Anda di halaman 1dari 7

SK TERASI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 6
2014
NAMA : ............................
KELAS : ............................
BAHAGIAN A (40 MARKAH)
Jawab s!"a s#a$a%.
1. Apakan yang dimaksudkan dengan Da&a Ta'a%
Ka()*#+as,"$a(?
A. Keupayaan jantung mengepam darah.
B. Keupayaan buah pinggang membersihkan
darah.
C. Keupayaan paru-paru menapis oksigen.
D. Keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi
dengan baik.
. Apakah senaman yang bo!eh meningkatkan Da&a Ta'a%
Ka()*#+as,"$a(?
A. "emba#a
B. $idur
C. Berbasika!
D. "akan
%.
Apakah yang di!akukan o!eh murid di atas?
A. "enge!ap pe!uh.
B. "engambi! kadar nadi.
C. "engambi! kadar pernafasan.
D. "enahan pendarahan !uka.
&. Kadar nadi !atihan untuk murid berumur 1 tahun ia!ah
A. antara 1'( hingga 1() denyutan seminit.
B. antara %' hingga &( denyutan seminit.
C. antara *( hingga +( denyutan seminit.
D. antara )' hingga +, denyutan seminit.
(. Apakah ke!engkapan yang digunakan semasa berbasika!?
A. Kipas
B. $opi kese!amatan
C. -am tangan
D. $anda nama
*. "engapa kita per!u memakai kasut yang sesuai semasa
berjoging?
A. untuk bergaya.
B. untuk ke!ihatan #antik.
C. untuk mendapat markah.
D. untuk kese!amatan.
). .ebe!um bersenam/ kita per!u...............
A. "enyembunyikan masa!ah kesihatan yang dihadapi.
B. "enangis kerana sakit perut.
C. "emberitahu guru masa!ah kesihatan yang dihadapi.
D. "emberitahu mak#ik kantin masa!ah kesihatan yang dihadapi.
+. .istem reproduktif berfungsi untuk.......
A. "enghasi!kan pe!uh.
B. "enghasi!kan 0uriat.
C. "enghasi!kan darah.
D. "enghasi!kan suara.
,. Apakah organ reproduktif bagi perempuan?
A. Ketiak
B. 1unggung
C. 2araj
D. 3idung
1'. Apakah organ reproduktif bagi !e!aki?
A. $e!inga
B. 4akar
C. Kaki
D. 5eher
11. 6emaja perempuan akan men#apai aki! ba!igh apabi!a
didatangi................
A. "impi Basah
B. 1e!uh
C. Demam
D. 3aid
1. 6emaja !e!aki akan men#apai aki! ba!igh apabi!a
menga!ami.........................
A. 7hti!am
B. 3aid
C. Demam
D. 8ata!-gata!
1%. Apakah perubahan fi0ika! bagi remaja perempuan yang aki!
ba!igh?
A. .uara menjadi garau.
B. 6ambut semakin panjang.
C. 8igi semakin besar.
D. 1embesaran payu dara.
1&. Apakah perubahan fi0ika! bagi remaja !e!aki yang aki! ba!igh?
A. .uara menjadi merdu.
B. 6ambut semakin panjang .
C. .uara menjadi garau.
D. 1ertumbuhan bu!u kening.
1(. 1ada umumnya aki! ba!igh bagi perempuan bermu!a pada
umur...............
A. hingga ( tahun.
B. + hingga 1 tahun.
C. * hingga ) tahun.
D. ( hingga + tahun.
1*. 1ada umumnya aki! ba!igh bagu !e!aki bermu!a pada
umur...................
A. hingga ( tahun.
B. + hingga 1 tahun.
C. 1' hingga 1& tahun.
D. 1 hingga 1( tahun.
1). Apakah yang menyebabkan ka9asan di seke!i!ing kema!uan
kemerahan dan gata!?
A. Kurang karbohidrat.
B. Kurang menjaga ke#antikan diri.
C. Kurang :itamin
D. kurang menjaga kebersihan diri.
1+. Apakah yang per!u di!akukan o!eh perempuan yang datang
haid?
A. "enggunakan tua!a muka.
B. "enggunakan tua!a 9anita.
C. "enggunakan !ampin bayi.
D. "enggunakan tua!a mandi.
1,. Ketika haid/ kema!uan hendak!ah dibasuh dengan
menggunakan..................
A. !osyen.
B. bedak.
C. air dan #e#air pe!untur.
D. air dan pen#u#i jagaan 9anita.
'. Bagaimanakah tua!a 9anita patut dibuang?
A. dibersihkan dengan air/dibungkus dan buang ke da!am tong
sampah.
B. dikoyakkan/ dibungkus dan dibuang ke da!am tong sampah.
C. dbersihkan dengan air/dibungkus dan ditanam ke da!am
tanah.
D. digunting/ diikat dan dibuang ke da!am tong sampah.
1. Apakah yang per!u di!akukan apabi!a anda menga!ami
pertumbuhan jera9at?
A. bersihkan muka dengan air garam.
B. bersihkan muka dengan #e#air pe!untur.
C. bersihkan muka dengan #e#air pe!untur #at.
D. bersihkan muka dengan pen#u#i muka.
. Bagi menghindarkan penyakit ku!it dan kutu/ kita
harus!ah ................
A. berkongsi pakaian/ tua!a dan sikat.
B. berkongsi makanan.
C. e!akkan berkongsi pakaian/ tua!a dan sikat.
D. e!akkan berkongsi bo!a/ buku dan pensi!.
%. Kita per!u mandi dan #u#i rambut supaya ...........................
A. badan dan rambut bersih/ tidak berbau dan berasa segar.
B. badan dan rambut menyer!ah dan bersinar sentiasa.
C. !eher dan te!inga menjadi !ebih peka.
D. mudah untuk memikat teman seke!as.
&. Ketiak berbau bo!eh die!akkan dengan
mennggunakan ...............
A. putik kapas
B. deodoran
C. tisu
D. bedak ta!kum
(. Berapa ka!i kita per!u menggosok gigi da!am sehari?
A. 1 ka!i
B. ka!i
C. % ka!i
D. & ka!i
*. 7smai! seorang murid yang se!a!u bersenam pada 9aktu
petang bersama-sama bapanya. $etapi da!am ujian !ari
u!ang-a!ik dan !ari pe#ut yang dibuat o!eh guru 1endidikan
-asmani/ didapati keputusannya tidak mengga!akkan. 7ni
menunjukkan 7smai! seorang yang tidak ;;;.
A. kukuh
B. kuat
C. #ergas
D. gagah
). Akti:iti berikut memer!ukan a!atan ,-"a$*.............
A. !ari pe#ut 1''m
B. rejam 5embing
C. !ontar 1e!uru
D. !ompat $inggi
+. 1eranan protein ia!ah.....................
A. meme!ihara penyakit
B. membeka!kan haba
C. memberi tenaga
D. membantu proses tumbesaran
,. Daging/ ikan/ ayam dan keka#ang mengandungi .....
A. !emak
B. protein
C. karbohidrat
D. :itamin dan minera!
%'. <bat ia!ah bahan yang digunakan untuk ............
A. men#erna makanan
B. menyihatkan otak
C. membina kesihatan
D. men#egah dan menyembuhkan penyakit
%1. 8aya .............. membo!ehkan seseorang murid me!ompat
!ebih tinggi da!am a#ara !ompat tinggi.
A. sadd!e= pe!ana
B. forsbury f!op
C. gunting
D. kuadron
%. <ntuk menja!ankan akti:iti !ompat tinggi/ a!atan ini per!u
disediakan.
A. skita!/ pita ukur/ tong air dan penutup kepa!a.
B. bo!a/ jaring/ jam randik dan 9ise!.
C. tiang !ompat tinggi/ ti!am dan pita ukur.
D. tiang !ompat tinggi/ ti!am dan kaset.
%%. Apakah nama tempat yang dikhaskan untuk menyimpan
pera!atan sukan?
A. bi!ik guru
B. perpustakaan
C. stor sukan
D. kantin
%&. ;;;;;;..memer!ukan ke!ajuan untuk menamatkan
!arian dengan pantas.
A. 1e!ari pe#ut
B. 1e!ari jarak jauh
C. 1eserta !ompat jauh
D. 1emain bo!a tampar
%(. A!atan utama yang digunakan da!am a#ara !ari berganti-ganti
ia!ah ;;;;;.
A. 9ise!
B. baton
C. kon
D. riben
%*. >ama !ain bagi penyakit ken#ing manis ia!ah ;;;;;;..
A. denggi
B. diabetes
C. asma
D. kurap
%). Datuk 5ee Chong ?ei merupakan jaguh dunia bagi sukan
;;;;..
A. bo!a sepak
B. bo!a jaring
C. badminton
D. renang
%+. Datuk >i#o! Da:id merupakan jaguh dunia da!am sukan
;;;;;
A. skuasy
B. bo!a jaring
C. badminton
D. renang
%,. 1uku!an ki!as/ puku!an !ob/ puku!an junam dan puku!an
smesy ada!ah jenis-jenis puku!an da!am permainan ;;;.
A. skuasy
B. bo!a jaring
C. badminton
D. renang
&'. -oseph Ka!!ang $ie ada!ah pemain bo!a sepak untuk pasukan
>egeri ;;;;;;.
A. 1ahang
B. .e!angor
C. .abah
D. .ara9ak
&1.
. Kandungan !abe! seperti mak!umat di atas ada!ah
merujuk kepada ;;;;;;;;;;
A "akanan Berpenga9et.
B. .enarai 6amuan
C. Komposisi >utrien
D. $arikh 5uput
&. Bir/ 9ain dan samsu ada!ah #ontoh ;;;;.
A. minuman kesihatan
B. minuman bera!koho!
C. minuman berkarbonat
D. minuman berkhasiat
&%. Daya tahan kardio:asku!ar sangat penting bagi at!et-at!et
berikut/ ke#ua!i ;;;;;;;;.
A. pe!ari jarak jauh
B. pemain bo!a sepak
C. perenang
D. pemain #atur
&&.
>amakan akti:iti da!am gambar tersebut.
A. 6ingkuk separa
B. $ekan tubi
C .Bangkit tubi
D. Ke garisan
G"%a Sb$"!. Us B& : 20.02.200/
&(. Antara jenis sukan yang berikut/ yang manakah !ebih
terdedah kepada ke#ederaan serius?
A. Bo!a sepak
B. 6agbi
C. $enis
D. Bo!a $ampar
&*. 1rinsip-prinsip mora!/ ni!ai-ni!ai akh!ak atau tingkah !aku
yang baik dikena!i sebagai ;;;;..
A. disip!in
B. etika
C. ni!ai murni
D. undang-undang
&). Ke!uarga bahagia dapat di9ujudkan dengan #ara berikut/
ke#ua!i
A. perkah9inan itu mempunyai asas yang kukuh
B. hubungan mesra sering terja!in antara anggota ke!uarga
C. adanya perasaan kekitaan
D. mengama!kan sikap enggan bekerjasama
&+. Bahan kimia yang diproses bertujuan men#egah dan
mengubati penyakit dikena!i sebagai @;;;;;;;.
A. Dadah
B. 6a#un
C. <bat
D. A#stasy
&,. Apakah hormon yang merangsang pertumbuhan se! !emak
bagi seorang remaja perempuan?
A. $iroksina
B. Astrogen
C. 1rogestron
D. Androgen
('. 1ernyataan-pernyataan yang berikut ada!ah betu! tentang
tatasusi!a interaksi yang sihat/ ke#ua!i ;;;;;;..
A. anda bersikap baik terhadap orang yang kamu kena!i sahaja
B. anda menghormati guru-guru di seko!ah
C. anda bersikap baik terhadap ah!i-ah!i ke!uarga
D. anda bertimbang rasa terhadap sahabat-sahabat
BAHAGIAN B (20 MARKAH)
BAHAGIAN 0 (10 MARKAH)
7si tempat kosong dengan ja9apan yang sesuai.
1. 1enyakit ;;;;;;.. bo!eh dijangkiti me!a!u perkongsian jarum.
. "emakan banyak ;;;;;;;;;; akan menge!akkan daripada penyakit buasir.
%. Da!am sukan sepak takra9/ sepak mu!a di!akukan o!eh ;;;;; untuk memu!akan permainan.
&. Di da!am satu pertandingan bo!a ba!ing terdapat dua orang ;;;;;;;;;;
(. Kita mempunyai !ima deria iaitu deria bau /rasa/ dengar/ !ihat dan ;;;..;;..
*. 2ungsi ;;;;;;;;;. ada!ah sebagai organ pernafasan manusia.
). "engama!kan pemakanan yang ;;;;;;;;;;. ada!ah penting untuk menjaga kesihatan.
buah-buahan tekong sentuhan kitar paru-paru
seimbang pengadil Aids
bersarapan perkhemaha
+. Kita hendak!ah ........................... sebe!um kita pergi ke seko!ah supaya kita mempunyai tenaga untuk be!ajar.
,. <ntuk menge!akkan pen#emaran a!am sekitar/ kita per!u............................... bahan - bahan buangan seperti boto! p!astik dan surat
khabar .
1'. Akti:iti ;;;;;;;. ada!ah sa!ah satu akti:iti masa senggang yang mendatangkan banyak faedah.
BAHAGIAN D (10 Ma(,a')
$andakan ( 1 ) pada penyataan yang betu! dan ( 2 ) pada penyataan yang sa!ah.
1 Ke!ajuan ada!ah komponen ke#ergasan fi0ika! berasaskan kemahiran.
Akti:iti mendagu dapat membina f!eksibi!iti.
% 1ermainan bo!a jaring me!ibatkan 1( orang pemain sepasukan.
& 7mbangan merupakan kemahiran penting da!am gimnastik.
( Badminton bo!eh dimainkan se#ara perseorangan atau beregu.
* 6aket hanya digunakan untuk memuku! bo!a da!am permainan sofbo!.
) 1e!ari pe#ut per!u !atihan untuk meningkatkan ke!ajuan ber!ari.
+ Aki! ba!igh menunjukkan system reproduktif mu!a berfungsi.
, 3anya perubahan fi0ika! sahaja yang akan dia!ami o!eh remaja.
1' "enjaga kebersihan muka dapat menghindarkan muka daripada ditumbuhi jera9at.
BAHAGIAN E (10 Ma(,a')

Anda mungkin juga menyukai