Anda di halaman 1dari 15

ISI KANDUNGAN

NO. PERKARA MUKA SURAT


1.0 PENGENALAN 1
2.0 PENGHAYATAN KARYA AGUNG 3
2.1 PEMIKIRAN (MESEJ DAN ISI) 3
2.2 ESTETIK 4
2.3 NILAI BUDAYA DAN PANDANGAN HIDUP 5
3.0 TEKNIK PENGAJARAN 8
4.0 CONTOH AKTIITI DALAM PENGAJARAN BAHASA !
MELAYU
5.0 PENUTUP 13
".0 RUJUKAN 14
0
S#$%$& A.
1.0 PENGENALAN
Karya menurut Kamus Dewan Edisi Keempat membawa maksud buatan atau ciptaan
sesuatu. Manakala Agung pula membawa maksud paling besar, terutama, tertinggi,
teristimewa dan terkemuka. Maka dengan ini Karya Agung boleh diertikan sebagai ciptaan atau
buatan yang terutama, tertinggi dan teristimewa daripada seseorang
pengarang.
Karya agung merupakan hasil karya-karya terbaik yang beraya meninggalkan impak
ataupun kesan seni, ilmu, !alsa!ah, budaya dan sosial yang kekal kepada ingatan serta
kesedaran kepada pembaca. Karya agung ialah karya klasik yang telah meninggalkan kesan
budaya, pemikiran, pandangan dan !alsa!ah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama
sesuatu bangsa. Karya itu dapat dianggap sebagai pembentuk dan cermin budaya dan
tamadun bangsa yang melahirkan karya itu. "nsur yang terdapat dalam karya agung ini
merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan. Karya-karya agung ini
melambangkan keunggulan daya cipta sesuatu bangsa itu untuk membina serta membentuk
tradisi dan identity yang tersendiri. Karya agung dapat membantu kita memahami serta
mempelaari tamadun dunia yang termasyur seperti tamadun #reek, tamadun $arsi dan
sebagainya.
%etiap bangsa tamadun mempunyai karya agung tersendiri. &ika bangsa 'usia
berbangga dengan War and Peace karya (eo )olstoy, $erancis berbangga dengan karya
'obespiere iaitu Equality. 'akyat Amerika pula berbangga dengan karya-karya hebat mereka
daripada Ernest *emingway seperti Old Man and The Sea dan +arewell )o Arms. %eperti
bangsa asing, bangsa Melayu uga mempunyai karya agung yang tersendiri. Antara karya
agung Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Tuhfat al-Nahfis dan sebagainya. $enghasilan karya
sasterawan dan seniman ,aman dahulu mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga
mampu diadikan ruukan bagi -egara lain dan mempunyai nilainya yang tersendiri. Karya-karya
agung ini diadikan sebagai ruukan serta panduan samada dikekalkan atau dicerna oleh
generasi berikutnya sehinggalah hasilnya menadi tradisi dan warisan bangsa sehingga kehari
ini.
Karya Agung Melayu adalah karya yang dapat melambangkan keunggulan daya cipta
seniman, penulis dan pemikir bangsa melayu pada ,aman dahulu untuk menggambarkan
1
idealism, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral dan .isi bangsa dan
masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni yang mempunyai nilai yang tinggi sehingga
memaksa ia memberikan kesan seni, budaya dan !alsa!ah kekal sepanang ,aman dalam
minda kolekti! bangsa Melayu. )amadun Melayu sepanang ,aman banyak sekali dibentuk dan
diwataki oleh tradisi sastera ini. Karya agung diilhamkan dalam pelbagai bentuk samada ianya
berbentuk pepatah, saak, cerpen, pantun dan sebagainya. /anya dilisankan dalam bentuk
bahasa Melayu, iaitu tidak mengambil kira kelompok bangsa0etnik dalam kawasan Dunia
Melayu, tidak kiralah samada ianya orang Melayu di %emenanung )anah Melayu, orang
melayu 1runei, orang Minangkabau, orang Aceh dan lain-lain yang menghasilkan karya
tersebut. Kedudukan geogra!i serta berlainan etnik tidak menadi masalah. )idak kira dimana
asalnya dunia Melayu ini, dan ianya mampu mencetuskan budaya luar biasa, unsur-unsur
pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, !alsa!ah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun
menurun.
Dalam tugasan ini, saya memilih karya no.el %hahnon Ahmad yang bertauk 'anau %epanang
&alan sebagai sebuah karya agung untuk diulas. -o.el ini adalah antara yang terbaik hasil
karya %hahnon Ahmad. %eterusnya dalam tugasan kedua, saya akan memberikan contoh
akti.iti yang boleh dilaksanakan dalam pengaaran bahasa Melayu bagi menerapkan ciri-ciri
yang terdapat dalam karya agung tersebut.
2.0 KEKUATAN KARYA RANJAU SEPANJANG JALAN
2
2.3 $emikiran 4mese dan isi5
$engarang iaitu %hahnon Ahmad menggunakan pelbagai cara dan beliau berpegang kepada
satu haluan pemikiran iaitu untuk melahirkan apa yang terlintas di dalam !ikirannya kepada
sebuah bentuk karya. %ememangnya no.el 'anau %epanang &alan sebuah no.el yang sangat
menarik kerana terdapat pelbagai kon!lik yang berlaku dan uga peristiwa yang berlaku sangat
menyayat hati para pembaca. Ranau Se!anang "alan dianggap sebagai salah satu no.el
kemuncak daripada kegiatan penulisan no.el %hahnon Ahmad. Ranau Se!anang "alan ini
telah pun diteremahkan ke dalam bahasa /nggeris oleh Adibah Amin dengan udul N# Har$est
%ut A Th#rn& Manakala panel The Sydney M#rning Herald pada tahun 3678 telah
menempatkan no.el ini sebagai satu daripada 39 no.el yang memikat hati untuk tahun 3672.
Kehebatan no.el ini sehingga pernah diadikan teks sastera untuk tingkatan enam untuk
beberapa tahun malah telah di!ilemkan pada tahun 36:8 oleh Dato; &amil %ulong.
Kisah 'anau %epanang &alan ini berkisar tentang keperitan penduduk kampung 1anggul
Derdap. /aitu sebuah kampung tradisional yang pada masa itu hidup dengan !lora dan !auna
dimana masyarakatnya hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang iaitu
bergelut dengan selut dibawah terik matahari demi menyambung hidup dengan bertani. -o.el
ini %hahnon selaku penulis menceritakan gambaran isu masyarakat. )ema kemiskinan
ditonolkan dengan baik dan beraya membawa pembaca menyelami penderitaan serta
kepayahan yang dilalui oleh golongan miskin ini. 1eliau telah beraya mengetengahkan isu-isu
kemiskinan di kampungnya. $enulis uga menceritakan kepercayaan kolot penduduk kampung
yang menyebabkan mereka sukar mendapat pembangunan dan mau. $enulis uga
menonolkan sikap penduduk yang mudah menyerah kalah pada nasib apabila ditimpa
kesusahan. 1eliau tidak hanya menceritakan tentang kemiskinan, namun beliau uga telah
mengetengahkan dilema golongan petani apabila hasil tanaman mereka iaitu padi rosak
diserang ketam. %hahnon uga mengambarkan bertapa pentingya tanaman padi kepada
penduduk kampung 1anggul Derdap biarpun dalam no.el ini hanya diceritakan melalui watak
(ahuma dan &eha anak beranak sahaa. %hahnon ingin mengambarkan keperluan beras
kepada masyarakat agar mereka tidak kebuluran. 1iarpun pemikiran mereka pada masa itu
masih miskin, namun pada masa kini, siapa yang rain dia akan beraya.
%hahnon memilih untuk menceritakan isu-isu kemiskinan dalam no.el ini kerana beliau
sememannya sudah sebati dengan penderitaan akibat kemiskinan. 1eliau lahir dari keluarga
3
yang miskin, malah mempunyai sanak saudara yang miskin, sehinggalah beliau menadi cikgu
kepada murid-murid yang miskin, pendek kata beliau melalui alan kemiskinan dalam meniti
hidup. $enceritaan dalam no.el ini telah menyentuh hati pembaca seolah dapat merasai
kedai!an kehidupan golongan petani. 1eliau ternyata suka memberikan pandangan serta ulasan
secara telus. 1eliau ingin mencanang kepada golongan atasan bahawa keperitan hidup
golongan petani yang susah tidak pernah mereka hiraukan. %ikap beliau yang re.olusioner
telah beraya mengangkat martabat masyarakat miskin di negara ini.
%umbangan %hahnon yang paling agung ialah beliau seorang penulis yang sensasi terhadap
peristiwa yang berlaku di dalam dan luar lingkungan masyarakatnya. 1eliau melopori sikap
Malay $ower 4*am,ah *amdani dan <eti Aktar=29975. >.% *udson uga menelaskan bahawa
sastera tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat kerana karya tidak akan menadi agung ika
tidak menelaah alam masyarakat dan kehidupan manusia sedalam-dalamnya.
2.2 Estetika
$erkataan estetika berasal dari perkataan ?unani iaitu 'aisthesis( yang membawa makna
kepekaan. /stilah ini memberi tumpuan hanya kepada hal-hal yang bersangkutan dengan
ungkapan indah dan keindahan. )eori estetik menumpukan kepada hal-hal berkenaan rasa
keindahan dalam sesebuah hasil seni ciptaan manusia seperti sesebuah hasil karya, tidak kira
apa sahaa bentuk seni. /stilah estetik mula diperkenalkan oleh Ale@ander 1aumgarten 4373A-
37B25, seoarang ahli !alsa!ah &erman. Estetik adalah sebahagian daripada bidang ilmu !alsa!ah
yang luas. Konsep estetik ialah konsep yang agak lewat sedikit kelahirannya dalam !alsa!ah.
Konsep ini wuud sebagai akibat daripada rancaknya perbincangan tentang teori keindahan dan
teori seni yang merupakan tauk kembar dalam searah pemikiran manusia.
$ada pendapat saya, no.el )Ranau se!anang "alan ini merupakan sebuah no.el yang
mengandungi nilai estetika atau nilai keindahan yang tinggi. /anya adalah sebuah lakaran kisah
hidup masyarakat yang begitu tabah dan sabar dalam menalani kehidupan yang penuh dengan
dugaan dan cabaran tergambar menerusi no.el ini. >alaupun penceritaan kehidupan (ahuma
dan keluarganya melalui hari-hari yang penuh kesukaran dan menghadapi cabaran dalam
pertanian sawah padi, namun mereka masih lagi mampu berpegang kuat kepada aaran agama
iaitu agama /slam. Mereka berdoa dan berserah kepada Cada dan Cadar dalam menalani
kehidupan mereka. 1agi saya, no.el ini sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat
4
kerana no.el ini mengandungi pelbagai nilai murni malah isi kandungannya uga bernas dan
ber!aedah kepada masyarakat.
Dalam no.el ini, %hahnon telah memilih nilai kemiskinan sebagai estetika dan kepengarangan
beliau. 1eliau amat meminat nilai kemiskinan kerana melalui nilai tersebut beliau melihat
kesederhanaan, ketaCwaan, kesabaran, keiklasan, keuuran dan kekudusan seseorang. 1eliau
merasakan kemiskinan itu suatu yang murni. 1eliau mengaitan kemiskinan dengan
ksengsaraan. 1ukan hanya semata kemiskinan ekonomi dari sudut material sahaa sehingga
ada yang salah beranggapan bahawa orang miskin ini malas berusaha. Drs %idi #a,alba
436:25 mengatakan bahawa nilai tersebut adalah bersi!at unggul. /a merupakan satu idea tau
konsep. Kerana ia lebih bersi!at abstrak dan tidak dapat disentuh oleh pancaindera. Mohd ?uso!
*asan 436695, uga mengakui bahawa se*agai se#rang Melayu+ Shahn#n ,e,entingkan
keseahteraan *angsanya- se*agai se#rang ,anusia+ Shahn#n ,e,!eruangkan !ers#alan-
!ers#alan ke,anusiannya+ dan se*agai se#rang isla,+ Shahn#n ,e,!erhe*atkan !ers#alan-
!ers#alan de,i ,e,!erke,*angan syiar isla,. )ernyata %hahnon beraya mengadun dengan
elas dan terang serta tidak memualkan pembaca dengan konsep kemiskinan dalam no.el
Ranau Se!anang "alan ini. -ilai estetika dan kepengarangan beliau sangat elas. Konsep
kemiskinan yang di!okus adalah nilai-nilai kesederhanaan agar pembaca lebih memahami nilai
kemiskinan itu dari sudut yang berbe,a. &elas sekali, %hahnon menampilkan dirinya sebagai
pengarang dan masyarakat desa yang begitu cintakan akan desa dan warga desanya melalui
karya kreati!.
2.8 -ilai 1udaya dan $andangan *idup
%hahnon Ahmad menghasilkan no.el ini berasaskan pengaruh pengalaman setempatnya yang
dilalui dari kaca mata masyarakat, dan dia mem!okuskan penduduk kampung yang mengalami
masalah kemiskinan. Kesempatan beliau berada dalam kontek itu, membolehkannya mengolah
kembali gambaran tersebut melalui proses mediasi dengan memperincikan watak, plot serta
teknik penceritaan supaya lebih menyegarkan dan menimbulkan rasa keinsa!an kepada
pembaca. Menurut *am,ah *amdani dan <eti Akhtar &a!!ar 42997D335 Ranau Se!anang "alan
memberi kesempatan kepada beliau untuk melihat persoalan kemiskinan kaum tani serta
memperlihatkan dari segi perhubungan manusia dengan alam sekeliling 4termasuk haiwan,
tumbuhan, tanah-tanih atau hutan5 serta hubungan semua itu dengan )uhan yang
menadikannya. Dalam no.el ini uga, alam sekitar semulaadi dihadirkan dalam bentuk
5
bencana yang mewuudkan persaingan sengit antara spesis, sama ada tumbuhan dengan
tumbuha, tumbuhan dengan manusia, haiwan dengan haiwan, atau haiwan dengan manusia
yang menimbulkan kon!lik. Ranau Se!anang "alan menonolkan dilemma kon!lik persekitaran
sosial iaitu masalah kemiskinan yang berpusar pada keluarga (ahuma dan &eha bersama tuuh
anak perempuan mereka. /aitu dalam penceritaan ini, ia berkisar tentang kehidupan (ahum dan
&eha serta anak-anak mereka. $ekeraan bertani adalah titik pencarian reski mereka yang
diwarisi seak nenek moyang lagi, malah menurut Md. %alleh ?aapar hasil selenggara oleh
%a!ian *ussain e.t all. 436:AD3675 mereka uga adalah golongan petani yang penuh dengan
kemiskinan sehinggakan mereka tidak pernah termimpi untuk menadi petani yang lebih baik
dengan pandangan moden. %hahnon uga mengambarkan penduduk kampungnya pada masa
itu bersikap kolot.
Kontek kemiskinan khususnya para petani menadi nadi kepada pengarang dengan
mengaitkannya melalui persekitaran yang terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah sesuai
dengan pekeraan itu yang dilihatnya masih kuat dikerakan oleh sesetengah penduduk Melayu.
1iarpun pendapatan yang diperoleh tidak seberapa sedangkan mereka terpaksa membanting
tulang yang begitu sukar untuk membuahkan hasil. /a seperti yang digambarkan pada petikan
dibawah iaitu terpaksa berdepan dengan binatang perosak seperti burung tiak dan uga
kemusnahan alam seperti banir. Eleh itu, ruang kontek yang mempengaruhi pengarang
membolehkannya mengungkap terhadap apa yang dialami oleh masyarakat setempat yang
membicarakan persoalan tentang kemiskinan sepertimana gambaran terhadap keluarga
(ahuma. Fampuran kesan-kesan penghayatan dan uga simbolik ditopok-tambahkan bagi
melahirkan keadaan melankolik pada kaca mata pembaca yang seterusnya dapat menimbulkan
rasa kemanusiaan masyarakat pada nasib golongan petani.
Eleh itu, elaslah terbukti bahawa sesebuah teks yang dihasilkan pengarang bukanlah
lahir dari idea bernasnya semata-mata, malah menadikan peristiwa persekitarannya sebagai
salah satu bentuk penulisan bagi membentuk sebuah teks yang bernilai. Dalam mere!leksikan
peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu melalui karya sastra, seorang pengarang menerapkan
suatu !ilter halus berdasarkan nuraninya, sebagaimana menurut )eeuw 436:9D8:5 Melalui !ilter
itu pengarang menyaring berbagai-bagai hal dalam masyarakat dan akan memberikan
penilaiannya terhadap berbagai-bagai sudut yang dianggapnya menadi suatu perkaitan dengan
dunia sosial dalam kontek realiti. Maka, adalah tidak benar sekiranya seseorang pengarang
hanya menggunakan idea geniusnya semata-mata.
6
S#$%$& B.
3.0 TEKNIK PEMBELAJARAN
Menurut Kamus Dewan 4edisi keempat5, teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni
seperti mu,ik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mende!inisikan
7
teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai
hasl segera yang maksimum pada waktu mengaar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
Mengikut Kamaruddin *. *usin G %iti *aar *. Abdul A,i, dalam bukunya $engaian Melayu ///=
Komunikasi 1ahasa, teknik boleh dide!inisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang
benar-benar berlaku di dalam bilik darah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu
obekti!.
)eknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-
bahan pengaaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. )eknik yang dipilih haruslah seaar
dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Mengikut
A,man >an Fhik 436:75 teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darah. Kalau guru mengaar
bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu
satu teknik. )uuan sesuatu teknik yang guru aplikasikan di dalam bilik darah ialah
untuk menarik minat murid, mengekalkan perhatian, serta membangkitkan
rasa ingin tahu murid akan sesuatu tauk atau isi pelaaran yang akan dan
sedang dilaksanakan.
4.0 AKTIITI DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
)erdapat pelbagai bentuk akti.iti yang boleh diterapkan dalam pengaaran bahasa Melayu
terutamanya bagi murid sekolah rendah. 1erpandukan ciri-ciri yang telah kita perolehi dalam
soalan pertama, saya akan mencadangkan dua akti.iti bagi penerapkan ciri tersebut dalam
pengaaran bahasa Melayu. %aya mencadangkan dua akti.iti iaitu permainan bahasa dan
bercerita. %aya memilih akti.iti ini berdasarkan murid lebih suka belaar sambil bermain dan ini
8
akan memberikan suasana gembira di dalam kelas. Murid uga akan lebih berminat dan
memberikan kerasama yang baik. $endekatan ini digunakan untuk murid tahun B sekolah
rendah.
') P()*$'&$& +$,$-$
)eknik permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelaari bahasa melalui
teknik permainan ianya memberi peluang kepada pelaar memperolehi latihan intensi!
pembelaaran bermakna dan sebagai alat diagnostik.
Fontoh akti.iti= M(*+(&./0 P()0$.$$&
Ebekti!= %upaya murid mahir membentuk perkataan daripada huru!-huru! yang diberi. Di
samping itu, murid akan memahami dan mengingati perkataan yang dipilih.
1ahan= Kad yang mengandungi huru! tertentu.
Fara bermain= 1erkumpulan
(angkah=
3. %etiap kumpulan pelaar diberi senarai perkataan yang tidak betul susunan eaannya.
2. Mereka dikehendaki menyusun huru!-huru! yang diberi supaya membentuk
perkataan yang betul eaannya.
8. $eruntukan masa tertentu untuk setiap soalan yang diberi.
Kad yang diberi=
&awapan=
9
BARAS KETNU SHAUA AHBTA LKCAE
ITCA IKMNSI
BARAS: SABAR KETNU: TEKUN SHAUA: USAHA AHBTA: TABAH
LKCAE: CEKAL ITCA: CITA IKMNSI: MISKIN
$enggunaan kad kata di atas diambil daripada ciri-ciri dalam no.el Ranau Se!anang "alan
karya agung %hahnon Ahmad. -o.el tersebut berkisar tentang kemiskinan dan keperihan
penduduk kampong yang bersusah payah mencari re,eki dengan bertani. %ebagai guru, saya
memilih kata tersebut untuk murid memahami akan erti setiap kad kata tersebut dan mengambil
iktibar dan panduan melalui kad tersebut. %etiap kumpulan murid akan ditanya erti kad tersebut
bagi mereka. /ni secara tidak langsung dapat memupuk sikap baik tersebut kedalam diri murid.
Akti.iti yang dialankan sangat berman!aat kerana=
Kebanyakan akti.iti yang dialankan akan menggunakan membaca dan menulis.
/anya akan melatih murid untuk menulis dan membaca dengan lebih lancar.
$ermainan bahasa mempunyai hala tuu yang bertepatan dengan kemahuan
dalam sistem pendidikan negara amnya dan +alsa!ah $endidikan Kebangsaan
khususnya. *ala tuu ini diinterpretasikan melalui obekti! tersirat dalam
permainan bahasa tersebut iaitu =
merangsang interaksi .erbal pelaar
menambah ke!asihan dan keyakinan
menyediakan konteks pembelaaran
bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan
'') B()1()'.$
)eknik ini merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan
berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian
murid.(atihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat
10
disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis dikalangan murid.
Fontoh akti.iti=
%aya sebagai guru akan bercerita dengan menggunakan kata, !rasa, ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik, elas dan teratur. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancer.
"ntuk menerapkan ciri yang terdapat dalam karyan agung, saya memilih perenggan daripada
no.el Ranau Se!anang "alan yang memberikan makna serta impak pada emosi pembaca iaitu
saya mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan,
watak dan perwatakan, nilai dan pengaaran dan gaya bahasa.
$etikan daripada no.el 'anau %epanang &alan.

"Mati hidup dan susah senang dipegang oleh Allah swt"
/tulah pegangan yang tersemat kemas dalam iwa dan diri anak tani, (ahuma dan isterinya
&eha. Memiliki 3A relung sawah, hidup mereka sepenuhnya bergantung kepada padi. 1agi
mereka, hidup dan mati mereka adalah padi-padi itu, yang mengisi perut mereka sekeluarga,
yang mengenyangkan dan membesarkan anak-anak yang seramai tuuh orang. )anpa padi,
mereka akan kelaparan. Anak mereka akan kelaparan.
*idup petani seperti mereka sememangnya beranau. Ada sahaa uian dan masalah
mendatang, seolah-olah menghalang padi mereka tumbuh subur, masak menguning.
%elain daripada serangan ketam yang beribu, yang memusnahkan batang anak padi, mereka
berhadapan dengan bahaya ular, serangan belalang, burung tiak, ada masanya mereka
berperang dengan bencana alam. *uan yang menenggelamkan sawah. Atau mungkin kemarau
yang mengeringkan sawah. %emuanya di tangan )uhan. Mereka cuma mampu berusaha
mencari penyelesaian. Dan berdoa.
(ahuma lelaki. Kudratnya besar. %eak dulu &eha sentiasa membantu suaminya. Dia tahu
sawah dan padi itu sangat bermakna bagi suaminya, (ahuma. Aal maut di tangan )uhan.
(ahuma diemput menghadap /lahi. )inggal &eha seorang bersama tuuh orang anak. ?ang
paling tua, %anah, baru berusia 3B tahun. ?ang pergi tetap pergi. *idup mesti diteruskan. &enah
11
mengambil peranan (ahuma. 1erusaha. 1ersungguh-sungguh. %awah mesti dibaak. $adi
mesti di semai, ketam mesti di lawan, semuanya dia harus lakukan. )anpa (ahuma.
%ayangnya kepada (ahuma tinggi melangit. %ering saa dia termimpi-mimpikan (ahuma.
%erangan ketam yang memaksa dia bersama anaknya %anah dan Milah berperang di tengah
sawah tanpa tidur, tanpa rehat, akhirnya mengubah &eha menadi seorang yang hilang
kewarasan. Kudratnya tidak sekuat (ahuma. &iwanya tidak seteguh (ahuma, lalu &eha gila.
1agaimana nasib sawah yang 3A relungH Apakah nasib anak-anaknya yang tuuhH (ahuma
sudah ditelan tanah. &eha pula hanya tahu menerit dan memekik.
%ebuah kisah yang penuh pancaroba, ranau sepanang alan. *idup sememangnya begitu.
%elalunya susah, senang cuma sekali-sekala.
III
Keberkesanan teknik bercerita ini adalah=
%elain itu, bercerita uga menadi alat untuk memberikan pengaaran, pengetahuan serta
perkongsian pengalaman.
Kaedah bercerita ini sesuai digunakan oleh guru pemulihan untuk diadikan alat bantu
mengaar semasa sesi pemulihan.
*al ini kerana, sedikit sebanyak guru pemulihan akan dapat membantu murid
menguasai kemahiran bahasa di samping membantu mereka dalam penguasaan 8M.
)eknik bercerita merupakan satu teknik untuk menyalurkan sesuatu maklumat melalui
perkataan, gambar dan bunyi yang sering kali dilakukan melalui teknik impro.isasi.
Ferita atau narati! telah lama dikongsi dalam setiap budaya sebagai hiburan, pelaaran,
penyampaian budaya dan menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat.
*al ini akan menadikan sesuatu cerita itu berguna kepada murid serta masyarakat dan
seterusnya bidang pendidikan dapat melahirkan murid-murid yang mampu membantu
dalam pembangunan negara kelak.
5.0 PENUTUP
)ugasan ini memberikan banyak peluang kepada saya untuk mempelaari sesuatu yang
baru seperti karya agung. &ika sebelum ini saya hanya berpeluang menghayati karya sastera
sewaktu menuntut di sekolah menengah. )ugasan penghayatan karya agung ini dapat
12
membantu saya membuat ulasan karya no.el 'anau %epanang &alan hasil karya %hahnon
Ahmad.
Dalam tugasan ini uga saya berikan beberapa contoh akti.iti yang boleh diterapkan dalam
pengaaran bahasa Melayu. %aya menerapkan ciri-ciri yang terdapat dalam karya agung
%hahnon Ahmad dalam pengaaran 1ahasa Melayu. Dengan adanya tugasan ini, saya dapat
membantu saya untuk memahami dan mempelaari subek $enghayatan Karya Agung ini
dengan lebih baik.
".0 RUJUKAN
13
Asmah *ai Emar. 429395. Kaian dan Perke,*angan %ahasa Melayu .edisi kedua/. Kuala
(umpur, Dewan 1ahasa dan $ustaka.
*am,ah *amdani. 436695, N#$el-n#$el Malaysia dala, Kritikan. Kuala (umpur= Dewan 1ahasa
dan $ustaka.
Kementerian $endidikan Malaysia. 429985. Sukatan Pelaaran Kurikulu, %erse!adu Sek#lah
Rendah %ahasa Melayu. Kuala (umpur, $usat $erkembangan Kurikulum.
Mohd ?uso! *asan. 4367A5.Strengenge0 Si,*#lis,e K#nflik Nilai. Kuala (umpur= Dewan
1ahasa.
Mohd ?uso! *asan. 4366J5. K#leksi Ter!ilih Sastera1an Negara0 Shahn#n Ah,ad. Kuala
(umpur, Dewan 1ahasa dan $ustaka.
'aminah *ai %abran. 436:J5. Kaedah Pengaaran %ahasa Malaysia. Kuala (umpur, $enerbitan
+aar 1akti %dn 1hd.
%hahnon Ahmad. 436BB5. Ranau Se!anang "alan, Kuala (umpur= $enerbitan "tusan Melayu
4M5 1hd.
%hahnon Ahmad 436635. Sastera se*agai Seis,#graf Kehidu!an. Kuala (umpur= Dewan
1ahasa dan $ustaka,
%hahnon Ahmad 436:25. N#$el-n#$el Malaysia dala, Kritikan .ant#l#gi *ersa,a/, Kuala
(umpur= Dewan 1ahasa dan $ustaka.
"mar &unus 436735. 2lasan dan Kaian Ranau Se!anang "alan. Kuala (umpur= $ustaka
Melayu 1aru.
14