Anda di halaman 1dari 1

-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 15 -V-™„j 2008- Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Mohit: It is surprising. I haven't seen you for Mohit: I speak from experience.
days. What's the matter? (Ø√ ņ’-¶µº-´çûÓ Øˆ™« ´÷ö«x-úø’-ûª’Ø√o)
(Ǩ¡a®Ωuç. éÌCl-®Ó-V-©’í¬ †’´¤y Ø√èπ◊ Sobhan: Well, let me try.
éπE°œç‰ü¿’. àçöÀ N≠æߪ’ç?) (††’o v°æߪ’-Aoç-îªF)
Sobhan: You know very well that I signed up for
Mohit: Do it and wish you all success.
the personality development pro-
gramme, don't you? It was a three day (é¬Eß˝’, Fèπ◊ Nïߪ’ç îËèπÿ®√©ØË Ø√ éÓJéπ)
programme which ended yesterday. Daily life situations ™ ¢√úË very common
(؈’ ´uéÀhûªy Né¬Ææç course ™ îË®√-†E expressions îª÷Ææ’hØ√oç éπü∆. ÅN ´’† Spoken
ûÁ©’-Ææ’-éπü∆? ÅC ´‚úø’ ®ÓV© 鬮Ωu-véπ´’ç. English î√™« Ææ®Ω-∞¡çí¬ î√™« Ææ£æ«-ïçí¬ ÖçúËô’x
E†oØË °æ‹®Ωh-®·uçC.) îË≤ƒh®·. ´’J-éÌEo expressions É°æ¤púø’ îª÷ü∆lç.
Mohit: (Do) you feel you are benefited from 1) You know very well that I signed up for a per- 4) This is one thing and that is quite another
2) It pays = ü∆E-´©x v°æßÁ÷-ï†ç Öçô’çC.
it? sonality development course, don't you? = DEéà ü∆Eéà î√™« ûËú≈ ÖçC.
a) It pays to improve your communication
2) It pays to attend courses like that a) Being interested in politics is one thing and
skills = Communication skills
(ü∆E-´©x ™«¶µºç §ÒçC-†ô’d Féπ-E-°œ-≤Úhçü∆?) °ç§Òç-Cç--éÓ-
Sobhan: Certainly. It pays to attend courses like 3) I found that what they teach us don't work in taking part in active politics is another =
that.
´-úøç-´©x v°æßÁ÷-ï†ç Öçô’çC.
real life situations.
®√ï-éÃ-ߪ÷™x ÇÆæéÀh Öçúø-ö«-EéÀ, véÀߪ÷-Q© ®√ï-
b) Connections with those in high positions
(ûª°æp-èπ◊çú≈. Å™«çöÀ courses BÆæ’-éÓ- 4) Theory is one thing and practice is quite certainly pay= Ö†o-ûª-≤ƒn-®·™ Ö†o ´uèπ◊h-©ûÓ
éÃߪ÷™x §ƒ™Ôx-ØËç-ü¿’èπ◊ î√™« ûËú≈ ÖçC.
b) To preach is one thing and to practise is
another.
´úøç´©x éπ*a-ûªçí¬ v°æßÁ÷-ï†ç Öçô’çC.)
Mohit: I attended two such courses. I've
Ææç•ç-üµ∆©’ éπ*a-ûªçí¬ °æE-îË-≤ƒh®·. quite another = Ö°æ-üË-Pç-îª-ú≈-EéÀ, Çîª-Jç-îª-ú≈-EéÀ
5) You still have a negative attitude c) Watching the TV doesn't always pay= TV
found that what they teach us in them î√™« ûËú≈ ÖçC.
do not work in real life situations. (It's
c) To know about a place from books is one
îª÷úø-ôç-´©x ÅEo¢Ë∞¡™« v°æßÁ÷-ï†ç Öçúøü¿’.
(Å™«çöÀ courses ؈’ È®çúø’-≤ƒ®Ω’x BÆæ’- a waste of time
thing and to see it is another =
ÅE) äéπ v°æüË-¨»Eo
èπ◊Ø√o. ¢√öÀ™x îÁÊ°p-ü¿çû√ Eï @N-ûªç™ 3) don't work: (´’† Ç™-îª-†©÷, plans ™«çöÀN)

-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
í∫’Jç* îªCN ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç, Ç v°æüË-¨»Eo
°æE-îË-ߪ’-ü¿E Ø√éπ-E-°œ-≤ÚhçC.) °æE-îË-ߪ’-éπ-§Ú-´úøç/ ¢√öÀ-´©x v°æßÁ÷-ï†ç ™‰éπ-§Ú-´úøç.
478
îª÷úøôç äéπöÀ é¬ü¿’.
Sobhan: I've yet to see. It's only yesterday that a) My plans did not work. I was disappointed 5) Negative attitude = N´·ê ¢ÁjêJ, (ÉC Spoken
the course
English ™ ûª®Ω-îª’í¬ NE-
was complet-

Watching the TV doesn't always pay


ed. I have to
°œçîË expression é¬ü¿’.
try it in my
Å®·Ø√ ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç
daily life situa-
´’ç*üË) 'üËE-´™«x à v°æßÁ÷-
tions.
ï†ç Öçúøü¿’— ÅØË ûªûªyç.
a) To think that we cannot learn English is a
(ÅCçé¬ Øˆ’ îª÷ú≈Lq ÖçC. E†oØË éπü∆ Ç 1) Sign up for: äéπ course ™í¬F, Péπ~-ù™í¬F îË®Ω- =
course °æ‹®Ωh-®·çC. Ø√ Eï @N-ûªç™
Ø√ v°æù«-R-éπ™‰ç °æE-îË- sign of a negative attitude = English
´’†èπ◊
ú≈-EéÀ/ îËÍ® ÖüËl-¨¡çûÓ Ê°J-´yúøç. ߪ’-™‰ü¿’. ؈’ î√™« ®√ü¿’™‰ ņ’-éÓ-´úøç N´·ê ¢ÁjêJ.
¢√öÀE v°æßÁ÷-Tç-î√Lq ÖçC.) a) I thought I'd sign up for the NCC but on
Mohit: Theory is one thing and practice is
E®√-¨¡-îÁç-ü∆†’. b) We can never win if we have a negative
second thoughts dropped the idea= NCC b) Kesav: This is the
quite another. You'll soon see. Not all attitude = ´’†èπ◊ N´·ê ¢ÁjêJ Öçõ‰ ´’†ç
that you learnt there can be practised.
™ îËÍ®ç-ü¿’èπ◊ Ê°J-ü∆l-´’E ņ’-èπ◊-Ø√o†’, é¬F é¬Ææh way you can get the Nïߪ’ç ≤ƒCµç-‰ç.
Ç™-*ç-*† ûª®√yûª ´÷†’-èπ◊Ø√o. job =
Negative attitude X Positive attitude (Ææ’´·ê
(Æœü∆l¥ç-û√-©èπÿ, Çîª-®Ω-ùèπÿ î√™« ûËú≈ ÖçC. Ñ Nüµ¿çí¬ †’¢√y
b) More people than expected signed up for ÖüÓuí∫ç Ææ秃-Cç--éÓ-í∫-
Åéπ\úø ØË®Ω’a-èπ◊†o´Fo ´’†ç Çîª-®Ω-ù™ M.SURESAN ¢ÁjêJ)
the blood donation programme= ®Ωéπh-ü∆† ©´¤.
°ôd™‰ç.) a) ´’†ç à °æE-îË-ߪ’™‰ç/ ´’†èπ◊ ´’ç* ï®Ω-éπ\-§Ú-
Kumar: No. that won't work. I shall only end
Sobhan: I now see that the courses you've 鬮Ωu-véπ-´÷-EéÀ ņ’-èπ◊-†o-ü∆-E-éπçõ‰ áèπ◊\-´-´’çC Ê°J- ´îª’a/ ´’† v°æߪ’ûªoç Ææ°∂æ©ç é¬ü¿’ – Negative
up jobless =
attended haven't benefited you much. î√a®Ω’. ™‰ü¿’. ÅüËç °æE-îË-ߪ’ü¿’. Å™«
attitude.
You still have negative attitude. c) He wanted to sign up for the course, but the Å®·ûË Øˆ’ ÖüÓuí∫ç ™‰èπ◊ç-ú≈ØË/ E®Ω’-üÓu-T-í¬ØË
b) ´’†ç Ç °æE-îË-ߪ’-í∫©ç/ îËÆœ îª÷ü∆lç, °∂æL-ûª-¢Ë’-ü¿-
high fee held him back = course N’T-L-§Úû√.
(Ç éÓ®Ω’q©’ FÍéO’ v°æßÁ÷-ï†ç îËèπÿ-®Ωa-™‰-ü¿E
fee
îË®√-©-†’-èπ◊-Ø√oúø’. é¬F
Åûªú≈ ™
¶«í¬ áèπ◊\-´-´úøç Åûª- c) Things don't work the way we want them to ®·Ø√/ ´’†èπ◊ Nïߪ’ç ©Gµ-Ææ’hçC – Positive
attitude.
É°æ¤púø’ Å®Ωn-´’-´¤-ûÓçC. FéÀçé¬ N´·ê ¢ÁjêJ
úÕE ÇÊ°-ÆœçC. (Hold back= Ç°æúøç) = ´’†ç ņ’-èπ◊†oN ņ’-èπ◊-†oô’x °æE-îË-ߪ’´¤/ °æE-
§Ú™‰ü¿’.)
îË-ߪ’´¤.
Because of rain the play ended =
Set of - Ñ ´÷ô English ™ ™‰ü¿’. He as well as his sister is here = Åûª-úø÷,
A set of = éÌEo ´Ææ’h-´¤©/ ´uèπ◊h© •%çü¿ç Åûª-úÕ sister -
Éü¿l®Ω÷ Ééπ\úø ÖØ√o®Ω’. (Åûª-úË-é¬éπ, ´®Ω{ç ´©x Çô ÇTçC/ Å®·-§Ú-®·çC.
sister (play Åçõ‰ Ø√ôéπç ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC)
A set of books = °æ¤Ææh-鬩 ÆæN’A. Åûª-úÕ èπÿú≈)
As èπ◊ -Ö-†o Å®√n©’ N´-Jçî√ç éπü∆. Ææçü¿-®√s¥Eo Play = game = sport Å®·ûË, game ≤ƒ´÷-
A set of boys = éÌçü¿®Ω’ ¶«©’®Ω •%çü¿ç
†uçí¬ Éü¿lJ ´’üµ¿uØÓ, È®çúø’ ïôx ´’üµ¿uØÓ ïJÍí
Set down = write down = ®√ߪ’-úøç, ´’®Ω-* •öÀd ÆæÈ®j† Å®Ωnç Ü£œ«ç--éÓ-¢√L. ÉC îªü¿-´í¬
véÃúø– Cricket, Tennis, Chess, etc. Sport Éü¿l®Ω’
Q.
îªü¿-´í¬ ûÁ©’-Ææ’hçC.
1. Set out, Set in, Set of, Set down èπ◊ -Å®√n-©’ §Ú-èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊.
Q. Why do you like your friend? ÅØË v°æ¨¡oèπ◊ Ææ´÷-
™‰ü∆ áèπ◊\´ ´uèπ◊h©’ äÍé-≤ƒJ §ƒ™Ô_ØË véÃúø– run-
a) He set down his experiences in his dairy = ning race, high jump, long jump, etc.
îÁ°æpçúÕ?
Åûª-úø’ ûª† ņ’-¶µº-¢√-©Fo ûª† diary ™ ®√¨»úø’ üµ∆-Ø√-©’í¬– a) I like my friend because she is 2. Brilliant =
2. As, to be à Ææçü¿-®√s¥™x ¢√úø-û√®Ω’? As èπ◊ loving and kind to me. b) I like my friend
Å≤ƒ-üµ∆-®Ω-ù-¢Á’i† ûÁLN/ v°æïc éπ©, Éûª-
sentence
(§Òçü¿’°æJ-î√úø’)
because she loves and kind to me. È®çúø÷
´·çü¿’ ´*a-†-°æ¤púø’ ü∆E Å®Ωnç à ®Ω’©†’ Ǩ¡a®Ωu-°æ-JîË/ Éûª-®Ω’-©™ íÌ°æp ÅGµ-v§ƒßª’ç
b) The warden set down the rules of the éπL-TçîË ûÁLN ûËô©’, ØË®Ω’p– A brilliant scientist/
N-üµ¿çí¬ ´Ææ’hçC?
hostel = £æ…Ææd™ ¸ E•ç-üµ¿-†-©†’ warden ®√¨»úø’
éπÈ®-ÍédØ√? idea/ performance (v°æü¿-®Ωz†) (´÷´‚©’ Å®Ωnç–
3. By à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ¢√úø-û√®Ω’, By out, By of, - M.Chandrika Mahalakshmi, Perumandra
(NCµç-î√úø’) v°æé¬-¨¡-´ç-ûª-¢Á’i†/ brilliant sun shine, etc)
By out Å®√n©†’ ûÁ©-°æçúÕ?
2. As = ´™„/ -é¬-•-öÀd/ -Åçûª (§ÚLa-†-°æ¤púø’) A. a) She is loving - Ééπ\úø is loving verb é¬ü¿’. is
Intelligent, clever - Ñ È®çúø÷ ü∆ü∆°æ¤ äéπõ‰–
4. Ø√èπ◊ ÉçTx≠ˇ ØË®Ω’a-éÓ-¢√-©-†’çC. ü∆EéÀ Ø√èπ◊ As, verb, loving adjective, He is a loving hus-
a) He talks as his father does = Åûª-úø’ ¢√∞¡x î√™« ûÁLNéπ©, üËØÁj oØ√ Ææ’©-¶µºçí¬ Å®Ωnç îËÆæ’èπ◊ØË
as well as, as ´’üµ¿u™ ´*a-†-°æ¤púø’ ¢√é¬uEo band ™ loving ™«.
Ø√†o-™«Íí/ ´™„ ´÷ö«x-úø-û√úø’. ¨¡éÀh, Ç™-*ç-îª-í∫© ¨¡éÀh. Å®·ûË intelligent °æ¤ô’d-éπûÓ
ᙫ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√L? îÁ°æpçúÕ? b) I like my friend because she loves and kind ´îËa í∫’ù«-EéÀ áèπ◊\´ ¢√úøû√ç; clever äéÌ\-éπ\-
b) As = Åçü¿’-´©x/ 鬕öÀd = As it is expensive I
- SD Khader Basha, Nellore to me Åçûª correct é¬ü¿’. Correct form of the
don't want to buy it = ÅC êK-ü¿-´-úøç ´©x ؈’ °æ¤púø’, ´’†ç Ææ秃-CçîË, °ç§Òç-Cç--éÌØË ûÁLN
A. 1. Set out = Begin a journey = 1) v°æߪ÷ùç éÌ-†’éÓy¢√-©-†’-éÓ-´-úøç-™‰ü¿’. sentence. I like my friend because she loves ûËô©’ 鬢Ìa. Clever èπ◊, éÌEo Ææçü¿-®√s¥™x,
me and is kind to me. Ééπ\úø loves, verb. ¢Á÷ÆæçîËߪ’-í∫© ÅØË negative Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC.
v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-úøç = •ßª’-™‰l-®Ω-úøç. (´·êuçí¬ ü¿÷®Ω c) §ÚLéπ = She is as tall as her sister = Ç¢Á’
v°æߪ÷ùç). set out ÉçéÓ Å®Ωnç, àüÁjØ√ °æE Sentences a éÀ, b éÀ structure ™ ûËú≈ ÖçC.
a) An elephant is an intelligent animal.
Q. 1. Play, Show, Game, Sport OöÀE áéπ\úø,
ûª† Åéπ\çûª/ Åéπ\™« §Òúø’í∫’.
v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-úøç, °æ‹†’-éÓ-´-úøç. 3. By - DEo Éçûªèπ◊´·çü¿’ lessons ™ N´-Jçî√ç, b) A fox (†éπ\)is a clever animal.
He set out to break the world record in îª÷úøçúÕ. By of, By out- Ñ expressions 2. Brilliant, á°æ¤púø’,ᙫ ¢√ú≈L? Genius . Å≤ƒ-üµ∆-®Ω-ù-¢Á’i† ûÁL-N-ûË-ô©’, v°æñ«c §ƒô-
swimming = record Intelligent, Clever, Genius
English ™ ™‰´¤.
Ñûª™ v°æ°æçîª †’ ÅCµ-í∫-N’ç- OöÀ ¢√©÷, ØÁj°æ¤ùuç.
îª-ú≈-EéÀ °æ‹†’-èπ◊-Ø√oúø’. 4. As N≠æ-ߪ’ç- °j† N´-Jçî√ç éπü∆?
í∫’ Jç* èπÿ ú≈ îÁ° æpçúÕ. He is a writer of genius. É™«çöÀ ©éπ~ù«©’†o
- Maduri satyanarayana, Hyderabad ´uéÀh èπÿú≈ genius. ÅEoöÀ éπØ√o íÌ°æpC–
Set in = v§ƒ®Ω綵ºç é¬-´-úøç (´·êuçí¬ Åçûª As well as = 1) Åçûª ¶«í¬.
A. 1. Play- Çô/ Çúøôç– áèπ◊\-´í¬ Çúøôç ÅØË Å®Ωnç- Genius. ü∆E ûª®√yûª, brilliant, Ç ûª®√yûª intelli-
´’ç*N é¬EN) I cannot sing as well as her =
Summer has already set in = ¢ËÆæN Å°æ¤púË
ûÓØË ¢√úøû√ç. gent/ clever.
Play = Çô ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úÕ-†-°æ¤púø’, à Nüµ¿-¢Á’i†
Ç¢Á’ Åçûª ¶«í¬ ؈’ §ƒúø-™‰†’.
v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’içC (áçúø©’ ¶«í¬ é¬Ææ’h-Ø√o®·) As well as = 2) È®çúÕçöx, Éü¿l-J™ È®çúø÷/-É-ü¿l®Ω÷. véÃúø Å®·Ø√ 鬢Ìa.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm