Anda di halaman 1dari 15

1

TAJUK KAJIAN :
KEBERKESANAN PENGGUNAAN PETA PEMIKITAN i-THINK MEMBERI KESAN
TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR
BAGI TEMA BUMI DAN ALAM SEMESTA TAHUN 5
1.0 PENGENALAN :
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) digubal untuk meningkatkan kemampuan intelek pelajar
berfikir secara kritis dan kreatif dan ianya adalah selari dengan penggubalan Kurikulum Baru
Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Penghasilan idea-
idea baru oleh pelajar dapat dilakukan apabila pelajar dapat berfikir secara kritis dan kreatif
dengan mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) yang diterapkan
oleh guru di dalam proses pengajaran mereka. Proses ini dapat dijalankan dengan menerapkan
kepada pelajar-pelajar melalui soalan-soalan beraras tinggi dan kaedah penyelesaian masalah
serta kaedah-kaedah pengajaran yang berkesan.
Jenis-jenis kemahiran berfikir terdapat dalam pelbagai aliran pemikiran dan pandangan.
Kemahiran berfikir ini dapat dibahagikan kepada dua jenis secara amnya iaitu KBKK. Di dalam
mata pelajaran Sains Sekolah Rendah, terdapat banyak kemahiran-kemahiran berfikir yang telah
disenaraikan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
dilaksanakan di dalam proses pengajaran guru di dalam atau luar kelas bagi meningkatkan
kemahiran berfikir pelajar.
Untuk mengendalikan kehidupan seharian dengan penuh sistematik, para pelajar memerlukan
kemahiran asas secara teori dan praktikal yang diperturunkan oleh para guru mata pelajaran
sains. Proses pengajaran guru mengikut huraian sukatan mata pelajaran sains hendaklah
dilakukan dalam pelbagai bentuk aktiviti dan kerja amali seperti membuat projek, tunjuk cara,
lawatan, main peranan dan sebagainya. Namun, adakah kesemua guru telah diberikan latihan
yang secukupnya dari segi penerapan pengaplikasian KBKK di dalam proses pengajaran mereka.

Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara
maju menjelang tahun 2020. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat
2

berilmu, saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin
keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis, kreatif dan
berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Warganegara yang berkualiti
adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu, berfikiran terbuka, gigih dan bersikap
objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.
Peta minda merupakan suatu lakaran grafik pemikiran individu yang membolehkan kita
merangka, mencatat nota, merekod maklumat atau peristiwa, merancang aktiviti dan membuat
sesuatu persembahan dan sebagainya. Ia adalah alat berkesan yang mendorongkan pemikiran
kreatif. Selain itu, bentuk peta minda juga berbagai-bagai bergantung kepada kreativiti seseorang
individu tersebut.
Tiga elemen di dalam bidang sains iaitu pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik dan nilai
murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan sains. Sains adalah satu bidang
ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi menyediakan pelajar memahami
keadaan di sekeliling mereka. Pengajaran sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan
dan kemahiran sains dengan memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai-nilai murni yang
diterima di persekitaran budaya Malaysia. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu
mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan
perkembangan dunia sains dan teknologi. Oleh itu, pelajar harus membina pemahaman yang
bermakna terhadap alam sekeliling mereka.
2.0 PENYATAAN MASALAH :
Proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang
bersesuaian untuk digunakan. Namun, kebanyakan guru biasanya menyampaikan pengetahuan
berasaskan isi kandungan dan berpusatkan pengajaran itu sendiri. Matlamat guru hanyalah ke
arah menyediakan pelajar untuk menduduki peperiksaan pada setiap hujung tahun. Apa yang
terjadi adalah proses pembelajaran hanya berlaku secara dasar sahaja. Tidak mementingkan
pemahaman pelajar samada benar-benar menguasai kemahiran atau pun tidak. Adakalanya
setiap konsep yang disampaikan tidak jelas dan berada jauh di luar konteks sebenar.
3

Ingatan dan kefahaman konsep memainkan peranan yang utama di dalam pendidikan
sains bagi meningkatkan prestasi diri pelajar. Kaedah pengajaran tradisional chalk and
talk adalah jauh ketinggalan dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak . Oleh itu,
kajian yang dijalankan adalah amat penting dalam menentukan tahap keberkesanan
pembelajaran menggunakan peta pemikiran i THINK bagi subjek sains yang bertajuk
Bumi dan Alam Semesta dalam Sains Tahun 5 KBSR. Kajian ini menekankan kepada
langkah-langkah untuk membuktikan bahawa strategi menggunakan peta pemikiran
i THINK ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingatan pelajar dan
menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran
dapat memperbaiki amalan pengajaran guru.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN :
Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai tiga objektif iaitu:
a)

Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan peta pemikiran i-THINK
berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar.
b)

Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran peta pemikiran i-THINK dalam memupuk
nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran
tradisional.
c) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta pemikiran i-THINK
terhadap peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah
pembelajaran tradisional.


4


4.0 PERSOALAN KAJIAN

a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik i-THINK lebih berkesan berbanding
pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar?
b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik i-THINK dapat memupuk sikap dan nilai
positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ?
c) Adakah pembelajaran menggunakan i-THINK dapat meningkatkan motivasi pelajar
untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ?

5.0 HIPOTESIS KAJIAN:
Hipotesis Penyelidikan :
Terdapat perbezaan pencapaian ujian sebelum dan selepas penggunaan Peta Pemikiran
iTHINKbagi topik Bumi dan Alam Semesta Tahun 5.
Hipotesis Nul :
Tidak terdapat perbezaan pencapaian ujian sebelum dan selepas penggunaan Peta
Pemikiran i-THINK bagi topik Bumi dan Alam Semesta Tahun 5.
Terdapat perbezaan pencapaian ujian sebelum dan selepas penggunaan Peta Pemikiran
i-THINK bagi topik Bumi dan Alam Semesta Tahun 5.


5

6.0 LATAR BELAKANG INSTRUMEN
Di dalam kajian ini didapati pembolehubah bersandar adalah penggunaan Peta
Pemikiran iTHINKbagi topik Bumi dan Alam Semesta Tahun 5 dan pembolehubah yang tidak
bersandar ialah perbezaan pencapaian ujian. Berdasarkan pembolehubah tidak bersandar iaitu
pencapaian ujian bagi murid tahun 5 di dalam tema bumi dan alam semesta, maka satu set ujian
mengikut tema dibina. Tema bumi dan alam semesta mengandungi empat unit yang berbeza
merangkumi buruj, peredaran bumi dan bulan, siang dan malam dan fasa-fasa bulan. Setiap
tema mempunyai pemberatan yang berbeza. Unit peredaran bumi dan bulan dan fasa-fasa bulan
merupakan dua unit yang perlu diberi lebih pemberatan. Ini kerana konsep kedua-dua unit ini
agak sukar diterapkan ke dalam minda pelajar dan ia memerlukan fakta-fakta yang lengkap.
Teknik pengajaran unit ini juga perlu diberi penekanan kepada aktiviti stimulasi supaya
pengukuhan pembinaan konsep di minda pelajar dapat dibina.

6.1 Jadual Penentu Ujian
Jadual Penentu Ujian adalah satu matrik yang menemukan paksi kandungan atau
konteks dengan paksi aras kemahiran dan konstruk. Kandungan dan konteks pula perlu merujuk
kepada tajuk-tajuk dalam huraian sukatan pelajaran. Aras kemahiran atau konstruk pula perlu
merujuk kepada taksonomi bloom. Paksi menegak mengukur kandungan tajuk dan paksi
melintang pula mengukur aras kandungan kognitif atau konstruk. Jadual Penentu Ujian ini
mempunyai kepentingan tersendiri. Dibawah ini disenaraikan kepentingan jadual Penentu Ujian;
a. Menjamin ujian dibina secara tersusun dan berobjektif
b. Menjamin kualiti kertas ujian
c. Menimbulkan rasa pentingnya setiap tajuk kepada guru yang mengajar
mengikut penekanan yang diberi dalam peperiksaan awam.
d. Memastikan terdapatnya keseimbangan di antara tajuk-tajuk dengan aras
kemahiran.
e. Membiasakan pelajar dengan membentuk dan penekanan tajuk dalam
peperiksaan
f. awam.
g. Menjadi panduan membentuk soalan
6

h. Membolehkan ujian dibina oleh guru lain
i. Memudahkan guru membuat analisis jawapan pelajar bagi tujuan pemulihan
setiap
j. kali selepas ujian.
k. Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa.
l. Soalan dibina berasaskan objektif pengajaran dan pembelajaran.7

JADUAL PENENTUAN UJIAN
BIL TOPIK PERUNTUKAN MASA (JAM)
1 Buruj 1 Jam
2 Pergerakanbumidanbulan 2. 5 Jam
3 Kejadiansiangdanmalam 1 Jam
4 Fasa fasabulan 2.5 Jam
JUMLAH MASA 7 jam

Topik
Aras Rendah Aras Sederhana Aras Tinggi Bil
Item
Wajaran
Topik
Pengetahu
an
Kefahama
n
Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
Buruj Q1, Q2 Q3,Q4 Q5,Q6 6 1 Jam
(14 %)
Pergerakanbumidanbulan Q7,Q8,Q9 Q10,Q11
,Q12
Q29,Q14
Q15,Q30
Q17
Q18
Q19
Q20,Q21
Q22,Q23
Q24
18 2.5 Jam
(36 %I)
Kejadiansiangdanmalam Q25, Q26 Q27 Q28 4 1 Jam
( 14 %)
Fasa-fasabulan Q13,Q16 Q31,Q32 Q33 Q34 Q35 7 2.5 Jam
(36 % )
JUMLAH ITEM 8 8 8 3 4 4 35 7 JAM
Wajaran (%) 23 % 23% 23% 9 % 11 % 11 % 100
8

7.0 KANDUNGAN INSTRUMEN
Kandungan instrument ini terdiri daripada 35 soalan aneka pilihan yang meliputi tema
bumi dan alam semesta bagi tahun 5. Di dalam tema ini, dibahagikan kepada 4 unit yang
berasingan iaitu buruj, pergerakan bumi dan bulan, siang dan malam dan fasa-fasa bualn. Item
yang dibina mengikut konstruk utama iaitu pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Bagi konstruk
utama pengetahuan dipecahkan kepada fakta, istilah, kaedah, urutan, pengelasan dan prinsip.
Kostruk utama kefahaman pula dipecahkan kepada terjemahan dan tafsiran. Konstruk aplikasi
dibahagikan kepada ekstrapolasi dan aplikasi. Soalan-soalan dibina mengikut konstruk yang
dinyatakan dimana 23 soalan di dalam konstruk pengetahuan. Konstruk kefahaman pula
mengandungi 4 soalan dan 7 soalan konstruk aplikasi. Item ini juga dibina berdasarkan aras
KBAT iaiu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Item mengandungi tiga aras mengikut KBAT iaitu
senang, sederhana dan sukar. Pilihan jawapan yang disediakan adalah empat iaitu a,b,c dan d.
Setiap soalan hanya mengandungi satu jawapan. Format item dirumuskan dengan singkat dan
jelas.


8.0 KAJIAN RINTIS
Sebelum kajian sebenar dijalankan, satu kajian rintis hendaklah dijalankan. Kajian rintis
ini dijalankan bertujuan untuk menentukan ciri-ciri soalan yang perlu diubah suai atau
dikekalkan (Mohamad Najib, 1999).
Kajian rintis dijalankan untuk memenuhi beberapa tujuan iaitu menguji kefahaman
responden terhadap struktur ayat dan item-item tertentu dalam soal selidik ini di samping
meninjau masalah yang akan timbul sebelum kajian sebenar dijalankan. Kesahan didefinisikan
sebagai ketepatan (appropriateness), kebenaran (truthfulness), bermakna (meaningfulness) dan
kebolehgunaan (usefulness) instrumen yang membolehkan data-data diinferenkan. Biasanya bagi
instrumen soal selidik, seseorang penyelidik akan menggunakan teknik Criterion Related
Evidence untuk mengumpulkan bukti (collecting evidence) terhadap kesahan instrumen melalui
sekumpulan pakar rujuk (expert judgment). Dengan itu penyelidik akan melantik beberapa orang
pakar untuk mengesahkan instrumen kajian.
9

8.1 Kesahan Item Instrumen Melalui Sekumpulan Pakar Rujuk

Bil Konstruk Item Panel Pakar Rujuk / Expert Judgment
1 Pengetahuan 1. Juriah Binti Abdul Wahid
Guru Cemerlang Sains
SK Ayer Putih
Pengalaman mengajar 16 tahun
Jawatan disandang:
a. Panel penggubal buku teks tahun 3
dan tahun 5
b. Jurulatih Utama Negeri KSSR tahun
1-3.
c. SISC Negeri Perak

2. Muhammad Amin Bin Harun.
SK Beng, Lenggong.
Pengalaman mengajar 12 tahun
Jawatan disandang :
a. Jurulatih Utama KSSR Tahun 4

2 Kefahaman 1. Asmawi Bin Alias
SK Pahit, Hulu Perak
Pengalaman mengajar 17 tahun
Jawatan disandang :
a. Ketua Pasukan Pemeriksa Kertas
UPSR Sains
b. Jurulatih utama Pedagogi 2012
2. Zaitul Hasanah Binti Zainal
SK Sahom, Kampar
Pengalaman mengajar 4 tahun
Jawatan disandar:
10

a. Ketua Panitia Sains
3 Aplikasi 1. Norbahiyah Binti Abul Ghani,
SK Lawin Selatan, Hulu Perak
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Pengalaman mengajar subjek sains 18
Tahun.
Jawatan disandang :
a. Penanda kertas sains UPSR (1998-
2005)
b. Ketua Pasukan penandaan kertas
UPSR sains
c. JU Sains negeri (2012)

2. Khamariah Binti Malek
SK Tan Sri Ghazali Jawi, Hulu Perak
Pengalaman mengajar 20 tahun
Jawatan disandang :
a. Penanda kertas UPSR Sains
(1998-2013)
4 Bahasa 1. Puan Hajah Zaiton Binti Haji Ahmad
Zahari
SMK SACS Kampar
Pengalaman mengajar 25 tahun
Jawatan disandang:
a. Guru Cemerlang Bahasa Melayu
GC54
2. Hajah Zainon Binti Haji Ahmad Zahari
SMK Gopeng
Pengalaman mengajar 25 tahun
Jawatan disandang
Guru pengajian STPM
11

Dapatan daripada hasil penilaian panel pakar didapati kebanyakan soalan mempunyai
julat 0.6 dimana ia telah memenuhi kontruk yang ditetapkan. Terdapat satu soalan yang
mempunyai nilai kesahan yang tertinggi iaitu 0.78. Soalan ini dari kontruk aplikasi yang
merupakan soalan aras tinggi. Satu soalan yang mendapat nilai kesahan terendah iaitu 0.48
merupakan soalan kontruk pengetahuan dan berada di aras rendah bagi Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi. Soalan ini perlu dikeluarkan dari instrument kerana kurang diminati dari panel pakar dan
ia kurang sesuai untuk dijawab oleh pelajar.

Menurut Mohd. Majid (1998) dalam Siti Noorshahliza (2002), tiada batasan khusus yang
boleh digunakan bagi menentukan pekali kebolehpercayaan yang sesuai bagi sesuatu alat ukur
tetapi kebolehpercayaan yang lebih daripada 0.60 sering digunakan.

Bagi menjalankan kajian rintis, soal selidik ini diedarkan kepada 30 orang pelajar
sebelum soal selidik sebenar diedarkan kepada subjek kajian. Pelajar-pelajar bagi kajian rintis ini
terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki dan 18 orang pelajar perempuan daripada tiga buah
sekolah rendah di sekitar negeri Perak. Set soal selidik diedarkan secara rawak di mana semua
pelajar mempunyai peluang untuk dipilih bagi menjawab set soalan kajian rintis ini. Hasil
daripada kajian rintis yang dijalankan, didapati nilai pekali Cronbach Alpha adalah 0.905 (>
0.60) selepas item 4 dan 19 disingkir yang pada asal nilai pekali alpha adalah 0.898. Nilai item
yang sesuai digunakan adalah 33 soalan daripada 35 soalan. Ini menunjukkan item bagi soal
selidik ini mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dan sesuai digunakan dalam kajian
yang ingin dijalankan.

9.0 PENSKORAN UJIAN
Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasi lujian. Penskoran adalah
suatu proses perubahan jawapan ujian menjadi angka .Angka hasil penskoran itu kemudian
diubah menjadi nilai melalui proses pengolahan tertentu. Penggunaan symbol untuk menyatakan
nilai itu ada yang dengan angka, sperti angka rentangan 0-10, 0-100 atau 0-4 danada pula yang
menggunakan huruf A,B,C,D dan E. Cara menskor hasil ujian bias any setiap jawapan betul di
beri skor 1 ( satu) dan setiap jawapan yang salah diberi skor 0 ( nule): jumlah skor diperoleh
dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dar isemua soalan.
12


Untuk penskoran ujian, nilai skor diberikan mengikut bilangan item. Sekiranya murid
menjawab dengan pilihan jawapan yang betul, skor 1 akan diberikan dan sekiranya murid
memilih jawapan yang salah skor 0 akan diberikan.
Sebagai contoh :
Bentuk soalan Jumlah soalan Nombor soalan Skor maksimum Jumlah skor
yang diperoleh
Aneka Pilihan
(Objektif)
35 1 -35 35 30
JUMLAH 35 30

Cara memperolehi skor :
= Jumlahskordiperolehi x 100 % = Skormaksimum

Maksimum:
= 30 X 100 % = 86 %
35

Minimum:
= 10 X 100 % = 29 %
35


Julat : 86 % - 29 % = 57 %


13

Apabila kebanyakan murid menghampiri skor maksimum, ini bermakna objektif pembelajaran
tercapai kerana murid dapat menguasai isi pembelajaran dan penggayaan dan pengukuhan perlu
diberi. Manakala, jika kebanyakan murid menghampiri skor minimum ini bermakna objektif
pembelajaran tidak tercapai dan proses pengajaran dan pembelajaran harus diulang untuk
meningkatkan penguasaan murid terhadap isi kandungan pembelajaran.

9.1 Rumusan Frekuensi Item
Berdasarkan nilai frekuensi nilai soalan yang dijawab betul oleh murid adalah
soalan no 10 dengan 70 % ,soalan 19 dengan 73.3% dansoalan 34 dengan 76.7%.

Soalan 10
Adalah konstruk umum pengetahuan dan secara khususnya adalah konstruk
pengelasan. Konstruk ini meminta murid mengenalpasti dan mengumpul dua atau
lebih cirri tertentu mengikut ciri yang serupadinyatakan.

Soalan 19
Adalah konstruk umum pengetahuan dan secara khususnya adalah konstruk
prinsip. Konstruk ini berdasarkan prinsip asas yang terlibat di dalam sesuatu
kejadian dan fenomena atau peristiwa.
Soalan34
Adalah konstruk umum Pengetahuan dan secara khususnya adalah konstruk
prinsip. Konstruk ini berdasarkan prinsip asas yang terlibat di dalam sesuatu
kejadian dan fenomena atau peristiwa.
Hal ini demikian adalah soalan yang dikemukakan adalah konstruk pengetahuan
yang boleh dijawab oleh murid dengan senang.

Manakala soalan yang dijawab salah oleh murid adalah soalan 12 dengan 70%,
soalan 16 dengan 73.3% ,soalan 22 dengan 70%,soalan 23 dengan 70%.

14

Soalan 12
Adalah konstruk aplikasi dan secara khususnya adalah konstruk aplikasi tentang
penggunaan pengetahuan atau fakta sains untuk menyelesaikan satu masalah yang
dinyatakan.
Soalan 16
Adalah konstruk pengetahuan dan secara khususnya adalah konstruk prinsip.
Konstruk ini berdasarkan prinsip asas yang terlibat di dalam sesuatu kejadian,
fenomena atau peristiwa.

Soalan 22
Adalah konstruk kefahaman dan secara khususnya adalah kontruk terjemahan.
Konstruk ini tentang pemindahan satu bentuk penerangan kepada bentuk yang
lain dengan mengekalkan maksud dan pengertian iaitu dari bentuk pernyataan
atau jadual kepada bentuk carta bar, gambar atau sebaliknya.
Soalan 23
Adalah konstruk kefahaman dan secara khususnya adalah konstruk tafsiran
tentang kesimpulan atau rumusan daripada gambar.
Secarakeseluruhannya, murid mengalami masalah dalam menjawab soalan aplikasi. Soalan ini
adalah soalan aras sederhana dan tinggi yang mengharapkan murid dapat menggunakan
kebolehan berfikir aras tinggi (KBAT). Oleh itu, soalan ini masih relevan untuk diguna dalam
ujian.
15

10.0 RUMUSAN KAJIAN RINTIS
Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen amat penting bagi mempertahankan kejituan
instrumen daripada terdedah kepada kecacatan. Semakin tinggi nilai dan tahap kesahan dan
kebolehpercayaan instrumen maka semakin jitu data-data yang akan diperoleh bagi
menghasilkan kajian yang lebik baik dan berkualiti. Bagi kesahan muka beberapa panel bahasa
menilai setiap item instrumen dan memberi pandangan tentang penggunaan bahasa yang betul
dan memperbaiki struktur ayat yang dibina. Kesahan kandungan dinilai oleh pakar-pakar dalam
bidang sains sekolah rendah. Didapati satu soalan yang mendapat nilai kesahan yang terendah
iaitu 0.48 adalah tidak sesuai diteruskan kerana ia merupakan soalan yang sering dijumpai di set-
set soalan lain dan ia menjadi terlalu mudah bagi pelajar. Oleh itu, dengan mengambil kira
pendapat guru-guru pakar, item no. 6 dari instrument tersebut digugurkan. Item-item yang lain
mendapat nilai kesahan melebih 0.5 bermakna ia memenuhi konstruk item dan mengikut
Taksonomi Bloom. Instrument kajian bagi penilaian kebolehpercayaan pula diedarkan kepada
30 orang pelajar. Pelajar-pelajar bagi kajian rintis ini terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki dan
18 orang pelajar perempuan daripada tiga buah sekolah rendah di sekitar negeri Perak. Didapati
nilai pekali Cronbach Alpha adalah 0.905 (> 0.60) selepas item 4 dan 19 disingkir yang pada
asal nilai pekali alpha adalah 0.898. Soalan item 4 dan 19 layak disingkirkan kerana ia
merupakan soalan kontruk pengetahuan dan item tersebut menilai konsep yang sama iaitu
panjang bayang-bayang pada waktu tengahari. Nilai item yang sesuai digunakan di dalam
instrument kajian ini ialah 32 soalan daripada 35 soalan. Ini menunjukkan instrumen bagi
penilaian pencapaian pelajar mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi dan
sesuai digunakan dalam kajian yang ingin dijalankan setelah menjalani kajian rintis.