Anda di halaman 1dari 20

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM

SEKITAR
JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM
KOD MATA PELAJARAN DFC 2013
TAJUK AMALI PENGUKURAN TERABAS
KOD KURSUS DFA- DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
TARIKH AMALI 14 JANUARI 2010
KUMPULAN KUMPULAN 4
NAMA KETUA
KUMPULAN
MUHAMMAD NUAIM BIN SAMIAN
AF090182
NAMA AHLI KUMPULAN
1. MUHAMAD FARID BIN ABDUL RAAK
AF090188
2. MUHAMAD I!BAR BIN AHMAD MALIKI
AF090029
3. JANALIA BINTI MOHD JAAFAR
AF09019"
4. SHAHIDATULHUSNA BINTI MOHAMAD
AF09002#
NAMA PENS$ARAH%
PENGAJAR% TUTOR
EN. ANUAR BIN MOHD SALLEH
MARKAH
PENGENALAN %& '
OBJEKTIF %& '
TEORI %10 '
PERALATAN %& '
PROSEDUR %& '
DATA%JADUAL %10 '
ANALISIS DATA %20 '
PERBINCANGAN %1& '
PERSEMBAHAN%PLOTAN %10 '
KESIMPULAN%CADANGA
N
%10 '
RUJUKAN %& '
JUMLAH %100 '
ULASAN PEMERIKSA COP DITERIMA
Pengenalan

Total Station
Kepentingan penggunaan alat total station, kerja pengukuran menjadi lebih mudah di
mana, keupayaan alat ini mengukur sudut dan jarak yang jauh, menbolehkan titik rekabentuk
dapat ditanda terutama bagi kawasan yang tidak sesuai untuk kerja pemetaan. Selain itu, ia
lebih efektif untuk pengukuran di kawasan yang banyak butiran dan padat, terdapat halangan
lalu lintas, butiran dan paramuka semulajadi.
Total station adalah peralatan utama dalam kerja pengukuran di mana ia akan
mengukur jarak dan bearing, sudut pegak dan jarak tegak secara elektronik. Data pengukuran
yang diterima seterusnya akan diproses dan disimpan di dalamnya sebelum dipaparkan secara
digital di skrin paparan. Kemudian data-data ini boleh dipindah-turun(download ke
komputer untuk diproses menggunakan perisian ukur yang terdapat di makmal.
Terabas merupakan cantuman turutan garisan yang menghubungkan stesen terabas
dengan nilai bearing dan jarak. Terabas juga melibatkan proses pengukuran sudut ufuk dan
jarak ufuk. Koordinat !-dimensi (" , y dapat diterbitkan berdasarkan data-data pengukuran
ini. #a biasa digunakan untuk membentuk titik-titik kawalan. $erolehan be%a tinggi (samada
secara ukur aras dan trigonometri membolehkan koordinat &-dimensi (" , y , % diperolehi.
Terabas mempunyai ! jenis terabas iaitu Terabas Tertutup ('losed Tra(erse dan
Terabas Terbuka ()pen Tra(erse. Kami telah menggunakan Terabas Tertutup untuk
menjalankan kerja ukur terabas.
Objektif
*. +engenal, mengguna dan memahirkan penggunaan peralatan ukur.
!. +emberi pendedahan awal kepada pelajar dalam menjalankan kerja ukur.
&. $elajar akan didedahkan kepada jenama, kategori, kepekaan dan ketepatan
sesuatu alat.
,. +engetahui cara betul untuk mengendalikan peralatan terutamanya cara
penggunaan, penjagaan dan fungsi setiap komponen.
-. +enentukan kedudukan relatif (bentuk dan sai% sebarang butiran di atas
permukaan bumi (kodinit " dan y.
.. +enentukan ketinggian relatif objek dari satu aras rujukan. (kodinit %
/. +enunjukkan hasil pengukuran yang telah dibuat dalam satu bentuk
persembahan yang bersesuaian.
Teori
Terabas merupakan cantuman turutan garisan yang menghubungkan stesen terabas dengan
nilai bearing dan jarak.ianya melibatkan pengukuran sudut ufuk dan jarak ufuk.koodinat !
dimensi (",y dapat diterbitkan berdasarkan data-data yang yang di ambil semasa proses
pengukuran.
Terdapat dua jenis pengukuran terabas
a)Terabas tertutup.
bTerabas terbuka.
Dalam menjalankan kerja pengukuran,kumpulan kami telah menggunakan ukur terabas
tertutup.diantara cirri-ciri ukur terabas tertutup adalah seperti berikut0
Terabas ini bermula daripada titik yang diketahui dan berakhir pada titik lain yang
juga di ketahui,dikenali sebagai terabas berangkai.
1oleh juga bermula dan berakhir pada titik yang sama,dikenali sebagai terabas gelung
atau polygon.
Terabs jenis ini bertujuan supaya ketepatan penguuran (ralat sudut dan nisbahralat
jarak berbanding jarak yang diukur dapat diketahui.
Terabas tertutup yang dijalankan oleh kumpulan kami ialah terabas tertutup
poligon.
2kuran bagi kerja ukur terabas dikelaskan mengikut darjah kejituan dan juga kaedah yang
digunakan. Dalam pengukuran yang telah pun kami jalankan,kami telah menggunakan
kaedah ukur terabas kelas kedua.
*Kegunaan
Terdiri daripada terabas 3 terabas keliling,kawala-kawalan kecil dan sambungan
kesemua ukuran hak milik di kawasan luar 1andar dan kampong
!Tikaian bearing tutup
Selisih tutup bearing ialah !4&56 bagi satu terabas yang tidak melebihi !- stesen dan
pembetulan tidak melebihi !56 bagi satu stesen.
Tikaian lurus untuk jarak ialah * unit dalam ,555 unit atau (*0,555.
$engukuran terabas yang menggunakan alat total station adalah melibatkan pengukuran
bearing dan jarak ufuk di setiap garisan terabas.kaedah yang digunakan adalh dengan
mencerap bearing bulatan penuh yang dirujuk pada datum rujukan.sebelum membuat
pengukuran terabas,beberapa aspek prosedur kerja perlu diberi perhatiann yang sewajarnya
seperti 0
Tinjauan
1ertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kawasan kerja
Dapat merancang mengenai kedudukan dan bilangn total station yang dapt digunakan
selepas membuat gambaran secara kasar di kawasan tersebut.
Stesen terabas suatu garisan mestilah saling nampak agar membolehkan pengukuran
bearing dan jarak dapat dilakukan tanpa ada sebarang halangan.
Kedudukan stesen perlu dipilih supaya dapat digunakan secara optimum
Setiap stesen perlu ditandakan dengan piket yang ditanam teguh kedalam tanah
Setiap stesen perlu dinamakan degan nombor yang berurutan mengikut arah terabas.
Datum
+erupakan permulaaan kerja iaitu titik yang diketahui (diperolehi daripadanpelan
akui
1earing garisan berikutnya adalahberdasarkan daripada datum ini.
1earing setiap garisan seterusnya berdasarkan bearing garisan sebelumnya.
7alat bearing yang berlaku akan beebentuk kumulatif.
1agi kerja ukur terabas,datum yang digunakan adalah bearing dan ianya diperolehi
menggunakan kaedah kompas prismatik iaitu,
+erupakan bearing andaian
1ersifat sementara dan memerlukan pembetulan bagi mendapatkan rujukan yang
betul.
$embukuan
Setiap pengukuran atau cerapan asal yng dilakukan perlu dicatatkan terus didalam
boring cerapan
8ilai pengukuran asal hendaklah dicatatkan dengan jelas
9endaklah mengggunakan pen berdakwat hitam
'atatan tarikh mula dan akhirkerja mesti dicatitkan
8ilai cerapan tidak boleh diubah
Sebarang kesilapan perlu dipalangkan dan hendaklah dituliskan pada garisan yang
seterusnya
Satu kenyataan hendaklah ditulis iaitu pelarasan bearing tutup
'ontoh 0
Garisan 1-2 dibaca 30316 10
Sepatutnya dibaca 3031630
Tikaian bearing = - 20 dl ! stsn iaitu 2"3"!"# $ 1
%ebetulan p = & 0! per stsn'
$elarasan bearing terbahagi kepada dua iaitu 0
() Pembetulan tutup C (C correction)
b) $embetulan meridian (+ correction
a) Pembetulan tutup C
Tikaian bearing (bearing dibaca) ! (bearing sepatutn"a dibaca)
b $embetulan meridian
Selisih meridian : (bearing anggapan - bearing sepatutnya
9itungan ;atit dan Dipat
#atit ialah pere%aan kordinat utara$selatan,dan dipat ialah perbe%aan kordinat dalam
ara% timur$barat.
#atit L & Dimana,
' L (arak muktamad antara stesen
Dipat L & & )earing muktamad garisan terabas
$elarasan latit dan dipat
Terdapat dua kaedah pelarasan yang biasa digunakan iaitu 0
*aeda% bo+ditc% (bo+ditc% rule)
Kaedah transit (transit rule
*aeda% bo+ditc% (bo+ditc% rule)
Pembetulan latit ,) (umla% tikaian latit - (arak ,)
(umla% jarak terabas
Pembetulan dipat ,) (umla% tikaian dipat - (arak ,)
(umla% jarak terabas
Kaedah transit (transit rule

$embetulan latit <1 : latit garisan <1 = Tikaian latit <1
>umlah latit
$embetulan dipat <1 : Dipat garisan <1 = Tikaian dipat <1
>umlah dipat
Dengan menggunakan *aeda% bo+ditc% (bo+ditc% rule).tikaian lurus dapat di cari iaitu,
'ontoh0
Tikaian lurus : ?(tikaian latit@ A (tikaian dipat @
>umlah jarak
: ?(tikaian latit@ A (tikaian dipat @
>umlah jarak
: ?(5.55*@ A (5.5*. @ : ( * 0 *&,5B./*5
(!*,.B/,
9itungan keluasan mepunyai dua kaedah yang berbe%a iaitu 0
Kaedah ! kali latit dan C ! kali dipat
Kaedah kordinat
Kaedah ! kali latit dan C ! kali dipat
Dimulakan dengan garisan yang paling selatan ,iaiti garisan --* (untuk ! kali latit
Dimulakan dari garisan yang paling barat,iaitu garisan *-! (untuk ! kali dipat
2ntuk mendapatkan semua nilai (A(e
9itungan ! kali latit D! kali dipat ialah 0
-! kali latit D (! kali dipat garisan pertama : latit D(dipat garis pertama
-! kali latit D (! kali dipat garis(n : ! kali latit D (! kali dipat garis sebelumnya
(n-* A (latit Ddipat garis sebelumnya (n-* A latit D(dipat garisan tersebut(n
1erdasarkan kaedah kordinat0

E* =* Kaedah hitungan0
* Senaraikan kordinat " dan y dalam dua baris
E! =! ! ;etakan koordinat titik pemulaaan pada turutan akhir
* >umlah mengikut arah anak panah
E& =& F -Kiri ke kanan (-(e
-Kanan ke kiri (A(e
E, =, -1e%a antara ! jumlah : !" keluasan
E* =*
S/0,1,2 P/1,#,T,0
T)T<; ST<T#)8
$7#S+< (7GH;G'T)7
K<K# T#I< (T7#$)D
$#KGT ($<K2
$7#S+<T#K K)+$<S
T2K2;
$<E28I
P1OS/D31 */1(,
SG8<7<# $G7<;<T<8
*. <lat Total Station - * set
!. Kakitiga D tripod - & set
&. $risma - ! set
,. $iket kayu
-. Tukul
.. $aku
/. $ita 2kur
$G7S#<$<8 <J<;
*. $roses peninjauan dijalankan dahulu sebelum memulakan kerja terabas ini.#ni
dilakukan dengan meninjau sekeliling kawasan kerja bagi merancang dan memilih
tempat yang sesuai untuk menanam piket yang akan digunakan sebagai titik
stesen.Selain itu,bilangan titik stesen juga akan dapat ditentukan.
!. >arak antara garisan terabas hendaklah melebihi &5 meter dan mestilah saling nampak
untuk membuat cerapan bearing dan jarak.$engukuran hendaklah dilakukan dalam
arah pusingan jam.
&. $iket yang digunakan sebagai titik kawalan hendaklah ditanam dengan kukuh dan
berada ditempat yang selamat dan bukan di tempat laluan agar tidak terganggu.
,. Datum bagi garisan terabas yang pertama di ambil daripada pelan rujukan yang
diberikan.
'<7< KG7><
*. Dirikan kakitiga di stesen!.1uka kakitiga dan selaraskan tingginya supaya lebih
kurang searas dada dan sesuaikan kedudukannya supaya permukaan kakitiga tersebut
kelihatan mendatar dan sesuai dengan pencerap.
!. <lat Total Station diletakkan di atas kakitiga tersebut.
&. $emusatan dilakukan dengan melonggarkan skru pengetat kakitiga dan kakitiga
digerakkan sehingga menunjukkan tepat di atas piket dari kanta mata plummet.
,. ;akukan pelarasan gelembung udara.#ni dimaksudkan kepada pelarasan kedudukan
gelembung udara supaya sentiasa berada di tengah tiub laluannya dalam mana-mana
arah yang ditunjukkan oleh teropong.
-. 1egitu juga dengan prisma yang dipasang pada titik stesen * dan &.
;<8IK<9-;<8IK<9
*. $usingkan teropong sehingga kedudukan tiub gelembung selari dengan dua skru
tapak,katakan skru < dan skru 1.$usingkan kedua-dua skru ini dalam arah yang
berlawanan sehingga gelembung udara berada di tengah-tengah tiub.
!. $usingkan teropong pada kedudukan B5K dari kedudukan (* dan gerakkan skru ketiga
(katakan 'sehingga gelembung udara berada di tengah-tengah tiub.
&. $usingkan teropong pada kedudukan pertama .Semak kedudukan gelembung .2lang
lagi jika perlu iaitu sehingga gelembung udara berada di tengah-tengah walau ke
mana arah teropong dituju.
,. Set ke sasaran *0
a Teropong dipusing menghala ke prisma di stn *.
b Skru gerak perlahan pugak dan skru gerak perlahan ufuk diketatkan apabila
sasaran kelihatan di dalam teropong.
c $usingkan skru gerak perlahan ufuk pugak supaya garis tengah stadia berada
tepat di tengah-tengah prisma.
-. $ada penyilang kiri,setkan bacaan datum garisan !-*.
.. 'erap nilai jarak bagi garisan !-* dan rekodkan.
/. Kemudian pusingkan teropong dan halakan pada prisma di stn & dan gerakan teropong
sehingga garis tengah stadia tepat di tengah-tengah prisma.8ilai bearing dan jarak
dicerap dan dorekodkan.
L. <lat Total Station ditukarkan pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di stn
*.8ilai bearing penyilang kanan disetkan dimana nilai penyilang kiri ditambahkan
dengan *L5K.
B. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stn &.8ilai bearing dan jarak dicatatkan.
*5. <lat Total Station dipindahkan ke stn& dan prisma ke stn ! dan stn ,.$ada penyilang
kiri,disetkan nilai bearing &-!,di mana nilai bearing adalah purata bearing ! ke
&(purata bacaan bearing antara penyilang kiri dan kanan di mana perbe%aan bearing
antara penyilang kiri dan kanan adalah *L5K.
**. >arak garisan ! ke & disemak semula dan nilainya direkodkan.
*!. Teropong dipusingkan dan disasarkan ke prisma di stn ,.1earing dan jarak garisan &
ke , dibaca serta direkodkan.
*&. <lat Total Station ditukar pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di !.8ilai
bearing penyilang kanan disetkan dimana nilai penyilang kiri ditambahkan dengan
*L5K.
*,. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stn ,.8ilai bearing dan jarak dicatatkan.
*-. <lat Total Station dipindahkan ke stn, dan prisma ke stn & dan stn *.$ada penyilang
kiri,disetkan nilai bearing ,-&,di mana nilai bearing adalah purata bearing & ke
,(purata bacaan bearing antara penyilang kiri dan kanan di mana perbe%aan bearing
antara penyilang kiri dan kanan adalah *L5K.
*.. >arak garisan & ke , disemak semula dan nilainya direkodkan.
*/. Teropong dipusingkan dan disasarkan ke prisma di stn *.1earing dan jarak garisan ,
ke * dibaca serta direkodkan.
*L. <lat Total Station ditukar pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di &.8ilai
bearing penyilang kanan disetkan dimana nilai penyilang kiri ditambahkan dengan
*L5K.
*B. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stn *.8ilai bearing dan jarak dicatatkan.
!5. <lat Total Station dipindahkan ke stn * dan prisma ke stn , dan stn !.$ada penyilang
kiri,disetkan nilai bearing *-,,di mana nilai bearing adalah purata bearing , ke
*(purata bacaan bearing antara penyilang kiri dan kanan di mana perbe%aan bearing
antara penyilang kiri dan kanan adalah *L5K.
!*. >arak garisan , ke * disemak semula dan nilainya direkodkan.
!!. Teropong dipusingkan dan disasarkan ke prisma di stn !.1earing dan jarak garisan *
ke ! dibaca serta direkodkan.
!&. <lat Total Station ditukar pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di ,.8ilai
bearing penyilang kanan disetkan dimana nilai penyilang kiri ditambahkan dengan
*L5K.
!,. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stn !.8ilai bearing dan jarak dicatatkan.
!-. 8ilai bearing tutup stesen * ke ! dibaca dan direkodkan.$erbe%aan nilai bearing
hendaklah tidak melebihi had yang dibenarkan iaitu !4&544.
!.. ;akaran kerja ukur terabas yang dijalankan ditunjukkan dengan lengkap berserta
bearing serta jarak setiap stesen.


Data dan (adual
,0,#2S2S D,T,
*. Setiap data pengukuran terabas yang telah disemak, perlu dihitung untuk
mendapatkan 0
Tikaian lurus
Koordinat setiap titik kawalan
Keluasan terabas
!. Kerja-kerja hitungan boleh dilakukan sama ada secara manual atau menggunakan
perisian SD7 +apping C Design.
&. $elan ukur terabas dihasilkan menggunakan perisian SD7 +apping C Design dan
juga perisian <uto'<D.
42T305,0 #,T2T D,0 D2P,T
;atit adalah perbe%aan koordinat 2taraDSelatan dan dipat adalah perbe%aan koordinat dalam
arah TimurD1arat0
;atit : ; cos M
Dipat : ; sin M
Dimana,
; : jarak muktamad antara stesen
M : bearing muktamad garisan terabas
8ilai latit dan dipat bergantung kepada bearing garisan sama ada (A(e atau (-(e mengikut
sukuan.
1 ;atit : ; cos M
bearing Dipat : ; sin M
<
42T305,0 P/1#,1,S,0 #,T2T D,0 D2P,T
Sebelum koordinat dan keluasan dapat dihitung, nilai latit dan dipat hendaklah dilaraskan
terlebih dahulu sekiranya terdapat tikaian pada garisan terabas. Kaedah perlarasan terdapat
dua kaedah0-
-Kaedah 1owditch
-Kaedah Transit
Dalam ukur terabas pada kali ini, kaedah 1owditch telah digunapakai.
1erikut ditunjukkan pengiraan menggunakan kaedah 1owditch0
Nlatit : 5.55*
Ndipat : -5.5*.
Stesen (arak
Pembetulan
#atit Dipat
6!7 ,&.!!L
,./5. A (-5.555! : ,./5.
(-,!.B/* A (-5.55& : -,!.B/,
7!8 --.5/5
-*.,&! A (-5.555& : -*.,&! (-*B..L& A (- 5.55, : -*B..L/
8!9 &B.L/5
*..5/B A (-5.555! : *..5/B &..,L, A 5.55& : &..,L/
9!6 /..L5.
(-/!.!*. A (-5.555, A (-5.55* :
-/!.!*/
!..*-, A 5.55. A 5.5*, : !..*/,
S/:,*,0 S/:,*,0
O :
!*,.B/,
O : ,./5. A -*.,&! A *..5/B A
(-/!.!*/ : 5
O : (-,!.B/, A (-*B..L/ A &..,L/
A !..*/, : 5
42T305,0 #3,S (,)
Kerja ukur terabas memerlukan terabas tertutup. Keluasan kawasan yang terkandung di
dalam garisan terabas dapat dihitung dengan0-
*. Kaedah dua kali latit dan dua kali dipat
!. Kaedah koordinat
*. Kaedah dua kali latit dan dua kali dipat
P/0521,,0 D3, *,#2 #,T2T
! kali latit garisan (,-* : -/!.!*/
! kali latit garisan (*-! : (-/!.!*/ A (-/!.!*/ A ,./5.
: -*&B./!L
! kali latit garisan (!-& : (-*&B./!L A ,./5. A -*.,&!
: -L&.-B5
! kali latit garisan (&-, : (-L&.-B5 A -*.,&! A *..5/B
: -*..5/B
P/0521,,0 D3, *,#2 D2P,T
! kali dipat garisan (!-& : -*B..L/
! kali dipat garisan (&-, : (-*B..L/ A (-*B..L/ A &..,L/
: -!.LL/
! kali dipat garisan (,-* : (-!.LL/ A &..,L/ A !..*/,
: -B.//,
! kali dipat garisan (*-! : -B.//, A !..*/, A (-,!.B/,
: ,!.B/,
P/0521,,0 7 *,#2 #,T2T ; D2P,T
Iarisan (*-! : -*&B./!L " -,!.B/,
: .55,../*
Iarisan (!-& : -L&.-B5 " -*B..L/
: *.,-..&.
Iarisan (&-, : -*..5/B " &..,L/
: --L.../,
Iarisan (,-* : -/!.!*/ " !..*/,
: *LB5.!5L
O : -*/&.,!-
P/0521,,0 7 *,#2 D2P,T ; #,T2T
Iarisan (*-! : ,!.B/, " ,./5.
: !5!.!&.
Iarisan (!-& : -*B..L/ " -*.,&!
: -*5*!.-,!
Iarisan (&-, : -!.LL/ " *..5/B
: -,..,!5
Iarisan (,-* : -B.//, " -/!.!*/
: -,&*...BB
O : -*/&.,!-
P31,T,
$urata : P >umlah * A >umlah !Q D!
: !<
: -*/&.,!- m
!
<: purataD!
: -*/&.,!-D!
: !-L../*& m
!
!. Kaedah koordinat
Stesen *oordinat < *oordinat -
* *555.555 *555.555
! *55,./5. B-/.5!.
& *5-..*&L B&/.L!.
, *5/!.!*/ B/&.L!.
* *555.555 *555.555
>umlah koordinat E : (*555.555 " B-/.5!. A (*55,./5. " B&/.L!. A (*5-..*&L "
B/&.L!. A (*5/!.!*/ " *555.555
: &BBB,L/./.*
>umlah koordinat = : (*555.555 " *55,./5. A (B-/.5!. " *5-..*&L A (B&/.L!. "
*5!/.!*/ A (B/&.L!. " *555.555
: &BB,&*,.&&.
2ntuk mengelakkan mendapat luas yang negatif, jumlah yang besar di tolak dengan
jumlah yang kecil.
&BBB,L/./.* 3 &BB,&*,.&&. : -*/&.,!-
8ilai di atas adalah bersamaan dengan !" keluasan, maka hendaklah dibahagi dua
untuk mendapat nilai keluasan sebenar.
P/1)20C,05,0
1erdasarkan kerja pengukuran terabas disekeliling bangunan '*,< ($usat
Kokurikulum, Sukan dan Kebudayaan yang telah kami jalankan, tikaian lurus yang
diperolehi ialah (*0*&,5B./*5. #ni bermakna bacaan ini boleh digunapakai kerana melebihi
tikaian lurus yang telah ditetapkan oleh Kelas Terabas Kedua iaitu (*0,555.
Tikaian bearing yang telah diperolehi untuk keseluruhan stesen terabas ialah (-*4--6.
#ni bermakna tikaian bearing ini perlu dibahagikan kepada empat stesen terabas untuk
mendapatkan seliseh bagi setiap stesen, iaitu sebanyak (A!L./-6. +engikut ukuran Kelas
Kedua, seliseh tutup bearing ialah (!4&56 bagi satu terabas yang tidak melebihi !- stesen dan
pembetulan tidak melebihi (!56 bagi setiap satu stesen.
Keluasan yang diperolehi berdasarkan pengukuran terabas ini, keluasan blok '*,<
($usat Kokurikulum, Sukan dan Kebudayaan ialah <:!-L../*& m@.
Di dalam kerja-kerja pengukuran, seringkali berlaku ralat di dalam cerapan yang
diperolehi. 7alat ini berpunca daripada tiga faktor utama0-
Haktor alat
Haktor manusia
Haktor persekitaran
Haktor alat0-
$emusatan yang tidak tepat dan penyelarasan alat yang tidak sempurna terhadap titik
stesen boleh menyebabkan berlakunya seliseh dalam membuat cerapan bearing dan jarak.
)leh itu, pemusatan yang tepat adalah amat mustahak bagi jarak garisan yang pendek kerana
akan menyumbang kepada seliseh yang besar berbanding jarak garisan yang panjang.
Seliseh di dalam cerapan bearing dan jarak boleh juga berlaku disebabkan oleh
perlarasan sementara yang tidak sempurna dan juga pemusatan prisma di stesen hadapan dan
stesen belakang.
Haktor manusia0-
Kesilapan set bearing datum, kesilapan membaca bearing atau jarak, kesilapan semasa
merekod bacaan, kesilapan dalam melakukan kerja perlarasan sementara, tidak mensasarkan
sasaran dengan tepat, kurang mahir mengendalikan alat, dan kesilapan dalam kerja-kerja
hitungan merupakan antara penyebab terjadinya seliseh dalam pengukuran terabas.
Haktor persekitaran0-
$ersekitaran juga dapat memberi kesan terhadap kerja-kerja pengukuran terabas.
'ontohnya, keadaan cuaca, bentuk muka bumi, dan lokasi kerja-kerja pengukuran terabas
dibuat.
*/S2:P3#,0
1erdasarkan kerja yang dijalankan di kawasan '*,a iaitu $usat Kokurikulum,Sukan Dan
Kebudayaan,2ni(ersiti Tun 9ussein )nn +alaysia,kami menjalankan terabas tertutup iaitu
bermula dengan titik yang diketahui dan berakhir pada titik lain yang juga
diketahui.$engkelasan terabas boleh diketahui mengikut darjah kejituan dan juga kaedah
yang digunakan.9asil yang diperolehi daripada kerja-kerja tersebut,kami mendapati
pengkelasan terabas yang digunakan ialah 2kuran Kelas Kedua iaitu terdiri daripada terabas-
terabas keliling,kawalan-kawalan kecil dan sambungan ke semua ukuran hak milik di
kawasan luar 1andar dan kampung.Selain itu,seliseh bearing tertutup bagi ukuran kelas
kedua ialah !4&544 bagi satu terabas yang tidak melebihi !- stesen dan pembetulan tidak
melebihi !544 bagi satu stesen dan tikaian lurus untuk jarak ialah * unit dalam ,555
unit.Daripada hasil analisis,seliseh bearing yang diperolehi ialah *4--44bagi , stesen dan
pembetulan !B44 serta tikaian lurus yang diperolehi *0*&,5B./*5
Dalam kerja pengukuran total station,terdapat seliseh yang tidak dapat dielakkan.Terdapat &
faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ralat dalam cerapan yang diperolehi.Dalam
kerja terabas,ralat yang terjadi adalah di dalam komponen bearing dan jarak yang
dicerap.Haktor alat iaitu pemusatan yang tidak tepat dan keupayaan alat.Seterusnya,faktor
manusia memberi kesan terhadap hasil kerja.<ntara kecuaian dan kesilapan ialah kesilapan
set bearing datum,kesilapan membaca bearing atau jarak,kurang mahir mengendalikan
alat,tidak mensasarkan sasaran dengan tepat dan lain-lain lagi.<khir sekali,faktor persekitaran
juga dapat member kesan terhadap kerja-kerja pengukuran terabas iaitu cuaca,permukaan
bumi dan lokasi kerja.
Kesimpulannya daripada kerja pengukuran total station ini,mendapati kumpulan kami berjaya
memperolehi tikaian bearing tertutup dan tikaian lurus tidak melebihi had yang telah
ditetapkan..
1ujukan
* $ensyarah Kejuruteraan Ieomatik, Gn. <nuar bin +ohd Salleh.
! +odul Kejuruteraan Ieomatik *, 2nit $enerbitan 2T9+
& <sas 2kur Kejuruteraan (1ahagian *. +onograf. Skudai 0 Hakulti Kejurutearaan C
Sains Ieoinformasi