum kesan kesan positif seiring dengan
pembangunan teknologi digital yang mana tidak terkira jumlahnya. Malahan, teknologi
teknologi tersebut telah diintegrasikan menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian mereka.
Satu contohnya adalah rangkaian sosial seperti Facebook , Twitter, Whatsapp, Wechat dan
sebagainya.
Menurut Crow et. al (1997), pembelajaran menggunakan rangkaian sosial bukan hanya
sekadar melibatkan interaksi antara pelajar dengan medium tetapi turut melibatkan proses
interaksi dan proses penjanaan pengetahuan antara pelajar dengan pelajar pelajar yang lain.
Proses pembelajaran ini dikenali sebagai konstruktivis sosial (social constructivism). Laman
web terutamanya rangkaian sosial membolehkan pembelajaran yang bercirikan pendekatan
konstruktivis sosial untuk dilaksanakan. Rangkaian sosial seperti Facebook dan Wechat pada
hari ini banyak memberikan simulasi simulasi dan permainan permainan yang mampu
merangsang kognitif pelajar untuk impak pembelajaran yang lebih efektif.
Melalui jaringan rangkaian sosial yang menggunakan teknologi web 2.0, adalah sangat
pasti bahawa proses pembelajaran pelajar sekolah akan terdapat perubahan khususnya yang
melibatkan teori konstruktivis sosial. Sehubungan itu, rangkaian rangkaian sosial turut
mendorong kepada perkembangan kemahiran kemahiran alaf ke -21 sama ada ia kemahiran
berkomunikasi, kreativiti, celik teknologi ataupun pemikiran kritikal. Ramai berpendapat bahawa
web 2.0 telah membawa banyak kesan negatif yang seiring dengan manfaatnya apatah lagi
apabila wujudnya rangkaian sosial. Masyarakat pernah sebulat suara menentang penggunaan
rangkaian sosial di sekolah kerana berpendapat bahawa para pelajar akan dipengaruhi dengan
impak impak negatif di samping membazirkan masa mereka. Hakikat tersebut tidak boleh
dinafikan bahawa rangkaian sosial ada keburukannya jika disalahgunakan. Namun, ramai juga
telah memberi ruang kepada teknologi teknologi sedemikian dalam dunia pendidikan dan
ternyata kepentingan dan sumbangannya mampu memberikan perbezaan yang ketara kepada
pembelajaran para pelajar yang mana pelajar menjadi lebih efisien dan efektif.
Dalam pada itu, dengan adanya internet dan khususnya rangkaian sosial, segala
perkongsian maklumat menjadi terlalu senang. Selain itu, kos untuk mendapatkan maklumat
terkini Cuma pada kos melayari internet sahaja. Oleh yang demikian, para pelajar tidak lagi
menghadapi masalah seperti ketiadaan wang perbelanjaan untuk membeli bahan bahan rujukan
dan masalah sumber sumber rujukan yang diperoleh adalah dianggap ketinggalan zaman. Para
pelajar turut mendapat pendedahan kepada lebih banyak jenis cadangan dan idea idea
terutamanya dalam bidang pendidikan. Idea idea tersebut kebanyakannya adalah segar dan
yang terkini kerana ia melibatkan perkongsian maklumat daripada negara negara lain dan juga
budaya budaya yang berlainan. Dengan robohnya dinding jarak, bahasa dan konsep budaya
yang sempit, pendidikan boleh dibawa ke aras yang jauh berbeza.
Namun kebanyakan kelengkapan teknologi baru adalah tidak murah. Harga Teknologi
telah membawa sekolah ke tahap yang lebih tinggi, memaksa bajet sekolah dan pelajar-pelajar
untuk berubah. Dalam dunia pendidikan yang semakin moden ini pengajaran berbantukan
multimedia amat perlu bagi menarik minat pelajar di dalam satu-satu subjek. Perkembangan IT
telah membawa implikasi yang sangat besar terutamanya dalam konteks pendidikan. Antara satu
yang sering diaplikasikan adalah seperti permainan pendidikan yang berorientasikan
pembelajaran. Apa yang menarik tentang permainan pendidikan ini ialah pelajar dapat
mempelajari sesuatu konsep itu secara tidak langsung di mana terdapat unsur-unsur hiburan dan
keseronokan dalam mereka menyelesaikan masalah. Pada masa yang sama pelajar mempelajari
kemahiran baru dalam sistem pembelajaran mereka. Pengaplikasian multimedia dalam
pengajaran dan pembelajaran di sekolah membawa satu anjakan paradigma dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.

1503 PATAH PERKATAAN


2. (a) Tiga Cara Merangsang Guru Mengaplikasikan Video Dalam Pengajaran
Menurut Azhar Arsyad (2011), video merupakan imej dalam frame, di mana bingkai demi
bingkai dijangka melalui lensa projektor secara mekanikal sehingga pada skrin kelihatan gambar
hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahawa video merupakan salah satu jenis
media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama
dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan
suara memberikan daya tarik tersendiri. Video boleh menyajikan maklumat, memaparkan proses,
menjelaskan konsep - konsep yang rumit, mengajar kemahiran, memendek atau memanjangkan
masa, dan mempengaruhi sikap.
Video juga boleh dimanfaatkan untuk hampir semua topik, model - model pembelajaran,
dan setiap ranah: kognitif, afektif, dan psikometri. Dalam aspek kognitif, pelajar dapat
memerhatikan rekreasi dramatik dari kejadian sejarah masa lalu dan rakaman sebenar dari
peristiwa terkini, kerana unsur warna, suara dan gerak di sini mampu membuat watak berasa
lebih hidup. Selain itu dengan melihat video, selepas atau sebelum membaca, boleh
mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap bahan ajar. Pada ranah afektif, video boleh
mengukuhkan pelajar dalam merasakan unsur emosi dari pembelajaran yang berkesan. Dalam
aspek psikomotor, video mempunyai kelebihan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu
bekerja, video pembelajaran yang merakam aktiviti gerak atau motor boleh memberikan peluang
pada pelajar untuk memerhati dan menilai kembali aktiviti tersebut.
Terdapat 2 jenis video sebagai pembelajaran. Pertama, video yang sengaja atau yang
direka untuk pembelajaran. Video ini boleh menggantikan guru-guru dalam pengajaran. Video
ini adalah interaktif kepada pelajar. Ini adalah apa yang membuat video ini boleh menggantikan
peranan guru dalam pengajaran. Ini jenis video boleh dirujuk sebagai video pengajaran. Guru-
guru yang menggunakan jenis ini video media pembelajaran boleh menyimpan tenaga untuk
menerangkan sesuatu perkara kepada pelajar secara lisan. Peranan guru apabila memilih untuk
menggunakan medium ini pembelajaran hanya membantu pelajar, dan banyak lagi dapat
bertindak sebagai pemudah cara. Selain daripada dilengkapi dengan bahan-bahan, video
pengajaran juga dilengkapi dengan soalan penilaian, kunci jawapan dan sebagainya mengikut
kreativiti yang menjadikan ia. Biasanya video yang mengandungi satu mata pelajaran.
Kedua, video itu tidak direka untuk pembelajaran, tetapi boleh digunakan atau digunakan
untuk menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Sebagai contoh, video tarian
dari daerah berlainan. Dengan menggunakan ini pelajar video boleh melihat dengan jelas
bagaimana model tarian. Contoh lain ialah metamorfosis video rama-rama. Bahan ini adalah
untuk pelajar-pelajar sekolah rendah agak sukar untuk diterima kerana ia merupakan "proses",
terutama jika ia diserahkan hanya kepada kursus kuliah. Jadi kagum abstrak untuk pelajar.
Dengan metamorfosis video rama-rama boleh dipaparkan, di samping menarik perhatian pelajar,
boleh membuat pelajar melihat proses dengan lebih terperinci dan konkrit daripada hanya
menggunakan imej media semata-mata. Penggunaan video ini juga boleh membolehkan
kreativiti pelajar, menimbulkan soalan - soalan kritikal pelajar dan menjadikan pembelajaran
lebih bermakna kepada pelajar. Ia hanya satu video media seperti ini memerlukan penjelasan
lanjut dan bimbingan daripada guru, kerana video ini tidak video interaktif. Oleh itu penggunaan
media video memerlukan kemahiran guru-guru, untuk mencapai juga.
Menurut Cynthia Sparks (2000), dalam menggunakan video guru perlu memberi
perhatian kepada idea sebagai berikut:
i. Pratonton setiap program pertama. Guru mesti menentukan pelajaran video yang sesuai.
Pilih video yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan akan melibatkan pelajar dalam
pembelajaran. Perhatikan juga sama ada video yang mampu memotivasikan pelajar,
memperkenalkan konsep baru, mengukuhkan konsep yang dipelajari sebelum ini, atau
dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan semasa.
ii. Memberi tumpuan atau sebab untuk dilihat. Beri pelajar sesuatu yang istimewa untuk
melihat atau mendengar segmen video. Ini akan memberi tumpuan perhatian,
menggalakkan aktif, dan memberikan pelajar satu tujuan atau alasan yang dapat dilihat.
iii. Segmen video. Video pengajaran mengandungi sejumlah besar maklumat, ia
membenarkan pelajar lebih mudah mencapai objektif pembelajaran.
iv. Menjalankan aktiviti pra-dan pasca-tonton yang akan mengintegrasikan video ke dalam
struktur keseluruhan pelajaran. Aktiviti pra tonton boleh memberikan beberapa tujuan,
iaitu memeriksa pengetahuan, memperkenalkan perbendaharaan kata yang diperlukan,
dan menetapkan peringkat untuk pembelajaran baru. Aktiviti pasca-tonton perlu
membenarkan pelajar untuk menguatkan, lihat, melaksanakan, atau mengembangkan
pengetahuan baru mereka.
v. Guru boleh menghentikan sebentar video untuk perbincangan ringkas atau soalan semasa
video.
vi. Gunakan alat kawalan. Alat kawalan memberikan fleksibiliti pergerakan dan
persembahan.
vii. Lakukan frame advance, hal ini membolehkan untuk memajukan frame-video by frame.
Ini adalah ciri-ciri yang besar untuk digunakan menunjukkan secara terperinci peristiwa,
seperti anak ayam menetas dari telur.
Berkaitan dengan penggunaan media dalam aktiviti pembelajaran, guru perlu berhati-hati
dalam pemilihan dan atau menentukan media yang akan digunakan. Ketepatan dalam pilihan
media akan menyokong keberkesanan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan. Selain
aktiviti pembelajaran menjadi menarik demikian boleh membawa kepada motivasi untuk belajar,
dan perhatian pelajar memberi tumpuan kepada topik-topik yang diliputi dalam aktiviti
pembelajaran. Sebelum memutuskan untuk menggunakan media dalam aktiviti-aktiviti
pembelajaran dalam bilik darjah, guru perlu lakukan sebelum pemilihan media pengajaran. Di
mana media pengajaran yang sesuai yang akan digunakan untuk membantunya dalam proses
pembelajaran. Dalam pemilihan media video tertentu, guru tidak boleh menggunakan video
secara rawak. Video yang dipilih mesti sepadan dengan bahan pembelajaran mengikut kurikulum
dan merujuk kepada sukatan pelajaran.
Sama seperti dalam pelbagai situasi pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan
peranan penting dalam menggunakan video sebagai bantuan untuk pengajaran di mana mereka
mempunyai tanggungjawab utama untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang berjaya. Guru
perlu menguasai penggunaan video. Pada ketika itu, video tidak seharusnya dianggap sebagai
medium yang pesaing atau pesaing kepada guru, tetapi ia adalah alat yang berguna untuk
mereka. Iaitu, ia tidak boleh menggantikan guru kerana ia hanya boleh mengajar perkara-perkara
yang dicatatkan pada, dan ini menjadikan pembelajaran yang menarik. Adalah pasti bahawa guru
adalah seperti yang berkesan sebagai video dalam pengajaran melalui video, kerana guru adalah
satu-satunya orang yang membolehkan pelajar untuk memahami apa yang mereka menonton dan
mendengar dengan menggunakan beberapa teknik komunikatif. Guru boleh menjadi pengawal,
penilai pada penganjur dan juga peserta.
Guru adalah pengawal kerana dia adalah satu-satunya orang yang mengawal bukan
sahaja apa yang pelajar lakukan tetapi apabila mereka bercakap dan semasa mereka menonton
video. Guru juga penilai kerana dia menilai aktiviti pembelajaran untuk melihat bagaimana
pelajar lakukan. Guru perlu menunggu sehingga akhir aktiviti dan kemudian dia mesti menilai
output yang di ajar. Tambahan pula, guru adalah seorang penganjur kerana dia perlu begitu. Dia
harus menjadi penganjur yang baik dalam pengajaran melalui video, dan harus tahu apa yang
membawa kepada kejayaan. Dia tidak perlu memberi maklumat tidak berguna atau arahan yang
mengelirukan kepada pelajar agar tidak membazirkan banyak masa. Guru perlu jelas
menerangkan apakah mereka yang akan pelajar tonton dan apa tugas mereka.
2.(B) Tiga Impak Kepada Murid Daripada Pengaplikasian Video
Dalam perspektif ini, proses pembelajaran boleh mendapat manfaat daripada penggunaan laman
web perkongsian video popular, kerana pelajar biasa dengan mereka dan pembelajaran
nampaknya tidak akan terutamanya sejajar dengan pengajaran formal. Jadi apa kelebihan
menggunakan video di dalam kelas? Aplikasi video dapat memberikan contoh-contoh
pembelajaran yang sahih dan boleh dieksploitasi sepenuhnya dengan kawalan guru. Video
mempunyai kuasa yang menarik di dalam kelas, terutamanya apabila aktiviti bilik darjah adalah
tertumpu kepada urutan pendek.
Video adalah medium hari ini dan, sebagai perkara fakta, orang menghabiskan lebih
banyak masa dengan audio-visual berbanding dengan bahan bercetak. Menonton video
melibatkan dua deria yang berbeza - melihat dan mendengar pada masa yang sama - dan
menggalakkan minat dalam erti kata lain. Selain itu, bahan yang sahih biasanya membuktikan
untuk menjadi motivasi terutamanya sebagai orang mendapati ia menarik untuk memahami
perkara sebenar. Guru boleh menggunakan bahan video untuk tujuan yang berbeza: semata-mata,
untuk pemahaman bahasa yang dituturkan, sebagai model bahasa, memahami isu-isu budaya,
sebagai rangsangan atau input untuk aktiviti selanjutnya, atau sebagai buku gambar bergerak.
Video memberi akses kepada perkara-perkara, tempat, tingkah laku orang ramai, dan acara.
Bahan video mempunyai kelebihan kerana ciri-ciri inovatif yang boleh digunakan untuk
membuat pengajaran lebih menarik kepada pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat bahaya
berlebihan dalam banyak ciri-ciri yang menarik hanya kerana video adalah baru dan segar dan
mungkin kehilangan ciri ciri tarikan terutama kepada pelajar yang biasa dengan penggunaan
video. Kelebihan utama ialah bahan-bahan video boleh memberi tumpuan kepada maklumat
yang tidak dapat sedia dibentangkan di dalam kelas tradisional kerana kekangan seperti saiz,
lokasi, kos, dan lain-lain. Di dalam kelas, media ini boleh menjadi sesuatu yang mudah seperti
akses kepada maklumat dalam konteks semula jadi. Walau bagaimanapun, kerana menonton
video adalah satu aktiviti yang pasif, ia perlu digunakan sebagai sebahagian daripada strategi
pembelajaran aktif untuk menjadi alat yang berkesan, terutamanya dalam menarik perhatian
pelajar. Media video adalah satu sistem penyampaian yang berkesan kerana ia mengandungi
gabungan maklumat visual dan aural.
Contohnya dalam pembelajaran bahasa, di mana jika bahan-bahan video digunakan
sebagai sebahagian daripada strategi pembelajaran yang aktif, media ini boleh mempunyai kesan
yang besar dengan membentangkan struktur sasaran sama dan perbendaharaan kata dalam
medium baru yang membolehkan ulangan lebih daripada bahasa sasaran sebelum perhatian
pelajar dialihkan atau hilang. Ia adalah wajib dalam proses pembelajaran yang melakukan
pengulangan dan bahan-bahan video menawarkan satu lagi saluran pilihan.
Aplikasi video adalah satu kaedah yang sangat baik dari mendedahkan pelajar kepada
bahasa yang digunakan dalam pelbagai konteks kerana pelbagai pilihan yang ada. Pengajaran
melalui video mampu menawarkan peluang untuk pelajar untuk menguji kefahaman mereka
dalam situasi yang mereka mungkin menghadapi yang tidak boleh jika tidak realistik dicipta
semula di dalam kelas. Tambahan pula, bahan-bahan video boleh digunakan untuk memberi
pelajar peluang untuk menunjukkan kefahaman mereka. Bahan video di dalam kelas mempunyai
potensi untuk memaksimumkan kebolehan semula jadi pelajar untuk memperoleh, memproses,
dan selainnya menggunakan pengetahuan mereka. Selain itu, ia boleh digunakan untuk
melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran secara aktif. Pelajar boleh digalakkan untuk
mengambil peranan pendidik melalui teknik pembelajaran aktif menggunakan bahan video.
Menurut Mai (2007), pembelajaran aktif merupakan satu pendekatan kognitif kepada
pembelajaran yang membolehkan pelajar memainkan peranan yang aktif dalam pendidikan
mereka. Pelajar bukan sahaja belajar melalui pemerhatian, tetapi juga melalui penglibatan di
dalam proses pembelajaran. Teknologi media pengajaran telah meningkatkan proses pendidikan
dengan membenarkan pelajar untuk mengakses maklumat, membangunkan dan menggunakan
maklumat ini, dan berkomunikasi dengan lebih dengan pelajar-pelajar lain, dengan itu membuat
keseluruhan proses lebih aktif.
Kelebihan menggunakan video dalam kelas ialah pelajar berpeluang untuk melihat
bahan-bahan yang lebih sahih atau autentik . Kebanyakan buku teks adalah berdasarkan kepada
prinsip-prinsip tertentu pembelajaran tatabahasa, struktur dan corak, dengan latihan permohonan
di setiap peringkat, dan sering dipenuhi dengan sampel perbualan yang membolehkan pelajar
mengamalkan perkara penting diamalkan dalam latihan sebelumnya. Dengan menggunakan
video, terutamanya dalam bentuk drama, iklan, atau babak filem, tahap ketulenan boleh ditambah
dengan apa yang pelajar belajar. Ini dicapai dengan membenarkan pelajar untuk melihat aspek
komunikasi seperti bahasa badan, gerak isyarat, petunjuk konteks, simbol budaya dan lain-lain
Lebih-lebih lagi, terutamanya apabila digunakan bersama dengan atau tambahan kepada buku
teks standard dan bahan-bahan, pemahaman yang lebih daripada sasaran bahasa dapat
diperkukuhkan.
Manfaat yang berikutnya adalah dari segi motivasi di mana motivasi adalah elemen
utama dalam proses pembelajaran. Ia adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dan dikekalkan
sepanjang mana-mana pelajaran, dan sepanjang kursus atau program. Kurikulum yang dirancang
dan dilaksanakan dibangunkan mengikut kaedah bunyi teori dan kaedah pengajaran masih
bergantung kepada keupayaan pengajar untuk memberi motivasi kepada pelajar, untuk berjaya.
Jika murid kurang motivasi atau pengajar tidak dapat memberi motivasi kepada mereka dan
mengekalkan tahap motivasi, sebarang percubaan untuk membawa pelajar melalui semua fasa
pembelajaran akan menyebabkan kegagalan.
Faktor motivasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan yang luas, ekstrinsik dan
intrinsik. Lepper dan Malone telah memberi tumpuan kepada membezakan antara luaran dan
motivasi intrinsikLepper & Chabay, 1985; Malone, 1981; Malone & Lepper, 1987). Motivasi
ekstrinsik dianggap bebas daripada arahan, dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan
kandungan pengajaran itu sendiri. Motivasi ekstrinsik adalah isu yang agak kontroversi. Tidak
ada kajian yang menyokong dan menentang penggunaannya. Cameron & Pierce, 1994; Kohn,
1996; Lepper, Keavney, & Drake, 1996; Ryan & Deci, 1996.
Sebaliknya, motivasi intrinsik sebenarnya wujud arahan. Keller (1984) menyatakan
bahawa kepentingan dalam pengajaran merupakan faktor utama motivasi di mana sifat ingin tahu
pelajar itu terangsang dan dikekalkan. Ia adalah jenis ini memberi tumpuan kepada melakukan
aktiviti bilik darjah di mana pengajar boleh memberi motivasi kepada pelajar-pelajar mereka.
Crookes dan Schmidt (1989) menegaskan bahawa pelbagai aktiviti dalam bilik darjah adalah satu
faktor dalam memupuk motivasi intrinsik. Yang menarik perhatian dalam aktiviti bilik darjah
tertentu atau tugas-tugas yang paling mudah terpengaruh dengan guru-guru daripada lain-lain
jenis motivasi, dan oleh itu perlu dipertimbangkan dalam perancangan pengajaran dan reka
bentuk kursus.
Mengaplikasikan video dalam pengajaran dan pembelajaran menawarkan guru peluang
untuk menggunakan lain-lain motivasi di dalam kelas, tanpa banyak usaha tambahan. Ramai
penyelidik menekankan kepentingan juga menimbangkan relevan sebagai faktor termasuk
bersama-sama dengan motivasi lain apabila mereka bentuk pengajaran multimedia. Pada
asasnya, jika kandungan pengajaran adalah tidak jelas kepada pelajar, motivasi akan terjejas.
Sudah tentu, terdapat beberapa faktor-faktor motivasi yang boleh dikawal. Justeru guru perlu
mengambil kira motivasi intrinsik supaya mereka boleh mengambil kesempatan ke atas mereka
apabila menggunakan video dalam bilik darjah. Pada masa yang sama, ia adalah penting untuk
memahami dan menggunakan motivasi boleh dikawal dengan cara yang akan meningkatkan
pengajaran dan meningkatkan pembelajaran pelajar.

2095 PATAH PERKATAAN
RUJUKAN
Arsyad,Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Baharuddin Aris, Noraffandy Yahaya, Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2000). Siri Modul
Pembelajaran Teknologi Pendidikan. Skudai: Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai.
Ee, Ah Meng (1999). Siri Diploma Perguruan, Pendidikan Di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan,
Guru Dan Sekolah. 2
nd
. ed. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences, New Horizons. New York: Basic Books.

Pembelajaran secara konstruktivisme (2001). Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Mai, N.2007. Learning with multimedia: Engaging students in constructivist learning
[Abstract]. International Journal of Instructional Media, 342, 10

Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Lepper, M. R., & Chabay, R. W.1985. Intrinsic motivation and instruction: Conflicting
views on the role of motivational processes in computer-based education. Educational
Psychologist, 204, 217-230.

Digital Video In Education, http://www.zardec.net.au/keith/digvideo.htm#Curriculum, 19
September 2014

Using Video in Education, http://www.lhup.edu/phossain/Assignment/Video.htm, 19 September
2014


Digital Video in Education,
http://ist.psu.edu/faculty_pages/jjansen/academic/pubs/sigcse98.html, 19 September 2014

Why Use Video in Education?
http://teachertube.blogspot.com/2007/03/why-use-videos-in-education.html, 19 September 2014