Anda di halaman 1dari 13

Digalkakkan masukkan gambar / grafik yang sesuai dalam rph.

Maksud lain yang saya faham 'rph dalam bentuk grafik' adalah rph dalam format
grafik. Tatacaranya adalah seperti berikut :

1. Selepas selesai menyiapkan tugasan rph menggunakan Microsoft Word, print
screen tugasan tersebut dan save dalam bentuk grafik.

2. Kemudian rph dalam bentuk grafik tersebut dimasukkan ke dalam tugasan
berformat Microsoft Word (sambungan dari soalan tugasan i)


Posted By FAIZAL HAKIMI BIN SAMSUDIN
October 02 2014

| Like | Comments |
Grafik ini apa-apa saja yang boleh membantu kita menghasilkan rph dalam
bentuk grafik. Adakah saya betul Encik Faizal.

Posted By JARA ANAK ENCHOR
October 01 2014

| Like | Comments |

Maksud l ai n yang saya faham ' rph dal am bent uk grafi k' adal ah rph dal am f or mat grafi k.
Tat acaranya adal ah sepert i beri kut :

1. Sel epas sel esai menyi apkan t ugasan rph menggunakan Mi crosoft Wor d, pri nt screen
t ugasan t ersebut dan save dal am bent uk grafi k.

2. Kemudi an rph dal am bent uk grafi k t ersebut di masukkan ke dal am t ugasan berfor mat
Mi crosoft Wor d (sambungan dari soal an t ugasan i )


Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Oct ober 01 2014


Sal am En. Fai zal ,

Saya kurang faham "Sel epas sel esai menyi apkan t ugasan r ph menggunakan Mi crosoft Word,
pri nt screen t ugasan t ersebut dan save dal am bent uk grafi k. " Macam mana nak save dl m
bent uk grafi k ?

Kemudi an rph dal am bent uk grafi k t ersebut di masukkan ke dal am t ugasan berf or mat Mi crosoft
Word (sambungan dari soal an t ugasan i ) --- pri nt screen t u nak masuk dal am r uangan mana ?

Post ed By TAM MAY LI N
Oct ober 01 2014

En. Faizal, apakah yang dimaksudkan menyediakan RPH dalam bentuk grafik
terhadap pemupukan KBAT dalam pelajaran yang dirancang.

Posted By TAM MAY LIN
September 19 2014

| Like | Comments |

Rph bersert a gambar -gambar yang berkai t an dengan kemahi ran dan organi sasi kumpul an keci l
yang akan di j al ankan

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 20 2014


En. Fai zal ,

Saya masi h kurang faham penyedi aan RPH dal am bent uk gr afi k. Menur ut Tut or saya i a bukan
hanya gambar -gambar t et api RPH di t ul i s dal am for mat grafi k. En. Fai zal ada cont oh penul i san
RPH dal am grafi k unt uk kami ruj uk t ak ? Seki an, t eri ma kasi h !

Post ed By TAM MAY LI N
Sept ember 22 2014


Sel amat pagi Enci k Fai zal . Saya Pn. Jara dari OUM Labuan. Saya sudah merangka rancangan
pengaj aran PK saya mengi kut Soal an Tugasan yang di upl oad dari port al myvl e oum. Tet api
saya l i hat cont oh yang Enci k beri ada sedi ki t perbezaan. Adakah saya perl u i kut cont oh yang
enci k bagi i t u. j adual j uga adal ah sal ah sat u bent uk grafi k j ugakan Enci k Fai zal .

Post ed By J ARA ANAK ENCHOR
Oct ober 01 2014

Salam En. Faizal

RPH yang En. Faizal lampirkan adalah untuk mata pelajaran Pendidikan
Jasmani, ada contoh RPH dalam bentuk grafik bagi Pendidikan Kesihatan ?
Terima kasih.

Posted By TAM MAY LIN
September 25 2014

| Like | Comments |

Ubahsuai i kut kesesuai an t opi k yang di pi l i h dal am suj ek kesi hat an. Ti ada cont oh rph PK
dal am si mpanan saya. Abai kan for mat penul i san rph t ersebut kerana for mat penul i san RPH PJ
dan PK adal ah berl ai nan

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 26 2014


Sal am En. Fai zal ,

Adakah rph dal am grafi k seakan-akan ki t a buat pengur usan grafi k sepert i pet a pemi ki ran at au
pet a mi nda dl l ?

Post ed By TAM MAY LI N
Sept ember 27 2014

terima ksh atas penerangan,harap En.faizal blh bg cth grafik.

Posted By WAN SALMAH BT WAN SAIDIN
September 24 2014

| Like | Comments |

Saya dah l ampi rkan fi l e cont oh rph. r uj uk comment sebel um i ni

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 24 2014

Berdasarkan arahan tugasan OUM...

Fail tugasan yang dihantar mestilah dalam format MS-WORD (filename.doc).

COntoh adalah seperti yang dilampirkan.
20140923105757_rph.JPG

Posted By FAIZAL HAKIMI BIN SAMSUDIN
September 23 2014

Salam sejahtera En. Faizal

Kenapa dalam tugasan i (20markah), tugasan ii (20markah) tetapi pembahagian
markah dalam rubric tidak teri dengan markah yang diberikan dalam tugasan?

Posted By TAM MAY LIN
September 19 2014

| Like | Comments |

Kal au di hi t ung waj aran t ugasan. . .

Ni sbah Tugasan 1 & Tugasan 2 adal ah 4 : 6

Juml ah markah adal ah 40 markah.

Maka Tugasan 1 adal ah 16 markah manakal a t ugasan 2 adal ah 24 markah.


It u j awapan yang dapat saya beri kan buat masa i ni . kal au ada updat e t erki ni , saya akan
makl umkan.

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 20 2014


sel amat sej aht era enci k Fai zal Bagamanakah KBAT berkesan dal am P&P i a bermaksud ki t a
perl u memberi
i . defi ni si kbat
i i . kepent i ngan kbat dl m p&p
i i i Cara menj al ankan kbat dl m p&p
Saya cuma faham t ugasan i perl u menul i s makl umat i ni Apakah yang perl u ki t a t ul i s unt uk
menyi apkan t ugasan i ? t eri ma kasi h

Post ed By NG SI EW LEE
Sept ember 21 2014


Apa yang ci kgu nyat akan bol eh di masukkan dal am t ugasan. Jangan l upa kai t kan KBAT dengan
P. Kesi hat an. Ruj uk sukat an pel aj aran PK agar dapat i dea dal am penul i san

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 21 2014

Salam sejahtera En Faizal, Dalam tugasan bahagian ii, apakah yang
dimaksudkan dengan grafik? Adakah jadual, statistik, gambar, dll dikira sebagai
grafik?

Posted By JOANNA TEH YEN LEE
September 21 2014


Rph bersert a gambar -gambar yang berkai t an dengan kemahi ran dan organi sasi kumpul an keci l
yang akan di j al ankan


Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 21 2014

selamat sejahtera encik Faizal ,tugasan pk ini mengenali kemahiran kbat adakah
bermaksud kemahiran aras yang tinggi untuk menyampaikan kepada kanak-
kanak di bangku persekolahan dan pelajar di sekolah menengah?terima kasih .
siew lee

Posted By NG SIEW LEE
September 19 2014


Arahan t ugasan (i ) sepert i beri kut . . .

Menul i s sebuah esei bert aj uk Bagai mana Kemahi ran Berfi ki r Aras Ti nggi (KBAT) dapat
di kembangkan secara berkesan dal am pengaj aran dan pembel aj aran Pendi di kan Kesi hat an
peri ngkat sekol ah rendah di Mal aysi a.

Fokuskan KBAT bagi peri ngkat SR sahaj a.

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 20 2014

"Bagaimana KBAT dapat dikembangkan secara berkesan dalam pengajaran dan
pembelajaran Pend. Kesihatan peringkat sekolah rendah di Malaysia".

Ada dikalangan rakan-rakan yg sudah mula mencari rujukan tentang isu di
atas?..

Posted By ROZIAH BINTI ABD HAMID
September 20 2014


Sal am. . . saya pun masi h berfi ki r bagai mana nak buat asgment ni . . . . t ut or bersemuka pun t ak
beri apa -apa cadangan pun l agi . . . kena t unggu. .

Post ed By NAZRI AH BI NTI MOHD NOR
Sept ember 20 2014

Assignment dah keluar ! Mari kita berbincang !

Posted By TAM MAY LIN
September 18 2014

Bila tugasan akan diberi?

Posted By TIPONG ANAK JANA
September 17 2014

Ya, benar tu. sabarlah.kita tunggu dulu.

Posted By ROZLINA BT YUSOF
September 12 2014

Belum dapat bincang apa2 berkaitan assignment sebab assignment belum ada.

Posted By HASLINA BT MOHAMED ALI
September 12 2014

Assigment pedagogi kesihatan belum keluar lagi....

Posted By ROSHAWAZI BIN ABD WAHAB
September 11 2014
Dilampirkan bahan sokongan sebagai rujukan tambahan.

Terima kasih!

Posted By TAM MAY LIN
October 01 2014

| Like | Comments |
Salam En Faizal
cara menulis esei berbeza dgn cara penulisan ilmiah kan ? Esei ditulis dlm
bentuk perenggan sebaliknya penulisan ilmiah sama dgn tugasan yg kita buat
sbm ini . Betul tak ?

Posted By TAM MAY LIN
September 29 2014

| Like | Comments |

Ya, esei harus mengandungi pendahul auan, i si kandungan dan penut up

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 29 2014

saya mohon pencerahan mengenai tugasan ini
1. buat esei kbat dlm pdp pen kesihatan.....rasa mcm ok
2. buat rph dlm btk grafik....
- selepas buat rph...adakah kite kene perjelaskn semula kenape kite pilih kbat
tersebut..


Posted By AZMI BIN JUSOH
September 29 2014

| Like | Comments |

rph sahaj a. Ti dak perl u penj el asan

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 29 2014

maksudnya bagaimanakah susunan isi kandungan kehendak tugasan i contoh
1.0 Pengenalan kbat
2.0 pengenalan pk dan apakah yang seterusnya
3.0
4.0
saya tidak pasti isikandungan yang perlu ditulisminta encik memberi tunjuk
ajarterima kasih

Posted By NG SIEW LEE
September 25 2014

| Like | Comments |

Pengenal an, Ruj ukan dan Lampi ran adal an asas dal am penul i san. Isi kandungan bagi t ugasan
1 adal ah berkai t an dengan arahan soal an t ugasan.

Sel ai n dari pada menerangkan KBAT, kai t kan KBAT dan beri cont oh dan hurai an yang t epat
dan sesuai dal am kont eks mat a pel aj aran Pendi di kan Kesi hat an di sekol ah rend ah.

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 26 2014

selamat sejahtera encik maksud terdapat 3 modul dan setiap satu modul
mempunyai tajuk masing-masing seperti contoh
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko
penyakit dalam kehidupan harian.
saya perlu menggunakan tajuk 3.1 untuk menerangkan kbat
dalam tahap penguasaan yang tertinggi iaitu 6 untuk
Menyebar luas maklumat berkaitan penyakit tidak berjangkit dan cara
pencegahannya kepada orang lain. betulkah pandangan saya terhadap kehendak
tugasan i.terima kasih

Posted By NG SIEW LEE
September 24 2014

| Like | Comments |

Saya kurang j el as dengan soal an yang di kemukakan.

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 24 2014

selamat sejahtera encik, saya telah baca dokumen standard kurikulum
&pppkth4 .bagaimanakah isi kandungan yang perlu ditulis dalam tugasan i
melalui dsk&pppk ini terima kasih

Posted By NG SIEW LEE
September 22 2014

| Like | Comments |

Ci kgu bol eh kai t kan KBAT i ni dengan mana - mana t aj uk dal am sukat an unt uk menj el askan
sesuat u perkara den gan l ebi h t erperi nci

Post ed By FAI ZAL HAKI MI BI N SAMSUDI N
Sept ember 23 2014

Sebagai rujukan.....
20140921110032_Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Kesihatan Tahun 4.pdf

Posted By FAIZAL HAKIMI BIN SAMSUDIN
September 21 2014