Anda di halaman 1dari 149

RESUME AL QURAAN

1. SURAT AL FAATIHAH (Pembukaan)


I. MUQADDIMAH
Surat Al Faatihah (Pembukaan) yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7
ayat adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-
surat yang ada dalam Al Quraan dan termasuk golongan Surat Makkiyah.
Surat ini disebut Al Faatihah (Pembukaan) karena dengan surat inilah dibuka
dan dimulainya Al Quran.
!inamakan "mmul Quraan (Induk Al Quraan) atau "mmul #itaab (Induk Al
Kitab) karena dia merupakan induk bagi semua isi Al Quraan serta men$adi inti sari
dari kandungan Al Quraan dan karena itu di%a$ibkan memba&anya pada tiap-tiap
sembahyang
!inamakan pula As Sab'ul Matsaany (Tujuh yang Berulang ulang) karena
ayatnya tu$uh dan diba&a berulang-ulang dalam sembahyang.
II. POKOK POKOK ISI
Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang men&erminkan seluruh isi Al
Quran yaitu (
1. Keimanan :
)eriman kepada *uhan +ang Maha ,sa terdapat dalam ayat - dimana
dinyatakan dengan tegas bah%a segala pu$i dan u&apan syukur atas semua
nikmat itu bagi Allah karena Allah adalah .en&ipta dan sumber segala nikmat
yang terdapat dalam alam ini.
!i antara nikmat itu ialah( nikmat men&iptakan nikmat mendidik dan
menumbuhkan sebab kata /ab dalam kalimat /abbul-'aalamiin tidak hanya
berarti *uhan dan .enguasa tetapi $uga mengandung arti tarbiyah yaitu
mendidik dan menumbuhkan. 0al ini menun$ukkan bah%a segala nikmat yang
dilihat oleh seorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber
dari Allah karena *uhan-lah +ang Maha )erkuasa di alam ini. .endidikan
pen$agaan dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan
dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya sehingga men$adi sumber berbagai
ma&am ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada
keagungan dan kemuliaan Allah serta berguna bagi masyarakat. 1leh karena
keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok maka di dalam surat
Al Faatihah tidak &ukup dinyatakan dengan isyarat sa$a tetapi ditegaskan dan
dilengkapi oleh 2 ayat yaitu 3yyaaka na'budu %a iyyaaka nasta'iin (hanya
Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon
pertolongan).
4an$i memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan an&aman terhadap
perbuatan yang buruk. +ang dimaksud dengan +ang menguasai hari
pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah +ang berkuasa segala sesuatu tunduk
kepada kebesaran-5ya sambil mengharap nikmat dan takut pada siksaan-5ya.
0al ini mengandung arti $an$i untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang
baik dan an&aman terhadap perbuatan yang buruk. 3badat yang terdapat pada
ayat 2 semata-mata ditu$ukan kepada Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
RESUME AL QURAAN
2. Hukum!ukum :
4alan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh $alan itu untuk
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud hidayah ialah hidayah
yang men$adi sebab dapatnya keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat baik
yang mengenai keper&ayaan maupun akhlak hukum-hukum dan pela$aran.
". Ki#a!ki#a! :
#isah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menetang Allah. Sebahagian
besar dari ayat-ayat Al Quraan memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-
orang dahulu yang menentang Allah. +ang dimaksud dengan orang yang diberi
nikmat dalam ayat ini ialah para nabi para shiddie6iin (orang-orang yang
sungguh-sungguh beriman) syuhada (orang-orang yang mati syahid) shaalihiin
(orang-orang yang saleh). 1rang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang
sesat ialah golongan yang menyimpang dari a$aran 3slam.
.erin&ian dari yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat Al Quraan
pada surat-surat yang lain.
III. P$%UTUP
Surat Al Faatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok Syari'at 3slam kemudian
di$elaskan perin&iannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 778 surat berikutnya.
.esesuaian surat ini dengan surat Al )a6arah dan surat-surat sesudahnya ialah
surat Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperin&i dalam surat
Al-)a6arah dan surat-surat sesudahnya.
!i bagian akhir surat Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya
diberi petun$uk oleh *uhan ke $alan yang lurus sedang surat Al )a6arah dimulai
dengan penun$ukan Al #itab (Al Quraan) yang &ukup sempurna sebagai pedoman
menu$u $alan yang dimaksudkan itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2
RESUME AL QURAAN
2. SURAT AL &AQARAH (Sa'i&e(ina)
I. MUQADDIMAH
Surat Al )a6arah diturunkan di adinah yang sebahagian besar diturunkan
pada permulaan tahun !ijrah ke&uali ayat -97 diturunkan di Mina pada !aji
"adaa# (ha$i 5abi Muhammad s.a.%. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat Al
)a6arah termasuk golongan adaniyyah merupakan surat yang terpan$ang di
antara surat-surat Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpan$ang
(ayat -9-).
Surat ini dinamai Al )a6arah karena di dalamnya disebutkan kisah
penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah $"T kepada Bani Israil %ayat
&' '() di mana di$elaskan %atak orang +ahudi pada umumnya. !inamai
Fusthaathul Quran (pun*ak Al Quran) karena memuat beberapa hukum yang tidak
disebutkan dalam surat lain. !inamai $uga surat ali:-laam-miim karena surat ini
dimulai dengan ali:-laam-miim.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
1 Keimanan :
!a'%ah 3slamiyah yang dihadapkan kepada umat 3slam ahli kitab dan para
musyrikin.
2 Hukum!ukum :
.erintah menger$akan sembahyang; menunaikan <akat; hukum puasa; hukum
ha$i dan umrah; hukum 6ishash; hal-hal yang halal dan yang haram; berna:kah
di $alan Allah; hukum arak dan $udi; &ara menggauli anak yatim; larangan riba;
hutang piutang; na:kah dan yang berhak menerimanya; %asiat kepada dua orang
ibu-bapak dan kaum kerabat; hukum sumpah; ke%a$iban menyampaikan amanat;
sihir; hukum merusak mes$id; hukum merubah kitab-kitab Allah; hukum haidh
=iddah thalak khulu' ilaa' dan hukum susuan; hukum melamar mahar larangan
menga%ini %anita musyrik dan sebaliknya; hukum perang.
" Ki#a!ki#a! :
#isah pen&iptaan 5abi Adam a.s.; kisah 5abi 3brahim a.s.; kisah 5abi Musa a.s.
dengan )ani 3srail.
) Lain*ain :
Si:at-si:at orang yang bertak%a; si:at-si:at orang muna:ik; si:at-si:at Allah;
perumpamaan-perumpamaan; kiblat; kebangkitan sesudah mati.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
#esimpulan surat Al )a6arah ialah (
7. Men$elaskan beberapa hukum dalam a$aran agama 3slam.
-. Mengemukakan beberapa perumpamaan.
8. Mengemukakan hu$$ah-hu$$ah.
Pe+#e#uaian #u+a( A* &a,a+a! -en.an #u+a( A*i Im+an ia*a! :
7. !alam surat Al )a6arah disebutkan 5abi Adam AS yang langsung di&iptakan
*uhan sedang dalam surat Ali 3mran disebutkan tentang kelahiran 5abi 3sa As
yang kedua-duanya di$adikan Allah menyimpang dari kebiasaan.
-. !alam surat Al )a6arah si:at dan perbuatan orang-orang +ahudi dibentangkan
se&ara luas disertai dengan hu$$ah untuk mematahkan hu$$ah-hu$$ah yang
membela kesesatan mereka sedang dalam surat Ali 3mran dibentangkan hal-hal
yang serupa yang berhubungan dengan orang 5asrani.
8. Surat Al )a6arah dimulai dengan menyebutkan 8 golongan manusia ialah
orang-orang Mu'min sedang surat Ali 3mran dimulai dengan menyebutkan
orang-orang yang suka menta'%ilkan ayat yang mutasyabihaat dengan ta'%il
yang salah untuk mem:itnah orang mu'min dan menyebutkan orang yang
mempunyai keahlian dalam menta'%ilkannya.
>. Surat Al )a6arah disudahi dengan permohonan kepada Allah agar diampuni
kesalahan-kesalahan dan kealpaan dalam melaksanakan taat sedang surat Ali
3mran disudahi dengan permohonan kepada Allah agar !ia memberi pahala atas
amal kebaikan hamba-5ya.
2. Surat Al )a6arah mulai dengan menyebutkan si:at-si:at orang yang berta6%a
sedang surat Ali 3mran dimulai dengan perintah berta6%a.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)
RESUME AL QURAAN
". SURAT ALI /IMRA% (Ke*ua+.a Im+an)
I. MUQADDIMAH
Surat ?Ali @3mran? yang terdiri dari -AA ayat ini adalah surat ?Madaniyyah?.
!inamakan Ali @3mran karena memuat kisah keluarga +Imran yang di dalam kisah itu
disebutkan kelahiran 5abi @3sa a.s. persamaan ke$adiannya dengan 5abi Adam a. s.
kenabian dan beberapa mu@$i<atnya serta disebut pula kelahiran Maryam puteri
@3mran ibu dari 5abi @3sa a.s.
Surat Al )a6arah dan Ali @3mran ini dinamakan ?A< Bahra%aani? (dua yang
*emerlang) karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan
oleh para Ahli #itab seperti ke$adian dan kelahiran 5abi @3sa a.s. kedatangan 5abi
Muhammad s.a.%. dan sebagainya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
7. Keimanan :
!alil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang 5asrani yang
mempertuhankan 5abi @3sa a.s.; ketauhidan adalah dasar yang diba%a oleh
seluruh 5abi.
-. Hukum!ukum :
Musya%arah; bermubahalah; larangan melakukan riba.
8. Ki#a!ki#a! :
#isah keluarga @3mran; perang )adar dan "hud dan pela$aran yang dapat diambil
dari padanya.
>. Lain*ain :
Colongan-golongan manusia dalam memahami ayat-ayat mutasyaabihaat; si:at-
si:at Allah; si:at orang-orang yang bertak%a; 3slam satu-satunya agama yang
diridhai Allah; kemudharatan mengambil orang-orang ka:ir sebagai teman
keper&ayaan; pengambilan per$an$ian para 5abi oleh Allah; perumpamaan-
perumpamaan; peringatan-peringatan terhadap Ahli #itab; #a@bah adalah rumah
peribadatan yang tertua dan bukti-buktinya; :aedah mengingat Allah dan
merenungkan &iptaan5ya.
III. P$%UTUP
Surat Ali'3mraan mengandung dalil-dalil dan alasan-alasan untuk membantah
kaum 5asrani yang memper-*uhankan 5abi =3sa a.s. menerangkan peperangan
)adar dan "hud agar kemenangan di peperangan )adar dan kekalahan di
peperangan "hud yang dialami kaum muslimin itu dapat di$adikan pela$aran.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0
RESUME AL QURAAN
Hubun.an #u+a( A*i /Im+an -en.an #u+a( An %i#aa1 :
Surat Ali =3mran disudahi dengan perintah bertak%a sesuai dengan permulaan
surat An 5saa'.
!alam surat Ali =3mraan disebutkan peperangan )adar dan "hud dengan
sempurna keterangan mana sebahagiannya diulangi dalam surat An 5isaa'.
!alam surat Ali =3mraan dikisahkan peperangan 0amraa-ul Asad yang ter$adi
sesudah perang "hud dan peperangan itu disinggung pula dalam surat An
5isaa'.
!alam surat Ali =3mraan disebutkan bah%a banyak yang gugur di kalangan
kaum muslimin sebagai Syuhadaa' yang berarti mereka meninggalkan anak-anak
dan isteri-isteri mereka maka dalam bahagian permulaan surat An 5isaa'
disebutkan perintah memelihara anak yatim serta pembahagian harta pusaka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2
RESUME AL QURAAN
). SURAT A% %ISAA1 (3ani(a)
I. MUQADDIMAH
Surat An 5isaa@ yang terdiri dari 77D ayat itu adalah surat adaniyyah yang
terpan$ang sesudah surat Al )a6arah. !inamakan An 5isaa@ karena dalam surat ini
banyak dibi&arakan hal-hal yang berhubungan dengan ,anita serta merupakan surat
yang paling membi&arakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain.
Surat yang lain banyak $uga yang membi&arakan tentang hal %anita ialah surat
Ath *hala6. !alam hubungan ini biasa disebut surat An 5isaa@ dengan sebutan(
?Surat An 5isaa@ Al #ubraa? (surat An -isaa+ yang besar) sedang surat Ath *hala6
disebut dengan sebutan( ?Surat An 5isaa@ Ash Shughraa? (surat An -isaa+ yang
ke*il).
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Syirik (dosa yang paling besar); akibat keka:iran di hari kemudian.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban para %ashi dan para %ali; hukum poligami; mas ka%in; memakan
harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya; pokok-
pokok hukum %arisan; perbuatan-perbuatan ke$i dan hukumannya %anita-
%anita yang haram dika%ini; hukum-hukum menga%ini budak %anita; larangan
memakan harta se&ara bathil; hukum syi6a6 dan nusyu6; kesu&ian lahir batin
dalam sembahyang; hukum suaka; hukum membunuh seorang 3slam; shalat
khau:; larangan melontarkan u&apan-u&apan buruk; masalah pusaka kalalah.
". Ki#a!ki#a! :
#isah-kisah tentang 5abi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya.
). Lain*ain :
Asal manusia adalah satu; keharusan men$auhi adat-adat <aman $ahiliyah dalam
perlakuan terhadap %anita; norma-norma bergaul dengan isteri; hak seseorang
sesuai dengan ke%a$ibannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang
diturunkan kepadanya; dasar-dasar pemerintahan; &ara mengadili perkara;
keharusan siap-siaga terhadap musuh; sikap-sikap orang muna:ik dalam
menghadapi peperangan; berperang di $alan Alllah adalah ke%a$iban tiap-tiap
mukalla:; norma dan adab dalam peperangan; &ara menghadapi orang-orang
muna:ik; dera$at orang-orang yang ber$ihad.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat An 5isaa@ dimulai dengan perintah bertak%a dan menyatakan bah%a asal
manusia itu adalah satu kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan
dengan anak yatim rumah tangga %arisan %anita yang haram dinikahi serta hak
dan ke%a$iban laki-laki dan perempuan. Selan$utnya disebut tentang hukum-hukum
perang serta pela$aran-pela$aran yang harus diambil dari perang )adar dan "hud.
.engutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam surat ini merupakan
hu$$ah-hu$$ah yang dikemukakan kepada Ahli #itab yang mana hu$$ah-hu$$ah ini
ditegaskan pada bahagian terakhir dari surat ini. Akhirnya surat ini ditutup dengan
perintah kepada para mu@min supaya mereka bersabar mengeratkan hubungan
sesama manusia dan bertak%a kepada Allah agar mendapat keberuntungan dunia
akhirat.
Hubun.an #u+a( An %i#aa1 -en.an #u+a( A* Maai-a! :
Surat An 5asaa' menerangkan beberapa ma&am =a6ad seperti
perka%inan
per&eraian %arisanper$an$iaan dan %asiat. Sedang permulaan surat Al Maa-idah
menyatakan supaya hamba-hamba Allah memenuhi segala ma&am =a6ad-a6ad'.
Surat An 5isaa' mengemukakan beberapa hukum se&ara umum dan
mendatangkan $alan untuk menetapakn suatu hukum.
Sebagaimananya halnya surat Al )a6arah dan surat Ali =3mran mengemukakan
hal-hal yang berhubunan dengan pokok-pokok agama.
Akhir surat An 5isaa' mengemkakan hu$$ah-hu$$ah atas kekeliruan orang-orang
yahudi dan nasrani serta kekeliruan kaum musyrikin dan muna:ikin.
Surat An 5isaa' dimulai dengan +aa ayyuhannnas yang nadanya sama dengan
surat makiyyahseang surat Al Maa-idah sebagai surat Madaniyyah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5
RESUME AL QURAAN
0. SURAT AL MAAIDAH (Hi-an.an)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Maa-idah terdiri dari 7-A ayat; termasuk golongan surat adaniyyah.
Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah namun ayat ini diturunkan sesudah
5abi Muhammad s.a.%. hi$rah ke Madinah yaitu di %aktu haji ,adaa+.
Surat ini dinamakan ?Al Maa-idah? (hidangan) karena memuat kisah pengikut-
pengikut setia -abi +Isa a.s. meminta kepada -abi +Isa a.s. agar Allah menurunkan
untuk mereka Al aa-idah %hidangan makanan) dari langit %ayat //0).
!an dinamakan ?Al "6ud? (perjanjian) karena kata itu terdapat pada ayat
pertama surat ini dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba--ya memenuhi janji
prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya.
!inamakan ?Al Mun6id<? (yang menyelamatkan) karena akhir surat ini
mengandung kisah tentang -abi +Isa a.s. penyelamat pengikut-pengikut setianya
dari a1ab Allah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
)antahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan 5abi @3sa a.s.
2. Hukum!ukum :
0ukum menga&au dan mengganggu keamanan; hukum 6ishaas; hukum
melanggar sumpah dan ka:aaratnya; hukum binatang %aktu ihram; hukum
#eharusan memenuhi per$an$ian; hukum melanggar syi@ar Allah; makanan yang
dihalalkan dan diharamkan; hukum menga%ini ahli kitab; %udhu@; tayammum;
mandi; hukum membunuh orang; persaksian dalam ber%asiat.
". Ki#a!ki#a! :
#isah-kisah 5abi Musa a.s. menyuruh kaumnya memasuki .alestina; kisah
0abil dan Qabil kisah-kisah tentang 5abi @3sa a.s.
). Lain*ain :
#eharusan bersi:at lemah lembut terhadap sesama mu@min bersikap keras
terhadap orang-orang ka:ir; penyempurnaan Agama 3slam di <aman 5abi
Muhammad s.a.%.; keharusan $u$ur dan berlaku adil; sikap dalam menghadapi
berita-berita bohong; akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim;
kutukan Allah terhadap orang-orang +ahudi ke%a$iban rasul hanya
menyampaikan agama; sikap +ahudi dan 5asrani terhadap orang 3slam; #a@bah
sokoguru kehidupan manusia; peringatan Allah supaya meninggalkan kebiasaan
Arab $ahiliyah; larangan-larangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
mengakibatkan kesempitan dalam agama.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat Al Maa-idah mengemukakan bagaimana seharusnya orang mu'min
bersikap baik terhadap sesamanya maupun terhadap orang bukan mu'min ; man:a'at
memenuhi $an$i prasetia terhadap Allah per$an$ian yang dilakukan oleh sesama
manusia dan ketauhidan Allah .
Hubun.an #u+a( A* Maai-a! -en.an #u+a( A* An1aam :
Surat Al Maa-idah mengemukakan hu$$ah terhadap ahli kitab sedang surat Al
An'aam mengemukakan hu$$ah terhadap kaum musyrikin.
Surat Al An'aam memuat makanan-makanan yang diharamkan dan binatang
sembelihan se&ara umum sedang surat Al Maa-idah memuat se&ara terperin&i.
Akhir surat Al Maa-idah mengemukakan bah%a Allah s.%.t. menguasai langit
dan bumi memberi balasan terhadap perbuatan E perbuatan manusia selama di
dunia sedang permulaan surat Al An'aam mengutarakan bah%a segala
pu$ihanya untuk Allah .en&ipta langit dan bumi dan Sumber kebahagiaan
manusia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17
RESUME AL QURAAN
2. SURAT AL A%1AAM (He8an Te+nak)
3. MUQADDIMAH
Surat Al An@aam (binatang ternak( unta sapi biri-biri dan kambing) yang terdiri
atas 7D2 ayat termasuk golongan surat akkiyah karena hampur seluruh ayat-ayat-
5ya diturunkan di ekah dekat sebelum hijrah. !inamakan Al An@aam karena di
dalamnya disebut kata ?An@aam? dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum
musyrikin yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan
untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. 4uga dalam surat ini disebutkan
hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.
II. POKOKPOKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
)ukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan si:at-si:at5ya; kebenaran
kenabian 5abi Muhammad s.a.%.; penyaksian Allah atas kenabian 3brahim
3sha6 +a@6ub 5uh !aud Sulaiman Ayyub +usu: Musa 0arun Bakaria
+ahya @3sa 3layas Alyasa@ +unus dan Futh; penegasan tentang adanya risalah
dan %ahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan kepalsuan keper&ayaan
orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.
2. Hukum!ukum :
Farangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum 4ahiliyah;
makanan yang halal dan yang haram; %asiat yang sepuluh dari Al Quraan
tentang tauhid keadilan dan hukum-hukum; larangan men&a&i maki berhala
orang musyrik karena mereka akan membalas dengan men&a&i maki Allah.
". Ki#a!ki#a! :
#isah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman 5abi
Muahammad s.a.%. dan para nabi pada umumnya; &erita 5abi 3brahim a.s.
membimbing kaumnya kepada tauhid.
). Lain*ain :
Sikap kepala batu kaum musyrikin &ara seorang nabi memimpin umatnya;
bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul; tantangan kaum musyrikin untuk
melemahkan rasul; keper&ayaan orang-orang musyrik terhadap $in syaitan dan
malaikat; beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan; nilai hidup dunia%i.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
!alam surat Al An'aam Allah men$elaskan keesaan dan kesempurnaan si:at-
si:at5ya menyatakan kebatalan keper&ayaan orang-orang musyrik dengan
bantahan-bantahan yang logis dan mudah diterima oleh akal. 0ukuman yang berat
akan di $atuhkan atas mereka yang berkepala batu menolak kebenaran.
Hubun.an #u+a( A* An1aam -en.an #u+a( A* A1+aa9 :
7. #edua surat tersebut termasuk di antara 7 surat yang pan$ang (assab'uth
thi%aal) keduanya sama-sama membi&arakan pokok a6idah agama. !alam surat
Al An'aam dikemukakan garis-garis besar a6idah-a6idah itu sedang surat Al
A'raa: men$elaskannya.
-. !alam surat Al An'aam Allah menerangkan asal usul ke$adian manusia yaitu
dari tanah serta men$elaskan tentang beberapa generasi manusia yang telah
dibinasakan Allah kemudian disinggung pula tentang rasul-rasul dengan
menyebut beberapa nama mereka se&ara garis besarnya sedang surat Al A'raa:
men$elaskannya.
8. .ada bahagian terakhir surat Al An'aam Allah mengatakan bah%a !ia
men$adikan manusia khali:ah-khali:ah di bumi serta mengangkat dera$at
sebahagian mereka maka bagian permulaan surat Al A'raa: Allah
mengemukakan pen&iptaan Adam a.s. dan anak &u&unya dan di$adinan-5ya
khali:ah di atas bumi begitu $uga anak &u&unya.
>. Mengenai segi hubungan bagian akhir Al An'aam dengan bagian permulaan
surat Al A'raa: adalah sebagai berikut (
a. )agian akhir Al An'aam Allah mengatakan bah%a Al Quraan adalah kitab
pedoman yang benar $alan yang lurus dan diberkahi maka umat manusia
diperintahkan mengikutinya. .ada bagian permulaan surat Al A'raa: Allah
mengulangi lagi perintah itu dan melarang mengikuti selainnya.
b. .ada bagian akhir surat Al An'aam Allah ber:irman bah%a !ia akan berikan
keterangan tentang apa sa$a yang seharusnya dilakukan manusia dan yang
men$adi perselisihan mereka. Maka pada bagian permulaan surat Al A'raa:
Allah men$elaskan apa yang dimaksud dengan Allah memberi keterangan
yaitu pengutusan para rasul yang bertugas memberi keterangan dan mereka
masing-masing akan dimintai pertanggung $a%aban.
&. .ada bagian akhir surat Al An'aam Allah menyatakan bah%a orang yang
berbuat keba$ikan akan digan$ar sepuluh kali lipat dan yang berbuat
ke$ahatan akan dibalas seimbang perbuatannya. "ntuk menentukan kadar
keba$ikan dan ke$ahatan itu ada timbangannya maka Allah mengemukakan
di bagian muka surat Al A'raa: bah%a timbangan pada hari itu ialah
kebenaran dan keadilan. Siapa yang berat timbangannya dialah orang yang
beruntung dan siapa yang ringan timbangannya dialah orang yang merugi.
#emudian Allah men&eritakan keadaan nasib ashhabul A'raa:.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12
RESUME AL QURAAN
4. SURAT AL A1RAF (Tem'a( Te+(in..i)
1. MUQADDIMAH
Surat Al A@raa: yang ber$umlah -AD ayat termasuk golongan surat akkiyah
diturunkan sebelum turunnya surat Al An@aam dan termasuk golongan surat ?Assab
@uththi%aal? (tujuh surat yang panjang). !inamakan ?Al A@raa:? karena perkataan Al
A@raa: terdapat dalam ayat >D yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang
yang berada di atas Al A@raa: yaitu( tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.
2. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Mentauhidkan Allah dalam berdo@a dan beribadat; hanya Allah sendiri yang
mengatur dan men$aga alam; men&iptakan undang-undang dan hukum-hukum
untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat; Allah bersemayam
di @Arasy; bantahan terhadap kepalsuan syirik; ketauhidan adalah sesuai dengan
:itrah manusia; Musa berbi&ara dengan Allah; tentang melihat Allah; perintah
beribadat sambil merendahkan diri kepada Allah; Allah mempunyai al asmaaul
husnaa.
2. Hukum!ukum :
Farangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk; ke%a$iban
mengikuti Allah dan rasul; perintah berhias %aktu akan sembahyang; bantahan
terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah;
perintah memakan makanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang
sebaliknya.
". Ki#a!ki#a! :
#isah 5abi Adam a.s. dengan iblis; kisah 5abi 5uh a.s. dan kaumnya; kisah
5abi Shaleh a.s. dengan kaumnya; kisah 5abi Syu@aib a.s. dengan kaumnya;
kisah 5abi Musa a.s. dengan Fir@aun.
). Lain*ain :
Al Qur@an diturunkan kepada 5abi yang penghabisan dan perintah
mengikutinya; 5abi Muhammad s.a.%. diutus untuk seluruh manusia; adab
orang mukmin adab mendengar pemba&aan Al Qur@an dan ber<ikir; rasul
bertanggung $a%ab menyampaikan seruan Allah; balasan terhadap orang-orang
yang mengikuti dan mengingkari rasul; da@%ah rasul-rasul yang pertama sekali
ialah mentauhidkan Allah; tentang ashhaabul A@raa: yang berada antara syurga
dan neraka;
Allah pen&ipta makhluk; manusia adalah makhluk yang terbaik di$adikan Allah
serta mempunyai kesediaan untuk baik dan untuk buruk; permusuhan syaitan
terhadap )ani Adam; manusia khali:ah Allah di muka bumi; kehan&uran sesuatu
kaum adalah karena perbuatan mereka sendiri; tiap-tiap bangsa mempunyai
masa $aya dan masa kehan&uran; Allah men&oba manusia dengan kakayaan dan
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"
RESUME AL QURAAN
kemiskinan; istidra$ a<ab Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-
ayat-5ya.
". P$%UTUP
Surat Al A@raa: dimulai dengan pengutaraan tentang ke%a$iban manusia
mengikuti rasul serta akibat-akibat mengingkarinya. Selan$utnya diterangkan
tentang perselisihan antara 5abi Adam dan iblis di surga yang $uga merupakan
permulaan perselisihan antara golongan yang ta@at kepada perintah Allah dan
golongan yang mengingkari sebagaimana yang ter$adi pada nabi-nabi dahulu dengan
umat-umatnya. #emudian surat ini ditutup dengan adab-adab orang mu@min adab-
adab mendengarkan ayat-ayat Allah dan bagaimana &ara berdo@a dan ber<ikir
kepada-5ya.
Pe+#e#uaian an(a+a #u+a( A* A1+aa9 -en.an #u+a( A* An9aa* :
Akhir surat Al A'raa: mengemukakan keadaan beberapa orang rasul sebelum
5abi Muhammad s.a.%. dalam menghadapi kaumnya sedang permulaan surat Al
An:aal menerangkan keadaan 5abi Muhammad s.a.%. dalam menghadapi
umatnya.
.ermusuhan antara Adam dan iblis di syurga kemudian dilan$utkan dengan
permusuhan antara manusia yang menerima petun$uk Allah dengan yang
mengingkarinya hal ini diterangkan dalam surat Al A'raa:. 0al yang serupa
diterangkan lebih $elas dalam surat Al An:aal bagaimana pertentangan kedua
golongan itu serta tingkah laku mereka dalam peperangan )adar.
Surat Al A'raa: termasuk surat yang banyak persesuaiannya dengan surat-surat
Al Quraan yang lain( seperti dengan surat Al )a6arah Ali =3mran At *aubah
+unus dan sebagainnya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)
RESUME AL QURAAN
5. SURAT AL A%FAL (Ram'a#an Pe+an.)
II. MUQADDIMAH
Surat Al An:aal terdiri atas 72 ayat dan termasuk golongan surat-surat
G7adaniyyah karena seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Surat ini
dinamakan Al An:aal yang berarti harta rampasan perang berhubung kata Al An:aal
terdapat pada permulaan surat ini dan $uga persoalan yang menon$ol dalam surat ini
ialah tentang harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan
dengan peperangan pada umumnya.
Menurut ri%ayat 3bnu Abbas r.a. surat ini diturunkan berkenaan dengan perang
Badar Kubra yang ter$adi pada tahun kedua hi$rah. .eperangan ini sangat penting
artinya karena dialah yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam. .ada
%aktu itu umat 3slam dengan berkekuatan ke&il untuk pertama kali dapat
mengalahkan kaum musyrikin yang ber$umlah besar dan berperlengkapan yang
&ukup dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang
tidak sedikit. 1leh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta
rampasan perang itu maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini.
III. POKOK POKOK ISI
Selain hal-hal tersebut di atas maka pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut (
1. Keimanan :
Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka;
menentukan hukum-hukum agama itu hanyalah hak Allah; $aminan Allah
terhadap kemenangan umat yang beriman; @inayat Allah terhadap orang-orang
yang berta%akkal; hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang
beriman; *indakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas
kepentingan umat manusia; adanya malaikat yang menolong barisan kaum
muslimin dalam perang )adar; adanya gangguan-gangguan syaitan pada orang-
orang mu@min dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin; syirik adalah
dosa berat.
2. Hukum!ukum :
Aturan pembagian harta rampasan perang; kebolehan memakan harta rampasan
perang; larangan lariHmundur dalam peperangan; hukum mengenai ta%anan
perang pada permulaan 3slam; ke%a$iban ta@at kepada pimpinan dalam perang;
keharusan mengusahakan perdamaian; ke%a$iban mempersiapkan diri dengan
segala alat perlengkapan perang; ketahanan mental sabar dan ta%akkal serta
mengingat Allah dalam peperangan; tu$uan perang dalam 3slam; larangan
khianat kepada Allah dan /asul serta amanat; larangan mengkhianati per$an$ian.
". Ki#a!ki#a! :
#eengganan beberapa orang 3slam ikut perang )adar suasana kaum muslimin di
%aktu perang )adar sebelumnya sesudahnya dan %aktu perang berlangsung;
keadaan 5abi Muhammad s.a.%. sebelum hi$rah serta permusuhan kaum
musyrikin terhadap beliau; orang yahudi membatalkan per$an$ian damai dengan
5abi Muhammad s.a.%.; kisah keadaan orang ka:ir musyrikin dan Ahli #itab
serta keburukan orang-orang muna:ik.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10
RESUME AL QURAAN
). Lain*ain :
.engertian iman tanda-tandanya dan si:at-si:at orang yang beriman; sunnatullah
pada seseorang dan masyarakat.
I:. P$%UTUP
Surat Al An:aal menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan
pada umumnya khususnya menerangkan .erang )adar yaitu peperangan yang
menentukan $alan se$arah 3slam dan muslimin bahkan tidak akan salah kiranya
kalau dikatakan bah%a .erang )adar itu menetukan $alan se$arah umat manusia
pada umumnya.
Sebahagian besar surat ini mengandung hal-hal yang berhubungan dengan
perdamaian dan peperangan; tingkah laku orang-orang ka:ir orang-orang muna:ik
dan sebahagian orang-orang 3slam yang tidak kuat imannya dalam peperangan.
#emudian ditegaskan bah%a Allah menolong orang-orang yang beriman dan
menghan&urkan orang-orang ka:ir dan muna:ik itu adalah merupakan sunnah-5ya
yang tidak dapat dimungkiri berlakunya sebagaimana pernah ter$adi pada Fir@aun
dan kaumnya serta umat-umat yang sebelumnya.
Hubun.an #u+a( A* An9aa* -en.an #u+a( A( Tauba! :
7. .er$an$an$ian yang dikemukakan surat Al An:aal di$ielaskan oleh surat At
*aubah.
-. Sama-sama menerangkan tentang memerangi orang-orang musyrikindan Ahl
ikitab.
8. Surat Al An:aal menerangkan bah%a yang mengurus dan memakmurkan
mas$idilharam itu ialah orang-orang yang bertak%a.
>. Surat Al An:aal menyebut si:at-si:at orang-orang yang sempurna imannyaan
si:at-si:at orang ka:ir.
2. Surat Al An:aal mengemukakan tentang orang-orag yang muna:ik dan oran-oran
yang ada penyakit dalam hatinya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12
RESUME AL QURAAN
6. SURAT AT TAU&AH (Pen.am'unan)
I. MUQADDIMAH
Surat At *aubah terdiri atas 7-I ayat termasuk golongan surat-surat
adaniyyah. Surat ini dinamakan ?At *aubah? yang berarti pengampunan
berhubung kata ?At *aubah? berulang kali disebut dalam surat ini. !inamakan $uga
dengan ?)araah? yang berarti berlepas diri yang di sini maksudnya pernyataan
pemutusan perhubungan, disebabkan kebanyakan pokok pembi*araannya tentang
pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.
!i samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain
yang merupakan si:at dari surat ini. )erlainan dengan surat-surat yang lain maka
pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah karena surat ini adalah pernyataan
perang dengan arti bah%a segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi
seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah berna2askan perdamaian dan *inta
kasih Allah.
Surat ini diturunkan sesudah -abi uhammad s.a.,. kembali dari peperangan
Tabuk yang terjadi pada tahun 3 !. .engumuman ini disampaikan oleh Saidina @Ali
r.a. pada musim ha$i tahun itu $uga. Selain daripada pernyataan pembatalan
per$an$ian damai dengan kaum musyrikin itu.
II. POKOK POKOK ISI
surat ini mengandung pula pokok-pokok isi sebagai berikut (
1. Keimanan :
Allah selalu menyertai hamba-hamba-5ya yang beriman ; pembalasan atas
amalan-amalan manusia hanya dari Allah ; segala sesuatu menurut sunnatullah;
perlindungan Allah bagi orang-orang yang beriman; kedudukan 5abi
Muhammad s.a.%. di sisi Allah.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban mena:kahkan harta; ma&am-ma&am harta dalam agama serta
penggunaannya; $i<yah; per$an$ian dan perdamaian ; ke%a$iban umat 3slam
terhadap 5abinya; sebab-sebab orang 3slam melakukan perang total; beberapa
dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam 3slam.
". Ki#a!ki#a! :
5abi Muhammad s.a.%. dengan Abu )akar r.a. di suatu gua di bukit *sur ketika
hi$rah; perang 0unain (perang Authas atau perang 0a%a<in); perang *abuk.
). Lain*ain :
Si:at-si:at orang yang beriman dan tingkatan-tingkatan mereka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat At *aubah mengandung pernyatan pembatalan per$an$ian damai pleh 5abi
Muhammad s.a.%. dengan kaum musyrikin karena mereka tidak memenuhi syarat-
syarat per$an$ian damai pada per$an$ian 0udaibiyyah. Selan$utnya Surat At *aubah
mengandung hukum peperangan dan perdamaian hukum kenegaraan keadaan 5abi
Muhammad s.a.%. di %aktu hi$rah dan ke%a$iban mena:kahkan harta dan orang-
orang yang berhak menerimanya.
Hubun.an #u+a( A(Tauba! -en.an #u+a( ;unu# :
Akhir surat At *aubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah 5abi
Muhammad s.a.%. dan hal-hal yang serupa disebutkan pula pada akhir surat
+unus.
Surat At *aubah menyebutkan keadaan orang-orang muna:ik serta menerangkan
perbuatan mereka di %aktu Al Qur@an diturunkan sedang surat +unus
menerangkan sikap orang ka:ir terhadap Al Quraan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15
RESUME AL QURAAN
17. SURAT ;U%US
I. MUQADDIMAH
Surat +unus terdiri atas 7AI ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah
ke&uali ayat >A I> I2 yang diturunkan pada masa 5abi Muhmmad s.a.%. berada di
Madinah. Surat ini dinamai ?surat +unus? karena dalam surat ini terutama
ditampilkan kisah -abi 4unus a.s. dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Al Qur@an bukanlah sihir Allah mengatur alam semesta dari Arasy-5ya; sya:a@at
hanyalah dengan i<in Allah; Jali-%ali Allah; %ahyu Allah yang menerangkan
yang ghaib kepada manusia; Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan
hamba-hamba-5ya di dunia; Allah tidak mempunyai anak.
2. Hukum :
Menentukan perhitungan tahun dan %aktu dengan per$alanan matahari dan
bulan; hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-
ayat-5ya.
". Ki#a!ki#a! :
#isah 5abi 5uh a.s. dengan kaumnya; 5abi Musa dengan Fir@aun dan tukang-
tukang sihir; kisah )ani 3srail setelah ke luar dari negeri Mesir; 5abi +unus a.s.
dengan kaumnya.
). Lain*ain :
Manusia ingat kepada Allah di %aktu kesukaran dan lupa di %aktu senang;
keadaan orang-orang baik dan orang-orang $ahat di hari kiamat; Al Qur@an tidak
dapat ditandingi; rasul hanya menyampaikan risalah.
III. P$%UTUP
Surat +unus mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok
keper&ayaan lenyapnya syirik pengutusan rasul hari berbangkit hari pembalasan
dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama sebagaimana biasa
didapati dalam surat-surat Makkiyyah.
Hubun.an #u+a( ;unu# -en.an #u+a( Huu-:
#edua surat ini menyebutkan risalah nabi-nabi yang diutus Allah dan
menerangkan kedudukan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi
peringatan. .ertengahannya menerangkan tentang keingkaran orang-orang ka:ir
terhadap Al Qur@an bantahan terhadap anggapan kepalsuan risalah para rasul
keingkaran kaum musyrikin terhadap pokok agama. Surat ini ditutup dengan
seruan agar mengikuti rasul bersabar terhadap semua tindakan $ahat kaum
musyrikin isti6aamah dan berta%akkal kepada Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16
RESUME AL QURAAN
11. SURAT HUUD
I. MUQADDIMAH
Surat 0uud ini terdiri atas 7-8 ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah.
Surat ini diturunkan sesudah surat +unus.
Surat ini dinamai 0uud karena ada hubungan dengan terdapat kisah nabi huud
a.s dan kaumnya dalam surat ini terdapat $uga kisah E kisah nabi yang lain seperti
kisah nabi 5auh as. Shaleh as. 3brahim as. Futh as. Syu'aibas. dan Musa as.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Adanya =arsy Allah; ke$adian alam dalam D :ase; adanya golongan E golongan
manusia di hari kiamat.
2. Hukum!ukum :
Agama memperbolahkan menikmati yang baik E baik dan memakai perhiasan
asal tidak berlebihan; tidak boleh berlaku sombong; tidak boleh mendoa atau
mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.
". Ki#a!ki#a! :
#isah nabi nuh as. !an kaumnya; kisah 0uud as. !an kaumnya; kisah Shaleh
as. !an kaumnya; kisah 3brahim as dan kaumnya; kisah Syu'aib as. dan
kaumnya; kisah Futh as. dan kaumnya; kisah Musa as. dan kaumnya .
). Lain*ain :
.ela$aran E pela$aran yang diambil dari kisah E kisah para nabi; air sumber
segala kehidupan; sembahyang itu memperkuat iman; sunnah Allah yang
berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum.
III. P$%UTUP
Surat 0uud mengandung hal E hal yang berhubungan dengan pokok E pokok
agama seperti ( ketauhidan hari berbangkit kemudian dihubungkan denagn dak%ah
E dak%ah yang telah dilakukan oleh para nabi kepada kaumnya.
Hubun.an #u+a( Huu- -en.an #u+a( ;u#u9 :
7. Surat ini dimulai dengan alii: laam raa dan kemudian diiringi dengan pen$elasan
tentang Al Qur@an.
-. Surat +usu: menyempurnakan pen$elasan kisah para nabi.
8. !alam surat 0ud diutarakan kisah beberapa orang rasul dengan kaumnya dalam
menyampaikan risalahnya akibat-akibat bagi orang yang mengikuti mereka dan
akibat bagi orang yang mendustakan kemudian di$adikan perbandingan dan
khabar yang mengan&am kaum musyrikin Arab beserta pengikut-pengikutnya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27
RESUME AL QURAAN
12. SURAT ;USUF
I. MUQADDIMAH
Surat ini dinamakan surat +usu: karena titik berat dari surat ini adalah mengenai
ri%ayat nabi +usu: as. /i%ayat tersebut merupakan salah satu kisah E kisah gaib
yang di%ahyukan kepada nabi Muhammad sa%. Sebagai muk$i<at bagi beliau
sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. Menurut ri%ayat
Al )aiha6i dalam kitab Ad dalail bah%a segolongan orang +ahudi masuk agam
3slam sesudah mereka mendengar &erita +usu: as. ini karena sesuai dengan &erita E
&erita yang mereka ketahui.
II. POKOK POKOK ISI
.okok E pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#enabian +usu: as. dan muk$i<at E muk$i<atnya; ketentuan yang berhubungan
dengan keagamaan adalah hak Allah semata E mata; 6adha Allah tak dapat
dirubah; para rasul semuanya laki E laki.
2. Hukum !ukum :
#eharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari :itnah; barang dan anak
temuan %a$ib dipungut tidak boleh dibiarkan; boleh melakukan helah yang tidak
merugikan orang lain untuk memperoleh kemaslahatan.
". Ki#a!ki#a! :
/i%ayat nabi +usu: as. bersaudara dengan orang tua mereka +a'6ub as.
). Lain*ain :
)eberapa si:at dan suri teladan yang mulia yang dapat diambil dari &erita +usu:
as.; persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid.
III. P$%UTUP
Surat ini berkisar pada &erita nabi +usu: as. dan saudara E saudaranya beserta
orang tua mereka. Kara penuturan nabi +usu: as. kepada nabi Muhammad sa%.
)erbeda dengan kisah E kisah nabi lain yaitu ( kisah nabi yusu: as. ini khusus
di&eritakan dalam satu surat sedang nabi E nabi lain di&eritakan dalam beberapa
surat. 3si kisah nabi +usu: a.s. berlainan dengan kisah nabi Enabi yang lain. Allah
menitikberatkan pada tantangan yang berma&am E ma&am dari kaum mereka
kemudian mengakhiri kisah itu dengan kemusnahan para penentang nabi itu. !i
dalam kisah 5abi +usu: a.s. ini Allah SJ* menon$olkan akibat yang baik daripada
kesabaran dan kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan. Allah SJ* mengu$i
nabi +a6ub as. dengan kehilangan putranya nabi +usu: a.s. dan penglihatannya dan
mengu$i ketabahan dan kebesaran nabi +usu: a.s. dengan dipisahkan dari ibu E
bapaknya dibuang ke dalam sumur dan diperdagangkan sebagai budak.
#emudian Allah SJ* mengu$i imannya dengan godaan %anita &antik lagi
bangsa%an yang akhirnya dimasukkan kedalam pen$ara. #emudian melepaskan
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21
RESUME AL QURAAN
+usu: as. dan ayahnya dari segala penderitaan dan &obaan itu; menghimpunkan
mereka kembali; mengembalikan penglihatan +a'6ub a.s.; menghidupkan lagi &inta
kasih mereka dengan +usu: a.s.
Hubun.an #u+a( ;u#u9 -en.an #u+a( A+ Ra- :
7. !alam surat ini Allah se&ara umum mengemukakan adanya tanda-tanda keesaan
Allah di langit dan di bumi.
-. #edua surat tersebut sama-sama memuat pengalaman nabi-nabi <aman dahuu
dan umat-umatnya.
8. .ada akhir suat +usu: diterangkan bah%a Al Qur@an itu bukanlah perakatan yang
diada-ada. Melainka petun$uk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22
RESUME AL QURAAN
1". SURAT AR RA1D (<u+u!)
I. MUQADDIMAH
Surat Ar /a@d ini terdiri atas >8 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.
Surat ini dinamakan ?Ar /a@d? yang berarti ?guruh? karena dalam ayat 78 Allah
ber:irman yang artinya 56an guruh itu bertasbih sambil memuji--ya5
menun$ukkan si:at kesu&ian dan kesempurnaan Allah s.%.t. !an lagi sesuai dengan
si:at Al Quraan yang mengandung an&aman dan harapan maka demikian pulalah
halnya bunyi guruh itu menimbulkan ke&emasan dan harapan kepada manusia.
3si yang terpenting dari surat ini ialah bah,a bimbingan Allah kepada makhluk-
-ya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. )agi Allah s.%.t. tidak ada pilih
kasih dalam menetapkan hukuman. )alasan atau hukuman adalah akibat dan
ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Allah-lah yang men&iptakan alam semesta serta mengaturnya; ilmu Allah
meliputi segala sesuatu; adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang
datang silih berganti yaitu malaikat 0a:a<hah; hanya Allah yang menerima do@a
dari hamba-5ya; memberi tau:i6 hanya hak Allah sedang tugas rasul
menyampaikan agama Allah.
2. Hukum!ukum :
Manusia dilarang mendo@akan yang $elek-$elek untuk dirinya; ke%a$iban
men&egah perbuatan-perbuatan yang mungkar.
". Ki#a!ki#a! :
#isah pengalaman nabi-nabi <aman dahulu.
). Lain*ain :
)eberapa si:at yang terpu$i; perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah
berhala dan orang-orang yang menyembah Allah; Allah tidak merobah nasib
sesuatu bangsa sehingga mereka merobah keadaan mereka sendiri.
III. P$%UTUP
Surat Ar-/a@d lebih banyak menitik beratkan pada pembuktian kebenaran
keesaan Allah kepastian akan ter$adinya hari berbangkit. !i$elaskan pula tugas-
tugas para rasul dan kebenaran dari kitab-kitab su&i yang diba%a mereka. *erhadap
mereka yang ingkar dan memusuhi para nabi-nabi itu diterangkan bah%a mereka
pasti mengalami kegagalan dan kehan&uran.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2"
RESUME AL QURAAN
Hubun.an #u+a( ;u#u9 -en.an #u+a( A+ Ra- :
7. !alam surat ini Allah se&ara umum mengemukakan adanya tanda-tanda keesaan
Allah di langit dan di bumi.
-. #edua surat tersebut sama-sama memuat pengalaman nabi-nabi <aman dahuu
dan umat-umatnya.
8. .ada akhir suat +usu: diterangkan bah%a Al Qur@an itu bukanlah perakatan yang
diada-ada. Melainka petun$uk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2)
RESUME AL QURAAN
1). SURAT I&RAHIM
I. MUQADDIMAH
Surat 3brahim ini terdiri atas 2- ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
karena diturunkan di Mekah sebelum 0i$rah. !inamakan ?3)/A03M? karena surat
ini mengandung do+a -abi Ibrahim a.s. yaitu ayat 78 sampai dengan (/. !o@a ini
isinya antara lain( permohonan agar keturunannya mendirikan shalat, dijauhkan
dari menyembah berhala-berhala dan agar ekah dan daerah sekitarnya menjadi
daerah yang aman dan makmur.
!oa 5abi 3brahim a.s. ini telah diperkenankan oleh Allah s.%.t. sebagaimana
telah terbukti keamanannya se$ak dahulu sampai sekarang. !o@a tersebut dipan$atkan
beliau ke hadirat Allah s.%.t. sesudah selesai membina #a@bah bersama puteranya
3smail a.s. di dataran tanah Mekah yang tandus.
II. P=k=k P=k=k I#i
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Al Qur@an adalah pembimbing manusia ke $alan Allah; segala sesuatu dalam
alam ini kepunyaan Allah; keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah
mengurangi kesempurnaan-5ya; nabi-nabi memba%a mu@$i<at atas i<in Allah
semata-mata; Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali
dalam bentuk baru; ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang bathin.
2. Hukum!ukum :
.erintah mendirikan shalat dan mena:kahkan sebahagian harta baik se&ara
rahasia maupun se&ara terang-terangan.
". Ki#a!ki#a! :
#isah 5abi Musa a.s. dengan kaumnya serta kisah para rasul <aman dahulu.
). Lain*ain :
Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri; perumpamaan
tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil; ke$adian langit
dan bumi mengandung hikmah-hikmah; ma&am-ma&am ni@mat Allah kepada
manusia dan $an$i Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriL5ya.
III. P$%UTUP
Surat 3brahim mengandung petun$uk-petun$uk bagi manusia untuk mengenal
*uhan mereka dan $an$i Allah menyediakan syurga kepada orang-orang yang
beriman. !alam surat ini Allah men$elaskan bah%a rasul-rasul itu diutus dengan
mempergunakan bahasa kaumnya agar mudah bagi kaum itu memahami perintah
dan larangan Allah. #emudian Allah men$elaskan pula apa yang ter$adi antara rasul-
rasul itu dengan kaumnya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20
RESUME AL QURAAN
Hubun.an #u+a( Ib+a!im -en.an #u+a( A* Hi>+ :
7. #eduanya sama-sama dimulai dengan Ali: Faam /aa dan menerangkan si:at
Al Qur'anulkariem.
-. !alam surat 3brahim Allah men$elaskan bah%a Al Qur@an itu pembimbing
manusia ke$alan Allah.
8. #eduanya mengandung kisah nabi 3brahim a.s.
>. #eduanya sama-sama menerangkan keadaan orang-orang ka:ir.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22
RESUME AL QURAAN
10. SURAT AL HI?R
A. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas II ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah karena
diturunkan di ekah sebelum hijrah. Al 0i$r adalah nama sebuah daerah
pegunungan yang didiami 1aman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir
jalan antara adinah dan $yam %$yria).
5ama surat ini diambil dari nama daerah pegunungan itu berhubung nasib
penduduknya yaitu kaum *samud di&eritakan pada ayat 9A sampai dengan 9>
mereka telah dimusnahkan Allah s.%.t. karena mendustakan 5abi Shaleh a.s. dan
berpaling dari ayat-ayat Allah. !alam surat ini terdapat $uga kisah-kisah kaum
yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Futh a.s. dan kaum
Syu@aib a.s. !ari ke semua kisah-kisah itu dapat diambil pela$aran bah%a orang-
orang yang menentang a$aran rasul-rasul akan mengalami kehan&uran.
&. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#epastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah; Allah men$amin kemurnian
Al Qur@an sepan$ang masa; syaitan tidak dapat menaiki alam malakut karena
ada yang men$aganya alam malakut (langit) senantiasa di$aga dari syaitan;
kadar re<ki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebi$aksanaan
Allah; Allah memelihara hamba5ya yang telah mendapat tau:i6 dari godaan
syaitan; Allah di samping bersi:at pengampun dan penyayang $uga menga<ab
orang-orang yang ingkar; manusia dihimpun pada hari kiamat.
2. Hukum!ukum :
Farangan melakukan homoseMuel; ke%a$iban melakukan ibadah selama hidup;
larangan menginginkan harta orang ka:ir; perintah kepada 5abi Muhammad
s.a.%. agar melakukan da@%ah agama se&ara terang-terangan; larangan berputus
asa terhadap rahmat Allah.
". Ki#a!ki#a! :
5abi 3brahim a.s. dengan kaumnya; 5abi Futh a.s. dengan kaumnya; kaum
Syu@aib dan kaum Shaleh a.s. (*samud).
). Lain*ain
#e$adian-ke$adian dalam alam ini menun$ukkan kebesaran Allah; ke$adian alam
dan isinya mengandung hikmah; angin menga%inkan tepung sari bunga-
bungaan; asal ke$adian Adam a.s.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24
RESUME AL QURAAN
@. P$%UTUP
!alam surat Al 0i$r ini banyak terdapat ayat-ayat yang menun$ukkan bukti-bukti
adanya Allah serta kekuasaan-5ya baik bukti-bukti yang ada di langit dan di bumi
maupun yang ada pada ke$adian manusia serta kehidupan mereka. !isebutkan pula
di dalamnya kisah-kisah beberapa nabi dan ma&am-ma&am a<ab yang ditimpakan
kepada kaum yang mendustakan para rasul Allah itu. *er&antum $uga tentang
anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada 5abi Muhammad s.a.%. ya@ni As
Sab@ul Matsaani atau surat Al Faatihah dan Al Qur@anul #arim.
Hubun.an #u+a( A* Hi>+ -en.an #u+a( An %a!* :
7. Sebagaimana surat-surat yang turun di Mekah sebelum hi$rah berisi soal-soal
ketauhidan.
-. .ada akhir surat Al 0i$r (ayat I- I8)Allah menerangkan bah%a manusia akan
dimintai pertanggung $a%abannya pada hari akhirterhadap apa yang telah
diker$akannya didunia.
8. .ada bagian pertama surat Al 0i$r Allah menerangkan tentang kebenaran Al
Qur@an serta $aminannya untuk memeliharanya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25
RESUME AL QURAAN
12. SURAT A% %AHL (Leba!)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 7-9 ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah. Surat
ini dinamakan ?An 5ahl? yang berarti ?lebah? karena di dalamnya terdapat :irman
Allah s.%.t. ayat D9 yang artinya ( 56an Tuhanmu me,ahyukan kepada lebah5.
Febah adalah makhluk Allah yang banyak memberi man:aat dan keni@matan kepada
manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al
Qur@anul #arim. Madu berasal dari berma&am-ma&am sari bunga dan dia men$adi
obat bagi berma&am-ma&am penyakit manusia (lihat ayat DI).
Sedang Al Qur@an mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan
kepada 5abi-nabi <aman dahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan
oleh semua bangsa sepanjang masa untuk men*apai kebahagiaan dunia dan
akhirat. (Fihat surat (7A) +unus ayat 27 dan surat (77) Al 3sra@ ayat 9-). Surat ini
dinamakan pula ?An 5i@am? artinya ni@mat-ni@mat karena di dalamnya Allah
menyebutkan pelbagai ma&am ni@mat untuk hamba-hamba-5ya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#epastian adanya hari kiamat; keesaan Allah; kekuasaan-5ya dan kesempurnaan
ilmu-5ya serta dalil-dalilnya; pertanggungan $a%ab manusia kepada Allah
terhadap segala apa yang telah diker$akannya.
2. Hukum!ukum :
)eberapa hukum tentang makanan dan minuman yang diharamkan dan yang
dihalalkan; kebolehan memakai perhiasan-perhiasan yang berasal dari dalam
laut seperti mer$an dan mutiara; dibolehkan memakan makanan yang
diharamkan dalam keadaan terpaksa; kulit dan bulu binatang dari he%an yang
halal dimakan; ke%a$iban memenuhi per$an$ian dan larangan mempermainkan
sumpah; larangan membuat-buat hukum yang tak ada dasarnya; perintah
memba&a isti@aad<ah (a@uud<ubillahi minasyaithaanirra$iim N aku berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk); larangan membalas siksa melebihi
siksaan yang diterima.
". Ki#a!ki#a! :
5abi 3brahim a.s.
). Lain*ain :
Asal ke$adian manusia; madu adalah untuk kesehatan manusia; nasib pemimpin-
pemimpin palsu di hari kiamat; pandangan orang Arab <aman 4ahiliyah terhadap
anak perempuan; a$aran moral di dalam 3slam; pedoman da@%ah dalam 3slam.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
26
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat An 5ahl mengandung keterangan tentang si:at-si:at orang musyrikin
dan tingkah laku mereka serta tantangan mereka terhadap kebenaran hari kiamat
dan kerasulan Muhammad s.a.%. kemudian Allah s.%.t. menyebutkan peringatan-
peringatan-5ya kepada mereka dan a<ab yang mereka alami sebagai akibat dari si:at
perbuatan mereka itu. !alam surat ini Allah menun$ukkan bukti-bukti ke ,saan-
5ya seraya memaparkan ni@mat-ni@mat yang diberikan-5ya kepada hamba-hamba-
5ya. !an surat ini memuat $uga hukum-hukum dan a$aran-a$aran tentang akhlak.
Hubun.an #u+a( An %a!* -en.an #u+a( A* I#+a1a :
7. !alam surat An 5ahl iniAllah menyebut perselisihan orang-orang yahudi
tentang hari sabtu.
-. Sesudah Allah S.J.*. mengan$urkan kepada nabi Muhammad S.A.J. agar
bersabar dan melarang beliau agar $angan berduka &ita atau berke&il hati
disebabkan tipu daya orang-orang musyrikin
8. !alam surat An 5ahl ini Allah menerangkan berma&am-ma&am ni'mat-5ya.
>. !alam surat An 5ahl Allah menerangkanbah%a air madu yang keluar dari lebah
merupakan minuman yang mengandung obat bagi manusia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"7
RESUME AL QURAAN
14. SURAT AL ISRA1
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 777 ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah.
!inamakan dengan ?Al 3sraa? yang berarti ?memper$alankan di malam hari?
berhubung peristi,a Israa+ -abi uhammad s.a.,. di Mas$idil 0aram di Mekah ke
Mas$idil A6sha di )aitul Ma6dis di&antumkan pada ayat pertama dalam surat ini.
.enuturan &erita 3sraa@ pada permulaan surat ini mengandung isyarat bah%a -abi
uhammad s.a.,. beserta umatnya kemudian hari akan men*apai martabat yang
tinggi dan akan menjadi umat yang besar.
Surat ini dinamakan pula dengan ?)ani 3srail? artinya ?keturunan 3srail?
berhubung dengan permulaan surat ini ya@ni pada ayat kedua sampai dengan ayat
kedelapan dan kemudian dekat akhir surat ya@ni pada ayat 7A7 sampai dengan ayat
7A> Allah menyebutkan tentang Bani Israil yang setelah menjadi bangsa yang kuat
lagi besar lalu menjadi bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah
s.,.t. !ihubungkannya kisah 3sraa@ dengan ri%ayat ?)ani 3srail? pada surat ini
memberikan peringatan bah,a umat Islam akan mengalami keruntuhan,
sebagaimana halnya Bani Israil, apabila mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran
agamanya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Allah tidak mempunyai anak baik berupa manusia ataupun malaikat; Allah pasti
memberi re<ki kepada manusia; Allah mempunyai nama-nama yang paling baik;
Al Qur@an adalah %ahyu dan Allah yang memberikan petun$uk pena%ar dan
rahmat bagi orang-orang yang beriman; adanya padang Mahsyar dan hari
berbangkit.
2. Hukum!ukum :
Farangan-larangan Allah tentang( menghilangkan $i%a manusia; ber<ina
mempergunakan harta anak yatim ke&uali dengan &ara yang dibenarkan agama;
ikut-ikutan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan dan durhaka
kepada ibu bapa. .erintah Allah tentang( memenuhi $an$i dan menyempurnakan
timbangan dan takaran melakukan shalat lima %aktu dalam %aktunya.
". Ki#a!ki#a! :
#isah 3sraa@ 5abi Muhammad s.a.%. beberapa kisah tentang )ani 3srail.
). Lain*ain :
.ertanggungan $a%ab manusia masing-masing terhadap amal perbuatannya;
beberapa :aktor yang menyebabkan kebangunan dan kehan&uran suatu umat;
petun$uk-petun$uk tentang pergaulan dengan orang tua tetangga dan
masyarakat; manusia makhluk Allah s.%.t. yang mulia dalam pada itu manusia
mempunyai pula si:at-si:at yang tidak baik seperti suka ingkar putus asa dan
terburu-buru; dan persoalan roh.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"1
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
)anyak ayat-ayat dalam surat ini mengemukakan bah%a Al Qur@an yang diba%a
5abi Muhammad s.a.%. benar-benar %ahyu Allah dan bah%a manusia itu pasti
mengalami hari berbangkit. !alam surat ini dikemukakan pula dalil-dalil kekuasaan
dan ke-esaan Allah s.%.t. serta hukum-hukum yang diturunkan-5ya yang %a$ib
diperhatikan dan diker$akan oleh manusia.
Hubun.an #u+a( A* I#+a1a -en.an #u+a( A* Ka9i!:
7. Surat Al 3sra'a dimulai dengan tasbih (memba&a subhaanallah) pada Allah
sedang surat Al #ah:i dibuka denga tahmid(memba&a alhamdulillah).
-. .ersamaan antara penutup surat Al 3sra'a dengan pembukaan surat Al #ah:i
yaitu sama-sama dengan tahmid kepada Allah.
8. Menurut ri%ayat ada tiga buah pertanyaan yang dihadapkan oleh orang-orang
yahudi dengan perantar orang-orang musyrikin kepad nabi Muhammad S.A.J.
ya'ni masalah roh.
>. !alam suat Al 3sra'a ayat 92 Allah ber:irman(dan tidaklah kamu diberikan ilmu
sedikit:irman ini ditu$ukan kepad sebagian orang-oang yahidi yang merasa
sombong dengan ilmu pegtahuaan yang ada pada mereka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"2
RESUME AL QURAAN
15. SURAT AL KAHFI (<ua)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 77A ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah.
!inamai ?Al-#ah:i? artinya ?Cua? dan ?Ashhabul #ah:i? yang artinya ?.enghuni-
.enghuni Cua?. #edua nama ini diambil dari &erita yang terdapat dalam surat ini
pada ayat I sampai dengan -D tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam
gua bertahun-tahun lamanya. Selain &erita tersebut terdapat pula beberapa buah
&erita dalam surat ini yang kesemuanya mengandung i@tibar dan pela$aran-pela$aran
yang amat berguna bagi kehidupan manusia. )anyak hadist-hadist /asulullah s.a.%.
yang menyatakan keutamaan memba&a surat ini.
II. P=k=k P=k=k I#i
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#ekuasaan Allah s%t untuk memberi daya tahan hidup pada manusia di luar
hukum kebiasaan( dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah s.%.t. tidak berobah
untuk selama-lamanya; kalimat-kalimat Allah (ilmu-5ya) amat luas sekali
meliputi segala sesuatu sehingga manusia tidak mampu buat menulisnya.
#epastian datangnya hari berbangkit; Al Qur@an adalah kitab su&i yang isinya
bersih dari keka&auan dan kepalsuan.
2. Hukum!ukum :
!asar hukum %akalah (ber%akil); larangan membangun tempat ibadah di atas
kubur; hukum memba&a ?3nsya Allah? perbuatan salah yang dilakukan karena
lupa adalah dimaa:kan; kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan
bahaya yang lebih besar.
". Ki#a!ki#a! :
Kerita Ashhabul #ah:i; &erita dua orang laki-laki yang seorang ka:ir dan yang
lainnya mu@min; &erita 5abi Musa a.s. dengan #hidhr a.s.; &erita !<ulkarnain
dengan +a@$u$ dan Ma@$u$.
). Lain*ain :
)eberapa pela$aran yang dapat diambil dari &erita-&erita dalam surat ini antara
lain tentang kekuatan iman kepada Allah s%t serta ibadah yang ikhlas
kepada5ya; kesungguhan seseorang dalam men&ari guru (ilmu) adab sopan-
santun antara murid dengan guru; dan beberapa &ontoh tentang &ara memimpin
dan memerintah rakyat serta per$uangan untuk men&apai kebahagiaan rakyat
dan negara.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
""
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat Al #ah:i dimulai dengan menerangkan si:at Al Qur'an sebagai petun$uk
dan peringatan pula terhadap mereka yang mengatakan bah%a Allah mempunyai
anak . Semua yang ada di permukaan bumi merupakan perhiasan bagai bumi dan
senga$a di&iptakan Allah agar manusia memikirkan bagaimana &ara mengambil
man:a'at dari semuanya itu .
#ekuasaan Allah dan betapa luasnya pengetahuan E 5ya dikemukakan dalam
surat ini dengan menyebutkan kisah nabi Musa a.s dengan #hidhr a.s kisah
!<ul6arnain dan dengan mengibaratkan bah%a seandainya semua air yang ada di
bumi dan ditambah lagi sebanyak itu pula di$adikan tinta untuk menulis ilmu allah
tentu tyidak akan men&ukupi .
#emudian diterangkan bah%a semua amal orang Musyrik itu tidk diberi pahala
di akhirat sedang untuk orang E orang mu'min disediakan $annatun 5a'im .
Hubun.an #u+a( A* Ka9i! -en.an #u+a( Ma+Aam :
7. #edua surat ini sama-sama mengandung kisah yang a$ib
-. )agian surat Al #a:ih menerankan tentang an&aman Allah terhadap orang-orang
ka:ir yang mengambil perlindungan selain Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
")
RESUME AL QURAAN
16. SURAT MAR;AM
I. MUQADDIMAH
Surat Maryam terdiri atas I9 ayat termasuk golongan surat-surat akkiyyah,
karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum 5abi Muhammad s.a.%. hi$rah
ke Madinah bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hi$rah ke negeri 0absyi.
Menurut ri%ayat 3bnu Mas@ud 4a@:ar bin Abi *halib memba&akan permulaan surat
Maryam ini kepada ra$a 5a$asyi dan pengikut-pengikutnya di %aktu ia ikut hi$rah
bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri 0absyi.
Surat ini dinamai ?Maryam? karena surat ini mengandung kisah aryam, ibu
-abi Isa a.s. yang serba ajaib, yaitu melahirkan puteranya lsa a.s., sedang ia
sebelumnya belum pernah dika,ini atau di*ampuri oleh seorang laki-laki pun.
#elahiran 3sa a.s. tanpa bapa merupakan suatu bukti kekuasaan Allah s.%.t.
.engutaraan kisah Maryam sebagai ke$adian yang luar biasa dan a$aib dalam surat
ini dia%ali dengan kisah ke$adian yang luar biasa dan a$aib pula yaitu
dikabulkannya do@a Bakaria a.s. oleh Allah s.%.t. agar beliau dianugerahi seorang
putera sebagai pe%aris dan pelan$ut &ita-&ita dan keper&ayaan beliau sedang usia
beliau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul yang menurut ukuran
ilmu biologi tidak mungkin akan ter$adi.
II. P=k=k P=k=k I#i
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Allah berbuat sesuatu menurut yang dikehendaki-5ya kendatipun menyimpang
dan hukum-hukum alam; 3sa a.s. bukan anak Allah karena mustahil Allah
mempunyai anak; 4ibril a.s. turun kepada rasul-rasul memba%a %ahyu atas
perintah Allah; di hari kiamat orang ka:ir menghadap Allah sendiri-sendiri
semua manusia akan menghadap *uhan sebagai hamba.
2. Ki#a!ki#a! :
Allah mengabulkan do@a Bakaria a.s. untuk memperoleh anak sekalipun usia
beliau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul; kisah kelahiran
3sa a.s. tanpa bapak; kisah 3brahim a.s. dengan bapaknya; Musa a.s. seorang
yang dipilih oleh Allah; 3smail a.s. seorang yang benar dalam $an$inya; 3dris a.s.
seorang yang sangat kuat keper&ayaannya.
". Lain*ain :
An&aman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang dan mengikuti ha%a
na:sunya serta kabar gembira untuk orang-orang yang telah taubat dan
menger$akan amal-amal yang saleh; keadaan di syurga; membiarkan orang yang
sesat setelah diberi petun$uk bergelimang dalam kesesatannya adalah sunnah
Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"0
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat Maryam mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manusia
apabila mereka memikirkan ke$adian-ke$adian di alam semesta dalam hubungan
dengan .en&iptanya; ada ke$adian yang ter$adi sesuai dengan sunnah Allah dan
dapat dipikirkan oleh manusia; dan ada pula ke$adian yang luar biasa aneh lagi a$aib
yang tidak sampai pikiran manusia kepadanya. #e$adian-ke$adian yang luar biasa ini
ter$adi pada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dan dikemukakan kepada
manusia agar mereka per&aya kepada Allah Maha .en&ipta.
Hubun.an #u+a( Ma+Aam -en.an #u+a( T!aa!aa :
7. Surat maryam mengemukakan kisah para nabi dan rasul; ada yang se&ara
terperin&i ada yang se&ara ringkas dan ada pula yang disebut nama sa$a.
-. Menurut ri%ayat 3bnu Abbas surat *haahaa diturunkan kepada nabi Muhammad
S.A.J. setelah Allah menurunkan surat maryam.
8. Akhir surat maryam menerangkan bah%a Al Qur@an diturunkan dalam bahasa
Arab.

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"2
RESUME AL QURAAN
27. SURAT THAAHAA
I. MUQADDIMAH
Surat *haaha terdiri atas 782 ayat diturunkan sesudah diturunkannya surat
Maryam termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Surat ini dinamai ?*haaha?
diambil dari perkataan yang berasal dan ayat pertama surat ini. Sebagaimana yang
la<im terdapat pada surat-surat yang memakai huru:-huru: ab$ad pada
permulaannya di mana huru: tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah
kepada orang-orang yang memba&anya bah%a sesudah huru: itu akan dikemukakan
hal-hal yang sangat penting diketahui maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat
yang terdapat sesudah huru: ?thaahaa? dalam surat ini.
Allah menerangkan bah%a Al Qur@an merupakan peringatan bagi manusia
%ahyu dari Allah .en&ipta semesta alam. #emudian Allah menerangkan kisah
beberapa orang nabi; akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang
yang per&aya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkari-5ya baik di dunia
maupun di akhirat.
II. POKOK POKOK ISI
Selain hal-hal tersebut di atas maka surat ini mengandung pokok-pokok isi
sebagai berikut (
1. Keimanan :
Al Qur@an adalah peringatan bagi manusia terutama bagi orang-orang yang
bertak%a; Musa a.s. langsung menerima %ahyu dari Allah tanpa perantara
4ibril; Allah menguasai @Arsy mengetahui sesuatu yang samar dan yang lebih
samar; keadaan orang berdosa dihimpunkan di hari kiamat; sya:a@at tidak
berman:aat di hari kiamat ke&uali sya:a@at dari orang-orang yang dapat i<in dari
Allah.
2. Hukum!ukum :
.erintah menger$akan sembahyang dan keutamaan %aktu-%aktunya; ke%a$iban
menyuruh keluarga melakukan sembahyang.
". Ki#a!ki#a! :
#isah Musa a.s. dan 0arun a.s. dalam menghadapi Fir@aun dan )ani 3srail kisah
5abi Adam a.s. dan iblis.
). Lain*ain :
.erintah Allah kepada 5abi Muhammad s.a.%. supaya dia meminta tambahan
ilmu kepada Allah sekalipun sudah men$adi rasul; Allah tidak akan menga<ab
sesuatu kaum sebelum diutus rasul kepada mereka; $angan terpengaruh oleh
kesenangan kehidupan dunia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"4
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
!alam surat *haaha ini diterangkan bah%a Al Qur@an sebagai kitab yang
di%ahyukan Allah kepada 5abi Muhammad s.a.%. adalah peringatan dan kabar
gembira bagi manusia %a$ib diikuti dan diper&ayai. Amatlah besar akibat yang
dialami oleh orang dahulu yang tidak memper&ayai dan mengingkari rasul-rasul
yang diutus kepada mereka seperti Fir@aun dan pengikut-pengikutnya. #isah )ani
3srailpun dipaparkan Allah dalam surat ini sebagai suatu umat yang banyak
mengingkari perintah nabinya.
Surat *haahaa diakhiri dengan menerangkan bah%a manusia mudah dipengaruhi
oleh kenikmatan hidup dunia%i yang oleh Allah di$adikan sebagai &obaan bagi
manusia $uga diakhiri dengan menyuruh bersabar dan bersembahyang serta
menerangkan apa-apa yang diterima oleh orang-orang yang bertak%a.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"5
RESUME AL QURAAN
21. SURAT AL A%&I;A1 (nabinabi)
I. MUQADIMAH
Surat Al Anbiyaa@ yang terdiri atas 77- ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah. !inamai surat ini dengan ?Al Anbiyaa? (nabi-nabi) karena surat ini
mengutarakan kisah beberapa orang nabi. .ermulaan surat AlLAnbiyaa@ menegaskan
bah%a manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab kemudian berhubung adanya
pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap %ahyu yang diba%a 5abi Muhammad
s.a.%. maka ditegaskan Allah kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa akan tetapi
masing-masing mereka adalah manusia yang memba%a %ahyu yang pokok
a$arannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah *uhan
.en&iptanya.
1rang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari a$aran yang
diba%a oleh nabi-nabi itu akan dia<ab Allah didunia dan di akhirat nanti. #emudian
dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat itu ditutup
dengan seruan agar kaum musyrik Mekah per&aya kepada a$aran yang diba%a
Muhammad s.a.% supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat
yang dahulu.
III. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
.ara nabi dan para rasul itu selamanya diangkat Allah dari $enis manusia; langit
dan bumi akan binasa kalau ada *uhan selain Allah; semua /asul memba%a
a$aran tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah; tiap-tiap yang
bernya%a akan merasakan mati; &obaaan Allah kepada manusia ada yang berupa
kebaikan dan ada yang berupa keburukan; hari kiamat datangnya dengan tiba-
tiba.
2. Ki#a!ki#a! :
#isah 3brahim a.s (a$akan 3brahim a.s kepada bapaknya untuk menyembah
Allah bantahan 3brahim terhadap kaumnya yang menyembah berhala-berhala
bantahan lbrahim a.s. terhadap 5amrud< yang bersimahara$alela dan
menganggap dirinya *uhan) kisah 5uh a.s. kisah !aud a.s. dan Sulaiman a.s;
kisah Ayyub a.s.; kisah +unus a.s.; kisah Bakaria a.s.
". Lain*ain :
#arunia Al Qur@an; tuntutan kaum musyrikin kepada 5abi Muhammad sa%
untuk mendatangkan mu@$i<at yang lain dari Al Qur@an ; kehan&uran suatu umat
adalah karena ke<alimannya; Allah men&iptakan langit dan bumi beserta
hikmatnya; soal $a%ab antara berhala dan penyembahnya dalam neraka;
timbulnya +a@$u$ dan Ma@$u$ sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat; bumi
akan di%ariskan kepada hamba Allah yang dapat memakmurkannya; ke$adian
alam semesta; sesuatu yang hidup itu berasal dari air.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"6
RESUME AL QURAAN
III. P$%UTUP
Surat Al Anbiyaa@ menerangkan bah%a sudah men$adi sunnah Allah bah%a para
nabi atau rasul yang diutus-5ya adalah dari $enis manusia yang diberikan kepada
mereka kitab dan mu@$i<at. !asar agama (a6idah) yang diba%a oleh para nabi itu
adalah sama hanya berbeda dalam syariat (hukum :uru@) karena ini disesuaikan
dengan perkembangan masa dan keadaan.
.ada akhir surat Al Anbiyaa@ dikemukakan hal-hal yang berhubungan dengan
hari kiamat. Surat Al Anbiyaa@ mengutarakan bah%a Allah tidak men$adikan
manusia sebagai makhluk yang kekal hidupnya; semuanya akan merasai mati.
#emudian mereka dibangkitkan di hari kiamat untuk dihisab perbuatan-perbuatan
yang te3ah mereka lakukan di dunia. Surat Al Anbiyaa@ menerangkan kisah nabi-nabi
dan dalil-dalil yang dihadapkan kepada kaumnya tentang kebenaran agama yang
diba%anya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)7
RESUME AL QURAAN
22. SURAT AL HA?? (Ha>i)
I. MUQADDIMAH
Surat Al 0a$$ termasuk golongan surat-surat Madaniyyah terdiri atas 79 ayat
sedang menurut pendapat sebahagian ahli ta:sir termasuk golongan surat-surat
Makkiyah. Sebab perbedaan ini ialah karena sebahagian ayat-ayat surat ini ada yang
diturunkan di Mekah dan sebahagian lagi diturunkan di Madinah.
!inamai surat ini ?Al 0a$$? karena surat ini mengemukakan hal-hal yang
berhubungan dengan ibadat ha$i seperti ihram tha%a: sa@i %u6u: di Ara:ah
men&ukur rambut syi@ar-syi@ar Allah :aedah-:aedah dan hikmah-hikmah
disyari@atkannya ha$i. !itegaskan pula bah%a ibadat ha$i itu telah disyari@atkan di
masa 5abi 3brahim a.s. dan #a@bah didirikan oleh 5abi 3brahim a.s. bersama
puteranya 3smail a.s. Menurut Al Cha<na%i surat Al 0a$$ termasuk di antara surat-
surat yang a$aib diturunkan di malam dan di siang hari dalam musa:ir dan dalam
keadaan tidak musa:ir ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ada pula yang
diturunkan di Madinah isinya ada yang berhubungan dengan peperangan dan ada
pula yang berhubungan dengan perdamaian ada ayat-ayatnya yang muhkam dan
ada pula yang mutasyabihaat.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
7. Keimanan :
#eimanan tentang adanya kebangkitan dan huru-hara hari kiamat; dari susunan
alam semesta dapat diambil bukti-bukti tentang adanya Allah Maha .en&ipta.
-. Hukum!ukum :
#e%a$iban berha$i bagi kaum muslimin dan ha$i telah disyari@atkan pada masa
3brahim a.s.; hukum berkata dusta; larangan menyembah berhala; binatang-
binatang yang halal dimakan; hukum menghalang-halangi manusia dari $alan
Allah dan Mas$idil-haram; kei<inan berperang untuk mempertahankan diri dan
agama; hukum-hukum yang berhubungan dengan ha$i.
8. Lain*ain :
Membantah kebenaran tanpa pengetahuan adalah perbuatan yang ter&ela; tanda-
tanda tak%a yang sampai ke hati; tiap-tiap agama yang diba%a rasul-rasul se$ak
dahulu mempunyai syari@at tertentu dan &ara melakukannya; pahala orang yang
mati dalam berhi$rah di $alan Allah; sikap orang-orang ka:ir bila mendengar
ayat-ayat Al Qur@an; an$uran ber$ihad dengan sesungguhnya; &elaan 3slam
terhadap orang-orang yang tidak tetap pendiriannya dan selalu men&ari
keuntungan untuk diri sendiri.
III. P$%UTUP
Surat Al 0a$$ mengingatkan manusia kepada adanya hari berbangkit dengan
mengemukakan bukti-bukti tentang ke$adian dan proses perkembangan manusia
he%an dan tumbuh-tumbuhan. 1leh sebab itu sudah se%a$arnya manusia bersyukur
dan menyembah Allah *uhan semesta alam. 4uga mengemukakan tentang
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)1
RESUME AL QURAAN
disyariatkannya ha$i mengenai %aktu-%aktu yang boleh melakukan peperangan dan
yang tidak boleh melakukannya berhubungan adanya bulan-bulan su&i yang
ditentukan Allah.
Surat Al 0a$$ menyuruh orang-orang mu@min mendirikan sembahyang
menunaikan <akat dan menger$akan aneka rupa kebaikan agar mendapat
keberuntungan. Surat Al 0a$$ mengemukakan tentang pen&iptaan manusia
perkembangan ke$adian dan kehidupan dan men$adikan hal yang demikian sebagai
bukti adanya hari berbangkit. 4uga menyinggung umat-umat yang dahulu yang tidak
mengindahkan seruan nabi-nabi mereka untuk men$adi i@tibar bagi orang-orang
yang datang di belakang mereka dan mengemukakan bukti-bukti adanya Allah dan
keesaan-5ya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)2
RESUME AL QURAAN
2". SURAT AL MUKMI%UU% (O+an.=+an. Mukmin)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Mu@minuun terdiri atas 779 ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah. !inamai ?Al Mu@minuun? karena permulaan ayat ini manerangkan
bagaimana seharusnya si:at-si:at orang mu@min yang menyebabkan keberuntungan
mereka di akhirat dan ketenteraman $i%a mereka di dunia. !emikian tingginya si:at-
si:at itu hingga ia telah men$adi akhlak bagi 5abi Muhammad s.a.%.
II. P=k=k P=k=k I#i
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#epastian hari berbangkit dan hal-hal yang ter$adi pada hari kiamat; Allah tidak
memerlukan anak atau sekutu.
2. Hukum!ukum :
Manusia dibebani sesuai dengan kesanggupannya; rasul-rasul semuanya
menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik; pokok-pokok
agama yang diba%a para nabi adalah sama hanya syariatnya yang berbeda-beda.
". Ki#a!ki#a! :
#isah 5uh a.s.; kisah 0ud a.s. kisah Musa a.s. dan 0arun a.s.; kisah 3sa a.s.
). Lain*ain :
*u$uh perkara yang harus dipenuhi oleh seorang mu@min yang ingin mendapat
keberuntungan hidup di dunia maupun di akhirat; proses ke$adian manusia;
tanda-tanda orang yang bersegera kepada kebaikan; ni@mat Allah yang
dianugerahkan kepada manusia %a$ib disyukuri.
III. P$%UTUP
Surat Al Mu@minuun dimulai dengan si:at-si:at yang dipunyai oleh seorang
mu@min yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sekalipun Allah tidak
membeda-bedakan pemberian re<ki di dunia ini kepada manusia apakah ia mu@min
atau ka:ir tetapi kebahagiaan yang sebenarnya hanya diberikan kepada orang-orang
yang mu@min di akhirat kelak.
#emudian dikemukakan apa yang telah dialami oleh para nabi dan kaum-kaum
kepada siapa mereka diutus; orang-orang yang mengikuti nabi selalu mendapat
pertolongan dari Allah sedang orang-orang yang mengingkari nabi dihan&urkan dan
dimusnahkan Allah agar men$adi i@tibar bagi umat-umat yang datang kemudian.
Setelah menggambarkan kedahsyatan hari kiamat maka surat ini ditutup dengan
menggambarkan hasil yang diperoleh oleh orang-orang mu@min dan orang-orang
ka:ir di akhirat nanti.
Hubun.an #u+a( A* Mu1minuun -en.an #u+a( An %uu+ :
7. .ada bagian permulaan Al Mu'minuun disebutkan bah%a salah satu tanda orang-
orang mu'min itu ialah orang yang men$aga kemaluanya sedang permulaan surat
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)"
RESUME AL QURAAN
An 5ur menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat men$aga
kemaluannya.
-. .ada surat Al Mu'minuun Allah menegaskan bah%a dia men&iptakaan bah%a dia
men&iptakan alam ini ada hikmanya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
))
RESUME AL QURAAN
2). SURAT A% %UR (@a!aAa)
I. MUQADDIMAH
Surat An 5uur terdiri atas D> ayat dan termasuk golongan surat-surat
Madaniyah. !inamai ?An 5uur? yang berarti ?Kahaya? diambil dari kata An 5uur
yang terdapat pada ayat ke 82. !alam ayat ini Allah s.%.t. men$elaskan tentang
5uur 3lahi ya@ni Al Qur@an yang mengandung petun$uk-petun$uk. .etun$uk-petun$uk
Allah itu merupakan &ahaya yang terang benderang menerangi alam semesta.Surat
ini sebagian besar isinya memuat petun$uk-petun$uk Allah yang berhubungan
dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.
II. P=k=k P=k=k I#i
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#esaksian lidah dan anggota-anggota atas segala perbuatan manusia pada hari
kiamat; hanya Allah yang menguasai langit dan bumi; ke%a$iban rasul hanyalah
menyampaikan agama Allah; iman merupakan dasar daripada diterimanya amal
ibadah.
2. Hukum!ukum :
0ukum-hukum sekitar masalah Bina li@an dan adab-adab pergaulan di luar dan
di dalam rumah tangga.
". Ki#a!ki#a! :
Kerita tentang berita bohong terhadap "mmul Mu@minin @Aisyah r.a. (Qishshatul
3:ki).
). Lain*ain :
Semua $enis he%an di&iptakan Allah dari air; $an$i Allah kepada kaum muslimin
yang beramal saleh.
III. P$%UTUP
!alam surat An 5uur terdapat ayat-ayat hukum dan petun$uk-petun$uk Allah
bagi manusia baik yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan maupun
berumah tangga. Semua merupakan &ahaya yang menyinari kehidupan manusia
dalam menempuh $alan yang menu$u kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat
An 5uur ditutup oleh Allah s.%.t. dengan keterangan bah%a !ialah yang memiliki
langit dan bumi serta segala isinya dan yang mengaturnya berdasarkan hikmah dan
kemaslahatan yang dikehendaki-5ya. !an !ia pulalah yang berbuat perhitungan
terhadap segala amal perbuatan hamba-hamba-5ya pada hari kiamat.
.ada akhir surat ini Allah me%a$ibkan kaum muslimin mengikuti /asul-5ya
Muhammad s.a.% mengan&am dengan a<ab bagi mereka yang menentangnya. .ada
masing-masing umat digambarkan keadaan a%an turunnya hu$an dan penghi$auan
bumi sebagai bukti kekuasaan Allah. !alam surat ini Allah men$elaskan bah%a amal
usaha orang-orang ka:ir pada hari kiamat tidak diberi pahala barang sedikitpun dan
keduanya menerangkan pula asal mula ke$adian manusia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)0
RESUME AL QURAAN
20. SURAT AL FURQAA% (Pembe-a)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyah. !inamai
Al Fur6aan yang artinya pembeda diambil dari kata Al Fur6aan yang
terdapat pada ayat pertama surat ini. +ang dimaksud dengan Al Fur6aan dalam ayat
ini ialah Al Qur@an. Al Qur@an dinamakan Al Fur6aan karena dia membedakan antara
yang ha6 dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang
membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah s.%.t. dengan kebatilan keper&ayaan
syirik.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Allah Maha )esar berkah dan kebaikan-5ya; hanya Allah sa$a yang menguasai
langit dan bumi; Allah tidak punya anak dan sekutu; Al Qur@an benar-benar
diturunkan dari Allah; ilmu Allah meliputi segala sesuatu; Allah bersemayam di
atas Arsy; 5abi Muhammad s.a.%. adalah hamba Allah yang diutus ke seluruh
alam; rasul-rasul itu adalah manusia biasa yang mendapat %ahyu dari Allah;
pada hari kiamat akan ter$adi peristi%a-peristi%a luar biasa seperti belahnya
langit turunnya malaikat ke bumi orang-orang berdosa dihalau ke neraka
dengan ber$alan atas muka mereka.
2. Hukum!ukum :
*idak boleh mengabaikan Al Qur@an; larangan mena:kahkan harta se&ara boros
atau kikir; larangan membunuh atau ber<ina; ke%a$iban memberantas keka:iran
dengan mempergunakan alasan Al Qur@an; larangan memberikan saksi palsu.
". Ki#a!ki#a! :
#isah-kisah Musa a.s. 5uh a.s. kaum *samud dan kaum Syu@aib.
). Lain*ain :
Kelaan-&elaan orang-orang ka:ir terhadap Al Qur@an; ke$adian-ke$adian alamiyah
sebagai bukti ke-esaan dan kekuasaan Allah; hikmah Al Qur@an diturunkan
se&ara berangsur-angsur; si:at-si:at orang musyrik antara lain mempertuhankan
ha%a na:su; tidak mempergunakan akal; si:at-si:at hamba Allah yang
sebenarnya.
III. P$%UTUP
Surat Al Fur6aan mengandung pen$elasan tentang kebenaran ke ,saan Allah ke
nabian Muhammad s.a.% serta peristi%a peristi%a yang ter$adi pada hari kiamat dan
mngemukakan pula kebatalan kemusyrikan dan keke:iran .
#e$adian alamiah seperti pergantian siang dan malam bertiupnya angin
turunnya hu$an dan lain lain diterangkan Allah dalam surat ini sebagai bukti dari ke
,saan dan kekuasaan-5ya . 5asib umat-umat yang dahulu yang ingkar dan
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)2
RESUME AL QURAAN
mnentang nabi-nabi dikisahkan pula se&ara ringkas. .ada bagian terakhir Allah
menerangkan si:at-si:at yang terpu$i dari hamba-5ya yang beriman.
Hubun.an #u+a( A* Fu+,aan -en.an #u+a( A#A SAu1a+a1a :
7. )eberapa persoalan dalam surat Al Fur6aan diuraikan lagi dengan $elas dan luas.
-. Masing-masing dari kedua surat itu dimulai dengan keterangan dari Allah
)ah%a Al Qur@an adalah petun$uk bagi alam semesta dan membedakan barang
yang hak dengan yang batil.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)4
RESUME AL QURAAN
22. SURAT AS; S;U1ARA1 (A!*i SAai+)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri dari --7 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.
!inamakan Asy-Syu'araa (kata $amak dari Asy-Syaa'ir yang berarti penyair)
diambil dari kata Asy-Syu'araa yang terdapat pada ayat --> yaitu pada bagian
terakhir surat ini di kala Allah s.%.t. se&ara khusus menyebutkan kedudukan
penyair-penyair.
.ara penyair-penyair itu mempunyai si:at-si:at yang $auh berbeda dengan para
rasul-rasul; mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka memutar
balikkan lidah dan mereka tidak mempunyai pendirian perbuatan mereka tidak
sesuai dengan tidak mempunyai pendirian perbuatan mereka tidak sesuai dengan
apa yang mereka u&apkan. Si:at-si:at yang demikian tidaklah sekali-kali terdapat
pada rasul-rasul. 1leh karena demikian tidak patut bila 5abi Muhammad s.a.%.
dituduh sebagai penyair dan Al Qur@an dituduh sebagai syair Al Qur@an adalah
%ahyu Allah bukan buatan manusia.
II. P=k=k P=k=k I#i
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan
4aminan Allah akan kemenangan per$uangan rasul-rasul-5ya dan keselamatan
mereka. Al Qur@an benar-benar %ahyu Allah yang diba%a turun ke dunia oleh
Malaikat 4ibril a.s. (/uuhul amiin); hanya Allah yang %a$ib disembah.
2. Hukum!ukum
Ka&ian khura:at-khura:at dan kebohongan-kebohongan.
". Ki#a!ki#a!
#isah-kisah 5abi Musa a.s. dengan Fir@aun; kisah 5abi 3brahim a.s. dengan
kaumnya; kisah 5abi 5uh a.s. dengan kaumnya; kisah 5abi Shaleh a.s. dengan
kaumnya (*samud); kisah 5abi 0ud a.s. dengan kaumnya (Ad) kisah 5abi Futh
a.s. dengan kaumnya; kisah 5abi Syu@aib a.s. dengan penduduk Aikah.
). Lain*ain
#ebinasaan suatu bangsa atau umat disebabkan mereka meninggalkan petun$uk-
petun$uk agama; tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan perobahan-
perobahannya adalah bukti adanya *uhan +ang Maha ,sa; petun$uk-petun$uk
Allah bagi pemimpin agar berlaku lemah lembut terhadap pengikut-pengikutnya;
turunnya kitab Al Qur@an dalam bahasa Arab sudah disebut dalam kitab-kitab
su&i dahulu.
III. P$%UTUP
Sebagian besar surat Asy Syu@araa@ menerangkan kisah nabi-nabi dengan
umatnya masing-masing. Mereka mengalami penderitaan dan permusuhan dari
kaumnya tetapi pada akhirnya mereka mendapat kemenangan dan la%an-la%an
mereka mengalami kehan&uran.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)5
RESUME AL QURAAN
#isah-kisah ini di&eritakan olah Allah untuk menghibur hati /asulullah s.a.%. dan
kaum muslimin; karena kelak mereka akan mendapat kemenangan sebagaimana
para rasul <aman dahulu itu.
Hubun.an #u+a( A#A SAu1a+a1a -en.an #u+a( An %am* :
7. Surat An 5aml melengkapi surat Asy Syu'araa' dengan menambahkan ke dalam
kisah-kisah nabi yang tidak terdapat dalam surat Asy Syu'raa'.
-. 4uga terdapat pada surat An 5aml tambah-tambahan uraian mengenai kisah nabi
Futh a.s. dan nabi Musa a.s. yang keduanya di&eritakan dalm surat As Sy =araa'.
8. Masing-masing dari kedua surat ini memuat si:at Al Qur@an dan menerangkan
bah%a Al Qur@an itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah S.J.*.
>. #edua surat ini sama-sama menghibur hati nabi muhammad S.A.J. yang
mengalami berma&am-ma&am penderitan dan permusuhan dari kaumnya.

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
)6
RESUME AL QURAAN
24. SURAT A% %AML (Semu()
I. MUQADDIMAH
Surat An 5aml terdiri atas I9 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
dan diturunkan sesudah surat Asy-Syu'araa. !inamai dengan An 5aml karena
pada ayat 79 dan 7I terdapat perkataan An 5aml (semut) di mana ra$a semut
mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarangnya masing-masing supaya
$angan terpi$ak oleh 5abi Sulaiman a.s. dan tentaranya yang akan lalu di tempat itu.
Mendengar perintah ra$a semut kepada anak buahnya itu 5abi Sulaiman
tersenyum dan ta@$ub atas keteraturan kera$aan semut itu dan beliau mengu&apkan
syukur kepada *uhan +ang Maba #uasa yang telah melimpahkan ni@mat kepadanya
berupa kera$aan kekayaan memahami u&apan-u&apan binatang mempunyai tentara
yang terdiri atas $in manusia burung dan sebagainya. 5abi Sulaiman a.s. yang telah
diberi Allah ni@mat yang besar itu tidak merasa takabur dan sombong dan sebagai
seorang hamba Allah mohon agar Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-
orang yang saleh.Allah s.%.t. menyebut binatang semut dalam surat ini agar manusia
mengambil pela$aran dari kehidupan semut itu.
Semut adalah binatang yang hidup berkelompok di dalam tanah membuat liang
dan ruang yang bertingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang tempat menyimpan
makanan musim dingin. #erapian dan kedisiplinan yang terdapat dalam kera$aan
semut ini dinyatakan Allah dalam ayat ini dengan bagaimana rakyat semut men&ari
perlindungan segera agar $angan terpi$ak oleh 5abi Sulaiman a.s dan tentaranya
setelah menerima peringatan dari ra$anya.
Se&ara tidak langsung Allah mengingatkan $uga kepada manusia agar dalam
berusaha untuk men&ukupkan kebutuhan sehari-hari mementingkan pula
kemaslahatan bersama dan sebagainya rakyat semut mempunyai organisasi dan
ker$a sama yang baik pula. !engan mengisahkan kisah 5abi Sulaiman a.s. dalam
surat ini Allah mengisyaratkan hari depan dan kebesaran 5abi Muhammad s.a.%.
5abi Sulaiman a.s. sebagai seorang nabi rasul dan ra$a yang dianugerahi
kekayaan yang melimpah ruah begitu pula 5abi Muhammad s.a.%. sebagai seorang
nabi rasul dan seoramg kepala negara yang ummi@ dan miskin akan berhasil
memba%a dan memimpin umatnya ke $alan Allah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Al Quraan adalah rahmat dan petun$uk bagi orang-orang mu@min; ke ,saan dan
kekuasaan Allah s.%.t. dan keadaan-5ya tidak memerlukan sekutu-sekutu dalam
mengatur alam ini; hanya Allah-lah +ang tahu tentang yang ghaib; adanya hari
berrbangkit bukanlah suatu dongengan.
2. Ki#a!ki#a! :
#isah 5abi Sulaiman a.s dengan semut dengan burung hud-hud dan dengan ratu
)al6is; kisah 5abi Shaleh a.s dengan kaumnya; kisah 5abi Futh a.s. dengan
kaumnya.
". Lain*ain :
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07
RESUME AL QURAAN
Kiri-&iri orang mu@min; Al Quraan men$elaskan apa yang diperselisihkan )ani
3srail; hanya orang-orangmu@minlah yang menerima petun$uk ke$adian-ke$adian
sebelum datangnya kiamat dan keadaan orang-orang yang beriman dan tidak
beriman %aktu itu Allah menyuruh 5abi Muhammad s.a.%. dan umatnya
memu$i dan menyembah Allah sa$a dan memba&a Al Quraan Allah akan
memperlihatkan kepada kaum musyrikin akan kebenaran ayat-ayat-5ya.
III. P$%UTUP
Surat An 5aml dimulai dengan menerangkan si:at-si:at Al Quraan menerangkan
kisah beberapa orang rasul dengan umat-umatnya yang mau mengikuti a$aran-a$aran
yang diba%anya dan yang tidak mau mengikutinya. #emudian surat ini diakhiri
dengan perintah menyembah Allah dan memba&a Al Quraan dan bah%a Allah
memperlihatkan kepada kaum musyrikin kebenaran ayat-ayat-5ya. Surat An 5aml
menerangkan se&ara garis besarnya bah%a keingkaran orang-orang ka:ir terhadap
adanya hari berbangkit itu tidak beralasan kemudian dikemukakan kepada mereka
persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan kebangkitan itu. Surat An 5aml
menerangkan kehan&uran kaum Shaleh dan kaum Futh akibat durhaka kepada Allah
dan 5abi-5ya. Surat An 5aml menyebut balasan pada hari kiamat terhadap orang-
orang yang membuat keburukan di dunia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01
RESUME AL QURAAN
25. SURAT AL QASHASH (@e+i(aBe+i(a)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Qashash terdiri atas 99 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.
!inamai dengan Al Qashash karena pada ayat -2 surat ini terdapat kata Al
Qashash yang berarti &erita. Ayat ini menerangkan bah%a setelah 5abi Musa a.s.
bertemu dengan 5abi Syua@ib a.s. ia men&eritakan &erita yang berhubungan dengan
dirinya sendiri yaitu pengalamannya dengan Fir@aun sampai %aktu ia diburu oleh
Fir@aun karena membunuh seseorang dari bangsa Qibthi tanpa disenga$a Syua@ib a.s.
men$a%ab bah%a Musa a.s. telah selamat dari penge$aran orang-orang <alim.
*urunnya ayat -2 surat ini amat besar artinya bagi 5abi Muhammad s.a.%. dan
bagi sahabat-sahabat yang melakukan hi$rah ke Madinah yang menambah
keyakinan mereka bah%a akhirnya orang-orang 3slamlah yang menang sebab ayat
ini menun$ukkan bah%a barangsiapa yang berhi$rah dari tempat musuh untuk
mempertahankan keimanan pasti akan berhasil dalam per$uangannya menghadapi
musuh-musuh agama. #epastian kemenangan bagi kaum muslimin itu ditegaskan
pada bagian akhir surat ini yang mengandung bah%a setelah hi$rah ke Madinah
kaum muslimin akan kembali ke Mekah sebagai pemenang dan penegak agama
Allah. Surat Al Qashash ini adalah surat yang paling lengkap memuat &erita 5abi
Musa a.s. sehingga menurut suatu ri%ayat surat ini dinamai $uga dengan surat
Musa.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Allah yang menentukan segala sesuatu dan manusia harus ridha dengan
ketentuan itu; alam adalah :ana hanyalah Allah sa$a +ang #ekal dan semuanya
akan kembali kepada Allah Allah mengetahui isi hati manusia baik yang
dilahirkan ataupun yang disembunyikannya.
2. Ki#a!ki#a! :
#eke$aman Fir@aun dan pertolongan serta karunia Allah kepada )ani 3srail; Musa
a.s. dilemparkan ke sungai 5il seorang Qibthi terbunuh oleh Musa a.s.; Musa
a.s. di Mad-yan; Musa a.s. menerima perintah Allah menyeru Fir@aun dibukit
*hur; kisah #arun.
". Lain*ain :
Al Qur@an menerangkan kisah nabi-nabi dan umat-umat dahulu sebagai bukti
kerasulan Muhammad s.a.%.; akhli kitab yang beriman dengan 5abi Muhammad
s.a.%. diberi pahala dua kali lipat; hikmat Al Qur@an diturunkan se&ara berangsur-
angsur; hanya Allah-lah +ang memberi tau:ik kepada hamba-5ya untuk
beriman; Allah menghan&urkan penduduk sesuatu negeri adalah karena
ke<aliman penduduknya sendiri; Allah tidak akan menga<ab sesuatu umat
sebelum diutus rasul kepadanya; keadaan orang-orang ka:ir dan sekutu-sekutu
mereka di hari kiamat; penggantian siang dan malam adalah sebagai rahmat
Allah bagi manusia; Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda sedang
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02
RESUME AL QURAAN
balasan ke$ahatan seimbang dengan yang telah dilakukan; $an$i Allah akan
kemenangan 5abi Muhammad s.a.%.
III. P$%UTUP
Surat Al Qashash diturunkan di %aktu kaum muslimin dalam keadaan lemah
sedang orang musyrik Mekah sebagai penguasa di %aktu itu mempunyai kekuatan
dan kekuasaan yang besar. !alam surat ini Allah mengemukakan sebagaimana
Fir@aun sebagai seorang ra$a yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas begitu
pula #arun sebagai seorang yang berilmu dan mempunyai harta benda yang tak
terhingga banyaknya.
Akhirnya Fir@aun dan #arun han&ur lebur beserta apa yang dipunyainya karena
mengingkari agama Allah sedangkan Musa a.s. yang semulanya tidak mempunyai
apapun mendapat kemenangan karena mengikuti agama Allah ayat 2I menegaskan
lagi bah%a Allah menghan&urkan negeri-negeri yang penduduknya <alim.
#emudian surat ini ditutup dengan menerangkan bah%a kaum muslimin sekalipun
dalam keadaan lemah nanti setelah hi$rah ke Madinah akan kembali lagi ke Mekah
sebagai pemenang karena itu tetaplah menyembah Allah tidak ada *uhan selain
!ia. !ialah +ang Maha #uasa dan menentukan segala sesuatu.
Hubun.an #u+a( A* Qa#!a#! -en.an #u+a( A* /Ankabuu( :
7. Surat Al =Ankabuut dibuka dengan hiburan dari Allah kepada nabi Muhammad
S.A.J. dan para sahabatnya yang selalu disakiti die$ek dan diusir oleh kaum
musyrik Mekah dengan menerangan bah%a orang-orang yang beriman itu akan
menerima &oban atas keimanan mereka kepada nabi mereka.
-. Surat Al Qashash mengemukakan kelemahan keper&ayaan orang-orang yang
menyembah berhala dengan menerangkan keadaan penyembah-penyembah
berhala dengan berhala itu sendiri di hari kiamat.
8. Surat Al Qashash mengisahkan selamatnya Musa a.s dari penge$aran Fir'aun
setelah dengan tidak senga$a membunuh orang Qibthi.
>. #edua surat ini sama-sama menerankan kisah Fir'aun dan #arun.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0"
RESUME AL QURAAN
26. SURAT AL 1A%KA&UUT (Laba*aba)
I. MUQADDIMAH
Surat Al 'Ankabuut terdiri atas DI ayat termasuk golongan surat-surrat
Makkiyah. !inamai Al 'Ankabuut berhubung terdapatnya perkataan Al
'Ankabuut yang berarti laba-laba pada ayat >7 surat ini dimana Allah
mengumpamakan penyembah-penyembah berhala-berhala itu dengan laba-laba
yang per&aya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat ia
men$erat mangsanya padahal kalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang
yang ke&il sa$a rumah itu akan han&ur.
)egitu pula halnya dengan kaum musyrikin yang per&aya kepada kekuatan
sembahan-sembahan mereka sebagai tempat berlindung dan tempat meminta sesuatu
yang mereka ingini padahal sembahan-sembahan mereka itu tidak mampu sedikit
$uga menolong mereka dari a<ab Allah %aktu di dunia seperti yang ter$adi pada
kaum 5uh kaum 3brahim kaum Futh kaum Syu@aib kaum Saleh dan lain-lain.
Apalagi menghadapi a<ab Allah di akhirat nanti sembahan-sembahan mereka itu
lebih tidak mampu menghindarkan dan melindungi mereka.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
)ukti-bukti tentang adanya hari berbangkit dan an&aman terhadap orang-orang
yang mengingkarinya tiap-tiap diri akan merasakan mati dan hanya kepada
Allah mereka akan kembali; Allah akan men$amin re<ki tiap-tiap makhluk-5ya.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban berbuat baik kepada dua orang ibu bapa; ke%a$iban menger$akan
sembahyang karena sembahyang itu men&egah dari perbuatan ke$i dan perbuatan
mungkar; ke%a$iban menentang a$akan mempersekutukan Allah sekalipun
datangnya dari ibu bapa.
". Ki#a!ki#a! :
#isah-kisah &obaan yang dialami oleh 5abi 5uh a.s. 5abi 3brahim a.s. 5abi
Futh a.s. 5abi Syu@aib a.s. 5abi Shaleh a.s. 5abi Musa a.s.
). Lain*ain :
Kobaan itu perlu untuk mengu$i keimanan seseorang usaha manusia itu
man:a@atnya untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah. .erla%anan terhadap
kebenaran pasti han&ur.
III. P$%UTUP
Surat AlL'Ankabuut menerangkan bah%a seseorang yang menyatakan dirinya
beriman belum dapat dikatakan beriman sebelum imannya itu di&oba dan diu$i.
1rang yang imannya lemah setelah disakiti barang sedikit sa$a han&urlah imannya
adakalanya mereka kembali men$adi ka:ir. 1rang yang muna:ik dan orang yang
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0)
RESUME AL QURAAN
ka:ir tidak akan luput dari a<ab Allah sebagaimana yang telah dialami oleh umat-
umat yang dahulu.
4uga Allah mengumpamakan keper&ayaan orang-orang musyrikin terhadap
kekuatan berhala-berhala yang disembahnya sama dengan keper&ayaan laba-laba
terhadap kekuatan sarangnya. !an $uga Allah menyuruh orang yang beriman
menger$akan sembahyang mengingat Allah dan menyampaikan agama-5ya. Apabila
orang-orang musyrik itu tetap enggan itu adalah urusan Allah bila mereka
bertindak se%enang-%enang dan kaum muslimin belum mempunyai kekuatan kaum
muslimin haruslah hi$rah ke tempat lain karena bumi Allah luas dan Allah-lah yang
menentukan dan men$amin re<ki tiap-tiap makhluk.
!an $uga dunia adalah :ana sedang akhiratlah yang kekal. !i akhirat orang-
orang ka:ir mendapat a<ab yang kekal sedang orang-orang yang ber$ihad di $alan
Allah mendapat kesenangan yang abadi.
Hubun.an #u+a( A* /Ankabuu( -en.an #u+a( A+ Ruum :
7. )agian permulaan surat Al =Ankabuut menerangkan tentang $ihad sebagi u$ian
bagi orang-orang mu'minbah%a manusia itu di$adikan Allah bukan untuk
bersenang-senang.
-. Surat Al =Ankabuut mengemukakan tentang keesaan Allah dan adanya hari
berbangkit.
8. Surat Al =Ankabut menyebutkan bah%a ke%a$iban rasul-rasul hayalah
menyanpaikan agama Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
00
RESUME AL QURAAN
"7. SURAT AR RUUM (&an.#a Ruma8i)
I. MUQADDIMAH
Surat Ar /uum terdiri atas DA ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyah
diturunkan sesudah ayat Al 3nsyi6a6. !inamakan Ar /uum karena pada
permulaan surat ini yaitu ayat - 8 dan > terdapat pemberitaan bangsa /uma%i yang
pada mulanya dikalahkan oleh bangsa .ersia tetapi setelah beberapa tahun
kemudian kera$aan /uum dapat menuntut balas dan mengalahkan kera$aan .ersia
kembali.
3ni adalah suatu mu@$i<at Al Qur@an yaitu memberitakan hal-hal yang akan
ter$adi di masa yang akan datang. !an $uga suatu isyarat bah%a kaum muslimin
yang demikian lemahnya di %aktu itu akan menang dan dapat menghan&urkan kaum
musyrikin. 3syarat ini terbukti pertama kali pada perang )adar.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
)ukti-bukti atas kerasulan 5abi Muhammad s.a.%. dengan memberitahukan
kepadanya hal yang ghaib seperti menangnya kembali bangsa /uma%i atas
kera$aan .ersia; bukti-bukti ke-,saan Allah yang terdapat pada alam sebagai
makhluk-5ya dan ke$adian-ke$adian pada alam itu sendiri; bukti-bukti atas
kebenaran adanya hari berbangkit; &ontoh-&ontoh dan perumpamaan yang
men$elaskan bah%a berhala-berhala dan sembahan-sembahan itu tidak dapat
menolong dan memberi man:a@at kepada penyembah-penyembahnya sedikitpun.
2. !ukum!ukum :
#e%a$iban menyembah Allah dan mengakui ke-,saan5ya karena hal itu sesuai
dengan :itrah manusia; ke%a$iban berda@%ah; ke%a$iban memberi na:kah
(sedekah) kepada kaum kerabat :akir miskin musa:ir dan sebagainya; larangan
mengikuti orang musyrik; hukum riba.
". Ki#a!ki#a! :
.emberitaan tentang bangsa /uma%i sebagai suatu umat yang beragama
%alaupun dikalahkan pada mulanya oleh kera$aan .ersia yang menyembah api
akhirnya dapat menag kembali.
). Lain*ain :
Manusia pada umumnya bersi:at gembira dan bangga apabila mendapat nikmat
dan berputus asa apabila ditimpa musibah ke&uali orang-orang yang beriman;
ke%a$iban rasul hanya menyampaikan da@%ah; ke$adian-ke$adian yang dialami
oleh umat-umat yang terdahulu patut men$adi i@tibar dan pela$aran bagi ummat
yang kemudian.
III. P$%UTUP
Surat Ar-/uum menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan Allah
yang mutlak terhadap semua urusan baik sebelum atau sesudah maupun di saat
ter$adinya suatu peristi%a; agama tauhid (3slam) pasti menang; an&aman-an&aman
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02
RESUME AL QURAAN
terhadap kaum musyrikin ; %atak-%atak manusia; penyebutan ke$adian-ke$adian
pada alam ini sebagai bukti kekuasaan dan ke-,saan Allah. .ada bagian akhir surah
Ar /uum disebutkan bah%a keadaan orang ka:ir itu bila diba&akan kepada mereka
ayat-ayat Al Qur@an mereka selalu membantah dan mendustakannya.
.ada surat Ar /uum terdapat ketegasan bah%a Allah-lah yang memulai pen&iptaan
makhluk dan !ia pulalah yang men&iptakannya pada kali yang kedua. 0al itu amat
mudah bagi-5ya. .ada surat Ar /uum Allah menerangkan tabi@at manusia bah%a
apabila mereka ditimpa bahaya mereka berserah diri kepada *uhannya dan bila
mendapat rahmat sebahagian dari mereka kembali mempersekutukan-5ya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
04
RESUME AL QURAAN
"1. SURAT LUQMA%
I. MUQADDIMAH
Surat Fu6man terdiri dari 8> ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Ash Sha::aat. !inamai Fu6man karena pada ayat 7-
disebutkan bah%a Fu6man telah diberi oleh Allah ni@mat dan ilmu pengetahuan
oleh sebab itu dia bersyukur kepada-5ya atas ni@mat yang diberikan itu. !an pada
ayat 78 sampai 7I terdapat nasihat-nasihat Fu6man kepada anaknya.
3ni adalah sebagai isyarat daripada Allah supaya setiap ibu bapak melaksanakan
pula terhadap anak-anak mereka sebagai yang telah dilakukan oleh Fu6man.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Al Qur@aan merupakan petun$uk dan rahmat yang dirasakan benar-benar oleh
orang-orang mu@min; keadaan di langit dan di bumi serta kea$aiban-kea$aiban
yang terdapat pada keduanya adalah bukti-bukti atas keesaan dan kekuasaan
Allah; manusia tiada akan selamat ke&uali dengan taat kepada perintah-perintah
*uhan dan berbuat amal-amal yang saleh; lima hal yang ghaib yang hanya
diketahui oleh Allah sendiri; ilmu Allah meliputi segala-galanya baik yang lahir
maupun yang batin.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban patuh dan berbakti kepada ibu dan bapa selama tidak bertentangan
dengan perintah-perintah Allah; perintah supaya memperhatikan alam dan
kea$aibannya untuk memperkuat keimanan dan keper&ayaan akan ke-,saan
*uhan; perintah supaya selalu bertak%a dan takut akan pembalasan *uhan pada
hari kiamat di %aktu seseorang tidak dapat ditolong baik oleh anak atau
bapaknya sekalipun.
". Ki#a!ki#a! :
#isah Fu6man ilmu dan hikmat yang didapatnya.
). Lain*ain :
1rang-orang yang sesat dari $alan Allah dan selalu memperolok-olokkan ayat-
ayat Allah; &elaan terhadap orang-orang musyrik karena tidak menghiraukan
seruan untuk memperhatikan alam dan tidak menyembah .en&iptanya;
menghibur hati /asulullah s.a.%. terhadap keingkaran orang-orang musyrik
karena hal ini bukanlah merupakan kelalaiannya; ni@mat dan karunia Allah
tidak dapat dihitung.
III. P$%UTUP
Surat Fu6man mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan hari
berbangkit keesaan Allah kebenaran risalah yang diba%a para rasul dan nasihat
Fu6man pada anaknya. Serta dalil dan bukti-bukti ke-esaan Allah. !isebutkan
keingkaran kaum musyrikin terhadap Al Quraan. !alam ayat 8> surat ini $uga
disebutkan bah%a ada lima hal yang ghaib yang hanya Allah sa$a mengetahuinya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
05
RESUME AL QURAAN
"2. SURAT AS SA?DAH (Su>u-)
I. MUQADDIMAH
Surat As Sa$dah terdiri atas 8A ayat termasuk golongan surat Makkiyah
diturunkan sesudah surat Al Mu@minuun. !inamakan As Sa$dah berhubung pada
surat ini terdapat ayat sa$dah yaitu ayat yang kelima belas
I. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Menyatakan bah%a 5abi Muhammad SAJ itu benar-benar seorang rasul dan
men$elaskan bah%a kepada musyrik Mekah belum pernah diutus seorang
rasulpun sebelumnya; menegaskan bah%a Allah Maha ,sa bah%a !ia-lah yang
menguasai alam semesta dan !ia-lah yang mengaturnya dengan aturan yang
paling sempurna; menyatakan bah%a hari berbangkit benar-benar akan ter$adi.
2. Hukum :
An$uran melakukan sembahyang malam (taha$ud dan %itir).
". Lain*ain :
#eterangan mengenai ke$adian manusia di dalam rahim dan :ase-:ase yang
dilaluinya sampai ia men$adi manusia; pen$elasan bagaimana keadaan orang-
orang mu@min di dunia dan ni@mat serta pahala-pahala yang disediakan Allah
bagi mereka di akhirat; kehinaan yang menimpa orang-orang ka:ir di akhirat dan
mereka pada %aktu itu meminta supaya dikembalikan sa$a ke dunia untuk
bertobat dan berbuat kebaikan tetapi keinginan ini ditolak; keingkaran kaum
musyrik terhadap hari berbangkit dan mereka menganggap bah%a hal itu adalah
mustahil.
II. P$%UTUP
Surat As Sa$dah mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran
5abi Muhammad SAJ sebagai /asul Allah dan Al-Quraan yang diturunkan
kepadanya merupakan petun$uk bagi manusia menegaskan tentang ketauhidan dan
kekuasaan Allah dengan mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan masa
ter&iptanya alam proses ke$adian manusia dan kebangkitan di hari kiamat serta
kea$aiban yang terdapat pada alam semesta. Semuanya itu dikemukakan sebagai
bantahan terhadap hu$ah-hu$ah yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikin dan
untuk menghilangkan keragu-raguan mereka.
Hubun.an #u+a( A# Sa>-a! -en.an #u+a( A* A!Cab :
Surat As Sa$dah diakhiri dengan perintah 5abi Muhammad S.A.J. kepada
orang-orang mu'min supaya $angan menghiraukan orang-orang ka:ir itu dan
hendaklah ditunggu sa$a siksan yang akan menimpa mereka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
06
RESUME AL QURAAN
"". SURAT AL AHDAA& (<=*=n.an ;an. &e+#eku(u)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Ah<ab terdiri atas 78 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyah
diturunkan sesudah surat Ali@3mran. !inamai Al Ah<ab yang berarti golongan-
golongan yang bersekutu karena dalam surat ini terdapat beberapa ayat yaitu ayat
I sampai dengan ayat -7 yang berhubungan dengan peperangan Al Ah<ab yaitu
peperangan yang dilan&arkan oleh orang-orang +ahudi kaum muna:ik dan orang-
orang musyrik terhadap orang-orang mu@min di Medinah. Mereka telah mengepung
rapat orang-orang mu@min sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan
menyangka bah%a mereka akan dihan&urkan oleh musuh-musuh mereka itu. 3ni
adalah suatu u$ian yang berat dari Allah untuk mengu$i sampai dimana teguhnya
keimanan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak
kelihatan dan angin topan sehingga musuh-musuh itu men$adi ka&au balau dan
melarikan diri.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Kukuplah Allah sa$a sebagai .elindung; ta6dir Allah tidak dapat ditolak; 5abi
Muhammad s.a.%. adalah &ontoh dan teladan yang baik; 5abi Muhammad s.a.%.
adalah rasul dan nabi yang terakhir; hanya Allah sa$a yang mengetahui bila
ter$adinya kiamat.
2. Hukum!ukum :
0ukum <hihar; kedudukan anak angkat; dasar %aris me%arisi dalam 3slam ialah
hubungan nasab (pertalian darah); tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak
sebelum di&ampuri; hukum-hukum khusus mengenai perka%inan 5abi dan
ke%a$iban istri-istrinya; larangan menyakiti hati 5abi.
". Ki#a!ki#a! :
.erang Ah<ab (#handa6); kisah Bainab binti 4ahsy dengan Baid; memerangi
)ani Qurai<hah.
). Lain*ain :
.enyesalan orang-orang ka:ir di akhirat karena mereka mengingkari Allah dan
/asul-5ya; si:at-si:at orang muna:ik.
III. P$%UTUP
Surat Al Ah<ab mengemukakan ( tingkah laku orang-orang muna:ik dan usaha-
usaha mereka menyakiti 5abi Muhammad s.a.%. sebab-sebab perang Akh<ab dan
kesudahannya tentang perka%inan 5abi dengan isteri-isterinya sopan santun di
rumah 5abi ; :itnah terhadap 5abi Muhammad s.a.%. dan adab sopan santun
menurut 3slam yang semuanya itu diperlukan untuk membentuk masyarakat 3slam
yang baru berdiri di Medinah terutama sesudah perang )adar.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27
RESUME AL QURAAN
!ari surat Al A<hab ini dapat kita ambil kesimpulan bah%a kemenangan orang-
orang mu@min terhadap musuh-musuhnya ialah karena persatuan kaum muslimin itu
dan keta@atan mereka kepada pimpinan. Fitnah terhadap nabi Muhammad s.a.%.
bagaimanapun pandainya musuh-musuh 3slam melan&arkannya akhirnya terbongar
$uga.
Hubun.an #u+a( A* A!Cab -en.an #u+a( Saba1 :
7. .ada Akhir surat Al Ah<ab disebutkan bah%a Allh bersi:at Maha pengampun
lagi maha .enyayang.
-. .ada surat Al Ah<ab di&eritakan bah%a orang-orang ka:ir menanyakan bila
ter$adi hari kiamat denan maksud memperolok-olok nabi muhammad S.A.J.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21
RESUME AL QURAAN
"). SURAT AS SA&A1 (KAUM SA&A1)
I. MUQADDIMAH
Surat Saba@ terdiri atas 2> ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Fu6man. !inamakan Saba@ karena didalamnya terdapat
kisah kaum Saba@. Saba@ adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang
tinggal di daerah +aman sekarang ini. Mereka mendirikan kera$aan yang terkenal
dengan nama kera$aan Sabaiyyah ibukotanya Ma@rib; telah dapat membangun suatu
bendungan raksasa yang bernama ?)endungan Ma@rib? sehingga negeri mereka
subur dan makmur. #eme%ahan dan kemakmuran ini menyebabkan kaum Saba@
lupa dan ingkar kepada Allah yang telah melimpahkan ni@matnya kepada mereka
serta mereka mengingkari pula seruan para rasul. #arena keingkaran mereka ini
Allah menimpahkan kepada mereka a<ab berupa Sailul =Arim (banjir yang besar)
yang ditimbulkan oleh bobolnya bendungan Ma@rib. Setelah bendungan ma@rib bobol
negeri Saba@ men$adi kering dan kera$aan mereka han&ur.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
3lmu Allah meliputi segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi;
kebenaran adanya hari berbangkit dan hari pembalasan; 5abi Muhammad s.a.%.
adalah pemberi peringatan; pada hari kiamat berhala-berhala itu tidak dapat
memberi man:aat sedikitpun; kalau seorang sesat maka akibat kesesatannya itu
menimpa dirinya sendiri dan kalau ia menemui $alan yang benar adalah berkat
petun$uk Allah.
2. Ki#a!ki#a! :
#isah 5abi !aud a.s. dan 5abi Sulaiman a.s.; kisah kaum Saba@.
". Lain*ain :
Kelaan kepada kaum musyrikin yang menyembah berhala; tuduh menuduh
antara pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dengan pengikut-pengikut nya di
hari kiamat; sikap orang-orang musyrik di%aktu mendengar Al Qur@an; rasul-
rasul tidak meminta upah dalam melaksanakan dak%ahnya; orang-orang
musyrik mendo@a kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan
perintah dan men$auhi larangan Allah; orang-orang yang hidup berlebih-lebihan
dan se%enang-%enang selalu memusuhi 5abi.
III. P$%UTUP
Surat Saba' mengutarakan hal-hal yang berhubungan dengan kebangkitan di
akhirat &elaan terhadap perbuatan-perbuatan dan keper&ayaan orang musyrik dan
berhala-berhala mereka yang tidak dapat memberi :aedah kepada mereka; kemudian
diselingi dengan kisah-kisah seperti kisah 5abi !aud a.s. dan 5abi Sulaiman a.s.
dan kisah kaum Saba' yang hidup berlebih-lebihan sampai melupakan *uhan;
kemudian menemui kehan&urannya. Semua-nya ini adalah sebagai pela$aran bagi
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22
RESUME AL QURAAN
kaum mu@min dan sebagai pena%ar bagi 5abi Muhammad s.a.%. dalam menghadapi
orang-orang ka:ir.
Surat Saba' dimulai dengan pu$i-pu$ian kepada Allah .emilik dan .en&ipta
semesta alam. Surat Saba' men&eritakan kehan&uran orang musyrik akibat perbuatan
mereka yang selalu memusuhi para nabi dan orang-orang mu'min. !alam surat
Saba' Allah menerangkan bah%a segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi
adalah milik-5ya dan di ba%ah pengetahuan-5ya
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2"
RESUME AL QURAAN
"0. SURAT FAATHIR (PenBi'(a)
I. MUQADDIMAH
Surat Faathir terdiri atas >2 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Fur6aan dan merupakan surat akhir dari urutan surat-
surat dalam Al Qur@an yang dimulai dengan Alhamdulillah. !inamakan Faathir
(pen*ipta) ada hubungannya dengan perkataan Faathir yang terdapat pada ayat
pertama pada surat ini. .ada ayat tersebut diterangkan bah%a Allah adalah .en&ipta
langit dan bumi .en&ipta malaikat-malaikat .en&ipta semesta alam yang semuanya
itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesaran-5ya.
3ni dinamai $uga dengan Surat Malaikat karena pada ayat pertama disebutkan
bah%a Allah telah men$adikan malaikat-malaikat sebagai utusan-5ya yang
mempunyai beberapa sayap.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya atara lain (
1. Keimanan :
)ukti-bukti kekuasaan Allah dan ni@mat-ni@mat yang telah dianugerahkan-5ya;
Allah men&iptakan para malaikat menurut bentuk yang dikehendaki-5ya; bukti-
bukti atas kebenaran adanya hari berbangkit.
2. Lain*ain :
#esenangan hidup di dunia adalah sementara; menguatkan hati /asulullah
s.a.%. dalam menyeru orang-orang ka:ir dengan mengingatkannya kepada
/asul-rasul yang terdahulu dan orang-orang yang mendustakannya; seruan
kepada manusia supaya menger$akan amalan yang baik dan meninggalkan
peker$aan yang buruk supaya $angan mengikuti langkah syaitan; tiap-tiap orang
memikul dosanya sendiri; manusia adalah khali:ah Allah dimuka bumi;
gambaran akibat-akibat yang diterima oleh orang mu@min dan orang-orang ka:ir;
tingkatan orang-orang mu@min.
III. P$%UTUP
#esimpulan surat Faathir ialah menga$ak manusia mensyukuri ni@mat yang
diberikan Allah kepada manusia men$auhi perbuatan yang $ahat memikirkan tentang
keindahan-keindahan semesta alam dan manusia adalah sebagai #hali:ah Allah di
muka bumi.
.ada bagian akhir surat Faathir dikemukakan bah%a orang-orang musyrik
bersumpah akan beriman apabila datang kepada mereka seorang pemberi peringatan
(rasul) tetapi setelah datang kepada mereka rasul mereka mengingkarinya. .ada
surat Faathir disebut bah%a Allah menundukkan matahari dan bulan masing-masing
beredar menurut %aktunya yang tertentu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2)
RESUME AL QURAAN
"2. SURAT ;AA SII%
I. MUQADDIMAH
Surat +aasiin terdiri atas 98 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat 4in. !inamai +aa Siin karena dimulai dengan huru: +aa
Siin. Sebagaimana halnya arti huru:-huru: ab$ad yang terletak pada permulaan
beberapa surat Al Quraan maka demikian pula arti +aa Siin yang terdapat pada
ayat permulaan surat ini yaitu Allah mengisyaratkan bah%a sesudah huru: tersebut
akan dikemukakan hal-hal yang penting antara lain ( Allah bersumpah dengan Al
Quraan bah%a Muhammad s.a.%. benar-benar seorang rasul yang diutus-5ya kepada
kaum yang belum pernah diutus kepada mereka rasul-rasul.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
)ukti-bukti adanya hari berbangkit; Al Quraan bukanlah syair; ilmu kekuasaan
dan rahmat Allah; syurga dan si:at-si:at-5ya yang disediakan bagi orang-orang
mu@min; mensu&ikan Allah dari si:at-si:at yang tidak layak bagi-5ya; anggota
badan manusia men$adi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatannya di dunia.
2. Ki#a! :
#isah utusan-utusan 5abi 3sa a.s dengan penduduk Anthakiyah.
". Lain*ain :
*idak ada :aedah peringatan bagi orang-orang musyrik; Allah men&iptakan segala
sesuatu berpasang-pasangan; semua bintang-bintang di &akra%ala ber$alan pada
garis edar yang telah ditetapkan Allah; a$al dan hari kiamat datangnya se&ara tiba-
tiba; Allah menghibur hati /asulullah s.a.%. terhadap sikap kaum musyrikin yang
menyakitkan hatinya.
III. P$%UTUP
Surat +aa Siin mengemukakan tentang Al Quraan kanabian Muhammad
menegaskan adanya hari berbangkit disertai bukti-buktinya baik bukti-bukti
alamiyah maupun bukti-bukti akliyah; kemudian mengemukakan beberapa
perumpamaan diantaranya dengan mengemukakan kisah utusan-utusan 5abi 3sa
Almasih a.s dengan penduduk Anthakiyah. #esemuanya dikemukakan sebagai
penghibur hati /asulullah s.a.%. dan untuk menambah keyakinan orang-orang yang
beriman yang sedang mengalami tekanan-tekanan dari kaum musyrikin.
.ada surat +aaLSiin disebut se&ara umum tentang umat-umat yang telah
dihan&urkan Allah karena ingkar kepada-5ya. .ada akhir surat +aa Siin disebut
se&ara umum keadaan orang-orang mu@min dan orang-orang ka:ir di hari kiamat.
.ada surat +aa Siin disebutkan tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia
dan menghidupkannya kembali karena !ia-lah yang men&iptakan mereka dan !ia-
lah yang menghendaki demikian.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20
RESUME AL QURAAN
"4. SURAT ASH SHAFFAAT (;an. &e+#!a9#!a9)
I. MUQADDIMAH
Surat Ash Shaa::aat terdiri atas 79- ayat termasuk golongan surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al An@aam. !inamai dengan Ash Shaa::aat (yang
bersha2-sha2) ada hubungannya dengan perkataan Ash Shaa::aat yang terletak
pada ayat permulaan surat ini yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang
berbaris di hadapan *uhannya yang bersih $i%anya tidak dapat digoda oleh syaitan.
0al ini hendaklah men$adi i@tibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya
kepada Allah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isi (
1. Keimanan :
!alil-dalil tentang ke-,saan Allah; adanya hari berbangkit; adanya padang
mahsyar dan adanya hari kiamat; malaikat-malaikat selalu bertasbih kepada
Allah.
2. Ki#a!ki#a! :
#isah 5uh a.s.;#isah 3brahim a.s.; dan 3smail a.s.; kisah Musa a.s. dan 0arun
a.s.; kisah 3lyas a.s.; kisah Futh a.s.; kisah +unus a.s.
". Lain*ain :
Sikap orang-orang ka:ir terhadap Al Qur@an; tuduh menuduh antara orang-orang
ka:ir dengan pengikut-pengikutnya di hari #iamat; keni@matan di surga; tentang
pohon <a66um; &elaan terhadap orang-orang yang mengatakan bah%a Allah
beranak; seorang yang baik belum tentu menurunkan keturunan yang baik pula.
III. P$%UTUP
Surat ini mengemukakan tentang ke-,saan *uhan dan dari bukti-bukti tersebut
dapat diambil kesimpulan bah%a tauhid akan menang. !ari kisah-kisah yang
dikemukakan surat ini dapat diambil kesimpulan bah%a kaum yang menentang
rasulnya akan han&ur. )egitu pula halnya dengan kaum musyrik Mekah yang
menentang 5abi Muhammad s.a.%. akan mengalami kehan&uran.
!alam surat Ash Shaa::aat disebutkan kisah para nabi sedang surat Shaad
menyebutkan kisah nabi-nabi yang belum disebutkan pada surat Ash Shaa::aat
seperti kisah !aud a.s. dan Sulaiman a.s. dan lain-lain. !alam surat Ash Shaa::aat
diterangkan bah%a orang-orang musyrik sebelum diutusnya /asulullah s.a.%. selalu
mengatakan andaikata mereka mempunyai sebuah kitab pemberi peringatan di
antara kitab-kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang dahulu mereka akan
ta@at. !alam surat Ash Shaa::aat diterangkan bah%a sesudah datang kepada orang-
orang musyrik Mekah Al Qur@an yang memberi peringatan tetapi mereka
mengingkarinya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22
RESUME AL QURAAN
"5. SURAT SHAAD
I. MUQADDIMAH
Surat Shaad terdiri atas 99 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Qamar. !inamai dengan Shaad karena surat ini
dimulai dengan Shaad. !alam surat ini Allah bersumpah dengan Al Qur@an
untuk menun$ukkan bah%a Al Qur@an itu suatu kitab yang agung dan bah%a siapa
sa$a yang mengikutinya akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dan untuk
menun$ukkan bah%a Al Qur@an ini adalah mu@$i<at 5abi Muhammad s.a.%. yang
menyatakan kebenarannya dan ketinggian akhlaknya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
!alil-dalil tentang kenabian Muhammad s.a.%. yaitu bah%a dia mengetahui
hal-hal yang hanya dapat diketahui dengan $alan %ahyu; sumpah iblis untuk
menyesatkan manusia seluruhnya ke&uali hamba-hamba Allah yang ikhlas; Al
Qur@an diturunkan untuk men$adi pela$aran bagi $in dan manusia seluruhnya.
2. Ki#a!ki#a! :
#isah !aud a.s. dan kisah Sulaiman a.s.; kisah Ayyub a.s.
". Lain*ain :
#aum musyrikin ter&engang mendengar pengakuan 5abi Muhammad s.a.%.
bah%a Allah adalah Maha ,sa; rahasia yang terdapat pada ke$adian alam;
pertengkaran antara orang-orang yang sesat dan pengikut mereka di neraka;
ni@mat-ni@mat yang dilimpahkan kepada penduduk surga dan a<ab yang
ditimpakan atas isi neraka.
III. P$%UTUP
!ari surat ini dapat disimpulkan bah%a tiap nabi yang dahulu selalu mendapat
tantangan dan perla%anan dari musuh-musuhnya tetapi musuh-musuh itu
dihan&urkan Allah. !emikian $uga halnya 5abi Muhammad s.a.%. yang mendapat
tantangan dan perla%anan dari kaum musyrikin tetapi akhirnya kaum musyrikin itu
han&ur.
!isimpulkan pula bah%a Al Qur@an itu adalah semata-mata %ahyu dari *uhan
karena di dalamnya dikabarkan hal-hal yang akan ter$adi dan yang telah ter$adi
dahulu yang hanya dapat diketahui dengan perantaraan %ahyu hal-hal yaag ter$adi
di alam atas dan di akhirat nanti.
Hubun.an #u+a( S!aa- -en.an #u+a( ACDuma+ :
7. Akhir surat Shaad menerangkan bah%a Al Qur@an itu adalah peringatan bagi
semesta alam.
-. Sama-sama menyebut hal ikh%al mahluk se$ak permulaan sampai kembali
kepada Allah S.J.*.
8. #alua kita perhatikan seakan-akan surat A<-Bumar merupakn lan$utan dari surat
Sahaad.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24
RESUME AL QURAAN
"6. SURAT AD DUMAR (R=mb=n.an+=mb=n.an)
I. MUQADDIMAH
Surat A< Bumar terdiri ata< 72 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Saba@. !inamakan A< Bumar (9ombongan-rombongan)
karena perkataan A< Bumar yang terdapat pada ayat 77 dan 78 ini.
!alam ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah
mereka dihisab di %aktu itu mereka terbagi atas dua rombongan; satu rombongan
diba%a ke neraka dan satu rombongan lagi diba%a ke syurga. Masing- masing
rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka ker$akan di dunia dahulu.
Surat ini dinamakan $uga Al Chura: (kamar-kamar) berhubung perkataan
ghura: yang terdapat pada ayat -A di mana diterangkan keadaan kamar-kamar
dalam syurga yang diperoleh orang-orang yang bertak%a.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
!alil-dalil ke-,saan dan kekuasaan Allah; malaikat-malaikat berkumpul di
sekeliling @arsy bertasbih kepada *uhannya; pada hari kiamat tiap-tiap orang
mempunyai &atatan amalannya masing-masing.
2. Hukum :
.erintah memurnikan keta@atan kepada Allah; larangan berputus asa terhadap
rahmat Allah.
". Lain*ain :
*abiat orang-orang musyrik dalam keadaan senang dan susah; perumpamaan
dalam Al Quraan dan :aedahnya; kedahsyatan hari kiamat; air muka orang
musyrik dan air muka orang mu@min pada hari kiamat; $an$i Allah mengampuni
orang-orang yang bersalah bila mereka bertaubat.
III. P$%UTUP
!ari surat A< Bumar dapat diambil pela$aran sebagai berikut (
a. Al Quraan adalah petun$uk yang paling sempurna bagi
manusia.
b. *iap-tiap makhluk akan mati dan di akhirat akan dihisab
tentang amalan- amalannya.
&. Sekalipun manusia itu banyak dosanya dilarang berputus-asa
terhadap rahmat Allah.
Surat A< Bumar menerangkan bagaimana kesudahan orang-orang
mu@min dan kesudahan orang-orang ka:ir yang selalu mengingkari 5abi yang
diutus kepada mereka. A< Bumar $uga mengutarakan hal-hal yang berhubungan
dengan keadaan hari kiamat keadaan mahsyar syurga dan neraka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25
RESUME AL QURAAN
)7. SURAT AL MUKMI% (O+an. ;an. &e+iman)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Mu@min terdiri atas 92 ayat termauk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat A< Bumar. !inamai Al Mu@min (:rang yang beriman)
berhubung dengan perkataan mu'min yang terdapat pada ayat -9 surat ini. .ada
ayat -9 diterangkan bah%a salah seorang dari kaum Fir@aun telah beriman kepada
5abi Musa a.s. dengan menyembunyikan imannya kepada kaumnya setelah
mendengar keterangan dan melihat mu@$i<at yang dikemukakan oleh 5abi Musa a.s.
0ati ke&il orang ini men&ela Fir@aun dan kaumnya yang tidak mau beriman kepada
5abi Musa a.s. sekalipun telah dikemukakan keterangan dan mu@$i<at yang diminta
mereka.
!inamakan pula Cha:ir (yang mengampuni) karena ada hubungannya dengan
kalimat Cha:ir yang terdapat pada ayat 8 surat ini. Ayat ini mengingatkan bah%a
Maha .engampun dan Maha .enerima *aubat adalah sebagian dari si:at-si:at
Allah karena itu hamba-hamba Allah tidak usah kha%atir terhadap perbuatan-
perbuatan dosa yang telah terlan$ur mereka lakukan semuanya itu akan diampuni
Allah asal benar-benar memohon ampun dan bertaubat kepada-5ya dan ber$an$i
tidak akan menger$akan perbuatan-perbuatan dosa itu lagi.
!an surat ini dinamai !<it *haul (4ang empunyai Kurnia) karena perkataan
tersebut terdapat pada ayat 8.
III. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Si:at-si:at malaikat yang memikul @Arsy dan yang berada di sekitarnya; dalil-
dalil yang menun$ukkan kekuasaan Allah si:at-si:at Allah yang menun$ukkan
kebesaran dan keagungan-5ya; ilmu Allah meliputi segala sesuatu; bukti-bukti
yang menun$ukkan adanya hari berbangkit.
2. Ki#a! :
#isah Musa a.s. dengan Fir@aun.
". Lain*ain :
Al Qur@anulkarim dan sikap orang-orang mu@min dan orang-orang ka:ir
terhadapnya; permohonan orang-orang ka:ir supaya dikeluarkan dari neraka;
peringatan kepada orang-orang musyrik tentang kedahsyatan hari kiamat;
an$uran bersabar dalam menghadapi kaum musyrikin; ni@mat-ni@mat Allah yang
terdapat di daratan dan lautan; $an$i /asulullah s.a.%. bah%a orang-orang mu@min
akan menang terhadap musuhnya.
III. P$%UTUP
Surat Al Mu@min mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan bantahan
orang-orang ka:ir dan pengakuan orang-orang mu@min terhadap Al Qur@annulkarim
terutama yang berhubungan dengan ketauhidan penegasan kebangkitan dan
kerasulan kemudian mengemukakan bah%a keadaan orang-orang musyrik akan
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
26
RESUME AL QURAAN
sama halnya dengan keadaan Fir@aun Qarun dan 0aman bila orang-orang musyrik
tetap pada kemusyrikannya.
Hubun.an #u+a( A* Mu/min -en.an #u+a( Fu#! S!i*a( :
7. Sama-sama memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy yang
mengingkari Muhammad S.A.J.
-. Sama-sama dimulai dengan menyebut si:at-si:at Al Qur@an.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
47
RESUME AL QURAAN
)1. SURAT FUSHSHILAT (;an. Di>e*a#kan)
I. MUQADDIMAH
Surat Fushshilat terdiri atas 2> ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Mu@min. !inamai Fushshilat (yang dijelaskan) karena
ada hubungannya dengan perkataan Fushshilat yang terdapat pada permulaan
surat ini yang berarti yang di$elaskan. Maksudnya ayat-ayatnya diperin&i dengan
$elas tentang hukum-hukum keimanan $an$i dan an&aman budi pekerti kisah dan
sebagai-nya.
!inamai $uga dengan 0aa Miim As Sa$dah karena surat ini dimulai dengan
0aa Miim dan dalam surat ini terdapat Ayat $ajdah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Al Quraan dan sikap orang-orang musyrik terhadapnya; ke$adian-ke$adian langit
dan bumi dan apa yang ada pada keduanya membuktikan adanya Allah; semua
yang ter$adi dalam alam semesta tidak lepas dari pengetahuan Allah.
2. Lain*ain :
0ikmah di&iptakannya gunung-gunung; anggota tubuh tiap-tiap orang men$adi
saksi terhadap dirinya pada hari kiamat; a<ab yang ditimpakan kepada kaum Aad
dan *samud; permohonan orang-orang ka:ir agar dikembalikan ke dunia untuk
menger$akan amal-amal saleh; berita gembira dari malaikat kepada orang-orang
yang beriman; an$uran menghadapi orang-orang ka:ir se&ara baik-baik; an&aman
terhadap orang-orang yang mengingkari ke-,saan Allah; si:at-si:at Al Quraanul
#arim; manusia dan %ataknya.
III. P$%UTUP
Surat :ushshilat mengutarakan hal-hal yang berhubungan dengan Al Quraan dan
sikap orang musyrik terhadapnya; #ekuasaan Allah dilangit dan dibumi; an&aman
kepada orang-orang musyrik di dunia dan diakhirat. #emudian dikemukakan
tentang keadaan orangEorang yang selalu beribadat kepada tuhannya dan disusuli
dengan mengemukakan beberapa tabiat manusia.
Surat ini mengutarakan kebenaran Al Quraan menolak ke&aman dan &elaan
orang-orang ka:ir Mekah terhadapnya; bu$ukan terhadap 5abi Muhammad s.a.%.
agar $angan bersedih hati dan berputus asa karena ke&aman dan &elaan itu sudah
se%a$arnya datang dari musuh musuh agama dan hal itu telah dialami oleh rasul-
rasul sebelumnya .
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
41
RESUME AL QURAAN
)2. SURAT AS; S;UURAA (Mu#Aa8a+a!)
I. MUQADDIMAH
Surat Asy Syuura terdiri atas 28 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Fushshilat. !inamai dengan Asy Syuura (musya,arah)
diambil dari perkataan Syuura yang terdapat pada ayat 89 surat ini. !alam ayat
tersebut diletakkan salah satu dari dasar-dasar pemerintahan 3slam ialah
musya%arat.
!inamakan 0aa Miim =Ain Siin Qaa: karena surat ini dimulai dengan huru:-
huru: hi$aiyah itu.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
!alil-dalil tentang Allah +ang Maha ,sa dengan menerangkan ke$adian langit
dan bumi turunnya hu$an berlayarnya kapal di lautan dengan aman dan
sebagainya; Allah memberi re<ki kepada hamba-5ya dengan ukuran tertentu
sesuai dengan kemaslahatan mereka dan sesuai pula dengan hikmah dan ilmu-
5ya; Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang
dikehendaki-5ya atau tidak memberi anak seorangpun; &ara-&ara Allah
menyampaikan perkataan-5ya kepada manusia; pokok-pokok agama yang
diba%a para rasul adalah sama.
2. Hukum :
*idak ada dasar untuk menuntut orang yang mempertahankan diri.
". Lain*ain :
#eterangan bagaimana keadaan orang-orang ka:ir dan keadaan orang-orang
mu@min nanti di akhirat; memberi ampun lebih baik dari pada membalas dan
membalas $angan sampai melampaui batas; orang-orang ka:ir mendesak 5abi
Muhammad s.a.%. supaya hari kiamat disegerakan datangnya; ke%a$iban rasul
hanya menyampaikan risalahnya.
III. P$%UTUP
Surat Asy Syuura dimulai dengan menerangkan hal-hal yang berhubungan
dengan %ahyu keimanan Al Qur@an yang diturunkan kepada 5abi Muhammad
s.a.%. benar-benar berasal dari Allah; agama yang diba%a 5abi Muhammad s.a.%.
sama pokok-pokoknya dengan agama yang diba%a para rasul yang dahulu; $an$i
kepada orang-orang mu@min dan an&aman kepada orang-orang ka:ir. Surat ini
ditutup dengan menerangkan bagaimana &aranya Allah berhubungan dengan
manusia.
Surat ini dimulai dengan pembi&araan mengenai Al Qur@an yang diturunkan dari
*uhan +ang Maha .erkasa lagi Maha )i$aksana. Surat ini $uga mengutarakan
bagaimana sikap orang-orang ka:ir terhadap Al Qur@an dan mengemukakan dalil-
dalil atas keesaan dan kekuasaan Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
42
RESUME AL QURAAN
)". SURAT AD DUKHRUF (Pe+!ia#an)
I. MUQADDIMAH
!inamai =A< Bukhru: (perhiasan) diambil dari perkataan A< Bukhru: yang
terdapat pada ayat 82 surat ini. 1rang E orang musyrik mengukur tinggi rendahnya
dera$at seseorang tergantung pada perhiasan dan harta benda yang ia punyai karena
nabi Muhammad sa%. adalah seorang anak yatim bagi rasul dan nabi itu harus
diberikan kepada orang yang kaya. Ayat ini menegaskan bah%a harta tidak dapat
di$adikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya dera$at seseorang karena harta itu
merupakan hiasan kehidupan dunia%i bukan berarti kesenangan akhirat.
II. POKOK POKOK ISI
.okok E pokok isinya antara lain (
1. Keimanan
Al 6uran dari Fauh Mah:u<h; 5abi 3sa as. itu tidak lain hanyalah seorang hamba
Allah; pengakuan 5abi 3sa as. bah%a Allahlah *uhan yang sebenarnya;
mensi:atkan bagaimana kesenangan di dalam surga dan hebatnya penderitaan
orang ka:ir di dalam neraka sehingga mereka ingin mati sa$a agar terlepas dari
siksa itu; *uhan tidak mempunyai anak.
2. Hukum!ukum
.erintah *uhan kepada 5abi Muhammad sa%. supaya men$auhi orang-orang
yang tidak beriman.
". Ki#a!ki#a!
#isah 5abi 3brahim as Musa as dan 3sa as. Sebagai perbandingan bagi nabi dan
sebagai pena%ar se%aktu menghadapi kesulitan dalam melakukan dak%ah.
). Lain *ain
.engakuan orang musyrik Mekah Allahlah +ang men&iptakan langit dan bumi
tetapi mereka tetap menyembah berhala; keper&ayaan mereka bah%a malaikat
adalah anak Allah dan penolakan atas keper&ayaan yang salah itu; 5abi
Muhammad sa%. sebagai rasul mendapat e$ekan dan &elaan-&elaan dari kaumnya
dan hal ini adalah biasa karena rasul-rasul yang dahulu pun demikian pula
halnya; orang-orang musyrik sangat kuat berpegang pada tradisi dan adat-
istiadat nenek moyang mereka dalam beragama sehingga tertutup hati mereka
untuk menerima kebenaran.
III. P$%UTUP
Surat A< Bukhryu: dimulai dengan menerangkan bah%a Al Qur'an ialah %ahyu
illahi dan diambil dari Faut Mah:u<h. #emudian mnerangkan sikap orang musyrik
terhadap para nabi dan mneyebutkan sebagian hikmah Allah yang dilimpahkan
kepada manusia. !ikemukakan $uga tentang si:at orang E orang yang suka mengada
E adakan kebathilan dan kerusakan keper&ayaan mereka dan si:at E si:at mereka
yang sombong %alaupun mereka telah diperingatkan dengan nasib umat E umat
yang dahulu mendurhakai Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4"
RESUME AL QURAAN
Akhirnya mengingatkan tindakan E tindakan orang E orang musyrik yang lebih
mementingkan perhiasan dan keduniaan itu maka surat ini ditutup dengan perintah
Allah agar nabi Muhammad sa%. berpaling dari orang E orang yang musyrik itu
nanti mereka akan merasakan dan mengetahui kebenaran Allah SJ*.
Hubun.an #u+a( AC Duk!+u9 -en.an #u+a( A- Duk!aan :
a) #edua surat itu sama-sama dimulai dengan menyebutkan si:at-si:at Al-Qur@an.
b) .ada akhir surat A< Bukhru: disebutkan an&aman kepada orang-orang ka:ir dan
pada permulaan surat Ad-!ukhaan terdapat pula peringatan dan an&aman itu.
&) .ada surat ini terdapat kesatuan sikap antara 5abi Muhammad s.a.%. da 5abi
Musa a.s. yaitu pada surat A< Bukhru: 5abi Muhammad s.a.%. mengadu kepada
*uhannya bah%a kaumnya adalah orang yang tidak mau beriman sedang pada
surat Ad !ukhaan 5abi Musa a.s. mengadu kepada *uhannya bah%a kaumnya
adalah orang yang durhaka dan banyak dosa.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4)
RESUME AL QURAAN
)). SURAT AD DUKHAA% (Kabu()
I. MUQADDIMAH
!inamai Ad !ukhaan ( kabut) diambil dari perkataan 6ukhaan yang terdapat
pada ayat 7A surat ini.
Menurut ri%ayat )ukhari se&ara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut (
1rang E orang ka:ir Mekah dalam menghalang E halangi agama islam dan
menyakiti serta mendustai nabi Muhammad sa%. sudah mele%ati batas karena itu
nabi berdoa kepada Allah SJ* agar menurunkan a<ab sebagaimana yang telah
diturunkan kepada orang E orang yang durhaka kepada nabi +usu: yaitu musim
kemarau yang pan$ang. !oa nabi itu dikabulkan Allah sampai orang E orang ka:ir
memakan tulang dan bangkai karena kelaparan. Mereka selalu menengadah ke
langit mengharap pertolongan Allah SJ*. *etapi tidak satupun yang mereka lihat
ke&ualikabut yang menutupi pandangan mereka.
Akhirnya mereka datang kepada nabi agar nabi memohon kapada Allah supaya
hu$an diturunkan. Setelah Allah mengabulkan doa nabi dan hu$an diturunkan
mereka kembali ka:ir seperti semula; karena itu Allah menyatakan bah%a nanti
mereka akan dia<ab dengan a<ab yang pedih.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
!alil E dalil atas kenabian Muhammad sa%.; huru E hara dan kehebatan hari
kiamat; pada hari kiamat hanya amal-amal seseorang yang dapat menolongnya;
a<ab dan penderitaan yang ditemui oran-orang ka:ir di akhirat serta nikmat dan
kesenangan yang diterima orang-orang mukmin.
2. Hukum !ukum :
#isah Musa as. dengan Fir'aun dan kaumnya.
". Lain*ain :
.emulaan turunnya Al Qur'an pada malam Failatul Qadar orang-orang ka:ir
hanya beriman kalau mereka ditimpa bahaya kalau bahaya telah hilang mereka
ka:ir kembali; dalam pen&iptaan langit dan bumi itu terdapat hikmah yang besar.
III. P$%UTUP
Surat Ad !ukhaan dimulai dengan menyebut keagungan Al Qur'an. #aum
Quraisy karena tidak mengikuti seruan 5abi Muhammad sa%. nabi mendoakan agar
didatangkan musim kemarau yang pan$ang kemudian mereka beriman dan
mengharap agar nabi mendoa kepada kepada Allah agar diturunkan hu$an setelah
hu$an diturunkan mereka ka:ir kembali lalu mereka dian&am Allah dengan
kehan&uran. #isah Fir'aun dan kaumnya disebutkan di sini sebagai peringatan bagi
mereka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
40
RESUME AL QURAAN
Hubun.an #u+a( A- Duk!aan -en.an #u+a( A* ?aa(#iAa :
#edua surat ini hampir sama isi dan maksudnya seperti men$elaskan keterangan
mengenai adanya Allah dan kekuasaan-5ya sikap orang ka:ir terhadap seruan 5abi
Muhammad s.a.%. an&aman kepada orang-orang ka:ir dan siksaan hebat yang
mereka derita pada hari kiamat.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
42
RESUME AL QURAAN
)0. SURAT AL ?AATSI;AH (;an. &e+*u(u()
I. MUQADDIMAH
!inamakan Al 4aatsiyah (yang berlutut) diambil dari perkataan 4aatsiyah
yang terdapat pada ayat -9 di surat ini.
Ayat tersebut menerangkan tentang keadaan manusia pada hari kiamat yaitu
semua manusia dikumpulkan ke hadapan mahkamah Allah +ang Maha *inggi yang
memberikan keputusan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia.
.ada hari itu manusia berlutut dihadapan Allah. !inamakan $uga Asy Sya'riah
diambil dari perkataan Syari'ah (Syariat) +ang terdapat pada ayat 79 surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok E pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#eterangan-keterangan dan dalil-dalil atas adanya Allah pen&ipta langit dan
bumi; buruk dan baik yang diker$akan oleh manusia akibatnya bagi dirinya
sendiri; Allah pelindung orang-orang yang berta6%a; kebesaran dan keagungan
hanya hak Allah semata; kepastian bah%a Allahlah yang manghidupkan
mematikan dan menghimpunkan manusia pada hari kiamat; keterangan-
keterangan mengenai huru-hara hari kiamat dan bagaimana tiap-tiap orang
menerima perhitungan peker$aannya di akhirat; pada hari kiamat $elaslah bagi
orang-orang musyrikin keburukan perbuatan-perbuatan yang mereka ker$akan di
dunia dan mereka tidak lepas dari a<ab yang %aktu di dunia mereka perolok-
olokan.
2. Hukum !ukum :
.erintah kepada /asulullah sa%. supaya $angan mengikuti orang-orang yang
tidak mempergunakan akalnya dan $angan menuruti kemauan mereka.
". Ki#a! :
#isah )ani 3srail yang telah diberi nikmat oleh Allah tetapi mereka berpaling
dan menyele%eng dari a$aran agama sehingga timbul perselisihan yang hebat
antara sesame mereka.
). Lain *ain
An&aman kepada orang-orang yang musyrik yang mendustakan ayat Allah serta
berlaku sombong terhadapnya; kebatalan pendapat kaum !ahriyah ( atheisme
s&eptisme dan Ori$ denker ) keingkaran mereka terhadap hari kiamat.
III. P$%UTUP
Surat ini menerangkan tentang Al Qur'an yang diturunkan Allah .en&ipta dan
.engatur semesta alam. Sesungguhnya segala ma&am ke$adian yang terdapat pada
alam dapat di$adikan bukti adanya Allah ke&elakaan yang besarlah bagi orang yang
tidak memper&ayai dan mensyukuri nikmat Allah segala pu$i hanya untuk Allah
semata keagungan hanyalah kepunyaan Allah SJ*.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
44
RESUME AL QURAAN
HU&U%<A% SURAT AL ?AATSI;AH D$%<A% SURAT AL AHQAAF
7. Surat Al 4aatsiyah ditutup dengan ketauhidan keagungan dan kebesaran
Allah sedang surat Al ah6aa: dimulai dengan ketauhidan pula dengan
menegaskan bah%a berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik itu
tidak dapat men&ipatakan sesuatu apapun.
-. Surat Al 4aatsiyah memuat an&aman terhadap kaum musyrik sedang pada
surat Al Ah6aa: an&aman itu lebih dipertegas dengan mengingatkan a<ab yang
telah menimpa kaum =Aad.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
45
RESUME AL QURAAN
)2. SURAT AL AHQAAF (&uki(buki( Pa#i+)
I. MUQADDIMAH
!inamakan Al Ah6aa: (bukit-bukit pasir) dari perkataan Al Ah6aa: yang
terdapat pada ayat -7 di surat ini.
!alam ayat tersebut dan ayat-ayat sesudahnya diterangkan bah%a nabi 0uud as.
telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya di Al Ah6aa: yang sekarang
dikenal dengan Ar /ub'ul #haali tetapi kaumnya tetap ingkar sekalipun mereka
telah diberi peringatan pula oleh rasul-rasul sebelumnya. Akhirnya Allah telah
menghan&urkan mereka dengan tiupan angin yang ken&ang. 0al ini adalah sebagai
isyarat dari Allah kepada kaum Musyrikin Quraisy bah%a mereka akan dihan&urkan
bila mereka tidak mengindahkan seruan rasul.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
!ali-dalil dan bukti keesaan Allah dan bah%a penyembah-penyembah berhala
adalah sesat; orang-orang mukmin akan mendapat kebahagian dan orng-orang
mukmin akan mendapat kebahagiaan dan orang-orang ka:ir akan mendapat
kebahagiaan dan orang-orang ka:ir akan dia<ab; risalah nabi Muhammad sa%.
*idak hanya terbatas kepada umat manusia sa$a tetapi $uga kepada $in.
2. Hukum!ukum :
.erintah kepada manusia supay patuh kepada ibu bapak memuliakannya dan
menger$akan apa yang diridhai Allah terhadapnya dan larangan menyakiti
hatinya.
". Ki#a!ki#a! :
#isah nabi 0ud as. dan kaumnya.
). Lain*ain :
1rang yang mementingkan kenikmatan hidup dunia%i sa$a akan merugi kelak
di akhirat; orang-orang yang beriman kepada Allah dan beristi6amah dalam
kehidupannya tidak kekha%atiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih
hati.
III. P$%UTUP
Surat Al Ah6aa: menerangkan tentang diturunkannya Al Qur@an daripada Allah
s.%.t. dan imannya segolongan $in kepada 5abi Muhammad s.a.%. keimanan
kebatilan syirik pernyataan bah%a risalah Muhammad s.a.%. adalah dari Allah
perintah Allah supaya menghormati orang tua dan mendo@akannya memperingatkan
kaum musyrikin tentang a<ab yang telah ditimpakan kepada kaum 0ud. !an surat
ini ditutup dengan nasehat keharusan bersabar bagi 5abi Muhammad s.a.%.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
46
RESUME AL QURAAN
Hubun.an #u+a( A* A!,aa9 -en.an #u+a( Mu!amma- :
0ubungan surat Al Ah6aa: dengan surat Muhammad ialah pada Al Ah6aa: Allah
mengan&am orang-orang ka:ir dengan kebinasaan pada permulaan surat
Muhammad disebutkan bah%a Allah membinasakan semua orang ka:ir dan Allah
memerintahkan Muhammad s.a.%. memerangi mereka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
57
RESUME AL QURAAN
)4. SURAT MUHAMMAD (%abi Mu!amma- S.A.3.)
I. MUQADDIMAH
5ama Muhammad sebagai nama surat ini diambil dari perkataan 5abi
Muhammad yang terdapat pada ayat - surat ini.
.ada ayat 7 - dan 8 surat ini Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh
oleh orang-orang yang per&aya kepada yang diturunkan kepada nabi Muhammad
sa%. dan hasil yang diperoleh orang-orang yang per&aya kepada apa yang diba%a
nabi Muhammad sa%. merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti $e$ak
yang ha6 diterima Allah semua amalnya diampuni semua amalnya diampuni
segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak per&aya kepada Muhammad
sa%. adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan amalnya tidak diterima dosa
mereka tidak diampuni kepada mereka di$an$ikan a<ab di dunia dan di akhirat.
!inamai $uga dengan Al Qital (.eperangan) karena sebagian besar surat ini
mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya serta bagaimana
seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang ka:ir.
II. POKOK POKOK ISI
1. Keimanan :
1rang yang mati syahid akan masuk surga; balasan-balasan yang disediakan di
akhirat bagi orang-orang yang tak%a dan orang-orang yang durhaka; keesaan
Allah.
2. Hukum!ukum :
Menumpas musuh pada permulaan peperangan (sebelum ge$ala-ge$ala
kemenangan) mena%an mereka kalau telah kelihatan ge$ala-ge$ala kemenangan
membebaskan ta%anan itu dengan menerima tebusan atau tidak. Farangan
menga$ak damai apabila telah damai apabila telah nyata kemenangan.
". Lain*ain :
Allah selalu memberi &obaan kepada orang-orang mukmin untuk mengetahui
sipapa yang ber$ihad dan siapa yang sabar; kehidupan dunia adalah permainan
belaka dan bah%a iamn dan tak%alah yang menghasilkan pahala; Allah akan
menolong orang yang menolong agama5ya
III. P$%UTUP
Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang ka:ir dan orang-orang
mukmin di dunia dan di akhirat dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan
hasil yang mereka peroleh. !an surat ini menerangkan tentang hokum perang dan
&ara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang ka:ir.
Hubun.an #u+a( Mu!amma- -en.an #u+a( A* Fa(! :
7. .ada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang
mu@min yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik
dan muna:ik.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
51
RESUME AL QURAAN
-. .ada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah
sedang pada surat Al Fath disebutkan $an$i Allah bah%a orang-orang mu@min
yang beramal saleh akan mendapat ampunan dan pahala yang banyak dari Allah.
8. .ada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad s.a.% memerangi
musuh-musuh Allah sedang dalam surat Al Fath dinyatakan bah%a Allah akan
memberikan kemenangan kepada Muhammad s.a.%.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
52
RESUME AL QURAAN
)5. SURAT AL FATH (Kemenan.an)
I. MUQADDIMAH
!inamakan ?Al Fat-h (kemenangan)? diambil dari perkataan ?Fat-han? yang
terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini
menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang di&apai 5abi
Muhammad s.a.%. dalam peperangan-peperangannya.
5abi Muhammad s.a.%. sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini.
#egembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diri%ayatkan )ukhari;
?Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat yang surat itu benar-benar
lebih aku &intai dari seluruh apa yang disinari matahari?. #egembiraan 5abi
Muhammad s.a.%. itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenagan
yang akan diperoleh Muhammad s.a.%. dalam per$uangannya dan tentang
kesempurnaan ni@mat Allah kepadanya.
II. POKOKPOKOK ISI
.okok-pokok 3sinya antara lain (
1. Keimanan :
Allah mempunyai tentara di lagit dan di bumi; $an$i Allah kepada orang-orang
mu@min bah%a mereka akan mendapat ampunan *uhan dan pahala yang besar;
Allah mengutus Muhammad s.a.%. sebagai saksi pemba%a berita gembira dan
pemberi peringatan; Agama 3slam akan mengalahkan agama-agama lain;
2. Hukum!ukum :
1rang pin&ang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari ke%a$iban
berperang;
". Ki#a!ki#a! :
#e$adian-ke$adian sekitar )ai@aturridh%an dan ?.erdamaian 0udaibiyyah?.
). *ain*ain :
)erita gembira yang disampaikan Allah kepada 5abi Muhammad s.a.%.bah%a
dia bersama-sama orang mu@min akan memasuki kota Mekah dengan
kemenangan dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian sikap
orang-orang mu@min terhadap sesama mu@min dan sikap mereka terhadap orang-
orang ka:ir; si:at-si:at 5abi Muhammad s.a.%. dan para sahabatnya sudah
disebutkan dalam *aurat dan 3n$il; $an$i Allah bah%a orang 3slam akan
menguasai daerah-daerah yang se%aktu 5abi Muhammad s.a.%. belum dikuasai;
III. P$%UTUP
Surat Al Fat-h menerangkan tentang peristi%a-peristi%a yang berhubungan
dengan .erdamaian 0udaibiyah dan $an$i Allah akan kemenangan kaum muslimin.
Surat ini ditutup dengan menerangkan si:at-si:at 5abi Muhammad s.a.%. dan
sahabat-sahabatnya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5"
RESUME AL QURAAN
)6. SURAT AL HU?URAAT (Kama+kama+)
I. MUQADDIMAH
!inamai ?Al 0u$uraat? diambil dari perkataan ?Al 0u$uraat? yang terdapat pada
ayat > surat ini. Ayat tersebut men&ela para sahabat yang memanggil 5abi
Muhammad SAJ yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya.
Memanggil 5abi Muhammad SAJ dengan &ara dan dalam keadaan yang demikian
menun$ukkan si:at kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman
beliau.
II. POKOKPOKOK ISI
.okok-pokok 3sinya antara lain (
1. Keimanan :
Masuk 3slam harus disempurnakan dengan iman yang sebenarnya.
2. Hukum!ukum :
Farangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan
rasul-5ya; keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang
yang :asik; ke%a$iban mengadakan islah antara orang muslim yang bersengketa
karena orang-orang 3slam itu bersaudara; ke%a$iban mengambil tindakan
terhadap golongan kaum muslimin yang bertindak aniaya terhadap golongan
kaum muslimin yang lain; larangan men&a&i menghina dsb; larangan berburuk
sangka; bergun$ing dan mem:itnah dll.
". Lain*ain :
Adab sopan santun berbi&ara dengan /asulullah SAJ. Allah men&iptakan
manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal-
mengenal; setiap manusia sama pada sisi Allah kelebihan hanya pada orang-
orang yang bertak%a; si:at-si:at orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
III. P$%UTUP
Surat Al 0u$uraat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan
dengan sikap orang mu@min terhadap Allah 5abi Muhammad SAJ sikap mereka
terhadap saudara-saudara mereka seagama sopan santun dalam pergaulan dan
pergaulan antar bangsa. 4uga surat ini menerangkan bagaimana sikap orang-orang
mu@min dalam menerima berita dari orang-orang :asik. #emudian surat ini ditutup
dengan menerangkan hakekat iman dan keutamaan amal orang-orang mu@min.
Hubun.an #u+a( A* Hu>u+aa( -en.an #u+a( Qaa9 :
7. .ada akhir surat Al 0u$uraat disebutkan bagaimana keimanan orang-orang
)adui dan sebenarnya mereka belum beriman. 0al ini dapat memba%a kepada
bertambahnya iman mereka dan dapat pula men$adikan mereka orang yang
mengingkari kenabian dan hari berbangkit; sedang pada a%al surat Qaa:
disebutkan beberapa si:at orang ka:ir yang mengingkari kenabian dan hari
berbangkit.
-. Surat Al 0u$uraat lebih banyak menguraikan soal-soal dunia%i sedang surat
Qaa: lebih banyak menguraikan tentang ukhra%i.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5)
RESUME AL QURAAN
07. SURAT QAAF
I. MUQADDIMAH
!inamai ?QAAF? karena surat ini dimulai dengan huru: ?QAAF?. Menurut
hadits yang diri%ayatkan 3mam Muslim bah%a /asulullah s.a.%. senang memba&a
surat ini pada rakaat pertama sembahyang subuh dan pada shalat hari raya. Sedang
menurut ri%ayat Abu !aud Al )aiha6y dan 3bnu Ma$ah bah%a /asulullah SAJ
memba&a surat ini pada tiap-tiap memba&a #hutbah pada hari 4um@at.
#edua ri%ayat ini menun$ukkan bah%a surat QAAF sering diba&a 5abi
Muhammad SAJ di tempat-tempat umum untuk memperingatkan manusia tentang
ke$adian mereka dan ni@mat-ni@mat yang diberikan kepadanya begitu pula tentang
hari berbangkit hari berhisab syurga neraka pahala dosa dan sebagainya.
Surat ini dinamai $uga ?Al )aasi6aat? diambil dari perkataan ?Al )aasi6aat?
yang terdapat pada ayat 7A surat ini.
II. POKOKPOKOK ISI
1. Keimanan :
Setiap manusia pada hari kiamat akan hadir di padang mahsyar diiringkan oleh
dua orang malaikat yang seorang sebagai pengiringnya dan yang seorang lagi
sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. #ebangkitan manusia dari
kubur digambarkan sebagai tanah yang kering setelah disirami hu$an hidup
kembali; Allah lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya sendiri; tiap-tiap
manusia didampingi oleh malaikat yang selalu men&atat segala perbuatannya;
Allah men&iptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam
enam masa.
2. Hukum!ukum :
An$uran bertasbih dan bertahmid kepada *uhan pada %aktu-%aktu malam
sebelum terbit dan terbenam matahari dan sesudah menger$akan shalat. .erintah
Allah kepada /asul-5ya agar memberi peringatan dengan ayat-ayat Al Quraan
kepada orang yang beriman; an$uran memperhatikan ke$adian langit dan bumi.
". Lain*ain :
#eingkaran orang-orang musyrik terhadap kenabian dan hari berbangkit;
hiburan kepada 5abi Muhammad SAJ agar $angan berputus asa dalam
menghadapi keingkaran orang-orang ka:ir Mekkah karena rasul-rasul dahulu
$uga menghadapi keingkaran kaumnya masing-masing; Al Quraan adalah
sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut kepada an&aman Allah.
III. P$%UTUP
Sebagaimana halnya surat-surat Makkiyah pada umumnya maka surat Qaa:
mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kebangkitan syurga dan neraka
mengemukakan bah%a keingkaran orang-orang ka:ir kepada 5abi itu adalah %a$ar
karena rasul-rasul dahulu $uga diingkari dan didustakan oleh umat-umatnya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
50
RESUME AL QURAAN
01. SURAT ADD DDAARI;AAT (An.in ;an. Mene+ban.kan)
I. MUQADDIMAH
Surat Ad< !<aariyaat terdiri atas DA ayat termasuk golongan surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Ah6aa:. Dinamai Adz Dzaariyaat ( Angin yang
menerbangkan) diambil dari perkataan Ad< !<aariyaat yang terdapat pada ayat
pertama surat ini. Allah bersumpah dengan angin mega bahtera dan malaikat yang
men$adi sumber kese$ahteraan dan pemba%a kemakmuran. 0al ini mengisyaratkan
inayat Allah kepada hamba-hamba-5ya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
)agaimana keadaan orang-orang yang beriman di dalam syurga sebagai balasan
ketaatan bagi orang yang bertak%a manusia dan $in di$adikan Allah untuk
beribadat kepada-5ya Allah sebagai Maha .emberi /e<ki neraka sebagai
balasan bagi orang-orang ka:ir.
2. Hukum!ukum :
Farangan mempersekutukan Allah dengan selain-5ya perintah berpaling dari
orang-orang musyrik yang berkepala batu dan memberikan peringatan dan
penga$aran kepada orang-orang mu'min pada harta kekayaan seseorang terdapat
hak orang miskin.
". Ki#a!ki#a! :
3brahim a.s. dengan malaikat yang datang ke rumahnya Musa a.s. dengan
Fir'aun. #aum =Aad dan *samud 5uh a.s. dengan kaumnya.
). Dan Lain*ain :
Segala sesuatu di&iptakan Allah dengan berpasang-pasangan; pada diri
manusia sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
III. P $%UTUP
Surat Ad< !<aariyaat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan
adanya hari berbangkit balasan yang diterima orang mu'min dan orang ka:ir di
akhirat. #emudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya
sebagai bu$ukan kepada nabi Muhammad s.a.%. agar $angan bersedih hati terhadap
sikap kaumnya yang keras kepala dan selalu mendustakannya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
52
RESUME AL QURAAN
02. SURAT ATH THUUR (&uk(i)
I. MUQADDIMAH
Surat Ath *huur terdiri atas >I ayat termasuk golongan surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat As Sa$dah. Dinamai Ath Thuur (Bukit) diambil dari
perkataan Ath *huur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. +ang dimaksud
dengan bukit disini ialah bukit *hursina yang terletak di semenan$ung Sinai
tempat 5abi Musa a.s. menerima %ahyu dari *uhannya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#eadaan orang-orang ka:ir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman
didalam syurga bukti kekuasaan dan keesaan Allah setiap orang bertanggung
$a%ab terhadap perbuatannya masing-masing sekalipun demikian bapak dan
anak akan dikumpulkan Allah dalam syurga apabila kedua-duanya sama-sama
beriman.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban untuk tetap berda'%ah dan an$uran melakukan <ikir dan tasbih pada
%aktu siang dan malam.
". Dan Lain*ain :
1rang-orang <alim pasti mendapat siksaan Allah di dunia dan di akhirat; Allah
tetap akan men$aga dan melindungi 5abi Muhammad s.a.%.
III. P $%UTUP
Surat Ath *huur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan
adanya hari berbangkit keadaan orang-orang ka:ir dan orang-orang mu'min di hari
kiamat keadaan surga sebagai tempat orang-orang yang bertak%a dan hu$$ah-hu$$ah
yang menun$ukan kebatalan keper&ayaan orang-orang musyrik. Surat ini diakhiri
dengan menyebut nasehat-nasehat kepada /asulullah s.a.%. dan orang-orang
mu'min.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
54
RESUME AL QURAAN
0". SURAT A% %A?M (&in(an.)
I. MUQADDIMAH
5ama An 5a$m (Bintang) diambil dari perkataan An 5a$m yang
terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan An 5a$m (bintang)
adalah karena bintang-bintang yang timbul dan tenggelam amat besar man:aatnya
bagi manusia sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan pelayaran di lautan
dalam per$alanan di .adang .asir untuk menentukan peredaran musim dan
sebagainya.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Al Qur'an adalah %ahyu Allah yang diturunkan kepada 5abi Muhammad s.a.%.
dengan perantara 4ibril a.s. kebatilan penyembah berhala tak ada seseorangpun
memberi sya:a'at tanpa i<in Allah tiap-tiap orang hanya memikul dosanya
sendiri.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban men$auhi dosa-dosa besar ke%a$iban bersu$ud dan menyembah Allah
sa$a.
". Dan Lain*ain :
5abi Muhammad s.a.%. melihat malaikat $ibril - kali dalam bentuk aslinya yaitu
sekali %aktu menerima %ahyu pertama dan sekali lagi di Sidratul Muntaha;
a$uran supaya manusia $angan mengatakan dirinya su&i karena Allah sendirilah
yang mengetahui siapa yang tak%a kepada-5ya; orang-orang musyrik selalu
meperolok-olokkan Al Quraan
III. P $%UTUP
Surat An 5a$m mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan
risalah Muhammad s.a.%. dan Al Qur'an adalah %ahyu dari Allah menerangkan
kebatalan berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik yang tidak dapat
memberi man:aat dan mudharat menerangkan si:at orang-orang yang muhsin.
!an surat ini $uga menyebutkan sebahagian hakekat 3slam yang tersebut pada
Suhu:-suhu: Musa dan Suhu:-suhu: 3brahim..
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
55
RESUME AL QURAAN
0). SURAT AL QAMAR (&u*an)
I. MUQADDIMAH
5ama Al Qamar ()ulan) diambil dari perkataan Al Qamar yang terdapat
pada ayat pertama surat ini. .ada ayat ini diterangkan tentang terbelahnya bulan
sebagai mu'$i<at 5abi Muhammad s.a.%.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
.emberitaan bah%a datangnya hari kiamat sudah dekat semua yang ada pada
alam adalah dengan ketetapan Allah kehendak Allah pasti berlaku tiap-tiap
peker$aan manusia di&atat oleh malaikat.
2. Ki#a!ki#a! :
#isah kaum yang mendustakan rasul-rasul di masa dahulu seperti kaum 5uh
=Aad. *samud dan Fir'aun.
". Dan Lain*ain :
1rang-orang ka:ir dikumpulkan di akhirat dalam keadaan hina dan akan menerima
balasan yang setimpal; &elaan terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan ayat-
ayat Al Quraan.
III. P $%UTUP
Surat Al Qamar mengandung hal-hal yang berhubungan dengan $an$i dan
an&aman Allah keadaan umat-umat dahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka
agar men$adi pela$aran bagi umat-umat dahulu yang mnedustakan rasul-rasul
mereka agar men$adi pela$aran bagi umat-umat yang datang kemudian an&aman
kepada orang-orang ka:ir bah%a mereka akan di a<ab pada hari kiamat dan balasan
diterima oleh orang-orang yang tak%a di akhirat nanti.
Hubun.an #u+a( A*Qama+ -en.an #u+a( A+ Ra!maan :
7. Surat Al Qamar menerangkan keadaan orang-orang ka:ir di neraka dan keadaan
orang-orang mu@min di syurga se&ara garis besarnya sedang surat Ar /ahmaan
menerangkan se&ara agak luas.
-. urat Al Qamar menyebutkan a<ab yang ditimpakan kepada umat-umat dahulu
yang mendurhakai nabi-nabi mereka sedang surat Ar /ahmaan menyebutkan
ni@mat Allah yang telah dilimpahkan-5ya kepada hamba-hamba-5ya tetapi
kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
56
RESUME AL QURAAN
00. SURAT AR RAHMAA% (;an. Ma!a Pemu+a!)
I. MUQADDIMAH
!inamai Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah) diambil dari perkataan Ar
/ahmaan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ar /ahmaan adalah salah satu
dari nama-nama Allah. Sebahagian besar dari surat ini menerangkan kepemurahan
Allah s.%.t. kepada hamba-hamba-5ya yaitu dengan memberikan ni'mat-ni'mat
yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinyanya antara lain (
1. Keimanan :
Allah menga$ar manusia pandai berbi&ara pohon-pohonan dan tumbuh-
tumbuhan tunduk kepada Allah semua makhluk akan han&ur ke&uali Allah
Allah selalu dalam kesibukan seluruh alam merupakan ni'mat Allah terhadap
umat manusia manusia di&iptakan dari tanah dan $in dari api.
2. Hukum!ukum :
#e%a$iban mengukur menakar menimbang dengan adil.
". Dan Lain*ain :
Manusia dan $in tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah s.%.t. banyak
dari umat manusia yang tidak mensyukuri ni'mat *uhan; nubu%at tentang hal
hal yang akan ter$adi dan hal itu benar-benar ter$adi seperti tentang terusan Sues
dan .anama.

III. P $%UTUP
Surat Ar /ahmaan menyebutkan berma&am-ma&am ni'mat Allah yang telah
dilimpahkan kepada hamba-hamba-5ya yaitu dengan men&iptakan alam dengan
segala yang ada padanya. #emudian diterangkan pembalasan di akhirat keadaan
penghuni neraka dan keadaan penghuni surga dan diterangkan pula keadaan di
dalam surga yang di$an$ikan Allah kepada orang yang bertak%a.
Hubun.an #u+a( A+ Ra!maan -en.an #u+a( A* 3aa,i1a! :
7. #edua surat ini sama-sama menerangkan keadaan di akhirat dan keadaan di
syurga dan di neraka.
-. !alam surat Ar /ahmaan diterangkan a<ab yang ditimpakan kepada orang-orang
yang berdosa dan ni@mat yang diterima orang-orang yang bertak%a;di$elaskan
bah%a ada dua ma&am syurga yang disediakan bagi orang-orang mu@min. .ada
surat Al Jaa6i@ah diterangkan pembagian manusia di akhirat pada tiga golongan
yaitu golongan kiri golongan kanan dan golongan orang-orang yang lebih
dahulu beriman dan diterangkan pula bagaimana nasib masing-masing golongan
itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
67
RESUME AL QURAAN
02. SURAT AL 3AAQI1AH (Ha+i Kiama()

I. MUQADDIMAH
Surat Al Jaa6i'ah terdiri atas ID ayat termasuk golongan-golongan surat surat
Makkiyah diturunkan sesudah surat *haa 0aa.
!inamai Al Jaa6i'ah (0ari kiamat) diambil dari perkataan Al Jaa6i'ah
yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
0uru hara di%aktu ter$adinya hari kiamat manusia di%aktu berhisab terbagi atas
tiga golongan yaitu golongan yang bersegera men$alankan kebaikan golongan
kanan dan golongan yang &elaka serta balasan yang diperoleh oleh masing-
masing golongan bantahan Allah terhadap keingkaran orang yang mengingkari
adanya *uhan hari berbangkit dan adanya hisab Al Qur'an berasal dari Fauh
Mah:uu<h.
2. Dan Lain*ain :
Cambaran tentang syurga dan neraka.
III. P$%UTUP
Surat Al Jaa6i'ah menerangkan tentang keadaan hari kiamat balasan yang
diterima oleh orang-orang mu'min dan orang ka:ir. #emudian diterangkan
pen&iptaan manusia tumbuh-tumbuhan dan api sebagai bukti kekuasaan Allah dan
adanya hari berbangkit.
Hubun.an #u+a( A* 3aa,i1a! -en.an #u+a( A* Ha-ii- :
7. Surat Al Jaa6i@ah diakhiri dengan perintah bertasbih dengan menyebut nama
*uhan Maha .en&ipta lagi Maha .emelihara sedang pada permulaan surat Al
0adiid disebutkan bah%a apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
bertasbih kepada Allah.
-. !alam surat Al Jaa6i@ah disebut orang-orang yang bersegera (As Saabi6uun)
sedang pada surat Al 0adiid diterangkan kemana orang-orang itu harus
bersegera.
8. Sama-sama menerangkan kekuasaan Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
61
RESUME AL QURAAN
04. SURAT AL HADIID (&e#i)
I. MUQADDIMAH

Surat Al 0adiid terdiri atas -I ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat A< Bal<alah.
!inamai Al adiid (Be!i) diambil dari perkataan Al 0adiid yang terdapat
pada ayat -2 surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinyanya antara lain (
1. Keimanan :
0anya kepada Allah kembali semua urusan beberapa si:at Allah dan beberapa
Asmaa-ul 0usna serta pernyataan kekuasaan Allah di langit dan di bumi.
2. Hukum!ukum :
.erintah mena:kahkan harta.
". Dan Lain*ain :
#eadaan orang-orang muna:ik di hari kiamat; hakikat kehidupan dunia dan
kehidupan akhirat; tu$uan pen&iptaan besi; tu$uan diutusnya para rasul;
kehidupan kerahiban dalam agama 5asrani bukan berasal dari a$aran 5abi 3sa
a.s.; &elaan kepada orang-orang bakhil dan orang yang menyuruh orang-orang
lain berbuat bakhil.
III. P $%UTUP
Surat Al 0adiid pada umumnya menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan
an$uran berna:kah dan membelan$akan harta di $alan Allah. !an $uga menerangkan
bah%a Allah mengutus para nabi dengan memba%a agama untuk kebahagiaan hidup
manusia disamping itu men&iptakan besi yang berman:aat bagi manusia dalam
kehidupannya dan untuk mempertahankan agama yang diba%a oleh rasul-rasul itu.
Hubun.an #u+a( A* Ha-ii- -en.an #u+a( A* Mu>aa-i*a! :
7. .ada surat Al 0adiid disebutkan beberapa Al Asmaa-ul 0usna di antaranya ialah
@Al )athin? dan ?mengetahui segala sesuatu? sedang pada surat Al Mu$aadilah
disebutkan bah%a Allah mengetahui pembi&araan-pembi&araan yang
dirahasiakan.
-. .ada akhir surat Al 0adiid disebutkan bah%a Allah mempunyai karunia-5ya
kepada %anita yaitu dengan menghilangkan hal-hal yang merugikan pihak
%anita pada hukum <hihar yang berlaku di kalangan Arab 4ahiliyah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
62
RESUME AL QURAAN
05. SURAT AL MU?AADILAH
(3ani(a ;an. Men.a>ukan <u.a(an)
I. MUQADDIMAH
.ada a%al surat ini disebutkan bantahan seorang perempuan menurut ri%ayat
bernama #haulah binti *sa =labah terhadap sikap suaminya yang telah
men<hiharnya. 0al ini diadukan kepada /asulullah s.a.%. dan dia menuntut supaya
beliau memberikan putusan yang adil dalam persoalan itu. !inamai $uga Al
Mu$aadalah yang berarti perbantahan.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Hukum!ukum :
0ukum <hihar dan sangsi-sangsi bagi orang yang melakukannya bila ia menarik
kembali perkataannya larangan men$adikan musuh Allah sebagai teman.
2. Dan Lain*ain :
Men$aga adab sopan santun dalam suatu ma$ilis pertemuan; adab sopan santun
terhadap /asulullah s.a.%.
III. P $%UTUP
Surat ini menerangkan tentang <hihar dan hukumnya larangan mengambil orang
ka:ir sebagai teman akrab serta beberapa hal yang berhubungan dengan adab sopan
santun.
Hubun.an #u+a( A* Mu>aa-i*a! -en.an #u+a( :
7. .ada akhir surat Al Mu$aadilah Allah mengatakan bah%a agama Allah akan
menang sedang pada permulaan surat Al 0asyr diterangkan salah satu
kemenangan itu yaitu pengusiran )ani 5adhir dari Madinah.
-. !alam surat Al Mu$aadilah Allah menyebutkan bah%a orang-orang yang
menentang Allah dan rasul-5ya akan mendapat kebinasaan sedang pada surat
Al 0asyr Allah menyebutkan bah%a orang-orang yang menentang Allah dan
rasul-5ya akan mendapat a<ab yang sangat.
8. !alam surat Al Mu$aadilah Allah menyebutkan orang-orang muna:ik dan yahudi
dan bagaimana mereka bantu-membantu dalam memusuhi kaum muslim sedang
dalam surat Al 0asyr disebutkan kekalahan yang menimpa mereka dan
persatuan mereka tidak dapat menolong mereka sedikit pun.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6"
RESUME AL QURAAN
06. SURAT AL HAS;R (Pen.u#i+an)
I. MUQADDIMAH
Surat Al 0asyr terdiri atas -> ayat termasuk golongan surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat Al )ayyinah. Dinamai !urat ini Al a!yr ("engu!iran)#
diambil dari perkataan Al 0asyr yang terdapat pada ayat - surat ini. !i dalam
surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku +ahudi yang bernama )ani 5adhir
yang berdiam di sekitar kota Madinah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
Apa yang berada di langit dan di bumi semuanya bertasbih memu$i Allah Allah
pasti mengalahkan musuh-5ya dan musuh-musuh /asul-5ya Allah mempunyai
Al Asmaa-ul 0usna keangungan Al Qur'an dan ketinggian martabatnya.
2. Hukum!ukum :
Kara pembagian harta :ai-i perintah bertak%a dan menyiapkan diri untuk
kehidupan ukhra%i.
". Dan Lain*ain :
)eberapa si:at orang-orang muna:ik dan orang-orang ahli kitab yang ter&ela;
peringatan-peringatan untuk kaum muslimin.
III. P$%UTUP
Surat ini menerangkan tentang bagaimana seharusnya sikap setia orang 3slam
terhadap orang-orang yang tidak 3slam yang melakukan tindakan-tindakan yang
merugikan umat 3slam sebagai yang dilakukan oleh )ani 5adhir hukum :ai-3 dan
pembagiannya ke%a$iban bertak%a ketinggian dan keagungan Al Quran kemudian
ditutup dengan menyebut sebahagian Al Asmaa ul 0usna.
Hubun.an #u+a( A* Mu>aa-i*a! -en.an #u+a( :
!alam surat Al 0asyr disebutkan bagaimana orang-orang muna:ik saling tolong
menolong dengan orang-orang +ahudi dalam memusuhi kaum muslimin sedang
dalam surat Al mumtahanah Allah melarang orang muslim mengangkat orang-orang
ka:ir men$adi pemimpin atau men$adikan mereka teman setia. !alam pada itu
dibolehkan beker$a sama tolong menolong dengan merekaselama mereka tidak
memusuhi kaum muslimin.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6)
RESUME AL QURAAN
27. SURAT AL MUMTAHA%AH (3ani(a ;an. Diu>i)

I. MUQADDIMAH
Surat Al Mumtahanah terdiri atas 78 ayat termasuk golongan surat-surat
Madaniyyah diturunkan sesudah surat Al Ah<ab. Dinamai dengan Al
Mumtahanah ($anita yang u%i)# diambil dari kata Famtahinuuhunna yang
berarti maka u$ilah mereka yang terdapat pada ayat 7A surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
1. Hukum!ukum :
Farangan mengadakan hubungan persahabatan dengan orang-orang ka:ir yang
memusuhi 3slam sedang dengan orang-orang ka:ir yang tidak memusuhi 3slam
boleh mengadakan persahabatan hukum perka%inan bagi orang-orang yang
pindah agama.
2.Ki#a!ki#a! :
#isah 3brahim a.s. bersama kaumnya sebagai &ontoh dan teladan bagi orang-
orang mu'min.
III. P$%UTUP
Surat ini menerangkan tentang pergaulan orang-orang muslim mengadakan
hubungan persahabatan dengan orang-orang ka:ir dan meninggalkan orang-orang
mu'min sedang surat Ash Sha:: menguatkannya dengan mengan$urkan agar
ber$ihad di $alan Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
60
RESUME AL QURAAN
21. SURAT ASH SHAFF

I. MUQADDIMAH
Surat Ash Sha:: terdiri atas 7> ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah.
Dinamai dengan A!h &ha''# karena pada ayat > surat ini terdapat kata Sha::an
yang berarti satu barisan. Ayat ini menerangkan apa yang diridhai Allah sesudah
menerangkan apa yang dimurkai-5ya. .ada ayat 8 diterangkan bah%a Allah murka
kepada orang yang hanya pandai berkata sa$a tetapi tidak melaksanakan apa yang
diu&apkannya. !an pada ayat > diterangkan bah%a Allah menyukai orang yang
mempraktekkan apa yang diu&apkannya yaitu orang-orang yang berperang pada
$alan Allah dalam satu barisan.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada-5ya an$uran ber$ihad
pada $alan Allah. .engikut-pengikut 5abi Musa dan 3sa a.s. pernah mengingkari
a$aran-a$aran nabi mereka. !emikian pula kaum musyrikin Mekah ingin hendak
memadamkan &ahaya Allah (agama 3slam). Ampunan Allah dan syurga dapat
di&apai dengan iman dan ber$uang menegakkan kalimah Allah dengan harta dan
$i%a.
III. P$%UTUP
Surat ini mengan$urkan supaya orang-orang mu'min selalu menyesuaikan
u&apan dengan perbuatan dan menerima ta%aran Allah yaitu ampunannya dan
syurga dapat di&apai dengan iman dan ber$ihad di $alan Allah dengan harta dan $i%a.
Hubun.an #u+a( A#!S!a99 -en.an #u+a( A* ?um1a! :
7. Sama-sama dimulai dengan sabbaha lillahi bertasbih kepada Allah
dan bah%a Allah Maha .erkasa lagi Maha )i$aksana.
-. .ada surat Ash Sha:: diterangkah bah%a orang +hudi adalah orang-
orangt yang sesatdan :asik sedang pada surat Al 4umu'ah
diterangkan lagi bah%a mereka adalah orang bodoh seperti keledai
yang memba%a buku-buku yang banyak tetapi tidak dapat
memahaminya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
62
RESUME AL QURAAN
22. SURAT AL ?UMU1AH (Ha+i ?um1a()
I. MUQADDIMAH
Surat Al 4umu'ah terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat
Madaniyyah diturunkan sesudah surat AS Sha:. 5ama surat Al 4umu'ah diambil dari
kata Al 4umu'ah yang terdapat pada ayat I surat ini yang artinya hari 4um'at.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Men$elaskan si:at-si:at orang-orang muna:ik dan si:at-si:at buruk pada
umumnya diantaranya berdusta bersumpah palsu dan penakut menga$ak orang-
orang mu'min supaya ta'at dan patuh kepada Allah dan /asul-5ya dan supaya
bersedia mena:kahkan harta untuk menegakkan agama-5ya sebelum a$al datang.
III. P$%UTUP
Surat Al 4umu'ah menerangkan tentang pengutusan 5abi Muhammad s.a.%. dan
men$elaskan bah%a umatnya akan men$adi mulia karena a$arannya disusul dengan
perumpamaan orang-orang +ahudi dan kebohongan pengakuan mereka dan
kemudian diakhiri dengan ke%a$iban shalat 4um'at.
Hubun.an #u+a( A* ?umu1a! -en.an #u+a( Munaa9i,un :
7. .ada surat Al 4umu'ah ini menerangkan bah%a orang muslim akan mulia karena
a$aran 5abi Muhammad Sa%. Sedang pada surat Al Munaa:i6un diterangkan
bah%a orang-orang muna:ik karena tidak amu men$alankan a$aran nabi men$adi
sesat dan hina.
-. !alam surat Al 4umu'ah orang disyryh meninggalkan perniagaannya untuk pergi
shalat $um'at sedang pada surat Al Munaa:i6un diperingatlak agar harta benda
dan anak $angan sampai melalaikan orang ingat kepada Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
64
RESUME AL QURAAN
2". SURAT AL MU%AAFIQUU% (O+an.=+an. ;an. Muna9ik)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat Al 0a$$. &urat ini dinamai Al Munaa'i(uun yang artinya
orang-orang muna:ik karena surat ini mengungkapkan si:at-si:at orang-orang
muna:ik.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
#eterangan tentang orang-orang muna:ik dan si:at-si:at mereka yang buruk
diantaranya ialah pendusta suka bersumpah palsu sombong kikir dan tidak
menepati $an$i peringatan kepada orang-orang mu'min supaya harta benda dan
anak-anaknya tidak melalaikan mereka insya: kepada Allah dan an$uran supaya
mena:kahkan sebagian dari re<ki yang diperoleh.
III. P$%UTUP
Surat Al Munaa:i6uun menerangkan si:at-si:at orang muna:i6 dan mengandung
an$uran untuk berkorban dengan harta benda.
Hubun.an #u+a( A* Munaa9i,uun -en.an #u+a( A( Ta.!aabun :
7. !alam surat Al Munaa:i6un diterangkan si:at-si:at orang muna:ik dan pada surat
At *aghaabun diterangkan si:at-si:at orang ka:ir.
-. !alam surat Al Munaa:i6un Allah memperingatkan bah%a harta benda dan
anak-anak $angan sampai melalaikan seseorang dari mengingat Allah dan pada
surat At *aghaabun ditegaskan bah%a harta benda dan anak-anak itu adalah
&obaan dan u$ian bagi keimanan seseorang.
8. #edua surat ini sama-sama menga$ak agar mena:kahkan harta benda untuk
menegakkan agama Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
65
RESUME AL QURAAN
2). SURAT AT TA<HAA&U%
(Ha+i Dinam'akkan Ke#a*a!anke#a*a!an)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 79 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat At *ahrim.)ama At Taghaabun# diambil dari kata at
taghaabun yang terdapat pada ayat ke I yang artinya ( hari dinampakkan kesalahan-
kesalahan..
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
1. Keimanan :
Seluruh isi alam bertasbih kepada Allah s.%.t. pen$elasan tentang kekuasaan
Allah s.%.t. serta keluasan ilmu-5ya penegasan bah%a semua yang ter$adi
dalam alam ini adalah atas i<in Allah.
2. Hukum!ukum :
.erintah ta'at kepada Allah dan /asul perintah supaya bertak%a dan
mena:kahkan harta.
". Dan Lain*ain :
.eringatan kepada orang-orang ka:ir tentang nasib orang-orang dahulu yang
mendurhakai /asul-rasul; di antara isteri-isteri dan anak-anak adalah &obaan dan
u$ian bagi manusia.
III. P$%UTUP
.ada surat At *aghaabun Allah memberi peringatan kepada kaum musyrikin
tentang a<ab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya dan memberi hiburan
kepada 5abi bah%a keingkaran orang-orang ka:ir itu tidak akan mendatangkan
medarat kepadanya.
Hubun.an #u+a( A( Ta,!aabun -en.an #u+a( A(! T!a*aa, :
!alam surat At *aghaabun bah%a di antara istri-istri dan anak-anak yang
nmen$adi musuh dan permusuhan antara suami dan istri mungkin memba%a
kepada per&eraian (talak) maka di dalam surat Ath *halaa6 diterangkan hukum-
hukum talak se&ara ringkas.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
66
RESUME AL QURAAN
20. SURAT ATH TALAAQ (Ta*ak)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 7- ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat Al 3nsaan. Dinamai !urat Ath Thalaa( karena
kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah talak dan yang berhubungan dengan
masalah itu.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
!alam surat ini diterangkan hukum-hukum mengenai thala6 iddah dan
ke%a$iban masing-masing suami dan isteri dalam masa-masa tala6 dan iddah agar
tak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. #emudian disebutkan perintah kepada orang-orang mu'min supaya
bertak%a kepada Allah yang telah mengutus seorang /asul yang memberikan
petun$uk kepada mereka. Maka siapa yang beriman akan dimasukkan ke dalam
syurga dan kepada yang ingkar diberikan peringatan bagaimana nasibnya orang-
orang ingkar di masa dahulu.
III. P$%UTUP
Surat Ath *halaa6 mengandung hukum-hukum yang mengenai talak dan yang
berhubungan dengan masalah itu dan merupakan kelengkapan dari hukum talak
yang tersebut dalam surat Al )a6arah ayat --- sampai dengan ->-.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
177
RESUME AL QURAAN
22. SURAT AT TAHRIIM (Men.!a+amkan)
I. MUQADDIMAH
!inamai !urat At Tahriim karena pada a%al surat ini terdapat kata tuharrim
yang kata asalnya adalam At *ahriim yang berarti mengharamkan
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
#esempatan bertaubat itu hanyalah di dunia sa$a segala amal perbuatan manusia
di dunia akan dibalas di akhirat.
2. Hukum!ukum :
Farangan mengharamkan apa yang dibolehkan Allah s.%.t. ke%a$iban
membebaskan diri dari sumpah yang diu&apkan untuk mengharamkan yang halal
dengan membayar ka::arat ke%a$iban memelihara diri dan keluarga dari api
neraka perintah memerangi orang-orang ka:ir dan muna:i6 dan berlaku keras
terhadap mereka di %aktu perang.
III. P $ % U T U P
Surat At *ahriim menerangkan tentang hubungan /asulullah s.a.%. dengan
isteri-isterinya diikuti dengan keharusan bagi orang-orang mu'min untuk bertaubat
dan ditutup dengan &ontoh-&ontoh %anita-%anita yang baik dan yang buruk.
Hubun.an #u+a( A( Ta!+iim -en.an #u+a( A* Mu*k :
!alam surat At *ahriim diterangkan bah%a Allah mengetahui seluruh rahasia
sedang pada surat Al Mulk ditegaskan lagi bah%a6 Allah mengetahui segala rahasia
karena Allah menguasai seluruh alam.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
171
RESUME AL QURAAN
24. SURAT AL MULK (Ke+a>aan)

I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 8A ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Ath *huur. )ama A* Mulk diambil dari kata AF Mulk
yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya kera$aan atau kekuasaan.
!inamai pula surat ini dengan *abaarak (maha su&i).
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
0idup dan mati u$ian bagi manusia Allah men&iptakan langit berlapis-lapis dan
semua &iptaan-5ya mempunyai keseimbangan perintah Allah untuk memperhatikan
isi alam semesta a<ab yang dian&amkan kepada orang-orang ka:ir dan $an$i Allah
kepada orang-orang mu'min Allah men$adikan bumi sedemikian rupa hingga
mudah bagi manusia untuk men&ari re<ki peringatan Allah kepada manusia tentang
sedikitnya mereka yang bersyukur kepada ni'mat Allah.
III. P$%UTUP
Surat Al Mulk menun$ukan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang
terdapat dialam semesta dan mengan$urkan agar manusia memperhatikannya dengan
seksama sehingga mereka beriman kepada-5ya. )ilamana manusia itu tetap
mengingkari Allah akan men$atuhkan a<ab kepada mereka.
Hubun.an #u+a( A( Ta!+iim -en.an #u+a( A* Qa*am :
7. .ada akhir surat Al Mulk Allah menga&am orang-orang yang tidak bersyukur
kepada nikmat Allah dengan mengeringkan bumi atas mereka sedang dalam
surat Al 6alam diberi &ontoh tenteng a<ab kepada orang-orang yang tidak
bersyukur terhadap nikmat Allah.
-. #edua surat ini sama-sama memberikan an&aman kepada orang-orang ka:ir.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
172
RESUME AL QURAAN
25. SURAT AL QALAM (Ka*am)
I. MUQADDIMAH

Surat ini terdiri atas 2- ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al =Ala6. )ama A* Qalam diambil dari kata AF Qalam
yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya pena. Surat ini dinamai
pula dengan surat 5un (huru: nun).
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
5abi Muhammad s.a.%. bukanlah orang yang gila melainkan manusia yang
berbudi pekerti yang agung larangan bertoleransi di bidang keper&ayaan larangan
mengikuti orang-orang yang mempunyai si:at-si:at yang di&ela Allah nasib yang
dialami pemilik-pemilik kebun sebagai &ontoh orang-orang yang tidak bersyukur
terhadap ni'mat Allah ke&aman-ke&aman Allah kepada mereka yang ingkar dan
a<ab yang akan menimpa mereka Al Qur'an adalah peringatan bagi seluruh umat.
III. P $ % U T U P
Surat Al Qalam berisi bantahan dari orang-orang musyrikin terhadap 5abi
Muhammad s.a.%. dan memperingatkan agar $angan mengikuti kemauan mereka.
Mereka itu mendapat penghinaan pada hari kiamat akibat perbuatan mereka.
Hubun.an #u+a( A* Qa*am -en.an #u+a( A* Ha,,a! :
7. !alam surat Al Qalam disebutkan tentang hari kiamat se&ara umum sedangkan
dalam surat Al 0a66ah di$elaskan se&ara terperin&i mengenai peristi%a-peristi%a
hari kiamat itu.
-. !alam surat Al Qalam diterangkan orang-orang yang mendustakan Al Qur'an
dan an&aman a<ab atas mereka sedangkan dalam surat Al 0a66ah diterangkan
orang-orang <<aman dahulu yang telah mendustakan rasul-rasul dan ma&am-
ma&am a<ab yang telah menimpa mereka.
8. !alam surat Al Qalam Allah membantah tuduhan orang-orang musyrikin bah%a
5abi Muhammad Sa%. 1rang gila sedang dalam surat Al 0a66ah Allah
membantah tuduhan bah%a 5abi Muhammad Sa%. Seorang penyair.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17"
RESUME AL QURAAN
26. SURAT AL HAAQQAH (Ha+i Kiama()
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 2- ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Mulk. )ama A* aa((ah diambil dari kata Al
0aa66ah yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya hari kiamat.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.eringatan tentang a<ab yang ditimpakan kepada kaum-kaum *samud =Aad
Fir'aun kaum 5uh dan kaum-kaum sebelum mereka yang mengingkari rasul-rasul
mereka pada hari kiamat ke$adian-ke$adian pada hari kiamat dan hari berhisab
penegasan Allah bah%a Al Qur'an itu benar-benar %ahyu Allah.
III. P $ % U T U P
Surat Al 0a66ah memberi peringatan kepada mereka yang tidak mentaati
/asulullah Sa%. dengan memberikan &ontoh-&ontoh tenteng a<ab yang di timpakan
kepada kaum terdahulu yang mengingkari rasul-rasul-5ya.
Hubun.an #u+a( A* Haa,,a! -en.an #u+a( A* Ma1aa+i> :
7. Surat Al Ma'aari$ melengkapi surat Al 0a66ah tentang hari kiamat dan hari
berhisab.
-. !alam surat Al 0a666h disebutkan - golongan manusia pada hari kiamat yaitu
ahli surga yang menerima kitab dari sebekah kanannya dan ahli neraka yang
menerima kitab dari sebelah kirinya sedangka surat Al Ma'aari$ menerangkan
si:at-si:at kedua golongan itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17)
RESUME AL QURAAN
47. SURAT AL MA1AARI? (Tem'a((em'a( %aik)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas >> ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al 0aa66ah. Perkataan ;Al a#aarij< yang men$adi nama
bagi surat ini adalah kata $amak dari Mi'ra$ diambil dari perkataan Al Ma'aari$
yang terdapat pada ayat 8 yang artinya menurut bahasa tempat naik. Sedang para
ahli ta:sir memberi arti berma&am-ma&am diantaranya ialah langit ni'mat
karunia dan dera$at atau tingkatan yang diberikan Allah s.%.t. kepada ahli surga.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.erintah bersabar kepada 5abi Muhammad s.a.%. dalam menghadapi e$ekan-
e$ekan dan keingkaran orang-orang ka:ir ke$adian-ke$adian pada hari kiamat a<ab
Allah tak dapat dihindarkan dengan tebusan apapun si:at-si:at manusia yang
mendorongnya ke api neraka amal-amal perbuatan yang dapat memba%a manusia
ke martabat yang tinggi peringatan Allah akan mengganti kaum yang durhaka
dengan kaum yang lebih baik.
III. P $ % U T U P
Surat Al Ma'aari$ menerangkan si:at-si:at yang buruk serta memberi petun$uk
kepada $alan-$alan yang dapat men&apain kemuliaan dan dera$at yang tinggi.
Hubun.an #u+a( A* Ma1aa+i> -en.an #u+a( %u! :
7. .ada akhir surat Al Ma'aari$ Allah menerangkan bah%a !ia berkuasa
menggantiu kaum yang durhaka men$adi kaum yang lebih baik sedang dalam
surat 5uh dibuktikan dengan penenggelaman kaum 5uh yang durhaka.
-. #edua surat ini dimulai dengan an&aman a<ab kepada orang-oranga ka:ir.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
170
RESUME AL QURAAN
41. SURAT %UH (%abi %u!)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas -9 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat An 5ahl. Dinamakan dengan !urat )uh karena surat
ini seluruhnya men$elaskan da'%ah dan do'a 5abi 5uh a.s.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
A$akan 5abi 5uh a.s. kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah s.%.t. serta
bertaubat kepada-5ya perintah memperhatikan ke$adian alam semesta dan ke$adian
manusia yang merupakan mani:estasi kebesaran Allah siksaan Allah di dunia dan
akhirat bagi kaum 5uh yang tetap ka:ir do'a 5abi 5uh a.s.
III. P $ % U T U P
Surat 5uh men$elaskan da'%ah 5abi 5uh a.s. kepada kaumnya dan tantangan
mereka kemudian a<ab yang ditimpakan kepada mereka.
Hubun.an #u+a( %u! -en.an #u+a( A* ?in :
7. #edua surat ini mempunyai persamaan antara lain (
a. Menggambarkan dak%ah nabi dan sikap la%an-la%annya.
b. Menerangkan a<ab yang akan ditimpakan atas mereka yang durhaka.
-. !alam surat 5uh Allah memerintahkan agar minta ampun kepada-5ya nis&aya
!ia akan melimpahkan harta dan anak sedang dalam Al $in bah%a mereka yang
hidup dengan benar akan mendapatkan re<eki yang besar dari Allah.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
172
RESUME AL QURAAN
42. SURAT AL ?I% (?in)
I. MUQADDIMAH
Surat Al 4in terdiri atas -9 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al A'raa:. Dinamai Al +in (%in ) diambil dari perkataan
Al 4in yang terdapat pada ayat pertama surat ini. .ada ayat tersebut dan ayat-ayat
berikutnya diterangkan bah%a $in sebagai makhluk halus telah mendengar
pemba&aan Al Qur'an dan mereka mengikuti a$aran Al Qur'an tersebut.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.engetahuan tentang $in diperoleh 5abi Muhammad s.a.%. dengan $alan %ahyu
pernyataan iman segolongan $in kepada Allah $in ada yang mu'min ada pula yang
ka:ir $an$i Allah kepada $in dan manusia untuk melimpahkan re<ki-5ya kalau
mereka mengikuti $alan yang lurus $an$i perlindungan Allah terhadap 5abi
Muhammad s.a.%. dan %ahyu yang diba%anya.
III. P $ % U T U P
Surat Al 4in menerangkan bah%a Al Qur'an disamping petun$uk bagi manusia
$uga sebagai petun$uk bagi $in.
Hubun.an #u+a( A* ?in -en.an #u+a( A* MuCCammi* :
7. Surat Al 4in menerangkan ketak$uban segolongan $in yang mendengarkan
pemba&aan Al Qur'an se>dang pada surat Al Mu<<ammil Allah memerintahkan
kepada 5abi muhammad Sa%. memeba&a Al Qur'6n pada saat malam.
-. .ada surat Al $in diterangkan bah%a orang-orang ka:ir mekkah selalu
mengganggu 5abi Muhammad Sa%. bila beliau sembahyang sedang surat Al
Mu<<ammil memerontahkan agar 5abi Muhammad Sa%. menger$akan
sembahyang malam untuk menguatkan $i%anya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
174
RESUME AL QURAAN
4". SURAT AL MUDDAMMIL (O+an. ;an. &e+#e*imu()
I. MUQADDIMAH
Surat Al Mu<<ammil terdiri atas -A ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al Qalam. Dinamai Al Muzzammil (,rang
yang ber!elimut ) diambil dari perkataan Al Mu<<ammil yang terdapat pada ayat
pertama surat ini. +ang dimaksud dengan orang yang berkemul ialah 5abi
Muahammad s.a.%.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
.etun$uk-petun$uk yang harus dilakukan oleh /asulullah s.a.%. untuk
menguatkan rohani guna persiapan menerima %ahyu yaitu dengan bangun di
malam hari untuk bersembahyang taha$$ud memba&a Al Qur'an dengan tartil
bertasbih dan bertahmid perintah bersabar terhadap &elaan orang-orang yang
mendustakan /asul. Akhirnya kepada umat 3slam diperintahkan untuk
bersembahyang taha$$ud ber$ihad di $alan Allah memba&a Al Qur'an mendirikan
sembahyang menunaikan <akat membelan$akan harta di$alan Allah dan memohon
ampunan kepada Allah s.%.t.
III. P $ % U T U P
Surat Al Mu<<ammil menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan petun$uk-
petun$uk Allah untuk menguatkan $i%a bagi seseorang yang akan melakukan tugas
yang berat.
Hubun.an #u+a( A* MuCCammi* -en.an #u+a( A* Mu--a(#(+i+ :
7. #edua surat ini sama-sama dimulai dengan seruan kepada 5abi Muhammad.
-. Surat Al Mu<<ammil berisi perintah bangun di malam hari sembahyang tahha$ud
dan memeba&a Al 6ur'an untuk menguatkan $i%a seseorang sedang surat Al
Maddatstsir berisi perinta mensu&ukan diri dan bersabar.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
175
RESUME AL QURAAN
4). SURAT AL MUDDATSTSIR (O+an. ;an. &e+kemu*)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Muddatstsir terdiri atas 2D ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al Mu<<ammil. Dinamai Al Muddat!t!ir
(,rang yang berkemul) diambil dari perkataan Al Muddatstsir yang terdapat
pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.erintah untuk mulai berda'%ah mengagungkan Allah membersihkan pakaian
men$auhi ma'siat memberikan sesuatu dengan ikhlas dan bersabar dalam
men$alankan perintah dan men$auhi larangan Allah Allah akan menga<ab orang-
orang yang menentang 5abi Muhammad s.a.%. dan mendustakan Al Qu'an tiap-tiap
manusia terikat dengan apa yang telah ia usahakan.
III. P $ % U T U P
Surat ini mengandung perintah Allah kepada 5abi Muhammad s.a.%. untuk
melakukan da'%ah disertai an&aman bagi orang yang menghalang-halangi da'%ah.
Hubun.an #u+a( A* Mu--a(#(#i+ -en.an #u+a( A* QiAAama! :
7. Surat Al Muddatstsir menerangkan bah%a %alaupun keterangan apa sa$a yang
dikemukakan kepada orang-orang ka:ir mereka tidak akan per&aya dengan
adanya hari kiamat dan tidak takut kepadanya sedangkan pada surat Al
Qiyyamah Allah menegaskan bah%a hari kiamat itu pasti ter$a disertai dengan
bukti-buktinya.
-. !alam surat Al Muddatstir diterangkan bah%a orang-orang ka:ir mendustakan
Al Qur'an sedangkan dalam surat Al Qiyyamah Allah men$amin tetapnya Al
Qur'an dalam ingatan nabi dan menga$arkan ba&aannya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
176
RESUME AL QURAAN
40. SURAT AL QI;AAMAH (Ha+i Kiama()
I. MUQADDIMAH
Surat Al Qiyaamah terdiri atas >A ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al Qaari'ah. Dinamai Al Qiyaamah (ari
kiamat) diambil dari perkataan Al Qiyaamah yang terdapat pada ayat pertama
surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
#epastian ter$adinya hari kiamat dan huru-hara yang ter$adi padanya $aminan
Allah terhadap ayat-ayat Al Qur'an dalam dada 5abi sehingga 5abi tidak lupa
tentang urutan arti dan pemba&aannya &elaan Allah kepada orang-orang musyrik
yang lebih men&intai dunia dan meninggalkan akhirat keadaan manusia di %aktu
sakaratil maut.
III. P $ % U T U P
Surat Al Qiyaamah menerangkan tentang hari kiamat disertai dengan bukti-
buktinya dan keadaan pada hari kiamat tersebut.
Hubun.an #u+a( A* QiAaama! -en.an #u+a( A* In#aan :
7. Surat Al Qiyyamah diakhiri dengan peringatan kepada manusia akan asl
ke$adiannya sedang surat Al 3nsaan dimulai pula dengan peringatan tersebut
serta memberinya petun$uk akan $alan yang memba%a manusia pada
kesempurnaan.
-. #edua surat ini sama-sama men&ela orang yang lebih men&itai dunia dari pada
akhirat.
8. Surat Al Qiyyamah menerangkan huru-hara pada hari kiamat dan a<ab yang
dialami orang-orang ka:ir di %aktu itu se8dang surat Al 3nsaan menerangkan
keadaan yang dialami orang-orang yang berta6%a dan berbakti diakhirat dan di
dalam surag nanti.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
117
RESUME AL QURAAN
42. SURAT AL I%SAA% (Manu#ia)
I. MUQADDIMAH
Surat Al 3nsaan terdiri atas 87 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat Ar /ahmaan. Dinamai Al -n!aan (Manu!ia) diambil
dari perkataan Al 3nsaan yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya yaitu (
.en&iptaan manusia petun$uk-petun$uk untuk men&apai kehidupan yang
sempurna dengan menempuh $alan yang lurus memenuhi na<ar memberi makan
orang miskin dan anak yatim serta orang yang dita%an karena Allah takut kepada
hari kiamat menger$akan sembahyang dan sembahyang taha$$ud dan bersabar dalam
men$alankan hukum Allah gan$aran terhadap orang yang mengikuti petun$uk dan
an&aman terhadap orang yang mengingkarinya.
III. P $ % U T U P
Surat Al 3nsaan menerangkan bah%a setelah manusia di&iptakan manusia diberi
petun$uk untuk men&apai kehidupan yang sempurna ada yang mengingkari dan ada
yang tidak mengikutinya gan$aran bagi mereka yang mengikuti dan an&aman bagi
mereka yang tidak mengikutinya.
Hubun.an #u+a( A* In#aan -en.an #u+a( A* Mu+#a*aa( :
7. Surat Al 3nsaan menerangkan tentang an&aman Allah terhadap orang-orang yang
durhaka sedang pada surat Al Mursalaat Allah bersumpah semua an&amannya
itu pasti ter$adi.
-. Surat Al 3nsaan menerangkan tentang ke$adian manusia se&ara umum sedang Al
Mursalaat menerangkan ke$adian itu se&ara terperin&i.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
111
RESUME AL QURAAN
44. SURAT AL MURSALAAT (Ma*aika( ;an. Diu(u#)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Mursalaat terdiri atas 2A ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al 0uma<ah. Dinamai Al Mur!alaat
(Malaikat.malaikat yang diutu!) diambil dari perkataan Al Mursalaat yang
terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.enegasan Allah bah%a semua yang dian&amkan-5ya pasti ter$adi peristi%a-
peristi%a yang ter$adi sebelum hari berbangkit peringatan Allah akan kehan&uran
umat-umat yang dahulu yang mendustakan nabi-nabi dan asal ke$adian manusia dari
air yang hina keadaan orang ka:ir dan orang mu'min di hari kiamat.
III. P $ % U T U P
Surat Al Mursalaat menerangkan a<ab yang akan diderita oleh orang-orang yang
menolak kebenaran yang diba%a oleh 5abi Muhammad s.a.%. sebagaimana a<ab
yang telah diderita umat-umat yang dahulu yang menolak kebenaran yang diba%a
rasul-rasul mereka.
Hubun.an #u+a( A* Mu+#a*aa( -en.an #u+a( An %aba :
7. #edua surat ini sama-sama menerangkan neraka tempat orang-orang ka:ir
menerima a<ab dan keadaan surga tempat orang-orang berta6%a merasakan
nikmat Allah.
-. !alam surat Al Mursalaat menerangkan tentang yaumul :ashl (hari keputusan
sedang An 5aba men$elaskannya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
112
RESUME AL QURAAN
45. SURAT A% %A&A1 (&e+i(a &e#a+)
I. MUQADDIMAH
Surat An 5aba' terdiri atas >A ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Ma'aari$. !inamai An 5aba' ( )erita besar ) diambil
dari perkataan An 5aba' yang terdapat pada ayat - surat ini. 6inamai juga ;#Amma
yata!aa aluundiambil dari perkataan 'Amma yatasaa aluun yang terdapat pada
ayat 7 surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
1. Keimanan :
.engingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit dan
an&aman Allah terhadap sikap mereka itu kekuasaan-kekuasaan Allah yang
terlihat dalam alam sebagai bukti adanya hari berbangkit peristi%a-peristi%a
yang ter$adi pada hari berbangkit a<ab yang diterima orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Allah serta kebahagiaan yang diterima orang-orang
mu'min di hari kiamat penyesalan orang ka:ir di hari kiamat.
III. P $ % U T U P
Surat An 5aba' menerangkan pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari
berbangkit an&aman Allah terhadap sikap mereka a<ab yang akan mereka terima di
hari kiamat serta kebahagiaan orang-orang yang beriman.
Hubun.an #u+a( An%aba1 -en.an #u+a( An %aaCi1aa( :
7. Surat An 5ba' merangkan an&aman Allah terhadap sikap orang-orang musyrikin
yang mengingkari adanya hari berbangkit; sedang pada surat An 5aa<i'aat Allah
bersumpah bah%a hari kiamat yang mendahului hari berbangkit itu pasti ter$adi.
-. Sama-sama menerangkan huru-hara pada hari kiamat dan hari berbangkit.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11"
RESUME AL QURAAN
46. SURAT A% %AADI1AAT (Ma*aika(ma*aika( ;an. MenBabu()
I. MUQADDIMAH
Surat An 5aa<i'aat terdiri atas >D ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah diturunkan sesudah surat An 5aba'. Dinamai An )aazi/aat
( Malaikat.malaikat yang men0abut ) diambil dari perkataan An 5aa<i'aat yang
terdapat pada ayat pertama surat ini. !inamai pula As Saahirah yang diambil dari
ayat 7> dan dinamai $uga Ath *haammah diambil dari ayat 8>.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
1. Keimanan :
.enegasan Allah tentang adanya hari kiamat dan sikap orang-orang musyrik
terhadapnya manusia dibagi - golongan di akhirat manusia tidak dapat
mengetahui kapan ter$adinya saat kiamat.
2. Ki#a! :
#isah Musa a.s. dengan Fir'aun
III. P $ % U T U P
Surat An 5aa<i'aat mengutarakan sumpah Allah dengan menyebut malaikat
yang berma&am-ma&am tugasnya bah%a hari kiamat pasti ter$adi dan
membangkitkan manusia itu adalah mudah bagi Allah serta mengan&am orang-
orang musyrik yang mengingkari kebangkitan dengan siksaan yang telah dialami
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Selan$utnya surat ini menerangkan keadaan
orang-orang musyrik pada hari kiamat dan bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu.
Hubun.an #u+a( An%aaCi1aa( -en.an #u+a( /Aba#a :
.ada akhir surat An 5aa<i'at menerangkan bah%a 5abi Muhammad Sa%.
0anyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat
sedang dalam surat =Abasa dibayangkan bah%a dalam memberi peringatan itu
hendaklah memberikan penghargaan yang sama kepada orang-orang yang diberi
perinagtan dengan tidak memandang kedudukan sesorang dalam masyarakat.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11)
RESUME AL QURAAN
57. SURAT /A&ASA (Ia &e+muka Ma#am)
I. MUQADDIMAH
Surat =Abasa terdiri atas >- ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat An 5a$m. Dinamai 1Aba!a (ia bermuka ma!am)
diambil dari perkataan 'Abasa yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Menurut
ri%ayat pada suatu ketika /asulullah s.a.%. menerima dan berbi&ara dengan
pemuka-pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk 3slam. !alam
pada itu datanglah 3bnu "mmi Maktum seorang sahabat yang buta yang mengharap
agar /asulullah s.a.%. memba&akan kepadanya ayat-ayat Al Qur'an yang telah
diturunkan Allah. *etapi /asulullah s.a.%. bermuka masam dan memalingkan muka
dari 3bnu "mmi Maktum yang buta itu lalu Allah menurunkan surat ini sebagai
teguran atas sikap /asulullah terhadap 3bnu "mmi Maktum itu.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
Keimanan :
!alil-dalil keesaan Allah keadaan manusia pada hari kiamat.
III. P $ % U T U P
Surat =Abasa mengandung teguran Allah kepada /asulullah s.a.%. yang lebih
mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan agar mereka masuk
3slam daripada 3bnu "mmi Maktum yang buta tapi telah diyakini keimanannya Al
Qur'an adalah sebagai peringatan dan salah satu si:at manusia ialah tidak
mensyukuri ni'mat Allah.
Hubun.an #u+a( /Aba#a -en.an #u+a( A( Tak8i+ :
7. Sama-sama menerangkan huau-hara pada hari kiamat.
-. Sama-sama menerangkan bah%a manusia pada hari kiamat terbagi dua.
8. .ada surat =Abasa Allah SJ*. Menegur Muhammad Sa%. Sedang dalam surat
At *ak%iir Allah menegaskan bah%a Muhammad Sa%. adalah seprang rasul
yang mulia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
110
RESUME AL QURAAN
51. SURAT AT TAK3IIR (Men..u*un.)
I. MUQADIMAH
Surat At *a%iir terdiri atas -I ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Masadd. 2ata At Ta$iir yang men%adi nama bagi
!urat ini adalah kata asal (mashdar) dari kata ker$a ku%%irat (digulung) yang
terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
#egon&angan-kegon&angan yang ter$adi pada hari kiamat pada hari kiamat
setiap $i%a akan mengetahui apa yang telah diker$akannya %aktu di dunia Al
Qur'an adalah :irman Allah yang disampaikan oleh 4ibril a.s. penegasan atas
kenabian Muhammad s.a.%. Al Qur'an sumber petun$uk bagi umat manusia yang
menginginkan hidup lurus suksesnya manusia dalam men&apai kehidupan yang
lurus itu tergantung kepada tau:i6 dari Allah.
III. P $ % U T U P
Surat At *a%iir mengemukakan tentang ke$adian-ke$adian pada hari kiamat serta
kebenaran Al Qur'an sebagai %ahyu Allah dan kerasulan 5abi Muhammad s.a.%.
Hubun.an #u+a( A( Tak8ii+ -en.an #u+a( A* In9i(!aa+ :
7. .emulaan kedua surat ini sama-sama mengemukakan ke$adian-ke$adian yang
dasyat pada hari kiamat.
-. .ada surat At tak%iir bah%a tiap $i%a akan mengetahui apa yang telah
diker$akannya Al 3n:ithaar diulang lagi dan ditegaskan bah%a manusia itu tidak
dapat tolong menilong di akhirat.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
112
RESUME AL QURAAN
52. SURAT AL I%FITHAAR (Te+be*a!)

I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 7I ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat An 5aa<i'at. Al -n'ithaar yang di%adikan nama untuk
surat ini adalah kata asal dari kata 3n:atharat (terbelah) yang terdapat pada ayat
pertama.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.eristi%a-peristi%a yang ter$adi pada hari kiamat peringatan kepada manusia
agar tidak terpedaya sehingga durhaka kepada Allah adanya malaikat yang selalu
men$aga dan men&atat segala amal perbuatan manusia pada hari kiamat manusia tak
dapat menolong orang lain hanya kekuasaan Allah-lah yang berlaku pada %aktu itu.
III. P $ % U T U P
Surat Al 3n:ithaar ini menggambarkan ke$adian-ke$adian pada hari kiamat dan
menerangkan keingkaran manusia kepada karunia Allah dan bah%a segala amal
perbuatan mereka itu akan mendapat pembalasan.
Hubun.an #u+a( A* In9i(!aa+ -en.an #u+a( A* Mu(!a99i9iin :
7. !alam surat Al 3n:ithaar Allah menerangkan adanya malaikat yang men$aga dan
men&atat amal perbuatan manusia lalu pada surat Al Mutha::i:iin di$elaskan lagi
tentang buku &atatan itu.
-. !alam surat Al 3n:ithaar se&ara singkat diterangkan - golongan manusia pada
hari kiamat yaitu orang-orang yang berbuat keba$ikan dan orang-orang yang
berbuat durhaka. Maka dalam surat Al Mitha::i:iin diuraikan lebih luas keadaan
dan si:at kedua golongan itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
114
RESUME AL QURAAN
5". SURAT AL MUTHAFFIFII%
(O+an.=+an. ;an. @u+i.a)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 8D ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al =Ankabuut dan merupakan surat yang terakhir
diturunkan di Mekah sebelum hi$rah. Al Mutha::i:iin yang terdapat pada ayat
pertama.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
An&aman Allah s.%.t. terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain
dalam timbangan ukuran dan takaran &atatan ke$ahatan manusia di&antumkan
dalam si$$iin sedang &atatan keba$ikan manusia di&antumkan dalam =illiyyiin
balasan dan ma&am-ma&am keni'matan bagi orang yang berbuat keba$ikan sikap
dan pandangan orang-orang ka:ir di dunia terhadap orang-orang yang beriman
sikap orang-orang yang beriman di akhirat terhadap orang-orang ka:ir.
III. P $ % U T U P
Surat Al Mutha::i:iin mengandung an&aman-an&aman terhadap orang-orang
ka:ir dan orang-orang yang melakukan ke&urangan di samping itu memberikan $an$i
yang baik kepada mereka yang beriman dan melakukan keba$ikan.
Hubun.an #u+a( A* Mu(!a99i9iin -en.an #u+a( A* In#Ai,aa, :
!alam surat Al Mutha::i:iin Allah SJ*. Menerangkan bah%a segala amal
perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk ter&atat dalam suatu buku yang
terpelihara. !alam surat Al 3nsyi6aa6 Allah SJ*. Men$elaskan bah%a buku-buku
itu akan diberikan kepada manusia pada hari kiamat dan bagaimana &ara
pemberiaannya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
115
RESUME AL QURAAN
5). SURAT AL I%S;IQAAQ (Te+be*a!)
3. M"QA!!3MA0
Surat Al 3nsyi6aa6 terdiri atas -2 ayat termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah diturunkan sesudah surat Al 3n:ithaar. Dinamai Al -n!yi(aa(
(Terbelah) diambil dari perkataan 3nsya66at yang terdapat pada permulaan surat
ini yang pokok katanya ialah 3nsyi6aa6.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.eristi%a-peristi%a pada permulaan ter$adinya hari kiamat peringatan bah%a
manusia bersusah payah menemui *uhannya dalam menemui *uhannya kelak ada
yang mendapat kebahagiaan dan ada pula yang mendapat kesengsaraan tingkat-
tingkat ke$adian dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.
III. P $ % U T U P
Surat Al 3nsyi6aa6 mengutarakan ke$adian-ke$adian permulaan ter$adinya hari
kiamat bagaimana balasan amalan yang baik dan perbuatan yang buruk dan
kepastian ter$adinya hari kiamat yang ditentang oleh orang-orang ka:ir.
Hubun.an #u+a( A* In#Ai,aa, -en.an #u+a( A* &u+uu> :
7. #edua surat ini sama-sama menerangakan $an$i Allah kepada orang-orang
mukmin serta an&aman-an&aman-5ya kepada orang-orang yang mengingkari
seruan /asulullah Sa%.
-. .ada surat Al 3nsyi6aa6 diterangkan sikap orang-orang musyrik terhadap seruan
/asulullah Sa%. sedang surat Al )uruu$ menerangkan sikap orang-orang
musyrik dan tindakan-tindakan mereka yang biasa mereka lakukan se$ak dahulu
terhadap orang-orang yang menerima seruan para rasul.
50. SURAT AL &URUU? (<u.u#an &in(an.)
I. MUQADDIMAH
Surat Al )uruu$ terdiri atas -- ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Asy-Syams. !inamai Al )uruu$ (Cugusan )intang)
diambil dari perkataan Al )uruu$ yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
116
RESUME AL QURAAN
.okok-pokok isinya anatara lain (
Sikap dan tindakan-tindakan orang-orang ka:ir terhadap orang-orang yang
mengikuti seruan para rasul bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah isyarat dari
Allah bah%a orang-orang ka:ir Mekah akan ditimpa a<ab sebagaimana kaum
Fir'aun dan *samud telah ditimpa a<ab $aminan Allah terhadap kemurnian Al
Qur'an.
III. P $ % U T U P
Surat Al )uruu$ mengutarakan sikap dan tindakan yang biasa dilakukan oleh
orang-orang ka:ir se$ak dahulu kepada orang-orang yang mengikuti seruan rasul
dengan mengemukakan beberapa &ontoh yang telah dilakukan oleh orang-orang
yang dahulu. #emudian Allah mengisyaratkan kemenangan orang-orang yang
beriman dan akan menga<ab orang-orang ka:ir sebagai bu$ukan kepada 5abi
Muhammad s.a.%. dan pengikut-pengikutnya dalam menghadapi tindakan-tindakan
orang-orang musyrik pada periode Mekah.
Hubun.an #u+a( A* &u+uu> -en.an #u+a( A(! T!aa+i, :
7. #edua surat ini sama-sama dimulai dengan bersumpahnya Allah dengan
menyebut langit.
-. .ada surat Al )uruu$ disebutkan bah%a Al Qur'an itu di$aga dan dipelihara
Allah dari segala yang dapa merusaknya sedangkan Ath *haari6 menerangkan
bah%a Al 6ur'an adalah pemisah dari yang hak denagn yang batil.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
127
RESUME AL QURAAN
52. SURAT ATH THAARIQ (;an. Da(an. Di Ma*am Ha+i)
I. MUQADDIMAH
Surat Ath *haari6 terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al )alad. !inamai Ath *haari6 ( +ang datang di malam
hari ) diambil dari perkataan Ath *haari6 yang terdapat pada ayat pertama surat
ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
*iap-tiap $i%a selalu dipelihara dan dia%asi Allah merenungkan asal ke$adian
diri sendiri yaitu dari air mani akan menghilangkan si:at sombong dan takabur
Allah kuasa menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat pada %aktu itu tidak
ada kekuatan yang dapa menolong selain Allah Al Qur'an adalah pemisah antara
yang hak dan yang batil.
III. P $ % U T U P
Surat Ath *haari6 menerangkan bah%a tiap-tiap diri tidak luput dari
penga%asan Allah. Sebagaimana Allah men&iptakan manusia maka Allah dapat pula
menghidupkan kembali bila ia telah mati keterangan tentang Al Qur'an bu$ukan
kepada 5abi Muhammad s.a.%. terhadap tipu daya orang-orang ka:ir.
Hubun.an #u+a( A(!T!aa+i, -en.an #u+a( A* A1*aa :
.ada surat Ath *haari6 diterangkan tentang pen&iptaan manusia dan isyaratkan
pula pen&iptaan tumbuh-tumbuhan sedang pada surat Al A'laa diterangkan bah%a
Allah men&iptakan alam dengan sempurna dan dengan ukuran-ukuran tertentu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
121
RESUME AL QURAAN
54. SURAT AL A/LAA (;an. Pa*in. Tin..i)
I. MUQADDIMAH

Surat ini terdiri atas 7I ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat At *ak%iir. 5ama Al A'laa diambil dari kata Al A'laa
yang terdapat pada ayat pertama berarti +ang paling tinggi. Muslim
meri%ayatkan dalam kitab Al 4umu'ah dan diri%ayatkan pula oleh Ashhaabus
Sunan dari 5u'man ibnu )asyir bah%a /asulullah s.a.%. pada shalat dua hari /aya
(Fitri dan Adha) dan shalat 4um'at memba&a surat Al A'laa pada raka'at pertama dan
surat Al-Chaasyiyah pada raka'at kedua.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
.erintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut nama-5ya. 5abi Muhammad
s.a.%. sekali-kali tidak lupa pada ayat-ayat yang diba&akan kepadanya. 4alan-$alan
yang men$adikan orang sukses hidup dunia dan akhirat. Allah men&iptakan
menyempurnakan &iptaan-5ya menentukan kadar-kadar memberi petun$uk dan
melengkapi keperluan-keperluannya sehingga ter&apai tu$uannya.
III. P $ % U T U P
Surat Al A'laa mengemukakan si:at-si:at Allah s.%.t. dan salah satu si:at 5abi
Muhammad s.a.%. dan orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat.
Hubun.an #u+a( A* A1*aa -en.an #u+a( A* <!aa#AiAa! :
.ada surat Al A'laa diterang se&ara umu tentang orang-orang yang beriman
orang yang ka:ir surga dan neraka. #emudian dalam surat Al Chaasyiyah
dikemukakan kembali dengan &ara yang lebih luas.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
122
RESUME AL QURAAN
55. SURAT AL <HAAS;I;AH (Ha+i Pemba*a#an)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas -D ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Ad< !<aariat. 5ama Chaasyiyah diambil dari kata Al
Chaasyiyah yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya peristi%a yang
dahsyat tapi yang dimaksud adalah hari kiamat. Surat ini adalah surat yang kerap
kali diba&a 5abi pada raka'at kedua pada shalat hari-hari /aya dan shalat 4um'at.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
#eterangan tentang orang-orang ka:ir pada hari kiamat dan a<ab yang di$atuhkan
atas mereka keterangan tentang orang-orang yang beriman serta keadaan surga
yang diberikan kepada mereka sebagai balasan perintah untuk memperhatikan
kea$aiban &iptaan-&iptaan Allah perintah kepada /asulullah s.a.%. untuk
memperingatkan kaumnya kepada ayat-ayat Allah karena beliau adalah seorang
pemberi peringatan dan bukanlah seorang yang berkuasa atas keimanan mereka.
III. P $ % U T U P
Surat Al Chaasyiyah menerangkan penderitaan orang-orang ka:ir dan
keni'matan orang-orang yang beriman pada hari kiamat.
Hubun.an Su+a( A* <!aa#AiAa! Den.an Su+a( A* Fa>+ :
7. .ada surat Al Chaasyiyah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang pada
hari kiamat tergambar di muka mereka kehinaan dan tentang orang-orang yang
ber&ahaya %a$ah mereka. Sedang pada surat Al Fa$r disebutkan beberapa kaum
yang mendustakan lagi berbuat durhaka sebagai &ontoh dari orang-orang yang
tergambar di muka mereka kehinaan dan a<ab yang ditimpakan kepada mereka
di dunia dan disebutkan pula orang yang ber$i%a muthmainnah mereka itulah
orang-orang yang %a$ahnya ber&ahaya.
-. !alam surat Al Chaasyiyah Allah mengemukakan orang-orang yang ber&ahaya
%a$ah mereka sedang pada surat Al Fa$r disebutkan orang yang ber$i%a tenang
di dunia karena iman dan tak%anya yang nantinya di akhirat berseri-seri %a$ah
mereka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12"
RESUME AL QURAAN
56. SURAT AL FA?R (Fa>a+)
I. MUQADDIMA
Surat ini terdiri atas 8A ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat AF Fail. 5ama Al Fa$r diambil dari kata Al Fa$r yang
terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya :a$ar.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Allah bersumpah bah%a a<ab terhadap orang-orang ka:ir tidak akan dapat
dielakkan beberapa &ontoh dari umat-umat yang sudah dibinasakan keni'matan
hidup atau ben&ana yang dialami oleh seseorang bukanlah tanda penghormatan atau
penghinaan Allah kepadanya melainkan &obaan belaka &elaan terhadap orang-
orang yang tidak mau memelihara anak yatim dan tidak memberi makan orang
miskin ke&aman terhadap orang yang memakan harta %arisan dengan &ampur aduk
dan orang yang amat men&intai harta malapetaka yang dihadapi orang-orang ka:ir
di hari kiamat orang-orang yang ber$i%a muthmainnah (tenang) mendapat
kemuliaan disisi Allah.
III. P $ % U T U P
Surat Al Fa$r mengemukakan &ontoh umat yang ditimpa a<ab dan beberapa si:at-
si:at manusia yang ter&ela serta menegaskan kemuliaan yang diberikan Allah s.%.t.
kepada orang yang ber$i%a tenang.
Hubun.an #u+a( A* Fa>+ -en.an #u+a( A* &a*a- :
7. !alam surat Al Fa$r terdapat &elaan kepada orang yang amat men&intai harta
yang memakan harta %arisan dengan &ampur aduk dan tak membantu orang-
orang miskin sedangkan pada surat Al )alad di$ilaskan penggunaan harta yang
terpu$i di sisi Allah yaitu memerdekakan hamba sahaya memberi makan anak
yatim dan anak-anak miskin.
-. .ada akhir surat Al Fa$r manusia dibagi men$adi ahli neraka dan ahli surga.
Sedangkan pada surat Al )ala6 disebutkan manusia dibagi men$adi golongan
kanan dan golongan kiri.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12)
RESUME AL QURAAN
67. SURAT AL &ALAD (%e.e+i)
I. MUQADDIMAH
Surat Al )alad terdiri atas -A ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Qaa:. !inamai Al )alad diambil dari perkataan Al
)alad yang terdapat pada ayat pertama surat ini. +ang dimaksud dengan negeri di
sini ialah kota Mekah ( *anah 0aram ).
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Manusia di&iptakan Allah untuk ber$uang menghadapi kesulitan $anganlah
manusia terpedaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak yang telah
dibelan$akannya beberapa peringatan kepada manusia atas beberapa ni'mat yang
telah diberikan Allah kepadanya dan bah%a Allah telah menun$ukkan $alan-$alan
yang akan menyampaikannya kepada kebahagiaan dan yang akan memba%anya
kepada ke&elakaan.
III. P $ % U T U P
Surat Al )alad mengutarakan bah%a manusia haruslah bersusah payah men&ari
kebahagiaan dan Allah sendiri telah menun$ukkan $alan yang memba%a kepada
kebaikan dan $alan yang memba%a kepada kesengsaraan. *uhan menggambarkan
bah%a $alan yang memba%a kepada kebahagiaan itu lebih sulit menempuhnya
daripada yang memba%a kepada kesengsaraan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
120
RESUME AL QURAAN
61. SURAT AS; S;AMS (Ma(a!a+i)
I. MUQADDIMAH
Surat Asy Syams terdiri atas 72 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Qadr. !inamai Asy Syams (Matahari) diambil dari
perkataan Asy Syams yang terdapat pada ayat permulaan surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
#aum *samud telah dihan&urkan Allah karena kedurhakaannya. *uhan
menegaskan bah%a hal ini adalah mudah bagi-5ya sebagaimana mudahnya
men&iptakan benda-benda alam siang dan malam dan men&iptakan $i%a yang
tersebut dalam sumpah-5ya Allah memberitahukan kepada manusia $alan
ketak%aan dan $alan keka:iran manusia mempunyai kebebasan memilih antara
kedua $alan itu.
III. P $ % U T U P
Surat Asy Syams berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan $i%anya
agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat dan menyatakan bah%a Allah
akan menimpahkan a<ab kepada orang-orang yang mengotori $i%anya seperti halnya
kaum *samud.
Hubun.an #u+a( A#ASAam# -en.an #u+a( A* Lai* :
Surat Asy Syams menrangkan bah%a orang yang mensu&ikan dirinya akan
memperoler keberuntungan dan orang yang mengotori $i%anya akan dia<ab Allah
sedangkan surat Al Fail menerangkan perbuatan yang mensu&ikan $i%a itu sehingga
meng hasil kan keberuntungan dan perbuatan yang mengotorkan $i%a sehingga
menghasilkan kerugian.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
122
RESUME AL QURAAN
62. SURAT AL LAIL (Ma*am)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Fail terdiri atas -7 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al A'laa. Surat ini dinamai Al Fail ( Malam) diambil dari
perkataan Al Fail yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
"saha manusia itu berlainan karena itu alasannya berlainan pula orang yang
suka berderma bertak%a dan membenarkan adanya pahala yang baik dimudahkan
Allah baginya melakukan kebaikan yang memba%a kepada kebahagiaan di akhirat
tetapi orang yang dimudahkan Allah baginya melakukan ke$ahatan-ke$ahatan yang
memba%a kepada kesengsaraan di akhirat harta benda tidak akan memberi man:aat
kepadanya orang yang bakhil merasa dirinya &ukup dan mendustakan adanya
pahala yang baik.
III. P $ % U T U P
Surat Al Fail menerangkan bah%a amalan-amalan yang diker$akan dengan tulus
ikhlas semata-mata men&ari keridhaan Allah itulah yang memba%a kebahagiaan di
akhirat kelak.
Hubun.an #u+a( A* Lai* -en.an #u+a( A-! D!u!aa :
.ada surat Al Fail diterangkan bah%a orang yang bertak%a akan dimudahkan
allah menger$akan perbuataan tak%a sehingga memperoleh kebahagiaan. Sedangkan
Adh !huhaa diterangkan bah%a keberuntungan diakhirat lebih baik dari
keburuntungan di dunia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
124
RESUME AL QURAAN
6". SURAT ADH DHUHAA
I. MUQADDIMAH

Surat ini terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan
diturunkan sesudah surat Al Fa$r. 5ama Adh !huhaa diambil dari kata Adh
!huhaa yang terdapat pada ayat pertama artinya %aktu matahari sepenggalahan
naik.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Allah s.%.t. sekali-kali tidak akan meninggalkan 5abi Muhammad s.a.%. isyarat
dari Allah s.%.t. bah%a kehidupan 5abi Muhammad s.a.%. dan da'%ahnya akan
bertambah baik dan berkembang larangan menghina anak yatim dan menghardik
orang-orang yang minta-minta dan perintah menyebut-nyebut ni'mat yang diberikan
Allah sebagai tanda bersyukur.
III. P $ % U T U P
Surat Adh !huhaa menerangkan tetang bimbingan dan pemeliharaan Allah
s.%.t. terhadap 5abi Muhammad s.a.%. dengan &ara yang tak putus-putusnya dan
mengandung pula perintah kepada 5abi supaya mensyukuri segala ni'mat itu.
Hubun.an #u+a( A-! D!u!aa -en.an #u+a( A*am %a#A+a! :
a) #edua surat ini sangat erat hubungannya karena sama-sama ditu$ukan kepada
nabi Muahammad S.A.%.
b) kedua surat ini sama-sama menerangkan ni'mat-ni'mat Allah S.J.*. dan
memerintah kepada nabi untuk mensyukuri ni'mat-ni'mat itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
125
RESUME AL QURAAN
6). SURAT ALAM %AS;RAH (Me*a'an.kan)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 9 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan
diturunkan sesudah surat Adh !huhaa. 5ama Alam 5asyrah diambil dari kata
Alam 5asyrah yang terdapat pada ayat pertama yang berarti bukankah #ami
telah melapangkan.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.enegasan tentang ni'mat-ni'mat Allah s.%.t. yang diberikan kepada 5abi
Muhammad s.a.%. dan pernyataan Allah bah%a di samping kesukaran ada
kemudahan karena itu diperintahkan kepada 5abi agar tetap melakukan amal-amal
saleh dan berta%akkal kepada-5ya.
III. P $ % U T U P
Surat Alam 5asyrah ini merupakan tasliyah (penghibur hati) bagi 5abi
Muhammad s.a.%.
Hubun.an #u+a( A*am na#A+a! -en.an #u+a( A( (iin :
!alam surat alam nasyrahAllah S.J.*. men$elaskan perintah kepada nabi
muhammad S.A.J. selaku manusia sempurna. Maka dalam surat At *iinditeangkan
bah%a manusia itu adalah mahluk Allah S.J.*. yang mempunyai kesanggupan baik
lahir maupun batin.#esanggupan itu men$adi kenyatan bilamana mereka mengikuti
$e$ak nabi muhammad S.A.J.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
126
RESUME AL QURAAN
60. SURAT AT TII% (&ua! Tin)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 9 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al )uruu$. 5ama At *iin diambil dari kata At *iin yang
terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya buah tin.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Manusia makhluk yang terbaik rohaniah dan $asmaniah tetapi mereka akan
di$adikan orang yang amat rendah $ika tidak beriman dan beramal saleh Allah
adalah 0akim +ang Maha Adil.
III. P $ % U T U P
Surat At *iin menerangkan kedudukan manusia dan keadilan Allah s.%.t.
Hubun.an #u+a( A( Tiin -en.an #u+a( A* /A*a,
7. Surat At *iin menerangkan bentuk ke$adian manusia dan surat al =Ala6
menerangkan bah%a manusia di$adikan pada permulaannya dari segumpal
darah.
-. .ada surat Al =Ala6 di$elaskan lagi beberapa si:at-si:at manusia yang
men$adikan mereka hinadan sengsara dan si:at-si:at manusia yang men$adikan
mereka berbahagia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"7
RESUME AL QURAAN
62. SURAT AL /ALAQ (Se.um'a* Da+a!)
I. MUQADDIMAH
Surat Al =Ala6 terdiri atas 7I ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.
Ayat 7 sampai dengan 2 dari surat ini adalah ayat-ayat Al Qur'an yang pertama
sekali diturunkan yaitu di%aktu 5abi Muhammad s.a.%. berkhal%at di gua 0ira.
Surat ini dinamai Al =Ala6 (Segumpal darah) diambil dari perkataan =Ala6 yang
terdapat pada ayat - surat ini. Surat ini dinamai $uga dengan 36ra atau Al
Qalam.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
.erintah memba&a Al Qur'an manusia di$adikan dari segumpal darah Allah
men$adikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan manusia bertindak
melampaui batas karena merasa dirinya serba &ukup an&aman Allah terhadap orang-
orang ka:ir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintah-5ya.
III. P $ % U T U P
Surat Al =Ala6 menerangkan bah%a Allah men&iptakan manusia dari benda yang
hina kemudian memuliakannya dengan menga$ar memba&a menulis dan
memberinya pengetahuan. *etapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya karena itu
dia tidak mensyukuri ni'mat Allah itu bahkan dia bertindak melampaui batas karena
melihat dirinya telah merasa serba &ukup.
Hubun.an #u+a( A* /A*a, -en.an #u+a( A* Qa-+ :
.ada surat Al =Ala6 Allah memerintahkan agar /asulullah s.a.%. memba&a Al
Quraan sedang pada saat surat Al Qadr Allah menerangkan tentang permulaan
turunnya Al Quraan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"1
RESUME AL QURAAN
64. SURAT AL QADR (Kemu*iaan)
I. MUQADDIMAH
Surat Al Qadr terdiri atas 2 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat =Abasa. Surat ini dinamai Al Qadr (kemuliaan) diambil
dari kata Al Qadr yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Al Qur'an mulai diturunkan pada malam Failatul Qadr yang nilainya lebih dari
seribu bulan para malaikat dan 4ibril turun ke dunia pada malam Failatul Qadr
untuk mengatur segala urusan.
III. P $ % U T U P
.ada surat Al Qadr ini diterangkan bah%a permulaan Al Qur'an diturunkan ialah
pada malam lailatul Qadr dan diterangkan $uga ketinggian malam lailatul Qadr itu.
Hubun.an #u+a( A* Qa-+ -en.an #u+a( A* &aAAina! :
Surat Al Qadr menerangkan tentang permulaan Al Quraan diturunkan sedang
surat Al )ayyinah menerangkan salah satu sebab Allah menurunkan Al Quraan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"2
RESUME AL QURAAN
65. SURAT AL &A;;I%AH (&uk(i ;an. %Aa(a)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 9 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat Ath *hala6. !inamai Al )ayyinah (bukti yang nyata)
diambil dari kata Al )ayyinah yang terdapat pada ayat pertama surat ini..
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
.ernyataan dari ahli #itab dan orang-orang musyrik bah%a mereka akan tetap
dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah di$an$ikan oleh
*uhan. Setelah 5abi Muhammad s.a.%. datang mereka terpe&ah belah ada yang
beriman dan ada yang tidak pada hal 5abi yang datang itu si:at-si:atnya sesuai
dengan si:at-si:at yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan memba%a a$aran
yang benar yaitu ikhlas dalam beribadah mendirikan sembahyang menunaikan
<akat.
III. P $ % U T U P
!alam surat ini Allah menerangkan bah%a a$aran Muhammad s.a.%. adalah
a$aran yang benar dan agama yang diba%anya adalah agama yang lurus yang
men&akup pokok-pokok a$aran yang diba%a nabi-nabi yang dahulu.
Hubun.an #u+a( A* &aAAina! -en.an #u+a( AC Da*Ca*a! :
.ada surat Al )ayyinah diterangkan orang yang akan mendapat balasan yang
baik dan orang yang mendapatkan siksa sedang surat A< Bal<alah menerangkan
kapan datangnya balasan itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1""
RESUME AL QURAAN
66. SURAT AD DALDALAH ( Ke.=nBan.an)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 9 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan sesudah surat An 5isaa. 5ama A< Bal<alah diambil dari kata Bil<aal
yang terdapat pada ayat pertama surat iniyang berarti gon&angan.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
#egon&angan bumi yang amat hebat pada hari kiamat dan kebingungan manusia
ketika itu manusia pada hari kiamat itu dikumpulkan untuk dihisab segala amal
perbuatan mereka.
III. P $ % U T U P
Surat A< Bal<alah menerangkan tanda-tanda permulaan hari kiamat dan pada
hari itu manusia akan melihat sendiri hasil perbuatan mereka baik ataupun buruk
meskipun seberat d<arrah.
Hubun.an #u+a( AC Da*Ca*a! -en.an #u+a( A* /Aa-iAaa( :
Surat A< Bal<alah menerangkan balasan atas perbuatan yang baik dan buruk
sedang pada surat Al =Aadiyaat Allah s.%.t. men&ela orang-orang yang telah
men&intai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat dan tidak
mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan akhirat itu dengan amal kebi$akan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1")
RESUME AL QURAAN
177. SURAT AL /AADI;AAT
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al =Ashr. 5ama Al =Aadiyaat diambil dari kata Al
=Aadiyaat yang terdapat pada ayat pertama surat ini artinya yang berlari ken&ang.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
An&aman Allah s.%.t. kepada manusia yang ingkar dan yang sangat men&intai
harta benda bah%a mereka akan mendapat balasan yang setimpal di kala mereka
dibangkitkan dari kubur dan di kala isi dada mereka ditampakkan.
I:. P $ % U T U P
Surat Al =Aadiyaat men$elaskan si:at-si:at buruk manusia dan kebangkitan
mereka serta pembalasan kepada mereka pada hari kiamat.
Hubun.an #u+a( A* /Aa-iAaa( -en.an #u+a( A* Qaa+i1a!
Surat Al =Aadiyat ditutup dengan penyebutan hari kiamat sedang Surat A Qaari'ah
seluruhnya men$elaskan tentang hari kiamat itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"0
RESUME AL QURAAN
171. SURAT AL QAARI1AH (Ha+i Kiama()
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 77 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Quraisy. 5ama Al Qaari'ah diambil dari kata Al
Qaari'ah yang terdapat pada ayat pertama artinya yang mengetok dengan keras
kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
#e$adian-ke$adian pada hari kiamat yaitu manusia bertebaran gunung
berhamburan amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalasi.
III. P $ % U T U P
Surat Al Qaari'ah seluruhnya men$elaskan hal-hal yang akan ter$adi pada hari
kiamat.
Hubun.an #u+a( A* Qaa+i1a! -en.an #u+a( A( Takaa(#u+ :
!alam surat Al Qaari'ah di$elaskan golongan orang-orang yang masuk surga dan
golongan yang masuk neraka sedang dalam surat At *akaatsur diterangkan salah
satu sebab yang memba%a orang masuk neraka.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"2
RESUME AL QURAAN
172. SURAT AT TAKAATSUR (&e+me.a!me.a!an)
I. MUQADDIMAH
Surat At *akaatsur terdiri atas 9 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat At #autsar. !inamai At *akaatsur ()ermegah-megahan)
diambil dari perkataan At *akaatsur yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
#einginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal dunia%i sering
melalaikan manusia dari tu$uan hidupnya. !ia baru menyadari kesalahannya itu
setelah maut mendatanginya manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang
dibangga-banggakannya itu.
III. P $ % U T U P
Surat ini mengemukakan &elaan dan an&aman terhadap orang-orang yang
bermegah-megahan dengan apa yang diperolehnya dan tidak membelan$akannya di
$alan Allah. Mereka pasti dia<ab dan pasti akan ditanya tentang apa yang dimegah-
megahkannya itu.
Hubun.an #u+a( A( Takaa(#u+ -en.an #u+a( A* /A#!+ :
a) .ada surat Al *akaatsur Allah S.J.*. enerangkan keadan orang yang bermegah-
megahan dan disibukan oleh harta benda sehingga lupa mengingat allah sedang
surat Al =Ashr menerangkan bah%a manusia akan merugi ke&uali kalau mereka
beriman beramal soleh dan nasehat menashati dalam kebenaran dan kesabaran
b) .ada surat At *akaatsur Allah S.J.*. menerangkan si:at orang yang mengikuti
ha%a na:sunya sedang pada surat Al =Ashr menerangkan si:at orang-orang yang
tidak merugi
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"4
RESUME AL QURAAN
17". SURAT AL /ASHR (Ma#a)
I. MUQADDIMAH
Surat Al =Ashr terdiri atas 8 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Alam 5asyrah. !inamai Al =Ashr (Masa) diambil dari
perkataan Al =Ashr yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
Semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila dia tidak mengisi
%aktunya dengan perbuatan-perbuatan baik.
III. P $ % U T U P
Surat ini menerangkan bah%a manusia yang tidak dapat menggunakan masanya
dengan sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"5
RESUME AL QURAAN
17). SURAT AL HUMADAH (Pen.um'a()
I. MUQADDIMAH
Surat Al 0uma<ah terdiri atas I ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Qiyaamah. !inamai Al 0uma<ah (.engumpat)
diambil dari perkataan 0uma<ah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya antara lain (
An&aman Allah terhadap orang-orang yang suka men&ela orang lain suka
mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak mena:kahkannya di $alan
Allah.
III. P $ % U T U P
!alam surat ini diterangkan bah%a orang-orang yang suka men&ela orang-orang
lain suka mem:itnah dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak dina:kahkannya di
$alan Allah akan di a<ab.
Hubun.an #u+a( A* HumaCa! -en.an #u+a( A* Fii* :
!alam surat Al 0uma<ah diterangkan bah%a harta tidak berguna sedikit pun
untuk menghadapi kekuasaan Allah S.J.*. sedang surat Al Fiil menerangkan
bah%a tentara ga$ah dengan segala ma&am perlengkapan perangnya tidak dapat
menghadapi kekuasaan Allah S.J.*.
.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1"6
RESUME AL QURAAN
170. SURAT AL FIIL (<a>a!)
I. MUQADDIMAH
Surat terdiri atas 2 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturunkan
sesudah surat Al #aa:iruun. 5ama Al Fiil diambil dari kata Al Fiil yang
terdapat pada ayat pertama surat ini artinya ga$ah. Surat Al Fiil mengemukakan
&erita pasukan berga$ah dari +aman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin
meruntuhkan ka'bah di Mekah. .eristi%a ini ter$adi pada tahun 5abi Muhammad
s.a.% dilahirkan.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
Kerita tentang pasukan berga$ah yang dia<ab oleh Allah s.%.t. dengan mengirimkan
se$enis burung yang menyerang mereka sampai binasa.
III. P $ % U T U P
Surat Al Fiil ini men$elaskan tentang kegagalan pasukan berga$ah yang dipimpin
oleh Abrahah karena #a'bah dipelihara oleh Allah s.%.t.
Hubun.an #u+a( A* Fii* -en.an #u+a( Qu+ai#A :
!alam surat Al FiilAllah S.J.*. men&elaskan kehan&uran pasukan berga$ah
yang hendak merobohkan #a'bah sedang dalam surat Quraisy Allah S.J.*.
memerintahkan kepada penduduk mekah untuk menyembah Allah S.J.*. pemilik
#a'bah itu.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)7
RESUME AL QURAAN
172. SURAT QURAIS; (Suku Qu+ai#A)
I. MUQADDIMAH
Surat terdiri atas > ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan
diturunkan sesudah surat At *iin. 5ama Quraisy diambil dari kata Quraisy yang
terdapat pada ayat pertama artinya suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang
mendapat kehormatan untuk memelihara #a'bah.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya yaitu (
.eringatan kepada orang Quraisy tentang ni'mat-ni'mat yang diberikan Allah
kepada mereka karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah.
III. P $ % U T U P
Suku Quraisy menerangkan penghidupan orang Quraisy serta ke%a$iban yang
seharusnya mereka penuhi.
Hubun.an #u+a( Qu+ai#A -en.an #u+a( A* Ma1uun :
a) !alam surat QuraisyAllah S.J.*. menyatakan )ah%a dia membebaskan
manusia dari kelaparaan maka dalam surat Al Maa'uun Allah S.J.*. men&ela
orang yang tidak memberi makan orang miskin.
b) !alam surat Quraisy Allah S.J.*. memerintahkan menyembah-5ya Maka
dalam surat Al Maa'uun Allah S.J.*. men&ela orang yang shalat dengan lalai
dan riya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)1
RESUME AL QURAAN
174. SURAT AL MAA1UU%
(&a+an.ba+an. ;an. &e+.una)
I. MUQADDIMAH
5ama =Al Maa'uun diambil dari kata Al Maa'uun yang terdapat pada ayat 7
yang artinya barang E barang yang berguna
II. POKOKPOKOK ISI
.okok-pokok isinya adalah (
)eberapa si:at manusia yang dipandang sebagai mendustakan agama. An&aman
terhadap orang-orang yang melakukan shalat dengan lalai dan riya.
III. P$%UTUP
Surat ini men$elaskan si:at-si:at manusia yang buruk yang memba%a mereka ke
dalam kesengsaraan.
Hubun.an #u+a( A* Maa1uun -en.an #u+a( A* Kau(#a+ :
!alam surat Al Maa'uun dikemukakan si:at-si:at manusia yang buruk sedang
dalam surat Al #autsar ditu$ukan si:at-si:at yang mulia yang diperintahkan
mengera$akannya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)2
RESUME AL QURAAN
175. SURAT AL KAUTSAR (%i1ma( ;an. &anAak)
I. MUQADDIMAH
Surat Al #autsar terdiri atas 8 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Aadiyaat. !inamai Al #autsar (5i'mat yang banyak)
diambil dari perkataan Al #autsar yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat
ini sebagai penghibur hati 5abi Muhammad s.a.%.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
Allah telah melimpahkan ni'mat yang banyak karena itu bersembahyang dan
berkorbanlah 5abi Muhammad s.a.%. akan mempunyai pengikut yang banyak
sampai hari kiamat dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan akhirat tidak
sebagai yang dituduhkan pemben&i-pemben&inya.
III. P $ % U T U P
Surat ini mengan$urkan agar orang selalu beribadah kepada Allah dan berkorban
sebagai tanda bersyukur atas ni'mat yang telah dilimpahkan-5ya.
Hubun.an #u+a( A* Kau(#a+ -en.an #u+a( A* Kaa9i+uun :
!alam surat Al #autsar Allah S.J.*. memerintahkan agar memperhambakan
diri kepada Allah S.J.*. sedang dalam surat Al #aa:iruun ditandaskan lagi.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)"
RESUME AL QURAAN
176. SURAT AL KAFIRUU% (O+an.=+an. Ka9i+)

I. MUQADDIMAH
Surat Al #a:iruun terdiri atas D ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Maa'uun. !inamai Al #a:iruun (1rang-orang #a:ir)
diambil dari perkataan Al #a:iruun yang terdapat pada ayat pertama surat ini.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.ernyataan bah%a *uhan yang disembah 5abi Muhammad s.a.%. dan pengikut-
pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang ka:ir dan 5abi
Muhammad s.a.%. tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang
ka:ir.
III. P $ % U T U P
Surat Al #aa:iruun mengisyaratkan tentang habisnya semua harapan orang-
orang ka:ir dalam usaha mereka agar 5abi Muhammad s.a.%. meninggalkan
da'%ahnya.
Hubun.an #u+a( A* Kaa9i+uun -en.an #u+a( An %a#!+ :
Surat Al #aa:iruun menerankan bah%a rasulullah S.A.J. tidak akan mengikuti
agama orang-orang ka:irsedang dalam surat An 5ashr diterangkan bah%a agama
yang diba%a nabi Muhammad S.A.J. akan berkembang dan menang.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1))
RESUME AL QURAAN
117. SURAT A% %ASHR (Pe+(=*=n.an)
I. MUQADDIMAH
Surat An 5ashr terdiri atas 8 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah
diturunkan di Mekah sesudah surat At *aubah. !inamai An 5ashr (pertolongan)
diambil dari kata 5ashr yang terdapat pada ayat pertama surat ini
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
4an$i bah%a pertolongan Allah akan datang dan 3slam akan mendapat
kemenangan perintah dari *uhan agar bertasbih memu$i-5ya dan minta ampun
kepada-5ya di kala ter$adi peristi%a yang menggembirakan.
III. P $ % U T U P
Surat ini mengisyaratkan bah%a tugas 5abi Muhammad s.a.%. sebagai seorang
/asul telah mendekati akhirnya.
Hubun.an #u+a( An %a#!+ -en.an #u+a( A* La!ab :
Surat An 5ashr menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh nabi
Muhammad S.A.J. dan pengikut-pengikutnya sedang surat Al Fahab menerangkan
tentang kebinasaan dan siksaan yang akan diderita oleh Abu Fahab dan istrinya
sebagai orang-orang yang menentang nabi.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)0
RESUME AL QURAAN
111. SURAT AL LAHA& (<e>=*ak A'i)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 2 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Fath. 5ama Al Fahab diambil dari kata Fahab yang
terdapat pada ayat ke tiga surat ini yang artinya ge$olak api. Surat ini $uga
dinamakan surat Al Masad'.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
Kerita Abu Fahab dan isterinya yang menentang /asul s.a.%. #eduanya akan
&elaka dan masuk neraka. 0arta Abu Fahab tak berguna untuk keselamatannya
demikian pula segala usaha-usahanya.
III. P $ % U T U P
Surat Al Fahab men$elaskan kegagalan la%an-la%an muhammad s.a.%.
Hubun.an #u+a( A* La!ab -en.an #u+a( A* Ik!*a#! :
Surat Al Fahab mengisyaratkan bah%a kemusrikan itu tak dapat dipertahankan
dan tidak akan menang %alaupun pendukung-pendukungnya beker$a keras. Surat Al
3khlash mengemukakan bah%a tauhid dalam islam adalah tauhid yang semurni-
murninya.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)2
RESUME AL QURAAN
112. SURAT AL IKHLASH (Memu+nikan Ke $#aan A**a!)
II. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas > ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat An 5aas. !inamakan Al 3khlash karena surat ini
sepenuhnya menegaskan kemurnian ke esaan Allah s.%.t.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya (
.enegasan tentang kemurnian ke esaan Allah s.%.t. dan menolak segala ma&am
kemusyrikan dan menerangkan bah%a tidak ada sesuatu yang menyamai-5ya.
III. P $ % U T U P
Surat Al 3khlash ini menegaskan kemurnian keesaan Allah s.%.t.
Hubun.an #u+a( A* Ik!*a#! -en.an #u+a( A* Fa*a, :
Surat Al 3khlash menegaskan kemurnian keesaan Allah S.J.*. sedang surat
Al Fala6 memerintahkan agar semata-mata kepada-5ya-lah orang memohon
perlindungan dari segala ma&am ke$ahatan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)4
RESUME AL QURAAN
11". SURAT AL FALAQ (3ak(u Subu!)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas 2 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Fiil. 5ama Al Fala6 diambil dari kata Al Fala6 yang
terdapat ayat pertama surat ini yang artinya %aktu subuh.!iri%ayatkan oleh Abu
!aud At *irmi<i dan An 5asa-3 dari "6bah bin =Aamir bah%a /asulullah s.a.%.
bersembahyang dengan memba&a surat Fala6 dan surat An 5aas dalam per$alanan.
II. P $ % U T U P
Surat Al Fala6 memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk
memohon perlindungan kepada Allah s.%.t. dari segala ke$ahatan.
Hubun.an #u+a( A* Fa*a, -en.an #u+a( An %aa# :
a) #edua-duanya sama menga$arkan kepada manusia hanya kepada Allah S.J.*.-
lah menyerahkan perlindunagan diri dari segala ke$ahatan.
b) Surat Al Fala6 memerintahkan untuk memohon perlindungan dari segala
bentuk ke$ahatan sedang surat An 5aas memerintahkan untuk memohon
perlindungan dari $in dan manusia.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)5
RESUME AL QURAAN
11). SURAT A% %AAS (Manu#ia)
I. MUQADDIMAH
Surat ini terdiri atas D ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah
diturunkan sesudah surat Al Fala6 5ama An 5aas diambil dari An 5aas yang
berulang kali disebut dalam surat ini yang artinya manusia.
II. POKOK POKOK ISI
.okok-pokok isinya ialah (
.erintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala ma&am
ke$ahatan yang datang ke dalam $i%a manusia dari $in dan manusia.
III. P $ % U T U P
Al Qur'an dimulai dengan Al Faatihah yang di antara isinya ialah agar manusia
memohon hidayat ke $alan yang lurus dan memohon pertolongan dari Allah s.%.t.
dan diakhiri dengan surat An 5aas yang mengan$urkan agar manusia memohon
perlindungan kepada Allah dari segala ke$ahatan.
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG
MANAJEMEN BISNIS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1)6