Anda di halaman 1dari 6

PUSAT PENDIDIKAN INFANTERI

DEPARTEMEN TEHNIK
PERSIAPAN MENGAJAR
Pendidikan : TAR DRILL NIS, TIS & PUR
Mata Pelajaran : Tehnik Pema!aan Senjata
"#mlah "P $el#r#hn%a : & "P
"#mlah "P #nt#k men'a(ai TIU : ) "P * + , ) - & "P P.
T#j#an K#rik#ler T#j#an K#rik#ler : A/ar Petatar mam(# melak$anakan Tehnik Pema!aan
Senjata den/an aik dan enar0
1akt# : ) 2 34 menit
Met5da : Driil Per5ran/an * Ketan/ka$an .
Alin$-Al5n/in$ : Tim (era/a, Senjata, tali $andan/, me/a(h5ne dan T5n/kat
Pelatih0
1AKTU
P6K6K,P6K6K MATERI PELA"ARAN
DAN REN7ANA PAPAN TULIS
URAIAN-KETERAN8AN
+ 9 )
+:; A. PENDAHULUAN

+0 Tindakan Keamanan

90 Perkenalan
)0 A((er$e($i

30 "#d#l
<Tehnik (ema!aan $enjata <

40 TIU Ke$at#0
A/ar Petatar mam(# melak$anakan
men/#k#r tali $andan/, De(an Senjata,
Le(a$ & Pa$an/ ma/a=en, K5$5n/kan
$enjata dan Perik$a Kamar
&0 R#an/ Lin/k#(
a0 Pendah#l#an0
0 Men/#k#r tali $andan/
'0 De(an Senjata
d0 Le(a$ dan Pa$an/ Ma/a=en
e0 K5$5n/kan Senjata0
>0 Perik$a Kamar
/ Pen#t#(

?0 Re>eren$i
@#k# Pet#nj#k Tehnik tentan/ Tik(#r
A0 Dem5n$tra$i Ke$el#r#han
, Men/adakan (emerik$aan tentan/ k5ndi$i
>i$ik, j#mlah (etatar dan materiil (etatar0
, Mem(erkenalkan jati diri
, Pera/aan tentan/ (et#/a$ (5$ ja/a %an/
mem(erlihatakan ke$ia(an %an/ tin//i terkait
d/ (ema!aan $enjata %an/ enar $ehin//a
da(at men/ata$i aha%a %an/ men/an'am
dan men/arah ke j#d#l0
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran

, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di(era/akan 5leh (emant# (elatih tan(a
k5mentar materi %an/ akan diajarkan meli(#ti
: Men/#k#r tali $andan/, De(an Senjata,
Le(a$ dan Pa$an/ ma/a=en, K5$5n/kan
Senjata $erta Perik$a Kamar0
76NT6H SIAP"AR PRAKTEK
9
+ 9 )
++4;
*+4;.
B. INTI
+0 Lan/kah Pertama0
a0 P5k5k @aha$an
Men/#k#r tali $andan/

0 S# (5k5k aha$an
Men/#k#r Tali Sandan/

'0 TIK
A/ar Petatar mam(# melak$a,
nakan men/#k#r tali $andan/0

d0 Dem5ntra$i Lan/kah0

e0 Penjela$an
Penjela$an tentan/ men/#k#r tali
$andan/
>0 Ke$em(atan men'5a0
/0 Ke$em(atan @ertan%a
h0 Pemerik$aan0

, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
8erakan men/#k#r tali $andan/ di(era/akan
5leh (era/a tan(a k5mentar0
Pelatih menjela$kan teh,nik men/#k#r tali
$an,dan/ den/an di(era/a,kan 5leh (era/a,
$ :
+.0Pe/an/ tali $andan/ den/an tan/an
kiri (ada ten/ah,ten/ah $ehin//a
$enjata ter/ant#n/ $eiman/
9.0Tali $andan/ dia!a kede(an ah#
$eelah kanan0
).0Tan/an kanan dil#r#$kan dan ter#
ka ra(at men/#k#r tali $eelah kanan
dan kiri #nt#k #k#ran (anjan/
di$e$#aikan den/an (anjan/ len/an0
3.0Tan/an kanan meme/an/ (i$t5l /ri(0
4.0Tali $andan/ dikal#n/kan0
&.0Tan/an kiri dij#l#rkan ke de(an l#r#$0
?.0Tan/an liri meme/an/ lade dari ela
kan/0
Memerikan ke$em(atan ke(ada $etia(
Si$!a #nt#k men'5a /erakan men/#k#r tali
$andan/, (elatih dan (em ant# (elatih
men/a!a$i dan men/5rek$i, /erakan
dilak$anakan $e'ara er#lan/,#lan/
$ehin//a mem(er5leh kete(atan /erakan,
@erikan ke$em(atan ertan%a ke(ada
Petatar tentan/ /erakan men/#k#r tali
$andan/0
, Pelatih dan Pemant# (elatih men/adakan
(emerik$aan ke(ada Petatar erkaitan
den/an /erakan men/#k#r tali $andan/0
, Pelatih memerikan aa aa (elak$anaan,
kem#dian Petatar melak$anakann%a0
, Pelatih dan (emant# (elatih memerikan
(enilaian0
)
+ 9 )
*+4;. 90 Lan/kah Ked#a0
a0 P5k5k @aha$an
De(an Senjata dan Sam(in/ kiri
Senjata
0 S# (5k5k aha$an
+.0 De(an Senjata
9.0 Sam(in/ kiri Senjata
'0 TIK
+. A/ar Petatar mam(# melak$a,
nakan De(an $enjata0
9. A/ar Petatar mam(# melak$a,
nakan Sam(in/ Kiri Senjata0

d0 Dem5ntra$i Lan/kah0

e0 Penjela$an
Penjela$an tentan/ De(an Senjata
dan Sam(in/ kiri $enjata
>0 Ke$em(atan men'5a0
/0 Ke$em(atan @ertan%a
h0 Pemerik$aan0
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, 8erakan de(an $enjata dan $am(in/ kiri
$enjata di(era/akan 5leh (era/a tan(a
k5mentar0
Pelatih menjela$kan de(an $enjata dan
$am(in/ kiri $enjata d/n di(era/akan 5leh
(era/a, $ :
+.0 De(an Senjata :
a. @adan erdiri te/ak (andan/an mata l#r#$
ke de(an
.0 Senjata men%ilan/ ra(at di de(an adan,
d/ lara$ men/arah ke a!ah $er5n/ leih
k#ran/ +4 derajat tali $andan/ dikal#n/kan
men%ilan/ di (ah# $eelah kanan $er5n/
ke kiri0
'.0 Dada di#$#n/kan erna>a$ $e!ajarn%a0
d.0 Tan/an kanan meme/an/ (i$t5l /ri(
jari tel#nj#k l#r#$ di l#ar (elind#n/ (i'#0
e.0 Tan/an kiri meme/an/ lade0
9. Sam(in/ Kiri Senjata :
a.0 @adan erdiri te/a(0
.0 Tan/an kiri meme/an/ da$ar (5(5r0
'.0 Senjata dia!a ke $am(in/ kiri adan0
d.0 Tan/an kanan men/antar $enjata d/n
meme/an/ (i$t5l /ri(, tan/an kiri
meme/an/ a/ian lade
e.0 Tan/an kanan kemali ke$ika( $em(#rna
Memerikan ke$em(atan ke(ada $etia( Si$!a
#nt#k men'5a /erakan de(an $enjata dan $am,
(in/ kiri $enjata, (elatih dan (emant# (elatih
men/a!a$i dan men/5,rek$i, /erakan dilak$ana,
kan $e'ara er#lan/,#lan/ $ehin//a mem(e,
r5leh kete(atan /erakan,
@erikan ke$em(atan ertan%a ke(ada Petatar
tentan/ /erakan De(an $enjata dan $am(in/ kiri
$enjata0
, Pelatih dan Pemant# (elatih men/adakan
(emerik$aan ke(ada Petatar erkaitan den/an
/erakan Sika( Sem(#rna0
, Pelatih memerikan aa aa (elak$anaan,
kem#dian Petatar melak$anakann%a0
, Pelatih dan (emant# (elatih memerikan
(enilaian0
3
+ 9 )
*9:;. )0 Lan/kah Keti/a0
a0 P5k5k @aha$an
Le(a$ dan Pa$an/ Ma/a=en

0 S# (5k5k aha$an
Le(a$ dan Pa$an/ Ma/a=en

'0 TIK
A/ar Petatar mam(# melak$a,
nakan Le(a$ dan Pa$an/ Ma/a=en0

d0 Dem5ntra$i Lan/kah0

e0 Penjela$an
Penjela$an tentan/ Le(a$ dan
Pa$an/ Ma/a=en
>0 Ke$em(atan men'5a0
/0 Ke$em(atan @ertan%a
h0 Pemerik$aan0
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
8erakan Le(a$ dan Pa$an/ ma/a=en
di(era/akan 5leh (emant# (elatih tan(a
k5mentar0
Pelatih menjela$kan le(a$ ma/a$en dan
(a$an/ ma/a$en, d/n di(era/akan 5leh
(era/a, $ :
+.0 Le(a$ ma/a$en :
a.0Tan/an kiri meme/an/ ma/a=en dari
l#ar0
.0"ari tel#nj#k tan/an kanan menekan
(al (ele(a$ ma/a$en0
'.0Ma/a=en dile(a$ tan/an kiri dil#r#$kan
ke de(an0
d. Di%akinkan ada ata# tidakn%a m#ni$i di
ma/a=en0
e.0 Ma/a=en dima$#kan ke dalam $ak#0
9. Pa$an/ ma/a=en0
a. Ma/a=en diamil dari $ak# d/ tan/an
kiri0
.0Ma/a=en dima$#kan ke dlm
tem(atn%a0
'.0Tan/an kiri meme/an/ da$ar ma/a=en
d.0Ma/a=en ditekan $ehin//a terk#n'i
Memerikan ke$em(atan ke(ada $etia(
Petatar #nt#k men'5a /erakan Le(a$ dan
(a$an/ ma/a=en, (elatih dan (emant#
(elatih men/a!a$i dan men/5rek$i
@erikan ke$em(atan ertan%a ke(ada
Petatar tentan/ /erakan le(a$ dan (a$an/
ma/a=en0
, Pelatih dan Pemant# (elatih men/adakan
(emerik$aan ke(ada Petatar erkaitan
den/an /erakan le(a$ dan (a$an/ ma/a=en0
, Pelatih memerikan aa aa (elak$anaan,
kem#dian Petatar melak$anakann%a0
, Pelatih dan (emant# (elatih memerikan
(enilaian0
4
+ 9 )
*9:;.
30 Lan/kah Keem(at0
a0 P5k5k @aha$an
K5$5n/kan Senjata dan Perik$a
Kamar

0 S# (5k5k aha$an
+.0 K5$5n/kan Senjata
9.0 Perik$a Kamar
'0 TIK
A/ar Petatar mam(# melak$a,
nakan K5$5n/kan Senjata0

d0 Dem5ntra$i Lan/kah0

e0 Penjela$an
Penjela$an tentan/ K5$5n/kan
Senjata dan Perik$a Kamar
>0 Ke$em(atan men'5a0
/0 Ke$em(atan @ertan%a
h0 Pemerik$aan0
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, Di$am(aikan $ekila$ ke(ada Penataran
, 8erakan k5$5n/kan $enjata di(era/akan
5leh (emant# (elatih tan(a k5mentar0
Pelatih menjela$kan k5$5n/kan $enjata dan
(erik$a kamar d/n di(era/akan 5leh (era/a,
$ :
+. K5$5n/kan $enjata0
a. P5$i$i $enjata $ama $e(erti de(an
$enjata
. Mele(a$ ma/a=en0
'. Ma/a=en dima$#kan ke $ak#0
d.0Tan/an kiri menarik tan/kai (ene/an/
ke elakan/ ) kali0
e. @#ka (al (en/aman den/an i# jari
tan/an kanan0
>. Arahkan lara$ teta( ke a!ah,tarik (i'#
diik#ti (andan/an mata
/. Ma/a=en di(a$an/ kemal0
h. Senjata dik#n'i kemali0
9. Perik$a kamar0
a. Dia!ali den/an men/5$5n/kan $enjata
. Tarik tan/kai (ene/an/ ke elakan/0
'. Ma/a=en di(e/an/ den/an tan/an kiri
dan dia!a l#r#$ ke de(an adan $amil
men/#'a(kan < Sat# ma/a=en k5$5n/<
$etelah it# $enjata dia!a ke de(an
adan d/ (5$i$i tan/an dil#r#$,kan ke
de(an $amil men/#'a(kan <kamar
k5$5n/<0
Memerikan ke$em(atan ke(ada $etia(
Si$!a #nt#k men'5a /erakan K5$5n/kan
$enjata dan (erik$a kamar, (elatih dan
(emant# (elatih men/a!a$i dan
men/5rek$i
@erikan ke$em(atan ertan%a ke(ada Si$!a
tentan/ /erakan $erta k5$5n/kan $enjata
dan (erik$a kamar0
, Pelatih dan Pemant# (elatih men/adakan
(emerik$aan ke(ada Si$!a erkaitan den/an
/erakan k5$5n/kan $enjata0
&
+ 9 )
34;
+:;

40 Di$k#$i
a0 Penjela$an tt/ tata 'ara di$k#$i
0 Pemerian t/$ di$k#$i tt/ :
+. tt/ tata 'ara men/ajar dikela$
9. tt/ tata 'ara men/ajar dila(
'0 Men/a!a$i-(en/endalian
70 AKHIR
+0 Ke$em(atan @ertan%a

90 Pemerik$aan0

)0 Rin/ka$an0
30 Penekanan

40 Dem5n$tra$i Ke$el#r#han0
&0 Tindakan Keamanan
,Pemerik$aan dilak$anakan den/an met5da
di$k#$i
+0 8#mil memerikan (enjela$an tt/ tata 'ara
men/ajar dikla$-la(
90 8#mil memerikan t/$ di$k#$i tt/ tt/ tata
'ara men/ajar dikla$-dila( 0
)0 8#mil men/a!a$i (elak$anaan di$k#$i
@erikan ke$em(atan ertan%a ke(ada (etatar
tentan/ men/#k#r tali $andan/, $ika(
$em(#ra, $ika( i$tirahat, (a$an/ dan le(a$
ma/a$en, k5$5n/kan $enjata, $erta tehnik
erjalan0
, Pelatih memerikan aa aa (elak$anaan,
kem#dian Petatar melak$anakann%a0
, Pelatih dan (emant# (elatih memerikan
(enilaian0
0Memerikan rin/ka$an-ran/k#man dari
$el#r#h ke/iatan %an/ telah diajarkan %ait#
tentan/ men/#k#r tali $andan/, $ika(
$em(#ra, $ika( i$tirahat, (a$an/ dan le(a$
ma/a$en, k5$5n/kan $enjata, $erta tehnik
erjalan0
Menekankan hal,hal (entin/ tentan/ materi
/erakan tentan/ men/#k#r tali $andan/,
$ika( $em(#ra, $ika( i$tirahat, (a$an/ dan
le(a$ ma/a$en, k5$5n/kan $enjata, $erta
tehnik erjalan0$e$#ai ketent#an0
Dem5n$tra$i akhir tentan/ men/#k#r tali
$andan/, $ika( $em(#rna, $ika( i$tirahat,
(a$an/ dan le(a$ ma/a$en, k5$5n/kan
$enjata, $erta tehnik erjalan0di(era/akan
5leh (emant# (elatih den/an aa,aa dari
(elatih tan(a k5mentar0
Men/adakan (en/e'ekan k5ndi$i >i$ik,
j#mlah (etatar, ke$ehatan, keamanan
material %an/ di/#nakan0
Men/etah#i
K5mandan Sat#an Penataran
Parmant5
Letnan K5l5nel In> NRP +B)::)&:::4&B
@and#n/, De$emer 9:+9
Pelatih
S#(arman
Serka In> NRP 4?::::