Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A

Pilih jawapan yang betul dengan membulatkan sama ada A, B, C atau D.


1. Antara yang berikut, faktor manakah tidak benar mengenai kebaikan menanam
sayur-sayuran
A !engisi masa lapang
B !endatangkan pendapatan sampingan
C !enambahkan perbelanjaan
D "esegaran dan kebersihan sayuran lebih terjamin
#. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk menggemburkan tanah di dalam kotak
semaian
A Cangkul C $ekateur
B $udip tangan D "apak
%. Pilih jenis sayuran hidroponik yang tidak tergolong dalam kumpulan jenis buah.
A &erung C Cili
B &imun D 'obak putih
$oalan ( berdasarkan gambar di bawah
(. Alatan tangan di bawah ini sesuai digunakan untuk melakukan akti)iti
A menyiram tumbuhan C mengorek lubang pasu
B memotong dahan D menggembur tanah batas
*. Penghasilan sesuatu projek yang mendatangkan pendapatan bermula dengan
proses+..
A peran,angan C pendapatan
B perbelanjaan D pengkhususan
-. Apakah yang dimaksudkan dengan komisen
A .pah yang diberikan oleh pembekal kepada peniaga
B "adar bayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang
C "euntungan hasil menjual barang buatan sendiri
D 'ebihan jualan yang diberikan oleh pembekal kepada peniaga
1
/. 0isiko manakah antara yang berikut berpun,a daripada barang jualan
A Banjir C Pe,ah amanah
B Penipuan D Barang stok lama
$oalan 1 berdasarkan pernyataan di bawah
&iada tempat khas untuk peniaga
Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain
Berkenderaan atau berjalan kaki
1. Ciri-,iri di atas menunjukkan perniagaan jenis+.
A berjaja C berkedai
B bergerai D berwarung
2. "euntungan dalam sesebuah perniagaan diperolehi apabila+
A harga jualan kurang dari harga kos.
B harga jualan melebihi harga kos.
C harga kos melebihi harga perbelanjaan.
D harga perbelanjaan sama dengan harga kos.
13. "egunaan +++++. adalah untuk memudahkan pengurusan jualan.
A jadual harian C buku nota
B buku manual D jadual kerja
11. Promosi dijalankan dalam sesebuah perniagaan apabila++++.
A hendak memperkenalkan sesuatu barang baru dalam pasaran.
B menghasilkan sesuatu barangan
C mengubahsuai sesuatu barangan.
D perubahan lokasi premis perniagaan
$oalan 1# berdasarkan pernyataan di bawah
Pada papan iklan di tepi jalan
Di belakang bas
Pada dinding atau papan kenyataan kedai
1#. Berdasarkan lokasi di atas, apakah bentuk promosi yang paling sesuai dijalankan
A Pembungkusan C Poster
B $ampel D Pameran
#
1%. $emua di bawah merupakan tujuan menyiram tumbuh-tumbuhan kecuali+.
A menyejukkan tumbuhan
B membekalkan air bagi tumbesaran
C melarutkan nutrien di dalam tanah
D membunuh rumpair di dalam pasu
1(. A4rul menerima komisen sebanyak #3 sen bagi setiap bungkus bihun goreng
yang dijual dengan harga 0! 1.33. "irakan jumlah bayaran yang perlu diserahkan
kepada pembekal sekiranya A4rul berjaya menjual -% bungkus bihun
A 0! 1#.-3 C 0! -%.33
B 0! *3.(3 D 0! -(.13

1*. 5CD yang dijual oleh 6n,ik 7ong telah dirampas oleh pihak berkuasa kerana
barangan tersebut adalah barangan ,etak rompak. 0isiko yang dialami oleh 6n,ik
7ong adalah kerana..
A mengamalkan sikap dan etika perniagaan yang tidak baik
B bersikap tidak jujur dan tidak amanah
C peran,angan perniagaan yang tidak sempurna
D menjalankan perniagaan yang menyalahi undang-undang
$oalan 1- berdasarkan pernyataan di bawah
8ahitan ini berfungsi sebagai pengemas jika dijahit pada
sebelah dalam fabrik.
8ahitan ini berfungsi sebagai hiasan jika dijahit di
sebelah luar fabrik.
1-. Pernyataan di atas menerangkan tentang jahitan++
A jelujur C insang pari
B sembat D lilit kemas
1/. Pili bomba yang terdapat di kawasan kediaman digunakan untuk+
A membekalkan air apabila bekalannya terputus.
B membekalkan air bagi kegunaan harian.
C membekalkan air pada musim kemarau.
D membekalkan air untuk memadamkan kebakaran.
%
11. !anakah antara peniaga yang berikut, yang mungkin mengalami kerugian jika hari
hujan
i Pekedai run,it iii Penjual payung
ii Penjual air tebu i) Penjual ais krim
A i dan ii C ii dan i)
B i dan iii D iii dan i)
12. Antara yang berikut yang manakah kemudahan-kemudahan yang disediakan di
pasaraya besar untuk menarik hati pelanggan
i &angga bergerak iii &empat letak kereta
ii $usun atur barang dengan baik i) &empat permainan kanak-kanak
A i, ii dan iii C i, iii dan i)
B i, ii dan i) D i, ii, iii dan i)
#3. Athirah mendapati jus minuman yang dibelinya dari sebuah pasaraya adalah barang
tiruan kerana+
i ada ,atatan menyatakan barang tiruan pada botol jus.
ii harganya lebih murah jika dibandingkan dengan yang asli
iii rasanya tidak serupa dengan yang asli
i) bentuk botol dan pembungkusannya adalah serupa
A i dan ii C ii dan iii
B i dan iii D iii dan i)

9 #3 markah :
(
Bahagian B
;sikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
!anik 'abu,i "ia 0enda

Benang sulaman Butang
1. <<<<<<<<<<<<<<<<< biasanya dijahit pada artikel untuk menambahkan
ke,antikan pada artikel.
#. "ebanyakkan jahitan dimatikan dengan jahitan <<<<<<<<<<<<<.
%. Corak berbentuk kerawang adalah sebahagian dari <<<<<<<<<<<<<<<<< dan
dijahit pada artikel untuk menghasilkan ,orak hiasan yang pelbagai.
(. <<<<<<<<<<<<<<<< berbentuk butir-butir ke,il yang berwarna-warni digunakan
untuk menghasilkan ,orak hiasan yang menarik pada artikel.
*. Pakaian dapat dikan,ing dengan menggunakan <<<<<<<<<<<<<<<<< yang
berbentuk bulat.
-. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< merupakan tali halus yang diperbuat daripada
kapas dan sebagainya yang digunakan untuk kerja menyulam.
9 - markah :
*
Bahagian C
=amakan sayur-sayuran berikut.
1.
#.
1. #.
%. (.
*. -.
-
9 - markah :
Bahagian D
Berdasarkan gambar di bawah ini, padankan amalan baik dalam pengurusan perniagaan
/
"e,uaian peniaga yang tidak
mengawasi kedai boleh
mendatangkan kerugian
"erugian disebabkan
ketidakjujuran pekerja ketika
bekerja di premis perniagaan
Diakibatkan oleh kerosakan
yang berlaku pada barang
jualan.
"eadaan alam yang tidak
menentu di sesuatu tempat
boleh menjejaskan perniagaan
"emalangan yang tidak
dijangka boleh memusnahkan
aset peniaga
9 13 markah :
Bahagian E
&andakan 9> : pada pernyataan yang betul dan 9 ? : pada pernyataan yang salah.
1. Pengeluar harus meletakkan tanda halal bagi barangan jualan yang
boleh dimakan oleh orang ;slam sebelum mengedarkannya di
pasaran.
#. Pengguna boleh menggunakan barangan elektrik yang tidak
dipiawai oleh $;0;! dan dijual murah di pasaran.
%. Pembeli harus bersikap mementingkan diri apabila membuat
penawaran harga barangan dengan penjual.
(. Pengguna haruslah melaporkan kepada 8abatan Alam $ekitar jika
terdapat pengeluar makanan dan minuman yang membuang sisa
bahan buangan kilang ke dalam sungai.
*. Pengguna hendaklah berdiam diri jika terbeli barangan yang telah
rosak dan tidak menuntut pampasan ganti rugi daripada penjual.
-. Pembeli haruslah bertanggungjawab untuk melangsaikan hutang
pembelian semasa melakukan kontrak sewa beli dengan penjual.
/. Peniaga yang mempunyai asas dan peran,angan perniagaan yang
kukuh akan menyebabkan perniagaan menjadi tidak teratur dan
ku,ar-ka,ir.
1. $ikap mudah putus asa dan tidak kreatif menghadapi persaingan
di lokasi perniagaan akan mengakibatkan perniagaan menjadi
mundur.
9 1 markah :
Disediakan oleh Disemak oleh @ Disahkan oleh @
1
............................................
!uhammad =oor ;44uan b. Aha4ali
........................................
Pn. =oor)eda bt Bashim
...........................................
Pn. Bjh Au4ariah bt Bj Abdullah
Auru !ata Pelajaran "B &ahun - AP" Bal 6hwal !urid Auru Besar
2