Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematik (tingkatan2)


Hari : Khamis
Tarikh : 3 April 2014
Masa : 8.40pagi 9.50pagi (70 minit)
Tingkatan : Tingkatan 2 Bestari
Bilangan Pelajar : 38 orang
Tajuk : Bab 4 Persamaan Linear
Subtopik : 4.2 Pengenalan Persamaan Linear
Isi Kandungan : Antara isi kandungan dalam subtopik ialah :
i. Membincangkan kenapa sebutan dan ungkapan algebra yang diberi adalah linear.
ii. Mengenal Pasti sebutan Linear daripada senarai yang diberi
iii. Memilih persamaan linear daripada senarai yang diberi

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat :
i. Mengenal pasti sebutan algebra linear dan ungkapan algebra linear
ii. Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah persamaan linear atau persamaan linear dalam satu
pembolehubah

Pengetahuan Sedia ada : Ungkapan Algebra
Strategi : Berpusatkan guru dan pelajar, bahan, aktiviti
Kaedah/teknik : Penerangan, perbincangan, soal jawab
BBM : kertas mahjong, pen marker
Nilai murni : fokus, keyakinan diri, keberanian, patuh kepada arahan, berdisiplin
KBKK : Mendefinisi, berfikir untuk menjana idea, mengenalpasti, merumus idea dan
menyelesaikan masalah.

HOM :


AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Langkah/Masa Isi kandungan Aktiviti Catatan

Set Induksi
(5 minit)

Permulaan

Sebutan Algebra
1)Linear
2)Tak Linear

1. Guru memperkenal topik yang akan diajar dengan satu situasi berkaitan
maksud pemboleh ubah yang terlibat dalam sebutan Algebra dan
memberi Contoh dalam kehidupan .

2. Pelajar mengemukakan pendapat atau kefahaman berdasarkan
pertanyaan Guru.

3. Guru Menerangkan Apa yang di maksudkan sebutan Algebra yang
telah dipelajari pelajar dalam topik algebra yang telah dipelajari
sebelum ini.

4. Guru mengukuhkan pemahaman pelajar dengan bertanyakan
pengetahuan sedia ada pelajar
Strategi :
Berpusatkan guru,
Kaedah:
perbincangan dan
penerangan.

ABM:
Maker , Papan putih
Nilai:
Patuh pada arahan,
fokus, berani, yakin

KBKK:
Pelajar dapat menjana
idea tentang topik
pembelajaran.


Langkah 2
(15 minit)

Ungkapan Algebra
Maksud melibatkan
operasi dan sebutan
algebra.

Contoh sebutan
algebra:
3x ,,


Contoh ungkapan
Algebra:
, ,
Ungkapan Linear
atau tak linear
a kuasa mesti 1
Kuasa a 2
Contoh: 2x+3 dan x-
2y ialah ungkapan
linear.


1. Guru menunjukkan contoh beza sebutan algebra yang dipelajari dalam
set induksi dengan ungkapan Algebra

2. Kemudian guru menerangkan samada sebutan itu linear atau tidak
linear dengan beberapa contoh mudah
3. Contoh 3x adalah sebutan linear

4. Guru menerangkan ungkapan linear atau bukan dengan beberapa
contoh

5. Guru menerangkan persamaan linear iaitu maksud persamaan linear
.dan memberikan beberapa contoh

6. Dan guru menunjukkan apa yang dikatakan persamaan linear dan
bukan linear dalam satu pemboleh ubah dan dalam dua
pembolehuabah.

Strategi :
Berpusatkan guru

Kaedah:
penerangan dan soal
jawab.

ABM:
, pen marker

Nilai:
Fokus, patuh pada
arahan

KBKK
Mendefinasikan term.
Maksud persamaan
Linear ialah
melibatkan sebutan
algebra linear.
,


Persamaan linear
dengan satu
pemboleh ubah dan
dua pemboleh ubah
Persamaan linear
dalam satu pemboleh
ubah
b-5=3

persamaan linear
dalam dua pemboleh
ubah r+s=4Langkah 2
(20 minit)

Aktiviti Membanding
beza persamaan
linear dalam satu
pemboleh ubah atau
persamaan lebih
pemboleh ubah

1. Guru memberi arahan supaya pelajar membuat 4 kumpulan.

2. Guru kemudian memberikan lembaran kerja kepada setiap kumpulan
dan kertas mahjong

3. Kemudian guru mengarahkan pelajar membuat table untuk
menjalankan aktiviti membandingkan persamaan linear itu dalam satu
pemboleh ubah atau lebih pemboleh ubah.(Lihat Lampiran 1)

4. Pelajar perlu membanding beza antara persamaan linear dalam satu
pemboleh ubah dan persamaan linear dalam lebih pemboleh ubah.

5. Pelajar kehadapan untuk membentangkan kerja mereka

6. Guru memberi arahan supaya wakil pelajar bagi setiap kumpulan
membentangkan kerja mereka dihadapan sambil guru membincangkan
jawapan yang sebenar bagi setiap pembentangan

7. Kemudian guru menerangkan secara terperinci dan pembetulan bagi
setiap jawapan pelajar.

Strategi :
Berpusatkan guru dan
pelajar

Kaedah:
Soal jawab,
Penerangan.

ABM :
Kertas mahjong dan
maker pen
Nilai :
Fokus, patuh pada
arahan, berani

KBKK :
Menyenarai, membeza

Langkah 3
(10 minit)
Penilaian dan
Pengukuhan


1. Guru kemudian memberi penerangan berkaitan persamaan linear dan
bukan linear.

2. Guru Kemudian Memberi Soalan yang Kedua sebagai aktiviti
pengukuhan dengan menentukan sama ada persamaan yang diberi
dalam soalan ialah persamaan linear atau bukan linear

3. Guru membimbing pelajar dengan memantau setiap kerja pelajar dalam
kumpulan.
Strategi :
Berpusatkan guru,
pelajar dan bahan.

Kaedah:
Perbincangan, Soal
jawab

ABM:
kertas mahjong, pen
marker

Nilai:
Yakin diri, fokus, patuh
pada arahan

KBKK:
Membanding beza dan
mengenal pasti.

Penutup
(5 minit)Membuat rumusan.

1. Guru meminta pelajar membuat rumusan tentang pelajaran yang diajar
pada hari ini.

2. Guru membincangkan rumusan bersama pelajar.

3. Guru menggunakan papan putih dengan membuat seikit peta minda
berkenaan apa yang diajar pada hari ini

Strategi :
Berpusatkan guru dan
pelajar.

Kaedah:
Perbincangan dan
penerangan

ABM:
Buku teks

Nilai :
Yakin diri, patuh pada
arahan

KBKK:
Membuat rumusan.
Soalan 1
Bezakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan persamaan linear lebih dari satu pemboleh ubah . Bina jadual untuk membezakannya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Soalan 2
Tentukan sama ada persamaan di bawah ialah persamaan linear atau persamaan bukan linear.Bina jadual Anda untuk membezakannya.
1.
2.
3.
4.


5.
6.


7.

=5
8.


Lampiran 1