Anda di halaman 1dari 20

SULIT

0rl
'q+-"=Si
ooll
,lF
II{AJLTS GUIIL] T}ISAR NSGERI MELAKA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN ENAM 2OI2
SAHASA MELAYU
-
PEMAHAMAN
Julai
50 minit
011
Lima puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN II{I SEHINGGA DIBERITAHU
I
Kerta,g soalan ini menganclungi 4() soalan.
7
Jawab semu& soalan.
3
Tiap-tiap soalan diikuti empot pilihan jawapan
A, B, C dan D, Bagi setiap
soalan, pilih satu
jawapan
sahaja. Hitamhan jawapan
kamu pada kertas
jawapan
ob.j ektif yang disediqkcut.
4
Jika kamu hendak menuksr.iavrapan, paclamkan tanda yilng telah
dihuat.Kemudian himmkan jawapan yang haharu,
Kertas ini soalan ini mengandungi 14 halaman bercctak dan 3 halaman ticlak bercetak,
I
Lihnf halarnan sebelrh
SULIT
0il
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT
Sorlm 1 - 2l
Isi tetwpd lcosong deng*n
i
awapatyang paling rssuai.
011
Pasukafl badminton negam sdang giEt berlfltih"
uatuk menghammkan namra negsm.
A Dia
B Kita
C Beliau
D Mereka
sungguh bcrse*rangat
'?atik akan melaksanakan segala titah
-
dengan segelqn' kata Hang Nadim
kepada Sqltan Mansur Syah.
A beta
B tuanku
C baginda
D tuan harnba
Soorang anggota polis telah melcpaskan beberapa
pcnjouyah ymg amat dikehendaki polis.
A das
B butir
C lanas
D puouk
fsmbakm ke aratt
A
B
c
D
yani
---
menyeri kejohanan tersebut
jikr
diberitahu tentang hsdiah lurnayan
yang bakal diperoleh.
hanrs dapat
mesti telatr
mo$i matru
harus sudah
[Lihat
halaman scbelnh
SULIT
0ll
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
ffir,rr
0tr
3
Abang Lckrnan y*ng
tqkoaal.
A cergas
B cerdas
C hebat
D liacetr
bergict
Budala membaca patut dipupuk
_
kalangnn murid sejak dari
bsagku sekolah lagi.
Adi
B pada
C d*lam
D deri
ia
b@lilrail saya selcila gula
dan sapuruh biii tslur,. ksfr Aidah ke@a
Farid.
A Sila
3 HxW
C Tolong
D Mohon
Hatimah akan menjagn keluargnnya
hayet dikandung badsn,
A walru
B selagi
C hinega
D kecuali
A&rsn merupEln seorang pelajar yang purf*r
alenlandeng jawatan
scba$i ketrn peng*was
sekolah.
A l*antaranitu
B Sementara itu
C Namun begitu
D Jilca bcgitu
[Lihnt
halaman sebel*h
SULIT
0n
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
l0
STJLIT
0r1
itumelayan pesakit-pesakit dengan ssnyuman yang manis.
A Juruacara
B Jrrurawat
C JurucakaP
D Iuufoto
Pilih aya yang betul.
l l A Perutusan yang baru sahaja dibaca oleh Curu Besar tsdi adalah daripad;a Yang
Amat
tssrhoffilat Perdana Menteri Malaysia.
B Adalah dimaklurnkan bahaws kerja gotong-royong akan dirnulalcnn pda
aringgu hadapan.
C Kepuhrsan hukuman penjara ke atas pesalah trafik itu ialah tidak adil.
D Siswazah
ysng beru lulus ialah bukan pengetua sekolah kami.
Sodm 12 berdasarkan
gnrnbardi bawah.
12 Encik Amri
torspflt pertama dalant peperiksaan akhir tahun-
A dihadiehi
B dihadiahkan
C menghadiahi
D menghadiahkan
aneknya koleksi buku cerita ssmpena kejayaatrnya mendapat
I
Lihat halaman r*ebelah
SULIT
0ll
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
ST]LTT
0tr
ffsger8 tergiffh.
13 Perajurit negara sanggup berkorban n;rawa
derni
A ketahanan
B fnsmpsrtahan
C mempertahankan
D dipertatranlcan
Soalan 14 berdasarkan gambar
di bawah.
14 Rran Salmah meletakkan
A mesin taip
B alatperakam
C komputer riba
D rnssin pencetak
nya di atas meja itu.
15 Bot
dari Pulau Besar ke
jeti
umbai untuk membawa penumpang
setiap
hari.
A mundar-mandir
3 simpang-siw
C lalu-lalang
D bolak-balik
l6 Walaupun Aliya banr berumur tiga tahun namun dia sudah pandsi
membacakenana
dia
banyak akal
besar akal
tajam akal
masuk akal
ILihat
halaman sehelrh
SULIT
A
B
C
D
0il
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
$ULIT
Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.
0lt
17 Pilih peribatmsa yang sesuai berdasarkan gambar di atas,
A Sedikit-sedikitlama-lamajadibukit.
B Cenggam bara api biar sampai
iadiar*ng.
C Kalau hendak melontur buluh biar dari rebungnya.
D Alang-alang menyeluk pekasarn biar smrpai ke pangkal lengan.
Keadaan di pasar itu sungguh sesak pada waktu awal pagi.
Pilih pcrkafann berlnwaa bagi sesak.
A senyap
B kosong
C tenang
D lengang
Membaca buku banyak mernberi fadah kepadarnutid-murid.
Pilih pcrkrtaan ceerti bagi faedah.
A baik
B bagus
C untung
D manfaat
l8
L9
ILihat
halarnan sebelah
ST]LIT
0ll Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT 01r
20Majalahhiburankeluarankhasituberhargasepuluhringgitse-setelahdifun
potongan harga sebanyak sepuluh poratus.
A helai
B keping
C naskhah
D lernbar
Pilrl jawepan yang paling sesusi begi soalan yang diberilmn.
?, Mengapakah banjir sering berlaku di lcampung saudari?
A Banjir memang selalu berlaku di karnpr.lng saya.
B Saya tidak tahu yang kampung ini sering dilanda banjir.
C Apabila banjir berlaku menyebabkan pelbagai wabak penyakit.
D Banjir selalu berlaku kerana sistem perparian di tempat saya tidak baik.
Pili& soalan yang paling sesuai hagi
jawapan yang diberikan.
22 Kaca dan plastik ialah barangan yang dapat dikitar semula.
A Apakah bara*gan yang dapat dikitar semula?
B Benarkah kaca dan plastik dapat dikiar snmula?
C Mengcpakah kaca dan plastik perlu dikitar semula?
D Bagaimanakah cara untuk rnsngiter semula kaca dan plastik?
Soalnn 23 dan24
Pilih ayat yang ssmamaksud dengan yang diberikan.
23 Murid sekolah perlu mematuhiperaturan lalu lintas demi menjamin keselamatan diri.
A Bagi memastikan keselamatn diritejamin peraturan
lalu lintas mesti dipatrrhi oleh
murid sekolah
B Murid boleh menjamin keselarnafan lalu lintas dengan mematuhi peratumn
sekolah.
C Keselamatan diri murid sekolah bergantung kepada peraturan lalu lintas.
D Perafuran lalu lintas boleh menjamin keselamatan diri murid sekclah.
ILihat
halnman sebelah
ST]LIT
011 Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
$.UITT
24 "Esok saya akan merduduki peperiksaan ckftirtalrun,'o kata Ain kepada Fans.
A Ain mernberitahu Faris'bahawa saya akan menduduki peperiksaan akhir
tahun esok.
B Faris memberitahu Ain bahawa esok dia akan menduduki peperiksaan akhir
tahun.
C Ain memberitalru Faris bahawa dia akan rnenduduki peperiksaan akhir
tahun esok.
D Faris memberitahu Ain bahawa meieka akan menduduki peperiksaan akhir
ahun esok.
Pilih ayat yang betul.
25 A Kapal dagang itu sedang belayar di tengah lautan.
B lbu telah memasukkan sebuku garam ke dalam masakannya.
C Ayah bercadang memperbesarkan ruang tamu rumahkarni pada tahun ini.
D Mqilis itu akan berlangsung daripada pukul 8.30 malsn hingga pukul I 1.30
malam.
P ilih ayd+y ot yang betul.
26 I Puan Fadilah rnenghulurkan semangkuk bubur kepada Anum.
II Di waktu malam, Haji Kadir sering rnenemani cucunya meirgulang kaji
petajaran.
ilI Demi untuk menyaxa keluarganya" Arif sanggup bekerja keras mencari
rezeki.
ry Peirgawal keselamatan be*indak pflnla$ merampas ssnapang daripada
Psnjahat
itu.
A ldanll
B II dan III
C IdanIV
D III dan IV
ILihat
halaman scbelah
SULIT
011
1
t
r
0u
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
--_\
SUI,IT
9
Abas minum segelas oren
jus
di dapur:.
Saleh membeli goreng pisang itu di gerai.
Rosli mcndayatkan rawatan di Ktir*k$uria.
Kakak memakai telekung mini benvarna binr.
I dan II sahaja
I dan IV sahnja
II dan lll sahaja
I[I dan IV sahaja
Keduadua anak Enoik Maniam berada di luar ngara.
Semua buku teks itu perlu kita balut supaya tidak rosak.
Barisan pemain-pemain
bola sspak negana sedang giat berlatih.
Di antara penulis kegemarannya ialah Norhayati Berahim dan Fauziatr Ashari
I dan ll sahaja
II dan III sahaja
I, III dan IV mhaja
II, III dan IV sahaja
0rl
27 I
II
nr
IV
A
B
C
D
I
il
III
ry
A
B
C
D
I
il
H
rV
A
B
c
D
28
Soalrn 29 d*n 30
Pilih ayat-ayat yang mengunakan perkatern bergaris dengan bea!.
29 Zarwi berasa sesar selelah selesai beriadah.
Tingkah laku Mastura sangat sesar dipandang.
Celak ketawa Mazni masih
Sgggg
dalarn ingatan saya.
Sayur sawi itu masih ggggl
ker*na baru sahaja dipetik dmi kebun.
I dan II sahaja
III dan IV sahaja
[, lI dan III sahaja
I, III dan IV sahaja
ILihat
halaman sebelah
ST]LIT
011
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
10 011
lLihat
halaman sebelah
51]LIT
30 I Daundaun kering itu luntuf keram dkwp *rryin.
II Perasaan kasih kepada anakny* tidak p,ernah luntur.
Ul Warna baju botiknya luntrn scneffit dibmdr bcrulffig'kati.
ru Luntrn hati ibu Amin menerima brita yang fidak disangka-sangka itu.
A ldantl
B II danlil
C 1,111 den IV
D [I, III danlv
011
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
Saalan 3l-35
Baca dan fahami cerita di bawah ini.
Hari pertama cuti persekolahan akhir tahnn, kami sekeluarga sibuk membuat persiapan seperti
menyiapkan pakaian dan barang*barang keperluan yang lain. Esok kami akan bertolak ke Pulau
Langkawi.
l9 November 201 I
Aku sekeluarga be*olak ke lpoh terlebih dahulu. Kami bermalam di rumah Pak Long. Selopas
makan tengah hari kami meneruskan perjalanan. Kami singgah di Putau Pinang dan bermalam
di sebuah hotel. Kami menjamu selera nasi kandar yang memang tsrksnal di negeri itu. Ibu
juga
membeli
jeruk
buah pala" buah salak dan buah mangga yang dijual dengan harga yang
berpatutan.
20 November 201I
Kami sampai di
jeti
Kuals Perlis. Kami menaiki fbri ke Pulau Langkawi. Sungguh indah
pemandangan di pulau itu. Aku berasa sungguh seronok kerana itu pengalaman pertamaku
rnenaiki feri. Kami menginap di sebuah hotel yang berhampiran dengan Pekan Kurah yang
menjadi pusat pam pelancong membeli- belah.
2l November 201I
Pagi- pagi lagi kami sudah bersiap untuk melawat tempat-tempat menadk sepe*i Makam
M.ahsuri, kilang membuat minyak gamat, Telaga Tujuh, Kampung Beras Terbakar dan banyak
lagi. Kami pergi membeli-belah. flarang-barang seperti kain batih coklat, pinggan mangkuk
dijual dengan harga yang murah. Ibulah yang paling seronok membsli-belah. Ibu banyak
membeli coklat sebagai buah tangan. Keesr:kan harinya kami berkelah di Pantai Cenang.
23 Novembr 201t
Kami pulang ke Melaka. Aku bagaikan tidak mahu meninggalkan pulau legenda itu. Percutian
keluarga aku kali ini amat menyeronokkan. Inilah pengalaman manis yang tidak drapat aku
lupakan.
ILihnt
halaman sehelah
SULIT
011
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
sIItIr
3l Bilskett cuti persekolahan penulis bermula?
A 18 November 201I
B 19November20ll
C 20November20ll
D 21 November 201I
32 Di manakah Pak Lnng penulis tingg*l?
A lpoh
B Melaka
C Pulau Pinang
D Pulau Langkawi
33 Apakatr aktiviti yang dilakukan oleh penulis dan keluarganya pada hari ketiga berada
di Pulau Langkawi?
A Membeli- belah
B Melawat tempat rnenarik
C Berkelah di Pantai Cenang
D Bertotak
Pulang
ke Melaka
j4
Berapa buah tempat persinggahan yang dikunjungi oleh penulis sebelum ke Pulau
Lsttgkawi?
A Satu
B Dua
C Tiga
D EmPat
35 Pemyataan berikut adalah tidsh benorteirtang percutian penulis kecmli
A penulis bermalam di Ipoh dan Pulau Pinang sebelum ke Pulau Langkawi.
B ibu penulis banyak msmbeli kain batik dan pinggan mangkuk.
C penulis dan keluarganya menaiki korsta ke Pulau Langkawi.
D penulis brada selama lima hari di Rllau I'ailgkawi-
ILihat
halaman sebelah
SULIT
011
t2
01r Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT
011
Soalan 36 - 40
Baca petikan di bowah ini dengan teliri. Kemudian, jav,ah
soalan*soalan yang berikutnya.
KRUBONC.
2l Julai
-
Rumah Merah telah muncul johan
keseluruhan dalam Kejohanan Sukan
Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Kejohanan yang julung
kali diadakan itu dilangsungkan di
padang sekolah berkenaan kira-kira 1Okm clari sini pagi semalam. Encik Shaari bin Salman, guru
besar sekolah itu telah sudi merasmikan kejohanan berkenaan.
Dalam ucapan perasmiannya
itu, beliau telah menyatakan
bahawa nrjuan utama
kejohanan itu diadakan adalah untuk memberi
Sreluang
kepada semua murid menunjukkan bakat
mereka dalam bidang sukan' Selain itu, pihak sekolah juga
berpeluang memilih wakit sekolah ke
kejohanan sukan peringkat
daerah.
Turut memeriahkan kejohanan sukan kali ini ialah Yang Diperfua
persatuan
lbu B;apa dan
Guru (PIBG)
sekolah berkenaan, Encik Ghazali bin Flarun, ibu bapa" dan bekas murid.
Kejohanan disertai oleh Rumah Hijau, Rumah Kuning, Rumah Merah, dan Rumah Biru.
Pelbagai acara diadakan sepanjang sukan ini. Antara yang
menjadi tumpuan ialah acara
pecut
100 meter. Adik Danish bin Zain yang disebut-sebut
bakal mengungguli acara belksnaan.
Walau bagaimanapun, dia gagal kerana mengalami kekejangan otot dan peluang ini digunakan
sepenuhnya oleh peserta
dari Rumah l{ijau iaitu adik l{asan bin Basri yang
turut mencipua rekod
baharu. Ternpat kedua dimenangi oleh adik Rarnesh rnanakala adik Aiven Tay berada di tempat
ketiga.
Pada akhir kejohanan itu, Rumah l{ijau telah diisytiharkan menduduki tempat ked ua
manakala tempat ketiga diraih oleh Rumah lliru. Curu Beser telah menyampaikan
hadiahr kepada
para pemenang.
lLihat
halnman sebelah
SIJLIT
13
0il
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULTT 0tt
36 Siapakah yang merasmikan kejohanan sukan ini?
A Encik Ghazali bin l{arun.
B Encik Shaari bin Salman.
C Bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Melati.
D Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Melati.
37 Rumah manakah menjadi naibjohan dalam kejohanan sukan tersebut?
A Ruma} Hijau
B Rumah Kuning
C Rumah Merah
D Rirmah Biru
38 Kejohanan sukan ini merupakan yang
-
kali diadakan.
A pertama
B kedua
C keempat
D terakhir
39 Siapakah yang memenangi tempat perra*ma acara 100 meter?
A Danish bin Zain
B Hasan bin Basri
C Ramesh
D Aiven Tay
40 Penyataan di bawah adalah benar kecuali
A Aoara lari pecut 100 meter ialah acara yang mendapat perhatian.
B Peserta Rumah Hijau telah menciptarekod baru dalanr acara I00 meter.
C Kejohanan Sukan Sekolah Kebangsaan Seri Melati telah berlangsung padc
2l Julai.
D Rumah Merah merupakan
juara
dalam Kejohanan Sukan Sekolah Kebangtiaan
Seri Melati.
14
011
KERTAS SOALAN TAMAT
SULIT
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT
012
ffil-i
L-11e.g:lr.riF.j^HtRAN
i i
ANGKA ciLrnnN i i
Ii
rl
MAJLIS GURI] BESAR NNGERI MELAKA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHI]N ENAM 2fr12
BAHASA MELAYU
_
PENULISAN
Julai
l%jam
012
Satu
jam
lima belas minit
JANGAN BUKA KBRTAS SOALAN
I Tuli.r nombor kad pengenatan dtfiu
nombor sijil kelahiran dan angka giliran
kamu pada pe tak-petak yang disediaktnt.
2 Kertus soalan ini menEgandungi tiga
huhagian iaitu Bahagian A, Bahagian
B,dun Bahagian C.
3 Kamu dikehencluki menjuu'ah ketigu-ti14tt
hahugian.
4 Bagi Bahagian B, ketmu boleh memilih
sarne ada menjm+,ab Soalau l, Soalan 2
cr/d& Soalan 3.
5 Jarvapan hendaklah ditulis pada ruangan
yang disediakan. Sekiranya helaian kertas
jawapan
tidak nrencukupi. sila dapatkan
kertas jalvapan
tambahan daripada
pengalvas peperiksaan. Kertas
.iawapan
tambahan (iika ada) hendaklah diikar dan
dihantar bersanra-sama buku soalan.
No. Soalan Markah
TNI SEHINGGA DIBERITAHU
Kod Pemeriksa:
iA
I
t__
I
I
I
I
ls
i
I
I
I
lc
t
Bahagian
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
Jumlah llfarkah
Kertas ini mengandungi t halaman bercctak dan 3 halarnan tidak bercetak
ILihat
sebelah
STILIT
$t2
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT
Bahagian A
fir4asa
clicadangkan : ] 5 minitl
I
l0 narkahl
l-ulis lirna ayat yang lengkap tcntang aktir,iti bcrciasarkan garnbar di bar.vah.
012
lLihat
sebelah
SULlT
an
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT 4 012
Bahpgirn B
lMasa
dicadanekan : 40 ninitJ
[30
narkah]
Pilih satu daripada tajt*-tajuk di baweh dan tulis sebuah karangan yangpaqiangnya tidak
kur*ng daripada 80 pebh perkataan.
I Sekolah kamu telab mengsnjurkan Hari Kantin pada tninggu yurg lalu. Tulis catrtan
tr$ang Hari Kaetin di sekolatr kamu selengkapnya
ATAU
2 Ssmua murid tdibat dengan akiviti sukan di sekolah. Tulisksrt ssbuah karangaf
tsntang faedah-faedah bersukan.
AT^A,U
3. Al&id karangan kamu dengan syar'-eyatdi bawah ini.
Aku bcrsyuku kersna usahatu sel*rna ini telah membuahkan hasil. Tidak
sia-sialah aku mendengar nasihat ibu dan bapaku.
012
{Lihat
$ebelah
suLlll
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
SULIT 8 OI2
Bahagim C
fMusa
dicttdangkan : 2A mini{}
120
markah]
'l'ulis
beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang
jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkrtaan. Tulis
jawapan
kamu dalam satu percnggan.
Tanggal26 Mei 2AI2, cuti sekolah telah bermula. Ini adalah saat yang aku nanti-nantikan.
Aku dan keluarga mengambil kesernpatan ini untuk pulang ke kampung bagi menziarahi
datuk dan nenek. Ayah dan ibu tirlak lupa membawn buah tangan sebagai tanda ingatan
terhadap datuk dan nenek. Sepanjang perjalanan. ayah memandu dengan cermat dan
sentiasa mematuhi undang-undang di
jalan raya.
Rumah datuk terletak berhampiran dengan sungai. Air sungai itu sangat cialam dan
deras. Awal-ar,tal lagi ibu sudah berpesan kepadak* supaya tidak mandi di sungai tersehut
.Apabila melihat kanak-kanak sedang mandi-manda di sungai itu" aku pun teringin untuk
mernyertai rnereka. Ibu dan ayah asyik berbual panjang sarnbil memtlantu datuk dan nenek
membersihkan kebun mereka.. Lalu aku pun mengambil peluang ini untuk mandi di
sungai tersebut Larryapengetahuan ibu dan ayah.
Aku pergi bersama-sarna dengan kawan-kawan yang baru aku kenali di kampurg
tersebut. Kawan-kawanku memang mahir berenang tetapi aku tidak pandai berenang.
Sedang asyik bemrandi-manda aku rasa hrbuhku dihanyutkan oleh arus srmgai yang
deras. Aku hampir kelemasan. Lantas aku menjerit meminta tolong. Nasib b*ik kawan-
kawanku menyedarinya lantas menyelamatkanku. Peristiwa itu rnenginsafkan aku dan
aku menyesal kerana inilah balasann.v-a
jika
tidak mendengar nasihat ibu dan *yah.
Walaupun begitu aku amat bertuah kerana terselamat.
ILihat
sebeleh
SULIT
012
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com
Soalan Ramalan Matematik UPSR & Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.com