Anda di halaman 1dari 20

HBHE 3203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


JANUARI 2014
HBHE 3203
KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN
NAMA :SITI LORENA BINTI EDMUND
NO. KAD PENGENALAN : 720917125282
NO. TELEFON : 019808921
E!MEL : "#$#%&'()*(+,-)+./*0&&.1&,
NAMA TOTUR : AMDI BIN
PUSAT PEMBELAJARAN : OUM TA2AU

0


HBHE 3203
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1


HBHE 3203
P()3()*%*)
Air merupakan sumber penting dalam kehidupan manusia dan menyokong kepada sistem
kehidupan global. Sumber air yang boleh diperoleh untuk kegunaan manusia dan alam
sekitar merangkumi sungai, tasik, air bawah tanah, air laut dan sumber air lain. Di
Malaysia, 97.0 peratus bekalan air adalah daripada air permukaan manakala selebihnya
daripada air bawah tanah. Air diperlukan untuk menjalankan aktiiti harian seperti
pertanian, perikanan, perindustrian, pengangkuatan dan sebagainya. !amun, air semakin
hari semakian ter"emar lantaran sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak. Sejak
akhir#akhir air kian dian"am oleh pen"emaran dan kebanyakan kualiti air sungai di
Malaysia pada masa ini diragui tentang keselamatan penggunaannya.
$en"emaran air telah dide%inisikan oleh &!'S() sebagai satu pelemahan %ungsi
air yang akan meninggalkan kesan terhadap penggunaannya. *anya melibatkan sebarang
perubahan langsung atau tidak langsung kepada si%at#si%at %i+ikal, haba, biologi, atau
mana#mana bahagian alam sekitar yang melepaskan, mengeluarkan, atau meletakkan
buangan sehingga menjejaskan kegunaannya. $erubahan ini akan menyebabkan suatu
keadaan merbahaya dan memudaratkan kesihatan, keselamatan dan kebajikan pihak
awam atau kehidupan lain seperti burung, hidupan liar, ikan dan hidupan akuatik serta
tumbuh#tumbuhan air.
1.0 P()1(,*'*) A#' +# M*%*/"#* +*'# T*0-) 2008 H#)33* 2013
$en"emaran air merupakan suatu %enomena yang sudah sebati dengan penduduk di bumi
terutama sekali di Malaysia. Menurut jabatan alam sekitar, sumber air ter"emar
disebabkan perubahan se"ara langsung atau sebaliknya dalam kandungan air yang
disebabkan oleh kegiatan manusia dan menyebabkan sumber air tidak sesuai digunakan
untuk kegunaan harian.
,


HBHE 3203
1.1 S$*$-" P()1(,*'*) A#' T*"#4 5B*4$('#* E!6&%#7
$ada - Disember ,010, keratan akhbar tempatan yang telah melaporkan tetang keadaan
air di .asik /enyir yang telah ter"emar akibat bakteria '#"oli. *a dikatakan sebagai suatu
tahap yang membimbangkan. *ni adalah kerana terdapat pembuangan sisa kumbahan dan
air buangan oleh pengusaha bot di kawasan tasik itu.
Sampel air di sekitar kawasan tasik itu telah di ambil dan di dapati tahap
pen"emaran '#"oli adalah diantara , hingga 9,0 M$!0100ml. .ahap kebersihan air ini
membuktikan bahawa ianya jauh di bawah tahap maksimum kesesuaian sumber air
mentah berdasarkan garis panduan $ertubuhan /esihatan Sedunia 123)4 iaitu
5,000M$!0100ml. /ajian ini mendapati bahawa keadaan air di .asik /enyir ini masih
berada pada tahap air mentah lagi. 13j. Mohd. *smail, ,0104.
1.2 S$*$-" K-*%#$# A#' S-)3*# 5A,,&)#*4*% N#$'&3()7

Ammoniakal !itrogen 1!36#!4 adalah komponen nitrogen yang digunakan sebagai
penunjuk untuk menentukan pen"emaran oleh kumbahan. *a terhasil daripada aktiiti
mikrobiologi dan biasanya wujud di dalam air permukaan dan air bawah tanah. Sumber
utama bagi bahan pen"emar !36#! adalah kumbahan domestik dan ladang ternakan.

$eratusan lembangan sungai bersih daripada !36#! menurun kepada ,5.0
peratus pada ,01, berbanding ,9.6 peratus pada ,011. $enurunan peratusan lembangan
sungai bersih se"ara tidak langsung meningkatkan peratusan bagi lembangan sungai yang
sederhana ter"emar 177.984 dan lembangan sungai yang ter"emar 1,7.184 pada ,01,.
6


HBHE 3203
Status kualiti air sungai berdasarkan pen"emar Ammoniakal !itrogen,
Malaysia, ,00-#,01, Sumber 9 :abatan Alam Sekitar

1.3 S$*$-" K-*%#$# A#' S-)3*# 5 P(8(9*% T('*,8*# 7

$epejal .erampai berpun"a daripada hakisan tanah dan mendapan daripada pembangunan
kawasan tanah tinggi dan pembukaan tanah untuk pembalakan dan perlombongan. *a
akan mengakibatkan peningkatan pepejal terampai dan perubahan kepada kualiti air di
dalam lembangan sungai.
$ada ,01,, peratusan lembangan sungai yang bersih meningkat kepada ;-.;
peratus berbanding 5;.7 peratus pada ,011. $eratusan lembangan sungai yang sederhana
ter"emar meningkat kepada ,0.0 peratus manakala lembangan sungai ter"emar menurun
kepada 11.7 peratus berbanding ,5.0 peratus pada ,011.
7


HBHE 3203Status kualiti air sungai berdasarkan pen"emar $epejal .erampai, Malaysia,
,00-#,01, Sumber9 :abatan Alam Sekitar
1.4 P()1(,*'*) A#' S-)3*# 5 A,,&)#* 7
$eningkatan paras ammonia di Sungai <angat menyebabkan <oji $enapisan Air 1<$A4
=atu 11 (heras terpaksa menghentikan operasi pada ,- :anuari ,017. Diikuti <$A =ukit
.ampoi pada ,9 :anuari ,017 mengakibatkan gangguan bekalan air di beberapa kawasan
di Selangor dan /uala <umpur.
Dalam satu kenyataan media, $engarah <embaga &rus Air Selangor 1<uas4, Md
/hairi Selamat berkata, kadar ba"aan pen"emaran ammonia di Sungai <angat didapati
melebihi 1.5 mg0l yang melebihi piawaian air minum yang ditetapkan /ementerian
/esihatan Malaysia 1//M4.
5


HBHE 3203
2.0 P-)1* : P-)1* P()1(,*'*) A#'
$en"emaran air merupakan suatu isu yang amat mendesak kerana kualiti air khusunya
sungai#sungai di Malaysia semakin teran"am dengan pen"emaran. =erikut adalah pun"a#
pun"a yang telah dikenal pasti penyumbang terhadap peningkatan pen"emaran air.
2.1 P(,;-*)3*) S*,8*0 S*'*8
$un"a utama pen"emaran air ialah pembuangan sampah dari kawasan perumahan di
sepanjang sungai, tepi tasik dan laut. $enduduk membuang najis manusia dan najis
binatang ternakan seperti ayam, babi, lembu dan lain#lain ke dalam sungai. $embuangan
bahan buangan se"ara tidak terkawal akan menyebabkan si%at air berubah dan seterusnya
membawa kepada pen"emaran. Sebagai "ontoh Sungai Semenyih pernah di"emari
dengan puluhan ladang babi pada tahun 19-0#an dan sebanyak enam tan sampah berjaya
dipungut di sepanjang Sungai <imbong sempena $rogram $embersihan Sungai /awasan
/emaman 1,, !o ,016, =ernama4
$embuangan sampah sarap dari kawasan perumahan
;


HBHE 3203
2.2 P(,;-*)3*) S#"* T&4"#4 +*'# K*<*"*) P('#)+-"$'#*)
Selain itu, sikap segelintir pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab membuang
sisa toksik ke dalam sungai atau laut juga mendorong kepada pen"emaran air.
$embuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan. Masalah
timbul apabila "e"air kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan
mengandungi bahan toksik yang men"emarkan air sungai. (ontohya $emandangan dari
udara yang bertempat di Sungai :uru yang terletak di Seberang $erai, $ulau $inang telah
menunjukkan warna air yang berwarna hitam pekat apabila sampai ke laut.
$en"emaran sungai akibat pembuangan sisa toksik dari kawasan perindustrian
2.3 T-,8*0*) M#)/*4
.umpahan minyak yang berlaku disebabkan oleh pelanggaran kapal turut mendorong
kepada pen"emaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebo"oran tangki minyak
akan menutupi lapisan air dan menyebabkan belakunya pen"emaran laut. (ontohnya
pelanggaran kapal M> 2aily dengan kapal tangki M. =unga 6 yang membawa ;1 -5-
tan metrik minyak mentah telah menyebabkan berlakunya pertumpahan minyak
berhampiran .anjung Ayam.
7


HBHE 3203
$ertumpahan minyak juga akan membawa kesan yang memberangsangkan
kepada rangkaian makanan hidupan laut. M*nyak yang terapung di atas permukaan air
laut akan men"emarkan plankton. *kan#ikan ke"il akan memakan plankton dan se"ara
tidak langsung, ia juga akan termakan minyak yang tertumpah. *kan#ikan besar dan
manusia yang memakan ikan#ikan ini akan termakan minyak juga.
$en"emaran laut akibat tumpahan minyak
2.4 A4$#=#$# P(,;*)3-)*) T*)*0
Aktiiti pembangunan tanah dan sumber asli melibatkan pembukaan kawasan
penempatan dan pertanian baru, pembalakan, pembinaan in%rastruktur %i+ikal seperti jalan
raya, pembangunan bandar dan pembinaan projek#projek %i+ikal seperti perumahan dan
perindustrian. Semua aktiiti ini menimbulkan masalah hakisan tanah yang men"emar air
sungai dari segi kandungan bahan terampai, warna, kekeruhan, bahan organik dan
masalah pemendapan sungai.
Aktiiti pembangunan tanah membantu menyumbang ke arah pen"emaran air
kerana penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan
seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Mendakan
ini boleh men"etekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku.
-


HBHE 3203
Sungai &lu .elom dipenuhi lumpur akibat daripada hakisan tanah.
3.0 T#)+*4*) K('*9**) -)$-4 ,()3*$*"# +*) M()3(%*4 B('%*4- P()1(,*'*)
A#'
Dalam usaha mengatasi dan menggelak berlakunya pen"emaran air maka langkah#
langkah yang wajar perlu diambil oleh kerajaan agar pun"a#pun"a pen"emaran dapat
dikurangkan. <angkah#langkah yang boleh diambil adalah seperti berikut9#
3.1 K(,8() K("(+*'*)
Media massa dan media elektronik memainkan peranan yang penting untuk
meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan sungai /empen kesedaran
perlu diadakan melalui teleisyen, akhbar dan sebagainya untuk memberi kesedaran
kepada masyarakat tentang kepentingan air dalam kehidupan seharian. Dengan
penganjuran kempen#kempen ini diharap dapat memupuk sikap "intakan alam sekitar.
9


HBHE 3203
3.2 M()3-*$4-*"*4*) U)+*)3!U)+*)3
Selain itu, pihak kerajaan juga bertanggungjawab menguatkuasakan undang#undang.
Manakala, &ndang#undang sedia ada perlu diperketatkan lagi supaya pesalah mendapat
hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. (ontonya, pihak#pihak yang melakukan
kesalahan men"emarkan sungai, sekiranya disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman
di bawah Seksyen ,5 164 Akta /ualiti Alam Sekeliling 1977, iaitu denda tidak lebih
daripada ?M 100,000.00 atau penjara untuk tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau
kedua#duanya sekali.
3.3 P()/(%()3*'**) B('4*%*
$embuangan sampah sarap samada dari kawasan perumahan atau premis#premis
perniagaan terutamanya premis makanan perlu diselenggara dengan sistematik. &ntuk
memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tersumbat maka
penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan sekitar satu atau dua kali sebulan.
Dengan "ara ini, maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekali gus
sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai.
3.4 M()/(+#*4*) T*)34# T*4-)3*) B*<*0 T*)*0 /*)3 D#'*<*$.
Masalah pelepasan air buangan domestik yang dilepaskan terus ke dalam sistem
perparitan boleh diatasi dengan penyediaan tangki takungan bawah tanah. =ahan buangan
dalam tangki takungan akan dirawat menggunakan bioteknologi. $ihak kerajaan
seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan
perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan dapat
dibina agar air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalirkan ke
dalam sistem perparitan.
10


HBHE 3203
P()-$-8
/epentingan penjagaan pen"emaran air dan implikasi atau kesan kepada masyarakat.
@ambar#gambar menarik 1berwarna4 bagi setiap pun"a pen"emaran yang dinyatakan dan
berkaitan dengan pen"emaran air di Malaysia.
Air merupakan salah satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan. Apabila
air ter"emar, kehidupan kita akan dilanda pelbagai masalah dan kualiti hidup kita akan
terjejas. Memastikan sumber air bersih dan bebas dari pen"emaran adalah menjadi
tanggungjawab bersama.
11


HBHE 3203
4.0 P()/*4#$ A4#;*$ D*'#8*+* P()1(,*'*) A#'
$en"emaran air akan memberi kesan kepada kesihatan menusia. Air yang ter"emar
mengandungi bahan kimia seperti sodium, nitrat, merkuri dan sebagainya yang boleh
memudaratkan kesihatan. .erdapat pelbagai penyakit yang berjangkit melalui air
minuman dan air mandian seperti enterik, disentri, salmonela, kolera, "ryptosporidium
dan hepatitis
4.1 P()/*4#$ L(8$&"8#'&"#"
$enyakit berjangkit bawaan haiwan yang boleh menjangkiti manusia disebabkan bakteria
spiro"hete itu berlaku apabila ia terdedah kepada kuman dalam air ter"emar dengan
ken"ing haiwan seperti tikus.*a adalah satu wabak penyakit +oonosis. *n%eksi itu terjadi
apabila seseorang itu terdedah kepada ken"ing haiwan seperti tikus, lembu, kambing,
khin+ir, anjing dan sebagainya yang telah di"emari dengan kuman <eptospira.
@ejala#gejala penyakit ini adalah demam, sakit#sakit badan, sakit kepala, sakit
perut, muntah, "irit#birit dan sakit kuning atau jaundi"e. *a boleh membawa maut di mana
kerana kegagalan buah pinggang, kegagalan hati, pendarahan di paru#paru dan meningitis
atau in%eksi di bahagian otak. *ni adalah peringkat septisemia di mana kegagalan %ungsi
organ dalaman menyebabkan kadar mortaliti atau maut meningkat ke tahap 50 hingga ;0
peratus.

Muntah $erut meragam
1,


HBHE 3203
4.1.1 6*'* R*<*$*) P()/*4#$ L(8$&"8#'&"#"
a. Diagnosis awal untuk mengenal pasti penyakit, jenis rawatan dan ubat yang
sesuai.
b. Mendapat rawatan awal
". ?ehabilitasi atau pemulihan bagi mengurangkan penyakit yang dihidapi.
4.1.2 6*'* M()1(3*0 P()/*4#$ L(8$&"8#'&"#"
a. 3anya gunakan air bersih untuk penyediaan makanan.
b. Minum air yang telah dimasak atau air yang telah dibotolkan.
". @unakan bekalan air yang bersih dan terawat.
4.2 D(,*, K(8#*%-
Demam kepialu adalah disebabkan oleh kuman Salmonella .yphi yang terdapat dalam air
ken"ing dan najis pesakit kepialu. $embawa penyakit kepialu boleh men"emarkan
bekalan air atau makanan. $embawa biasanya adalah indiidu yang mempunyai kuman#
kuman kepialu dalam badan tetapi tidak menunjukkan tanda#tanda demam
kepialu.$esakit akan mengalami sakit kepala yang amat sangat, perut meragam dan sakit.
Selain daripada itu, pesakit akan mengalami demam yang agak tinggi serta
berterusan selama tiga atau empat minggu dan badan ditumbuhi ruam, mengantuk dan
berkemungkinan pesakit tidak sedarkan diri. :ika tidak dirawat pesakit boleh mengalami
pendarahan dan bahagian yang dijangkiti dalam usus boleh pe"ah. $enyakit ini boleh
membawa maut sekiranya merebak ke jantung.
16


HBHE 3203
=akteria Salmonella typhi pendarahan bahagian yang dijangkiti
di dalam ususn pe"ah dan
bo"or
4.2.1 6*'* R*<*$*) D(,*, K(8#*%-
a. Mengambil suntikan aksin..
b. Mendapat rawatan awal
". ?ehabilitasi atau pemulihan bagi mengurangkan penyakit yang dihidapi.
4.2.2 6*'* M()1(3*0 D(,*, K(8#*%-
Demam kepialu dapat di"egah dengan mengamalkan aktiiti pen"egahan seperti berikut 9
a. =asuh tangan dengan menggunakan sabun dan air selepas ke tandas dan juga
sebelum menyediakan makanan.
b. =asuh ulam#ulaman, sayur#sayuran dan buah#buahan dengan air bersih sebelum
dimakan.
". 3anya gunakan air bersih untuk penyediaan makanan.
d. =asuh pinggan mangkuk dengan menggunakan air yang bersih.
e. Minum air yang telah dimasak atau air yang telah dibotolkan.
%. @unakan bekalan air yang bersih dan terawat.
g. Mengambil suntikan aksin yang dapat men"egah penyakit ini.
17


HBHE 3203
4.3 P()/*4#$ T*-) 5K&%('*7
(irit#birit berterusan serta muntah yang teruk. !ajis "air dan berwarna. /ejadian "irit#
birit adalah disebabkab oleh pengeluaran ra"un atau toksin oleh ibro "holera semasa di
usus yang menyebabkan air badan keluar memasuki saluran usus. Selepas beberapa jam,
otot penghidap akan mengalami kekejangan terutama di pergelangan kaki dan perut
kerana kehilangan garam sodium.
$enghidap akan mengalami kejutan dan boleh pengsan. .ekanan darah menurun,
nadi lemah, lidah kering dan mata "engkung di samping masalah membuang air kerana
kehilangan air yang banyak.:ika "irit#birit dan muntah berhenti, tekanan darah akan
meningkat kepada biasa dan penghidap pulih. :ika tidak, suhu badan akan meningkat,
peningkatan suhu badan se"ara mendadak mungkin berlaku dan penghidap akan koma
dan mungkin maut.
=akteria ibrio "holera. Suhu badan yang tinggi
4.3.1 6*'* R*<*$*) P()/*4#$ T*-)
*. R*<*$*) 4(0#%*)3*) ;()+*%#' +*) (%(4$'&%#$.
=endalir Dalam jangkitan taun, pesakit akan diberikan gantian bendalir dan elektrolit
yang hilang. Dalam kes tidak serius, kedua#dua bendalir dan elektrolit diberikan melalui
15


HBHE 3203
saluran mulut sedangkan pemberian se"ara suntikan akan dilakukan ke atas pesakit yang
mengalami muntah#muntah dan "irit#birit yang serius atau dehidrasi ataupun yang
kehilangan air badan sehingga berat badan susut 10 peratus.
;. R*<*$*) -;*$
Selain menggantikan bendalir dan elektrolit badan yang hilang, ubat antibiotik atau
antimikrob diginakan untuk merawat pesakit taun. Antibiotik yang seringkali digunakan
dalam merawat jangkitan ialah kumpulan tetrasiklin sebagai pilihan utama manakala
trimeto%rim#sul%ametokasa+ol, eritromisin, kloram%enikol dan %ura+olidon juga digunakan
sebagai alternati% dalam kes#kes kuman penyakit telah rintang kepada antibiotik pilihan
utama. Dalam kumpulan tetrasiklin, doksisiklin merupakan ubat yang seringkali
digunakan untuk merawat jangkitan taun.
4.3.2 6*'* M()1(3*0 P()/*4#$ T*-)
(ara men"egah penyakit taun adalah dengan mengamalkan "ara seperti berikut 9
a. Minum air yang dimasak. Suhu air mendidih akan membunuh bakteria.
b. @unakan air bersih seperti air paip atau telaga yang dibubuh klorin untuk
kegunaan harian seperti membasuh pinggan mangkuk, makanan segar, meggosok
gigi dan mengambil wuduk.
". Makan makanan panas dan elakkan makanan sejuk seperti ais, aiskrim, air batu
"ampur kerana bakteria taun mudah membiak dalam keadaan sejuk.
d. $astikan persekitaran rumah bersih. Musnahkan semua tempat pembiakan lalat
dan makanan ditutup.
e. Sayuran dan buah#buahan segar hendaklah di"u"i dengan sempurna menggunakan
air bersih.
%. 3endaklah sentiasa men"u"i tangan dengan sabun dan air bersih selepas ke
tandas.
g. :ika ada ahli keluarga telah mendapat taun, pastikan ahli keluarga lain diberitahu
tentang kebersihan semasa buang air besar bagi mengelakkan ahli keluarga lain
daripada dijangkiti penyakit tersebut.
1;


HBHE 3203
h. Dapatkan ubat antibiotik yang diberi oleh pihak hospital atau :abatan /esihatan
untuk dimakan oleh ahli keluarga yang sihat.
P()-$-8
Masalah pen"emaran air telah menyebabkan terjejasnya sumber air yang dibekalkan
kepada pengguna sukar dirawat. Selain menjejaskan sumber air bersih, pen"emaran air
juga telah menimbulkan masalah kesihatan iaitu merebaknya penyakit bawaan air dan
menganggu keselesaan sejagat.
1 ,,5;, $atah $erkataan 4
17


HBHE 3203
RUJUKAN
(arolyn Melissa $ayus. 1,0064. $erundangan Alam Sekitar /awan $en"maran Air Dan
$entadbirannya Di Daerah 3ulu <angant, Selangor. $rojek $enyelidikan Sarjana
$engurusan $ersekitaran, &niersiti /ebangsaan Malaysia, =angi.
(han !gai 2eng1,0064. $engurusan Sumber Air $ada Abad /e#,19*su, (abaran Dan
$rospek. &niersiti Sains Malaysia. $ulau $inang.
(han, !.2. 1,00,4. $embangunan, $embandaran Dan $eningkatan =udaya Dan =en"ana
Air Di Malaysia 9 *su, $engurusan Dan (abaran. $enang9 $enerbitan &niersiti
Sains Malaysia.
3ali+a Abdul ?ahman. 1,0074. Suatu .injauan .erhadap *su $en"emaran Sungai Di
Malaysia. -#9 September ,007, Dibentangkan Di $ersidangan @eogra%i ,007,
Anjuran &niersiti $endidikan Sultan *dris.
:abatan Alam Sekitar !egeri Selangor. 1,0004. <aporan .ahunan :abatan Alam Sekitar
!egeri Selangor .ahun ,000. /uala <umpur. /ementerian Sains, .eknologi Dan
<ama Sekitar.
:amaluddin Md. :ahi. 1,0014. $engurusan Alam Sekitar Di Malaysia9 Dari Sto"kholm /e
?io De :ainero Dan Seterusnya. &niersiti /ebangsaan Malaysia. =angi
Selangor.
1-


HBHE 3203
http900www.statisti"s.go.my0portal0downloadA'nironment0%iles0(ompendiumA,0160(o
mpendiumA)%A'nironmentAStatisti"sAMalaysiaA,016.pd% 1,0 Bebruari ,0174
http900sssums.%iles.wordpress."om0,0070090pen"emaran#marin#di#pantai#timur#
semenanjung#malaysia#persepsi#pengunjung#di#kawasan#pelan"ongan#pantai#
"ahaya
http900www.utusan."om.my0utusan0DalamA!egeri0,0170,0-0dnA1-0$M#arah#siasat#
pen"emaran#Sungai#=atu#BeringghiC&tusan Melayu 1M4 =hd 1,0 Bebruari ,0174
19