Anda di halaman 1dari 7

SULIT

A. Tandakan ( ) pada jawapan yang tepat. JAWAB SEMUA SOALAN.


1. Agama rasmi Malaysia agama ______________________.
Islam Kristian
2. Orang Kristian beribadat di ______________________.
tokong gereja
3. Selvi merayakan perayaan ______________________.
Deepavali Ta!n "ar! #ina
$. Setiap ari kita perl! member!s ______________________.
baj! gigi.
%. #ara menjaga kebersian diri adala ______________________.
mandi bermain
&. ______________________ adala 'onto alat yang dig!nakan !nt!k membersikan
diri.
"asikal Ketip k!k!
(. Kita mengg!nakan ______________________ !nt!k mengid!.
id!ng lida
). "ers!kan meng!atkan anggota ______________________.
badan kel!arga
*. Orang yang ______________________ akan berjaya.
malas rajin
1+. M!rid yang berjaya mendapat ______________________.
adia mal!
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
SULIT
B. Susun ce!ta "edasakan ga#"a.
Sem!t menggigit kaki pemb!r!.
"!r!ng mengg!g!rkan da!n.
,emb!r! ingin menembak seekor b!r!ng.
Sem!t naik ke atas da!n.
,emb!r! terkej!t dan b!r!ng terbang lari.
"!r!ng meliat sem!t sedang lemas.
A$A%AN & JAWAB SEMUA SOALAN
'. (adankan ga#"a dengan t!ndakan yang sesua!.
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 2
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
1 3 2
6 5 4
2
SULIT
1.
2.
-.
$.
%.
). *s! te#pat k+s+ng d! "awa, !n! dengan kata tungga- "etu-.
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 3
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
Tidak terpengar!
dengan ajakan rakan
!nt!k melak!kan
kejaatan.
Memberita! ib! bapa
mengenai perlak!an
abang mengisap rokok
dibelakang sekola.
Meneg!r jiran yang
memasang radio terlal!
k!at semasa anda
sedang belajar.
Meminta maa. jika
melak!kan kesalaan.
Menolak pela/aan
rakan !nt!k memakai
pakaian yang k!rang
sopan ke majlis ari
jadinya.
SULIT
mera lamp! kereta
ija! laj! selamat
1. Aya memand! __________ ke pejabat.
2. Aya sentiasa berati0ati. Aya tidak memand! dengan
___________.
-. Ada banyak ____________ isyarat di jalan raya.
$. Apabila lamp! ber/arna ____________ aya berenti.
%. Aya memand! sem!la apabila lamp! ber/arna ____________ .
&. Aya berati0ati s!paya ____________.
E. L!,at ga#"a. Tandakan ( ) atau ( . ) pada ga#"a yang
sesua!.
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 4
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
1 2
SULIT
Berdiam diri jika Jika nampak kecurian,
merosakkan radio. laporkan kepada polis.
Jika ditanya, kita Anda memecahkan gelas.
menjawab dengan betul. Beritahu ibu adik yang bersalah.
/. Tandakan ( 0) pada penyataan yang "etu- dan (1) "ag! penyataan yang
sa-a,.
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 5
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
4 3
SULIT
1. Adik 1 beradik akan mem!ji kerana kita sentiasa bersikap j!j!r.
2. Sekiranya kita mengamalkan sikap amana2 sem!a orang akan per'aya.
-. Kita akan gembira kerana memp!nyai ali kel!arga yang j!j!r.
$. 3ati kita berasa lega kerana tidak menyemb!nyikan kesalaan.
%. Kita akan sentiasa bergad! jika sentiasa berboong.
2. Tu-!skan ( A)*L ) pada penyataan "es!kap ad!- da-a# ke-uaga dan
( T*)A3 A)*L ) pada penyataan yang #enunjukkan s!kap t!dak ad!-
da-a# ke-uaga.
1. "apa memberi !k!man kepada S!res kerana menolak adiknya.
2. A Man menjaga dat!k yang sedang sakit di r!ma ketika ayanya pergi
bekerja.
-. Adik perl! mengangkat kotak yang besar manakala abang anya mengangkat
kotak yang ke'il.
$. Maima membant! ib!nya di dap!r tetapi kakaknya anya d!d!k menonton
televisyen.
%. Abang membeli d!a batang pensel !nt!k sem!a adiknya.
&. Devi mendapat pakaian yang baar! daripada nenek kerana dia berjaya dalam
peperiksaan.
(. 4ina men!d! kakak mengambil permainannya.
). Setiap ali kel!arga bergotong 1 royong membersi dan mengemas r!ma.
*. Mei Mei mengabiskan sem!a kek milik adiknya.
1+. Dina mem!j!k adiknya dengan berkongsi anak pat!ngnya.
%. (!-!, dan tu-!skan peasaan uang sesua! "edasakan penyataan yang
d!"e!.

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 6
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
mem!ji mara

mal! bangga sayang
SULIT


Disediakan ole5 Disemak ole5 Disakan ole5
________________________________ ___________________________________ ___________________________________
Mod 6ai7al " Mat Sam 8n. 6ad7il a9l #engring ,n. Siti A/a "t :amil
4!r! ,end.Moral Ta!n 2 K, ,end.Moral SKS2 4!r! "esar SKS2
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 7
(LIHAT HALAMAN SEBELAH)
"en selal!
bermain tanpa
menyiapkan
kerja sekola.
Ib! akan berasa
___________ dengan
sikap "en.
1.
Oman
mengemas
bilik tid!rn!a
setiap ari.
Ib! dan bapanya akan
_______________ sikap
rajin Oman.
2.
Saya sentiasa
membant!
ali kel!arga.
Ali kel!arga akan
_____________ diri kita.
-.
Tini sentiasa
menyidai
pakaian
kakaknya.
Kakak berasa ________
kerana perb!atan
malasnya.
$.
Salle mendapat
an!gera di
sekola kerana
dia rajin
memba'a.
Aya berasa sangat
____________ dengan
kejayaannya.
%.