Anda di halaman 1dari 25

MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

0
MODUL SOALAN
PENERANGAN
FIZIK SPM
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
1
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
TINGKATAN 4
BAB 1
1. Terangkan perbezaan antara kejituan dan kepersisan alat pengukuran menggunakan contoh
ang sesuai.

Kejituan adalah kebolehan alat untuk memberikan bacaan yang dekat dengan nilai sebenar.

Nilai yang ditentukan adalah tepat jika ia hampir dengan nilai sebenar.

Kepersisan alat pengukur adalah kebolehan alat untuk mendapat bacaan yang konsisten untuk
setiap pengukuran dengan sisihan yang sedikit antara bacaan.

Pengukuran adalah konsisten sekiranya nilai yang ditentukan berada berdekatan antara satu sama
lain.
BAB !
!. Apa ang boleh anda katakan tentang jarak dan sesaran semut ini"

Jarak ialah jumlah panjang laluan yang dilalui.

Sesaran ialah jarak dalam arah yang ditentukan.

Magnitud sesaran adalah sama dengan jarak terpendek


di antara dua titik.

Magnitud jarak lebih besar daripada magnitud sesaran.


#. $ntuk memecut dua objek dengan pecutan ang sama% objek ang lebih berat memerlukan daa
ang lebih besar. Terangkan kenataan itu.

Jisim besar, inersia besar.

Inersia adalah sifat suatu objek yang menentang perubahan dalam arah gerakannya.

Jika ia berada dalam keadaan rehat, ia cenderung untuk berhenti, jika bergerak ia cenderung
untuk terus bergerak.

ntuk memecut objek, inersia objek perlu diatasi terlebih dahulu.

!leh itu, lebih banyak daya diperlukan untuk memecut objek yang lebih berat.
4. Bolehkah anda jelaskan mengapa penumpang bas terhumban ke hadapan apabila bas berhenti
secara tiba&tiba dan kepala penumpang kereta tersandar ke belakang apabila kereta mula
bergerak"

"pabila bas bergerak, penumpang juga bergerak pada kelajuan yang sama seperti bas.

"pabila bas berhenti, penumpang terus bergerak. !leh sebab itu, mereka terhumban ke hadapan.

Penumpang kereta cuba untuk kekal dalam keadaan pegun apabila kereta mula bergerak. Jadi,
kepala mereka tersandar ke belakang.

#alam kedua$dua situasi, penumpang telah menentang perubahan gerakan mereka yang dikenali
sebagai inersia.

Konsep inersia juga dikenali sebagai %ukum Ne&ton Pertama mengenai gerakan, yang
menyatakan baha&a 'sesuatu objek akan kekal dalam keadaan rehat atau terus dengan kelajuan
yang tetap dalam garis lurus melainkan jika suatu daya luar yang bertindak ke atasnya.(
2
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
'. Bolehkah anda jelaskan mengapa kapal tangki dengan kelajuan maksimum perlu menghentikan
enjinna dari jarak kira&kira # km sebelum sampai dan berhenti"

Satu kapal tangki dalam keadaan bergerak dan mempunyai halaju maksimum.

Kapal tangki mempunyai jisim yang besar.

Jisim yang besar mempunyai inersia yang besar.

"pabila enjin berhenti, kapal tangki akan terus bergerak.

!leh itu, ia mengambil jarak ) masa yang lebih lama untuk berhenti kerana mempunyai inersia
yang besar.
(. Terangkan mengapa pemain so)bol menggerakkan tanganna ke belakang semasa menangkap
bola ang bergerak laju. Keadaan lain* selepas melompat kita membengkokkan lutut semasa
kaki mencecah lantai"

*ola sofbol mempunyai halaju yang tinggi.

*ola sofbol mempunyai momentum yang tinggi.

Pemain sofbol menggerakkan tangannya ke belakang untuk meningkatkan masa perlanggaran.

+ebih tinggi masa perlanggaran akan mengurangkan daya impuls.

!leh itu, pemain sofbol tidak akan merasa sakit.


+. Apabila bola di sebelah kiri buaian Ne,ton ditarik ke sisi -.ajah !.1/ dan dilepaskan jatuh% bola
pada hujung sebelah kanan akan beraun dengan kelajuan ang sama seperti bola pertama
-.ajah !.!/.
Terangkan dari segi momentum dan pemindahan tenaga% mengapa bola pada hujung ang
berla,anan beraun.

"pabila bola pada satu hujung ditarik ke atas dan biarkan jatuh, ia menyentuh bola kedua yang
berada dalam keadaan rehat dan terus berhenti.

Momentum bola menjadi sifar kerana halajunya ialah sifar.

Prinsip Keabadian Momentum menyatakan baha&a dalam perlanggaran di antara dua objek
jumlah momentum objek di dalam sistem tidak berubah.

,enaga dan momentum dari bola yang pertama dipindahkan kepada bola kedua dan kemudian
dihantar melalui bola rehat ke bola pada hujung yang lain.

!leh kerana momentum dan tenaga dikekalkan dalam sistem ini, bola di hujung akan bergerak
pada kelajuan yang sama dengan bola dalam gerakan a&al.
3
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
0. .ajah -a/ menunjukkan dua bola plastisin s)era ang serupa sebelum dilepaskan dari ketinggian
ang sama. .ajah -b/ menunjukkan keadaan bola plastisin apabila mereka menentuh kau dan
span. 1iperhatikan baha,a plastisin berhenti lebih cepat apabila terkena kau.

Terangkan perubahan tenaga ang berlaku dari saat bola plastisin itu dilepaskan sehingga
mencapai kedudukan dalam .ajah -b/.

Sebelum dilepaskan, plastisin yang mempunyai tenaga keupayaan gra-iti.

"pabila jatuh, tenaga keupayaan gra-iti berubah kepada tenaga kinetik

"pabila plastisin menyentuh permukaan kayu, tenaga kinetik berubah kepada tenaga haba ) )
tenaga bunyi

,enaga ) kerja yang dilakukan digunakan untuk menukarkan bentuk span.


2. Terangkan bagaimana daa antara molekul menebabkan kekenalan apabila spring
dimampatkan dan diregangkan.

,erdapat dua jenis tenaga. daya tarikan dan daya tolakan antara /arah pepejal.

"pabila pepejal diregangkan, molekul$molekul dijauhkan di antara satu sama lain

#aya tarikan bertindak menentang regangan.

"pabila pepejal dimampatkan, molekul dirapatkan di antara satu sama lain.

#aya tolakan bertindak untuk menentang mampatan.


13. 4enggunakan prinsip keabadian momentum% terangkan prinsip kerja roket.

*ahan api terbakar di kebuk pembakaran

0as panas dikeluarkan pada kelajuan tinggi ke belakang.

Momentum ke belakang yang besar dihasilkan.

Momentum ke hadapan roket bertambah sama dengan magnitud ke belakang.


11. 4enggunakan lastik% terangkan bagaimana untuk membolehkan batu bergerak dalam jarak
ang lebih jauh.

0unakan getah tebal $ untuk meningkatkan tenaga keupayaan elastik

1egangkan getah lebih panjang $ untuk meningkatkan tenaga keupayaan elastik

0unakan batu dengan jisim yang lebih kecil $ untuk meningkatkan pecutan batu

0unakan bahan yang kukuh sebagai pemegang lastik $ tidak mudah patah
1!. Bola bo,ling dan bola tenis dijatuhkan dari satu ketinggian. Bola manakah ang mula&mula
sampai"

2alaupun daya gra-iti adalah lebih besar pada jasad yang lebih berat 3berat jasad4, daya juga
bertindak ke atas jisim yang lebih besar.

Jisim lebih besar bermakna inersia yang lebih besar.

!leh itu nisbah daya gra-iti dengan jisim adalah sama untuk setiap objek dalam jatuh bebas.

Keputusannya adalah semua jasad mengalami pecutan sama semasa jatuh bebas.

Jadi, bola bo&ling dan bola tenis sampai pada masa yang sama.
4
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
1#. 4engapa budak lelaki berjisim 43kg menggelongsor menuruni gelongsor air apabila sudut
kecondongan ialah #3 dan kekal pegun apabila sudut kecondongan adalah 1+.'. -1aa geseran
adalah 1!3N/.

*udak lelaki menggelonsor ke ba&ah apabila komponen berat badan selari dengan cerun adalah
lebih tinggi daripada daya geseran.

#aya paduan yang bertindak menghasilkan pecutan.

*udak lelaki kekal pegun apabila komponen berat badan selari dengan cerun adalah sama dengan
daya geseran.

#aya paduan adalah sifar menjadikan budak itu berada dalam keadaan keseimbangan.
14. Terangkan mengapa bot itu bergerak menjauhi jeti apabila budak lelaki melompat keluar dari
bot ke tebing sungai.

"pabila budak lelaki itu melompat ke tebing sungai, arah momentum budak itu ke hadapan.

Menggunakan Prinsip Keabadian Momentum

Jumlah momentum sebelum dan selepas melompat adalah sama

*ot itu bergerak ke belakang untuk mengimbangi momentum ke hadapan


1'. Terangkan mengapa struktur keluli dan ruang berasingan perlu dibina bagi lori ang memba,a
beban ang berat.

Inersia lori dan beban adalah sangat besar semasa ia bergerak

1uang berasingan membolehkan beban dibahagi kepada jisim yang lebih kecil, dengan itu
mengurangkan inersia setiap unit.

Momentum lori dan beban adalah sangat besar apabila ia bergerak dan menghasilkan daya impuls
yang juga besar.

Struktur keluli akan menghalang beban dari menghentam ruang pemandu semasa brek
kecemasan.
1(. Terangkan mengapa ho5erkra) bergerak dengan halaju malar dari segi daa ang bertindak ke
atasna.

#aya ke hadapan 5 geseran

#aya paduan adalah sifar

%o-erkraf ini berada dalam keseimbangan daya


1+. 4engapa kita berasa lebih mudah untuk menarik kereta sorong berbanding dengan menolak
kereta sorong"

!bjek pada kereta sorong yang mempunyai berat

"pabila kita menolak kereta sorong, terdapat daya yang bertindak ke atas tanah dalam arah yang
sama dengan berat.

!leh itu, jumlah daya yang bertindak ke atas tanah adalah berat dan daya yang dihasilkan apabila
kita menolak kereta sorong itu.

"pabila kita menarik kereta sorong, daya yang dihasilkan adalah dalam arah yang bertentangan
dengan berat.

!leh itu, jumlah daya yang bertindak ke atas tanah adalah lebih rendah apabila kita tarik kereta
sorong.
5
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
BAB #
10. Terangkan mengapa dinding empangan lebih tebal di bahagian ba,ah"

,ekanan meningkat dengan kedalaman

!leh itu, tekanan di bahagian ba&ah adalah lebih tinggi daripada bahagian atas

#inding tebal dibina di bahagian ba&ah kerana tekanan tinggi.


12. Terangkan mengapa seorang pemain bola sepak biasana memakai kasut spike"

Spike mempunyai luas permukaan yang kecil di hujungnya

,ekanan yang dikenakan ke atas tanah adalah tinggi

Spike tenggelam dalam tanah

Menghalang dari tergelincir


!3. .ajah ! menunjukkan dua pasang kasut ang digunakan oleh seorang ,anita. Terangkan
mengapa kasut dalam .ajah !.! lebih sesuai digunakan untuk berjoging di sepanjang pantai
berbanding dengan kasut dalam .ajah !.1
1ajah 6.7 1ajah 6.6

+uas ka&asan yang bersentuhan dengan tanah bagi kasut dalam 1ajah 6.6 lebih besar daripada
kasut dalam 1ajah 6.7.

,ekanan yang dikenakan oleh kasut dalam 1ajah 6.6 lebih rendah daripada kasut dalam 1ajah 6.7

Kasut dalam 1ajah 6.6 adalah sukar untuk tenggelam ke dalam tanah berbanding dengan kasut
dalam 1ajah 6.7.

Jadi, adalah lebih mudah untuk berlari menggunakan kasut dalam 1ajah 6.6.
!1. Terangkan bagaimana ubat mengalir dari botol I6 ke dalam 5ena pesakit.

,ekanan meningkat dengan kedalaman.

,ekanan dalam botol I8 adalah lebih besar daripada tekanan salur -ena pesakit kerana kedudukan
saluran -ena pesakit adalah lebih rendah daripada botol I8

9ecair mengalir dari botol I8 kerana ketinggian menghasilkan perbe/aan tekanan )) cecair
mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.

Keadaan ini juga disebabkan oleh tarikan gra-iti atau berat cecair.

Konsep yang terlibat adalah ,ekanan #alam 9ecair.


!!. Terangkan bagaimana air disedut menggunakan penedut minuman.

"pabila kita menyedut melalui penyedut minuman, udara di dalam penyedut minuman
dikeluarkan.

Ini menghasilkan ka&asan separa -akum di dalam penyedut minuman.

Perbe/aan tekanan berlaku.

,ekanan atmosfera, P
atm
adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam penyedut minuman

#aya dikenakan untuk menolak masuk air ke dalam penyedut minuman.


6
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
!#. Terangkan mengapa bongkah kau bergerak ke atas dan kemudian terapung di permukaan air
apabila ia dilepaskan dari atas permukaan air.

#aya apungan meningkat apabila jumlah isipadu air yang tersesar meningkat.

#aya apungan lebih tinggi daripada berat bongkah kayu.

#aya apungan menolak bongkah kayu ke atas.

*ongkah kayu itu terapung kerana daya apungan sama dengan berat blok kayu.

Konsep ini melibatkan Prinsip "rchimedes


!4. 7elaskan bagaimana sistem brek kereta beroperasi apabila kereta perlu diperlahankan.

"pabila brek ditekan, daya dikenakan ke atas omboh dan tekanan dihasilkan.

,ekanan dihantar secara seragam ke seluruh bendalir brek.

#aya dikenakan pada omboh pad brek.

Pad brek akan menekan cakera brek.


!'. $bat gigi mengalir keluar daripada ia tiub apabila dipicit di bahagian hujung ba,ah.
Terangkan bagaimana ubat gigi mengalir keluar dan namakan prinsip )izik ang berkaitan
denganna.

#aya dikenakan ke atas tiub ubat gigi

"kan menghasilkan tekanan

bat gigi memba&a tekanan

dan menyebarkan tekanan dengan magnitud yang sama ke seluruh tiub.


!(. 4enggunakan konsep )izik% jelaskan mengapa bot terapung pada aras berbeza apabila berada
di dalam air laut dan air sungai ,alaupun memba,a beban ang sama.

*ot terapung, jadi berat bot 5 berat air yang disesarkan 5 daya tujahan

!leh kerana berat bot adalah sama maka berat air yang tersesar di dalam sungai dan air laut juga
sama

Ketumpatan air laut lebih tinggi daripada air sungai

Isipadu air yang disesarkan di dalam laut adalah kurang daripada di dalam sungai,

"ras bot adalah lebih tinggi di dalam laut berbanding sungai.


!+. Terangkan bagaimana kapal selam dapat menelam ke laut dalam"

Injap melepaskan udara dari tangki.

"ir laut memenuhi tangki ballast

*erat air yang disesarkan adalah lebih kecil.

#aya tujahan : *erat kapal selam


7
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
!0. Terangkan bagaimana anda boleh menentukan ketumpatan bagi penumbat gabus.

,imbang jisim gabus

Ikat gabus dengan pemberat dan masukan dalam silinder penyukat

Perubahan isipadu air bersamaan dengan isipadu gabus

Ketumpatan gabus 5 jisim per isipadu


!2. 7elaskan mengapa belon ang diisi dengan gas helium terbang ke udara.

#ua daya yang bertindak ke atas belon ; daya apungan dan berat belon

Ketumpatan gas helium kurang daripada ketumpatan udara sekitar

#aya tujahan sama dengan berat udara yang disesarkan oleh belon

#aya tujahan adalah lebih tinggi daripada berat belon


#3. .ajah menunjukkan satu blok kuprum dan kepingan tembaga berbentuk mangkuk ang
mempunai jisim ang sama.
Terangkan mengapa blok kuprum tenggelam dalam air dan mangkuk kuprum terapung atas
air.

#aya yang bertindak ke atas blok kuprum dan mangkuk kuprum adalah daya apungan dan berat

#aya apungan kecil kerana isipadu kecil

*lok kuprum tenggelam kerana berat blok < daya tujahan

Mangkuk kuprum terapung kerana daya tujahan < berat


#1. .ajah menunjukkan keratan rentas sebuah saap kapal terbang. 8aap kapal terbang
mengalami daa angkat. Terangkan mengapa daa angkat bertindak ke atas saap kapal
terbang itu.

%alaju tinggi di permukaan atas dan halaju rendah di permukaan ba&ah

Menghasilkan tekanan rendah di permukaan atas dan tekanan tinggi di permukaan ba&ah.

Perbe/aan tekanan menghasilkan daya angkat.

#aya angkat 5 perbe/aan tekanan = ka&asan permukaan


8
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
#!. Terangkan prinsip 9iston 9enembur 8erangga.

"pabila omboh ditolak, udara dipaksa keluar melalui jet gas pada kelajuan tinggi.

Menurut Prinsip *ernoulli, tekanan udara yang bergerak berkurangan apabila kelajuan udara
bertambah.

,ekanan atmosfera yang lebih tinggi di dalam bekas racun serangga akan menolak cecair racun
serangga keluar melalui tiub logam yang sempit.
##. Terangkan bagaimana mesin pembersih hampagas mampu meningkirkan habuk dari lantai.

kipas meniup udara keluar dari bolong

menghasilkan ka&asan separa -akum dalam mesin

perbe/aan tekanan berlaku ) tekanan atmosfera adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam
mesin

daya dikenakan ) kotoran ditolak masuk.


#4. 9enunu Bunsen terbakar dengan api kuning. Terangkan bagaimana api biru boleh dihasilkan.

%alaju tinggi gas menghasilkan tekanan rendah pada jet

,ekanan atmosfera yang lebih tinggi menolak masuk udara dan bercampur dengan gas.

9ampuran pembakaran yang lengkap akan mengeluarkan api ber&arna biru.

*esarkan orifis untuk membolehkan lebih banyak udara masuk.


#'. Bumbung rumah ang diterbangkan oleh angin kencang. Terangkan mengapa.

"ngin kencang di atas bumbung bergerak dengan laju.

dara di dalam rumah pula dalam keadaan tenang.

Menurut Prinsip *ernoulli, lebih tinggi halaju, lebih rendah tekanan.

,ekanan di dalam rumah adalah lebih tinggi daripada di luar.

Perbe/aan tekanan menghasilkan daya angkat yang cukup kuat untuk mengangkat bumbung.
BAB 4
#(. Terangkan mengapa sekeping besi menjadi lebih panas daripada sekeping kau dengan jisim
ang sama apabila kedua&duana menerap jumlah haba ang sama.

*ahan dengan muatan haba tentu yang tinggi memerlukan lebih banyak haba untuk mengubah
suhu 7>9.

+ebih tinggi muatan haba tentu, lebih kecil perubahan suhu.

Muatan haba tentu kayu adalah lebih tinggi.

Jika jumlah haba yang diserap adalah sama, perubahan suhu untuk kayu adalah lebih kecil.
#+. Air digunakan sebagai bahan penejuk di dalam radiator. Terangkan bagaimana air digunakan
sebagai bahan penejuk di dalam radiator.

"ir mempunyai muatan haba tentu yang tinggi.

"pabila air di dalam tiub melalui enjin ia boleh menyerap tenaga haba yang banyak.
9
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

"pabila air sampai di radiator, haba air akan diserap oleh bilah sirip radiator.

Pada masa yang sama, kipas pada radiator akan menolak haba keluar dari kereta.
#0. Terangkan mengapa badan periuk diperbuat daripada pengalir haba ang baik manakala
pemegang periuk diperbuat daripada pengalir haba ang lemah"

Pengalir haba yang baik mempunyai muatan haba tentu yang kecil.

Jadi, badan periuk boleh dipanaskan dengan cepat.

Pengalir haba yang lemah mempunyai muatan haba tentu yang besar.

Jadi, pemegang boleh menyerap banyak haba tanpa meningkatkan suhu dengan banyak ))
pemegang tidak mudah menjadi panas.
#2. Terangkan bagaimana proses sejatan mengakibatkan suhu cecair berkurang.

#i dalam air terdapat molekul yang sentiasa bergerak pada halaju berbe/a.

#i permukaan air molekul$molekul berhalaju tinggi memperolehi tenaga kinetik tinggi.

Ikatan antara molekul diatasi dan terbebas ke udara.

"ir kehilangan molekul berhalaju tinggi, jadi tekanan udara rendah, suhu berkurang.
43. 4engikut prinsip keseimbangan terma dan prinsip kerja termometer% terangkan bagaimana
doktor boleh memeriksa suhu badan pesakitna semasa ra,atan perubatan.

,ermometer diletakkan di dalam mulut pesakit.

%aba dipindahkan dari badan pesakit ke termometer

Keseimbangan terma antara termometer ? badan pesakit dicapai apabila haba bersih adalah sifar.

,ermometer dan badan pesakit mencapai suhu yang sama.

*acaan menunjukkan suhu badan pesakit.


41. Terangkan perubahan ang berlaku kepada cecair na)talena apabila disejukkan sehingga
berubah daripada cecair kepada pepejal.

Semasa naftalena cecair menyejuk, ia kehilangan tenaga ke persekitaran.

Suhu mula jatuh sehingga ia mencapai takat beku @AB9.

Pada takat beku, naftalena mula membentuk pepejal.

2alaupun ia kehilangan tenaga ke persekitaran, suhu kekal malar kerana tenaga kinetik purata
kekal malar.
4!. 4engapa kiub ais melekat pada jari ang basah% tidak pada jari ang kering"

Kiub ais lebur akan menyerap haba.

%aba ini dikenali sebagai haba pendam pelakuran.

"pabila jari kita basah ia mempunyai sedikit haba dan ia akan diserap oleh kiub ais.

Pembebasan haba dari air menyebabkan ia membeku.

Jadi kiub ais dan jari akan sentiasa bersama kerana pembekuan air.

,ambahan pula jari mempunyai permukaan yang kasar, ia membantu ais melekat pada jari.
4#. Apabila beberapa titik ester terkena tangan seorang pelajar% tanganna merasa sejuk.
Terangkan bagaimana ini berlaku.

takat didih ester adalah rendah

suhu tangan lebih tinggi dari suhu ester


10
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

menyebabkan haba mengalir dari tangan ke ester

ester meruap )) memba&a haba pendam penge&apan

menyebabkan suhu tangan turun dan terasa sejuk


44. Badan akan berpeluh apabila kita berasa panas. Bagaimana perpeluhan membantu
menejukkan badan"

"pabila kita melakukan akti-iti menggunakan pergerakan, badan kita akan berpeluh.

Sebenarnya,air menyejat daripada kulit apabila kita berpeluh.

#alam proses penyejatan, berlaku perubahan fasa jirim daripada cecair menjadi &ap.

%aba yang diperlukan untuk menukar fasa ini adalah dipanggil haba pendam penge&apan.

!leh itu, kita berasa sejuk apabila penyejatan berlaku disebabkan pembebasan haba badan

Caktor yang mempengaruhi; halaju udara, suhu dan kelembapan.


4'. Kita tidak boleh menggunakan sistem penejukan peti sejuk untuk menejukkan bilik ang
panas. Terangkan kenapa"

Sistem penyejukan peti sejuk yang lebih kecil

Kurang udara sejuk dari peti sejuk mengalir keluar berbanding dengan aliran udara panas yang
masuk

Kedudukan peti sejuk di atas lantai

dara sejuk tidak mengalir ke atas


4(. 4engapa kita meletakkan ikan di dalam kiub ais dan bukanna air sejuk"

"is cair memerlukan haba dikenali sebagai haba pendam pelakuran

%aba diserap daripada ikan

Ikan akan melepaskan haba panas sehingga suhu mencapai A


A

"ir sejuk tidak mengalami perubahan fasa

Jadi, hanya proses keseimbangan terma yang berlaku apabila mereka bersentuhan

Suhu tidak mencapai A


A
4+. :uaca ang paling sejuk dialami pada penghujung musim sejuk% iaitu apabila salji mulai
melebur. 7elaskan kenapa"

salji perlukan haba untuk melebur

haba tersebut adalah haba pendam tentu iaitu untuk menukarkan fasa pepejal kepada cecair

lebih banyak haba diserap dari persekitaran


40. 1engan menggunakan teori kinetik gas% terangkan bagaimana tekanan meningkat apabila suhu
di dalam periuk tekanan meningkat.

Molekul bergerak bebas dalam gerakan ra&ak

"pabila suhu meningkat, tenaga kinetik )) halaju meningkat

Molekul menyerang dinding periuk tekanan dengan lebih kerap

Kadar perubahan momentum meningkat

#aya yang dikenakan pada dinding periuk meningkat, tekanan 3P 5 C)"4 meningkat
42. 9ada ,aktu pagi% laut akan berasa panas. Terangkan mengapa )enomena ini berlaku"

Pada siang hari, tanah dan laut menerima jumlah haba yang sama dari matahari
11
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

"ir mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi daripada tanah

,anah dipanaskan kepada suhu yang lebih tinggi daripada laut

Ketumpatan udara di laut lebih tinggi daripada ketumpatan udara di atas tanah

dara di atas tanah mengalir naik dan udara di atas laut mengalir ke arah tanah
'3. 1engan menggunakan teori kinetik gas% terangkan perubahan isipadu% tekanan dan suhu bola
ping pong apabila air panas dituang ke atasna.

"pabila air panas dituang ke atas bola ping pong

Suhu udara ) gas akan meningkat ) tenaga kinetik meningkat

Kadar perlanggaran antara molekul dan dinding bola akan meningkat menyebabkan tekanan
meningkat,

bola akan membesar, maka jumlah isipadu bertambah

apabila jumlah isipadu bertambah, ka&asan perlanggaran bertambah, menyebabkan tekanan akan
tetap sama
'1. Terangkan mengapa tekanan udara di dalam taar bertambah apabila lebih banak udara
dipam ke dalam taar dan selepas kereta melakukan perjalanan ang panjang.

*ilangan molekul per isipadu bertambah

*ilangan pelanggaran per unit masa bertambah ) Kadar pelanggaran bertambah

Suhu molekul udara bertambah, tenaga kinetik molekul udara bertambah

#aya yang dikenakan ke atas tayar bertambah


BAB '
'!. .ajah menunjukkan ;)atamorgana atasan; ang berlaku di permukaan air sejuk dan salji.
1engan menggunakan konsep )izik% terangkan mengapa pemerhati hana boleh melihat imej
kapal.

dara yang dekat dengan permukaan adalah lebih sejuk daripada udara di atasnya.

9ahaya bergerak dari medium tumpat ke kurang tumpat.

Sinar cahaya dibiaskan jauh daripada garis normal dan bengkok ke ba&ah ke arah permukaan.

Ini menipu mata kita untuk berfikir yang objek tersebut terletak lebih tinggi daripada sebenarnya.

Pemerhati akan melihat imej kapal itu kerana cahaya bergerak lurus.
'#. 9elancong di pantai memerhatikan matahari terbenam. Terangkan mengapa pelancong masih
dapat melihat matahari ,alaupun ia telah terbenam.

Pembiasan sinar cahaya berlaku


12
Air sejuk
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

9ahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat

9ahaya akan bengkok ke arah normal

#i mata pemerhati, matahari masih tidak terbenam kerana mereka masih boleh melihat imej dari
pembiasan.
'4. Ketika memandu kereta pada hari ang panas% anda mungkin melihat )atamorgana di jalan
raa. Terangkan bagaimana )atamorgana berlaku.

+apisan udara yang lebih hampir dengan jalan raya adalah lebih panas.

Ketumpatan udara semakin menurun apabila lebih hampir dengan permukaan jalan raya.

9ahaya merambat dari ka&asan tumpat ke ka&asan kurang tumpat.

9ahaya dibiaskan menjauhi normal

"pabila sudut tuju melebihi sudut genting, pantulan dalam penuh berlaku
''. .ajah menunjukkan satu sinar cahaa ang ditujukan tegak di sisi separuh bulat blok kaca.
8inar melalui blok kaca ke titik < sebelum keluar dari blok kaca. 8udut tuju dalam blok kaca
ialah #3 =
Terangkan bagaimana pantulan dalam penuh berlaku dalam rajah di atas"

#engan menambahkan sudut tuju, i maka sudut biasan, r juga akan bertambah

,ambahkan sudut tuju sehingga sudut biasan ialah DA >

Sudut tuju disebut sebagai sudut genting

#engan menambah sudut tuju melebihi sudut genting, sinar akan dipantulkan.
'(. .ajah ( menunjukkan Ali berdiri di tepi kolam. Ali boleh melihat imej ikan dan imej pepatung
di dalam air seperti ang ditunjukkan oleh gambar rajah sinar.
1engan menggunakan )enomena )izik% jelaskan bagaimana Ali boleh melihat imej ikan dan
pepatung.

ntuk ikan, cahaya dibiaskan ) berubah arah di *.

cahaya dibiaskan menjauhi normal, ke arah mata pemerhati

*agi pepatung, cahaya dibiaskan oleh permukaan air di ".


13
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

Sudut pantulan 5 sudut tuju, dipantulkan ke arah mata pemerhati


'+. Terangkan mengapa berlian berkilauan apabila sinar cahaa melaluina.

*erlian mempunyai indeks biasan yang tinggi

Sudut gentingnya sangat kecil

Permukaan berlian dipotong supaya sudut tuju cahaya lebih besar berbanding sudut genting

9ahaya yang melalui berlian akan mengalami fenomena pantulan dalam penuh beberapa kali
menyebabkan alur cahaya bersilang$silang di dalam berlian tersebut.

"lur cahaya yang banyak yang tidak dapat keluar menyebabkan berlian dilihat lebih bercahaya.
'0. Terangkan mengapa sehelai kertas terbakar apabila diletakkan di ba,ah kanta cembung ang
dihalakan ke arah panas matahari.

Sinaran matahari akan melalui kanta cembung

Selepas memasuki kanta, sinar cahaya tertumpu di fokus utama kanta

Pada fokus utama, sinar cahaya tertumpu pada satu ka&asan kecil

,enaga haba menyebabkan peningkatan suhu dan kertas mula terbakar


'2. Terangkan bagaimana anda boleh menganggarkan jarak )okus sebuah kanta cembung di
makmal sekolah anda.

Kanta cembung ditumpukan kepada objek yang jauh 3infiniti4

Skrin dilaraskan sehingga imej yang tajam terbentuk pada skrin

Jarak antara skrin dan kanta diukur

Panjang fokus 5 jarak antara skrin dan kanta


(3. >angit menjadi merah ketika matahari terbenam dan pelangi akan muncul selepas hujan.
7elaskan )enomena ini.

9ahaya terdiri daripada tujuh &arna.

2arna merah mempunyai panjang gelombang yang paling panjang dan dibiaskan paling akhir
semasa matahari terbenam.

,itisan air yang terperangkap di atmosfera selepas hujan bertindak sebagai kanta.

9ahaya yang melalui titisan air ini menjalani proses pembiasan, pantulan dalam penuh dan
serakan cahaya berlaku.
(1. Anda diberi dua kanta cembung 8 dan ?. Kanta 8 mempunai panjang )okus ang lebih
panjang daripada kanta ?. 1engan menggunakan dua kanta tersebut% terangkan bagaimana
anda membina sebuah teleskop astronomi ringkas.

Pilih kanta S sebagai kanta objektif

Pilih kanta E sebagai kanta mata

Kanta S diletakkan di depan kanta E

Kedua$dua kanta diselaraskan supaya mereka berada dalam pelarasan normal di mana jarak
antara kedua$dua kanta adalah sama hingga 33f
o
F f
e
4
14
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
TINGKATAN '
BAB (
(!. 9ada permulaan% bandul beraun dengan amplitud maksimum. Amplitud aunan berkurangan
dengan masa dan akhirna berhenti. Apakah ang menebabkan bandul berhenti"

"pabila bandul berayun, ia mempunyai tenaga

,enaga ini digunakan untuk mengatasi rintangan udara

,enaga ini juga hilang dari sistem dalam bentuk haba

+ebih lama bandul berayun lebih banyak tenaga digunakan untuk mengatasi rintangan udara.

,enaga bandul berkurangan

"kibatnya, amplitud menjadi lebih kecil

*andul itu dikatakan mengalami pelembapan


(#. 1ua tala buni mempunai )rekuensi semula jadi ang sama. Tala buni pertama sahaja
digetarkan% tetapi mengapa tala buni kedua juga mula bergetar"

"pabila tala bunyi pertama bergetar, molekul udara sekitarnya akan mula bergetar dengan
frekuensi yang sama

,enaga dipindahkan kepada tala bunyi kedua menyebabkan ia bergetar pada frekuensi semula
jadinya.

"pabila ini berlaku tala bunyi kedua dikatakan berresonan dengan tala bunyi pertama

"pabila resonans berlaku, tala bunyi bergetar pada amplitud maksimum dan menghasilkan bunyi
kuat
(4. .ajah 13 menunjukkan corak gelombang air laut ang menghampiri pantai.
Terangkan dari segi )enomena gelombang% mengapa gelombang air mengikut bentuk pantai
apabila ia menghampiri pantai.

0elombang bergerak dari ka&asan dalam ke ka&asan cetek

Kelajuan berkurangan
15
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

0elombang dibiaskan ke arah garis normal

Muka gelombang yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang yang terhasil
menyebabkan ia mengikut bentuk pantai
('. 8emasa air pasang% sebuah bot ang ditambat di belakang dinding penahan bergoang naik dan
turun dengan kuat. Terangkan kenataan itu.

"pabila kedalaman meningkat

%alaju akan meningkat

Panjang gelombang akan meningkat

Pembelauan gelombang berlaku dengan lebih kuat


((. Terangkan mengapa gelombang air adalah lebih tenang di teluk berbanding di tanjung.

0elombang bergerak dari ka&asan dalam ke ka&asan cetek.

Kelajuan berkurang )) gelombang dibiaskan ke arah garis normal

Kedalaman di tanjung berkurang menyebabkan gelombang tertumpu di tanjung

Kedalaman di teluk berkurang perlahan$lahan menyebabkan ombak tersebar

,enaga ombak lebih kecil di teluk menyebabkan ia lebih tenang berbanding di tanjung
(+. Apabila dua pencelup s)era bergetar di permukaan air% corak gelombang inter)erens dihasilkan.
Terangkan mengapa paras air di dalam tangki riak mesti dimalarkan semasa eksperimen.

Panjang gelombang bergantung kepada kedalaman air

Menambah ) mengurangkan kedalaman akan menyebabkan gelombang terbias

Pembiasan akan meningkatkan ) mengurangkan jarak panjang gelombang

0aris nod ) antinodal akan terjejas


(0. Gelombang buni dari kereta api -lain&lain/ boleh di dengar dengan jelas dan kuat pada ,aktu
malam. 4engapa"

Pada &aktu malam, lapisan udara berdekatan permukaan bumi adalah lebih sejuk berbanding
lapisan udara diatasnya

+apisan udara berhampiran permukaan bumi lebih tumpat

*unyi merambat lebih perlahan dalam udara sejuk ) panjang gelombang berkurang pada udara
sejuk

*unyi membias kembali ke permukaan bumi daripada melesap ke lapisan udara di atas
(2. Terangkan bagaimana gelombang buni digunakan untuk menentukan kedalaman laut.

Menggunakan ultrasound, ultrasound dihantar ke dasar laut

Penerima akan mengesan denyutan yang ditunjukkan

1ekod masa yang diambil oleh denyut untuk sampai ke dasar laut dan kembali ke penerima, t

Kedalaman laut boleh dikira dengan menggunakan formula, d 5 -t ) 6


+3. Terangkan mengapa kaca berlapis ang kuat digunakan sebagai dinding menara pemerhati di
lapangan terbang.

Semua /arah dalam bahan ) kaca bergetar pada frekuensi semula jadi
16
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

Gnjin kapal terbang menghasilkan bunyi yang menyebabkan udara bergetar

!leh kerana resonans, kaca bergetar pada amplitud yang sangat tinggi ) maksimum

Menara pemerhati memerlukan kaca yang kuat untuk menahan kesan resonans yang bergetar
dengan amplitud tinggi supaya ia tidak mudah pecah
+1. Bagaimana nanian seorang penani opera boleh menebabkan gelas pecah.

Penyanyi itu menyanyi dengan frekuensi tertentu dan menghasilkan tenaga bunyi

,enaga dipindahkan ke gelas

1esonans terjadi apabila daya frekuensi penyanyi sama dengan frekuensi semula jadi gelas

0elas akan bergetar dengan amplitud maksimum

Peningkatan dalam tenaga yang dipindahkan boleh menyebabkan gelas pecah


+!. 4erujuk rajah di atas% huraikan pergerakan dua buah kapal ang serupa ang berada di A dan
B. Terangkan mengapa"

Kapal di " akan bergerak ke atas dan ke ba&ah

#isebabkan inteference membina berlaku pada titik "

Kapal akan kekal tenang di lokasi *

#isebabkan inteference membinasa berlaku pada titik *


BAB +
+#. Terangkan kelebihan litar selari dalam sistem penda,aian rumah.

Satu litar selari boleh menghidupkan beberapa peranti menggunakan -oltan bekalan penuh.

Jika satu peranti gagal, peranti yang lain akan terus berfungsi seperti biasa.

Kegagalan satu komponen tidak mengganggu komponen lain.

+ebih banyak komponen boleh ditambah secara selari tanpa memerlukan tambahan -oltan.

Setiap perkakas elektrik dalam litar mempunyai suis sendiri.

1intangan berkesan pada litar adalah rendah.


+4. .ajah menunjukkan gra) beza keupaaan% 6% mela,an arus% I% untuk lampu )ilamen.
Apakah ang berlaku kepada rintangan )ilamen apabila arus bertambah" Terangkan ja,apan
anda.
17
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

1intangan filamen bertambah.

Semakin tinggi arus, semakin tinggi suhu mentol filamen

Jika arus bertambah, kecerunan graf akan bertambah )) Jika arus bertambah, nisbah -oltan dan
arus akan meningkat

1intangan adalah kecerunan graf


+'. 7elaskan mengapa palam tiga pin adalah lebih sesuai digunakan berbanding dengan palam dua
pin.

Palam dua pin tidak mempunyai &ayar bumi manakala palam tiga pin mempunyai &ayar bumi.

Jika menggunakan palam dua pin, arus akan mengalir melalui badan logam jika terdapat
kebocoran arus. Jika menggunakan palam H pin, arus akan mengalir ke tanah jika terdapat
kebocoran arus.

Seseorang yang menyentuh badan logam akan mengalami renjatan elektrik. Menggunakan palam
H pin, arus yang akan dibumikan, tiada renjatan.

Penggunaan palam dua pin adalah tidak selamat kepada pengguna, penggunaan palam H pin
adalah lebih selamat kepada pengguna.
+(. Terangkan mengapa lebih merbahaa jika menentuh ,aar hidup daripada bekalan utama
berbanding menentuh ,aar neutral.

*adan kita berada pada keupayaan bumi 3A84.

Jika kita menyentuh &ayar hidup, terdapat be/a keupayaan yang tinggi antara &ayar hidup dan
badan kita.

"rus yang besar akan mengalir melaluinya, mungkin memba&a maut.

2ayar neutral berada pada keupayaan bumi 3A84, keupayaan yang hampir sama seperti badan
kita.

Jika kita menyentuh &ayar neutral, tidak ada be/a keupayaan merentasi kita dan kerana itu tiada
aliran arus.
++. Apa ang berlaku kepada api lilin apabila ia diletakkan di antara dua plat logam bekalan
dengan 5oltan lampau tinggi -@Atra Bigh Tension/.

+ilin menyala ) haba dari lilin menyebabkan molekul udara yang terion.

9aj positif akan tertarik ke plat negatif dan ) atau caj negatif akan tertarik kepada plat positif

"pi lilin itu akan tersebar 3diratakan4 kepada dua bahagian )) rajah yang sesuai

9aj positif adalah lebih berat daripada cas negatif

Nyalaan lebih banyak tertarik ke plat negatif


+0. 9embakar roti T bertanda !43 6% ('3 C dan pembakar roti $ bertanda !43 6% 043 C. Tentukan
pembakar roti ang manakah mempunai elemen pemanas dengan rintangan ang lebih kecil.

pembakar roti

kedua$dua pembakar roti mempunyai -oltan kerja yang sama

kuasa elemen pemanas 5 8


6
)1 )) kuasa elemen pemanas berkadar songsang dengan rintangan

pembakar roti dengan kuasa yang lebih tinggi mempunyai elemen pemanas dengan rintangan
yang lebih kecil
+2. Terangkan mengapa mentol ang disambung kepada dua sel kering menala lebih terang
berbanding dengan mentol ang disambung kepada satu sel kering.
18
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

Kedua$dua sel kering disambungkan secara selari

#.g.e berkesan kekal sama

1intangan dalam berkesan kedua$dua sel adalah lebih kecil

"rus lebih besar akan mengalir melalui mentol untuk menjadikannya lebih cerah
03. 8ebuah bateri ang terdiri daripada dua buah sel kering berlabel 1.' 6 disambungkan kepada
sebuah mentol !.'6 3.# A. 1idapati baha,a mentol itu menala dengan kecerahan normal
apabila suis dihidupkan. Terangkan mengapa mentol itu menala dengan kecerahan normal
,alaupun d.g.e bateri lebih besar daripada 5oltan metol itu.

bateri mempunyai rintangan dalam

sebahagian daripada d.g.e bateri hilang di dalam bateri)sebahagian digunakan untuk mengatasi
rintangan dalam

-oltan))be/a keupayaan yang dibekalkan kepada mentol hampir sama dengan -oltan kerja mentol
BAB 0
01. 9ecutan magnet ang jatuh menegak ke dalam solenoid adalah jauh lebih kecil daripada
pecutan gra5iti. Terangkan kenataan itu.

Perubahan fluks magnet dalam solenoid

"rus aruhan dihasilkan dalam solenoid

"rus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menjana kutub magnet untuk menentang kutub
magnet yang jatuh.

!leh itu, pecutan lebih rendah


0!. Terangkan bagaimana kren elektromagnet boleh digunakan untuk mengangkat besi buruk.

"rus mengalir melalui solenoid, medan magnet dihasilkan

,eras besi lembut akan menjadi magnet

*esi buruk tertarik kepada teras besi

,iada aliran arus, keluli lembut menyahmagnet )) besi buruk jatuh


0#. Kebanakan tenaga elektrik datang dari stesen janakuasa hidroelektrik dan stesen janakuasa
terma. 8tesen&stesen janakuasa ini dihubungkan oleh kabel bagi menghantar tenaga elektrik
kepada pengguna dalam industri% pejabat% sekolah dan rumah&rumah. 8istem ini dikenali
sebagai rangkaian grid nasional.
Terangkan secara ringkas kepentingan sistem rangkaian grid nasional dalam mengagihkan
tenaga elektrik kepada pengguna.

*ekalan elektrik yang berterusan, &alaupun ada rosak di salah satu stesen janakuasa

,enaga elektrik daripada stesen lain ditujukan kepada ka&asan yang terjejas

,enaga elektrik dari ka&asan lain dihantar ke ka&asan$ka&asan yang memerlukan lebih banyak
tenaga

Kos keseluruhan pengeluaran tenaga elektrik boleh dikurangkan


19
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
04. .ajah menunjukkan corak medan magnet ang terbentuk apabila arus mengalir dalam satu
gegelung.
Terangkan mengapa kekuatan medan magnet lebih besar di bahagian tengah berbanding di
bahagian tepi.

Medan magnet pada gegelung kiri adalah mela&an arah jam

Medan magnet pada gegelung kanan adalah mengikut arah jam

!leh itu, medan magnet di tengah$tengah gegelung dalam arah yang sama, iaitu ke atas.

Jadi, medan magnet akan menjadi lebih kuat di tengah$tengah.


0'. 1engan menggunakan konsep kesan magnet arus elektrik% terangkan dengan bantuan
gambarajah bagaimana daa&daa dihasilkan pada ,aar di dalam gegelung motor arus terus"

Magnet 3magnadur4 menghasilkan medan magnet ) rajah

"rus dalam &ayar menghasilkan medan magnet ) rajah

Kedua$dua medan magnet berinteraksi ) bergabung untuk membentuk satu paduan ) medan
lastik ) rajah

Motor akan berputar kerana perbe/aan daya paduan )) kesan balikan dari dua daya ini

0(. Terangkan bagaimana penjana ber)ungsi untuk menghasilkan arus terus.

Putarkan gegelung mengikut arah jam

0egelung memotong medan magnet

"rus diaruhkan dalam gegelung

Komutator mengubah arah dalam gegelung supaya arah arus dalam litar luar sentiasa sama.
20
S
N
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
0+.
Terangkan bagaimana arus aruhan dihasilkan di litar sekunder"

"pabila arus ulang$alik 3a.u4 mengalir dalam gegelung primer, medan magnet ulang$alik terhasil
di dalam teras besi

Medan magnet ulang$alik dalam gegelung primer memotong gegelung sekunder, d.g.e teraruh
akan terhasil apabila ia memotong fluks magnet.

#.g.e teraruh akan menghasilkan arus pada gegelung sekunder


00. Terangkan bagaimana pemutus litar ber)ungsi.

"pabila arus tinggi, medan magnet menjadi lebih kuat.

Glektromagnet menarik angker besi lembut.

Spring P menarik &ayar dan memutuskan sentuhan, arus tidak mengalir )) litar diputuskan
sambungan.

"pabila butang set semula ditekan, spring E menarik angker besi lembut kembali ke kedudukan
asal.
02. Terangkan prinsip kerja trans)ormer.

"pabila -oltan a.u. dibekalkan kepada gegelung primer, arus ulang$alik akan mengalir.

,eras besi lembut dimagnetkan.

Magnet yang dihasilkan berbe/a dalam magnitud dan arah.

Ini menyebabkan perubahan fluks magnet melalui gegelung sekunder.

#.g.e teraruh merentasi gegelung sekunder dihasilkan


23. Terangkan prinsip kerja loceng elektrik.

"pabila suis loceng ditekan, litar menjadi lengkap, arus mengalir di dalam gegelung
elektromagnet, menyebabkan teras besi dimagnetkan.

,eras besi yang menjadi elektromagnet menarik angker besi lembut, menyebabkan pemukul
memukul loceng.

Pergerakan angker memutuskan litar dan menyebabkan teras besi hilang kemagnetan.

Sping menarik angker ke kedudukan asal dan litar dilengkap semula.

Kitaran ini diulang menghasilkan bunyi deringan yang berterusan.


21
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
BAB 2
21. 1iod semikonduktor diperbuat daripada gabungan semikonduktor jenis&n dan semikonduktor
jenis&p. Terangkan bagaimana semikonduktor jenis&n dihasilkan.

Semikonduktor intrinsik seperti atom silikon didopkan dengan atom penta-alen seperti fosforus

Setiap atom penta-alen menyumbang satu elektron bebas dan


terdapat elektron berlebihan

Glektron bebas yang berlebihan menjadi pemba&a cas negatif


dalam semikonduktor jenis$n
2!.
.ajah 12 menunjukkan satu litar ang terdiri daripada diod dan mentol. Terangkan bagaimana
mentol akan menala"

"nod diod 3jenis$p4 disambung kepada terminal positif bateri 3pincang ke depan4

Glektron dari jenis$n hanyut ke persimpangan p$n ke arah terminal positif

+ohong dari jenis$p hanyut di seluruh p$n ke arah terminal negatif

Pergerakan elektron dan lohong menghasilkan arus, oleh itu mentol menyala.
2#. Terangkan bagaimana baang&baang hijau ang dihasilkan dalam skrin :.< ini"

Pemanas I8 menghasilkan elektron di atas permukaannya

"pabila bekalan kuasa H k8 disambungkan, sinar katod ) elektron memecut dalam garis lurus.

Sinar katod memba&a tenaga kinetik dan menukarkan kepada tenaga cahaya apabila mereka
menghentam skrin.
24. Terangkan mengapa mentol menala pada ,aktu malam

Pada &aktu malam rintangan +#1 meningkat

8
*G
meningkat 3lebih tinggi daripada A.J 8 untuk Si4

I
b
bertambah dan menghidupkan transistor.

I
c
meningkat dan mentol menyala.
BAB 13
2'. .adioisotop 8trontium&23 digunakan untuk mengukur ketebalan kertas dalam industri kertas
Terangkan bagaimana 8trontium&23 digunakan untuk mengukur ketebalan sekeping kertas"

+etakkan sumber radioaktif bertentangan pengesan

Pengesan disambungkan kepada penunjuk ketebalan


22
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014

Pengesan mengesan perubahan bacaan dalam kiraan

Ketebalan diukur dengan penunjuk ketebalan

Jika bacaan pengesan adalah kurang daripada nilai yang dinyatakan, ketebalan kertas terlalu
tebal ) sebaliknya
2(. 9embelahan nuklear menghasilkan satu tindak balas berantai. Buraikan bagaimana
tindakbalas berantai berlaku dalam pembelahan nuklear atom $ranium&!#'.

Neutron menghentam satu nukleus uranium dan menghasilkan tiga neutron neutral

Setiap neutron baharu akan menghentam satu nukleus uranium baharu

Pembelahan nukleus yang berterusan akan menghasilkan tindak balas berantai

1ajah tindak balas berantai


2+. .unut al)a ang diperhatikan di dalam kebuk a,an resapan adalah lurus dan tebal. 7elaskan
bagaimanakah runut al)a terbentuk dan mengapakah runut itu tebal dan lurus.

Karah L mengionkan molekul$molekul udara

2ap lampau tepu memelu&ap pada ion$ion yang terbentuk

1unut tebal disebabkan kuasa pengionan /arah alfa adalah tinggi))/arah alfa menghasilkan
banyak ion.

1unut lurus kerana /arah alfa mempunyai jisim yang lebih tinggi
20. Terangkan bagaimana radioisotop boleh digunakan untuk mengesan kebocoran paip air ba,ah
tanah.

1adioisotop disuntik ke dalam paip

"ir di dalam paip mengalir dengan radioisotop

,iub 0eiger$Muller digunakan sebagai pengesan untuk mencari kebocoran di paip

*acaan tinggi pada pengesan menunjukkan lokasi kebocoran paip air


22. Terangkan bagaimana tiub Geiger&4uller dapat mengesan radiasi radioakti).

Sinar radioaktif memasuki tiub melalui tingkap mika

0as argon diionkan di ba&ah tekanan rendah

Ion dipecutkan ke arah elektrod

#enyut arus dihasilkan

#enyut direkodkan oleh meter kadar


133. Terangkan cara menetapkan usia spesimen arkeologi melalui kaedah pentarikhan karbon
-Carbon Dating Method).

,umbuh$tumbuhan hidup menyerap karbon$7M dalam karbon dioksida yang digunakan untuk
fotosintesis, seperti juga hai&an apabila mereka memakan tumbuh$tumbuhan.

Semasa tumbuhan atau hai&an masih hidup, karbon$7M radioaktif dan karbon$76 yang biasa dan
stabil akan kekal dalam tisu mereka

Setelah mereka mati, karbon$7M mulai mereput

Karbon$7M mempunyai setengah hayat NJAA tahun

ntuk menetapkan usia spesimen arkeologi, sampel kecil karbon diekstrak daripadanya.
23
MODUL PENERANGAN SPM SMKASAS 2014
3Keaktifan karbon$7M dalam spesimen arkeologi diukur dan dibandingkan dengan keaktifan
sampel organism hidup4
24