Anda di halaman 1dari 16

^ò~êqò Lae WûKùe ù^ùf www.nijuktikhabar.

net iìP^û
1 ahðKê U.260.00 GZŸßûeû WûKù~ûùM ^ò~êqò Lae
6 cûiKê U.130.00 cMûC[ôa
ô û icÉ MâûjKcû^uê RYûA
3 cûiKê U.65.00 \ò@û~ûC@Qò ù~ ùicûù^ Lae
Uuû c^ò@Wÿe
ð / aýûu Wâû`Ö @ûKûeùe KûMR iµKð ù e ù~ùKøYiò
_VûA _ûeòùa ö
Manager, Nijukti Khabar, ù~ûMûù~ûM ùaùk MâûjK ^´e
TS-3/193, Mancheswar I.E., CùfäL Keòaû Reêeú @ùUö
- _âiûe _eòPûkK
NIJUKTI KHABAR
Bhubaneswar - 10

RNI No. 52621/93 Postal Regd.No-BN/43/09-11

Employment & Education based leading weekly

QZògMWÿ jûAùKûUð, aòkûi_êe Áòfþ @[eòUò @`þ AŠò@û


17g ahð iõLýû- 28 bêaù^gße 19-25 Wòùi´e 2009 cìfý-5.00 Tel: 2587532,2582533 Fax : 2582535
VOLL-XVII ISSUE - 28 BHUBANESWAR 19 - 25 December, 2009 Re. 5.00 e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m
MEMBER

ùcûU gì^ý_\ - 63 ùcûU gì^ý_\ - 32


QZògMWÿ jûAùKûUð, aòkûi_êe ^ò¡ðûeòZ `cðûUùe ^òcÜfòLòZ _\aú ^òcù« @ûùa\^_Zâ @ûjßû^ KeêQ«ò ö Áòfþ @[eòUò @`þ AŠò@û, bòfûA Áòfþ _äû @_ùeUe-Kcþ- ùUKÜòiò@û^ (ùUâ^ò) _\ùe ^ò~êqò ^òcù«
_\aú ^ûc : ùÁù^ûMâû`e ö ùcûU gì^ý_\ - 18 (ùMûUòG @iÚûdú Gaõ 9Uò _\ aýûKþfMþ _\aú \eLûÉ @ûjßû^ KeêQ«ò ö
ijòZ) ö \ecûjûe :U.5500-175-9000 (_âZò iõùgû]ôZ) iõùgû]ôZ ù_ aýûŠ - U.9300- gì^ý_\ aòaeYú
34800+ 4300 ùMâWþ ù_ ö gûLû ùcûU gì^ý_\ iû]ûeY Giþiò GiþUò Iaòiò GKèibòðicýû^ _òGPþ
gì^ý_\ aòaeYú ùcKû^òKûf 10 6 1 3 -- 1 1
KýûUûMeú _êehê cjòkû gûeúeòK @lc ùcûU AùfKþUâòKûf 6 5 -- 1 -- -- --
iû]ûeY 03 03 01 07 ùcUûfðRú 13 8 1 4 -- 1 --
@^êiìPòZ RûZò 03 01 -- 04 AùfKþùUâû^òKè 1 1 - - - - -
@^êiìPòZ C_RûZò 04 01 -- 05 ùKcòKûf 1 1 - - - - -
@^ýû^ý _Qê@ûaMð 01 01 -- 02 iòbòfþ 1 1 - - - - -
ùcûU 11 06 01 18 ùcûU 32 22 2 8 -- 2 1
_\aú ^ûc : @ûiòÁû ùMâWþ-3 ö gì^ý_\ - 45 ( 34Uò aýûKþfMþ Gaõ 2Uò _\ @iÚûdú)
\ecûjûe :U.3050-75-3950-80-4590 (_â Z ò iõùgû]ô Z ) iõùgû]ô Z ù_ aýûŠ - iõ_ì‰ð aòaeYú bòZe _éÂûùe

Safdarjang
U.5200-20200+ 4300 ùMâWþ ù_ U.1900/- ö
gì ^ ý_\ aò a eYú
KýûUûMeú _êehê cjòkû gûeúeòK @lc ùcûU Hospital &
iû]ûeY
@^êiìPòZ RûZò
08
07
01
06
01
01
10
14 V.M.M.C.
@^êiìPòZ C_RûZò 13 06 01 20 Staff Nurse-40
@^ýû^ý _Qê@ûaMð 01 -- -- 01 Applications are invited from

ùcûU 29 13 03 45
eligible male/female
candidates for fillfing up the
iõ_ì‰ð aòaeYú bòZe _éÂûùe posts of Staff Nurse in
Sports Injury Center of

ZILLA SWASTHYA SAMITI, NAYAGARH RECRUITMENT OF


VMMC & Safdarjang Hospital.
1. Eligibility: i) Citizenship-
SPORTSPERSONS
Walk in interview for the post of Staff Nurse & must be a citizen of India
Additional ANM under NRHM 2. No. of Post: Staff
Post No. of Eligibility Consolidated IN GROUP - ‘C’ Nurse- 40, The details of

CATEGORY
vacancy Pay Post, Pay Scale,
Qualisication, Experience &
Staff 17 The candidates must have Age limit are as under:
Nurse passed General Nursing & Employment Notice No.
Complete Advt. inner page...
Midwifery from Govt. Nursing Rs. 6510/- pm 03/SER/Sports/2009 -10
School or from private
institutions which have been
Closing Date:
approved by Govt. of Orissa 12.01.2010 at 17.00hrs.
and recognized by Orissa South Eastern Railway in-
Nursing Council. vites applications from tal-
ented and
Addl. 21 The candidate must have
accornplisr^sportspefscfis
ANM passed the HSC Examination
to pn South Eastern Rail-
and must have undergone the
1 1/2 year training for a Rs. 5400/- pm
way family. If you fulfill the
Multipurpose health worker criteria for following
(Female) at the approved games, please apply
Government Training centers/ within the period specified
recognized private institution. hereunder with all relevant
documents.
The candidates belonging to the same district will be given pref-
erence. Interested eligible candidates, fulfilling above criteria, are 1. No. of Group ‘C’ posts:
requested to come prepared with filled in application form in the 12 Nos.
prescibed format in A4 size paper along with original & attested
copies of Certificates & Mark sheets on dt. 26.12.2009 at 10.00 2. Scale of pay for Group
AM. for walk in interview, which will be held in the Conference ‘C’: PB-1 Rs. 5200-20200/
Hall of the CDMO, Nayagarh, Authority reserves right to accept -+ 1900/-or2000/-(GP). (as
any or reject all without assigning any reason thereof. Pls. log on per 6th CPCScale).
to http://nayagarh.nic.in for downloading the application form. Complete Advt. inner page...

^ò~q
ê ò Lae Gùa Aeù^Uþùe www.nijuktikhabar.net
Sd/- Chief District Medical Officer, Neyagarh

nn nn
MK
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 2
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 3
QûZâQûZââú @ûagýK
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009

`ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^òdeòõùe ùUâ^òõ ù^A NO DONATION ! NO ENTRY FEES !


`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê (Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu
A Multintional Company Zû’e Bhubaneswar Office _ûAñ 24
RY candidate (Male/Female) @ûagýK KeêQò ö Qualification:
\ecû jûe: U 6500+ @^ýû^ý iêaò]û Job
ÁûUòÁK ò ûfþ, NALCO, PWD, Zjiòfþ I AeòùMi^ aòbûMcû^uùe 10th, +2 Pass/ Above. Earn upto Rs.4200/- per month.
iað^cò Ü gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKò þ _ûi, Kò´û Zêfý Guarantee ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, iùbðde, ùUâie,
Wâû`Öicýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A.
Age: Below 28 Yrs. ^òRe BIO-DATA ij @ûi«û 30.12.09 eòL
gûeúeò K ù~ûMýZû:- CyZû- @^ì ý ^ 5’5’’ 100% ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^õò \ò@û~òa ö SC/STuê c¤ùe iûlûZ Ke«ê ö
iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcÜfòLôZ VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö iêa]ò û \ò@û~òa ö ùUâ^õò _ùe PûKòeò Keòùa ö AzêK QûZâQûZâúcûù^ 20 MAXWEL PROMOTER, Plot No.B-25
Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute Plot No. 298, (Near Ganguram Sweets), Rupali Square,
Cuttack:-
Near Side of overbridge, Baramunda, Sahid Nagar, Bhubaneswar

WâûAbòõ ùUâ^òõ,
Bhubaneswar-751003 uê U.50/-uû c^ò@Wÿe ð Ke«ê ö
Plot No D-106, Sector-9, Bank Colony, CDA, Mobile : 9238100133

WûKù~ûùM c¤ ùUâ^òõ ù^A_ûeòùa


Cuttack, Phone No:- 0671-3248474, 9338877707

bêaù^gße
Ganjam:- Near New SBI Kalinga Road, Aska, Ganjam,
Ph. 9338878259,9090337243

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT TELECOM SECTOR ùe ^ò~êqò Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc @^êiûùe Cq ieKûeú

MAGISTRATE, KALAHANDI ÊúKéZò_âû¯ ùUâ^òõ @^êÂû^ùe IWÿògûe _âùZýK Ròfäûe _âû[ðúuê Rò_þ, Kûe,
Grand Opening of Telecom
Company Zû’e Cuttack,
Bhubaneswar Project e Launch ùcKû^òRòcþ I Uâû`òKþ ^òdc aòhdùe ùUâ^òõ \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe
_ûAñ 70 Nos. M/F. \eKûe KeêQ«ò ö
Advertisement for engagement of Gram Rozgar Sevak
Applications are invited from the intending persons for contractual engagement as “Multi Purpose
Age / Qualification: NO BAR. Fixed
_âcûY_Zâ ij fûAùi^è \ò@û~òa ö QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK
Assistant” (Gram Rozgar Sevak) in the following three Gram Panchayats under the Block mentioned Salary- Rs.3000/- (Basic +TA) + _âû[ðú Principal, Regional Institute, Near Side Over Bridge, Plot No.-
against each of Kalahandi District with consolidated remuneration of Rs.2000/- (Rupees two thousand )
298, Baramunda, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö
Incentives more than Salary.
only per month. @ûi«û 30th December 09 c¤ùe
Name of the Block Name of the Gram Panchayat iûlûZ Ke«ê ö Unitech Power Mobile- 9238909941, 9238804415

WANTED
1. Bhawanipatna Kutrukhamar Engineering, Ist Floor, Beside
2. Kesinga Chancher Hotel AHAR,Arunodaya
Market,(Bus Stop) Ctc.
3. Kesinga Kundabandha

WANTED
Ph.9438037976

WALK-IN-INTERVIEW 21.12.09-23.12.09
4. M.Rampur Manikera
5. Golamunda Uchhala
6. Junagarh Kendupati
The applicant should belong to the Gram Panchayat in which there is vacancy. In case of non- PURI- Security guard (X-Army) Room boy, Sales Executive
availability of any suitable applicant in respect of any particular Gram Panchayat, then the Block, then Leading Automation Company (10nos) H.S.C.Pass, Salary 3000/-, Incentive, B.D.O-M/F,
the District will be taken as the unit of selection. in Eastern India • Rupa Elec- (+3), 5000/-
Application in prescribed proforma alongwith attested copies of documents in support of (a) Date of SAMBALPUR- Sweeper(5), Nurse(3), Service man(2)
Birth, (b) Educational Qualification, (c) Mark sheets (d) Residential certificate alongwith (e) one self tric Systems,Jamshedpur
Looking for Dip/ Salary Negotiable Computer operator(3) salary 4000/-
addressed envelope of size 10”x4” duly affixed with postage stamp worth of Rs.5/- and one
passport size photograph should be submitted to concerned Block Development Officer by hand or B.E.(Electrical) preferred. College Computer Faculty- DKL, Jajpur, BBSR(6) MCA/
by Registered Post on or before 31.12.2009. PGDCA(F)
Prior work Experience is must.
The cover containing the application shall be superscribed as “APPLICATION FOR THE POST OF FOR BBSR- Data entry operator(30), Speed20, Salary 4,500/-
A) Electrical Engineer: Ex-
MULTI PURPOSE ASSISTANT (GRAM ROZGAR SEVAK) FOR _________ Gram Panchayat_________ Franchises Manager(M) MBA, (Mkt) & PGDCA, Salary 7,500/-
perience in PCC, MCC,
Block”. to 9000/-
The applications will be received with acknowledgement in case of delivery by hand. A model of Control Panel Design & Educational Manager(M) MBA, MCA salary 6,500/- to 7.500/-
application is available in the notice Board of all Block Development Officers / District Panchayat Drawing, BOM preparation Student Counselling Officer(F) +3, salary 5.500/- to 7.500/-
Officer, Kalahandi / D.R.D.A., Kalahandi. This can also be downloaded from District Website “ must G.M.Marketing Manager(M) MBA(Mkt) Exp. 2Yrs salary
Kalahandi.nic.in”
ELIGIBILITY CRITERIA:
B) Automation Engineer: 10,000/- to 11,000/-.
1. Minimum qualification of the applicant should be 10+2 pass.
Must have a sound knowl- Office assistant(F) +3, PGDCA, Spoken Eng. salary 3000/
2. The applicant should not be below 18 years and above 40 years as on 01.12.2009. edge of PLC, SCADA, - to 4000/-
3. Preference will be given to Commerce stream having Computer proficiency of “O” level with use Drives and HMI installation/ Sales Executive. (10nos) HSC.pass Salary 3000/-
of Oriya language in computer. commissioning. Training Incentive For C.T.C
SELECTION CRITERIA in PLC get preferred Business Development Officer- (M/F) +3, 5000/-
Selection will be made strictly on the basis of marks obtained in 10+2 examination Extra optional Registration fees 150/-
Please send your
marks will not be considered. Higher qualification will not be given extra weight age.
The engagement order of Multi Purpose Assistant will be given by the concerned Gram Panchayat.
Resume within 7 days to: Contact: SM INFORMATION SERVICE,
hr@inlinerupa.com
The Multi Purpose Assistant will execute and Agreement before joining. Applications not duly filled in
Salary best in the
Roxy Lane, Near Tarini Tailor,Badambadi,Cuttack-9
or not supported by requisite documents shall be rejected.
Industry Ph.(0671) 3250381.

APPOINTMENT
By order of Collector, Kalahandi
Sd/- District Panchayat Officer, Kalahandi
APPLICATION FORM FOR SELECTION OF MULTIPURPOSE ASSISTANT (GRAM ROZGAR SEVAK)
THE DISTRICT OF KALAHANDI, Advertisement No............ Dt..................
Applied for Grama Panchayat Block ARYAN
1. Name
....knowledge for Generations
2. Father’s Name
(Approved by AICTE, affiliated to BPUT and recognized by Govt. of Orissa)
3. Present Address Arya Vihar, Bhubaneswar-752050
At Po City Office: Plot No.: 31, Forest Park, Bhubaneswar, Pin-751001. Phone:(0674) 2595051/71
Via Dist Pin
Aryan Institute of Engineering & Technology
4. Permanent address Requires faculty and other posts for Bhubaneswar campus. Interested candidates with sound
At Po GP academic record and teaching experience may apply for the posts in Electrical Engineering,
Block Tahasil Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electronics & Communication Engineering, Computer
Via Dist Pin Science & Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Mechatronics, MBA, Mathmetics,
5. Date of Birth Physics, Chemistry and English.
Vice Principal: Ph.D, any branch of engineering with 15 years of experience in teaching/ industry/
Attested copy of certificate is to be enclosed) research.
6. age as on 1.8.07 Year............ Months............... Days. Professor: Ph.D degree with first class degree at Bachelor’s or Master’s level in the appropriate
7. Educational Qualification branch of engineering/ technology with 10 years of experience in teaching/
Sl. Qualification Name of the Year Divi- Total Marks Percen- industry/ research out of which 5 years must be at the level of Asst. Professor
No. University/ institutions of sion marks secured tage and/ or equivalent.
Asst.Professor: Ph.D/ M.Tech/ M.E/ M.Phil/ M.Sc with 5 years of experience.
from which passed passing Lecturer: B.Tech/ M.Sc/ M.A with 1/2 years experience.
Salary: Minimum AICTE/UGC scale, higer scale is negotiable on experience/ performance
on interview, DA wherever applicable.
NON-TEACHING
1. Lab- Technical Asst:(Chemistry, Physics, Civil, Electrical, Computer, Electronics, Mechanical)
Diploma/ B.Sc or equivalent with experience.
2. Placement Officer, student counsellor, front desk executive, electrical maintenance engineer,
hostel manager, public relation officer, system administrator, drivers, pron, gardeners, carpenter,
(Attested copies of educational qualification certificate and marksheet to be enclosed) hostel warden(female & male)
I do hereby undertake that, the information furnished above is true and correct to the best of my Qualification: Requisite Qualification
knowledge and belief. Salary: Consolidated
Note:
Full Signature of the candidate l Retired/experienced persons from teaching/ research/ industry background will be
RECEIPT considered for higher salary commensurate with their credentials, qualification and experience.
Received the application form (for selection of GRS) of Sri ......................... S/O ....................... l Applications with colour photograph should reach the city office within 7 days from the
Village date of publication of the advertisement.
Signature of R.O. l Candidates can also apply online through our website www.aryan.ac.in
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 4
ADVERTISEMENT FOR CONTRACTUAL APPOINTMENT OF CAYM Education Trust’s

PARAMEDICAL STAFF UNDER HEALTH & F.W. DEPARTMENT/ SIDDHANT GROUP OF INSTITUTIONS, PUNE
CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, JAJPUR
( LINGUISTIC MINORITY - HINDI )
No.207-E Approved by AlCTE New Delhi &
Applications are invited from eligible candidates for selection in the following posts on Contractual basis as Affiliated to University of Pune
noted below in Jajpur District. 1st floor, Pride Plaza, Pimpri Chowk, Pimpri, Pune-18.
Sl. Category No. of Monthly Minimum Qualification Selection Document to be
Ph : 020-27426108/27420449, 9922683838. Email: enquiry@caymet.org
No. of Post Post Vacant Remuneration Procedure Submitted REQUIRED PRINCIPAL/ DIRECTOR
1. Staff Nurse ST-1 Rs.5200/- P.M. Passed General Selection will Attested copy of S.No Name of the Inst. / Colleges Name of the Post No.
UR-1 Nursing & Midwifery be made on 1.HSC certificate
1 Siddhant College Of Engineering Principal 01
SEBC-1 Examination from any merit on the for age proof
SC-1 of 3 Govt. Nursing basis of marks 2. GNM pass 2 Siddhant College Of Pharmacy (Degree) Principal 01
Total -4 Schools of 3 Medical secured in certificate
3 Siddhant College Of Management Studies (BBA/BCA) Principal 01
Colleges/ M.C.L., G.N.M. Exam. 3. Mark sheet of
Talcher & I.G.H., Rkl. GNM Exam. 4 Siddhant Institute Of Business Mgt. (MBA) Director 01
and have registered 4. Regd. Cert. of 5 Siddhant Institute Of Computer Application (MCA) Director 01
their name in the Nursing Council.
Orissa Nursing Council 1. Qualification, Experience, pay scale & Age as per the norms of AICTE/ University of Pune.
2. Higher start will be given to deserving candidates.
2. Pharmacist ST-4 Rs.5200/- P.M. Passed Diploma in Selection will Attested copy of
(women-2) Pharmacy Examination be made on 1.HSC Certificate 3. Application on plain paper along with attested Xerox copies of necessary certificates should reach
UR-4 from any of 3 Medical merit on the for age proof on the above address by post or by email within 7days from the date of publication of advertisement.
SEBC-2 Colleges/Recognised basis of marks 2. D.Pharm passed Shri. R. S. Yadav
SC-2 Institutions Approved secured in D. Certificate President

Bajaj Hindusthan Ltd.


(women-1) by AICTE and have Pharm. Exam. 3. Mark sheet of D.
Total-12 registered their name Pharm Exam.
in Orissa Pharmacy 4.Regd. Cert. of
Council Pharmacy Council
3. Jr.Lab ST-1 Rs.5200/- P.M. Passed D.M.L.T. Selection will Attested copy of
Technician
Total-1
Examination from any
of 3 Medical Colleges
be made on
merit on the
1.HSC Certificate
for age proof. www.bajajhindusthan.com
of the State. basis of marks 2.D.M.L.T. pass Bajaj Hindusthan Ltd. (BHL), is the Number One sugar and ethanol manufacturer in
secured in Certificate. India, the Company also has power co-generation capacities of 420 MW across its
D.M.L.T.Exam. 3. Mark sheet of Units, most of which is used for captive consumption. BHL has now embarked on a
D.M.L.T. Exam. major diversification initiative in the power sector and is in the process of establishing
4.Regd. Cert. of independent power generating facilities. The initial project is a 500 MW Thermal
Council.
Plant in North India. To achieve our ambitious objectives, we invite professionals to
4. Jr. ST-1 Rs.5200/- P.M. Passed D.M.R.T. Selection will Attested copy of join a motivated and committed team for the following opportunities. All positions
Radiographer SC-1 Examination from any be made on 1.HSC Certificate are based at our Corporate office at Noida, unless specified.
Chief Executive Officer
Total-2 of 3 Medical Colleges merit on the for age proof.
of the State. basis of marks 2.D.M.R.T. pass
secured in Certificate. The candidate should possess exemplary leadership skills, demonstrated execution capabilities
D.M.R.T.Exam. 3. Mark sheet of
in the power sector and comprehensive across the board knowledge relating to power project
D.M.R.T. Exam.
4.Regd. Cert. of execution from conceptualization stage to commissioning. Ideally, the candidate will be from an
Council. accredited engineering background with 25-30 years’ experience and the ability to work in a
demanding environment. He will lead a multi disciplinary team.
Chief Technical Officer
5. M.P.H.W.(M) ST-19 Rs.5200/- P.M. Passed H.S.C. Selection will be Attested copy of
UR-28 Examination or made on merit 1.HSC Certificate
SEBC-22 equivalent on the basis of for age proof.
SC-16 examination marks secured 2. Mark sheet of
The candidate would be responsible for all technical aspects related to establishing the power
Total-85 in H.S.C.Exam. H.S.C. Exam. project, ranging from equipments to process to transmission. The candidate will assist the CEO
in monitoring the technical aspects related to the project during the process of construction,
TERMS AND CONDITIONS commissioning and the O&M thereafter. Candidates with 20-25 years’ experience in the aforesaid
1. Candidates of Jajpur District will be given priority in appointment. In case of non-availability candidates areas, particularly with power projects of 500 MW and above will be preferred. It is expected
from Jajpur District, candidates of other District will only be considered. that the candidates would have a minimum of 20 years’ experience and educational background
2. The appointment / engagement is purely temporary and on contractual basis and can be terminated at any and professional achievements commensurate with the scope of work envisaged. Preference
time without assigning any reason thereof. would |be given to qualified B.E. / B.Tech engineers in Electrical Engineering.
Head - Fuel Supply
3. The selected candidate shall have to submit an undertaking to the effect that, he / she will not claim Govt.
post / Regular appointment in future.
4. Age limit of the candidate shall not be less than 18 years and not more than 32 years as on Dt.01.12.09 The candidate should be an engineering graduate with in-depth knowledge, 20-25 years’
As per Civil service (Fixation of upper age limit) rule will be applicable. experience and familiarity with all aspects related to coal supply practices and procurements in
5. Number and category of posts may vary as per norm / vacancy position at the time of selection. the country from local mines and imported sources. The candidate should also be familiar with
6. The ORV Act and Rule will be applicable for filling of the above vacancies. the national and state level regulatory framework related to coal, including working experience
7. The complete application with all enclosures should reach to the office of the C.D.M.O.. Jajpur. At/Po Dist with various relevant ministries and public sector undertakings in this field. The candidate is
- Jajpur, Orissa, Pin - 755001 by Regd. Post / Speed Post only. The post applied should mentioned on the expected to assume overall responsibility for inventory management for the plant.
Head - Finance
front side of the envelope in block letters. The Authority is not responsible for any postal delay / missing.
The last date of receive of application in the office of the C.D.M.O., Jajpur on or before 10 days from the
date of the publication of the advertisement in the news paper. Candidate should be an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants of India
8. Incomplete application and applications received after due date will not taken into consideration. with at least 20-25 years’ experience with functional experience in Accounts, Finance, Auditing,
9. Details of attested copies of document to be submitted for all category of posts : Taxation (Direct and Indirect taxes) and Treasury Management related to Thermal Power.
i) Valid Employment Registration Card, Negotiate with all India Financial Institutions and Banks for long term finance for new / expansion
ii) Valid Caste Certificate. projects of the company including monitoring of the existing projects; Project Financial Management
iii) Valid Resident / Nativity Certificate from concerned Tahasildar. System and also capable of effective utilization of project finance. Should possess excellent
iv) Valid Physically Handicapped Certificate, if any. interpersonal, communication and organization skills with proven abilities in team management
v ) H.S.C. Pass Certificate for proof of age.
and customer relationship management.
vi) Required certificates applicable to posts specified with registration in the concerned council and mark
sheet GM / DGM / Sr. Manager / Manager - Liaison
APPLICATION FORMAT A graduate engineer having 10-15 years’ of experience in dealing with various Government /
1. Name of the Candidate (In Block Letters) Regulatory Authorities related to Power.
2. Name of the post applied for Paste recent
3. Name of Father / Guardian passport size GM / DGM / Sr. Manager / Manager
- Electrical / Mechanical / Instrumentation / Civil / Design
4. Present Address (For Correspondence) photograph
5. Permanent Address duly attested
6.
7.
Home District
Date of Birth
on the front (Location : Noida & sites)
side.
8. Caste Certificate B.E. / B.Tech in Elect. / Mech. / Instrumentation / Civil Engineering with 10-15 years’ of experience,
9. Whether P.H. Candidate, if Yes (Please specify) well versed with power plant systems and auxiliary design, construction, commissioning and
10. Employment Regd. Number O&M aspects of power plant, design of structures, piping, roads, bridges, etc related to the
11. Qualification : power plant.
SI. Exam. Passed Year of Total Marks % of
No. Passing Marks Secured Marks
We offer an interactive work environment, challenging opportunities and attractive emoluments
Board Council University comparable to the best in the industry. Interested applicants may mail/send in their resume
along with a passport size photograph super scribing the envelope with the position applied for
within 7 days to -

12. Two self addressed envelope (24 x 10 cm) with Postage Stamp affixed on each of the envelope. Vice President - Group HR
DECLARATION Bajaj Hindusthan Ltd. Bajaj Bhawan, B-10, Sector-3,
I do hereby declare that, all the information stated in the application form is true to the best of my knowledge Jamnalal Bajaj Marg, Noida 201301
and belief., . hr@bajajhindusthan.com
(Signature of the Candidate)
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 5
High Court of Chhattisgarh, Bilaspur (p.) If a candidate wishes to apply for more than one post, he/she should submit separate applications
for each post/
Applications are invited in prescribed proforma for the following posts from eligible candidates (q.) One envelop shall contain only one application form.
having qualification mentioned below. (r.) The persons already in service must send their application through proper channel in such a
Name of the post:- Stenographer(English) manner so that it should reach the undersigned on or before last date of receiving applications.
Total number of Posts:- 18( Including 01 temporary post
and 09 backlog posts) QUALIFICATION:- 1. Must be a (s.) The selected candidates shall be kept in probation for a period of two years.
Pay Scale(Rs.) 5500-175-9000/- Graduate from any recognised (t.) The candidates are required to bring their own Typewrites for Typing Test.
(Per Revised), Revised Pay Band Rs. 9300-34800+ University and;
4300 Grade Pay) 2. Must have passed Shorthand & (u.) The candidates whose applications are found suitable will be called for Skill Test, The information
Classification of Post:- Typewriting Examination in English of the same will be sent to them in the postal envelopes enclosed by them with the applications.List
Category Male Female Handi- Total from any recognized Board of of eligible and non eligible candidates will be displayed separately in the notice board of this
capped Shorthand and Typewriting Registry at the earliest.
General 03 03 01 07 Examination @ 80 words per minute & (v.) The candidates who fail to receive the Call Letters for appearing in test till the date of examination,
SC 03 01 - 04 30 words per minute, respectively.
shall appear on the date of examonation personally alongwith the proof of submission of application
ST 04 01 - 05
prior to 2hours of the time of exams.After verification if their candidature is found correct, they may
OBC 01 01 - 02
be permitted for appearing in written Test.
Total 11 06 01 18
Name of the Post:- Assistant Grade-III After completion of scrutiny of application, the list of eligible and non eligible candidates will also be
Total number of Posts:- 45(Including 34 backlog posts QUALIFICATION:- 1. Must be a uploaded in the website of High Court http://www.cghighcourt.nic.in at the earliest prior to written
and 02 temporary post) Pay Scale(Rs.) :- 3050-75-3950- Graduate from any recognised examination.
80-4590/- (Pre Revised), (Revised Pay Rs. 5200-20200+ University and; (w.) If above mentioned conditions are acceptable then only the candidate should apply for the
Grade Pay Rs. 1900/-) 2. One year Diploma Course in
post.
Classification of Posts:- Computer from I.T.I. or any equivalent
Cetegory Male Female Handi- Total recognised Board/University, For further dedails visit our website at: http://www.cghighcourt.nic.in
capped 3. Knowledge of English & Hindi (Arvind Shrivastava)
General 08 01 01 10 Typing(with proof),
Registrar General
SC 07 06 01 14 PROFORMA OF APPLICATION FOR THE POST OF
ST 13 06 01 20 STENOGRAPHER(ENGLISH)/ASSISTANT GRADE-III/
OBC 01 - - 01 ASSISTANT GRADE-III(COMPUTER)
Total 29 13 03 45
(Strike out whichever is not applicable)
Name of the Post:- Assistant Grade-III(Computer) QUALIFICATION:- 1. Must be a
Total number of Post:- 1(General category) Graduate from any recognised 1. Name of applicant : ........................................................
Pay Scale(Rs.) :- 3050-75-3950-80-4590/- + 200 S.P., University and;2. Post Graduate
Diploma in Computer from any institution (in BLOCK letters)
(Per Revised), (Revised Pay Rs. 5200-20200+ Grade Payrecognised by a 2. Father/Husband’s Name : ........................................................ Affix recent
Rs. 1900/- + 200 S.P.) University(Recognised by the
University Grants Commission). 3. Date Of Birth : ........................................................ passport size
Note:- The number of posts may increase or decrease and number of reserve posts may vary 4. Age as on 01/01/2010 : ........................................................ photograph
consequently. duly self
5. Sex-
2. The candidates belonging to OBC should not be in the creamy layer. attested
(mention code 1 for Male and 2 for Female)
Other Conditions:-
6. Whether, bonafide resident of Chhattisgarh- Yes / No
(a.) The applicant should be Citizen of India.
(If yes, enclose the attested copy of domicile
(b.) He/She has attained 21 years and has not completed 30 years on 01.01.2010. (Upper age limit
will be 35 years for bonafide resident of Chhattisgarh only) certificate issued by the competent authority.)
(c.) Age relaxation shall be applicable to the candidates of bonafide resident of Chhattisgarh State 7. Qulafication:
belonging to SC/ST/OBC, Women, Handicapped and C.G. Govt. servants as per circulars issued by (including Typing & Shorthand from recognized Board)
the Govt. of Chhattisgarh in this regard, from time to time, which includes.
Sl No. Name of Exam. Board/University Year of passing Div.% Subject
i) 5 years relaxation in upper age limit will be given to SC/ST & OBC candidates.
ii) 10 years relaxation in upper age limit will be given to Women candidates.
iii) 10 years relaxation in upper age limit will be given to Physically Handicapped candidates but, the
8. Experience(if any) : .............................................................................................
maximum age shall not exceed 45 years of age including the upper age limit and the relaxed age.
9. Whether: (Please tick whichever is applicable)
(d.) Candidates claiming reserved category(SC/ST/OBC) shall submit their permanent Caste
Certificate only, otherwise they will be treated under General Category.The reserved candidates SC ST OBC GENERAL
shall submit the attested copy of their permanent Caste Certificate alongwith the application.
(e.) Reserved candidates (SC/ST/OBC) are required to submit the caste verification certificate
10. In case of OBC state whether belongs to creamy layer- Yes/No.
issued by Chhattisgarh High Level Scrutiny Committee, Raipur at the time of their joining or otherwise
their appointment shall be cancelled. 11. Postal address :.................................................................................
(f.) Candidates claiming reserved category(SC/ST/OBC) of other States including erstwhile State 12. Permanent address :.................................................................................
of M.P. will be considered under General Category. :.................................................................................
(g.) He/She should possess good character and in of sound mind and body and free from any 13. Whether, handicapped :.................................................................................
bodily or mental defect which renders him/her unfit for such appointment.
14. Type and percentage of disability :.................................................................................
(h.) He/She has not more than one living spouse.
15. Whether registration no. of employment
(i.) He/She has not been dismissed or removed from service by any High Court, Government or
Statutory of Local Authority. exchange is in existence :.................................................................................
(j.) He/She has not been convicted of any offence involving moral turpitued or has not been (if Yes mention No. with date)
permanently debarred or disqualified by any High Court/Union/State Public Service Commission or 16. Name of employment office :.................................................................................
any Services Selection Board or Staff Selection Commission.
17. Whether, the candidates is serving in : Yes / No
(k.) The application in prescribed proforma(Typed in foolscap size paper) must reach The Registrar
General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur by Registered Post/Speed Post/Other govt./ semi govt.organization
Courier/Humdast along with attested copies of testimonials/certificates regarding age, Caste, 18. List of enclosures:-
qualification(specifically mentioning the speed of English Shorthand and Engilsh Typing as required 1. ...................................................................................................................................................
under the advertisement in case of Stenographer), and experience (if any), duly attested passport
size photograph be affixed in prescribed proforma.Application must be accompanied with the self 2. ...................................................................................................................................................
addressed envelope duly Rs.5/- stamped(size 9 x 4) and also one extra passport size photograph, 3. ...................................................................................................................................................
failing which the application shall be summarily rejected and no correspondence will be entertained
4. ...................................................................................................................................................
in this regard.The application completed in all respect alongwith the enclosures will be accepted.
5. ...................................................................................................................................................
upto 5.00P.M. of 15.01.2010. Application received thereafter, will not be entertained.
(l.) The Head of Office reserves the right to reject all or any application without communicating any DECLARATION
reason to the applicant. The competent Authority further reserves the right of fixing cut off marks I do hereby declare that the statements made in this application are true, complete and correct to the
for educational/professional qualification for deciding candidature during scrutiny of the application best of my knowledge and belief. In the event of information being found false or incorrest:- (1)
forms or at any stage of the recruitment examination process. before of after test/ interview/ selection/appointment to the said post my candidature/ appointment
(m.) No TA/DA should be admissible to any candidate for appearing in any of the tests/ interview. will be liable to be cancelled/ (2) after joining services to the said post my service shall be liable to
be terminated.
(n.) There shall be a Skill Test, Interview and/ or Written Test.
Place:
(o.) The envelop containing application should be superscribed “APPLICATION FOR THE POST Date:
OF...................”. (Signature of Applicant)
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 6
Government of India POWER MAX (INDIA) GROUP, a leading Engineering Conglomerate on a fast growth track
with countrywide presence requires the following personnel at Head Office Kolkata & Project

0/o The Medical Superintendent


Safdarjang Hospital & V.M.M.C.
Sites:
n Piping Engineer -
a. Graduate Mechanical Engineer with at least 10 years experience in design, estimation,
tendering and project execution of HP/LP piping of Power Station & Process Industries
New Delhi-110029 for Head Office Kolkata. (Retired personnel with proven record may also apply)
Applications are invited from eligible male/female candidates for fillfing up the posts of Staff Nurse b. Diploma or Degree Mechanical Engineer with at least 5 years of experienced in project
in Sports Injury Center of VMMC & Safdarjang Hospital. execution of HP/LP piping befor Site.
1. Eligibility: i) Citizenship- must be a citizen of India n Mechanical Engineer-
2. No. of Post: Staff Nurse- 40,
Graduate Mechanical Engineer with at least 10 years experience in design, estimation,
The details of Post, Pay Scale, Qualisication, Experience & Age limit are as under:
tendering, project execution of equipments required in Power Plant/Steel Plant/Chemical Plant
Sl. No. Post & Pay Scale No.of Post Qualification & Age limit
etc.for Kolkata.
Reservation Experience
1. Staff Nurse Total-40 (i) Diploma in General Nursing 21-35 years n Electrical Engineer-
PB-2 Rs.9300- SC-06 & Midwifery or equivalent. (Age relaxation Graduate Electrical Engineer with at least 10 years of experience in design engineering,
34800/- +Grade ST-03 (ii) (a) Registered as Nurse for SC & ST-5 estimation & project management of Material Handling Plants for Head Office Kolkata.
pay Rs. 4600/-plus OBC-10 and (b) Registered as years and OBC n Structural/Civil Engineer-
allowances as UR-21 Midwife or equivalent with for 3 years) and Diploma in Mechanical / Structural / Civil Engineering with 5-10 years of experience in fabrication
admissible to the any State Nursing Council 5 years to Central and erection of heavy / medium industrial & technological structure in Power Plant /’Steel Plant
Central Govt. Out of above posts Govt.employes / Chemical Plant etc. for Site.
employess from 01post is reserved Candidates should be computer friendly and preferably conversant with Microsoft Project.
time to time. for PH (OL-one leg)
Salary will not be a bar for the right candidate. Please apply within 4 days with your detailed C.V.,
Category
with Passport Size Photograph and present CTC within 4 days to HR Dept.,
4. Mode of selection: There will be a written test followed by an interview. The dates for written
test will be intimated later on. POWER MAX (INDIA) PVT. LTD.
5. The vacancies indicated above In Para-2 are provisional and may increase or decrease at the time
18A, Park Street, “Stephen Court” (5th Floor)
of recruitment of the hospital. The administration also reserves the right to cancel the recruitment as
Kolkata - 700 071, E-mail: hrd@powermaxgroup.net
well as the modified vacancies at its discretion and decision will be binding to all concerned. In the
event of the cancellation of the notified vacancies the examination fee will not be refunded. (if so percentage and details of disability):
6. Medical examination and Police verification: The candidates should go under medical test in 11. Whether Govt. Servant, if yes details:
Safdarjang Hospital before the appointment. The Character and antecedents of the empanelled can- (Govt. servants are required to apply through proper channel)
didates shall be verified from the police/civil authorities. Adverse police verification report in respect 12. Details of Examinations Passed:
of empanelled candidates will render them unfit for appointment. S.No. Examination University Year of Name/ Address of %age of Marks
7. How to apply : The candidates fulfilling the conditions of eligibility should apply for the post notified passing Institution attended
as per application format given in this notice. Application can also be downloaded from the
website(www.vmmc-sjh.nic.in). Application should be filled in by the candidates either in Hindi or in
English in their own handwriting.
8. The application must be accompahied by:
(i) Fee Rs.200/- for General candidates and Demand Draft be made in favour of The Medical 13. Details of Bank Draft:
Superintendent, Safdarjang Hospital, New Delhi, payable at Delhi. The name, address and post applied 14. Registration No.of any State /Nursing Council:
for must be written on the reverse side of the Bank Draft, 15. Experience:
(ii) No fees will be charged from SC/ST and PH category. (a) Name of the Employer
(iii) Self attested copies of SC/ST/OBC certificates issued by the district authorities on the prescribed (b) Designation of Post
Proforma. (c) Pay Scale
(iv) Self attested copies of matriculation certificate or equivalent examination indicating date of birth as (d) Nature of duties
proof of age, educational qualifications including academic and professional and registration certifi- (e) Period of Employment
cates of GNM from any Nursing Council of India. (f) Last pay drawn
(v) Three self addressed envelopes measuring 28 cm x 12 cm with postal stamp of Rs.5/- duly affixed (g) Reason for leaving
on each of them. 16. Any additional information:
9 Applications will be treated as rejected in the cases where candidates do not send the documents (i) I solemnly declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the
asked for or send incorrect and incomplete application for or do not fulfill any of the eligibility criteria. best of my knowledge & belief and in the event of any information being found false or incorrect or
No correspondence whatsoever shall be entertained in this regard. any ineligibility being detected before or after the test, my candidature is liable to be cancelled and
10.The applications can be either deposited in person at Diary section, Safdarjang Hospital or should legal action may be initiated against me.
be sent by ordinary/registered post addressed to the Medical Superintendent, VMMC & Safdarjang (ii) I fulfill all conditions of eligibility regarding age limit, educational qualification etc. for this post.
Hospital, New Delhi. Dated................
NOTE Place................ Signature of the Candidate
(i) The Envelop containing the application form must be superscribed in bold letters as “APPLICATION Note: Admission Cards duly filled by the candidate and submitted with application form.
FOR THE POST OF STAFF NURSE”. GOVERNMENT OF INDIA
(ii) Applications which are not in the prescribed format will be rejected. OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT
SAFDARJANG HOSPITAL & V.M.M.C
(iii) Applications complete in all respects must reach to the Safdarjang Hospital within 23 days from
NEW DELHI-110029
the date of advertisement. Age will be reckoned from the closing date of advertisement.
(ADMISSION CARD)
(iv) Application without requisite examination fee (where applicable) are liable to be rejected.
(TO BE KEPT WITH INVIGILATOR OF CENTRE FOR USE ON THE DAY OF EXAMINATION)
(v) The candidates should have the requisite academic qualification from a recognized Institution for (Filled by the office)
the post applied for at the time of application itself. Name of Exam.: STAFF NURSE Affix recent
(vi) If a candidate produces false documents, he/she will not only be disqualified/dismissed from Date of Exam.: passport size
services, if already appointed but may also be liable for criminal proceedings. Roll No.: photograph
(vii) NOC in the form of undertaking from the employer to the effect that in case of selection, the Venue:
department will spare the candidate for joining service in the Hospital should be attached with the Signature of Candidate Signature of Invigilator
application. * The signature of the candidate should be taken on the day of examination.
(viii) Candidates trying to use any influence or adopt any unfair means would be disqualified from the NOTE: (1) This attendance slip should be retained by the Invigilator and must be given to the
selection. Safdarjang hospital.
(ix) Failure to comply witn any of the instructions contained in this notification may entail rejection of 2. No TA will be paid for appearing in the Test.
candidature. 3. Entry to the Examination Hall will not be allowed without this card.
Mahendra Pratap 4. Cellular Phone/Mobile/Pager etc. shall not be allowed in the Examination Hall/Room.
Dy.Director (Admn.) (To be filled by the candidate)
Safdarjang Hospital Name of the Candidate:
Annexure-ll Father’s Name:
Format of Application Form Address of Correspondence:
1. Post applied for: (written in block letter)
2. Full name (in Block Letters): Date of Birth:
3. Father’s Name : Category:
4. Mother’s Name: Attested (Cut from here)

Photograph
5. Date of Birth: (Candidate’s Copy)
6. Address (in full): (This should be taken from the invigilator)
i. Correspondence: GOVERNMENT OF INDIA
ii. Permanent: OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT
7. Nationality: SAFDARJANG HOSPITAL & V.M.M.C.
8 Wheher SC/ST/OBC: NEW DELHI-110029
9. Whether Ex-Serviceman : Name of Exam: STAFF NURSE
10. Whether Physically Handicapped Date of Exam:
Roll No. Name of the candidate:
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 7
RECRUITMENT OF SPORTSPERSONS SELECTION OF CANDIDATES FOR
IN GROUP - ‘C’ CATEGORY APPOINTMENT TO THE POST OF FORESTERS
Employment Notice No. 03/SER/Sports/2009 -10 Closing Date: 12.01.2010 at 17.00hrs. No.190-M IN JEYPORE FOREST DIVISION
South Eastern Railway invites applications from talented and accornplisr^sportspefscfis to pn South 1. The following posts of Foresters under direct recruitment quota are intended to be filled up as per
Eastern Railway family. If you fulfill the criteria for following games, please apply within the period Orissa Sub-Ordinate Forest Service (Method of Recruitment and condition of service of the Forest
specified hereunder with all relevant documents. Guards) Rules, 1998.
1. No. of Group ‘C’ posts: 12 Nos. 2. Vacancies
SL. No. Category No of Gr. Position/Special Skill
‘c’ Post District S.T S.C S.E.B.C. Unreserved Total
1. Kabaddi(Men) 01 M W M W M W M W M W
2. Kabaddi(Women) 01
3. Athletics(Men) 02 One sprint & one long distance runner Koraput 2 1 -- 1 3 2 -- -- 5 4
4. Athletic(Women) 02 Sprinter 3.Sclae of Pay: Rs.5200-20200/- with Grade Pay Rs.2000/- along with emoluments as admissible.
5. Ball Badminton(Men) 02 One frontline & one backline 4. Educational qualification: +2 Science passed.
6. Weight Liting(Men) 02 5. Age (as on 1.12.2009):- Between 18 to 32 years. Upper age limit is relaxable by 5 (five) years
7. Hockey(Men) 02 One forward & one full back in case of S.C, ST and Women candidates, and by 3(three) years in case of SEBC candidates.
2. Scale of pay for Group ‘C’: PB-1 Rs. 5200-20200/-+ 1900/-or2000/-(GP). (as per 6th CPCScale). 6. Minimum Physical Standard (Physically handicapped candidates are not eligible)
3. Minimum norms for recruitment of Group ‘C’ post:
Category Height in Cm Chest Unexpanded in cm Chest expanded in cm
Sportspersons should have any of the following sports achievement: (i) Represented the country in
the international championships in Olympic Games, World Cup, World Championships, Asian Games 1 . Scheduled Tribe 158 81 86
and Commonwealth Games or (ii) Represented the State or equivalent unit in Jr. / Sr. National Cham- 2. General & S.C 168 81 86
pionship and obtained at least 3rd position or (ill) Represented a university in All India Inter-University
Championship organized under the aegis of Association of Indian Universities and obtained at least 3. Women 153 — —
3rd position in individual event or 2nd position in team event or (iv) Represented the State or equiva- 7. The Candidates must have valid employment registration certificate in the Employment Exchange
lent unit in Federation Cup Championship ( senior category) and obtained 1st position or (v) Repre- of “Koraput District of Jeypore Forest Division.
sented the country in the International Championships in Commonwealth Championship and Asian 8. Application: The candidate must apply in the following format in plain paper.
Championship and obtained at least 3rd position. NB : Only the Junior National Championships of age APPLICATION FORM FOR THE POST OF FOREST GUARD OF JEYPORE DIVISION.
groups as specified under the above Discipline/Category shall be considered for recruitment against 1. Name of the applicant( IN CAPITAL.LETTERS):
Sports Quota as per Railway Board’s extant order. 4. Educational qualification: Matriculation or its 2. Sex: MALE/FEMALE
equivalent 5. Age Limit: Minimum 18 years - maximum 25 years as on 01.01.2010.6. Important Note on 3. Category: ST/SC/SEBC
sports performance criteria :(i) All the championship mentioned above shall be conducted under the 4. Employment Exchange Registration No.
aegis of recognized international / national / state sports federation and also recognized by the RSPB. 5. Father’s Name:- Space for
(ii) For norms as detailed above, only Sr. National and Jr. National Championship shall be taken into 6. Permanent Address: Passport size
consideration. National meets, Rural meets, Festival meets, National School Games and other similar 7. Address for communication :- photo
tournaments shall not be considered, (iii) Sports achievements within the immediate previous two 8. Date of Birth as recorded in the HSC (10+) certificate
financial years (i.e. on or after 01.04.2007) and current financial year (i.e. 2009 -10) shall only be from recognized Board/ Institution
considered for appointment Activeness in sports will be adjudged as per the performance during the 9. Age as on 01.12.2009 (Years Months days)
field trial. For this purpose coraludirg day of fte championship shall be taken into consideration, failing
which the application will be rejected. 7. Other important notes : (i) The selection will be conducted 10. Educational Qualification:-
through field trial and interview, (ii) No correspondence shall be entertained in respect of any SI. No. Qualification Year of passing Division/Class Board/University/ Institution
application, which has been rejected. Similarly, no intimation shall be sent to any applicant who is not 11. Physical standard(a)Height:-Cms (b)Chest(only for men)Cms...(Un-expanded).cm .(Expanded)
called for trial / interview as well as found, not suitable after the trial / interview, (iii) A non-refundable 12. If Ex-Servicemen(i)Designation(ii)Name & Address of Ex-Employer with Attested copy of cer-
Bank Draft of Rs.4QV- issued in favour of FA & CAO, South Eastern Railway, 11, Garden Reach tificate
Road, KoHcata - 700 043 should be enclosed along with the application form. SO / SI candidates are 13. Sports/Athletics Certificates If any:-
exempted from payment of application fees, (iv) The exact date and venue of the trial and interview 14. Residential Certificate
of the concerned discipline will be intimated to the eligible candidate through call letter, (v) Application 15. List of documents enclosed:
as per format given should be submitted on A4 size paper duly accompanying with attested copies DECLARATION
of all certificates and one passport size photograph and addressed to the Dy. CPO (Recruitment), I hereby declare that I have carefully read the condition of eligibility. The information furnished
South Eastern Railway, 11, Garden Reach Road, Kolkata - 700043. Any discrepancy found in by me in the application are true, correct and complete . I undertake that in the event of any
the application and papers submitted by the applicant will render the application invalid. Candidates information given by me if found incorrect/false at any stage my candidature is liable to be
should write the “name of the event and category applied for” in block letters at the top of envelope rejected and cancelled.
which should be super-scribed: .”Application for recruitment on sports quota-2009-10 “.Last date for Place:
receipt of appfcation is 12.01.2010. 8. Instructions: Kindly bring original documents in regard to Date:- Full signature of the candidate
the date of birth, educational qualifications, sports achievements on the date of trial and inter- NB: Candidates shall fill up the application form in his/her own handwriting
view without which, you will not be allowed to appear in the selection trial. No TA/DA/ (1)The application must be accompanied with attested Xerox copies of (1) HSC(10+) Certifi-
Aecommodatfon will be given for appearing in the selection trial / interview. You will have to bring cate, (2) Character Certificates from two Gazetted officers,(3)Caste Certificate from compe-
your own kits and also two-passport size attested photographs. You may be required to stay tent Authority (4)Valid Employment Registration card (5) M.E Standard certificate having oriya
during the selection for 2/3 days, for which you have to make your own arrangements. The language (only for candidates whose MIL is not Oriya in HSC Exam) (6) Certificate from Medical
Railway Administration have all rights reserved to fix any day as deemed suitable, change of Officer or any Govt., Hospital mentioning the Physical standard as above in Column No.6
place or postpone trial / interview at its own convenient which can also be cancelled due to (7)Resident Certificate from Competent Authority, (8)Three Pass Port size photographs duly
unforeseen causes against which no daim will be accepted. All documents have to be attested. The signed by the Candidate and attested by a Gazetted Officer on front side of the photo-
candidates would be finally selected for employment only if they pass the medical examination graphs.(9) Two self addressed stamped envelopes of 22 cm X 10 cm .
prescribed for the post to which he will be appointed and ready to be posted anywhere over South 10. Last date of receipt :- application complete in all respect shall to the Divisional Forest Officer,
Eastern Railway where vacanaes are available. Jeypore Forest Division at/Po Irrigation colony, Jeypore Dist:- Koraput Pin No.764004(Orissa)
DY. CHIEF PERSONNEL OFFICER (RECTT.) through Regd/Speed Post or by hand on or before 5.00 P.M of 26.12.2009
Format for Application 11 . Written Examination :
South Eastern Railway Sports Association 11, Garden Reach Road, Kolkata-700 043.
Application for recruitment against sports quota for the year 2009 -10 Date Subject Marks Time
Employment Notice No. 03/SER/Sports/2009 -10 10.1.10 Math 20 10.30AM to 11.30AM
Category applied for Gr.’C’ Event:
To 10.1.10 Oriya Language 20 12.30 PM to 1.30 PM1
The Dy. Chief Personnel Officer (Rectt.), 12. Further the details can be obtained from the notice Board of the Division office or different
South Eastern Railway, Range Offices. The Divisional Forest Officer reserves the right for any addition/Deletion,
11, Garden Reach Road, modification and cancellation of the above selection/recruitment.
Kolkata-700 043. Divisional Forest Officer
1. Name Jeypore Forest Division
(in block letters) :...........................................
(in English and Hindi) :........................................... 8. Game : a) Name of Discipline : .......................
2. Father’s Name :........................................... : b) Playing position :........................
9. Brief of Sports : 2007-08...............................................
3. Address for communication
Achievements with copies (i) ______________, (ii) ___________
(in English only) :........................................... of certificates (duly attested)
............................................ 10. Bank Draft Amount.....................issued by...............
PIN Code............................ No...........................................................
Date........................................................
4. (a) Date of birth 11. Nearest Railway Station : .................................................
(enclose attested certificate) 12. Nearest Railway Zone : .................................................
(b) Present age as on 01 .01. 2010 : Year Months Days Declaration : I hereby declare that whatever stated above in my application is true to the best of my
5. Nationality : ............................................................ knowledge and belief. If anything is found incorrect or false, my candidature is liable to be rejected and
6. Educational qualification : ............................................................ if anything incorrect or false detected after my selection and appointment my service is liable to be
(enclose attested certificates) terminated, without assigning any reason.
Total No. of enclosures :...................................
7. Community (SC/ST/OBC)
Date:................................................................. (Signature or applicant)
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 8

G^þRòI cýûù^Rùcùe Kýûeòde


ùiaûKê iaê V ûeê aWÿ ]cð ùaûfò icùÉ cû^ò [ û@û«ò ö Pûjó eûÁâ Keò a û _ùe90 _â Z ò g Z QûZâ Lê a bf PûKò e ò _ûA~ûCQ«ò ö @û_Y
ùiaû ùjC aû _úWÿ òZcû^ueö ~\ò ùiaû Keòaû ijòZ PûKòeòe be_êe ieKûeú aò b ûM, ù~cò Z ò K ò ùIß f ù`dûe Wò _ ûUð ù c, Icýû^
@aie cò k ò ~ ûG, ùZùa @ûC Kò Qò Kjò a ûe ^ûjó ö G^þR ò I ùiKÖ e , ùIß f ù`dûe, dê [ Gaõ Kcê ý ^ò U ò ùWbf_ùc Gaõ eê e ûf
@[ð û Zþ _â û AùbU iõiÚ û ùe eûÁâ ùiaû ijò Z ^ò R e @ûZà ^ò ~ ê q ò e eûÉû ùWbf_ùc ù_â û Mâ û c @û\ò ù e Kû~ð ý Keò _ ûeò ù aö GZ\þ aýZúZ
c¤ ùLûfò ~ ûAQò ö @ûRò Gjò ùlZâ ù e i¸ûa^ûe @ûbûi GK[ûeê c¤ ùiûiò @ ûf Iß û Kð ijò Z RWÿ ò Z ùfûKcû^u _ûAñ c¤ @^ý ùKùZK \ß û e
fMû~ûA_ûùe ù~, iûcûRò K ùlZâ ijò Z RWÿ ò Z ùfûùK GjûKê `ê f ùLûfò a ûKê fûMò f ûYò ö ùiûiò @ ûf Iß û Kð i ð Gùa jiÝ ò U ûf, Pò f ùWâ ^
UûAc _â ù `i^ eì ù _ @û^ùYAaûKê fûMò Q «ò ö GVûùe c¤ Gùa ùjûci, aé ¡ ûgâ û c, Kcê ý ^ò U ò ùiið , KûeûMûe, _ê ^ að û i ùK¦â Gaõ
aýaiÚ ò Z Gaõ iõMVò Z eì ù _ Kû~ð ý @ûe¸ ùjûAMfûYò ö ~ê a ûcû^u _ûAñ Äê f @û\ò ù e c¤ Gcû^u _ûAñ Lê a þ @aie ejò Q ò ö aò ù ghK[û ùjCQò
Gjû bf iê ù ~ûM, ~ûjû\ß û eû Kò icûRe aò i õMZò \ì e ùjaû ijò Z G ùlZâ ijò Z RWÿ ò Z ùjaû _ùe @û_Y @«üeûÁâ ú d @Mð û ^ûAùRi^,
_úWÿ ò Z cû^uê ^ýûd ù\aûùe aýÉö dê ^ ûAùUWÿ ^ýûi^ûf ùWbf_ùc ù_â û Mâ û c Gaõ Ae^ýûi^ûf
iûcûRò K Kcð P ûeú: Gcûù^ icûRe CZþ [ û^ _ûAñ Kû~ð ý Ke«ò ö ùfae @Mðû^ûAùRi^ùe bf iûfûeú _ýûùKRùe Kû~ðý Keò_ûeòùaö
icûRùe _úWÿ ò Z Gaõ @aùjkò Z ùfûKcû^uê Zûue @]ô K ûe ù\aû, dê ^ ò ù i` K[û CVûAùf @û_Y PûAfWÿ þ ù_â û ùUKi^, _aä ò K ùjfþ [ ,
ùicû^ue ùiaû Keò a û, @^ýûd aò e ê ¡ ùe iß e CVûAaû @û\ò ùjCQò GWþ ÿ i ^ò d ªY, jê ý cû^ eò ù iûið @û\ò ù_â û Mâ û c ijò Z RWÿ ò Z ejò Kû~ð ý
Gcû^u Kûcö G[ô _ ûAñ ùicû^uê ieKûeu Ze`eê ijûdZû cò k ê Q ò ö Keò _ ûeò ù aö iZK[û ùjCQò cê Š ùUKò @ûiê [ ô a û _â ù ZýK ùlZâ ù e
@ûRò aò b ò ^ Ü Éeùe jRûe jRûe iõLýûùe G^þR ò I Mê W ÿ ò K eûÁâ ù iaû @ûRò ^ò ~ ê q ò i¸ûa^û Z @Qò , Kò « ê G[ô _ ûAñ @û_Yu _ûLùe \lZû
Gaõ icûRùiaû Kû~ð ý ùe fûMò _WÿòQ «ò ö G[ô ù e ùKøYiò \ß ò c Z ^ûjó _òfûcû^ue baòhýZKê C^ÜZcû^e Keòaûe ùPÁû Keû~ûCQòö ù\gùe ejò a û CPò Z ö Gjò ùlZâ ijò Z i´§ò Z ùKûið Keò a û _ùe Ra _ûAaû
ù~ ~\ò @û_Y Gjò ùlâ ijò Z RWÿ ò Z ùjaûKê Pûjñû «ò ùZùa @û_Yu aòKkûw _òfûcû^u ijòZ RWÿòZ iõiÚûMêWÿòK ajê iõLýûùe iûcÜûKê @ûiòaûùe i¸ûa^û @ûjê e ò aXò ~ ûGö
bò Z ùe icûRùiaû bûa^û ejò a û CPò Z ö Kûc Keòaû _ûAñ ajê Z iê ù ~ûM cò k ò ~ ûCQò ö ù\Lò a ûKê Mùf G ùlZâ ù e iûfûeú _ýûùKRþ : GA ùlZâ ù e @Še Mâ û Rê G Uþ ù`â i ecû^ue
G^þRòI ùlZâùe aé¡ò: @ûRòKûfò _âûAùbU iõiÚû^ @ûM @ù_lû @]ôK _û\ eLò a û _ûAñ gò l Kcûù^ ^ì @ û ^ì @ û @û]ê ^ ò K ùUK^ò K mû^ aXûCQ«ò cûiò K iûfûeú _â û e¸ò K Éeùe 5-8 jRûe c¤ùe cò ù kö cûÁe Wò M â ú
iõMVòZ C_ûdùe Kû~ðý KeêQ«ò, ù~Cñ[ôeê Gjò ùlZâ @ûRò ~êaûcû^u KûeY Gjò _ò f ûcû^uê _XûAaûe ùKøgk ùjCQò @^ý _ò f ûcû^uVûeê jûif Keò [ ô ù f _â û e¸ò K iÚ ò Z ò ù e 15 jRûe Uuû cò ù kö að c û^
_ûAñ ùeûRMûee aýû_K @aie eìù_ cêŠ ùUKò CVòQòö aòùgh K[û bò ^ Ü ö ~\ò @û_Yu _ûLùe ùiûiò @ ûf Iß û Kð aò h d ijò Z aò G Wÿ ò Wò M â ú @Qò , _â ù ZýK @Mð û ^ûAùRi^eê iûfûeú bò ^ Ü bò ^ Ü @ûKûeùe cò k ò [ ûGö
ùjCQò ù~, @ûRò _âûAùbU iõMV^Kê còkê[ôaû `Š ùjZê ùfûKcûù^ ùZùa GA ùlZâ ù e Kû~ð ý Keò a û _ûAñ iað û ]ô K iê ù ~ûM cò k ò ~ ò a ö aò ù ghmu cZûcZ: G ùlZâ @ûjß û ^ùe be_ê e ö ~\ò @û_Y
@]ôK jûeùe Gjò ùlZâ @ûWÿKê _âûd XkòùfYòö iZ K[û ùjCQò, Gùa G ùlZâ ù e cê ý Rò K , @ûUð Gaõ Kâ û `þ U @û\ò ijò Z RWÿ ò Z ùfûKcû^u GùlZâ ù e baò h ýZ MV^ Keò a ûKê Pûjñ û «ò ùZùa CyÉeúd gò l ûMZ
ù\gùe _âûd 200eê @]ôK A^þÁòPêýU ùiûiò@ûf IßûKðùe cûÁe WòMâú _ûAñ i¸ûa^û \ò ^ Kê \ò ^ aXò P ûfò Q ò ö ù\Lû~ûCQò ù~, @ûRò ùKùZK ù~ûMýZû ejò a û CPò Z ö _â K é Z ùe ù~_~ð ý « @û_Yu bûa^û Gaõ
ùKûið iûkòZ KeêQ«òö G[ôùe ùKùZK _âZòÂòZ iõiÚû^ ù~còZòKò- _â û AùbU iõiÚ û c¤ aò K kûw _ò f ûcû^uê iûjû~ý Keò a û _ûAñ Lê a þ Kû~ð ý gò l ûMZ ù~ûMýZû bf ^[ô a ùi _~ð ý « @^ýcûù^ c¤ CPò Z
‘UûUû A^þÁòPêýUþ @`þ ùiûiò@ûf iûA^è, cê´ûA Keê Q «ò ö G[ô i jò Z ùKùZK G^Rò I PûAfWÿ ùWbf_ùc @«Mð Z cûMð \ gð ^ ù\A_ûeò ù a ^ûjó ö Kjò a ûKê Mùf @ûRò GùlZâ ù e C_~ê q
\òfäú Äêf @` ùiûiò@ûf IßûKð @û\ò iûcòfö Cq A^þÁòPêýUMêWÿòK _ò f ûcû^uê G_â K ûee gò l û _â \ û^ Keê Q «ò , ~ûjû\ß û eû _ò f ûcûù^ ^ò R cýû^_ûIß û ee @ûagýKZû @Qò ö ù~Cñ ùfûKcû^u bò Z ùe ùcûUò ù bi^þ
aûjûeòaû _ùe ~êaûcû^u _ûAñ G^þRòI ùiKÖeMêWÿòKùe Kû~ðý Keòaû ùMûWÿ ù eVò @ û ùjûA_ûeò ù aö G[ô _ ûAñ Gcû^uê ù__e ùcKò õ , KýûŠf Gaõ Kcò U ùce bûa^û @]ô K @Qò ùiVûùe iûfûeú @]ô K c¤
_ûAñ @ù^K eûÉû ùLûfò~ûGö ùcKò õ @û\ò ùKøgk c¤ gò L ûA \ò @ û~ûCQò ö cò k ò _ ûùeö @ù^K ùlZâ ù e G_eò jê G ù~ ieKûe Gaõ G^þ R ò I
G^þRòI Gaõ iûcûRòK \ûdòZß: @ûRò _âûAùbU iõiÚû^MêWÿòK iûcûRòK ^ò ~ ê q ò i¸ûa^û: @ûRò Gjò ùlZâ jUþ Kýûeò d e @_i^ eì ù _ cê Š bò Z ùe CPò Z Zûkùck ùjûA^_ûeò a û ùjZê ùfûKcû^uê KVò ^

Kù eûAUòõùe Kýûeòde


\ûdòZßiaêKê c¤ Lêaþ bf bûaùe ^òbûAaûe _âdûi KeêQ«òö ùKùZK ùUKò Q ò , KûeY eûÁâ ú d Gaõ @«üeûÁâ ú d \ê A Uò ~ûK Éeùe PûKò e ò e _eò i Ú ò Z ò ù e Kû~ð ý Keò a ûKê _Wÿ ò [ ûGö
iõiÚû ùiûiò@ûG GRêùKi^ Kûcùe c¤ fûMò _WÿòQ«ò, ù~CñVò aòKkûw @_ûe i¸ûa^û ejò Q ò ö ùiûiò @ ûf Iß û Kð aò h dùe cûÁe Wò M â ú jûif

KµêýUe: bûhû aòmû^


cû^aúd bûhûKê KµêýUe \éÁùò KûYeê aòùgæhY Keòaû GK C\údcû^
_òùKèf Kùe aòhd cù^û^d^ _âZòÂû^ Kêj«òö aòùgh Keò GK ^ì@û _âKÌ C_ùe ùlZâùe _eòYZ ùjûAQòö KµêýùUi^ûf fòwA ê ÁòKiþ KµêýUe iûA^è, iòÁcè I
bf ùfLûùfLò C_ùe ^òbðe Keò[ûGö Kò«ê Gjû aWÿ iõMV^ùe Kù ùfLòfûùaùkö \ú_û¬^uê Zûu Kû~ðý bûhû aòmû^Kê GKûVò Keê[a ô û _ûVýKâcKê KµêýùUi^ûf fòwA ê ÁòKiþ Kêjû~ûGö
Gjû KµêýUe ù_âlû_…eê cû^aúd bûhûKê aòùgæhY Keê[a ô û GK cfþUò Wòi_ ò ^ òä ûeú
Keò_ûeê[a ô û aýqòcû^u _ûAñ Kù iû]ûeYZü ùkLû, ù_â i þ aò m ¯ò , ùfLKcûù^ A^þ`eùci^ WòRûA^e icd Vò K þ fûMò _ ûùe Kò « ê RùY ùlZâö Gjû GK ^ì@û ùlZâö ùZYê aòb^ ò Z
Ü û jó Gjûe _â]û^ @ûKhðYö Gjû aòb^ ò Ü
eûAUò õ GK ^ì @ û i¸ûa^û ùIß a iûAUþ aò h daÉê , ùUKÜ ò K ûf aû iò ^ ò @ e Kù ùfLK ù_iû\ûeuê ^òR ù_âûùRKÖ \ûLf ùlZâe mûZaý Z[ýKê GKûVò Keò[ûGö ‘RùY iû]ûeY bûhûZßaZ ò þ Zêk^ûùe
@ûYòù\AQò I cê\âY RMZ ij Zúaâ cû^ê@ûfþ aû dêe MûAWÿþ eì_ùe [ûGö ùjûA_ûeò ù aö ùZùa ùUKÜ ò K ûf Kfûùaùk ^òR ùWWÿf þ ûA^þ _âZò ¤û^ RùY KµêýùUi^ûf bûhûaòZu þ ùeûRMûe cûMð aXÿ~ ò ûG’- G K[û Kj«ò @Gfþ
_âZò\ߦßòZû KeêQò- Kêj«ò ùiøeú^û _ûVK aû \gðKu C_ùe ^òbe ð Kùe ùfLKcû^u _ù\û^ÜZò iúcòZ [ûGö eLòaûKê ùjûA[ûGö Kò«ê Kù AŠò@ûe MùahYû aòmû^ú Wü. eRZ Kêcûe cjû«òö ùi KjòQ«ò ù~ aòb^ ò ZÜ û ùjZê
ùaûhö \ú_û¬^ PKâaðú, RùY ùfLûe aòhdaÉêö ùfLûMêWK òÿ iû]ûeY _ù\û^ÜZò jòiûaùe \ûdòZß I \ecû fòL^e iKûeûcôK \òM ùjCQò Gjûe Gjû GK @ûjßû^cìkK ùlZâö ùcûUûùcûUò bûaùe cYòh-ùciò^þ K[ûaûðûùe
^c^údZû aû ù`äKèòaòfòUòö Kù Gjû GK MêeZ ê _
ß ‰ì ð cûAfLêö Gjû bûhû aòmû^,KµêýUe aòmû^ ij ùKùZK
aeò  Kù ùfLK ~ò G ^ò R ùjûA_ûùe ùUKÜK ò ûf aò ùjûA_ûùeö aé¡K
ò ê ^ò@û~ûA_ûùeö
ùlZâùe \gð^, c^Éß @û\ò @^ýû^ý aòhdKê GKûVò Keò[ûGö G ùlZâùe
KûcKê ù^A i«êÁö Kûc aòhdùe iû]ûeY bûaùe Kù bâ c Y, ùUKÜKò ûf ùfL^ c¤ùe Kò_eò GK ùfLKcûù^ Vò K û cû¤cùe aû bûhûZßaZ ò þ c^ɏßaZ ò ,þ MYòZm @û\ò GKûVò Kûc Keò[û«òö KµêýùUi^ûf
_Pûeòùf ùi Kêj«ò, Zûue ^òdcòZ fûA`þÁûAfþ, aòRòù^iþ aû @ûAUò i`ÖùIße Kûc Kùe ùi iõ_Kðùe cê q Rúaú(`â ò f û^è e ) bûùa Kûc fòwA ê ÁòKe ejòQò \êAUò @w- _âùdûMûcôK I ùi÷¡û«òKö ùi÷¡û«òK aû [ôIeòUK ò ûf
Kûc icd 7Nû ùjùf c¤ Kûce C_ùe ùjûA[ûGö Kò«ê ùUKÜK ò ûf eûAUòõ ùfLòaûKê ùja aû ùcWÿiò ^
ò ûf i_äùò c, Keò_ûeòùaö _êYò ùKùZRY Kµû^ú KµêýùUi^ûf fòwA ê ÁòK, [ôIeòUK ò ûf fòwA ê ÁòKè I KMþ^U ò b ò þ iûA^è iµKðùe
Pû_ ^c^údö ùlZâ ù e Gjû Ké h ò , iß û iÚ ý ùiaû, ùUfòKcêý^òùKi^ Uêfþ aû KµêýUe @`òiùe Kûc Keòaû ij ^òR Nùe @ûùfûP^û Kùf Gjû iûAùKûfòwA ê ÁòK(è bûhû c^ɏß) aòhdùe Kjò[ûGö G
Kù eûAUòõe RMZKê ißûMZ: `ûcðûiêýUòKûfþi, ùUfòKcþ, KµêýUe aû cû^ê@ûf @û\ò aòhdùe ùfLòaûKê c¤ Kûc Keò[û«òö Gjò ùlZâùe KVò^ ùlZâùe mû^ i`ÖùIßdûe aòKûgùe ijûdK jêG, ~ûjûe Kò cYòhe bûhû aêSa ò ûe
\lZû [ûGö _âùdûMûcôK aû @û_äûGWÿ KµêýùUi^ûf fòwA ê ÁòKè c¤ùe ùfLû-
\ecû \éÁe ò ê _ò
â còW@
òÿ ûVûeê C^ÜZ I C_ôû\^ ùlZâùe iúcòZ [ûGö ùjaö _eò g â c e @ûagýKZû ejò Q ò ö
Vûeê-K[û _~ðý« mû^ùKøgk @«bêq ð ; ~ûjû\ßûeû KµêýUe fòLZ ò Z[ýKê _Xò_ûùeö
ùcûUûùcûUò ißû]ú^ aòhdaÉêö Kù Kýûeòde @MâMZò @ûagýK \lZû ‘KùUò iaòùgh MùahYûcôK, Gjû `kùe KµêýUe ùciò^þ _Xòaû bkò bûhû _âÉZ ê Kùeö ùcûUûùcûUò bûaùe
eûAUòõ bf ùfLûùfLò Keê[ôaû ‘Kù ùfL^ \âZ ê @bòa¡ é ò jûif PûKòeò _ûAñ @ûùa\^ Keê[ôaû ùcøkòK, iûafúk I _V^ù~ûMý ùciò^M þ W ê Kòÿ cYòhe K[ûaûðû aêSa ò û ij ißdõPûkòZ bûaùe aòb^ ò Ü bûhûKê
ùfûKcû^u _ûAñ GK ^ì@û i¸ûa^û KeêQ’ò - Kj«ò @‰ða Mûwêf,ò ~òGKò GK RùY Kù ùfLK _â û [ð ú ue ùjaû @ûagýK’ ö bûhe«e Keò_ûeòaö cû^aúd bûhûùe _Pûe~ûA[ôaû(fòLZ ô aû aûP^òK
@ûYòù\AQòö Aeù^Uþ iû´û\òKZû ajêeûÁâúd @ûAUò `ûcð I Kù ^òcÜfòLòZ ù~ûMýZû [ôaû @ûagýKö bûaùe) _âgÜe Ce KµêýUe ù\C[ôaû ‘@û^ieòw’ aýaiÚû _âÉêZ
Keû~ûA_ûùeö Gjû\ßûeû c¤ ùIßaiþ ûAUþùe AùfòùR iyð A¬ò^ Zò@ûeò
iû]ûeY ùfûKu ißeKê aéjZþ R^Zûu ùWbf_òõ ùUâ^õò ùieùe ù_âûùRKÖ * iÜ û ZK(aò ù ghKeò Keû~ûA_ûùeö @ûagýKZû: G ùlZâùe _âùag _ûAñ @û_Y fòwA ê ÁòKè aû
^òKUùe _jûA _ûeêQòö ‘Kù cýûù^Re @Q«òö ùi Kj«ò, @ûMâjú AõeûRúùe) I Cc ùfL^ \lZûö KµêýUe iûA^è ùlZâeê @ûiò[a ô û @ûagýKö ùKùZK fòwA ê ÁòKè iÜûZùKûe
eûAUòõ’e ^ò~q ê ò ùlZâùe @]ôKûõg ùIßa Kù ùfLKcû^u _ûAñ GK * KµêýUe @û_äòùKi^ C_ùe _ûVýKâcùe GK aû GKû]ôK aòhdùe KµêýùUi^ûf fòwA ê ÁòKè [ûGö Gjû
Kµû^ú jê ý cû^ò U ò , gò l KZû aû Cc Kýûeòde ejòQöò iû]ûeY mû^ö iû]ûeYZü iÜûZK Éeùe _â\û^ Keû~ûGö jûA\âûaû\ aòga ß \ ò ýûkde ùie
iû´û\òKZû gòlû I aée ò _âû[ðúcû^uê ‘Kù ùfLKcûù^ ^òR ^òR * CPòZ C_iÚû_^ ùg÷kúö `e @û_äûGWÿ fòwA ê ÁòKè @ûŠ Uâû^èùfi^ ÁWÿR ò e @û_äûGWÿ fòwA ê ÁòKè _âù`ie
Kj«ò, ‘iÜûZùKûe Éeùe KµêýùUi^ûf fòwA ê ÁòKþ aòbûM I KµêýUe iûA^è
_i¦ Ke«òö ùlZâùe @bòmZû jûif Kfû_ùe * iõ_é q ùlZâ ù e
aòbûMùe Gjû _â\û^ Keò[ûGö ùZùa G[ô_ûAñ fòwêAÁòKè iÜûZK WòMâú
@û_Y ~\ò Kù eûAUòõùe ùUKÜòKûf ùfL^ ùlZâùe _âùag ùUKÜ ò K ûf mû^(ùKak aû¤ZûcìkK ^êùjñö’ baòhýZ: RùY KµêýùUi^ûf fòwêAÁò bûeZ aû
ùeûRMûe KeòaûKê PûjêQñ «ò ùZùa Keò[û«òö Kò«ê G ùlZâùe C_ôû\ I ùUKÜKò ûf ùfL^ ùlZâùe) aòù\gùe [ôaû gòlû^êÂû^MêWK òÿ ùe @[aû GK ùa÷mû^òK Kµû^úùe ^ò~q ê ò
_â[c _i¦ eìù_ GK @ûAUò Kµû^ú i`ÖùIßeMêWK òÿ C_ùe icýKþ mû^ I K’Y Keò a ûKê ùja _ûA_ûeòùaö @û]ê^òK ~êMùe aéjZ ajêeûÁâúd I bûeZúd Kµû^úcûù^
^òcù« Kûc Keò_ûeòùaö ùUKÜKò ûfþ WKêýùcùi^ Reêeúö aeò ùWiÑùe _âPêe icd fòwA ê ÁòK _âù`i^ûf ^ò~q ê KeêQ«òö ieKûeú _âù~ûRòZ Kû~ðýKâcMêWK òÿ ùe
Kù eûAUò õ K’Y? Éeùe ùicûù^ ùIß a GWÿ ò U e, aòùZAaûKê _âÉêZ eêj«êö c¤ iêù~ûM ejòQò ùaûfò Wü. cjû«ò Kj«òö Kû~ðý _eòie: RùY KµêýùUi^ûf
fòwA ê Áu Kûc ùjCQò ùfKèK ò ûfû icìj, C_KeYe WòRûA^ I aòKûg, @ûfþùMûeò\cò þ
@^þ f ûA^ _aä ò ù Kg^ _ûAñ A^þÁâKè^ûf WòRûA^e aû Kù Kù ùfL^ @]ô K _âÉZ
ê ,ò aòb^ ò Ü _âûKéZK ò bûhû _âKd âò ûKeY Kû~ðý _ûAñ bûhûZûßK ò ^òdc ù~ûMûYö Gjò
Kù(aòhdaÉê) _âÉZ ê Keòaûö Gjò ÁâûùURòÁ ùjûA_ûeòùa ùaûfò ùi ù~ûR^û @ûagýK Kùe; Uêfþ MêWK òÿ GK KµêýUe/ ùcûaûAf ù`û^þùe aýajûe Keû~ûGö
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 9
GAIL Gas Ltd.
(A wholly owned subsidiary
GAIL (India) Ltd.,

REQUIREMENT OF SR. ENGINEER


GAIL Gas Limited (a wholly owned subsidiary of GAIL (India)
Ltd., a Navratna PSU] is on the look out for professionals for

Get the B.Tech. advantage at VIT


the following post. In a rapidly changing scenario, GAIL Gas
Limited is primarily spearheading the move to a new era of

The first Indian University to get the coveted ABET, USA accreditation
clean fuel industrialization by taking up distribution and marketing
of CNG as fuel for vehicles (inter city as well as intra city),
Piped Natural Gas for domestic/commercial/ industrial purposes
In the first phase, ABET accreditation for B.Tech in Mech. & Civil has been obtained. Other programmes to follow suit.
and Auto LPG as fuel for transport vehicles in the various
Applications are invited for cities of India and abroad, building CNG corridors along the

VIT Engineering Entrance Examination (VITEEE-2010)


National Highways.
GAIL Gas Limited invites ON-LINE applications for the

17th April 2010 (Saturday)


following positions:
S.No. Post Grade Pay scale (Rs.)*
B.Tech. Programmes Offered at Eligibility: 1. Sr. Engineer (Electrical/ E2 24900-50500/-
Vellore Campus Mechanical/
n Candidates born on or after 1 July 1988 are eligible to
st
Instrumentation)
1. Bioinformatics apply for VITEEE-2010. They should have studied in regular,
2. Bio-Medical Engineering full-time, formal stream in the school. * Pay Scale provisional subject to change For detailed
3. Biotechnology n A pass in 10+2 or its equivalent with a minimum average of advertisement, eligibility requirements, instructions
4. Civil Engineering 60% of marks in Physics, Chemistry & Mathematics or and for filling the online application form, please visit
5. Computer Science & Engineering Biology (PCM/PCB). • GAIL website: www.gailonline.com between 10:00
6. Electronics & Communication Engineering n A pass in 10+2 or its equivalent with 50% average marks hours on 17.12.2009 and 17:00 hours on 15.01.2010. Advt.
7. Electrical & Electronics Engineering in Physics, Chemistry & Mathematics or Biology (PCM/PCB) No. GGL/NOIDA/01/2009
8. Electronics & Instrumentation Engineering for

MADRAS CEMENTS LTD.


9. Information Technology l Candidates belonging to SC / ST.
10. Mechanical Engineering l Students hailing from Jammu & Kashmir and from the
11. Mechanical (Spec, in Chemical Process Engg.) North Eastern States of Assam, Meghalaya, Manipur,
12. Mechanical (Spec, in Energy Engg.) Tripura, Sikkim, Nagaland, Mizoram and Arunachal MARKETING PROFESSIONALS
B.Tech. Programmes Offered at Proposed Pradesh.
MADRAS CEMENTS LTD. is the flagship company of the well
n Physics, Chemistry & Mathematics (PCM) candidates are
Chennai Campus eligible for all the programmes. diversified ‘RAMCO’ group with a combined turnover of around
n Physics, Chemistry & Biology (PCB) candidates are eligible Rs.4000crores.
1. Civil Engineering
only for B.Tech. Bioinformatics, Bio-Medical Engg. & Madras Cements is geographically spread in all Southern States
2. Computer Science & Engineering
Biotechnology programmes. with an installed capacity of more than 12 million tonnes per
3. Electronics & Communication Engineering
n Candidates appearing for the 10+2 examination in March / annum and is now on an aggressive growth path, making forays
4. Electrical & Electronics Engineering
April 2010 are also eligible to apply. into the north-eastern markets. The company enjoys excellent
5. Mechanical Engineering
brand image and major market share. The company is a
VIT Advantage Excellent placement Records
trendsetter in product innovation, marketing strategy and human
resource management practices.
n A top-class education that is on par with the best in the n Campus recruitments by companies like TCS, Cognizant, The Company is in the process of recruiting Marketing Personnel
World. Wipro, Infosys, SAP Labs, Indian Oil, CISCO, Intel, Ebay, etc. for West Bengal as well as other states.
Deputy General Manger-Marketing
n Accredited with “A” grade by NAAC (UGC, Govt. of India) n Figures in the Limca Book of Records (2008 edition) for the
n FFCSTM (Fully Flexible Credit System) offers a wide choice
highest number of campus placements (1075 by TCS)
of courses and options with flexibility to choose subjects The incumbent will plan and implement pro-active and

n
from different disciplines.
A degree that grants pride and respect all over the world.
Scholarship under “GV School aggressive strategies for market development, advertising, sales

Development Programme” (GVSDP)


promotion, and customer service. He will also be responsible
n Opportunity to do a semester abroad in leading universities for distribution / transport logistics function. Candidates should
around the world. be Post Graduates in Business Management from reputed
n A great ambience to work hard and develop all-round n Rank holders of 1 to 100 in VITEEE will get 50% tuition fee institutes with a minimum of 15 years of relevant experience
personality. wavier for all the 4 years. and aged around 40 years. Accent is on strong conceptual
n World-class infrastructure. l Special fee concession for topper’s of each State (in their base, achievement orientation and excellent interpersonal skills
n Hi-tech smart class rooms Stte Board Exams) - Full Tuition Fee Waiver for all the 4 and channel management.
Manager-Marketing
n State-of-the-art hostel facilities for boys & girls. Years.

ENTRANCE EXAMINATION CENTRES The candidates should be Post Graduates in Management from
reputed institutes, aged below 35 years with good academic
Agartala, Agra, Ahmedabad, Aligarh, Allahabad, Anantapur, Asansol, Aurangabad (Maharashtra), Bangalore, Bareilly, Berhampur, background and about 10-12 years experience in sales,
Bhagalpur, Bhathinda, Bhilai, Bhopal, Bhubaneshwar, Bikaner, Bilaspur, Bokaro, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, customer service and dealer management. Ideal candidates
Dhanbad, Dibrugarh, Durgapur, Gangtok, Goa, Gorakhpur, Gurgaon, Guwahati, Gwalior, Hissar, Hubli, Hyderabad, Indore, Itanagar, must show good leadership skills, marketing / customer
Jabalpur, Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jhansi, Jodhpur, Kanpur, Kochi, Kolkata, Kota, Kozhikode, Kurukshetra, Lucknow, Ludhiana, orientation and analytical abilities.
Madurai, Mahabubnagar, Mangalore, Moradabad, Mumbai. Muzzafarpur, Nagpur, Nashik, Nellore, Nizamabad, Noida, Pant Nagar,
Patna, Port Blair, Pudhucherry, Pune, Raebareli, Raipur, Rajahmundry, Rajkot, Ranchi, Roorkee, Rourkela, Salem, Shillong, Shimla, Field Marketing Personnel
Silchar, Siliguri, Surat, Thiruvananthapuram, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Tirupati, Udaipur, Ujjain, Vadodara, Varanasi, Vellore, Vijayawada, Sr. Sales Officer / Sales Officer
Visakhapatnam, Warangal;
The candidates below 28 years of age and preferably MBAs
Overseas Centres: Dubai, Riyadh, Singapore NRI students can apply online at www.vit.ac.in with good academic background and 2-4 years of selling
experience. Candidates should have strong drive and
Application forms can be obtained
determination to face challenges and aggressively pursue
l from the designated branches of Post Offices on cash payment of Rs.750/-. Details available in the VIT website: www.vit.ac.in
stretched targets.
l by sending a Demand Draft for Rs.750/- drawn in favour of “VIT University”, payable at Vellore, to the Admissions Officer with
a request letter containing the full address of the applicant Technical Sales Officer
l by handing over a DD for Rs.750/- in person at VIT University, Vellore (or) at Chennai Administrative Office.
Goal-oriented, resourceful Graduate Engineers or Diploma
Important Dates Engineers in Civil Engineering below 28 years of age, preferably
MBA holders with good academic background and 2-4 years of
Issued of application forms from Last date of receipt of application Entrnce Examination on selling experience. They should be tech-savvy, go-getters in
14.12.2009 20.02.2010 17.04.2010 the sales force, ambitious, highly self driven and motivated.
Preference will be given to persons with exposure to marketing
For further details, visit our website: www.vit.ac.in or contact of building materials, FMCG, consumer products and consumer
Admissions Officer Chennai Administrative Office durables for all the above positions.
VIT University, Vellore - 632 014, Tamil Nadu, India. New No. 6, (Old No. W-73), Second Street Attractive remuneration package inclusive of liberal fringe
Phone: +91 - 416 - 220 2168 / 2157/ 2125 / 2247 Anna Nagar (Opp.Towers Club), Chennai - 600 040. benefits will be offered for the right candidate. The company
Fax:+91-416-2245544, 2240411 Phone:+91 - 44 - 4201 6555, 6548 0555 offers excellent and stimulating working environment and
Email: admission@vit.ac.in Fax: +91 - 44 - 2622 2555 exciting career opportunities.
Registrar Interested candidates may apply online by visiting
VIT - A place to learn; A chance to grow www. mad rascements. com/career.htm
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 10

No.193-M
RECRUITMENT OF FORESTER IN ROURKELA(K.L.) DIVISION
1. The following post of Forester in ‘Rourkela `(K.L.)` Division intended to be filled up in accordance with sub-ordinate Forest Service ~(Method
of Recruitment & condition of service of Forester) Rules, 1998, ORV Act & subsequent Amendments made there under respectively.
2. VACANACY OF FORESTER
Name District ST SC SEBC Unreserved Total
of the Division
Rourkela Sundargarh Men (W) Men (W) Men (W) Men (W) Men (W)
(KL) Division - 1 - 1 1 1 - 1 1 4
The No of Post indicated above are purely tentativ & subject to approval of competent Authority.
3. SCALE OF PAY:- PB-I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs.2000/- along with other allowance as admissible under.
4. Educational Qualification:- A candidate must have passed +2 Science from a recognized Board/ Institution.
5. Age: (as on 01.01.2010) between (18-32 Years); upper age relaxable by 5 (Five) years- In case of S.T, S.C & Women candidate & by 3 (Three)
years in case of SEBC Candidates.
6. The minimum physical standard for `forester for diffrent categories is given below.
Sl.No Category of Minimum Height Minimum Chest in cm.
Candidate in cm.
Unexpanded Expanded
1 General & 168cm 81cm 86cm
Schedule Cast
2 Schedule Tribe 158cm 81cm 86cm
3. Women 153cm - -
N.B.- Candidate having minimum physical standard should apply for the post.
7. All the candidates shall be eligible to apply for the above post if he/she has valid registration certificate any of the employment exchange of
Sundargarh District.
8. IMPORTANT DATES:-
A) Last date for receipt of application form, card duly filled in along with its enclosure at the Division Office Rourkela by the registered post is
31st December, 2009.
B) Date of Written Examination:- 10.01.2010.
The written test will be conducted in 2 subjects i.e. Oriya language & Mathematics, each paper will be of I hour duration, carrying 20 marks each.
(Objective type of question of Matric standard)
Sl.No. BUBJECT TIMING
1 Oriya 10.00 A.M. to11.00 A.M.
2. Mathematics 11.30 A.M. to 12.30P.M.
C) If a candidate does not receive his / her admit card by 5 th January-2010 he/she should contact the Office of the DFO K.L., Rourkela in person
along with a passport size photograph for issue of a duplicate admit card.
9. No physically handicapped candidates shall be eligible to be appointed.
10. The successful candidate in the written test will have to undergo physical test in which a male candidate has to complete “25
Km. walk” within a qualifying time of 4 hours & 1.6 km. cycling within a qualifying time of 5 minutes & a female candidate has to complete 16 Km
walk within a qualifying time of 4 hours & 1.6 Km. cycling within a qualifying time of 10 minutes .
Viva-voice test will be conducted for candidates qualified in written & physical test.
The address for the receipt of the application is Divisional Forest Officer, Rourkela K.L. Division, At/Po.-Panposh,
Rourkela- 4., Dist. Sundargarh, PIN-769004. Phone: 080-26995773 / 26995009 Fax: 080-26564830 / 26562121 /26566811
NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL
Format for the Admit Card is given below:-

HEALTH AND NEURO SCIENCES


ADMIT CARD FOR THE RECRUITMENT OF FORESTER OF ROURKELA K.L. DIVISION.
Affix
(DEEMED UNIVERSITY)
1. Name (in block letter)
2. Roll No. (To be filled up by office) Attested
3. Written Examination Centre.
Photograph
4. Date of Examination :- 10.01.2010.
5. Time of Exainination:-
P.B.No.2900, Hosur Road, Bangalore-560029.
Subject. Time No. NIMH/PER(6)/RECT/ADVT-5/2009-10 Date: 10.12.2009
1. Oriya.
2. Mathematics.
10.00 A.M. to 11.00A.M.
11.30 A.M. to 12.30 P.M.
NOTIFICATION
6. Signature of the candidate:- NIMHANS Invites applications for the following vacant posts, in
the prescribed form from the Indian Nationals residing in India &
(The candidate is advised to report at the examination centre 30 minutes before the Schedule time along with this Admit Card) Abroad:
Signature of the Centre Superintendent. 01 Professor of Neurosurgery 1 Post (1-OBC)
The candidates shall have to apply in the prescribed form the format for which is given at 02 Professor of Neuro Imaging & 1 Post (1-UR)
ANNEXURE-1 Interventional Radiology
APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT OF FORESTER IN ROURKELA (K.L.) DIVISION
1. Name of Applicant (in Block Letters): 03 Professor of Biophysics 1 Post ( 1-UR)
2. Father’s Name : 04 Additional Professor of Neurology 1 Post (1-UR)
Affix
3. Permanent Address :
(Enclosed copy of residential certificate) At:_______________ 05 Associate Professor of Neurology 1 Post (1-UR)
Po:_______________
P.s.:______________ Attested 06 Associate Professor of Psychiatry 5 Post (4-UR, 1-OBC)
Dist:______________ Photograph 07 Asst. Professor of Neurology 3 Post (1-ST, 2-OBC)
4. Present Address: At._______________ 08 Asst. Professor of Psychiatry 3 Post (1-ST, 2-OBC)
P.O.______________
Dist.______________ 09 Asst. Professor of Neurochemistry 1 Post (1-OBC)
5. Age as on 01.01.2010. 10 Asst. Professor of Neuro Imaging & 1 Post (1-UR)
6. (Enclosed copy of HSC ( 10th +)certificate) Interventional Radiology
7. Whether SC/ST/SEBC
(Enclosed copy of caste/ SEBC Certificate) 11 Asst. Professor of Neuroanaesthesia 1 Post(1-SC)
8 Educational Qualification: + 2 Science. 12 Asst. Professor of Psychiatric 3 Post (1-ST 2-OBC)
(Enclosed copy of + 2 Science Certificate & Mark sheet) Social Work
9. Conduct Certificate
(enclosed copy of conduct certificate issued by Gazetted ~Officer/ Local M.L.A./ Sarapanch ) 13 Asst. Professor of Mental Health & 6 Post
10. Sports and Athletic certificate. Social Psychology (1-ST, 5-OBC)
‘( Enclosed copy of the following certificate if any )
14 Asst. Professor of Health Education 1 Post (1 -PWD-OH)
(i) Representing inter school meet.
(ii) Representing the circle or district in the school meet. 15 Asst. Professor of Psychiatric & 1 Post(1-OBC)
(iii) Representing the district in Junior/ Senior/ Inter district meet. Neurological Rehabilitation
(iv) Winning a medal in the meet under (ii) & (iii).
(v) Inter University.
16 Senior Scientific Officer 1 Post (1-UR)
(vi) Representing the state in Junior/Senior/National meet/Winning a medal in the meet (Ayurveda & Yoga)
under ( V ). 17 General Duty Medical Officer 2 Post (1-ST, 1-OBC)
(vii) Representing nation in International meet. (Psychiatry)
11. Name of the Employment Exchange of Sundargarh District i.e. Registration No.
( Enclosed copy of Employment Exchange Registration Card ) 18 Bio Medical Engineer 1 Post (1-UR)
1. Attach two attested passport size photographs. Applications in the prescribed form along with Demand Draft for
2. Enclose for self addressed stamp envelop.( Rs. 5/- each) Rs.750/- (Rs.500/- in case of SC / ST candidates) should reach
3. Attach attested copy of all certificates. The Director, NIMHANS, P.B.No.2900, Hosur Road, Bangalore -
I Sri / Miss________________________________________Son/Daughter of Sri_____________________________________________________________
do hereby declare that the particulars furnished by me in this application are true & correct. I Undertake that in the event of any information given by me
560 029, India, on or before 16.01.2010. For further details
if found Incorrect/false at any stage my candidature will be liable to be rejected & cancelled. please refer the “Employment News” issue dated 26.12.2009
Signature of the Candidate and visit this Institute Website at http://www.nimhans.kar.nic.in
N.B.:- Incomplete application will be summarily rejected. Sd/- Director / Vice-Chancellor
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 11
THE STATE TRADING BLG Construction Services (P) Ltd. REGIONAL PLANT RESOURCE CENTRE
Nayapally, Bhubaneswar-751015, Orissa
CORPORATION OF INDIA LIMITED (AN ISO 9001-2000 CERTIFIED COMPANY FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF ORISSA
Tel No.- 0674-2557925, 2552002, Email: rprcbbsr@gmail.com
(A Govt. of India Enterprise) Requires following personnel for Design, Inspection & Website: www.rprcbbsr.com
Regd Office . Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, Monitoring of different types of Infrastructure Works in West- Advt.No PA/10/RPRC Dated 14th December,2009
New Delhi-110001 Tel.: 23313177 Bengal, UP, MP, Rajasthan and Southern States. RECRUITMENT OF RESEARCH ASSOCIATE/ RESEARCH
STC invites applications to fill-up the following posts in Gen- Team Leader(Civil)-4 FELLOW IN FORESTRY, BOTANY AND AGRICULTURE
eral Category:- Degree with 20 Yrs Construction / Highway Exp. WALK-IN-INTERVIEW
1. Chief General Manager (Finance) 01 Project Manager Const.(Civil)-12 Eligible candidates may appear walk-in-interview on 12th January,
(Rs. 51,300-73,000) Degree / 2 Yr. Diploma / 5 Yrs Exp. of Construction. 2010 at 11.00 AM at RPRC, Bhubaneswar for the following
2. General Manager (Marketing) 01 Project Engineer Const. (Civil)-2 temporary position of RA/ JPF/ FA under different research projct.
Candidates having research experience in field and laboratory
(Rs. 43,200-66,000) Deg. 5 Yrs/ Diploma 7 Yrs. Exp. of Construction will be preferred.
3. Company Secretary 01 Project Manager (Design) Civil- 4 1. Research Associate: 1(One); Fellowship: Rs. 16,000/- (cons)
P.M + HRA Essential qualification: M.Sc., Ph.D.in Botany/
(Rs. 32,900-58,000) Deg. 5 yrs Exp. in Design. Forestry or M.Sc. Botany/ Agriculture/ Forestry with at lest three
4. Deputy General Manager (Marketing) 01 Project Engineer (Design) Civil-4 years of research experience and publication in relevant field.
(Rs. 32,900-58,000) 2. Junior Projct Fellows: 8(Eight); Fellowship: Rs. 12,000/-
Deg. 2 Yrs. or Diploma 5 Yrs. Exp. in Design
(Cons.) per month Essential Qualification: M.Sc. in Botany /
5. Deputy General Manager (Law) 01 Survey Manager - 4 Biotechnoogy / Life Science / Microbiology or B.Sc. in Forestry /
(Rs. 32,900-58,000) Deg / Diploma Min 10 Yrs. Exp. in Survey work. Agriculture.
3. Field Assistants : 6 (Six), Remuneration : Rs.6000/- (cons)
6. Manager (Law) 01
Surveyor - 20 per month. Essential Qualification : B.Sc. in Botany / Agriculture
(Rs. 24,900-50,500) / Horticulture.
Diploma / ITI with 5 yrs. exp. Operate T.S./ GPS
Computer Operator - 8
The detailed requirements of each post may be seen at STC’s The candidates should bring with them a brief biodata, original
and attested copies of certificates in support of educational
websites www.stc.gov.in & www.tenders.gov.in. Inter- Graduate with good Computer Skill Typing. qualification and experience. No TA / DA is admissible for attending
ested candidates may send their application to Box No. DEL Interested candidte may send their CV’s with photograph by the interview and the selected candidates have to join the
227410, Times of India, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi- Mail upto 24 Dec. 09 to HR Head at 17E/386, C.H.B. Jodhpur assignment within 5 days time. Details of the research Projects,

unicef
essential qualification and experience of RA/ JPF can be
110002, latest by 07.01.2010. (Rajsthan) Ph.08058792/04,0291-2701622
downloaded from RPRC Website (www.rprcbbsr.com) Govt. of
Email-blgconstruction@hotmail.com Orissa website (www.orissa.gov.in) and RPRC Notice Board.
Visit us www.blgconstructionservices.com Administrative-cum-Finance Officer

The United Nations Children’s Fund (UNICEF), the world’s leading


organization working for the rights of children, is seeking to
recruit following staff for their Country Office in India.
WATER AND ENVIRONMENTAL
SANITATION OFFICER - LUCKNOW
Job Code 105
Under the direct supervision of the WES Specialist, overall
supervision of Chief, Field Office, with technical/ programming
guidance provided by Chief, Child Environment Programme ICO,
provides support to the State Government for planning,
implementation and monitoring of the district focused water
supply, water safety, hygiene behavior, WASH in Schools and
Total Sanitation Campaign (TSC) components of the Child’s
Environment Programme (CEP) in the state as set out in the
Annual Work Plan; giving special focus to programmes and
strategies*to address particular needs of children and women
from disadvantaged groups of the community.
Qualifications & Experience: University Degree in Public
Health, Civil Engineering (Water and Sanitation) Social
Development or related technical field. One (1) year of
professional work experience in rural water supply and
environmental sanitation. Experience at state and district level
including project formulation, design and implementation,
monitoring and evaluation. Experience of community mobilization
and participatory monitoring an asset.
EDUCATION OFFICER - RAIPUR
Job Code 106
Under the overall supervision of Chief, Field Office, with
technical/programming guidance provided by Chief, Education,
ICO, provides support to the State Government for planning,
implementation and monitoring of education programme, with a
special focus on children and women from disadvantaged
groups of the community, through innovative, systematic
programming and advocacy, in the state. The post is an integral
part of the Education Network and contributes to the Education
Sectoral work for ICO.
Qualifications & Experience: At least two years
progressively responsible professional work experience in
education and social development programmes, project
administration, monitoring and evaluation. Experience working
with national/state government involved in education desirable.
University degree in Education/ Social Sciences. Development
studies and Interdisciplinary training in social sciences an asset.
Application consisting of a cover letter and an up-to-date CV
should be sent to nonprofitjobs@abcconsultants.net before
30th December 2009. In order to ensure that your application is
sorted correctly, please clearly mention the Job Code of the
post and location in the subject line of your e-mail. For more
details of the posts and full job descriptions, visit the UNICEF
India website at www.unicef.in and click on “Careers at UNICEF”
at the bottom of the page. Only applications of short listed
candidates will be acknowledged. These vacancies are open
to Indian Nationals only.
UNICEF is a no-smoking working environment
Applications from qualified women are encouraged.
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 12
CLASSIFIED pre­ferred. Exp: 5-7 Location: Bhubaneshwar
Email: reena@aibsa.in
candidate should have experience in managing
OPEX for an infrastruc­ture based project (it
can be DMRC or the Airport or a mall etc.). 2.
RJH CONSULTANTS follow up with candidates, interview schedule, vv
Opex.vendor mgmt.Sites mgmt and interaction
SENIOR MANAGER/DGM -
etc Profile: End to End Recruitment Searching of DENAVE with contractor. If interested please share your
ENGINEERING
CVs, Taking telephonic interviews of candidates,
ACCOUNT MANAGER updated resume at
follow up with candidates, interview schedule, vandana.rana@xecutehr.com Profile: Must be
Job Desc: Should be responsible for Job Desc: Will be responsible for end to end
etc. Exp: 0-5 Location: Ahmed a bad,Kolkata, ICWA. 5 yrs exp in Opex. Handson exp in vendor
maintenance, engineer­ing and projects in a large Sales Closure to Schools for software Solutions
Lucknow Email:jobs@mhc.co.in mgmt,interaction with contractor and Site mgmt.
continuous process industry. Profile: Should be Visiting on Accounts(SchOols) allocated,
vv mapping and understanding the IT structure Exp: 5-10 Location: Delhi/NCR, Hyderabad/
a graduate mechanical engineer having exposure
to maintenance, engineering and projects in a BELLISS INDIA LTD. Pitching Value proposition .benefits of E-learning Secunderabad,
recruitment@ecutehr.com
Kolkata Email:
software and generating Hot Lead/business
large continuous process manufacturing industry. SOFTWARE EXECUTIVE opportunity Getting Lead validated with Client
Exp:15-20 Location: Kolkata Email: vv
Job Desc: Complete knowledge of system
GUINESS SECURITIES LTD.
jhariharan@vsnl.net,rjh@airtelmail.in Continuous follow-up with account negotiation
softwares, its implementation, setup for LAN and with Decision maker along with till readiness for
vv WEB. Knowledge of Application softwares like Quotation Submission Aligning for Order closure SENIOR ACCOUNTS EXECUTIVE
TIRUMALA SEVEN HILLS (P) LTD. MS-office, Tally, Oracle and SQL Profile: Minimum
Qualification-Graduate Exp: 0-3 Location:
fulfillment support Follow up with Account till Job Desc: Candidate will be required to keep
PROJECT MANAGER - Kolkata Email: asen@bellissindia.com
Sales Fulfillment Simultaneously, generation more track of Day to Day updation of accounts, MIS
Schools Database and leads through references preparation, Preparation of Final Accounts,
Job Desc: Spear head the service and the mktg
vv cold calls Profile: Job Requirements: Exp of Statutory requirements and coordination with
division for AMC business of Air conditioner/
Chiller /Refrigeration Profile: Should have sound MELSTAR INFORMATION selling Software/ licenses in Educational
Institutions/SMB’s/SME’s Should have account
other departments and branches. Profile:
Candidate should be computer savvy and should
knowledge of Maintenance and Marketing of Air TECHNOLOGIES LTD Management Experience Should have basic have experience in working on Tally. Good
conditioner/Chiller/Refrigeration. Exp: 10-15
Location: Delhi, Kolkata Email: TEAM LEAD -WEBMETHODS understanding of E-learning Content, Websites command over Accounting principles is required.
Job Desc: 3+ years Relevant Experience in Skills required: Excellent English(Verbal Exp: 2-4 Location: Kolkata Email:
hrjobs@tirumalasevenhills.com
Webmethods development. Send CV as DOC Written)Skills, Outstanding interpersonal and careers@guinessonline.net
vv Attchment. Profile: 3+ years Relevant Experience communication skills, out­going personality, fast vv
2COMS in Webmethods development. Send CV as DOC learner. Exp:3-5 Location: Guwahati, Kolkata
SENTINI BIO PRODUCTS (P) LTD
Email: eastrec@denave.com
VOICEN ACCENT/ENGLISH TRAINER Attchment. Exp: 3-5 Location: Kolkata Email:
ACCOUNTS OFFICER
sdutta@melstar.com vv
REQUIRED FOR2COMS
TELECOM CLIENT
vv Job Desc: Graduate or Post Graduate in
CONSULTANCY commerce with an experience of 10 to 15 years
Job Desc: The candidate should have ICRA TECHNO ANALYTICS URGENT REQUIREMENT FOR OPEX in any manufacturing, Beverages companies.
experience in either of the following: A: Prior LIMITED CONTROLLER-AM/DM POSITION Profile: Graduate or Post Graduate in commerce
experience working in a BPO, and atleast 6 with an experience of 10 to 15 years in any
months of experience as a VoiceN Accent Trainer
PROJECT MANAGERS Job Desc: Hi, Warm greeting from xecute HR.
manufacturing, Beverages companies. Exp: 10-
Job Desc: BE/B.Tech with 75% in class X & XII, We have an urgent requirement for OPEX
OR B: Atleast 1+ years of exp as a Spoken English controller. Find the job details:- Client: Telecom 15 Location: Bhubaneshwar, Kochin Email:
5-10 yrs of expn. in project life cycle mgt. in IT, rama@softential.com
Faculty. Profile: 1) Any graduate 2) Must have client based in Gurgaon Exp: 5-10 Yrs
adept at interface between different customers,
BPO exposure or Spoken English Faculty 3) Must Qualification: ICWA Responsibilities:-1. The vv
multiple teams & projects at different stages of
be excellent in grammar and communication skills.
project lifecycle.possess good communication
OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE. KORAPUT
Exp: 0-3 Location: Bhubaneshwar, Guwahati,
& result oriented Profile: Requirement
ADVERTISEMENT
Jamshedpur, Kolkata Email:
Analysis.Project Plan & Control, Account Mgt,
sancharita@2coms.com
review progress vis-A -vis schedule, prepare
vv Test Plan, meet delivery timelines, respond to Applications are invited for the following posts for engagement of SSD. Deptt. Schools of Koraput
THE ASTOR HOTEL change requests. Location -Kolkata, Kolkata District on contractual basis. The interested candidates, fulfilling the requirements may apply with Bio
data, copies of educational certificates, mark sheets, valid employment exchange registration card
based candidates preferred. Exp: 5-10
HR MANAGER Location: Kolkata Email: and recent passport size photograph to the undersigned. They should produce Original documents at
Job Desc: Manpower planning, recruitment, suparna.ghosh@icteas.com the time of walk in interview. Selection of the following post as per ORV norm.
apprisal, pay­roll administration.maintaining Sl. Category of post No. of Vacancies Minimum qualification
statutory registers and records, implement vv No. category wise requierd
stronge.discipline as per rules and to address RAI FOUNDATION 1 2 3 4
grievances. Organise Training for employees.
Profile: Any Graduate with Diploma in Social
GENERAL MANAGER (SPECIAL 1. M.C.T.(Contractual)@Rs. 36000/-P.M SEBC-01 Matric C.T
2. IA CT/ISc CT(Contractual)@Rs.4500/P.M ST-02,UR-01 +2 CT/DIET
Science /welfare, LLB,. Should have8/10 years PROJECTS: BHUBANESWAR)
3. B.A. B.Ed(Contractual)@ Rs. 5000/-P.M. SEBC-01, UR-02 Trained Graduate in Arts
of experience in HRD with good knowledge about Job Desc: 1. To interface with various Govt.
Deptt. to observe all formalities to get the status 4. B.Sc B.Ed.(Contractual)@Rs.5000/-P.M. ST-02(PCM) Trained Graduate in Science
the Labour legislations. Exp: 8-10 Location:
of private university in Orissa. 2. To scan Govt. /B.Sc.(Contractual)@ Rs.4500/- ST-02(CBZ) /Graduate in Science
Kolkata Email: rkpalta@astorkolkata.com
Policies/regulatory frame­work in the education SC-02(CBZ) with CBZ & PCM
vv * “In the event of non-availability of simple SC & ST Science graduates in the District, the vacancy of
sector. 3. To track the changes tak­ing place in
MORPHEUS HUMAN the education sector and suggest strategies to Science/ Mathemetics teachers may be filled up by engaging retierd Science / Mathematics(TGT BSc,

CONSULTING PVT LTD exploit business opportunities. Profile: 1. B.Ed) teachers within the age of 65 years to teach the students for the current academic session or
Should have strong business acumen analytical till fresh candidates are found for engagement on contractual basis, which-ever is earlier”.
FREELANCE RECRUITMENT skills and flair for interaction at senior levels. 2. 1. The Interview will be held on 24.12.2009 at OTELP, Office Hall, Premises of ITDA, Koraput at 10.00
OPPORTUNITY WITH MORPHEUS Should be capable of operating independently A.M. in walk in interview. 2. Age limit: 18 years above and below 32 years, Five years age relaxation
HUMAN CONSULTING PVT. in a target-oriented environment. 3. Excellent will be observed in case of SC,ST,SEBC & women candidates. 3. I.P.O. for Rs. 50/-(Non refundable)
Job Desc: End to End Recruitment Searching of communication and presentation skills. 4. in favour of District Welfare Officer, Koraput other than ST & SC candidates must be furnished.
CVs, Taking telephonic interviews of candidates, Experience in education sector would be COLLECTOR, KORAPUT

ASMACS INDUSTRIAL ADVERTISEMENT


TRAINING CENTRE Center of Biotechnology
(A Unit ASMACS Group) Siksha ‘O’ Anusandhan University
NISCHINTA KOILI, CUTTACK, ORISSA (Declared U/S 3 of UGC Act., 1956)
P.O:- Khandagiri, Bhubaneswar- 751030, Orissa, Ph: 0674-2350635,2350791, Fax:(0674) 2350642
WALK IN INTERVIEW ON 20th DEC, 2009 E-mail: soauniversity@soauniversity.ac.in, Website: www.soauniversity.ac.in
ASMACS is a reputed company having aim to expand Diploma
and Degree Engineering requires the following positions immedi- Sl Position No Project Title Principal Essential Qualification Fellowship
ately for its ITC wings based at Nischinta Koili, Cuttack. No Investigator
1) PRINCIPAL, 2) ELECTRICAL LECTURER/ INSTRUCTOR, 3) 1 Junior 1 Biochemical and Dr. Laxmikanta MSc in Botany/ Rs.12,000/- per month(Consolidated)
MECHANICAL LECTURER/ INSTRUCTOR, 4) WELDING Research Molecular Character Acharya Biotecnology/lifesciences + HRA as admissible for two years and
INSTRUCTOR, 5) PLUMBING INSTRUCTOR, 6) COMPUTER Fellow ization of wild and with NET (JRF/LS) or Rs. 14,000/-(Consolidated) per
LECTURER/ INSTRUCTOR, 7) DUCT & INSULATION (JRF) cultivated Ipomoea GATE qualification months+HRA as admissible for the 3rd year.
INSTRUCTOR, 8) ADMINISTRATIVE OFFICER, 9) TECHNICAL species emphasizing
SUPERINTENDENT on stress tolerance
All the above position should have the relevant experience. genotypes.
ASMACS 2 Junior 2 Improvement of drug Dr. Sanghamitra MSc in Biotechnology Rs. 12,000/- per month(Consolidated)
ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY Research yielding potential of Nayak with either NET/GATE +HRA as admissible for two years and
(MOD NO: 001595 /ORI/PER/1000+/3/2987/91) Fellow turmeric through in qualification or experience Rs.14,000/-(Consolidated) per month+ HRA
BHUBANESWAR: Kouse No.: 6, Plot No.: 17, Archanna (JRF) vitro mutagenesis. ence in plant tissue culture as admissible for the 3rd year.
Vihar, Khandagiri, Bhubaneswar- 30, Ph.: (0674) The application in plain paper along with brief biodata, photocopies of certificates in suppot of education qualification and experience and
2384579/517/3292776, E-mail: asmacs1satyam.net.in, other documents should reach the undersigned by 24th Dec 2009.
asmacs1@sify.com, bbsr5@asmacs.net Registrar
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 13
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 14

10

10
bêaù^gße, 19 - 25 Wòiù´e 2009 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19 - 25 Dec., 2009 15
To be the Best, work with the Best
We are a leading technology company with interests in various verticals
such as Software development and testing, Infrastructure Management
services, Online learning and examinations services etc.
To enable our expansion plans across the country, we are recruiting young,
dynamic, ambitious and result oriented professionals who are flexible to
travel and relocate to any location in India.
Executive/ Asst. Center / Center Administrator
(Job Code : ECA - 02)
Graduates with good academics, minimum 5-10 years relevant work
experience (candidates having experience in educational/ training institutes
are preferred), excellent communication & customer handling skills with
proficiency in computers required. Job profile includes managing operations
at the center, handling general administration, vendor and customer
management etc. Age Limit: Not above 35 years Location : 150 cities
across India
Interested candidates may email their resume in word format within 3
days to ewns.jobs@gmail.com marked with job -region code and preferred
location in the subject line. Pis mention Region Code as: East: E01 /
West: W02 / North: N03 / South: S04. For eg ‘ECA-02 -E01 -Kolkata’.

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT


MEDICAL OFFICER: BARGARH
No. 7741/Estt CDMO. Bargarh Dated 16.12.2009
ZILLA SWASTHY ASAMITI, BARGARH
Z.S.S. Bargarh invites applications from suitable candidates for
the post of Attendant/Sweeper on daily wages basis.
General Condition:
1) Appointment is purely temporary and may be terminated at
any time without assigning any reason thereof.
2) Candidates of Bargarh district will apply only.
3) The filled application forms should be sent to the office of
the Chief District Medical Officer, Bargarh and the same
should reach in the office within 24-12-2009 by Regd. Post/
Speed post only. The candidates should write “ Application
for the post of Attendant/ Sweeper” at the top of the
envelop. The application received after due date and
incomplete or by ordinary post/ courier/by person will be
rejected. Candidate shall not be less than 18 years and not
more thafi-32 years of age and the age will be relaxable for
SEBC/S.T./SC candidates. The appointment will be made as
per ORV act.
4) Selection will be made on the basis of marks secured in
Class-VlI examination.
Documents to be submitted along with the application
1. Attested copy of marks secured in the Class-VII with duly
countersigned by the concerned District inspector of
Schools.
2. Attested copy of recent Passport size photograph.
3. Recent Residential certificate from the concerned Tahasildar.
4. An envelope size 8X10 cm. with postage stamp value of
Rs. 8/- with self address should be attached.
5. Copy of caste certificate (Recent) in case of Reserve
category of candidate for the age relaxation, for filling of
application form please visit th district website
www.bargarh.nic.in.
Sd/-Chief District Medical Officer,Bargarli

WALK-IN-INTERVIEW
FOR ENGAGEMENT OF CONTRACTUAL
TEACHERS IN EASTERN RAILWAY
BOYS’ H.S. SCHOOL, ASANSOL
Notification No. E.34/Contract.Teacher/ERBHSS/ASN
1. Name of the Post : PGT (Physics), PGT (English), PGT
(Economics); Minimum Educational Qualification : (i) 2nd
Class Master Degree in the concerned subject (ii) University
Degree/Diploma in Education/Teaching or integrated two years
post graduate course of Regional College of Education of NCERT
(iii) Competence to teach in Bengali Medium; Age : 18-65 years;
Remuneration : Rs. 120/- per period (max. five classes in a
day). 2. Name of the Post : TGT (Arts); Minimum Educational
Qualification : (i) 2nd Class Bachelor Degree with any two
subjects out of English, Mathmatics, Economics, Geography,
Pol.Science, History and Agriculture (ii) University Degree/Diploma
in Education/Teaching or 04 years integrated degree course from
Regional College of Education of NCERT (iii) Competence to teach
through Bengali/Hindi medium; Age : 18-65 years; Remuneration
: Rs. 110/- per period (max. five classes in a day). 3. Name of
the Post : TGT (Pure Science); Minimum Educational 10
Qualification : (i) 2nd Class Bachelor Degree with one of the
following subjects (a) Physics, Chemistry & one subject out of
Mathmatics/Botany/Zoology (ii) University Degree/ Diploma in
Education/Teaching or 04 years integrated degree course from
Regional College of Education of NCERT (iii) Competence to teach
through Bengali/Hindi medium; Age : 18-65 years; Remuneration
: Rs, 110/-per period (max. five classes in a day). Willing
candidates are to appear at the School on 05.01.2010 at 11.00
hrs. with testimonials (original and attested xerox copies) for
the Walk-in-lnterview. No TA/DA will be paid. Adunique
Sr. Divisional. Personnel Officer/Asansol
RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha 19 - 25 Dec., 2009 16
ANNAPURNA MEMORIAL CHARITABLE TRUST HOSPITAL
Nageswar Tangi, Bhubaneswar-751002, Phone: 2431144, 2430144
BHARAT ELECTRONICS ^ò½òZ ^ò~êqòe iêa‰ð iêù~ûM
BHARAT ELECTRONICS LIMITED
email- annapurna_mcth@rediffmail.com QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION N.T.T. ù~ûMýZû: cûUâòKþ aû Z\ê¡ßð, icd - 1 ahð
REQUIRES
For its 50 beded hospital at S.T.T. ù~ûMýZû: iÜûZK aû Z\ê¡ßð, icd - 1 ahð
Bhubaneswar for expansion. (A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence) Study Materials, Computer Hostel Facility for
Ladies Candidates

FREE
l Gynaecologists l Paediatricians l Anaesthetist l Pathologist l
Resident Doctors l General Manager l Trust Secretary l Matron l
BHARAT ELECTRONICS LIMITED requires Dy. Manager, Art & Craft,Spoken English
E-IV grade (One post - reserved for Scheduled Caste
Staff Nurses l Public Relation Officer l Accountant l House Keeper
Teacher’s Training ùlZâùe IWÿògûe GK Ad
ope missio
only) with First Class BE / B.Tech (Electrical) having ex-
@_âZò\ߦú I ^òbðeù~ûMý @^êÂû^ 1998
Store & l Purchase Assistant l Receptionists l Maintenance Assistant
perience of 7 to 10 years for its Export Manufacturing nf n
Bat or 9th
Candidates with suitable qualification & experience may apply within 5
days to Chairman with complete C.V. mentioning details of educational Strategic Business Unit of Bangalore. For further details ciòjûeê Kû~ðýKeò @ûiò@Qò ö ch
qualification and experience. Fit Retired persons including doctors may please visit www.bel-india.com and apply to the Man-
also apply. Salary negotiable. ager (HR / Comps. & EM), Bharat Electronics Limited, BHUBANESWAR NURSERY
TEACHERS’ TRAINING COLLEGE
Apart from the above requirements, if any person willing to participate in
the trust’s welfare activities with honorarium may indicate that in his / her
Jalahalli Post, Bangalore - 560013 within 10 days from the
date of this advertisement.
application along with bio-data. (Regd. By Govt. of Orissa)

NOTIFICATION
23, Gautam Nagar, BBSR-14, Ph.2434818, 9438183366
BHARAT FORGE ForForm & Prospectus send Rs.80/- By M.O. of Rs.60/- by hand
LIMITED
RECRUITMENT FOR THE POST OF Mundhwa, Pune - 411 036 Quick job opportunity
No. 198-M FORESTER IN ANGUL CIRCLE REQUIRES For MBAs / Graduates / D. Pharms
MEDICAL REPRESENTATIVE
SALES & MARKETING (Domes-
1. Applications are invited for recruitment to the Posts of Foresters in different divisions of this

JOB PREPARATORY TRAINING


circle in accordance with the Orissa Subordinate Forest Service (Method of Recruitment and tic Sales, Auto Sector)
Condition of Service of Forester), Rules 1998. Vice President / Associate
2. Vacancy Vice President ( Duration : 30 days )
Tentative number of posts to be filled up, division wise estabishment and category wise, is Branch Manager l 100% Job Placement in Odisha
indicated below: INTERNATIONAL BUSINESS 26th Batch starting immediately
FORESTER DEVELOPMENT
Division S.T. S.C. S.E.B.C. Unreserved Total Vice President/ Associate (Pharma Marketing Training Centre)
Dolamundai, Cuttack, Ph.:9861531250 / 9439619383

ù^ûUò i
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Vice President
Angul(T) -- 1 -- -- 1 -- 3 -- 4 1 QUALITY ASSURANCE
Athmallik(T) 1 1 1 -- 1 1 1 -- 4 2 Sr. Manager / Asso.Vice

‘^ò~q
ê ò Lae’e _âd
ò _ûVKcû^uê @^êùeû] ù~, Gjò i´û\_Zâùe
Athgarh(T) 1 1 1 -- -- -- -- -- 2 1
President
Cuttack 2 1 1 1 -- -- -- -- 3 2

aûjûeê [ôaû aòmû_^ùe @ûùa\^ Keê[ôaû _âû[ðú/_âû[ôð^úcûù^


LEAN MANUFACTURING —
Dhenkanal(T) 2 1 2 1 -- -- 1 -- 5 2
Manager / Dy.Manager
ùicû^ue icÉ aê¡ò aòùaK LUûA @[ð Kûeaûe Ke«ê ö ^ò~q ê ò
Satkosia(WL) 2 1 -- -- -- -- -- -- 2 1
Division MAINTENANCE
Total 8 6 5 2 2 1 5 -- 20 9 (Mechanical / Elec-
Laeùe _âKûgòZ icÉ aòmû_^ Gaõ aòmû_^\ûZûu iZýûiZý
@^êi§û^ Keòaû i¸a ^êùjñ ö ùZYê ùKøYiò @[ð ù\Yù^Y
The number of posts indicated above are purely tentative subject to approval of the competent authority. tronics / Electrical)
3. Scale of Pay: Rs. 5200-20200/- Grade Pay Rs.2,000/- with other entitlement as admissible. Engineers / Assistant Manag-
_ûAñ ‘^ò~êqò Lae’ \ûdú ejòa ^ûjó ö
- aûðû iõ_û\K
4. Educational Qualification: +2 Science(passed)
5. Physical Standard: Minimum Heights: S.T. - 158 C.M, General & S.C. - 168 C.M. Women- 153 C.M. ers / Dy.Managers
Chest: Un-expanded-81 Expanded-86 for all category except Women candidate. ADVANCED LEARNING
6. Age (As on 01.01.2010): Between 20-32 years CENTRE
Upper age limit relaxable by 5 years in case of S.C., S.T. & Women candidates and by 3 years in case of
SEBC candidates. Age limit for Ex-servicemen shall be as per Rule 5 of the Orissa Ex-servicemen(Recruitment Deputy Director / Asst.
to State Civil services and post) Rules, 1985. Director
7. All the candidates shall have valid registration certificate in the Employment Exchange. A candidate shall be Office Superintendent,
eligible to apply for a post of a particular division if he/She is registered in the District Employment Exchange
or subordinate Employment Exchange of the district of the concerned Forest Division. Candidates shall have
Laboratory Superintendent,
to apply in the prescribed form given hereunder to the concerned Divisional Forest Officers by the date line. Training Co-ordinator,
A candidate must have passed Oriya as a subject in M.E. School Standard. Librarian
8. Important Dates: Details of the positions are
(a) Last date for submission of Application form - 05.01.2010
(b) Date of written examination - 24.01.2010 posted on our website. Inter-
9. The other eligibility criteria, details of written examination, physical test, viva voce test etc. can be ascertained ested candidates are re-
from the Notice Board of the Divisional Forest Officers concerned or their Range Offices. quested to visit careers link

@_ùei^þ [ôGUe ij ^iòõð ijûdòKû


Regional Chief Conservator of Forests
on www.bharatforge.com
Angul Circle, Angul
Application form for the post of Forester
(Recruitment Examinatuon-2009)

_ûVýKâcùe _âùag _ûAñ aòùgh iìP^û


1. Name of the applicant(in block letters) :
2. Father’s / Husband’s name :
3. Sex :
Passport
4. Date of birth :
photograph
5. Educational qualification :
with
signature

bûeZ ieKûeu _äû^òõ Kcòi^þ Gaõ bûeZúd iõi\ \ßûeû @^êùcû\òZ


6. Category(SC/ST/SEBC/Women/Others) :
7. Mailing Address with Pin Code :
on front

bûeZ ùiaK icûR, ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^ @]ú^ùe PkòZ 2010-


8. Telephone No., if any :
9. Physical standard :

2012 gòlûahð _ûAñ @_ùei^þ [ôGUe ij ^iòðõ ijûdòKû Zûfòc


(a) height (in cm)

_ûAñ 2 ahðò@û Diploma Course ^òcù« 10c _ûiþ / Z\ê¡ßð AzêK


(b) Chest (i) Unexpanded(in cm) : (ii) Expanded(in cm) :
10. Documents to be attached :

QûZâ I QûZâúcû^u Vûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQò ö Cq Zûfòc, @ûkòK


(a) Xerox copy of High School Certificate &
Higher Secondary (+2 Science) Certificate.

PòKò›û - aòmû^ ùa÷hdòK _âZòÂû^, bêaù^gßeu cû¤cùe _â\û^


(b) Xerox copy of category certificate (for SC/ST/SEBC only).
(c) Xerox copy of Employment Exchange registraction :

Keû~ò a ö jùÁfe iê a ò ] û @Qò ö `cð I ^ò d cûakú ^ò c Ü f ò L ò Z


(d) Sports certificate, if any (Xerox copy)
(e) Two self addressed stamped (Rs.5/- each) envelope (25” x 10”).

Kû~ðýûkdeê U.100/- aò^òcdùe còkò_ûeòa ö \eLûÉ còkòaûe ùgh


(f) Two self signed photographs to be pasted at the space provided.
Declaration

ZûeòL 31.12.2009 ö _âû[ðú I _âû[ôð^úu adi : 15 eê 30 ahð


I,......................... S/o ................................ do hereby declare that the informations furnished by me herein are
true to the best of my knowledge and belief.

c¤ùe ùjûA[ôaû @ûagýK ö


Place:
Date: Signature of the Applicant

REGIONAL MEDICAL TECHNOLOGY INSTITUTE (RMTI)


..............................................................................................................................................................

_âgòlY iÚû^ :
ADMIT CARD Passport
1. Name : photograph
2. Roll No. : with
3. Examination Center : signature on
front
3489, Palasuni, P.O. GGP,(Rasulgarh), Bhubaneswar-25, ORISSA
Ph.(0674)2370415, 6535319, Mob: 9937440788
4. Date & Time
Signature of Issuing Authority

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193, Mancheswar Ind.Estate,
Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K - iê]úe Kêcûe _Šû
nn
MK