Anda di halaman 1dari 7

CONTOH JAWAPAN

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

SMK GADONG BEAUFORT

Nama

: SKEMA JAWAPAN (ROSIADI TAJUDIN)

Subjek

: MPV Produksi Multimedia

Tingkatan

: 4 Mahmudah

Modul : Sony Sound Forge


Jawab semua soalan di bawah.

1) Berikan nama setiap bahagian yang dikehendaki dalam antaramuka Sound


Forge di bawah.

2) Namakan setiap tools yang dikehendaki seperti yang terdapat pada Standard /
ikon toolbar di bawah.

3) Berikan beberapa contoh fail format untuk audio.


.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

4) Berikan fungsi bagi setiap ikon /


transport toolbar di bawah.

butang

yang

dikehendaki

dalam

________
Latihan 1

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

SMK GADONG BEAUFORT

5) Apakah fungsi butang Drop Marker


yang terdapat dalam tetingkap Record
semasa kerja-kerja merakam audio dilakukan?
.................................................................................................................................
.
Sekiranya anda tidak menekan butang Drop Marker semasa proses merakam
audio, bagaimanakah untuk menghasilkan Drop marker sekiranya proses
merakam telah selesai?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....
6) Anda pernah menyunting audio seperti dalam rajah dibawah. Apakah arahan
yang digunakan untuk menghasilkan setiap suntingan yang dikehendaki daripada
fail asalnya.

Ini

Rumah Besar

Kedudukan Perkataan

Saya

Fail asal
Arahan

Rumah Besar Saya

Rumah Saya Ini Besar

________
Latihan 1

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

SMK GADONG BEAUFORT

Ini Rumah Saya

Rumah Saya Besar

7) Anda pernah merakamkan fail audio. Isikan tempat kosong dibawah dengan
tools, fitur atau arahan yang sesuai tentang cara-cara melakukan proses
rakaman.
a) Klik butang Record yang terdapat pada ..........................................
b) Tetingkap Record akan dipaparkan.
c) Klik butang .............. untuk menetapkan setting.
d) Pada
New
Window
tetapkan
setting
............................
(44,100Hz), .................... (16 bit) dan pilih channel samaada ....................
atau ............................
e) Klik butang ok.
f) Pada tetingkap Record, klik butang .......................... untuk memulakan proses
rakaman.
g) Setelah
rakaman
selesai
klik
butang
.........................
dan
butang ....................... Hasil rakaman akan di paparkan pada tetingkap yang
baru.
8) Anda pernah menyunting audio menggunakan kesan khas. Berikan fungsi bagi
kesan khas yang terdapat dalam Sound Forge seperti berikut:
a) Delay/Echo: .......................................................................................................
............................................................................................................................
.....................
b) Shift
............................................................................................................................
............................................................................................................................
c) Reverb
............................................................................................................................
............................................................................................................................

9) Tandakan () pada langkah-langkah yang betul dan (X) untuk langkah-langkah


yang tidak tepat untuk menyunting audio dalam rajah a menjadi seperti rajah b.

________
Latihan 1

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

Rajah 2 (a)

SMK GADONG BEAUFORT

Rajah 2 (b)

Tandakan () langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menyunting fail audio seperti
Rajah 2 (a) menjadi Rajah 2 (b) dan (X) yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan.
Ruang Jawapan

(a)

Pilih kawasan data INI, tekan Ctrl + X

(b)

Pilih kawasan data RUMAH SAYA


Dari menu Edit > Copy
Klik Edit > Paste selepas kawasan data INI

(c)

Pilih kawasan data INI


Klik Edit > Cut

(d)

Pilih kawasan data BESAR


Klik Edit > Cut
Klik Edit > Paste selepas kawasan data SAYA
Klik dan pilih kawasan data INI
Klik Edit > Cut

(e)

Pilih kawasan data INI


Tekan kekunci Ctrl + C

(f)

Pilih kawasan data RUMAH SAYA


Klik Edit > Cut
Klik Edit > Paste selepas kawasan data INI
Klik Edit > Cut

(g)

Pilih kawasan data INI


Tekan kekunci Ctrl + V

(h)

Pilih kawasan data INI


Tekan kekunci Delete

10) Dalam proses rakaman yang pernah anda lakukan, anda telah menetapkan
setting Channel sebagai Stereo. Apakah perbezaan antara Stereo dan Mono.

________
Latihan 1

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

SMK GADONG BEAUFORT

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.
11) Dalam satu proses rakaman menggunakan Sound Forge anda telah mendapati
gelombang audio yang dihasilkan terlalu kecil dan tidak kedengaran (Seperti
dalam Rajah) . Bagaimanakah cara untuk meningkatkan gelombang audio
tersebut. Nyatakan langkah-langkahnya.

Asal

Selepas

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
12) Apakah yang akan berlaku sekiranya sebuah audio rakaman (File Source) yang
dirakamkan menggunakan Sample Rate 44,100 Hz, digabungkan (Mix) bersama
sebuah muzik latar (File Destination) yang menggunakan Sample Rate 22,050
Hz.
Bagaimanakah untuk menyunting audio yang anda gabungkan tersebut supaya
bunyinya selari dan nilai Sample Rate nya menjadi sama.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...

________
Latihan 1

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

SMK GADONG BEAUFORT

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
13) Anda telah diberi kontrak untuk menghasilkan sebuah produk multimedia yang
berbentuk persembahan video interaktif. Anda bercadang untuk memasukkan
elemen audio dalan produk tersebut. Berikan sebab mengapa audio perlu
digunakan dalam persembahan anda.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.
14) Anda telah diminta untuk merakamkan sebuah sajak sempena dengan hari
kemerdekkan yang ke-43.
Berdasarkan pengalaman anda menggunakan Sound Forge untuk membuat
rakaman. Huraikan langkah-langkah untuk membuat proses rakaman dan
menyimpan fail rakaman tersebut.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

________
Latihan 1

MPV PRODUKSI MULTIMEDIA 2010

SMK GADONG BEAUFORT

.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...

....................................................................................................................................

________
Latihan 1