Anda di halaman 1dari 13

pengajian am bab 8: dasar luar malaysia part III

8.4.1.2.5 PELARIAN
!erunding dgn negara angg"ta bg mengatasi isu pelarian. Rundingan dipl"mati#
diada#an bg memb"le$#an pelarian2 di tempat#an di negara2 tertentu % mengi#tira& pelarian
sbgai ra#yat negara ber#enaan.
't$: (a) 1**2+ P!! melan)ar#an pr"gram penempatan semula ,-5+... "rg pelarian
/emb"ja melalui penubu$an 0nited Nati"ns 1ransiti"nal Aut$"rity in 'amb"dia 20N1A'3
8.4.1.2.6 PENYERTAAN DALAM PBB
(empengaru$i negara lain unt# menjadi angg"ta P!! demi #epentingan bersama.
't$: 4epun % 4erman mempunyai perlembagan yg $alang peng$ataran tentera #e luar
negara. 5lps 4epun % 4erman mengangg"tai P!! 2masing2 pd 1*56 % 1*-,3+ #edua7dua
bua$ negara tl$ meminda perlembagaan % mula menyertai misi pengaman di ba8a$ panji
P!!.
8.4.1.2.7 PERJUANGAN HAK ASASI
Pengabaian $a# asasi merang#umi dis#riminasi #aum+ dis#riminasi tr$dp 8anita+
penderaan % pen)abulan $a# asasi #ana#2.
(endapat $alangan #erana $a# asasi manusia dianggap sbgai $a# % $al7e$8al negara
ber#enaan. (isalnya+ 8alaupun Perisyti$aran 9a# Asasi (anusia 5ejagat diterima pd 1*48 di
Paris+ namun bny# negara mengata#an pia8aiannya : mempunyai #uasa undang2 ter$dp
mere#a.
Pen)apaian P!! dr segi perjuangan $a# asasi:
" Perlanti#an 5uru$anjaya 1inggi bg 9a# Asasi (anusia Pertubu$an !angsa2 !ersatu pd
ta$un 1**4.
" /ejayaan Persidangan 9a# Asasi (anusia di ;ienna 2Ausria3 pd t$n 1**, dlm mengenal
pasti $a# asasi manusia yg $arus dperjuang#an pd masa dpn. 't$: $a# asasi manusia tl$
diperjuang#an dlm s#"p yg lb$ luas di /emb"ja+ 9aiti % R8anda.
8.4.1.3 SEBAB PBB GAGAL MENJALANKAN TUGAS & PERANANNYA
8.4.1.3.1 KUASA VETO
<mili#i !ritain+ '$ina+ Ameri#a 5yari#at+ Rusia % Peran)is.
Negara2 ini mempunyai #uasa mutla# unt# terima=t"la# #eputusan2 yg dibuat (ajlis
/eselamatan P!!. (elalui #uasa pembatal ini+ negara2 tersebut bl$ mengetepi#an #riti#an+
res"lusi serta )adangan negara2 angg"ta dlm (ajlis Per$impunan Agung P!!.
(ajlis /eselamatan sbgi bdn yg plg ber#uasa dlm urus#an s"al #eselamatan %
#eamanan dunia sering diguna#a "le$ #uasa besar ut# te#an negara >musu$?. Negara Asia+
Ameri#a Latin % A&ri#a yg me8a#ili maj"riti pendudu# dunia se"la$7"la$ tiada $a# dlm
P!!.
'$ina sentiasa memen)il#an diri drpd angg"ta lain dlm memutus#an beberapa per#ara.
<lm beberapa $al '$ina terpa#sa mematu$i #uputusan #uasa besar lain dlm P!!.
Penggunaan #uasa @et" dpt dili$at dlm $al beri#ut:
1. 05 batal#an usul banta$an ter$adap pen)er"b"$an Israel ter$dp Palestin % usul $antar
r"mb"ngan pemer$ati P!! #e !aitulmuAadis unt# siasat pembunu$an yg dila#u#an tr$dp "rg
Palestin. Israel se#utu rapat 05 % !ritain.
2. 05 men"la# persidangan damai terbu#a yg diusul#an 5 negara Arab 0tara ut# bin)ang
isu Perang 1elu# antara 05 % negara2 berse#utu dgn IraA.
,. (ajlis /eselamatan P!! : upaya $alang 05 % se#utunya drpd meng$alang 05 %
se#utunya drpd melan)ar#an serangan darat ter$dp IraA.
4. Rusia perna$ mem@et" #eputusan (ajlis /eselamatan P!! semasa mengutu#
pen)er"b"$an Ind"nesia tr$dp (alaysia.
8.4.1.3.2 SIKAP CAMPUR TANGAN KUASA BESAR UNTK KEPENTINGAN
SENDIRI.
/einginan #uasa besar ut# )ampur tangan dlm $al e$8al negara #e)il % lema$
menyebab#an P!! diperalat "le$ negara2 tertentu unt# men)apai #epentingan p"liti#
masing2.
't$ peristi8a:
1. Pen)er"b"$an Rusia ter$adap '$e)$nya.
2. Pen)er"b"$an !ritain ter$adap Pulau Bal#land.
,. Pen)er"b"$an Rusia ter$adap A&g$anistan.
4. Pen)er"b"$an = serangan mengejut 05 ter$adap Libya 21*8-3
8.4.1.3.3 MASALAH KEANGAN PBB
Perlu#an sumber #e8angan yg besar ut# la#sana#an pelbagai "perasi.
(enga#ibat#an P!! menanggung beban $utang yg tinggi.
8.4.1.3.4 SYARAT PEMBAYARAN HUTANG YG KETAT.
5yarat yg di#ena#an "le$ P!! membeban#an negara2 yg ber$utang.
Negara yg ber$utang terdiri drpd Negara <unia /e7, yg mis#in. Pendapatan negara
terbabit terpa#sa diguna#an unt# bayar $utang. CRa#yat terabai.
1abungan /e8angan Antarabangsa 2I(B3+ sala$ 1 agensi P!! mengena#an syarat2
pembayaran yg #etat ats pa#ej bantuan #e8angan yg diberi#an #pd negara lain. 't$nya:
1$ailand yg menerima bantuan #e8angan I(B semasa #ega8atan e#"n"mi di negara tersebut
pd le8at ta$un1**.7an terpa#sa menutup beberapa ban# tempatan a#ibat masala$ #e8angan
yg teru#.
8.4.1.3.! PERSAINGAN SENJATA ANTARA KUASA BESAR.
P!! D $lg #uasa besar ut# ting#at#an #eupayaan tentera % senjata.
't$: perlumbaan senjata antara 05 % Rusia
8.4.1.3.6 KELEMAHAN PASUKAN TENTERA PENGAMAN PBB.
<i$ntr Negara2 berse#utu yg di#etuai 05. (enyebab#an tenteraan pengaman
bertinda# mengi#ut #epentingan 05.
/elema$an ini tela$ menimbul#an situasi yg beri#ut:
1. 1inda#an Ealim Israel tr$dp Palestin berterusan berde#ad7de#ad.
2. Pembunu$an ra#yat !"snia79erEeg"@ina "le$ pengganas 5erbia lama berterusan
8alaupun pasu#an tentera pengaman P!! tela$ di#era$ #e Negara tersebut. P!! terlalu
berlembut dgn si#ap pengganas 5erbia yg se)ara terang7terangan mena&i#an dem"#rasi di
!"snia.
8.4.1.3.7 KETIADAAN KATA SEPAKAT
Angg"ta (ajlis /eselamatan P!! gagal men)apai #ata sepa#at. /eputusan su#ar
di)apai #erana terlalu bny# peristi8a yg berla#u pd 8a#tu yg sama.
/e#urangan sumber #e8angan #rn bny# Negara : bayar yuran.
/etiadaan #ata sepa#at dpt dili$at dlm situasi beri#ut:
Penggunaan #aeda$ #etenteraan ut# $alang pen)er"b"$ 5erbia #e atas !"snia7
9erEeg"@ina D mendapat #eputusan sepa#at.
5emasa #ebuluran berla#u d 5"malia+ pen)er"b"$an 5erbia #e ats !"snia+ isu Palestin
% gen)atan senjata di /emb"ja turut berla#u pd masa yg sama. 1umpuan P!! diagi$#an #pd
pelbagai #emelut s"sial+ e#"n"mi % p"liti#.
8.4.1.3.8 KEANGKUHAN NEGARA PENCEROBOH
/eang#u$an % #edegilan negara pen)er"b"$an sendiri % pen)abulan negara2 yg
didamai#an menyebab#an res"lusi P!! : dii#uti.
't$ #eang#u$an negara pen)er"b"$:
1. Pen)er"b"$an Israel ter$dp semenanjung FaEa+ !u#it F"lan % 1ebing !arat.
2. Pen)er"b"$an 5erbia ter$adap !"snia79erEeg"@ina.
,. 0sa$a P!! di /emb"ja ut# gen)atan senjata tl$ di)abuli pua# /$mer r"uge.
8.4.1.3." PENINDASAN NEGARA#NEGARA MEMBANGUN.$
%&'()*+)' ), -)- 8. /)0)1 23)1 ,)2)40+) %)15 II
KERJASAMA EKONOMI
!ermula slps Perjanjian Persa$abatan % /erjasama 21reaty "& Amity and '""perati"n3
Pengisyti$aran Pa#atan A5EAN 2 <e)larati"n "& A5EAN '"n)"rd 3 ditandatangani pd 1*-6
!ali semasa (ersyuarat /etua2 A5EAN pertama.
Antara #erjasama e#"n"mi negara2 A5EAN:
1. (ela#sana pr"je#2 perindustrian seperti:
a. Pr"je# !aja 0rea A5EAN di Ind"nesia.
b. Pr"je# !aja 0rea A5EAN di (alaysia.
). Pr"je# Babri#asi 1embaga A5EAN di Bilipina.
d. Pr"je# ;a#sin 9epatitis ! A5EAN di 5ingapura.
e. Pr"je# Faram !atuan7Abu 5"da A5EAN di 1$ailand.
2. (engada#an usa$a sama perindustrian A5EAN.
,. (engada#an 5#im Peleng#apan Perindusrtrian A5EAN misalnya dlm bidang
aut"m"ti&.
4. (e8ujud#an Peraturan Perdagangan Istime8a 1*-- unt# ting#at#an perdagangan
antara negara angg"ta. /eistime8aan termasu# #"ntra# #uantiti jang#a panjang+ per"le$an
istime8a "le$ entiti #erajaan+ pel"nggaran lang#$2 bu#an tari& % perluasan tari& istime8a.
5. (engada#an #erjasama dlm se)t"r #e8angan:
a. (ajlis Perban#an A5EAN 2A5EAN !an#ing '"un)il3 tl$ ditubu$#an unt# selaras#an
#egiatan ban#2 perdagangan di rantau A5EAN.
b. 5yari#at /e8angan A5EAN ditubu$#an ut# memberi#an #emuda$an #e8angan #pd
negara2 terlibat dlm pr"je#2 usa$a sama A5EAN.
6. (engada#an #erjasama dlm bdg #"muni#asi:
a. Pemasangan #abel laut A5EAN unt# meng$ubung#an semua Negara angg"ta.
b. (engasas#an 5#im Pertu#aran !erita 1ele@isyen.
). (engi#tira& lesen pemandu di rantau A5EAN.
-. (engada#an #erjasama dlm se#t"r ma#anan % pertanian:
a. Penubu$an Pusat Peran)angan Pembangunan Pertanian A5EAN sbgai ban# data =
pusat ma#lumat mengenai masala$ pertanian.
b. Penubu$an Plant Guarantine 1raining 'entre and Institude di 5erdang.
). Penubu$an A5EAN 'entre "& <e@el"pment "& Agri)ultural '""perati@e di Ind"nesia.
8. (engada#an dial"g dgn negara2 maju.
*. (e8ujud#an /8sn Pertumbu$an 5egi 1iga yg menggala##an pembangunan dlm bdg
perdagangan+ pelan)"ngan+ pengang#utan+dan per$ubungan sprti:
a. I(17F1 2Pertumbu$an 5egi 1iga Ind"nesia7(alaysia71$ailand3.
b. I(57F1 2Pertumbu$an 5egi 1iga Ind"nesia7(alaysia75ingapura3.
). !I(P7EAFA 2 /a8asan Pertumbu$an A5EAN 1imur !runei7Ind"nesia7(alaysia7
Bilipina3.
KERJASAMA SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
1. 1abung /ebudayaan A5EAN di8ujud#an unt# mengerat#an $ubungan antara negara
A5EAN melalui a#ti@iti #ebudayaan. Antara #egiataan yg diada#an iala$ Pesta Bilem
A5EAN+ Pesta Lagu A5EAN % !eng#el Lu#isan dan (uEi# bg #aum belia.
2. Penubu$an (ajlis !a$asa !runei <arussalam7Ind"nesia7(alaysia 2(A!!I(3.
a. <itubu$#an pd 4 N"@ 1*85 bg mengganti#an (ajlis !a$asa Ind"nesia7
(alaysia2(!I(3 yg ditubu$#an pd 2* <is 1*-2.
b. <iurus#an"le$ urusetia di setiap negara yg bersidang 2 #ali set$n.
). 1ujuan penubu$an:
i. (engembang#an ba$asa melayu.
ii. 1ing#at#an smgt perpaduan antara negara angg"ta.
iii. 1ing#at#an peranan ba$asa melayu.
,. Pembentu#an Pertubu$an (enteri7(enteri Pendidi#an Asia 1enggara25EA(EH3
a. (enggala#an #erjasama dlm bdg ilmu pengeta$uan.
b. (enganjur#an pr"je#:
i. Pusat /ajian !a$asa Inggeris di 5ingapura2REL'3
ii. Pusat Pemba$aruan % 1e#n"l"gi di
Bilipina2INNH1E'93.
iii. Pusat Pendidi#an 5erantau bg Pendidi#an 5ains %
(atemati#2RE'5A(3 di Pulau Pinang3.
8.3.4 CABARAN ASEAN
8.3.4.1 CABARAN EKONOMI
Pengurangan permintaan pasaran dunia ter$addap sumber ba$an utama sprti biji$
tima$ % geta$ asli negara2 A5EAN tl$ bantut#an pertumbu$an e#"n"mi.
(emberi per$atian #pd se#t"r per#ilangan % per#$idmatan.
Negara maju mempunyai #elebi$an e#"n"mi dlm segi #"s pengeluaran % #e)anggi$an
te#n"l"gi.
Pengeluaran % pemasaran pr"du# yg sama menyebab#an persaingan yg sengit antara
negara angg"ta % antara negara angg"ta dgn negara maju.
Pergantungan #pd negara maju masi$ berlarutan.
/erjasama e#"n"mi terbatas #rna #etida#stabilan p"liti# yg dialami negara2 A5EAN
tertentu.
Ind"nesia % 1$ailand dibebani "le$ $utang luar negara.
Ada negara angg"ta yg la#sana#n pr"je# demi #epentingan sendiri b#n #epentingan
serantau.
<asar pelindungan perdagangan yg dila#sana#an "le$ negara maju turut
membantut#an pertumbu$an e#"n"mi A5EAN.
8.3.4.2 CABARAN SOSIAL
Negara A5EAN $adapi )abaran besar ut# menge#al#an tara& $idup = #ualiti $idup
ra#yatnya.
Pr"ses pembandaran yg pesat % #adar pengangguran yg #ian mening#at menjejas#an
usa$a mening#at#an tara& $idup pendudu# di negara2 A5EAN.
8.3.4.3 CABARAN POLITIK
Peruba$an #epimpinan d sesetenga$ Negara A5EAN sprt (alaysia % 5ingapura
Per)ubaan rampasan #uasa = #eganasan di Bilipina % Ind"nesia.
1untutan #uasa di 8ilaya$2 seperti di 1$ailand % Bilipina.
Negara A5EAN terpa#sa mengena#an se#atan ter$adap #ebebasan berp"liti# di negara
masing2.
8.4 MALAYSIA & BADAN ANTARABANGSA.
8.4.1 PERTUBUHAN BANGSA#BANGSA BERSATU.
<itubu$#an slps perang dunia #e72 224 H#t 1*453
Ibu pejabat di Ne8 I"r#+ Ameri#a 5yari#at.
1erdiri drpd beberapa (ajlis % mempunyai &ungsi sendiri
(A4LI5 B0NF5I
(ajlis Per$impunan ag"ng
7 memba$as#an segala per#ara yg ber#aitan dgn e#"n"mi+ s"sial % p"liti# dunia.
71an 5ri RaEali Ismail perna$ dipili$ mendudu#i #erusi presiden bg sesi #e751 21**63
(ajlis /eselamatan
7#e#al#an #eselamtan dunia
7$enti#an pen)er"b"$an sebua$ negara ter$dp negara lain
7(alaysia perna$ menjadi a$li pd ta$un 1*65+ 1*88+ % 2...
(ajlis Peramana$an
7meyedia#an negara2 belum merde#a yg tela$ diamana$#an #pdnya unt# membentu#
#erajaan sendiri
(ajlis E#"n"mi % 5"sial
7#aji % selesai#an masala$ e#"n"mi % s"sial
(a$#ama$ /eadilan Antarabangsa
7 mengadili #esala$an yg melanggar undang2 antarabangsa % $a# asasi manusia.
7berjaya selesai#an msl$ pertindi$an sempada antara (alaysia dgn Ind"nesia ber$ubung P.
5ipadan % P. Ligitan dgn jayanya.
5e#retariat 24abatan 0rusetia3
7menjalan#an tugas pentadbiran
8.4.1.1 MATLAMAT PB
/a8al #eamanan % #eseja$teraan bersama dunia.
Jujud#an #erjasama % perpaduan berbentu# rundingan % perbin)ang antara negara di
dunia bg men)apai #edamaian.
8.4.1.2 PENCAPAIAN PBB
8.4.1.2.1 /EA(ANAN
4aga #eamanan menerusi pendamaian 2usa$a #urang#an peperangan3
(engguna#an se#atan e#"n"mi % perundingan dipl"mati# unt# selesai#an #"n&li#
sesama negara.
9antar pasu#an pengaman #e negara2 berperang bg selamat#an mangsa2 peperangan+
misalnya semasa Perang 1elu# antara IraA dgn /u8ait 21**.3 % #risis di '"ng" 21*6.3.
(alaysia turut $ntr angg"ta tentera unt# sertai misi pengaman di ba8a$ panji P!!+
misalnya #e '"ng"+ 5"malia+ IraA % !"snia.
8.4.1.2.2 /E!A4I/AN
5entiasa beri bantuan #pd mangsa peperangan. Antara agensi yg pe#a a#an isu
#esengsaraan manusia iala$ BAH+ 0NI'EB % J9H.
!antuan yg diberi#an dlm bentu# 8ang+ma#anan+ per#$idmatan #ebaji#an.
P!! terlibat sepenu$nya dlm #egiatan #emanusiaan di 5"malia yg dilanda #emelut
p"liti# pd ta$un 1**.7an.
8.4.1.2., PER5EN4A1AAN
(enge)am per#embangan persenjataan. (enga8al per#embangan senjata m"den
seperti senjata nu#lear % senjata #imia.
5umbangan P!! dr aspe# persenjataan:
i. !erjaya mempengaru$i 5"@iet 0ni"n % Ameri#a 5yari#at mengundur#an peluru
berpandu masing2 semasa #risis di 'uba.
ii. !erjaya mempengaru$i pi$a#2 yg terlibat dlm peperangan Iran7IraA men)apai
persetujuan gen)atan senjata.
iii. (engugut unt# mengena#an se#atan e#"n"mi % ber$enti#an bantuan #8angan #pd
Pa#istan #rna menjalan#an ujian b"m nu#lear semasa perseng#etaan antara India % Pa#istan
unt# merebut 8ilaya$ /as$mir.
8.4.1.2.4 PERE!01AN P0LA0
Isu tuntutan /epulauan 5pratly "le$ '$ina 1ai8an+ ;ietnam+ !runei % (alaysia yg
diper)ayai #aya dgn gas asli % minya#.
Lang#a$ yg diambil P!! unt# selesai#an masala$ tersebut adl$ dgn mela#sana#an
0ndang7undang Laut yg dilulus#an "le$ (ajlis Per$impunan Agung pd N"@ember 1**4.
%&'()*+)' ), -)- 8. /)0)1 23)1 ,)2)40+) %)15 I
BAB 8 DASAR LUAR MALAYSIA
8.1 6AKTOR PENENTUAN DASAR LUAR
(eliputi #e$arm"nian+ $ubungan p"liti# % #erjasama e#"n"mi antara (alaysia dgn
dunia luar.
<iba$agi#an #pd 4:
" Ba#t"r dalaman.
" Ba)t"r luaran
" Ba)t"r sejara$ % budaya.
" Ba)t"r #epimpinan.
8.1.1 BA/1HRR <ALA(AN
/epentingan #eselamatan+ iaitu mengela##an sebarang an)aman dr Negara lain.
/edudu#an e#"n"mi+ bergantung pd $ubungan perdagangan antarabangsa yg bai# dgn
semua Negara tanpa mengira ide"l"gy.
/edudu#an ge"strategi):
K 1erleta# di Asia 1enggara yg : mengalami masala$ #etida#stabilan p"liti#.
K 1erleta# di persimpangan dua jln laut antara 1imur dgn !arat y menari# minat #uasa luar
ut# meluas#an pengaru$ masing2.
K (engutama#an $ubungan yg bai# dgn negara2 Asia 1enggara melalui A5EAN agar :
timbul sbrg an)aman drpd mana2 negara.
8.1.2 BA/1HR L0ARAN
(alaysia merupa#an peny"#"ng #uat Piagam Pertubu$an !angsa7!angsa !ersatu
2P!!3 % sentiasa mematu$i ara$an dlm $al beri#ut:
K (elindungi negara2 #e)il.
K (elindungi $a# asasi manusia.
K (emeli$ara #eamanan.
K (enega##an #eadilan % #e8iba8aan undang2.
K (enggala##an per#embangan e#"n"mi % s")ial.
(alaysia mengamal#an dasar ber#e)uali+ iaitu:
K (engada#an $ubungan yg bai# dgn semua Negara tanpa mengira ide"l"gy.
K (enjadi angg"ta dan meny"#"ng segala usa$a Pergera#an Negara7negara !er#e)uali
2NA(3.
8.1., BA/1HR 5E4ARA9 % !0<AIA
(alaysia merupa#an be#as jaja$an !ritis$:
" (enjadi angg"ta /"man8el % s"#"ng segala usa$anya.
" (enerus#an $ubungan bai# dgn !ritain.
(alaysia amat meniti#berat#an perpaduan Islam:
" (eniti#berat#an $ubungan bai# dgn negara2 Islam.
" (enyertai % meny"#"ng usa$a Pertubu$an Persidangan Negara7negara Islam 2HI'3.
" (eny"#"ng pr"je#2 tertentu sprti !an# Pembangunan Islam.
" (enjadi a$li /umpulan Lapan Negara2 (embangun 2<83.
8.1.4 BA/1HR /EPI(PINAN
P(71+ 1un#u Abdul Ra$man 21*5-71*-13 bergantung pd !arat dr segi perdagangan %
#etenteraan serta mengamal#an dasar pr"7!arat dan anti#"munis.
P(72+ 1un Abdul RaEa# 21*-171*-63 mengamal#an dasar ber#e)uali % mengada#an
$ubungan dipl"mati) dgn negara2 #"munis.
P(7,+ 1un 9ussein Hnn 21*--71*813 mengutama#an #erjasama serantau % memupu#
persa$abatan dgn negara2 Islam.
P(74+ 1un <r. (a$at$ir ("$amad 21*8172..,3 berusa$a mengurang#an
pergantungan yg tinggi #pd !arat+ berdi#ari dlm semua aspe#+ memberi#an #eutamaan yg
lebi$ #pd $ubungan e#"n"mi+ % mementing#an #erjasama dgn 5elatan75elatan 2$ubungan
e#"n"mi dgn negara2 #e)il3.
P(75+ 1un Abdulla$ A$mad !ada8i22..,72..*3 mementing#an #eselamatan dlm
negara % menerus#an #erjasama dgn A5EAN.
P(76+ <atu# 5eri ("$d. Najib 1un RaEa# mementing#an #eamanan % #eseja$teraan
ra#yat pd pering#at gl"bal.
8.2 PER/E(!ANFAN <A5ARL0AR (ENFI/01 ERA /EPI(PINAN /ERA4AAN.
8.2.1 ERA /EPI(PINAN 10N/0 A!<0L RA9(AN P01RA AL79A4
<apat#an bantuan !ritis$ unt# selesai#an #"n&li# p"liti# (alaysia sprti isu
pembentu#an (alaysia+ 1untutan Bilipina #e atas 5aba$ dll.
Amal#an dasar perdagangan bebas % terbu#a #$usus dgn negara2 barat.
(enandatangani Perjanjian Perta$anan Angl"7(alaya2A(<A3 dgn !ritis$.
Pene#anan #pd #erjasama serantau melalui penubu$an Pertubu$an Negara7Negara
Asia 1enggara 2A5EAN3 pd ta$un 1*6-.
8.2.2 ERA /EPI(PINAN 10N A!<0L RALA/ 9055EIN
Amal#an dasar ber#e)uali slps 1*-..
(ene#an#an #eperluan (alaysia sbgai sebua$ negara merde#a unt# bebas dr
penguasaan !arat.
A#an men"la# segala d"#trin #"munisme yg : sesuai+ masi$ #e#al#an $ubungan
dipl"mati# dgn negara2 #"munis.
Perluas $ubungan dipl"mati# dgn dunia luar sprti A&ri#a % Asia2termasu# '$ina3+
Ameri#a Latin+ Pasi&i# 5elatan % 1imur 1enga$.
5"#"ng #"nsep L"n Aman+ !ebas % !er#e)uali 2LHPBAN3 2 1*-13.
8.2., ERA /EPI(PINAN 10N 9055EIN HNN
(emain#an peranan penting dlm penubu$an A5EAN.
5elesai#an masala$ /emb"ja 2/ampu)$ea3 slrs dgn matlamat A5EAN.
(empererat $ubungan antara (alaysia dgn '$ina.
8.2.4 ERA /EPI(PINAN 10N <R. (A9A19IR (H9A(A<.
<asar luar (alaysia beruba$ b8$ #epimpinan beliau.
Per#enal#an <asar Pandang #e 1imur21*8,3 yg melibat#an peng$antaran #a#itangan
a8am unt# menjalani lati$an pengurusan se#t"r a8am % s8asta di 4epun % /"rea 5elatan.
(engurang#an pelaburan #e negara !arat.
(emupu# $ubungan % #erjasama serantau serta mene#an#an #erjasama dgn 5elatan7
5elatan+
(enyesuai#an dasar luar dgn trend era gl"balisasi dgn meny"#"ng penubu$an
Perundingan E#"n"mi Asia 1imur 2EAE'3 % #erjasama E#"n"mi Asia Pasi&i# 2APE'3.
1erus memain#an peranan a#ti& dlm NA( % HI'.
8.2.5 ERA /EPI(PINAN 10N A!<0LLA9 A9(A< !A<AJI
<asar luar yg bersi&at ber#e)uali = neutral % : bersi#ap berat sebela$ dlm usa$a
menge#al#an $ubungan mesra dgn semua negara.
<asar luar yg berprinsip+ bebas % pragmati# sbgai usa$a unt# menge#al#an
#epentingan (alaysia di arena antarabangsa.
9ubungan dipl"mati# dgn negara2 lain a#n ditadbir dgn bija#.
Lang#a$ lain yg diambil:
" /u#u$#an #edudu#an e#"n"mi di pasaran dunia menerusi peluasan rang#aian perniagaan.
" 1erus membantu unt# selesai#an #risis di pering#at antarabangsa.
" (emba8a #emajuan dn memberi#an dimensi ba$aru #pd "rganisasi antarabangsa sprti
HI'+ NA(+ A5EAN dll.
" (enerus#an dasar yg dipel"p"ri P( #e74.
8.2.6 ERA /EPI(PINAN <A10/ 5ERI (H9< NA4I! 10N A!<0L RALA/.
Lan)ar#an #"nsep 1 (alaysia 2Ra#yat dida$ulu#an+ Per)apaian diutama#an3.
(enerus#an Perjanjian Perdagangan !ebas antara negara2 A5EAN dgn negara2 maju
sprti '$ina+ 4epun+ /"rea 5elatan agar meman&aat#an &aeda$ "ptimum unt# pembangunan
negara.
!eberapa isu penting bg $ubungan (alaysia dgn negara2 A5EAN juga diberi#an
per$atian. 5prti isu pengganas+ perta$anan serantau+ e#"n"mi.
Isu (alaysia % Fl"bal juga diberi &"#us. 1inda#an se)ara #"le#ti& perlu dila#u#an
"le$ semua negara angg"ta P!! demi #eamanan sejagat.
1etap mengamal#an <asar Luar !er#e)uali.
8., (ALAI5IA % 90!0NFAN 5ERAN1A0 2A5EAN3.
8.,.1 /EANFFH1AAN A5EAN
<itubu$#an di !ang#"#+ 1$ailand 28 Hg"s 1*6-3 melalui <e#larasi !ang#"#.
1erdiri drpd (alaysia+ Ind"nesia+ Bilipina+ 5ingapura % 1$ailand. !runei 2 - 4anuari
1*843+ ;ietnam21**53+ (yammar % La"s 21**-3+ /emb"ja21***3.
8.,.2 (A1LA(A1 A5EAN
Per)epat pertumbu$an e#"n"mi+ budaya+ #emajuan s"sial % pembangunan
#ebudayaan di rantau Asia 1enggara.
(enggala##an #eamanan % #estabilan p"liti# dgn mematu$i prinsip Piagam P!!.
(enggala##an #erjasama % bantuan antara satu sama lain.
(ening#at#an tara& $idup ra#yat negara angg"ta melalui #erjasama dlm se#t"r
pertanian dan perdagangan.
Erat#an $ubungan dgn pertubu$an serantau % antarabangsa lain.
8.,., !EN10/ /ER4A5A(A
/ER4A5A(A PHLI1I/
/"nsep LHPBAN di8ujud#an melalui <e#larasi /uala Lumpur 22- N"@ember 1*-13.
(atlamat penubu$an LHPBAN:
K Peli$ara #eamanan % #estabilan p"liti# di Asia 1enggara dgn ela##an )ampur tangan luar
sprti Russia+ 05+ '$ina.
K 5edia#an saluran unt# selesai#an perti#aian yg berla#u di Asia 1enggara se)ara aman b#n
)ara #e#erasan.
K (engela##an terlibat dlm perti#aian antara #uasa besar.
K !eri peluang #pd negara angg"ta unt# tentu#an nasib sendiri.
L"n !ebas 5enjata Nu#lear 25EANJBL3 dibentu# pd 16 <isember 1*8- unt#
memasti#an #8sn A5EAN bebas drpd an)aman senjata Nu#lear.
A5EAN amal#an pendirian bersama dlm isu p"liti# sprti pen)er"b"$an ;ietnam d
/emb"ja+ iaitu tentera ;ietnam $arus berundur dr /emb"ja % ra#yatnya diberi peluang ut#
menentu#an nasib negara mere#a sendiri.