Anda di halaman 1dari 8

1

,

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR
PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PROJEK
(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan Dan Rubrik Pemarkahan)
Kod & Nama Kursus:
RBT3203E
TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN
PERTANIAN
Tempoh : 6 minggu
Tarikh Mula : 11 Julai 2014
Tarikh Serah: 22 Ogos 2014
Program:
PISMP
(PENDIDIKAN BAHASA MELAYU DAN
PENDIDIKAN BAHASA CINA)
Semester/ Tahun 2/2014
Ambilan Jan 2012
Kumpulan: BM, BC 1 dan BC2
Disediakan oleh: FAUZIAH BT HJ JAMIL
Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan
Nama &
Tandatangan:
FAUZIAH BT HJ JAMIL
Tarikh: 08 JULAI 2014
.
2

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN - PROJEK
JABATAN : SAINS SOSIAL
KOD & NAMA KURSUS : RBT3203E TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN
KUMPULAN : PISMP BAHASA MELAYU DAN BAHASA CINA
SEMESTER : ENAM

Tarikh Mula 11 JULAI 2014 Tarikh Hantar 22 OGOS 2014

I. Hasil Pembelajaran Kursus:
1. Membanding bezakan jenis dan ciri gentian berdasarkan klasifikasi
fabrik.
2. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi
Rumah Tangga dalam penghasilan pakaian.
3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui
pelaksanaan projek pemeliharaan ikan hiasan.
4. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui
pelaksanaan projek penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.
Projek ini menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 4
II. Objektif Projek:
1. Membanding bezakan jenis dan ciri gentian berdasarkan klasifikasi
fabrik.
2. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi
Rumah Tangga dalam penghasilan pakaian.
3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui
pelaksanaan projek penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.

:
3

Spesifikasi Tugasan

Tajuk
Tugasan Wajaran Catatan
1. Ujian Pembakaran(Kumpulan)


2. Membuat pakaian (Individu)
3. Rekod Kerja (Individu)

4. Penanaman Sayur-sayuran di atas batas
(Kumpulan) dan Tanaman Herba (Individu).5. Kuiz
1.Membuat ujian pembakaran pelbagai jenis gentian
berdasarkan klasifikasi.fabrik.
2.Menghasilkan sehelai kemeja Hawai kanak-kanak yang
merangkumi proses menjahit;
- kelim
- bahu mendatang dan penghilang
gelembung
- belah
- lengan
- garis leher/kolar
- penyudah tepi dan kancing.
3.Menyediakan rekod kerja menjahit kemeja Hawai
kanak-kanak yang mengandungi:
- Perkara am seperti, biodata, penghargaan
dan isi kandungan
- 2 Lakaran stail pakaian (hadapan dan
belakang)
- Satu lakaran stail pakaian yang dijahit.
- Senarai alatan dan bahan yang digunakan
- Ukuran badan sendiri
- Pengiraan kos
- Pola dan susun atur pola
- Proses menjahit
- gambar setiap proses kerja
- Rujukan

4.Menanam sayur-sayuran di atas batas secara
berkumpulan dan menanam sejenis tanaman herba
dalam bekas secara individu.


5.Kuiz
- 20 soalan anika pilihan
10%

30%

10%

30%
20%


Ujian pembakaran :
Sekurang- kurangnya 2 jenis setiap
gentian (asli dan buatan).
keputusan betul dan contoh fabrik
yang diuji disertakan.

Proses Jahitan
Satu kriteria/ciri satu markah, lima
kriteria lima markah bagi setiap
proses menjahit

Rekod Kerja
Setiap isi kandungan satu markah
.
Penanaman Sayur-sayuran
Pemilihan jenis sayur-sayuran yang baik
dan melakukan penjagaan sehingga boleh
memungut hasil.
Memilih satu jenis tanaman herba yang
baik dan melakukan penjagaan.
Membuat laporan bergambar dan
persembahan.

Kuiz
10 soalan dalam bahagian teknologi
rumah tangga dan 10 soalan bahagian
pertanian

Komitmen :
Menunjukkan kesungguhan dan
penglibatan penuh dalam tugasan
Berusaha mencari bahan rujukan
relevan dan terkini


4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR
TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM:
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUANNAMA GURU PELATIH:


KOD DAN NAMA KURSUS:
RBT3203E: TEKNOLOGI RUMAH TANGGA
DAN PERTANIAN
SEMESTER: 6

TARIKH MULA: 11 JULAI 2014 TARIKH HANTAR: 22 OGOS 2014

I. Hasil Pembelajaran Kursus:
1. Membanding bezakan jenis dan ciri gentian berdasarkan klasifikasi
Fabrik.
2. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi Rumah
Tangga dalam penghasilan pakaian.
3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek
penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.
Projek ini menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 4
II. Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. Menjalankan ujian pembakaran bagi mengenal pasti perbezaa jenis-jenis gentian
berdasarkan klasifikasi fabrik daripada dapatan ujian.

2. Mengenal pasti proses menjahit kemeja kanak-kanak dan menghasilkan kemeja
tersebut mengikut langkah menjahit yang betul mengikut kriteria dan ciri jahitan yang
baik.

3. Menyediakan rekod kerja yang baik, mudah difahami dan sistematik bagi
menghasilkan produk yang berkualiti.

4. Menanam satu jenis sayur-sayuran di atas batas secara berkumpulan dan membuat
kerja penjagaan untuk menghasilkan sayur yang baik.

5. Menanam satu jenis tanaman herba dalam bekas secara individu dan melakukan
kerja-kerja penjagaan serta melaporkannya dalam persembahan power poins.

6. Menjawab soalan kuiz.5

III. Tugasan Projek (100%)
Tugasan ini mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian.
Peruntukan markah bahagian Teknologi Rumah Tangga sebanyak 50 peratus manakala Pertanian 30
peratus dan Kuiz 20 peratus. Ujian pembakaran dan tanaman sayur-sayuran dilakukan secara kumpulan
dan yang lainnya iaitu menjahit Kemeja Hawai Kanak-kanak, Rekod Kerja dan Tanaman Herba
dijalankan secara individu.
1. Membuat ujian pembakaran pelbagai jenis gentian berdasarkan klasifikasi.fabrik.
2. Menghasilkan sehelai kemeja Hawai kanak-kanak yang merangkumi proses menjahit;
2.1 Kelim
2.2 Bahu mendatang dan Penghilang gelembung
2.3 Belah
2.4 Lengan
2.5 Garis leher/Kolar
2.6 Penyudah Tepi dan Kancing.
3. Menyediakan Rekod Kerja menjahit kemeja Hawai Kanak-kanak yang mengandungi:
3.1 Perkara am seperti, biodata, penghargaan dan isi kandungan
3.2 2 Lakaran stail pakaian (hadapan dan belakang)
3.3 Satu lakaran stail pakaian yang dijahit (hadapan dan belakang).
3.4 Senarai alatan dan bahan yang digunakan
3.5 Ukuran badan sendiri
3.6 Pengiraan kos
3.7 Pola dan susun atur pola
3.8 Proses menjahit
3.9 gambar setiap proses kerja
3.10 Rujukan

4. Menanam sayur-sayuran di atas batas secara berkumpulan dan menanam sejenis Tanaman
Herba dalam bekas secara individu.
5. Kuiz
5.1 20 soalan anika pilihan (10 soalan Teknologi Rumah Tangga dan 10 soalan Pertanian)

Panduan Pelaksanaan Projek

1. Tugasan ini adalah tugasan individu dan kumpulan.
2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat atau data.
3. Format penulisan laporan adalah seperti berikut:
3.1 Muka depan hendaklah mengikut template terkini.
3.2 Font Arial
3.3 Saiz Huruf 11
3.4 Langkau 1.5 baris
3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychologikal Association)
3.6 Lampiran adalah wajib
3.7 Jawab dalam Bahasa Malaysia sahaja
3.8 Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan ke
dalam senarai kandungan.
6


4. Panjang tugasan untuk laporan penanaman sayur-sayuran dan tanaman herba tidak lebih
daripada 15 muka surat termasuk gambar.
5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
7. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu.
8. Tugasan ini membawa markah 100%.
Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:
1. Ujian pembakaran :
1.1 Membuat ujian pembakaran sekurang- kurangnya dua jenis gentian bagi setiap setiap
gentian asli dan buatan.
1.2 Menyediakan laporan keputusan ujian yang betul berserta contoh fabrik yang diuji.

2. Proses Jahitan
2.1 Menyedia dan menyiapkan sehelai Kemeja Hawai Kanak-kanak mengikut lapan proses
menjahit yang telah dipilih.
2.2 Setiap proses jahitan hendaklah dijahit mengikut langkah menjahit yang betul dan ciri-
ciri jahitan yang baik.

3. Rekod Kerja
3.1 Menyediakan Rekod Kerja yang baik, mudah difahami dan sistematik mengikut urutan
yang betul seperti yang dikehendaki.
3.2 Setiap kandungan pada Rekod Kerja hendaklah dipenuhi dengan kemas dan bersih.

4. Penanaman Sayur-sayuran
4.1 Memilih dan menanam satu jenis sayur-sayuran dan melakukan penjagaan sehingga
boleh memungut hasil.
4.2 Memilih dan menanam satu jenis tanaman herba dan melakukan penjagaan untuk
menghasilkan pokok yang sihat.
4.3 Membuat laporan bergambar untuk tanaman herba tidak lebih daripa lima belas muka
surat dan membuat persembahan hasil tanaman selama lima belas minit.

5. Kuiz
Menjawab sepuluh soalan kuiz dalam bahagian Teknologi Rumah Tangga dan sepuluh soalan
dalam bahagian Pertanian

Kriteria Pentaksiran
Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan7

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh:

..................................................... .............................................
FAUZIAH BT HJ JAMIL MAYZATUL AKMAM BINTI KAMARUDDIN

Penyelaras Kursus RBT3203E Pakar Bidang (SME)
Jabatan Sains Sosial Jabatan Sains Sosial
Disahkan oleh:


.........................................

YAAKOB BIN ATAN
Ketua Jabatan Sains Sosial


8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS RAJA MELEWAR
BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS (PROJEK/ AMALI)

Nama:

Angka Giliran Pelajar:
Tajuk Tugasan: PAKAIAN DAN PENANAMAN SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN HIASAN
Pensyarah:

Kursus/ Mata Pelajaran: RBT3203E
TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN
PERTANIAN
Tarikh Hantar: Tarikh Diterima
(Diisi oleh pensyarah):

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
setiap satunya saya jelaskan sumbernya.Tandatangan: ________________________ Tarikh: ____________________________
( )


Perincian Maklum Balas Tugasan
Pemeriksa: Moderator:
Kekuatan:

Kekuatan:
Aspek yang boleh diperbaiki:


Aspek yang boleh diperbaiki:


Tandatangan: Tarikh: Tandatangan: Tarikh
Pengesahan Pelajar Terhadap Maklum Balas Yang Diberikan Pensyarah.
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan
fahami.Tandatangan Pelajar: Tarikh: