Anda di halaman 1dari 33

R V I D

KRTIKA s RAJZOLAT
M A G Y A R
FVSZTUDOMNYRL,
I R T A
F L D I J N O S
Orvos-D. s a' Ts, Ns. Hajd Vrosok Ker-
letnek rendes Orvosa,
B T S B E N
A' MAGYAR H RMOND
inak kltsgvel, 1793.
4"
F, Szch*
est werquaravaidua , vetustis nvi
dre, novi auctoritatem, obsoletis nitatem,
obscuris lucem, Jaatiditis gratiam,
A'
** Nvevnyeknek *) (Vegetabia )
Rendbegz#dsek, s Elnevezsek kt fun
damentomi a' Fvsztudomnynak. (Bo
taiaica) Ennek psge s nevekedse
Nemzetnkben az n leg f bb hajtsom.
A' minm z rzavar volt hajdan a' Dek
Fvsztudomnyban , a' Linn Rendbe
szedse , s Elnevezsi ei it: szinte ol
Jyan z rzavar, fogyatkozs, s tve
dezcs vagyon ma a' Magyar F vsztu
domnyban. A' Nvevnyeknek szm
taln sokasghoz kpest, a' mi eddig
szveszedett 's knyvekbe rakott Nve
vny Magyar Neveink igen kevesek: de
a' mellyek vgynak is> azoknak is nagj
A 2
*) Valamint e' szcStl : jvls, van: j S r
v n y , ett l: s z v k : s z v e v n y ;
^y ett l : n v k , leg egyenesebben
lesz N; ve v u y , melly alkalmatos
Vegetbi!k kittelekre, nem pedig: N4
t e v n y, N T t 11 y ' a t.
xszek botrnkoztatk , babonsok ,
gyermekiek, tatosok , illetlenek ,
alkalmatlanok , s tbbnyire bizonyta
lanok. Eggy F alu, eggy Vros,
eggy Vrmegye ma gy, vagy amgy
nevez magyarul eggy Plntt , ms
mskppen , harmadik , negyedik ismt
mskppen. Vagy mg azon eggy
Vrmegye , eggy Vros , eggy F a
lu , st majd minden kz ember is mind
annyi klnb klnbflekppeti, 's leg
gyakrabban eggyik sem illend Nven.
A' kznsgesebb 's esmeretesebb egy
nhny Nvevnyeknek Grg s Dek
bitang Neveikb l lett fordtsok ltal,
ezen egynhny Nvevnyeknek Nevei,
igen is b vsgesen meg szaporodtanak,
azok tbbekre is alkalmaztatnnak, sz
vezavarrattanak ; a' honnan a' lett,
hogy eggy azon Nevet t, hat , tz fle
>, klnbz Nvevnyek is bitangolnak;
ismt, azon eggy Nvevny t, hat ,
tz fle klns Nven is neveztetik
nagy bizonytalansgra s zavarodsra.
Kivltkppen a Nemek (Genera)
tbbnyire szve zavarva vgynak , s
az esmeretesebbek kzzl eggyik a' m
sikrl neveztetik. Minden eddig ne
vezhet Lexiconaiukat (Szirjainkat)
F vsz, Orvosi, s Gazdasg r Kny
veinket, mind ennyi kiszaggatni val
gyom, gaz, Dudva s Burjn lepte el,
melly az utlbiaknak sok munkt, tisz
togatst s gyomllst hagyott szks
gess. Ez a' bizonytalansg s za
varodis hasznavehetetlenn teszi tbb
nvire eddig val mind Orvosi , mind
Gazdasgi Knyveinket. Ez ltal a' ta
nulni kvnnak fradsga terheltetik ;
a' tudsabbak kzt szntelen per, ver
sengs lfzen a' Nevek felett; a' tudat
lanok pedig rks tvelygsben 's bi
zonytalansgban maradnak.
Mit kell teht tselekedni ? Akr
mint zgjanak az alatsony Lelkek , azt
a' mit tselekedett Linn a' Dek F vfz
tudomnnyal. Kritikt kell rni, mely
minden T udomnynak tklletessgre
vitele. Kritikt, mely T rvnyeket s
Regulkat adjon a' Nvevnyeknek el
nevezsekben, melly kimutassa a' rossz
Neveknek hibit , s azokat meg jobb
tsa. Kritikt , melly tantsa meg rostl
ni a' Bzt az allytl s szgt l, meg
gyomllni a'j vetemnyt azalval gaz
t l, dudvtl, s haszontalan burjntl.
gy meg tiszttvn hibitl s allyass
tl F tieveinket; szebb s jobb llapot
ba kell helyheztetni Fvsztudom
nyunkat , terjedst, s maradandsgot
keilfzerezni aikalmatosabb Neveinknek.
Magyarok ! Hazafijak ! F vszek !
Bartim ! jobb ezt mg most el kezde
nnk, mintha mind tovbb tovbbterjed
a' rendetlensg , s regbedik a'zavara
els. A' haszon, a' T udomnynak va
lsga, a' gynyr sg , s Nemzeti
Nyelvnknek dits sge kvnja ezt. Ez
mg rni renk nzve nem is fzint.e ks ,
minthogy most kezdenek nagyobb mr
tkben Fvfz, Orvosi, s Gazdasgi
knyveink terjedni, \s a' miben szeren
tssek vagyunk, mg a' T ermszeti His
triban a' Nvevnyek Orszga ma
gyarul ki dolgozva nintsen. Meliy
nagy ditssgre fog az szolglni Nem
zetnknek, 's nemzeti Nyelvnknek, ha
a' Dek meg jobbtott Fvsztudomny
utn, a' mink lszen a' Kritikn fun
dlt s tvedezs nlkl val msodik
Fnevezs. Ellenben valamg ezt el
nem kezdjk , miod addig bizonytalan
sgban habozunk , s a' nem igaz Ne
vek, T udomnyunk terhre mindennap
halmoztatnak. 'De er nek ereivel
is hzza maga utn a' Linn meg job
btott Boaniclja, a' Magyar F aeyek
siek is meg jobbtsokat! Sok mai Ne
veink a' rgi tvelyg s hibs Nevek
b l fordttattak jelents szerut Magyar
fa : azon Dek Neveknek frgessel mr
el hullottanak, el trltettek , semmiv
ttnek, sok alkalmatos Nevek ms N
vevnveknek adattak: Magyarul is ha
szontalanul llanak teht azok fenn.
Szksg a' mai Neveket tenni magyar
r , hogy azoknak esmretekre juthas*
sunk. Ki kell venni a' Kznp fzjbl
a' rossz Neveket. Mihelyt knyveink
szp, rtelmes, s alkalmatos Nevekkel
rakva lesznek , azok a' Kznpre is el
ragadnak.
Jobbts kivntatik teht avagy
tsak a' Nemi Neveknek (Nomina Gene
rica) fel lltsokra. Ezt tselekedte
Linn az Critica Botanica nev kny
vben. Ebb l n is els ben nmely
kznsges s akrmelly Nyelvet eggy
arnt illet Regulkat fzedek ki, a' N ve
vnyek Nemeinek nevezsre, azutn
klns s tsuph tsak Nyelvnk tulaj
donait illet Jegyzseket fogok adni a'
Magyar Nevekre, mellyek gy kvet
kznek;
I, Kznsges Regulk Linn szernt "
Nemi Nevekr l.
1) Leg els ben is ki gyomllni va
lk F neveink kzzl az olyan Nevek,
mellyek botrnkoztatssai az Isten '
nek Nevr l neveztetnek. Kvessk mi
is Linnt, a' ki azt mondja: Critic. Bo
tanic. p. 4. "^, T iszteljk a' T eremt
nek mindenhatsgt, s az titkait
,, a' Plntkban : de azokat az Iftenes
Neveket helybe nem hagyjuk. " Ez
]In kl ki sok helyeken D. T sap J
sef r is az Magyar F ves Kertjben'.
Nem illik, gymond, 's nem is sza
, , bad a' T eremt nek Nevt teremtett
, , dolgokra r uh zni " 14 lev. ismt 215.
270 s 297 lev. Melly sok Nvev
nyek neveztetnek Magyarul nagy bot
rnkozt at ssal az Istennek szents
ges Nevr l, lsd szerte szllyel a' Ma
gyar F vszekben , mi nt : Isten tkoz
ta tvis. Isten fja. Isten haragja. Isten
kegyelme. Isten kenyere. Isten korsts
hjn. Isten kltsa. Isten lova farka. ?s
ten nyila. Isten parj. Isten pohrk
ja. Isten szaklla. Isten tskja. Isten
tenyere. Szent Hromsgfve. Krisztus
tenyere 's a' t. Ki kell ezeket venni a'
kznp szjbl , s alkalmat osukat
adni helyekbe.
2) ppen ide valk a' j s gonosz
Lelkekt l neveztettek , mint : Angyal
rgta fii. Angyal fii. Angyal des gykr,
*s a' t. n bizonyosan elhiszem, hogy
sem a' Kerubok az gben e' gykrrel
nem lnek; sem a' Szerfok amazt meg
nem rgtk. Az gi ki fejezseket hagyjuk
a* T heologusoknak , mi a' termszeti
dolgokat, termszeti Nvvel nevezzk.
Minm illetlenek s tlatosok tovb
b a' gonosz Lelkekt l neveztettek?
mi nt : rdg bordja, rdg fog. rdg
gykr. rdg haraptafii. rdg kering .
rdg mze. rdg oldal. rdg rokolya.
rdg sz~r. rdg szekr. rdg t/ f. S
tn f. Boszorkny ksa. 's a t. Mind
ezek maradvnyi azon id knek , mel
lyekben tbbet gondoltak , mint; fon
toltak.
3) A' babons nevek kzz t art oz
nak azok, mellyek a' Szentekr l ne
vezt et nek, mint : Szent Antal virga.
z. Benedek fve. Sz. Borbla fve. Sz.
Gyrgy fve. Sz. Gyrgy lova farka. Sz.
Gyrgy virga. Sz. Jakab fve. Sz. Ja-
kab virga. Sz. Jnos fve. Sz. Jnos
gykere. Sz. Jnos kenyere. Sz. Jnos
ve. Sz. Jnos szltskje. Sz. Jnos vi-
rga. Sz. Ilona Asszony fve. Sz. Ivn
virga. Sz. Lszl Kirly fve. Sz. L
rintzfve. Sz. Magdolna fve. Sz. M
ria Magdolna fve. Sz. Pter kultsa.
Szent Rbert fve. Szent Simeon f
ve. Sz z Mria paputsa. Sz z Mria
teje , vagy tenyere. Boldog Asszony
qga, Bld. Assz. haja. Bld. Asszony
kldke. Hid. Assz. mentja. Bld. Assz.
palstja. Bld. Assz. rsja. Bld. Assz.
te/ e. Bld. Assz. tviss. Bld. Assz.
tsipkje. 's a' t. I de valk a' Szent dol
goktl vtettek , mint : ldott f. Al
lelujaf. Mise gyertya. Szent fa. Szent f
s a t. Ha gy akarunk nevezni, a' vi
lg fvet nagy munka nlkl el nevez
het juk; de az illy Ne^ek a' Szenteknek
sem nagy tiszteletek, a' Nvevnyek
O
nek is illetlen s nem termszeti Nevek.
Nem kell mineknk vissza lni a*
Szentekaek Neveikkel is , azt mondja
Linn. A' rgisgnek tekintete akr
melly sz lgyen is az , soha ezeket
meg nem igaztja.
4) A' melly Nvevnyek Nemmel
egymstl klnbznek, klnbz Nemi
Nvvel is neveztessenek. s gy eggy
Nembeli Nv ms Nemnek nevezsre
nem alk almaztathak, mg valamelly
hozzadssal is, hogy a' Nemek szve
ne zavartassanak. Ez a' hiba a' Magyar
F vszekben, kik egynhny esmrete
seljbckr l neveznek sok szm Nemeket,
oly kznsges, olly mesze ki terjed ,
hogy isak ez , kzel felt eddig val
Magyar Nevezseinknek haszontalann
teszi. Eltvedek e' szvevnyben, s
ez rvnyb l ki nem lbolok , ha ezt
voltakppen akarom el adni. Az
*Alma , Bab , Bors, Borf , Di, Eper/ ,
Gesztenye , Kka , Kkny, Kles, / te
meny , Lapu, Liliem , Mk , Mtva
y
Mogyor , Petreselyem , Rpa , Rsa ,
Salta , Sz l , Torma, Tk , Tsaldn, Tse
resznye,Viola 's a' t. holmi hozz adsok
kal, hny j meg j Nemeknek nevez
sre nern fordttatnak bitangul ? A'
torok Bors, kerti Bors, vzi Bors , pa
raszt Bors , Bors f , Borsosj f , Bors
erej f, nagy Borsotska f , kis Bor
sotska f , 's a' t. a' mi Fvszeiuk
al mind ms ms Nemek. A' Scirpus,
Cyperus, Juncus, Bulomus , ndropo
gon, T ypha , Sparganium, 's a' t. mind
Kka. A' Phalaris, Panicum, Miium,
Lithospermum , Coix 's a' t. mind K
les. Malva, Althaea, Alcea, Sida, La
vatera 's a' t. mind Mlva, A' Rpa,
hny klns Nemnek adatik ? indiai
des Rpa, erdei Rpa, veres Rpa, sr
ga Rpa, moh Rpa, olasz Rpa, far
kas Rpa , 's a' t. Magrl a' Sz i
rl hny klnbz Nem neveztetik ?
bka Szl, Szl f, eb Szl, tenge
ri Sz i , veres Szl, medve Szl,
fest Sz l , farkas Sz l , vissza fordul
Szl, el ferdl Szl 's a' t. gy a' Tje ,
resznyrol: ikeres kutya T seresznye , mr
ges fekete T seresznye, bds T seresznye,
piros kutya T seresznye, vad T seresznye,
kutya T seresznye, 'Sid T seresznye, ge
rzdes T seresznye's a' t. Mind ezeketPaj
neveknek (Nonrina Spcifiea) vln va
laki igazabb jussal azon eggy Nemben.
S gyakorta egsz termszeti Rets
det, (Ordo Naturlis) egy kt Nemi
Nvr l neveznek, mint a' Legyezs vi
rgk (l/ mbellataej tbbnyire Kmny^
Petreselyem , Kapor. Krtai Kmny,
hegyi Kmny, vad Kmn}', diszn
Kmny, erdei vad Kmny, olasz K
mny , des Kmny , kerti Kmny,
rti Kmny, btsi Kmny, fekete K
mny, 's a' t. Hegyi Petreselyem , vad
I*
Petreseyem , vizi Petreselyem , kutya
Petreselyem , czigny Petrese.lye.in, l
Petreselyem , bka Petreseyem 's a' t.
A' Pillangs virgnknak(Papilionaceae)
tsaknem tele, mint: Spartium, Phaseo
lus, Orobus, Lathyrus, Vicia, Ervum,
Cicer, Colutea, Coronilla, Hedysarism,
Astragaus, Lotus, Medicago, 's a' t.
tsak Bors, Borska. Az egsz Ngyha .
talmos Seregben (T etradynatrtia) a' 7or
wi ritka marad el. A' Kthatalmas
Seregben (Didynamia) a' Lamium, Ga
leopsis , Stachis , Ballota, Sciop!.>uaria
!
s a' t. nem igazn mind Tsaldn. A'
kerti koszors sznes virgok, s t mg
a' inezeiek is, tbbnyire mind Rsa, Li
liom, Fiola, Ibolya 's a' t , Hny k
lnbz Nerceknek nem adatik a' Bak
szakll, Ketske szakll, Rorivdrom, K
krtsn, Lapu, Mj f , Peszrcze, S/ y
fu, Szl, f , 's a' t. Ht ' sztskva:
vad, hny Nemet nem szaggatnak el, s
nem klnbztetnek a' Vad f vszek?
Mind ez , azonkvl hogy tgas kapu
a' zavarodsr.i , lehetetlen , hogy vagy
a' Nyelvnek szkvltt, vagy a' Nem
zet esmretnek tsekly ki terjedst ne
vdolja. Ha tbb hibja Fvsztudo
tnnyunkr<ak ez egynl nem volna;
bizonyoson tsak ez az eggy is, a'min
denekben meg kiilnbztetst s vilgos
sgot szeret Elmnek tsmrt okozhat
na, s a' jobbtst hajtan. Nem is nyug
tathat az meg bennnket , hogy ez a'
Nmeteknl 's msoknl is gy vagyon;
hanem inkbb serkenthet az, hogy mi
elzzk meg azokat Fnevezsseinknek
alkalmatos 's helyes voltra!. Minden
klnbz Nemeknek teht tneg kln
bztetett Nemi Nevet is kell keresni, s
azt tulajdonv tenni.
5) A' Nvevnyeknek Nemi Nevei
az Allatoknak 's Kveknek neveikkel
De egyezzenek , msknt ezek zavaro
dst okoznak. Meg vagyon ez a' hiba
a' Magyarokban is, mint: Belead, l
lat xs Alees , f is Hyosciamus. Psma
llat is Mosohus , f is Centaurea mo
schata 's a' t. Maszlag sovny is Ar
senicum , f s Datura. Az illyen Ne
vek a' meliy Orszgban a' termszet
nek rgibbek, maradjanak abban. Vagy
ollyankor mindenkor utnnok ttessk
e' sztska : fu, vagy virg, mint: Belnd
f , Hyosciamus. Psma virg , Centau
rea moschata. Az Arsenicum minthogy
Erdlyben leg inkbb Egrknuk mon
datik; a' Maszlag, fu nvnek meg ma
radhat. Maszlagos esz , fej , nem
is tszen Egrkvest , (arsenicatum) ha '
sem tsak bdultat , s gy Maszlag
Datura.
6) Nemi Neveknek a' mennyire le
het, a' rvideket kell vlasztani A' ter
mszt minden munkiban a' rvid utat
szereti. A' j Nevet komtnendija r
vidsge , knny sge, bizonjossga. A'
Nemi Neveket gyakran szksg nevez*
ni: teht szksg hogy rvidek, kn
ny ki mondsuak , 's kedves liangz
ak lgyenek azok. Az eggy singes ,
s ieg feliyebb hat sztagot (syllaba)
meg halad Neveket kerlni kell, mivel
semmi az ^1 nevezsben alkalmatlanabb
ninl.s , mint az igen hossz szk. Fl
re teht az oy msfl lbnyiNemi Ne
vekk! , mellyek hrom 's tbb meg
klnbztetett hossz szkbl vgynak
szve sz ve fonva ! mint : .gyban ken
s takar f. Arannyal verseng f. Erd k
tavaszi borstskja. Gergely napi virg,/
Halovny szn szeld tvis. Hideglels el .
len val fii. Hideglelst gygyt fii. Hor
gas hvelyk szna. Kirlyn yJsszony
kposztja, Kis Asszony reszket t je.
Mhek szeret fii. Mrges v<td harapst
gygyt fii. Nap utn fordul f. Osz
lopos tsuda tvis Pogtsa level f. Sza
mr gynyr sge. Szerelem gerjeszt f.
Szerttetr hajt f, Tseng vllas torok
f'H tbb iilyenek, A' knny s
kedves hangra is kell vigyzni, a' ne
hz ki moadsakat kerlni kel, vagy
lgytani, mint: Gyszf, jobb : GyU '
sz virg. Srtsa, jobb: szny Pata
nigelort, 's a' t.
7) Vigyzni kell arra is, n hogy
azon eggy dologtl vett hasonlts sok
nemi Nevekben el forduljon , melly
illetlensget s zavarodst okozna.
A' mi Fvszeink e
!
tekintetben is igen
b vlkdnek ezekkel: F arkas bab, Far
kas gykr, F arkas hzag, F arkas mreg,
F arkas nevet f, F arkas nyila, F arkas
rpa, F arkas szl, F arkas tj. 's a' t .
gy: Matskaf'ark, Matska fii, Matska
gykr, Matska fark perje, Matska
menta, hegyi Maiska menta, erdei Mats
ka menta , Matska mzeik, Matska
ndra f, hegyi Matska ndra 's a' t.
Siessnk, siessnk e'F arkasok s Mats
kk orszgbl! gy a' Bkrl , Disz
nrl, Ebr l, Szamrrl, 's a' t. szer
felett sok ne neveztessk.
8) Ki vetni valk a' nemi Nevek
kzz l azok is , mellyek a' sznekt l
vtettek, gymint: a'mellyek llhatat
lanok is, kivlt a' veres s kkszinek;
igen kznsgaeen is, s nem meg ha
trozva jelentenek, mint: Fejrtvis. /<?.
jr ht tvis. Kkvirg. Srga virg. Sr
gafestf. Veres f. VeresfestSf. Fejr
gykerfa , 's a' t. A' szn mg a' Faj
zatokban is (species^ tsudlatoson vl
tozik ; mg Fajnevek sem lehetnek teht
az illyek mindenkor, annyival inkbb
Nemi Nevek. Uy vltoz dolgon pi
tsni' fundamentum nlkl val hz,
mely le rogyik; jobb teht azt kr nl
kl le rontani, s er sebb 's llandbb
tafpra helyheztetni. Itt is meg ll az :
JSimium ne crede colori. A' sznnek olly
igen ne hidj !
9) Minden millyensget jelent Ve
zetkszkbl (Adjectiva) ll Nevek,
rosszabbak ms Neveknl , hanem ha
valamelly tulajdon mivoltt adjk el
a' Nvevnynek , mely azt msoktl
meg klnbzteti, ti tzdult adunk
e* szernt az illy Neveknek : .Aprmag.
u4pr virg. Bdsf. Elfordul f Er
st f. Eczetes fu. Fest f. Foly f. For
dul fi. Frts f. Gyenge gykr. Hajas
fu. Jzetlenf.Keser f.Keser gykerf.
Kejer hrom level f. Kvr fii. Nagy
f. Parlagi f. Parlagi virg. Porczogf .
Sarkasf. Szraz f. Sz rs f. Szsi s
f. Veresfrts, 's a' t. Mind ezeket gy
mondhatjuk eggyre, mint msra.
Jegyzs. IVmelIy kissebtst jelen
t Vezetkszk mindazonltal in
nt ki vtethetnek. Lsd albb.
10) A' ms Pintri vett Neve
zetek is Nemi Nevek tellyessggel nem
lehetnek Hlynek a' Magyarban : Bab
level f. Bartzk level f. Bza level ,
f. Dinnye szagf. Dinnye f . Figele
velf. F zfa level f. Gomba f. Krs
fa level f . Krtvlyfa level f. Len lev
lif . Szegf . Szaggy.ktrf. Szilvalt'V ' >
lf. Tserlevelf. Vgorkaszagf . 's a' t
4
Ezek nem egyebek mer szorltsgnL
Sem is illenek minden fajokra (Species)
melly legnagyobb hibja a' Nemi Nv
nek. De illetlen is, mid n a' tanul
ibb ms Seregbe igazittatik, mintsem
a' jelenvalt megesmern. A' rns k
lnbz Nemekkel val szvehasonl
tsok tsalrdok, bizonytalanok, gya
kora szinte gy homlyosok, inint a'
jelenval. Ez a' tanlkat fs.zdelgs
be ejti.
11) Nem kedveili Linn az ollyan
Nemi Neveket is, mellyek a' Nvevny
nek haszntl, vagy erejt l adattak.
Hlynek nlunk a' Bbalelte B"vsztu
domnyfaan ismt bvsggel talltatnak.
p. o.Mkavarf. Fcklyf. Flbeeresztf.
Flbetsafur. Geleszta ellcnval virg,
1
Golyvarontf.Husindtf. Haslgytf.
Hideglelst gygytqf . Ineresztf, In'
nyt'ytfil. Kelsf. Kenf. Kgy marst
gygytqf , Koszf Kszvnyf bvsg
gel. Krontf bvsggel. Lcjjf . Lepkis*
sebbtf. Mf bvsggel. Mdjgygy
tf . Mollyf. Molly ellen valf. Po
kolvarf . Rhf . Sennytdkf . Srvsf*
Sebf bvsggel. Sebfurrasztf . Smrf .
Slyf bvsggel. Szemgygytf , Szem
tiszttf . Szemvdtf . Szemygasztal~
1 fu, Tehnvdtf, Ttrokgykf, 7brofcor<6'*uZ
B
me. 'Toroktisititffii. Tdf. Varfii.
5
s a* t,
Boldog Nyelv, mellyen as egsz embe
ri termszetet ostroml minden nyava
lyk ellen Nv szernt kinevezett tulaj
don orvosl F veket, (Specificumokat)
talloi! tsak az a' kr hogy harmad
rsze sem ppen olyan erej , a' min
mnek neveztetik, s hogy nem tsu
pn tsak a' nevezettek, hanem msok
is hasonl erejk. Ezekkel is szksg
teht sz kebben lnnk, s a' hol al
talmatosabb Nevnk vagyon, helyek
be mst vlasztanunk.
\ 2) Gyermeki, tsf, alatsonysgot
mutat betstelen Nevek : *Agrmonyf.*
uisszonykccii. Bkarokka. Bkatarsoly.
Mlekkalok. Emberer . Engem szagolj
Engem ne bnts. Franczosfa. Frantzzfa.
Fldepje. Fldfusti. Gyermeklnczf.
Hozzm ^ne rj, Hugyosf. Kakuh pog ,
isa. Kanks. Katika rpja. Kiilyn
ylsszony kposztja. Kldustet. Kurva ,
virg. Lfing. Mhek nevetse. Alenyd r
, gf . Mihlykamonya. Papsajtja. Rszeg
gyrgyfilve Szaraggya. Szpitf. Szs
relm taplja. Tcmohddf bvsggel.
Tsikorgf. Vrnakf , ' st bb illyenek.
Mind ezek sziemenyi azon id knek,
mid n a' T tra F tra Mtra nagy
vajdsban vianak, a' Magyar s Er
dly Orszgi Bbk mind krlttk
bbskodtacak, el natus riisulus nms
%
*s eggy egr lett A' mit ellet S
|obb lelt volna az ilJy'en Nevekfe
eggy pohr Llhe vizet inni, az llal
magnak a' Beszed nek is azokat el
felejteni , s a' tanulni kivn mra
dknak Nemzeti Nyelvnk tsfsgra
ltal nem adni ? ?
Vgynak tbb hasznos Regulk is,
mellyekre a' F el nevezsben ill fi.
gylmezni, mint p. o. Eggy Nemnek
mindenkor eggy lland Neve lgyen.
T klletesen elneveztetett a' Plnta,
mellyiiek eggy Nemi s eggy Fajneve
vagyon ; s gy minden Pintnak a'
Neve llani fog Nemi s Fajnvb, Ezek.
fezz l eggjik a' msik nlkl, kivlt
a' I
r
ajnv , Nemi Nv nk l ollyan ,
mint a
5
Haraugtd Harang nlkl, vagy
az llat feje nlkl. E' kett n kivil
, eggy eggy Nvevny alatt a' tbb Ne
veket eggyltaljban mint dudvt s
burjnt, ki kell hnyni, 's a' t. De mi
vei a' tbb Regulk elen illy elliata
mozott szma nlkl val hibk Fvsz
tudomnyunkban nem taltataak j azo
kat most elhagyom,
I I , Tulajdon Nevnkbe klns Regulk.
Nem elg a' rossz Neveket kiirta
ni: jkat kell helyekbe vlasztani s
forrsokat nyitni a
?
jobb Nevekuek &
1 2
fsortsokra. Ezt fogom el adni a'
kvetkezend kben , melly gy lszen.
n a' Jvevnyek Magyar Neveit h
rom flknek: lenni tapasztalom, gymint;
i Vgynak eggyes , vgi , ls s
ks Magyar, tulajdon Nvevn.y Neveink
{Nothina simplicia) olSy tulajdonok,
mellyek semmiaem ms dologra nem
alkalmaztathatnak, mint: rpa , Bodza,
Brk, Czirok, Dinnye, Dohny, Eper/ ,
Gyopr , Hagyma, Kapor, 'Kender, La
pu, Mk, Nd, Pipats , Retek , Ss ,
Sz/ , Tonna, Tsaldn, rm, Zandt,
V a' tbbi.
2. Vgynak a' Grg s Dek
Nyelv pldja szernt, magoknak a' N
vevnyeknek bels s k ls tulajdons
goktl , vagy klnb klnb termszeti
dolgoknak hasonlatossgtl vett szve
tett N ve vny Neveink , (Nomina com
posita ) mint : sigg/ . Aranyvirg.
Bakszakllf. Czlczfarkkr. Daruorr
^f. EbnyeLv f, Gyngyvirg. Harangvi
rg. Kakuhf. Lkrmf. Medvetalpf.
krfarkkr. Pemetf. Szarvasnyelvf .
Tykszemf. tiji. 's a' t.
3. Vgynak bevett idegen Ne
veink , mellyek leginkbb a' Dek s
Grg Nyelvb l, ha azok knny hang
zsak , azon szernt megtartattak ,
's bevtettek; ha kemny hangzsnk,
illend lgytssal Nyelvakhz alkal
21
maztattak , 's magyarokk IetieneK
( Peregrina recepta emollita) Illyenefc:
uSlnis Anisum. BasaJyikom Basilicum. Ci
kria Cichorium. Cinadnin Chelidonium.
Citrom Citrus. Dmutka 1 hymus. ndi-
via-Endivia. ...Gymb'i Zingiber ( Arab.
Gingibev) Jcint-Hiacynthus. Tsop-Hys-
sopus. Korindrom- Coriandrurn. Kmny-
Cuminum. Levendula Lavendula. Liliom-
Liliurn. Mnta-Mentha. Mlva-Malva.
Majornna- Maiorana. Mondola-Amyg-
daltis, ffarants - u4nrantium. JSrchsz-
JSarcyssus. Paszuly - Phaseolus, Petrese-
lycm-Pctroselinum. Rsa-Rosa. Rozma-
rin Rosrnarinus. Ruta- Ruta, 'Slya-Sal-
via. Sprga- Jsparagus. Tulipn- Tulipa.
VeinikaVeronica. Viola-Viola, '5 a' t
Ezen hrom Rendbeli Nevekb l kell
fellltani a' Jvevnyeknek Magyar
Nevezeteiket. De lesznek mindenik
Rendben klns megjegyzsek, inel
lyeket lssunk renddel:
v
I. .Az Eggyes tulajdon Nevekr l.
Legszebbek minden Fneveink k
ztt az Eggyes tulajdon Nevek, azrt
els sget rdemlenek. Ezeket teht min^
dennm rgi s j Magyar Knyvek
b l, s a' kz velelsbl minl szorgal
matosabban szve kell szedegetni. Ezek
kessgei eggy Nyelvnek. Mennl tbb
23
1
talltatik e' fle valamelly Nyelvben |
annyival nagyobb jrtassgot,, s rgibb
gondoskodst adja el azon Nemzet
nek a' Nvevnyekben, T eht :
a) Ezekb l kell fellltani vala
hol tsak e' flk talltatnak, a' Nemi Ne
veket ; s ezeknek jussok vagyon ms
minden Neveket kitolni. gy eleget
tesznk eggy rszt ama fellyebb eml
tett Regulnak: Nemi Neveknek ' men
nyire lehet, rvideket, illend ket, szpen
hangzhat kell vlasztani. Eddig val
F vszeink ezeknek els sgt nem es
mertk ; elegytenek mindazonltal hol
kzben , hol legutl, szvetett Neveik
kzz sokakat. Mi ezeknek rdemeiket
adjuk vissza, s vlasszuk ki a' tiszta
magot a' polyvbl. mbr a' meg
avlt szknak j letet adni, egyb T u
domnyokban nehezebb, s nha na
gyon vissza tetszik, nha szksgtelen
is: de a' Fvsztudomnyban ez kn
ny is , vissza sem tetszik., s holott
annyi szksgnk vagyon a' j Nevek
re ; elkerlhetetlenl szksges is. Ez
ltal a' Nemzet is magasztaldik, sok
rgi szavaink is elenyszve el nem vesz
nek , rgi knyveinkkel 's rinkkal is
eggyezs.nk lszen. Igyekezznk ht
eeeket saveszerezan
Jegyzs. Hogy mg is az Eggyes
tulajdon Neveknek els sgeket an
nyival nagyobb vilgossgra hoz
zam , s az el adott hrom Rend
beli Nevek kztt, ezea rdemek
b l foly helyheztetst mindenek
kel megrtessem , gondoljuk meg
ezeket: Minden mi esniretnk
ll a' dolgoknak j megklnbz
tetsekben. Ennek a' megkln
bztetsnek egy rsze s az esm
retnek tklletessge az , ha a' meg
klnbztetett dolognak , megk
lnbztetett tulajdon Nevt is tud.
juk. A' j tulajdon Nv, mellyhez
kttetett ez a' megklnbztets ,
gyakorta ennek a' megklnbz
tetsnek legrvidebb kifejtegetse ,
melly azt semmi ms dologgal sz
ve nem hasonltja, s mg is min
en ms dolgoktl megklnbzteti.
Az szvetett s kivlt a' hasonltott
Nevekben , ennek a' megklnbzte
tsnek kifejtegetsra , el adsra
ms teremtett dolgokra szorulunk;
teht ez tsak hasonltott esmret ,
(comparativa cognitio) mellyben sok
homlyos s nem mindeneknek szem
bet n vagyon. Innen mondjk: hogy
minden hasonl egyszersmind kln
bz is. Innen mondjk: hogy minden
hasonlts sntt. T eht ezek mr Nv
Bek is albb valk, miat amaz els k.
hl idegen Nyelvekb l bevett Nevekben,
mr a' hasonltsbl, vagy tulajdon
sgokbl val elnevezsb l is mint
e
Sgy ki fogyunk , melly fogyatkoz
sa a' mi ideinknak. T eht ezek
mlln utols rendben helyhezteten
d k.
A' honnan esitierjiik meg mi Emberek,
a' T eremt oek hatrtalan blts min
denhatsgt , s a' mi szoros hat
r, tehetetlensgnket Az Isten
hatalmos volt annyi klnb klnb
dolgokkal felkesteni e' Vilgot; , s
kzelebb, an'nyi klnb klnb Ne
mil s Faj Nvevoyekkel beltetni,
tenyszv tenni e' tni Fldnket ,
mellyel mindennap tapodunk; hogy
mi azoknak tsak Nevet is alkal
matos j Nevet, hogy eggyiknek e
nevezsben ms teremtett dologra
ne szoruljunk, adni nem tudunk. l
lenben mi terjeszti l nkbe az Isten.
,uek felsges nagysgt s bltses
gt annyira, mint mid n Dvid azt
4
mondja az I stenr l; Megszmllja ci
Tsillagoknuk sokasgt , s mindenik'
nih Nevet d. Sit. 147: 4. vagy a'
>llnir Albert versei szernt: A'
, , T sillagokat megszmllja , s
azoknak szmt jl tudja, s min
deniket gy esmri , Hogy tulaj*
n
ion N evn nevezi, "
b) Hogy ugyan minden feltallt,
s tallhat eggyes tulajdon Magyar
Nevek, Nemi Neveknek ttessenek , az
lehetetlen; mert nha eggy egsz Nem'
minden Fajainak elszamlalasban tbb
eggyes Magyar Nevek is talltatnak.
Ollyankor teht visgltassk meg ,
meilyik eggyes Nv legaikalmatosabb
a' tbbek kztt Nemi Nvnek, az ve
zrelje ,az egsz Nemet, a' tbbek ma
radjanak benne Fajneveknek. gy va
gyon ez Linnben is , hol gyakorta a*
Fajnevek kztt talltatnak rgi Nemi
Nevek, mint: Triticum aestivum tavasz
Bza. Trit. hibernum sz Bza. Trit.
Spelta Tnhly Bza. Trit.mo.sucoeciini
jilakar Bza.
c) Nha az is megesik , hogy eggy
Nemben eggy , kt, vagy hrom illy
eggyes tulajdon Nevek is talltatnak;
de azonban a' Nemi szvetett s ford
tit Nv, vagy igen esmeretes, vagy
igen alkalmatos , s a' fordts ltal az
idegenhez kzelt . Ekkor az szve
tett Nv megmaradhat Nemi Nvnek,
az eggyes Nevek pedig tulajdon helye
ken Fajneveknek maradnak , mint: Ra
nunculus Bkavirg, ez igen esmeretes
s j fordts. Ez alatt vgynak: Tor
sika, Boglrka , Istrj. Lshetnek teht:
Xletnunculus Thora Torsiba Bkavirg.
San, asiaticus Boglrka Bdkavirdg. Ran,.
sceleratus Tstdrj Bdkavirg 's a' t.
d) Az illy eggyes tulajdon Nevek
kr i meg kell jegyezni, hogy ha azok
Fa Nevek; azoknak ugyan a'kz nevezs
ben , mg az illy eggyes Nevekben is
Utnnok szoktuk vetni e' szt: fa, mint:
*Almafa, Tserfa; mivel e' nlkl a' gy
mlts fknak gymltseiket rtjk: de
a' Nemi Neveknek lersokban ezt is
tantsosabb volna elhagyni , mivel,
hogy gyakorta azon eggy Nemnek F a.
jai (Species) nem mind Fk, hanem le
htnek fvek ' J tsemetk is kzltk.
De kivlt az eggyes F neveknek e' szts
kt , f hozz adni, ppen szksgte
len , nem tsak azon okon, mivel azok
kztt is gyakorta fk 'J tsemetk is
talltatnak; hanem azrt is, mert nem
kell a' szkat ok nlkl szaportani ,
hosszabbtani. Nem kell teht rnunk 's
mondanunk: Buzr/ t Rubia. Czamoly
f Aquilegia. Czillr/ Paris, 's a' t .
hanem tsak: Buzr, Cza/ no/ y, Czillr,'
valamint nem mondjuk: Arpsif , Bod
za/ ?*, Tsalnfu, rm/ , 's a' t. ha
nem tsak: rpa, Bodza, Tsaldn, rm,
mivelhogy ezek magokban is azt jelen
t , msra alkalmaztathatatlan tulajdon
Nevek.
e) Ezen eggyes tlaidon Nevekhes
legkzelebb jrulk a' kissebbtst je
. 2 7
lento szk, (Diminutiva) akr F nevek
t ! (Substan.ivaJ akr millyensget je
lent Vezetkszktl (Adjectiva) formi
tattak lgyenek azok. Ulyeneknek pl
di talltatnak mind rgi Fvszkny
veinkben, mind ma a' Np kztt, mint
p. o. Aranka, Br sonka, Boglrka, Biidske,
Fodorka, Hajnalka, Kblke, Sska, Si
rske, Tatrka, Tsikka, Tsorbka \ a' t.
E'fle kissebbtst jelent Nevek b vsg
gel talltatnak a' Dek F nevek k
ztt is, mint: Asperula, Gratiola,'
l
5si' t.
Ezen Nevek eggyeznek vghangokban,
a' Dek illy vg Nevekkel is: Beto
nica , Melica , Momordica , Myrlca ,
Phylica, Vattai, Veronica 's a' t. Sqk
eggyes tulajdon Magyar Nevekhez is
hasonlk, mint : Baka, Bubulyitska,
JLrnreke , Gomborka , Haritska , Kka,
Palka , Paprika , Tsitska , Tsomorika ,
Ugorka 's a' t. A' f Nevet is magok
utn nem kvnjk , valamint a' trs
ks tulajdon Nevek. Ezeknek formira
lehet teht tbbeket is faragni, mint:
Brznket Echinophora. rdes he Aspe
rula. Estvelks Hesperis. Lrxke Mimo
sa. Fillerke Oholaria. Gymolka Co~
lumnea. Gyertyatartka Caropegia. Ha '
lovnka Cnicus. Kegyuhmke Gratiola.
Keresztke Crucianella. Koronka Coro
nilla. Kvrke Pingvicula. Lugaska
fergularia, Faisotska Clypmh,. -P$f*
*
# - Erythronium. Pohdrka Poterium,
Sepr'ke - Scoparia. Sett ke - Melanthium,
Stivrvdnka - Irts. Testeske Crassula.
Vrz k Sangvinaria, Zrgke Crotala
ria 's a' I. Kivlt a' megavlt Ma .
gyr szkat knny ezekben megj
tani , s azokat haszonra fordtani ,
mint: ^sperugo Zordonka , e' megavlt
Magyar svt: zordon, asper, horri
dus 's a' t. Vagy, lehet kissebbf.st
ms vgezettel is kitenni , mint: Gla
diolus Kardik 's a' t.
II.
szvetett Nevekr l.
A
1
mikor eggyes tulajdon Neveket,
vagy Nyelvnkben nem tallunk, vagy
nem is formlhatunk; akkor szvetett
Magyar Neveket keH el vennnk ,
tsak hogy az szvei.ett Neveknek fel
lyebb el adott Regulira , hogy azok
ellen ne vtsnk, szorgalmatoson kell
vigyznunk , s azokat jl meg kell v
logatnunk. Ebben nagy segtsgnkre
lehetnek a'Grg s Dek neveknek fej
tegetsi , (ehyrnologia) azoknak alkal
matos fordtsi , s a' N'vevnyek k
lns tulajdonsgainak magunk szemei
vel is tapasztaisi. Vtettek t, i. elei
t l fogva a' Piatknak Nevei a' Dek
Nyelvben , kls kpekt l vagy hason
latossgaiktl az llati rszeknek , az
letbli eszkzknek, 'a ms rzketlen.
29
dolgoknak , irint : Cytioglossnm Eb
hyzlviij. Cochlearia Kanf. '& a* t.
nnn bels , vagy kls minrasgeik
tl 's tulajdonsgaiktl magoknak a'
Nvevnyekntk, mint: Glycyrrhiza
desgykr , Pilosella - Szrike 's a' .
Szrmazsok helyt l, f idt l, mint:
ylrenaria Homokf 's a' t. Orvosi ere
jekt l , mint : Scrophularia Grvelyjtl.
Gazdasgi hasznaiktl , mint : Phyto
lacca Eorfest 's a' t. Vgre ks bb
re kezdettenek Neveket venni a' F
vszeKtl, T allktl, a' Fvsztudo
mnyrt vndorlktl , s annak elbb
mozdlitl. Lina kezdett, adi a' ter
mszeti , vagy rnegesmertet bllyegek
tl (caracter esseotialis) mellyek a' N'
vevnyben talltatnak. Mind ezeket
mi is Nyelvnkn, vagy azon formn
gyakorolhatjuk, fordthatjuk, vagy ha
sonlkat szerezhetnk. De lssunls ezek
nek jsgairl, 's mdjairl is renddel
nmelly Jegyzseket
tut) Kznsgesen s el re szksg
megtartani a szvetet Nevekr l ezea
I gazsgokat, hogy azokrl itltessnk,
's kzttk vlasztst tehessnk, gy
mint : Az szvetett Nemi Neveknek
leg f bb jsgok az, ha r/ rinden alattok
lv Fajokra alkalmatoson illenek. Ne
vezetesen ; A' hasonltott Nemi Nevek
ek jsgok, ha a' haaonltotf dolog
igen esmereus s tudva lv , nem pe
3
dig magnl a' f nl homlyosabb 5 ha
a' hasonlatossg nem kz semmi ms
Nemmel; s ha a' hasonltit dologgal
a' Nvevnynek hasonltott rsze is r
viden kimoadathatik 's a' t. Mind
ezeket mennyivel jobban megnyerhet*
jk, valamelly Nvben, anny'va alkal
matosabb a' Nv. T ovbb azszve*
tett Neveket foglal Jel nlkl eggy
sznak szve kell rni , hogy azok in
kbb Nv formt mutassanak. E' sze
rnt :
bb) Az olly Nemi Nevek mellyek a*
Nvevnyeknek termszeti Caracterje*
kel , vagy megesmertel bllyegjeket
fejezik ki , minden tekintetben legjob
bak; s t ki vvn azi , hogy ezek sz
Vetett szk, s nha hosszabbak , ma
goknl az eggyes tulajdon Neveknl is
Jobbak. Jobb Neveket azoknl nem
tartunk , azt mondja Linn , mint a'
mellyek a' gymltszsnek valamey
termszeti jegyeit Foglaljk magokban.
Ez a' termszeti Jegy , nnn maga Ne
mt, ltaln fogva mindenegyesekt l
megklnbzteti , minden. Fajaira is
lgalkalmatosabban illik. Valamint
illy termszeti jegyeket b vebben fel
tallni, gy ezekr l a' Nvevnyeknek
Nevet adni Lin kezdet els ben. Ak
kor volna bezzeg boldog a' Fvsztu
omny, ha midseji Plntltat gy ns
31
vezhetnnk, vagy eleit l fogva gy ae
yeztenek volna. Egynhny illyen j
Neveket emltek, mint: Hajhm Tri*
chestema, tmjijk Dilatris. Hmszirom
Embothrium. Kpmag Conocarpus. JStfgy
szarvatok Tetracera. JSgyszeggym ltS'
Teragonia. Portokpr Diantiera. Pr*
tokmirgy Adenanthera. Szdrnyastok
Triopteris. Srffa Helicteres 's a' t.
Ezen Neveknek jsgok akkor lszen
szembet n , mikor az egsz Fvsztu
domnybli Mestersg! nevezet (T er
minolgia ) szemnk el tt lszen , s
mikor az illy Nvevnyeket Caracter
jeikrl keresvn , Jtjuk, hogy Neveik
azokbl vgynak. Szksges teht eze
ket szaportani, s ditsekedhetem az '
zal, hogy sok illy Nevek Magyar F .*
vsztudomnyunkat kszen vrjk.
cc) Jk s dilsretesek az olly Ne
vek , mellyek a' Nvevnyeknek tekin
tetb l vett valami klnst adnak el ,
tsak hogy az, semmi ms Nemmel kz
ne lgyen. Hlynek a' Nvevnyi r
szeknek nrnelly dolgokhoz val hason
ltsok. Ezek ha a' Nvevnynek egsz
tekintett, vagy valamelly rsznek ki
tetsz hasonlatossgt egyszerre val
sggal el adjk , igen jk; ha pedig a'
hasonltssal eggytt, a' hasonltott rsz
is rviden Mmoadatnaiik, aranyival vi>
3 *
lgoaabbak s tklletesebbek. A' eg
jobb Neveknek ihegesmertet jelek , azt
mondja Linn, ez, hogy a' Plnta ke
zet nylytsoti a' Nvnek, s Nv vi
szont kzzel fogadja a' Pimat. Plda
a' Napvirg Helianthus , melly kerek
tnyrjbl krs kroyiil kibotstoi.t
aranyszn sugrjaival Nevt azonnal
esznkbe juttatja, s tsupn tsak Neve
a' virgnak tsudlatos alkotst szem
llteti, gy NapgymltS' Heliocarpus ,
mellynek kerekded gyiimltse , krs
kinyl sgros szleivei egyszerre a'
.Napra, 's a' Nap ezen iNvevnyre em
lkeztet, gy : Lpatktok Hippocre
pis, rnellynek gym ltsnek a' Lpatk
val tsudra mlt hasonlatossga va
gyon. Hlyen : Egrfarkfii Afyosurus.
( de nem az ezerlevel Cziczfark
r Achillea Miefolium) meilytl va
laki egr farkat ltott, soha ezen Ne
vet meg nem tagadja, 's tbbek sokak
illyenek a' Linn nevezeteiben. T a
lltatnak a' Magyarban is hellyel hel
lyel e' fle j hasonltsok, mint: Da~
ruorrf Gernium, Tykszemfil ^4na
galtis , Lkrmfl Tussilago 's a' t.
Mielly kt els ben mindazonltal e' fze
rnt mg is sokkal vilgosabb volna
a' hasonlts , ha a' hasonl rsz , s
nem az egsz f , emlttetnk , gymint:
Daruorrtok, Tykszmivirg, s ha a?.
utols, t. i. Lkrrnf, minden j
megfelelne. De meg kell vallani, b gj*
elkerftlhetetlen gyakorta eggy f hib
jok, mind a' Dekbn; mind a' Ma*
gyrban az illy hasonltott Neveknek,
hogy a' felvett Nemi Nevek minden
alattok lv Fajokra nem illenek. gy
a' Dekban: Cochlearia 's a' t. Az
szvetett Neveknek tbb forrtssait 's
mdjait elhagyvn, azt jegyzem meg:
dd) Az illy szvetett Neveknek
valamennyiszer azok az llati r
szeknek , s ms magokbn is talltat
hat rzketlen dolgoknak hasonlatos
sgoktl vtettek ^ mindenkor ufnnok
kell tenni a' Magyarban e' sztskt: /
vagy virg i, hanem h az, valamelly
oil/ an rszvel, meliy egyedl a'
vevnyeknek tulajdonok, magt Nve
Vnynek lenni kijelenti , mint lsd '
fellyebb val kt szmokban bb), cc)
klnben ' fii vg nlkl az illy Ne
vek ms dolgokkal is kzk, s egye
dl Nvevnyre nem hatroztatnak
t
melybl rt zavarods szrmaznki
Mi lenne bel le ha gy rnnk Re
ceptet valamelly betegnek ezen szkbl*
Vegy: Bak szak llat, Biktokat, Borj
flet, Disznorft, Ebrifelvetj E
Tykszf?net, Galanibbegyet, T y g y
Gly akrmt j Holllbat , Kakqslbatt
Varjlbat , Kahastarji f T k p
c
3 4
Medvetalpat, Rkafarkat, egyenl mV
.'fben. Elegytsd s f zdmeg Ebtj
jel , Farkast jjel, egyenl mrtkben.
Adjad ? T sak az , a' mit r Linn
az illy Dek Neveknek hibit kimutat
vn: Rec. Priapi *, Clitoridis , VmMlici,
Tunicae, Auriculae ana quantum vis.
Extrahantur cum Patientia per diem.
Detur Insano. Vallyon uem hozs e
ez szdlsbe mg a'leg okosabb embert
js , s nem keresn e akrki igazabb jus
sal mind ezeket az llatok Orszgn
ban, mint a
5
Nvevnyek Orszgban?
Ezekben annakokrt mindenkor hozz
kell tenni a' mondott szkai, valamint
"ellenben az eggyes Nevekt l el kell
ugyanazokat hagyni , mert minthogy
az azt kvnk klnben is sokak; a'
sok eggy, hang vgezet knnyen uaal
mot s tlsgot okozna.
ee) E' gyakor/ a vget mindazonl
tal mg az szvetett Nemi Nevekbea
is, kt ok nem igen kommendlja t. i.
ennek sokasgbl szrmazhat kedvet
len zls, s hogy sok Nemek vgynak
mellyeknek Fajaik kztt ltalnfogva
nem tsak Fvek, hanem tsemetk, s t
fk is fordulnak el. Mind ezeket f
veknek mondani a' termszet ellen vol
na. Hogy teht mind a.' fa vg kve
sedjen, mind pedig azzal gyakorta hi
bson ua. ljnk , a' ft fttek , e
a
4
fvet fnak mondvn ; legjobb
az egybarnt zavarodst 'nem oko
z Nemi Nevek mell l azokat .el
hagyni , (&
1
kinek tetszik, a' kzneve*
z.sbeti utnna ejtvn ) s ottan otan
ez eggy hang fii vget mind ezekkel
illend l elegjfteni: virg, levlj gy
m lts , mag , tok, hvelyk, szl, szar,
'hr , gykr, tis
i
tvis 's a' f. Neve*
k
zcteseu:
i. Virg vgezettel lhetnk ki
vltkppen mindazokban , tnelJyekben
a' nevezs vagy hasonlts trgya a'
virg, s gy mindazokban, mellyek
nek Dekul illy vgezetek vagyon: an
thus, antheinum,antheanihs. Klnsen
illik a' Magyarban e' vgezet az ggy
tag ( monosyltaba) szk liln, mint;
Marvirg Oi nantha. livirg Cephalant
hus jjvirg JSycthanthcs. Fdvir'g
Mranth 'mum. Uvirg Chiojt>inthu$%
jgvirg Afesrntbry cmlhemum. fni/ irdg
Passiflora. Mzvirg Mvlianthus. JSapvi
rg Ihlianthus. Orrvirg Rhinanthusi
Szennyvirdg tSpilonthcts. Szrvirg Tri
ehosanthes. Tjvir.g Galunths. VusvU ^
rg Xtranthemtim. Vrvirg Haenanthui
's a' t De ms vgezetekben is gyakor
ta , ha a' hasonlts trgya a' virg*
inirit: Qonibvird'g Globulaiia. G tsvir'g"
Gornphraena. Gyiptzvirg Gypsophila,
Gyngyvirg Cunvllari. K/ zvirg M
C 38
fivlea. Lpvhg Limosella. Lngvirdg
Phlox. Rongy virg ISerium. Snczvirg
ylnthericum. Srvirg Caltha. Tskvirg
Basolla. Vn'virg Orobanche. 's a' t.
2.' Lcvi vget lehet tenni ot t , a'
hol a" Dekban: phyllum vg vagyon,
vagy a' hasonlts trgya a' Leve), ha ez
lland irnden Fajokban , mint: ylrany
levl Chrysophy Uum. Ezerlevel Myrio
phyllum. Jromival Zygophyllum. Lb
levl Fodophylhnn. Mszlevl ^rgophyl
lum. Szarvaslevl Ceratophyllum. Szple
vl Caiopliyum. Vzlevl ydrophylluiti.
gy: Ailevl imbularia 's a' t.
?,. Gymlts , gymlts, a' hol
Carpus vg vagyon, mint: Kny t gy
mlts jrtocarpus. J$apgymlts Helio
carpus. Sirgymlts Klatiearpus. Szr
nyas^ymlts Pterocarpus. Hzarvasgy ti
mlts Ceratocarpvs. Szpgym ts . Cul
licarpa, itzvgy Umlts slnacardium 's a't.
4. Mag, magr. Gyapjas mag Erio
phorum. Gy ngymagv Margaritaria.
Hlrmagv ISenispenraim, Hmag Chio
cocea. Koniagvu. Liihvspr.rmum. Mimag
Melicocca. Palaczkamag Corispermuin.
ivmag Cardiospermum. Tjontmagv
Osteospermum 's a' t. gy : bogy :
dacc,
5. Tok , (capsula) mint : Kopony
tok Craniolaria, Czvektok fJjpoais,,
s
s a\ t.
27
6. Hvelyk, (Legumen) mint : F
rszhvelyk Biserrula 's a' t.
7. Szl , melly vg kivltkppen
alkalmatos az olly Nemnek, melly Jt,
tsemett, nfvet is foglal magban; vagy
ha a' Nvevny szemeink ellt nem for
dult meg, s ktsges, fa e, vagy f,
mint : Aranyszl Chrysitrix. Smaszl
Gl'jbraria. Toronszl Turritis. Ts< rhm
szl Diyandra. Varjkrmszl Colutea
'& a' t.
8. 'Szr, mint: Bundaszr Eriocau
lon. Szorniszr Dipsacus 's a' t.
y. Kr, mint: Ciiczfarkkr Achil
lea. krfarkkr Varbascum 's a' t.
10. Gykr , mint : de'gykr
Glycyrrhiza. Kgygykr Ophiorrhiza
's a' . t .
11. T , mint : Ifaddlyt Symphy
tum 's a' t,
12. Tvis , ha az minden F ajokra
is alkalmatoson illenk.
13. Azok a' Nevek is, mellyek egsz
termszeti Rendet (ord. natr.) foglalnak
magokban , ha rvidek , alkalmatoson
ttetnek nmelly Nevek utn , mint :
Perje, vagy Pasit, a' Pasitokban (Gra
men) Moh, a'Mohokban (Musci) Gom
ba a' Gombkban. Plma a' Plmk
ban 's a' t. Ez ltal is kevsedik a'
f, virg, 's tbbnevezet, az rtelmet
is igen segtik ugyan azpk. gy nmel
lykben : Parj mely kznsgesen :
olus 's a* t.
I I I . / f bevett idegen Nev ir l,
A' mikor sem eggyes Neveket Nyel
Vnkben nem tallunk, sem zvetett
Nejeket alkalmatoson s j mddal
nem formlhatunk, ott kell vgre az
idegen Neveket vagy magokban , vagy
meglgytva felvenni, . Szpek ezk ig
s rol ezeket is izaporani. Magyar
jussal brnak mr ezek: Rsa , Slja,
Isp , Tulipn 's a' t; iioha< elbb ide
genek voltnak. gy lesznek id vel
azok, a' rneliyeket most felvsznk. Azt
mondja ugvanLnn: ljen sajt JS'yelvvel
minden. Nemzet; mindazonltal ez az
idegen f vszekhez is nagy kzelts ,
azoknak megrt.setre segedelem , a' za,
varodsnak nagy eltvozatsa, s sok
szor elkerlhetetlen szksg is. De
ugyantsak meg kell itt is jegyezni ,
hogy :
i Nem ke!l vaktlian minden ide.
gen Neveket felvenni, hanem tsak ott,
s azokat , mellyeket szp , illend ,
termszetes Magyar Nvvel, az elszm
llt mdok szernt >e0uaikpp(?n el nen*
2. Az idegeneket felvvn , azok
ban a' nehz hangzsokat, Nyelvnk
tulajdona szernt knnyebbtsik , a' ,
hosszkat rvidtsk, rsha Magyar vg
re fordtsuk. Ezt tselektedtk Atyink' '"
is a
!
mr bevett Nevekkel, mint: Gesz
tenye Castanea. Isp Hyssopus. K iporna
Capparis. Sprga Asparagus 's a' t. Ezt
tselekedtk a' Rmaiak is a* Grgk
t l , a' Nmetek V Dekoktl klts
iztt Nevekkel.
3. Kivltkppen hasznos az illy
idegen Neveket bevenni az Orvosi sze
rekben el fordul idegn Orszgi No
vevnyekre nzve, mint: Alo Aloes,
^/ imomum Amatria. (mell/ Gaiambibf
vSlna Magyarul) ylrnica srnykf. ylsa
foetida bds 'jim (inkbb mint. rdg ' <
z r) Cascarilla KaskarUla. Cassia K
' zsia. Qhiaa Kina. Cinnarnoniuin Cimmt.
Cubeba Kube'ha, Curouma K,urkunia. Ga ,
langa* Galnga. Ipecacwanha Ipekohn.
Lacca Ladkm. Mechoacanna Alekkii,
Myrrha Mirha. Panica Oranatum
Pamagrnt. Rhabarbarum ( Rheutn
palmat um) Rabarbara. Santalum Szn
tifa. Sassqfras Szanszafrz. Simaruba
Simarba. Tamarindus Tamarind. Tur
pethum Turbit. Senna Szenna. Zedoaria
(Kaempferia rotunda) Citvor. 's a' t.
Ezekre nzve hasznoson int Ciusius ,
gy szlvn : ,j Pracsaret seniper na.
T
40
tivum Provjnciarutn, in quibus Medj
camenta nascuotur, Somn seryare ,
quod haec immutatio multorum er
rorum occasionein praebere slet.
Car. Clusius in Arom. Hist, Anlver
piae 1579. p. 30. I smt: Fericulosae
autem snt Vocabulorum v srsiones,
et irnmutationes , praesertim in re
Medica, debentque' Medcamentorum
Nomina potius non interpretata re
linqui, quara perperam Latina red
di. ' ' ugyan a* Afi dik lev. Ezt. lehet
mondani azoknak Magyar fordtsai
rl is.
4. ppen gy meg kell hagyni, s
vagy Qiin mivlipkban, vagy lgyt
va bevenni a' F vszektl, s a' F
vsztudomnyiiak elbb mozdtit l ada
tott Neveket. Ezen eggyetlen egy, s
eg f bb jutalmt a' Munknak, szen
tl kvnja megtartani Linn,
Ezek a' Regulk , meilyek szernt
lieg kellene , s rneg is kell vlasztani
a' j Neveket a' rosszaktl! Iliyenek a'
Nevek , mellyeken fel lehetne, 's fel is
kell lltani jobb zlssel s kedvessg
gel a' Magyar . F vsztudomnyt! De
pnkent adja magt el eggy kt szre
vtel, mg a' meghagy hat Nevekben
js, t. i. sok j meghagyhat Neveink
vgynak , me'ljyek nen tsak azon eggy
B likut; haaem t , liat, 's tbbJSe
41
mek alatt is gyakorta meg' jelennek.
T eht :
Regula: ' bolyg vagy bitang Ne
veket eggy eggy bizonyos Nemhez kell
ktni , hogy azok ne szledezzenek.
p. o. Atraal, Ebnyelv f\ krnyel
vf., ezek kz Nevek e' hrom Nem
mel :. Anchusa, Cynoglossum , Echium ,
's mg tbbekkel is. Lgyen teht szent
sgtrs szve zavarni a' Neveket, s
lgyen llandul ^inchusa Atraczl. Cy
noglossum jelentse szernt Ebnyelvilf,
Echium krnyelvuf. gy : Laboda.
Ldlbfil, kz ezekkel: Atriplex, Che
nopodium, 's tbbekkel is. Lgyen te
ht : yltriplex Laboda , Chenopodium je
lentse szernt Ldlbf. gy: Hunyor,
Zszpa, kt 30 Nevek, de szvezavar
tatoak e' kett vel : Helleborus, Vera
trum, 's tbbekkel is. Lgyen teht l
landul Helleborus Hunyor. Veratmm
Zdszpa. gy. Lednek , Bkkn, kt j
Nevek, de kzk ezekkel: Ervum, Oro
hus , s mg tbbekkel is. Lgyen te
ht : Ervum Lednek. Orobus Bkkn.
gy kell meglltani a' tbb bitang Ne
veket is.
2. Rg. In Synonymis Synonyina
dividenda. Az ugyanazt jelent Neveket,
az ugyanazt jelent Nevek kztt, vagy
az egymshoz kzelt Nemek kztt
fel kell osztani. Ezt ltjuk kogy tse
4 2
lekerfte Linn gyakort a az d Botanc
jbafi, rn int: Sombax , magyarul: Pa
mut , Gyapott. Gossypium is Pamut ,
Gyapott; tntlly rrsg is Linnnl kt
klns Nem. Mirt ne lehetne t eht
neknk is eggyik eggy , msik ms ?
mirt iie lehetne : Sombax Gynpolt,
Gossipium Pamut ? De kivlt igen so
kat segtette Linut ebben az, hogy
kt Nyelvb l tsinlta a' Neveket , gy
mint Grk s Dek Nyelvb l. gy a'
Grg s Dek Synonymkat gyakor
ta kt klns Nemeknek teszi. n. o,
Aizoon Sempervivurn, Qistus (mrao?)
Hedara. Crambe Brassica. Crznum^ xpi>o#.)
JJlium, Daphne Lau/ us. Itea Saix. Pe
ganon Ruta. Ptelea Flmus. 2l.izania Lo
tium. 's a' t, mg is mind ezek neki
klns Nemi Nevek. gy mineknk
mirt ne szabad volna elosztani eze
ket : Sllsfa Ftela, Szi/ fa rimus ? Ba
br Laurus , Harostyri Hedera , Soro.tz
Mn Daphne ? Konkoly grastemma. Fa
dcz Zo/ ium, a' Np nevezete szernt is.
gy : Fiola, Ibolya kt ugyan azt jelen
t Neveink , lgyenek llandul s za
vars nlkl: Fiola Viola. C
rqntw. 's tbb illyenek.
I V. A' Fajnevekr l, Nomna Specijlca.
A' F ajnevekrl adand Regulkba.
mostan rvidsgnek okrt bBemersz
kedem. Rvideden azt jegyzem meg,
iogy valamint azokban Linn sok rossz
Neveket elt rt : gy mineknk is, rs
szernl a' meghagyhat Magyar Neve
zetk alkalmat os F ajnv l szolglhat
nak , rsz szernt pedig a' Linn Dek
'Nevezeteit illend kltteel haszonra
lehet fordtani, p. o. Chelidoniunt G
dircz. Chfdonum maius Cinadenia G
dtrez. Chel. Gletucium szrke Gd. CheL
corniculaturn szai'vas Gdirnz. Chel. hy
bridutn J'elfrns Gd. CheL japonicum
jappon Gdircz. gy ms Nemekben is.
n t udom, hogy mind ezen Jobb
tsokban megannyi Ellenvetseket fo
gok hallani, mellyek kzzl avagy
tsak eggyre , el re meg akarok felelni,
rneHy ez: 'Do a
1
Kznp, ntitn gy nevezi,
ez ltal j ternh vettetik #' FUve'szekre ,
s az j JSevfikbl j zavarodi szrma
zik.
Erre azonkvl hogy azok a' r ossz
evek szinte gy jak a' tanlra nz
ve , azt mondom Linnvel : hogy ezer
j Nevek, ha jk , nem terhelik gy
a' F vsztudotnnyt , mint tz rgi
rossz. T ovbb, a' kik az Anyai tj
44
jel szvtk b a' rgi rossz Neveket,
nem kvnom hogy azokat elhagyjk ;
de merem grni Linnvel, hogy Uoo
kik jobbakat, tallvn azoktl elailaoak.
A' Kznpet a' mi eti, ht annak
vagyon e egyedl val jussa arra , hogy
a' T udsok t le tanuljanak , s nem
hogy a' T udsoktl? Annak vagyon
e nagyobb jussa a' Nvevnyeknek Ne
vet adai, mintsem az azokhoz T uJomuy
szernt rt knek? S t inkbb igaz Ne
veket adni a' M' ve vny knek tsak a'
valsgos Fvszeknek vagyon liaul
mokban , azt mondja Linn. J igeti
is eggy Nemzetbea a' Kznpt l rte
kezni, vgre jrni, hogy, 's mint ne
vezik ok ez , vagy amaz Fvet, mg
azok j knyvekben ninlsenek; s ezt
n is megtselekedtem : mert nlok
maradnak meg gyakorta a' Nemzeti ,
j, eggyes tulajdon Nevek: de az azon
eggy Nvnek , mindenkor azon eggy
Plntnak adsa, a' hasonltott, szve
t et t , 's ms egyb Nevek, mely ritkn
esnek nlok talpra, b ven mutatjk an
nyi alatsony, annyi otsmny, annyi zrt
zavart idek! J rtekezni a' Kznp
t l i s ezt n is megtselekedtem : de
nem hogy k bennnket orrunknl fog
va hordozzanak , hanem hogy ni a'
t k halottakat okos tletre vegyk,
45 .
9
s megvisgjtik. A' Kznp az vi*
glsnak trgyait kznsgesen ms
kppen nzi, mintsem azok valsggal
vgynak. Mi szksg az hibs vle
kedseit annyira aueiorizlni, hogy
utntiok indulvn, mindea z rzavart,
tidorrinvnak , minden baboct szent
sgnek, minden Chimerkat valsgok
nak bevegynk ? 's tiszta T udomnyun
kat meg/ 'ertelroestiiik ? Szentsg!rs e
ikiek minden felesleg val Neveiket,
minden otsmny, alatsocy , z rzavar
elnevezseiket b nem venni? az alkal
matosokat j helyre helyheztelni? Meg
kvntatik eggy j F'vszt l, hogy okos
tlettel adjon Nevet a'^Nvevnynek*
Vegyk el ht a'Kznpt l'a'trtnet
b l tallt j Neveket, jobbtsuk meg
a' hibsokat, adjunk azok helyett job
bakat szjakba , s azokban k tanul
janak mit lnk. Vagy ha az nkiek
nem kell, ljenek k a' rossz Nevek
kel , mi ljnk a' jkkal, vgre ezek
is elragadnak rejok. gy is azoknak
szzad rsznek sem k a' tlali, ha
nem azokat k is a' rgi gy monda
tott T udsoktl vettk. Ht nem sza.
bad e ma is a' Kznp felett bltselked
ni? Eggy j F vsz ha okos tlettel
rr>eg nem visglja s rosllgatja azt , a"
mit t lk hall, bizoayosoa tsak bo
gt utn indul. Hajdan a' kds id*
ben Rarnus Grg Hadi Vezr, a' Ke
tskk utn is vrat nyert:, de mr ma :
** V~en.it Hesperus , ite Capellae ! Jn az
Estve, Haza Kelskk! T etszik Est
hajnal; ballagjatok el haza, Ketskk!
Mineknk pedig , ha a' vilgossggal
lni akarunk: Oszlik a' kd, a' se
ttsg, Virrad kes Nap derfll!
Ezen Kritika szernt, eggy tkile*
tes Magyar Fvsz knyvre szksges
lvn az , hogy mindennnen a' kt
Magyar Hazba!, f kppen a' j eggyes
tulajdon Magyar Nevek szvezedet
tessenek: mindjrt kzlm az eddig iz
veszedett, s el ttem esmvreles eggyes
tulajdon heveknek Abcze szernt rt
Laistromt. Mind ezen Neveket, vagy^
rgi s j F vsz, 's ms
:
egyb Ma
gfar Knyveinkb l; vagy a' Np kztt
yal lsb l, szinte tz tsztendk alatt
szedegettem 's vlogattam , s Linn
szernt vai , rsz szernt Nemi, rs*
szern!. Fajnevekkel. sivektttem ,
meghatroztam. Kzl'm a' vgre $
ho^y ezeket kznsges kk lvn, kr
jek^miaden ahoz rt ket, hogy hu mg
ezeken kivl valahol a' kt Hazban
' fle j eggyes tulajdon Nevek imitt
amott lappanganak , talltatnak ; azo
kat a' Kzj vgett szvedii, s vagy
47
ezen jsg kiadkkal, vagr egyenesen
velem kzleisi , mltztasanak
i
hoz
zajok tvn egyszersmind azoknak ,
akr Linn , akr ms Botnious sze
rn vai Dek Neveket is. Czlom az
t
liogy gy sveszedvnj s elrendelvn
Nyelvnkben talltat minden j eggyes
Neveket, az szvetett .Neveket rgi s
.jabb rink uin kidolgozvn , a' mg
nevetleneket pedig a' szoros Kritika
szelnt elnevezvn '. kiadjk Nemzeti
Nyelvnkn els ben Hgyan eggy Be
vezetst (i M a gy ar F v s zt u~
domdnyra, mellyben a' T ermszeti
Histrinak az a' rsze, melly JSvev.
vnyek Orszgnak neveztetik, egszen
benne lgyen , azonkvl jobbra mind
azok, vaiamdiyeket szksg tudni a'
F vsztudoinnyra. Azutn pedig ha
Nemzetemnek erre "kedvt 's kvns
gt tapasztalndotn : a' Linn egsz
si s tam a Vege t abi l iumjt is ma
gyarul kiadhassam, . A' dolognak ter
mszete kvnja , hogy mg valamire,
a' Hazban j Nv talliatik , addig
azon dolognak nevezsre j Nevet fel
ne vegyr.k, s a' szp eggyes Magyar
Nevek nlkl e lenai, vagy azokat el
hagyni temeitetni, m Aly kros, a' fel
Jyebb valkbl kitetszik; azrt a' mg
tailtathatkriak, szveszedsekre ezt
48
leg jobb mdnak tltem. : Hogyha
ezekben homlyosabb fejtegets ide
genb l vett Nevek, vgy ms Nemze
tekkel is kz Nevek talltatnak ; azt
senki talm vtkiil nem tulajdontja,
mivelhogy mellyik Nyelv kltsnzte
lgyen a' msiktl $ senki jl meg nem
hatrozza, azonban nnekem elg az ,
ha kit l vettem, megnevezhetem. Melly
vgre is , avagy tsak a' nem olly k
znsgesekben, mind azoknak mellye
ket elkvetkezend Lajstromban fogok
kzeni , Urt adom, s im megneve
zem a' forrsokat
4
mellyekb l szedeget
tem mind azokat:
. Horh Melius Ye'ter Herbarimau
nyomt. Kolosvr. 1578. ,.
1. Bejthe Istvn Nomenclator Stir-
pium Pannonicus (Dvid Czvittinger pag.
,52.; Antverp. 1583 4.
3. Ptsi Lukts^ Keresztyn Sz-
zeknek tisztefsges Koszorja nyomt.
1591 12*
4. Bejthe Andrs Fves Knyve,
nyomt. Nmetjvr 1595 4.
5. Molnr Albert Dictionariumai
nyomt, Heidelberg, 1631.
. Cgyan azon Neveket Priz Pdi
pai Ferencz is minden vltoztats
nlkl Dictionariumba berta, s
gy Lexicon rink gy fognak je
gyeztetni: DD. vagy LL.
6. Strsgovai Madals Gspr Hzi
pathk. 1628 12. MS. avagy Kzrsi
7. Lippai Jnos Posoni Kert.
1664 4>
8. JSadnji Jnos Kerli dolgoknak
lersa. Kolosv. 1669, 4-
9. Christ.-- Mencze/U Lexicon Pan-
iarum polj'glotton vniversaia - Beroiini
1715. fol.
10. lo. Atnos. Cmnii lana Lingj
lat. 1729. g.
. 11. lo. Torkos Taxa Pharnraceuti-
. ea POJSOQ. 174.5. foL
2. Tsap Jstif j Fves s Vir-
gos Kert. Poson 1775 8-
13. Benkii Jsff Nomericiatura
Botanica. A' Magyar Knyvhzban.
1783 8 s ms tWunki, mint: Tl^
Bokrta, Kzp Ajtai Dohny.
.1-4. Med. D. Mijus Istvn s
j Dietetikja 1787 's a' t.
Ms Nem , s nem Fvsz, Knyvek
Nv szernt.
\ %. Tsti Gyrgy. Mhes , Gazda
8.
B
5
Nmelly Kzrsok avagy Manuscri*
ptumok, kt rgi Zwingerben. '
A' Np kztt szerte szllyel tallt,
vagy hallott Nevek.
Magyar eggyes tulajdon Jvevny
ff evek , Abfcie szerent.
fonya. F os. T ax.
Alakor.
Alsfa. Ml. Pt.
Almafa.
Aranka. Npkzt.
Arii. Arifiola. T sap , Mtyus.
Aszornny. Mad. Gsp.
tnfa.
Atraczl.
Bab.
Babr. Mad. Gasp.
Bab. Npkzt.
Bdin. Pos. T .
Baeoltsa. Benk Js.
Baka. Bejthe Ist. T sap. Benko.
Bangita. Np kat.. Viburnum.
Baraboly.
Baraczkfa.
Barng!
a
Mad. Gsp. Amarauthur.
Brsonka.
Barts. Ms. Aca'nthus,
51
Brzing. Lippai. T sap. Benk.
Banal. Bejthe A.
Berkenye.
Berseny.
Brtse. BenkS.
Bikfa.
Bobonyik. Ms. Siuns.
Bodza.
Bogts.
Boglrka.
Bojtorjn.
Borboja. Bejthe I . Berberis.
Borostyn.
Boroszln. Benk.
Bors.
Bors
Borzsika, Benk .
Brvely, Mel. Pt. 's a' t.
Bsvny. Pos. T .
Bubulyitska.
Burets. T sap.
Bza.
Buzr. Pos. T .
Bvk. Benk .
Biidoske.
Bkkn.
Brk.
Czamoly. Ml. Pt.
Czkla.
Czillr. T sap.
Czirbel.
Czirok.
Dmutka.
Dercze. Pos. T .
Derezle. Ms. Selinum,
Dinnve.
Difa.
Dohny.
N
Dutkr. Mel. Pt
Egerfa.
Elets. Npkzt. Butomus,
Emreke. Benk ,
Eperjfa.
F agy alfa. i .,
F ent. Benk. ..; , '
Feny fa.
Figefa.
F odorka. Mel, Pt,
F olyka. Npkzt.
F olyondr. Npkzt,
F ognts. Benk. ,. .
F ogatsn. Benk.
F iak. Bejthe I .
F zfa.
Filzny. Benk
Galagoaya.
Galambicza (Gomba) Mtyus.
Galambocz. Pos. T . Verbna.
Glna. Pos. T . Pulrnonaria.
Gaicza ( Gomba) Benk . Mtyus.
^Gerebtsin. Npkzt. T sti Gyrgy, Astef,
4s4dircz. Npkzt.
Gombotka, Benk .
53
Gy ap ott.
Gykny,
Gyertynfa,
Gyopr.
Gyulytovn^r.
Hagyaja.
Hagymnts, Bejthe I .
Hajnalka. Np kzt.
Hanga.
Haritska.
Hrsfa.
Hla. Bejthe I. Aegylops.
Hereliura. Mel. Pt.
Hrits. Szab D. Adonis.
Hnr. Nom Ord. Nat. Algae,
Hirip. (Gomba) Mtyus.
Hlye. Ms. Asphodeus,
Hunyor.
Huttfza. Beok .
Jvorfa.
I bolya.
Jegenyefa.
Iglicze,
I harfa.
IhszaSag. DD.
Imely (gykr) Pos. T ,
I ski. Mtyus.
I strj. Ml, Pt.
Kka. \
Kakits.
Ealincza. Pos. T ,
Kacdilla, Benk,
Kankalin. T sap.
Kapor.
Kposzta.
Kapotnyak.
Katang.
Keoder.
Kgytrang. Mel. Pt. 's a' t.
Koml.
Konkoly.
Kosbor. DD. Orchis.
Kotsord. DD. ebb l Pos. T . Kodorcz,
Kblke (Gomba) Beak .
Kkny.
Kles,
Krsfa.
Krtvlyfa.
Kukoricza. Npkzt.
Kkrts.
Kkrtsn,
Laboda.
Lapu.
Lednek.
Len,
Lentse.
Linka. Npkzt.
Lhere.
Loncz. Mel. Pt. 's a' t.
Lrom, Bejthe A. Ist. Pos* T .
Lcz (feny ) Mel. Pt. Mad. G. DD,
Mgia. DD. Rubus fruticosus.
Mk.

f
5S
Mlna, Mad. G. Pos. T .
Mngolt. DD. Blitum.
jMaszlag.
Mtsonya. Npkzt. Szab D. Ono
pordon.
Mazola. T sap. Benk.
Medgyfa.
Merkcz. Bejthe A.
Meteng. Bejthe I st. A. 's a' t,
Metsek. Ms. Iberis.
Mzeik Mel. Vt. Bejthe I. s' a' t.
Mzgnts. Bejthe I. 's a' t
Mogyor fa.
Momaron. Mel. Pt.
Muhar. Bejth. A. DD. Npk. Panicum,
Muharcz. T sap.
Murok.
Mustr.
Miikts. Npkzt. Androsace.
Nd.
Nsit. Melt Pt. T sap. Benk .
Nyrfa,
.Nyrfa.
Ostormnfa.
str. Mel. P. Bejth A. 's a' t
szike. Benk .
Pfrny. Ordo Nat. Filices.
Pakilints, Benk.
Palka. Ms. Cyperus.
Pamut.
Pponya. Mel. Pti 's a' ,
Paprgy. Polypodium.
Paprika.
Prj. Olus orrinis geh. Nad y.
Pasit. ord. Nat. Gratninum.
Paszkoncza. Szab D.Npk.Eupatoriurft
Patacz. DD. Anarnone.
Pera. Mel. P. Pos. T . s a' t.
Peremzs. Npkzt, . Coraen. Jo.
Pereszln. Ciinopodium Benk .
Peri. DD. Pos. T .
Peszrcze. Mel. Pt. 's a' t.
Piekk Bejth I.
Pimp . DD. Npkzt. Potentilla.
S a n . Mad. Gsp. Cuscuta.
*Pisztricz (Gomba)
Pl. Mel. Pt. 's a t.
Porcz. Pos. T . Heraiana.
Portsin. Mel. P.
Pfeteg.
Pszmte.
Puszpng. Bejth. A.
Putnok. Ptsi Luk. Pos. 1. s a t.
Ragadly.
Rekettye,
Pvpa.
Repcze. .
Reptsny.
Rz ka. Npkzt. Lepidium,
Rozs.
Rozsiaok. DJ.
Ptsi Luk. M, B.11.
Sfrny.,
Salaid.
iSrkerep.
Ss.
Ssa. ' ,
Sikkanty. Benk
Siska.
Soli na. Benk. .
Sotnfa.
Sska.
Slyom.
Szaka. Benk .
Szamcza DD, Npkzt.
Szederj.
Szeklio%e.Carthamus.Lczai sk. konyV
Szettyin. Npkzt.
Szilfa.
Szilvafa,
Szitty.
Szkmpi a.
Sz l .
Szrorczefa. Npkzt.
Szmrke (feny ) Mel. P Pos. T . 's a' t
Szmrtsk (Gomba)
Szrpske. Mel. Pt.
Szlk.
Szulok. T sap . Benk .
T rkony. Bejth. A. Mad. G.
T atrka. DD.
T torja. Npkzt.
T ernye. Benk.
T crny fa, Beak . Szab D.
T ornaa.
5$
T orrants, Benk .
T orzaika, Ml, Pt.
T k.
T lgyfa.
T mjnfa.
T nkly. Bejthe I .
T urbolya.
' T sd. Npkzt^ Benk.
T skka. Benk.
T saln.
T senkesz. Matyiig.
T serfa,
T sigolyjt. Benk . Npkzt.
Tsiperk"e" fGombaJ Benk , Mtfus,
T sitska.
T sombor.
T somorika,
T ^orbka.
T .
c
ormo!ya.
4
T sd. DD. Ms,
Ugorka.
Benk.
Benk,
krke.
rm.
Zab.
Zant.
Zapcza.
Zszpa.
Zdler.
Zeinicre,
Zdokfa.
Mad, Gsp
Benk,
Bejihe A, I stv.
Vadcz. DD. Npkzt.
Vardits.
Vargnya (Gomba) Benk.Mtyus.Nepk
Venicz. Bejihe I st. Clematis.
Virncz. Benk.
Ezek pedig Dek Nv nlkl tallt,
s mg hatrozatlan Nevek , gymint:
Bellen , Fenyer , Gatsiba , Gtse, Gy
tny, Imer (gykr) Koloka, Kolokny,
Lellek , Malogya, Magyal, JMarunka ,
Qrrtsilny , Pakcz , Fo.'ing , Rr/ kery
Szerep, 'Siruf, Tuglacz, Tippan, Znt.
rnellyekrl a' kinek mi bizonyossga va.
gyn, kzlni ne sajnlja.
6
A' nyomtatsban ejtett
hibkat kvetkezend kppenlehet meg
jobbtani:
12, lev. 4. rend. virgunknak olvasd
virgknak, vagy viragaknak.
ugyan t 13. rend. Scrophitaria, olv.
Scrophularia.
19. lev. 27, rend. nevnkbeli olv.
vnkbeli.
$2. lev. 4. rend. I s nv olv. s
35. lev. 16. rend. antheantes olv. arithe,
anthes.
lev. 24, rend. Panica olv. Punica..
ler. 21. rend. nugtartani olv. meg*
tartatni.
lev. i i . rend. kiadjk olv kiadjafe
lev. a' 9. rend uin ezen fznak kellett
volna kvetkezni: Kornis. Gentia
na Paeumoaaotfi.e. Npkzt,
a
5
nv
39
40.
4 7
24