Anda di halaman 1dari 4

Soalan 18

Pengenalan
Pendidikan merupakan sektor sosial
Menaik taraf sistem pendidikan dapat
meningkatkan kedudukan Malaysia
1. Pengiktirafan program IPT Malaysia di
peringkat antarabangsa
Program pendidikan yang sistematik
Setanding dengan pusat pengajian di
negara-negara maju
Mendapat akreditasi
2. Kos sara hidup dan yuran berpatutan
Kos pengajian adalah value for money
Tiada tekanan berkaitan kewangan dan
dapat beri tumpuan kepada pengajian
3. Keselamatan dan keharmonian
masyarakat Malaysia
n!"aya tarikan masyarakat luar negara
Pelajar asing terpikat dengan kehidupan
yang harmonis
Melambangkan imej dan model kerjasama
dalam masyarakat majmuk
. !angkaian sistem teknologi maklumat
yang efisien
Menyediakan kemudahan rangkaian TMK
Selesa dalam kehidupan yang berteknologi
". Masyarakat Malaysia mampu
berbahasa Inggeris
#ahasa memainkan peranan penting
$lat penyubur kewujudan persekitaran
sihat dan mesra
Pelajar asing mudah berurusan
Kesimpulan
Malaysia sudah bersedia untuk menjadi hub
pendidikan yang penting
Soalan 1#
Pengenalan
Penambakan laut merujuk kepada tindakan
pemulihgunaan tanah dari laut
Tindakan Singapura menjalankan kerja-
kerja penambakan laut di Pulau Tekong
dan Tuas telah menjadi isu yang hangat
1. Penambakan laut diperlukan atas dasar
kekurangan ruang atau tanah
%egara menghadapi masalah ruang atau
tanah untuk tujuan pembangunan seperti
projek perindustrian! projek perumahan
dan lain-lain terpaksa men&ari ruang dari
laut dan seumpamanya
Singapura terpaksa menebus guna laut
untuk tujuan pembangunan negara
2. Penambakan laut dapat meluaskan
sempadan $ilayah sesebuah negara
'saha Singapura menebus guna laut akan
meluaskan wilayah Singapura
3. Penambakan laut se%ara teran%ang
dapat menghindarkan masalah sosial
atau politik
'saha mengambil alih tanah sedia ada
menimbulkan masalah lain seperti
pampasan dan perselisihan

. Penambakan laut mengakibatkan
pen%emaran alam
Kerja-kerja menebus guna kawasan laut
dan pemendapan pasir menyebabkan
pen&emaran air
angguan terhadap kawasan pantai akan
menggiatkan hakisan tanah
". Kegiatan menebus guna laut se%ara
khusus akan men&e&askan re'eki hidup
dan pendapatan nelayan
Kerja-kerja penambakan laut menjadikan
air laut semakin &etek
Pen&emaran laut mengurangkan edaran
oksigen dan habitat marin terjejas
Sumber pendapatan nelayan juga terjejas
Kesimpulan
(angkah-langkah strategik harus
diambil untuk memastikan kesan-
kesan buruk terhadap ekologi tidak
berlaku
S()*)+ 2,
Pengenalan
)obot dapat meningkatkan kualiti
kerja
Manusia semakin memerlukan
teknologi robot
1. Teknologi robot dapat meningkatkan
produkti-iti ker&a
- )obot penting dalam perindustrian
- )obot tidak mempunyai perasaan
jemu! letih! atau bosan seperti
manusia
- )obot menjalankan kerja tanpa
pengaruh emosi dan keletihan fi*ikal
- Tegasnya produktiviti akan meningkat
dengan bantuan robot
2. Teknologi robot &uga penting kepada
golongan %a%at
- Kaki dan tangan palsu yang
berteknologi robot dihasilkan
- Kaki dan tangan palsu ini dapat
berfungsi mengikut kehendak
pemakainya
- )obot Meldog pula dapat membantu
orang buta
- +al ini memudahkan orang buta
bergerak
3. Teknologi robot penting untuk
men&alankan ker&a yang berbahaya
- )obot membantu anggota bomba
untuk menyelamatkan mangsa
kebakaran
- )obot juga digunakan untuk tujuan
pengesanan bom
- Pemusnahan bom-bom itu dijalankan
oleh robot khas
- )obot menggantikan manusia dalam
operasi berbahaya
. Teknologi robot penting dalam bidang
penyelidikan
- "alam bidang penerokaan angkasa
lepas! robot digunakan untuk
mengumpul maklumat
- "alam penyelidikan nuklear dan laser!
robot juga turut digunakan
- )obot sesuai digunakan untuk
penyelidikan yang memerlukan
tindakan berulang-ulang! misalnya
untuk membuka dan menutup pintu
kereta tanpa henti di kilang kereta
". Teknologi robot berperanan penting
dalam bidang perubatan
- Pembedahan organ-organ ke&il di
dalam badan memerlukan gerakan
yang halus
- 'ntuk mengurangkan risiko maut!
robot di&ipta untuk menjalankan
pembedahan halus dalam badam
pesakit
- )obot dikendalikan oleh doktor bedah
Kesimpulan
Kita haruslah mengawal penggunaanya agar
memperoleh manfaat dan menghindari
sebarang kesan negatif yang bakal mun&ul