Anda di halaman 1dari 5

LEMBAR CATATAN FAKTA

HASIL PENGAMATAN DAN PEMANTAUAN PROSES PEMBELAJARAN


(Mohon diisi dengan tulisan tangan dengan jelas)
Lembar ke-1
Nama Guru yang
dinilai
:
PegID/NUPTK :
Penilai :
Tanggal
pemantauan
:
Kelas/Mata
pelajaran
:
Catatan akta !ebe"#m $en%amatan&
(atatan semua hasil dis!usi/"a"an#ara se$elum dila!u!an pengamatan di dalam
!elas)
Dokumen dan
bahan lain yang
diperiksa:
%
%
%
&'
('
)'
*'
+'
,'
-'
.'
/'
&0'
dst'
Tindak lanjut yang diperlukan:
1em$ar atatan 2a!ta (Manual) &
Lembar ke-'
Nama Guru yang
dinilai
:
PegID/NUPTK :
Penilai :
Tanggal
pemantauan
:
Kelas/Mata
pelajaran
:
Catatan akta !ebe"#m $en%amatan&
(atatan semua hasil dis!usi/"a"an#ara se$elum dila!u!an pengamatan di dalam
!elas)
Dokumen dan
bahan lain yang
diperiksa:
%
%
%
&'
('
)'
*'
+'
,'
-'
.'
/'
&0'
dst'
Tindak lanjut yang diperlukan:
1em$ar atatan 2a!ta (Manual) (
1em$ar atatan 2a!ta (Manual) )
Lembar ke-(
Nama Guru yang
dinilai
:
PegID/NUPTK :
Penilai :
Tanggal
pemantauan
:
Kelas/Mata
pelajaran
:
Catatan akta !ebe"#m $en%amatan&
(atatan semua hasil dis!usi/"a"an#ara se$elum dila!u!an pengamatan di dalam
!elas)
Dokumen dan
bahan lain yang
diperiksa:
%
%
%
&'
('
)'
*'
+'
,'
-'
.'
/'
&0'
dst'
Tindak lanjut yang diperlukan:
1em$ar atatan 2a!ta (Manual) *
1em$ar atatan 2a!ta (Manual) +