Anda di halaman 1dari 7

A. Tandakan ( ) pada jawapan yang tepat.

1. Agama rasmi Malaysia agama ______________________.


Islam Kristian
2. Orang Kristian beribadat di ______________________.
tokong gereja
3. Selvi merayakan perayaan ______________________.
Deepavali a!"n #ar" $ina
%. Orang yang ______________________ akan berjaya.
malas rajin
&. M"rid yang berjaya mendapat ______________________.
!adia! mal"
1
B. Susun cerita berdasarkan gambar. Tulis nombor pada petak yang
disediakan.
Sem"t menggigit kaki pemb"r".
#"r"ng mengg"g"rkan da"n.
'emb"r" ingin menembak seekor b"r"ng.
Sem"t naik ke atas da"n.
'emb"r" terkej"t dan b"r"ng terbang lari.
#"r"ng meli!at sem"t sedang lemas.
2
1 3 2
! "
#. $adankan ayat di bawa% ini dengan gambar yang sesuai.
1. '!y(erellera memberi
adiknya min"m s"s".
2. )i*i mengajak )ere(oles
makan bersamanya.
3. De+kson menjaga arnabnya
dengan baik.
%. ,ain(ol bermain bola
bersama adiknya.
3
&. 'si tempat kosong di bawa% ini dengan kata tunggal betul.
mera! lamp" kereta
!ija" laj" selamat
1. Aya! memand" __________ ke pejabat.
2. Aya! sentiasa ber!ati-!ati. Aya! tidak memand" dengan
___________.
3. Ada banyak ____________ isyarat di jalan raya.
%. Apabila lamp" ber.arna ____________ aya! ber!enti.
&. Aya! memand" sem"la apabila lamp" ber.arna ____________ .
/. Aya! ber!ati-!ati s"paya ____________.
4
(. )i%at gambar. Tandakan ( ) atau ( * ) pada gambar yang
sesuai.
#erdiam diri jika 0ika nampak ke+"rian1
merosakkan radio. laporkan kepada polis.
0ika ditanya1 kita Anda meme+a!kan gelas.
menja.ab dengan bet"l. #erita!" ib" adik yang bersala!.
5
1 2
" 3
+. )i%at gambar. $ili% dan tuliskan kata yang sesuai.
Sila sengaja tolong i(in layan lemb"t
1. ________ la! mas"k1
pak +ik.
2. Kakak1 ________ ambilkan
beg saya it".
3. #er+akapla! dengan
s"ara yang ________.
%. Maa*1 saya tidak
____________.
&. Kita mesti ________
tetam" dengan sopan.
/. $ikg"1 _______ kan saya ke
tandas2
6
G.Lukiskan pada pernyataan bersikap adil dalam keluarga
dan
pada pernyataan yang menunjukkan sikap tidak adil
dalam keluarga.
1. Bapa memberi hukuman kepada Suresh kerana
menolak adiknya.
2. Mei Mei menghabiskan semua kek milik adiknya.
3. Adik perlu mengangkat kotak yang besar manakala abang hanya
mengangkat kotak yang kecil.
4. Abang membeli dua batang pensel untuk semua adiknya.
5. Setiap ahli keluarga bergotong royong membersih dan
mengemas rumah.
H. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan (X) bagi
pernyataan yang salah.
1. Adik beradik akan memui kerana kita sentiasa bersikap uur.
2. !ita akan gembira kerana mempunyai ahli keluarga yang uur.
3. "ati kita berasa lega kerana tidak menyembunyikan kesalahan.
4. !ita akan sentiasa bergaduh ika sentiasa berbohong.
7