Anda di halaman 1dari 9

BAB DUA

TINJAUAN LITERATUR
2.1 Pendahuluan
Dalam bab ini pengkaji akan membincangkan dapatan- dapatan kajian lalu yang mengkaji
hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok. Bab ini akan
menganalisis refleksi terhadap kajian lampau dan membuat perbandingan antara dapatan
kajian. Isu rokok dan merokok sebenarnya merupakan masalah global yang dihadapi oleh
masyarakat dunia sejak beberapa tahun yang lalu sehinggalah ke hari ini. Masalah tabiat
merokok ini merupakan satu perkara yang amat sukar untuk di atasi, walaupun pelbagai
peraturan dan undang-undang telah diperkenalkan bagi menyekat tabiat ini. Ramai orang
menyedari akan bahayanya merokok. Di kotak-kotak rokok pun telah dibuat amaran dan
ingatan betapa bahayanya merokok itu tetapi bilangan perokok terus saja bertambah yang
melibatkan berbagai-bagai lapisan masyarakat terutama golongan remaja termasuklah
pelajar.
Rokok diperbuat daripada sejenis daun tembakau yang mengandungi bahan nikotin,
tar candu! dan karbon monoksida. "etiga-tiga bahan ini amat merbahaya kepada
kesihatan tubuh badan. "ita dapat melihat orang merokok dimerata tempat sama ada di
kampung, bandar dan sebagainya. Masyarakat atau perokok menjadikan kelakuan
merokok sebagai satu cara hidup mereka.
#$
2.2 Teori-teori Pemboleh Ubah-Pemboleh Ubah Kaian
%braham Maslow dan &arl Rogers merupakan dua orang pakar dalam 'eori
(umanistik.'eori ini mementingkan kesedian moral dan potensi pelajar. Di samping itu,
'eori humanistik ini juga memfokuskan kepada perkara)perkara yang berkaitan secara
langsung dengan indi*idu, keunikan diri sendiri bagi seseorang indi*idu dan juga
kepentingan kemanusiaan terhadap indi*idu.
Dalam 'eori (umanistik, beberapa andian telah dibuat. +ekiranyan keperluan dan
keperluan asas dipenuhi sepenuhnya malah secara lansung indi*idu dapat memoti*asikan
indi*idu sendiri ke peringkat yang lebih tinggi iaitu mencapai tahap kesempurnaan diri.
Ini sokongan oleh hierarki keperluan mengikut Maslow #,-. ! yang menyatakan
bahawa jika keperluan psikologi tidak dipenuhi oleh indi*idu maka jiwa seseorang
tersebut akan terganggu dan tidak tenteram.
+epanjang proses pembelajaran, 'eori (umanistik ini menekankan kepada pelajar,
berpusat kepada pelajar dan pelajar diibaratkan sebagai pelanggan. Dalam keadaan ini,
konsep ini sangat penting kerana ia menceritakan tentang beberapa aspek iaitu dari segi
nilai manusia, hak indi*idu, tindakan diri dan harga diri sendiri dalam menentukan
sesuatu tindakan yang diambil.
#.
Teori Au!an "o#ial "eba$ai %odel Kaian
Daripada teori-teori berkaitan dengan tingkah laku negatif yang telah diterangkan di
atas. /engkaji telah memilih 'eori %jukan +osial yang telah diperkenalkan oleh Moffitt
#,,$! sebagai model untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tingkah
laku negatif dikalangan remaja sekolah. 'eori ini sangat sesuai digunakan, kerana teori ini
melihat tingkah laku negatif sebagai tingkah laku yang dipelajari dan bukannya satu
tingkah laku yang wujud secara semula jadi dalam diri indi*idu.
'eori ini menunjukan proses bagaimana bermulanya masalah tingkah laku negatif
seseorang remaja itu. Menurut teori ini seseorang remaja itu akan mencapai tahap
kematangan biologi seawal umur #0 tahun Moffit #,,$!, tetapi pada peringkat umur ini
remaja tersebut masih tidak mengenali cara hidup dan sikap yang sesuai dengan mereka.
Dalam keadaan ini,orang yang paling penting dalam menentukan kehidupan remaja ialah
ibu bapa remaja itu sendiri. /enguatan daripada ibu bapa kepada anak mereka merupakan
punca tekanan dan tingkah laku anti sosial. 'ingkah laku ini kemudiannya terbawa-bawa
kepada keadaan lain seperti hubungan dengan rakan sebaya. %pabila remaja yang tidak
mendapat penguatan yang secukupnya daripada ibu bapa, mereka mungkin gagal dalam
pergaulan dengan rakan sebaya yang seterusnya terpaksa mencari rakan sebaya yang
negatif. /ada keadaan tersebut bermulalah masalah tingkah laku negatif.
/erkembangan tingkah laku negatif dan penglibatan dengan kumpulan rakan
sebaya negatif boleh difahami melalui rangka kerja yang diperkenalkan oleh
#1
Bronfenbrenner #,2,!. Menurut teori yang diperkenalkan oleh beliau, seseorang
indi*idu bergaul dengan berbagai sistem dalam kehidupan harian. Mikrosistem seperti
rumah dan sekolah, merupakan perkara yang kanak-kanak akan terlibat secara terus.
'ingkah laku yang dipelajari daripada salah satu mikrosistem akan terbawa-bawa kepada
mikrosistem yang lain.
Dalam keadaan ini, tingkah laku yang dipelajari dari rumah, dalam konteks
hubungan ibu bapa dan anak, akan terbawa-bawa ke sekolah dan digunakan dalam
menjalankan hubungan dengan rakan sebaya. Manakala faktor penolakan daripada rakan
sebaya akan menyebabkan kepada penglibatan dengan rakan sebaya yang negatif. "esan
daripada persekitaran rumah merupakan faktor utama di dalam kajian tentang kanak-
kanak dan remaja, iaitu sebagai penyebab mereka cenderung untuk bergaul dengan sistem
lain dalam kehidupan mereka 3ackson 4 5ondacaro, #,,,!.
/enggunaan 'eori %jukan +osial diyakini sesuai oleh penyelidik kerana teori ini
mengambil kira peranan kognitif dalam pembentukan tingkah laku seseorang remaja.
'eori %jukan +osial merupakan gabungan teori pengukuhan rangsangan dan tindak
balas! dan teori kognitif. 'eori %jukan +osial menjelaskan bahawa tingkah laku manusia
akibat daripada pengaruh interaksi antara kognitif, persekitaran dan perlakuan manusia
lain.
#6
2.& Kaian-Kaian Lalu 'an$ %en$ait!an (a!tor)(a!tor 'an$ %em*en$aruhi
Amalan %ero!o!.
Beberapa kajian yang bertujuan untuk melihat amalan merokok dikalangan pelajar telah
dilakukan sektor pengajian tinggi dan rendah. %ntaranya dilakukan oleh satu kawasan
+outhwestern 7nited "ingdom. Doran et al. 80#8! membuat kajian yang bertujuan untuk
melihat amalan merokok dari segi perspektif kesan dan pengaruh merokok kepada pelajar
kolej yang mengandaikan pelajar yang merokok memberi kesan kepada pembelajaran di
kolej. Dalam kajian ini Doran et al 80#8! telah menggunakan instrument The Smoking
Consequence Questionnaire yang dibangunkan oleh Brandon 4 Baker #,,# untuk
mengukur tahap merokok . +eramai 1.- pelajar berumur #--#, tahun telah mengambil
bahagian dalam kajian ini. %nalisis kajian ini menunjukkan ,.-,-9 pelajar merokok
dipengaruhi oleh persekitaraan dan tidak bermoti*asi untuk berhenti merokok. Mereka
mencadangkan agar penguatkuasaan undang-undang kampus agar menghalang pelajar
merokok di kawasan terbuka bagi mengelakkan lebih ramai pelajar terikut-ikut budaya
ini.
+elain Doran et al, Babatunde et al 80#8! yang membuat kajian untuk mengetahui
faktor-faktor yang menpengaruhi pelajar untuk berhenti merokok di kalangan pelajar di
uni*ersity di :igeria Barat . +eramai $00 pelajar telah mengmabil bahagian dalam kajian
ini dengan menggunakan alat ukur 5isher;s formula< =8/>?d8 . Dengan menggunakan @pi-
Info *ersion $...#, kajian Babatunde et al mendapati bahawa 1$9 pelajar yang merokok
#2
bermula daripada menyertai kelab-kelab atau majlis yang dianjurkan rakan manakala
889 peratus pula kerana tekanan dan 819 adalah dari pelbagai faktor. Babatunde
menyimpulkan bahawa pengaruh rakan dan majlis-majlis remaja adalah faktor utama
yang menyumbang kepada tabiat merokok.
+ebelum itu =ainudin dan %hmad (afiAi 8006! membuat kajian yang melibatkan $0
orang pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima yang terdiri daripada murid lelaki dan
perempuan di +M" 'aman +elesa 3aya 8, +kudai, 3ohor. 'ujuan kajian ini adalah untuk
mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku merokok di kalangan
pelajar sekolah. "ajian ini menggunakan instrument soal selidik sebagai instrumen
kajian. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan perisian +/++ Bersi #$.1 for
Cindows (StatisticalPackage For The Social Sciences) bagi mendapatkan hasil
kekerapan, peratus dan min. "eputusan kajian keseluruhan mendapati faktor persekitaran
adalah faktor yang lebih kuat dalam mempengaruhi pelajar merokok berbanding dengan
faktor keluarga dan faktor rakan sebaya.
Calaupun dapatan-dapatan kajian oleh Doran et al80#8! , Babatunde et al 80#8!dan
=ainudin8006! menyokong bahawa faktor persekitaran dan rakan sebaya mempengaruhi
amalan merokok dikalangan pelajar, tetapi ianya berbeAa dengan kajian yang dijalankan
oleh Roslee dan Mohamad +hariff 8006! yang telah membuat kajian tentang kajian
punca, risiko merokok dan sumbangan merokok terhadap penagihan bahan terlarang di
/usat Diat Mara Bukit /ayong, Marang, 'erengganu. 'ujuan kajian ini ialah untuk
mengenalpasti punca, risiko merokok dan sumbangan terhadap penagihan bahan
#-
dikalangan perokok. Mengenal pasti punca, risiko merokok dan sumbangan terhadap
penagihan bahan dikalangan perokok. +eramai seramai .8 orang sampel terlibat dalam
kajian ini menggunakan perisian +tatistical /ackage 5or +ocial +ciences +/++! *ersi
#0.0. Dapatan turut menunjukan 1$..$9 responden menyatakan punca merokok di
sebabkan oleh hubungan sosial, 60.1.9 responden tidak bersetuju punca merokok di
sebabkan oleh faktor persekitaran, 66.$$9 responden bersetuju risiko kebergantungan
mempengaruhi seseorang untuk merokok.
Berdasarkan dapatan-dapatan kajian di atas dapat dirumuskan bahawa dapatan
kajian-kajian berusaha untuk melihat bahawa amalan merokok di kalangan pelajar telah
menemui dapat yang tidak tekal. Berdasarkan dapatan dapatan tersebut penyelidik
berpendapat bahawa satu kajian lanjut patut dijalankan untuk mengetahui adakah amalan
merokok di kalangan pelajar dipengaruhi oleh persekitaran, rakan sebaya, media dan
keluarga.
#,
80
5aktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok
/ersekitaran
"eluarga
Diri +endiri
Rakan +ebaya
Media +osial
Babatunde et al 80#8!
menyimpulkan bahawa
pengaruh rakan dan majlis-
majlis remaja adalah faktor
utama yang menyumbang
kepada tabiat merokok.
:eal Doran et al.80#8! ,.-
,-9 pelajar merokok
dipengaruhi oleh persekitaraan
dan tidak bermoti*asi untuk
berhenti merokok.
Roslee dan Mohamad +hariff
8006!1$..$9 responden
menyatakan punca merokok
di sebabkan oleh hubungan
sosial,
=ainudin dan %hmad
(afiAi 8006!faktor
persekitaran dan rakan sebaya
mempengaruhi amalan
merokok dikalangan pelajar
Rajah 2 Rajah Tinjauan Literatur
2.+ Rumu#an
Daripada kajian yang dijalankan, saya telah mendapat maklumat tentang amalan merokok
dikalangan pelajar sekolah yang disebabkan oleh faktor diri sendiri, keluarga,
persekitaran, media massa, dan rakan sebaya. Dengan dapatan ini diharapkan ia boleh
menjadi panduan kepada pihak sekolah terutamanya kaunselor untuk membasimi amalan
yang kurang baik ini. Diharapkan kajian ini memberi manfaat kepada pihak sekolah,
keluarga, masyarakat dan negara.
Berdasarkan dapatan-dapatan kajian dan juga pendapat daripada para sarjana
tersebut, penyelidik berpendapat bahawa satu kajian lanjut patut dijalankan untuk
mengetahui adakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi amalan merokok
dikalangan pelajar sekolah menengah di Daerah Ean, "edah .
8#