Anda di halaman 1dari 6

TUGASAN

________________________________________________________________________
HBPE3203
PENDIDIKAN LUAR
SEMESTER SEPTEMBER 2014
________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak
kursus ini.
2. Jawab dalam bahasa Mea!".
3. Muat turunkan #e$%a# tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV! untuk penyediaan
dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12
Times New Roman dan langkau baris 1.$.
%. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2&00 h'())a 3000 patah perkataan #'*a+ termasuk
rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja()a( menyalin
soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 'emeriksa tidak akan membaca jawapan tugasan
yang melebihi had patah perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan di
penghujung tugasan anda.
$. (nda dikehendaki menghantar tugasan )!*(+( ,NLINE melalui MyV!. )ila rujuk kepada
portal untuk arahan mengenai prosedur penghantaran tugasan secara online. (nda dinasihatkan
menyimpan salinan tugasan yang dihantar dan bukti penghantaran untuk rujukan sendiri.
,. (nda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU #ail. -ail tugasan yang
dihantar mestilah dalam #ormat M)./0+1 2#ilename.doc3. )ila pastikan #ail adalah -ERSI
TERKINI yang BETUL. -ail yang tersalah hantar hendaklah dihantar semula secara on.line
sebelum tamat tempoh penghantaran.
4. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 10hb . 23hb N/0e$be1 2014. )erahan see%as 23hb
N/0e$be1 2014 TIDAK akan diterima.
5. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain. (nda
juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.
PENILAIAN
Tugasan ini menyumbang sehingga 402 daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan
dinilai berdasarkan kepada R"b1'+ %e$a1+aha( yang dilampirkan.
(nda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum 'eperiksaan (khir )emester
bermula.
PLAGIARISME3 P,T,NGAN MARKAH
A$a1a(3 Tugasan yang diserahkan6 secara automatik6 akan disemak untuk menentukan kadar
pertindihan. Jika plagiarisme dikesan6 markah akan dipotong seperti berikut7
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 4 3027 potongan 202 daripada jumlah
markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 4 &027 potongan 402 daripada jumlah
markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada &027 Ma1+ah s'5a1 akan
diberikan.
S,ALAN TUGASAN
'endidikan 8onservasi merupakan satu strategi yang berkesan untuk memberikan kesedaran
kepada pelajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dengan menyebatikan
nilai.nilai murni yang diterapkan dalam 'endidikan uar. Melalui 'endidikan 8onservasi6
warganegara yang lebih bertanggungjawab dan komited terhadap alam sekitar dapat dibentuk
untuk memelihara penghidupan yang seimbang. )ecara tidak langsung6 penyerapan
'endidikan 8onservasi dalam 'endidikan uar membolehkan para pelajar memperoleh
pengetahuan6 kemahiran6 pemupukan nilai murni serta usaha untuk bertindak secara individu
atau berkumpulan bagi menyelesaikan isu.isu berkaitan dengan alam semula jadi.
)ebagai seorang guru 'endidikan Jasmani6 adalah menjadi tanggungjawab anda untuk
memastikan konservasi alam sekitar dapat dikekalkan bagi menjamin hidup yang lebih ceria
dan bermakna melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
)ehubungan itu6 anda dikehendaki 7
1. Mengenal pasti sekurang.kurangnya LIMA isu6 punca dan kesannya terhadap alam
semula jadi ke atas kanak.kanak akibat daripada kejahilan manusia dan pembangunan
di Malaysia. *adangkan aktiviti atau program 'endidikan Jasmani yang boleh
dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengatasi isu yang dinyatakan di atas.
(20 $a1+ah)
2. Merangka satu bentuk penilaian yang boleh dilakukan oleh guru untuk memastikan
keberkesanan dan pencapaian objekti# setiap program yang dirancang dengan
menyertakan senarai semak yang lengkap dan relevan.
(20 $a1+ah)
6J"$ah 3 40 $a1+ah7
PANDUAN PELAJAR
(nda dikehendaki menyempurnakan tugasan berdasarkan panduan di bawah ini 7
1 a. membincangkan dari segi punca dan kesan ke atas kanak.kanak sekurang.kurangnya
LIMA isu alam sekitar yang berpunca daripada kejahilan manusia atau program
pembangunan seperti7
i. pembuangan sampah
ii. pencemaran
iii. pembakaran terbuka
iv. pertanian
v. sisa toksik
b. Mencadangkan sekurang.kurangnya SATU aktiviti atau program 'endidikan uar yang
dapat dilakukan untuk mengatasai SETIAP isu yang dikemukakan dalam usaha
memelihara alam semula jadi serta justi#ikasinya.
2. Mencadang dan merangka bentuk penilaian untuk menilai keberkesanan semua objekti# serta
pelaksanaan sebelum6 semasa dan selepas SETIAP aktiviti atau program yang dijalankan
untuk mengatasi isu alam semula jadi seperti yang dikemukakan di atas dalam bentuk senarai
semak yang lengkap.

3. (nda digalakkan menyertakan gambar.gambar6 #oto atau rajah untuk menyokong tugasan
anda.


8a#a#a(
1. (nda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan mengikut #ormat
('(. 'erlu berbincang dengan tutor tentang cara menulis bibliogra#i yang betul.
(ntara rujukan yang dicadangkan ialah 7
i. 09M 22::;3. HBPE 3203 : Pendidikan Luar.
ii. &'<6 8'M. 22:::3. Modul Bina Insan Guru.
iii. Jurnal 'endidikan 'ersekitaran
iv. Jurnal J0='!+16 ((='!+1
RUBRIK TUGASAN
HBPE3203 3 PENDIDIKAN LUAR 9 SEMESTER SEPTEMBER 2014
K1'#e1'a :a;a1a(
T'*a+ Le()+a% Le$ah Se*e1ha(a Ba'+ 8e$e1a()
Ma1+ah
Pe("h 0 1 2 3 4
1<
a< Is"= %"(>a
*a( +esa(
aa$ se$"a
;a*' (& a#a"
eb'h) *e()a(
)a$ba1 !a()
be1+a'#a(<
2.$
Tiada huraian
isu berkaitan
dengan alam
semula jadi
Tiada
penjelasan
punca
kewujudan
semua isu alam
semula jadi dan
kesannya ke
atas kanak.
kanak
Tidak
menyertakan
sebarang
gambar yang
berkaitan
dengan isu
8ebanyakan huraian
isu berkaitan dengan
alam semula jadi tidak
lengkap dan tidak
jelas.
8ebanyakan
penjelasan punca isu
alam semula jadi dan
kesannya ke atas
kanak.kanak sangat
ringkas.
8ebanyakan gambar
tidak berkaitan dengan
isu alam semula jadi
dan kebanyakannya
tidak relevan.
&eberapa huraian
berkaitan dengan
alam semula jadi
lengkap dan jelas.
&eberapa penjelasan
punca isu alam
semula jadi dan
kesannya ke atas
kanak.kanak
komprehensi#.
&eberapa gambar
berkaitan dengan isu
alam semula jadi dan
sebahagiannya
relevan.
8ebanyakan huraian isu
berkaitan dengan alam
semula jadi jelas.
8ebanyakan penjelasan
punca isu alam semula
jadi yang dinyatakan di
atas dan kesannya ke
atas kanak.kanak
komprehensi#.
8ebanyakan gambar
berkaitan dengan isu
alam semula jadi dan
kebanyakannya relevan.
)emua huraian isu
berkaitan dengan alam
semula jadi yang sangat
lengkap dan sangat jelas.
)emua penjelasan punca
isu alam semula jadi
dinyatakan di atas dan
kesannya ke atas kanak.
kanak sangat
komprehensi# dan
menarik.
)emua gambar berkaitan
dengan isu alam semula
jadi dan semuanya
relevaan serta sangat
menarik.
10
K1'#e1'a :a;a1a(
T'*a+ Le()+a% Le$ah Se*e1ha(a Ba'+ 8e$e1a()
Ma1+ah
Pe("h 0 1 2 3 4
b< 8a*a()a(
a+#'0'#' 9
%1/)1a$ PL
"(#"+
$e()a#as' 's"
(& a#a" eb'h
>a*a()a()
2.$
Tiada cadangan
aktiviti >
program '.
Tiada huraian
berkaitan
dengan
aktiviti >
program.
8ebanyakan cadangan
aktiviti > program '
tidak sesuai dan tidak
relevan.
8ebanyakan huraian
tidak lengkap dan
tidak terperinci
dengan setiap aktiviti >
program yang
dicadangkan.
&eberapa cadangan
aktiviti > program '
sesuai dan
sebahagiannya
relevan
&eberapa huraian
lengkap dan
sebahagiannya
terperinci dengan
setiap aktiviti >
program yang
dicadangkan.
8ebanyakan cadangan
aktiviti > program '
sesuai dan
kebanyakannya relevan.
8ebanyakan huraian
lengkap dan
kebanyakannya
terperinci dengan setiap
aktiviti > program yang
dicadangkan.
)emua cadangan $
aktiviti > program '
sangat sesuai dan sangat
relevan.
)emua huraian sangat
lengkap dan sangat
terperinci dengan setiap
aktiviti > program yang
dicadangkan.
10
2< 8a*a()a(
%e('a'a(
+ebe1+esa(a(
a+#'0'#' 9
%1/)1a$
4
Tiada senarai
semak
dihasilkan
aktiviti >
program yang
dicadangkan
untuk
mengatasi isu
yang dikenal
pasti.
8ebanyakan penilaian
dalam bentuk senarai
semak bagi setiap
aktiviti > program yang
dicadangkan untuk
mengatasi isu yang
dikenal pasti terlalu
ringkas dan tidak
sistematik.
&eberapa penilaian
dalam bentuk senarai
semak bagi setiap
aktiviti > program
yang dicadangkan
untuk mengatasi isu
yang dikenal pasti
agak komprehensi#
dan agak sistematik.
8ebanyakan penilaian
dalam bentuk senarai
semak bagi setiap
aktiviti > program yang
dicadangkan untuk
mengatasi isu yang
dikenal pasti
komprehensi# dan
sistematik
)emua penilaian dalam
bentuk senarai semak
bagi setiap aktiviti >
program yang
dicadangkan untuk
mengatasi isu yang
dikenal pasti
komprehensi# dan sangat
sistematik.
20
JUMLAH MARKAH 40