Anda di halaman 1dari 15

Skema jawapan Pengajian Am Penggal 3

Bahagian A
1 B 6 B 11 C
2 A 7 B 12 A
3 B 8 A 13 C
4 B 9 D 14 C
5 C 10 B 15 A
BAHAGA! B" # 15 ma$kah %
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
16" Be$&a'a$kan ja&(al &i )awah* h($aikan kea&aan imp+$, -ala.'ia mengik(, nega$a $akan
&agang (,ama &a$i ,ah(n 2008 hingga ,ah(n 2011 &an /a&angkan langkah0langkah .ang )+leh
&iam)il (n,(k meng($angkan imp+$,"
MALAYSIA: ARAH ALIRAN IMPORT MENGIKUT NEGARA RAKAN DAGANG
UTAMA, TAHUN 2008 HINGGA 2011
!ega$a !ilai mp+$, 12- j(,a3
2008 2009 2010 2011
China 66854 27"3 61026 24"8 66430 26"3 75706 28"0
Singap($a 57139 23"3 62296 25"3 63278 25"1 73699 27"3
4ep(n 64878 26"5 64316 26"1 66535 26"4 65362 24"2
Ame$ika S.a$ika, 56135 22"9 58834 23"9 56259 22"3 55405 20"5
Jumla
K!s!lu"ua#
2$%00& 100"0 2$&$'2 100"0 2%2%02 100"0 2'01'2 100"0
1Di'e'(aikan &a$ipa&a Jabatan Perangkaan Malaysia, 20123
S56-A
Bahagian A 0 P627BAHA!
B8 S H72AA!
1 4(mlah 5e'el($(han meningka,
)e$,e$('an
B(k,i9
2008 0 2- 245 006 j(,a meningka, kepa&a
2011 0 2- 270 172
Peningka,an 'e)an.ak 9 2- 25 166 j(,a a,a( 10"27
:
2 P+la -eningka, Be$,e$('an S(#)a*u"a
B(k,i9
2008 0 2- 57 139 j(,a meningka, kepa&a
2011 0 2- 73 699 j(,a
Peningka,an 'e)an.ak 9 2- 16 560 j(,a a,a(
28"98:
3 P+la ,i&ak k+n'i',en +(#a
2008 0 2- 66 854 j(,a men($(n kepa&a
2009 0 2- 61 026 j(,a
pen($(nan 'e)an.ak 9 2- 5828 j(,a a,a( 8"72:
)e$lak( peningka,an )e$,e$('an kepa&a
2011 0 2- 75 706 j(,a
Peningka,an 'e)an.ak 9 2- 14 680 j(,a a,a(
24"06:
J!*u#
2008 0 2- 64 878 j(,a men($(n kepa&a
2009 0 2- 64 316 j(,a pen($(nan 'e)an.ak 9 2-
562 j(,a a,a( 0"87: meningka, kepa&a
2010 0 2- 66 535 j(,a
Peningka,an 'e)an.ak 9 2- 2219 j(,a a,a( 3"45:
men($(n kepa&a
2011 0 2- 65 362 j(,a
Peningka,an 'e)an.ak 9 2- 1173 j(,a a,a( 1"76:
Am!"(,a s-a"(,at
2008 0 2- 56135 j(,a meningka, kepa&a
2009 0 2- 58 834 j(,a
peningka,an 'e)an.ak 9 2-2699 j(,a 4"81 :
men($(n )e$,e$('an kepa&a
2011 0 2- 55 405 j(,a
Pen($(nan 'e)an.ak 9 2- 3429 j(,a a,a( 5"83:
.a/ . 0 PER.ANDINGAN
4 2008 Paling ,inggi
China 0 2- 66 854 j(,a a,a( 27"29:
&a$ipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 245 006 j(,a
Paling $en&ah
Ame$ika S.a$ika, 0 2- 56 135 j(,a a,a( 22"91:
&aipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 245 006 j(,a
5 2009 Paling ,inggi
4ep(n 0 2- 64 316 j(,a a,a( 26"09:
&a$ipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 246 472 j(,a
Paling $en&ah
Ame$ika S.a$ika, 0 2- 58 834 j(,a a,a( 23"87
:
&aipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 246 472 j(,a
6 2010 Paling ,inggi
4ep(n 0 2- 66 535 j(,a a,a( 26"35 :
&a$ipa&a j(mlah ke'el($(han 2-252 502 j(,a
Paling $en&ah
Ame$ika S.a$ika, 0 2- 56 259 j(,a a,a( 22"28
:
&aipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 252 502 j(,a
7 2011 Paling ,inggi
China 0 2- 75 706 j(,a a,a( 28"02 :
&a$ipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 270 172 j(,a
Paling $en&ah
Ame$ika S.a$ika, 0 2- 55 405 j(,a a,a( 20"51 :
&aipa&a j(mlah ke'el($(han 2- 270 172 j(,a
Bah C 0 8angkah meng($angkan imp+$,
)il 'i H($aian
1 Ha'ilkan )a$angan penggan,ian
mp+$,
0mengha'ilkan )a$angan .ang 'e)el(m ini &iimp+$,
'epe$,i ka'(,* ,a.a$ &an 'a$(ng ,angan"
0ge,ah .ang &iek'p+$, 'e)el(m ini &ip$+'e' 'en&i$i
&alam nega$a &ija&ikan )a$ang 'iap
2 -eningka,kan &a.a 'iang
)a$angan -ala.'ia
Peningka,an ek'p+$, kel(a$an nega$a mene$('i
pem)inaan kawa'an pe$('ahaan* kawa'an )e)a' /(kai
&an mem)e$i '()'i&i &an ela(n ek'p+$,
3 -ew(j(&kan ke',a)ilan (pah
ha$ga
S(pa.a k+' pengel(a$an &an ha$ga )a$angan ,empa,an
&apa, &ik($angkan
4 -en($(nkan nilai ma,a wang S(pa.a ha$ga ek'p+$, kel(a$an ,empa,an menja&i le)ih
m($ah &an meningka,kan pe$min,aan ek'p+$,
5 -engenakan /(kai imp+$,
)a$angan
-engenakan ,a$i; &an k(+,a '(pa.a ha$ga )a$angan
imp+$, meningka, &apa, menggalakkan pengg(naan
)a$angan ,empa,an
6 5awalan ma,a wang a'ing -en/a,( pengg(naaan ma,awang a'ing kepa&a +$ang
$amai
&an peng('aha 'e$,a mem)ena$kan pengg(naan
ma,awang a'ing i,( han.a (n,(k mengimp+$, )a$ang0
)a$ang .ang &ipe$l(kan 'ahaja )e$'e'(aian &engan
ma,lama, ke$ajaan"
7 -emaj(kan 2<D &alam
pen.eli&ikan pe$,anian
&apa, mengha'ilkan ',+k makanan )e'a$0)e'a$an &an
&apa, meng($angkan imp+$, makanan
8 S()'i&i ek'p+$, Ha$ga ek'p+$, m($ah &an j(mlah ek'p+$, akan
)e$,am)ah
9 5empen Beli )a$angan )(a,an
,empa,an
Angg+,a ma'.a$aka, .ang memilih mem)eli )a$angan
)(a,an -ala.'ia akan meng($angkan pe$min,aan
)a$angan ek'p+$,
Pen&(&(k &i)e$i ke'e&a$an .ang )a$angan ,empa,an
'e,an&ing m(,( )a$angan imp+$,
5e'imp(lan = Pe$&agangan &engan nega$a l(a$ ,e,ap menja&i ke(,amaan -ala.'ia* nam(n
nega$a pe$l( )e$('aha (n,(k meningka,kan nilai ek'p+$, &an meng($angkan nilai imp+$," !ega$a
akan mengalami le)ihan &agangan apa)ila nilai ek'p+$, mele)ihi nilai imp+$,"
!+,a
1" 5+m)ina'i jawapan ialah 1A > 1B > 2C
S+alan 17"
Be$&a'a$kan gam)a$ $ajah &i )awah* h($aikan ;ak,+$0;ak,+$ .ang 'e/a$a lang'(ng &an 'e/a$a ,i&ak
lang'(ng mempenga$(hi pengimp+$,an pe,$+le(m +leh 'e'e)(ah nega$a"
?A5@A20?A5@A2 P6!G-PA2@A! P6@2A867-
S(m)e$9 Dipe,ik &an &i()ah'(ai &a$ipa&a
B(le,in Pe,$+le(m -ala.'ia 2010"
Dasar
kerajaan
Media,
Propaganda
kerajaan
Perdagangan
antarabangsa,
sumber
petroleum
Harga,
bekalan
Petroleum,
pasaran dunia
Pesanan
petroleum
Import
Petroleum
Pemerhatian
sumber
tenaga baru
Industri, keadaan
ekonomi, sistem
penggunaan tenaga,
permintaan ke atas
tenaga dalam negara
Duti import,
kadar potongan,
galakan pasaran
Skema /a$,a ali$an '+alan 17
Pengenalan
2ajah &i )awah men(nj(kkan $angkaian ;ak,+$0;ak,+$ .ang mempenga$(hi pengimp+$,an
pe,$+le(m +leh 'e'e)(ah !ega$a"
A"?ak,+$
lang'(ng
i3 Pe'anan pe,$+le(m =
0 Pe$min,aan +leh 'e'e)(ah nega$a mempenga$(hi imp+$,"
0 jika pe$min,aan ,inggi B pe'anan akan meningka,* maka imp+$,
akan )e$,am)ah &an 'e)alikn.a"
0 pe'anan j(ga )e$gan,(ng kepa&a pengg(naan pe,$+le(m +leh
'e'e)(ah nega$a"
ii 3 Pe$&agangan an,a$a)ang'a
0pe$kem)angan pe&agangan an,a$a)ang'a meningka,kan imp+$,"
06k+n+mi .ang )e$kem)ang 'e/a$a lang'(ng akan meningka,kan
pe$&agangan an,a$a)ang'a
05ea&aan ini akan meningka,kan imp+$, a,a( ke'an 'e)alikn.a"
iii 3 Ha$ga* )ekalan pe,$+le(m"
0Ha$ga $en&ah pe$min,aan ,inggi a,a( 'e)alikn.a"
0Bekalan )an.ak* ha$ga akan ,($(n* imp+$, akan meningka,
B" ?ak,+$ ,i&ak
lang'(ng
i3 -e&ia* p$+pagan&a"
05empen +leh me&ia ,en,ang kele)ihan a,a( kelemahan pengg(naan
'(m)e$ pe,$+le(m ,($(, mempenga$(hi j(mlah imp+$,"
0P$+pagan&a +leh pihak0pihak ,e$,en,( )e$kenaan )ahan ini
mempenga$(hi pengg(naan pe,$+le(m &an 'e,e$('n.a mem)e$i
ke'an kepa&a imp+$, pe,$+le(m"
ii 3 Pe$min,aan &an penawa$an '(m)e$ ,enaga )a$("
04ika '(m)e$ al,e$na,i; B penggan,i kepa&a pe,$+le(m )an.ak
&i,awa$kan akan meng($angkan pe$min,aan ,e$ha&ap pe,$+le(m"
0Pemin,aan .ang ,inggi (n,(k '(m)e$0'(m)e$ lain akan
meng($angkan imp+$,
pe,$+le(m"
iii3 Da'a$ ke$ajaan"
0P+li'i ke$ajaan 'e'e)(ah nega$a ,($(, mempenga$(hi imp+$,
0nega$a .ang mengamalkan &a'a$ ek+n+mi ,e$,(,(p B ,i&ak
)e$&agang &engan !ega$a lain akan k($ang B ,ia&a imp+$,
04ika &a'a$ !ega$a meng(,amakan pengg(naan kel(a$an pe,$+le(m*
imp+$, akan meningka,"
0Da'a$0&a'a$ /(kai +leh 'e'e)(ah !ega$a ,($(, mempenga$(hi
imp+$,"
iv ) Duti import, galakan pasaran
- Jika duti import tinggi, jumlah import akan berkurang
dan sebaliknya
- jika galakan diberikan oleh kerajaan, jumlah import
akan meningkat
vi) Perkembangan industri.
-perkembangan industri akan meningkatkan
penggunaan bahan mentah termasuk bahan api.
-Penggunaan bahan api termasuk petroleum akan
meningkatkan permintaannya dan seterusnya import
petroleum akan meningkat.
5e'imp(lan"
0 mp+$, pe,$+le(m &ipenga$(hi +leh )an.ak ;a/,+$"
0 Semakin )e$kem)angn.a ek+n+mi 'emakin )an.ak pe$&agangan akan
meningka,kan imp+$,"
0 Pe,$+le(m me$(pakan )ahan .ang pen,ing &alam )i&ang pe$in&(',$ian*
pe$&agangan &an 'e(mpaman.a"
!+,a"
1" Se,iap 'a,( i'i jawapan /al+n me',i &i'e)(, ;ak,+$ lang'(ng a,a( ,i&ak
lang'(ng* jika ,i&ak mak'im(m ma$kah ialah 1 'ahaja"
2" Cal+n pe$l( menjawa) 4 i'i &engan k+m)ina'i lang'(ng &an ,i&ak lang'(ng
2 > 2
Bahagian C # 25 ma$kah %
4awa) &(a '+alan &alam )ahagian ini"
18" Se$angan penggana' S(l( &i 8aha& Da,( Sa)ah )+leh menim)(lkan implika'i .ang 'e$i('
kepa&a nega$a &an pe$l( &ia,a'i &engan 'ege$a" Bin/angkan
Pen&ah(l(an9
5egana'an )e$e$,i pengg(naan /a$a .ang gana' &an Calim 'epe$,i penge)+man* pem)(n(han*
&an pen/(likan (n,(k men&apa,kan ,(n,(,an p+li,ik &a$ipa&a 'e'(a,( pihak" Pel)agai ke'an akan
&i$a'ai jika i'( ini &ia,a'i &engan 'ege$a"
'i0i'i
mplika'i
Bil 'i H($aian
1 5e'elama,an $ak.a, ,i&ak
,e$jamin
0kegana'an akan men.e)a)kan $ak.a, &alam kea&aan
ke,ak(,an &an ke'elama,an ,i&ak ,e$jamin"
0 )+leh )e$lak( ke'e&e$aan &an kema,ian* hilang ,empa,
,inggal * &an ke$(gian ha$,a )en&a"
0Penggana' akan melak(kan apa 'ahaja 'epe$,i
melak(kan me$+'akkan ha$,a )en&a awam 'e$,a
melak(kan pem)(n(han ,e$ha&ap pen&(&(k ,i&ak
)e$'alah"
05ea&aan ini mengan/am ke'elama,an $ak.a, &an j(ga
nega$a"
-rakyat kehilangan kebebasan dan keselamatan
2 6k+n+mi nega$a akan ,e$jeja' 0 5e.akinan pela)($ akan )e$k($ang apa)ila 'e'e)(ah
nega$a memp(n.ai kea&aan p+li,ik .ang ,i&ak ',a)il"
0pela)($ ,i&ak )e$ani (n,(k menanam m+&al &i nega$a
,e$)a)i,"
0pela)($ akan mena$ik pela)($an me$eka kel(a$ &a$i
nega$a ,e$)a)i,"
0ke$an/akan ek+n+mi nega$a ,e$'e)(, akan ,e$jeja'
&engan ,e$(k"
3 n&(',$i pelan/+ngan akan
,e$jeja'
Pelan/+ng a'ing ,i&ak )e$ani &a,ang ke nega$a ki,a"
)ilangan pelan/+ng .ang melan/+ng )e$k($ang"
6k+n+mi nega$a0nega$a .ang )e$gan,(ng pa&a
pelan/+ngan ,e$(k ,e$jeja'"
0 pene$)angan an,a$a)ang'a &an agen'i pelan/+ngan
j(ga ,e$jeja' &an hal ini men.e)a)kan )an.ak '.a$ika,
mengalami ke$(gian )e'a$ a,a( ,e$pak'a g(l(ng ,ika$"
4 Pem)ang(nan nega$a ,e$jeja' pa$a pemimpin ini ,i&ak &apa, melak'anakan p$+jek
pem)ang(nan nega$a "
p$a'a$ana (n,(k $ak.a, ,($(, &ia)aikan"
5e$ajaan ,i&ak &apa, mem)ina in;$a',$(k,($ ke$ana
ke'elama,an ,i&ak ,e$jamin
8angkah menga,a'i
Bil 'i H($aian
5 Peng(a,k(a'aan (n&ang0(n&ang
5awa'an 5e'elama,an 5ha' Pan,ai @im($ Sa)ah
16a',e$n Sa)ah Se/($i,. C+mman&0 6SSCA-3
Pihak p+li' &an ,en,e$a ha$(' )e$,in&ak &engan /epa,
,e$ha&ap kegana'an"
0$+n&aan &i pe$ai$an Sa)ah
kegana'an ha$(' &i)an,e$a'"
-e$eka .ang ,e$li)a, me',i &ikenakan h(k(man )e$a,"
!ega$a ha$(' mengg()al (n&ang0(n&ang kha' (n,(k
mem)+lehkan ,in&akan 'ege$a &iam)il ,e$ha&ap
penggana'"

6 5e$ja'ama an,a$a)ang'a Sem(a nega$a pe$l( )eke$ja'ama (n,(k mem)an,e$a'
kegana'an .ang a&a $angkaian an,a$a)ang'a"
4a)a,an pe$i'ikan nega$a0nega$a pe$l( )e$,(ka$0,(ka$
makl(ma, ,en,ang kegia,an kegana'an .ang &ipe$+leh"
!ega$a .ang ,e$li)a, 'epe$,i ?ilipina menggia,kan
la,ihan )e$'ama an,a$a pihak p+li' &an pihak ,en,e$a"
!ega$a0nega$a lain &i &(nia )+leh men.eka, ali$an
wang k(mp(lan penggana'"
9" Dial+g ;ak,a 'eja$ah 0 &ial+g ;ak,a 'eja$ah ialah 'a,( p$+'e' pemahaman &i
an,a$a &(a pihak .ang )e$'e,e$("
Penjela'an )ahawa Sa)ah a&alah 'e)(ah nege$i .ang
me$&eka &alam -ala.'ia"
0@i&ak a&a k(a'a lain .ang )+leh men(n,(, a,a( mah(
me$ampa'n.a" "
5e'imp(lann.a0 pen.ele'aian 'e/a$a aman le)ih &i,ekankan &a$ipa&a pen.ele'aian 'e/a$a
keke$a'an" 5eamanan .ang )e$,e$('an &an pen.ele'aian 'e/a$a m(,lak pe$l( &ilak(kan +leh
pihak peme$in,ah &engan pihak penggana'" Pen.ele'aian 'e/a$a ke,en,e$aan a&alah langkah
,e$akhi$"
?+$ma, 4awapan9 mplika'i &an langkah menga,a'i
3>2 B 2>3
19" Pem)aka$an 'e/a$a ,e$)(ka &i nega$a ji$an me$(pakan an,a$a ;ak,+$ .ang men.e)a)kan je$e)( &i
nega$a ini" Aleh i,(* pel)agai langkah pe$l( &iam)il (n,(k mem)en&(ngn.a" H($aikan pen.a,aan &i a,a'"
Sejak Caman &ah(l( lagi i'( je$e)( .ang )e$p(n/a &a$ipa&a pen/ema$an alam 'eki,a$ ini ,elah
menja&i )ahan wa/ana ma'.a$aka," 4e$e)( )+leh &i&e;ini'ikan 'e)agai keha&i$an 'e)a$ang )ahan a'ing
&i &alam (&a$a 'elain &a$ipa&a kan&(ngan (&a$a ,(len &an )e$'ih .ang )+leh mem)awa ke'an
)($(k kepa&a man('ia &an j(ga alam 'eki,a$"
.(l I1!a Hu"a(a# I1!a
1 Pem)aka$an 'e/a$a ,e$)(ka kawa'an ,apak pel(p('an 'ampah* 'i'a pepejal &i
kawa'an in&(',$i &an ,apak pem)inaan* 'i'a
pe$la&angan* 'i'a ke)(n 'e$,a pem)aka$an h(,an
'impan
le)ih 'e$i(' pa&a m('im pana' .ang
)e$panjangan
mem)im)angkan 'ehingga men.e)a)kan in&ek'
pen/ema$an (&a$a 1P73 meningka, 'ehingga ke
pa$a' .ang 'anga, )aha.a"
C,h 9 5e)aka$an h(,an &i Dila.ah 2ia(*
S(ma,e$a @engah me$(pakan ke' ,e$)a$(
meli)a,kan je$e)( ,e$(k 'ehingga n&ek'
Pen/ema$an 7&a$a 1P73 &i )e)e$apa nege$i
men/apai )a/aan 507 &i -(a$* 4+h+$ &an B(ki,
2am)ai* -elaka men/a,a, )a/aan 443"
2
2a,t3"04a,t3" la(#
Pem)aka$an )ahan api +leh
ken&e$aanBin&(',$i
Bahan api 'p, a$ang )a,(* min.ak a&alah )ahan
+$ganik &an memp(n.ai (n'($ ka$)+n 0
pem)aka$an .ang k($ang lengkap mengha'ilkan
ka$)+n m+n+k'i&a" A$ang a&alah '(a,( )ahan
.ang mengan&(ngi '(l;($" Apa)ila ,e$)aka$ '(l;($
akan )e$pa&( &engan +k'igen &i 'ekeliling
mengha'ilkan '(l;($
S(l;($ &i+k'i&a ini )e$pa&( &engan i+n hi&$+gen
&alam wap &i (&a$a &an mem)en,(k a'i&
'(l;($('" Selain i,(* ka$)+n &i+k'i&a j(ga )e$pa&(
&engan i+n hi&$+gen &an mem)en,(k a'i&
ka$)+na, men.e)a)kan je$e)(
3 Pem)e)a'an )ahan pen/ema$ 'e/,+$
pe$in&(',$ian
pe$,am)ahan pe$in&(',$ian j(ga )an.ak
mem)awa )ahan pen/ema$ 'p, ga' )e$a/(n*
a'ap* &e)(* pengel(a$an a'ap &an 'e)again.a =
,e$ampai &i (&a$a menja&i je$e)(
4 ?ak,+$ pe$()ahan iklimB;en+mena
alam
;ak,+$ 'em(laja&i0 ;en+mena 6l0!in+ = '(h(
pe$ai$an meningka, )e$ik(,an pe$ge$akan angin
,im($an .ang pe$lahan &i ,engah &an )a$a,
pe$ai$an ,e$'e)(, = )e$lak( kema$a( .ang
mem(&ahkan ke)aka$an h(,an 'p, &i S(ma,e$a
&an 5aliman,an" 5e)aka$an men.e)a)kan je$e)(
apa)ila a'ap ,e$pe$angkap &i $(ang (&a$a"
8e,('an g(n(ng )e$api melepa'kan ha)(kB
&e)( Bga' &an la$Ea .ang men.e)a)kan je$e)(
5
La#),a0la#),a
-elal(i Pen&i&ikan melal(i p$+g$am pen&i&ikan alam 'eki,a$ iai,(
'ama a&a 'e/a$a ;+$mal a,a( ,i&ak ;+$mal"
+leh 4AS &an lain0lain agen'i ke$ajaan B)a&an
)(kan ke$ajaan
'e,iap pe$ingka, ma'.a$aka, iai,( pen,a&)i$* +$ang
$amai &an j(ga kanak0kanak 'ek+lah"
mempe$,ingka,kan ke'e&a$an +$ang $amai
,e$ha&ap alam 'eki,a$ 'e$,a ,angg(ngjawa) )agi
mempe$)aiki &an menjagan.a
mempe$l(a'kan ,ahap ke'e&a$an +$ang $amai
melal(i 'e)a$an am 'epe$,i '($a, kha)a$*
pene$)i,an Bahagian Alam Seki,a$*FSeki,a$G &an
pen()(han 7ni, -akl(ma, &an Pen&i&ikan
Bahagian Alam Seki,a$* 'e)a$an $a&i+* ,eleEi'.en*
k($'(' &an 'emina$
6 8a$angan Pem)aka$an @e$)(ka ke$ajaan B)a&an0)a&an )(kan ke$ajaan
mengga$i'kan )e)e$apa pe$a,($an elak
pem)aka$an ,e$)(ka ke$ana a'ap a&alah
pen.(m)ang (,ama kepa&a je$e)(B ,i&ak &apa,
&ikawal
7 Pem)enihan Awan ;en+mena 6l0!in+ 0 /(a/a ke$ing &an kema$a(
,elah melan&a nega$a" 5e$ja pem)enihan awan
,e$pak'a &ilak(kan (n,(k men&apa,kan h(jan"
Apa)ila /(a/a ke$ing* '(h( awan menja&i ,inggi*
,i,i'an ai$ menja&i $ingan* ,i,i'an .ang 'anga,
$ingan ini ,i&ak ja,(h ke )(mi 'e)agai h(jan
+&ine pe$akBai' ke$ing &i,a)($ = pem)enihan
awan &i)(a, (n, ,($(nkan h(jan
8 5empen Hija( menggalakkan penanaman p+k+k &i $(mah*
peja)a,* 'ek+lah mah(p(n &i ,empa, mem)eli0
)elah" Bmam)an,( men.e$ap ka$)+n &i+k'i&a &i
(&a$a"
;(ng'i0;(ng'i h(,an (n, meng(k(hkan ,anah*
mem)ena$kan pe$e&a$an ai$* )e$;(ng'i
mengawal k+mp+'i'i a,m+';e$a* mengha&kan
pe$()ahan iklim 'e$,a melin&(ngi ;l+$a &an
;a(na"
pihak ke$ajaan 'epa,(,n.a mengam)il ini'ia,i;
&engan melak(kan penggeCe,an h(,an .ang 'e&ia
a&a "C+n,+h h(,an 'impan .ang ,elah &i geCe,kan
ialah @aman !ega$a* H(,an Bel(m* @aman 6n&a(
2+mpin* &an H(,an Simpan &i Came$+n Higlan&'
9 Gan,ian pengg(naan C?C '(m)e$ al,e$na,i; 'p, hi&$+kl+$+;l+$+ka$)+n
1HC?C3 ha$(' &ig(nakan (n,(k menggan,ikan
kl+$+;l+$+ka$)+n
C?C &ig(nakan &alam pe,i 'ej(k* penghawa
&ingin &an 'e)again.a 'e)agai )ahan
$ejan1p$+pellan,3* pem)en,(kan )(ih* &an ala,
pema&am api"
10 Pe$(n&angan* peng(a,k(a'aan (n&ang0
(n&ang Dan Da'a$ 5e$ajaan
4a)a,an Alam Seki,a$ 1 4AS3 &engan ke$ja'ama
4a)a,an B+m)a &an Pen.elama,* Bahagian
5e'elama,an !ega$a* 2ela* 5emen,e$ian
5e'iha,an &an p+li' ,elah menjalankan p$+g$am
pengawa'an k(ali,i (&a$a &i 'el($(h nega$a"
Pa$ame,e$ .ang &iawa'i ,e$ma'(klah 5a$)+n
-+n+k'i&a* S(l;($ Di+k'i&a* !i,$+gen Di+k'i&a*
+C+n &an ha)(k ,e$ampai 1P-103"
Peman,a(an mene$('i 'a,eli, &an peman,a(an
$(ang (&a$a
Selain i,(* pel)agai (n&ang (n&ang &ig()al
&engan ,(j(an mengawal k(ali,i alam 'eki,a$"
Pe$a,($an mengha&kan pe$lepa'an a'ap
ken&e$aan iai,( &iha&kan kepa&a 50 HD7"
Pe$a,($an 5(ali,i Alam Seki,a$ 17&a$a
Be$'ih*19783 0 4a$ak in&(',$i &engan kawa'an
ke&iaman 0 1000 me,e$ &an ha& kepeka,an
pen/ema$ .ang &i(k($ pa&a 'kala an,a$a 00500"
11 5e$ja'ama 'e$an,a(
AS6A! 0 Pe$'i&angan An,a$a)ang'a -engenai
Baha.a 5e)aka$an H(,an &an @anah 2002 0
ke$ja'ama melal(i pe$janjian )agi menangani
ma'alah pem)aka$an h(,an &an ,anah .ang
pe$nah men.e)a)kan je$e)( paling ,e$(k &i
$an,a( AS6A!"
5+mi,men &a$ipa&a nega$a0nega$a angg+,a
&iliha, 'e)agai ('aha p+'i,i; ke a$ah menangani
&an meme$angi ma'alah ke)aka$an ,e$)(ka &an
je$e)("
Pe$janjian )e$kenaan &i,an&a,angani men,e$i
.ang )e$,angg(ngjawa) mengenai alam 'eki,a$*
mengga$i'kan k+mi,men nega$a0nega$a angg+,a
menangani ma'alah )e$kai,an pa&a pe$ingka,
ke)ang'aan &an 'e$an,a("
!ega$a0nega$a angg+,a )eke$ja'ama men/egah
je$e)( melal(i kawalan ke)aka$an* mew(j(&kan
'.',em ama$an awal* )e$,(ka$0,(ka$ makl(ma,
&an ,ekn+l+gi 'e$,a men.e&iakan )an,(an
Pe$janjian i,( a&alah 'e)ahagian &a$ipa&a Pelan
@in&akan 4e$e)( Se$an,a( .ang &i,e$ima pakai
+leh AS6A! 'elepa' ma'alah je$e)( .ang ,e$(k
pa&a 1997 &an 1998 'ehingga men.e)a)kan
ke$(gian ek+n+mi 'eki,a$ 2-34"2 )ili+n 1ASH9
)ili+n3 ,e$ma'(k menjeja'kan pengel(a$an
pe$,anian &an 'ek,+$ pelan/+ngan"
P!#utu*
Sem(a pihak pe$l( )eke$ja'ama mem)an,e$a' ma'alah je$e)( )agi mema',ikan alam 'eki,a$ 'en,ia'a
)e$'ih &an 'elama, (n,(k &ih(ni"
Kombinasi jawapan
1 > 1 > 2
20" -engh+$ma,i ke&a(la,an 'e'e)(ah nega$a me$(pakan 'alah 'a,( ;ak,+$ -ala.'ia &ih+$ma,i
+leh nega$a lain"!am(n )egi,(* ,e$&apa, ;ak,+$0;ak,+$ lain .ang menja&ikan -ala.'ia men&apa,
pengh+$ma,an 'e&emikian Bin/angkan
Pen&ah(l(an
'i0i'i
Bil 'i0i'i H($aian
1 -engh+$ma,i ke&a(la,an
nega$a lain
-ala.'ia ,i&ak pe$nah )e$,in&ak men/amp($i ($('an
nega$a lain"
-ala.'ia lak(kan a&alah
&engan mem)an,( nega$a0nega$a mem)ang(n
&an mi'kin (n,(k 'ama0'ama maj("
2 5($ang )e$gan,(ng kepa&a
)an,(an nega$a l(a$
Peningka,an ke'ejah,e$aan ek+n+mi &an ke',a)ilan p+li,ik
nega$a
C+n,+hn.a* -ala.'ia )e$ja.a menga,a'i ma'alah
kegawa,an ek+n+mi .ang )e$lak( pa&a ,ah(n 1998
3 Pe$h()(ngan &(a hala .ang
'eim)ang
0h()(ngan ek+n+mi kh('('n.a pe$&agangan .ang
meli)a,kan ek'p+$, &an imp+$, .ang meng(n,(ngkan
ke&(a0&(a )elah pihak
0pemimpin &a$i ke&(a0&(a nega$a memp(n.ai h()(ngan
.ang )aik"
4 P$in'ip keamanan )e$'ama 0pem)en,(kan k+n'ep I+n Aman* Be)a' &a) Be$ke/(ali
1 IAP?A!3 &i A'ia @engga$a"
0mengh+$ma,i pen&i$ian .ang &ip(,('kan )e$'ama
5 -en.e$,ai Pe$,()(han
an,a$a)ang'a
Apa)ila nega$a ki,a men.e$,ai pe$,()(han ini* nega$a ki,a
akan &ipenga$(hi +leh p$in'ip0p$in'ip ini &an
men.ela$a'kan &a'a$ l(a$ nega$a ki,a '(pa.a 'ela$a'
&engan p$in'ip0p$in'ip pe$,()(han ,e$'e)(," 'epe$,i
Pe$,()(han Bang'a0)ang'a Be$'a,( 1PBB3"
PBB me$(pakan 'a,( pe$,()(han .ang 'elal( /()a
menegakkan keamanan &an kemakm($an &(nia"
PBB j(ga )e$('aha melin&(ngi hak man('ia"
Selain PBB* nega$a ki,a j(ga menja&i ahli Pe$,()(han
!ega$a0nega$a Be$ke/(ali 1!A-3* Pe$,()(han 5+manwel
&an 'e)again.a"
6 H()(ngan &ipl+ma,ik Pa&a awaln.a* nama nega$a ki,a ,i&ak &ikenali +leh nega$a
.ang lain &i &(nia ini"
7n,(k mem)+lehkan nega$a ki,a &ikenali +leh 'el($(h
&(nia* maka nega$a ki,a ,elah menga&akan h()(ngan
&ipl+ma,ik &engan nega$a .ang lain"
Aleh 'e)a) h()(ngan &ipl+ma,ik .ang &ijalinkan
mem)+lehkan ki,a mempe$+lehi kepen,ingan &a$i 'egi
p+li,ik* ek+n+mi &an '+'ial &a$i nega$a ,e$'e)(,"
7 Pengli)a,an &alam a/a$a
'(kan
0Penganj($an a/a$a '(kan )e$,a$a; &(nia a,a( men.e$,ai
a/a$a '(kan
0penganj($an a/a$a '(kan me$apa,kan h()(ngan an,a$a
nega$a
0penganj($an '(kan )e$p$e',ij 'epe$,i ?+$m(la +ne 1?13
menaikkan nama nega$a -ala.'ia
Pen(,(p
-ala.'ia )+leh &ika,akan )e$ja.a &alam h()(ngan an,a$a)ang'a ke$ana '(a$a -ala.'ia ,e$ha&ap
'e'(a,( i'( &i&enga$ +leh ma'.a$aka, an,a$a)ang'a"
?+$ma, jawapan9 1>4