Anda di halaman 1dari 4

SOALAN HANGAT KERTAS MIKROEKONOMI (SPOT QUESTIONS FOR ECONOMICS)

Bahagian B [30 markah]


1 Huraikan tiga ciri sistem ekonomi seperti yang diamalkan di Malaysia. [6 markah]
Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran :1:
Sebahagian penyelesaian masalah asas ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasaran, manakala sebahagian lagi menerusi keputusan kerajaan :1:
ndi!idu "isi rumah#, $irma, kerajaan bebas memiliki harta dan sumber ekonomi, serta bebas menggunakannya untuk mencapai objekti$ masing%
masing :&:
'irma bebas bersaing mengeluarkan barang ekonomi untuk memaksimumkan untung, kerajaan mengeluarkan barang a(am untuk memaksimumkan
kebajikan :&:
& Terangkan perbezaan antara barang pengguna dengan barang modal. [6 markah]
Barang pengguna: barang yang dapat memuaskan pengguna secara langsung :1:
barang akhir ) tidak perlu diproses lagi :1:
contoh * sabun, buah%buahan, pakaian :1: "dua contoh o+k+#
Barang modal: sumber yang digabungkan dengan sumber ekonomi lain untuk
mengeluarkan barang pengguna atau barang modal yang lain :1:
: memuaskan kehendak pengguna secara tidak langsung :1:
: contoh * jentera, lori, peralatan, kilang :1: "dua contoh o+k#
3 Mengapakah jumlah penawaran sesuatu barang lebih banyak dalam jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek !elaskan alasan
anda+ [, markah]
-alam jangka panjang, semua input merupakan input berubah :1:
Maka, $irma boleh meningkatkan pena(aran sesuatu barang dengan membesarkan skala pengeluaran :1:
'irma juga boleh memajukan teknologi baharu ) canggih :1:
-alam jangka pendek, input terdiri daripada input tetap dan input berubah :1:
Maka, $irma hanya dapat meningkatkan pena(aran dengan menambahkan penggunaan input berubah sahaja :1:
'irma hanya dapat meningkatkan pena(aran dengan jumlah yang sedikit dalam jangka pendek :1:
. "engan menggunakan contoh# terangkan tentang keseimbangan pasaran yang melibatkan permintaan dan
penawaran [6 markah]
-e$inisi: kuantiti permintaan pengguna / kuantiti pena(aran pengeluar sesuatu barang pada tingkat harga tertentu :1:
Berlaku apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk pena(aran :1:
0eluk :1:
1uraian keluk: kes lebihan pena(aran * harga jatuh menuju 2, 3 keseimbangan :1:
kes lebihan permintaan * harga naik menuju 2, 3 keseimbangan :1:
titik keseimbangan * kuantiti diminta / kuantiti dita(ar :1:
4 5elaskan dengan ringkas keanjalan permintaan pendapatan bagi kumpulan barang berikut:
"a# barang kemas6 "b# gula6 "c# beras hancur [, markah]
"a# $y barang kemas 7!e kerana merupakan barang me(ah :1:
8pabila pendapatan pengguna meningkat, permintaan barang kemas juga meningkat :1:
"b# $y gula / si$ar kerana gula barang mesti :1:
9alaupun pendapatan pengguna meningkat, permintaan terhadap gula tidak berubah :1:
"c# $y beras hancur / %!e kerana merupakan barang ba(ahan :1:
8pabila pendapatan pengguna meningkat, permintaan terhadap beras hancu akan berkurangan :1:
, "engan menggunakan gambar rajah# terangkan hubungan antara jumlah utiliti dengan utiliti sut+
-e$inisi: T% ialah jumlah kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan sesuatu barang ) M: ialah perubahan jumlah utiliti akibat tambahan
seunit kuantiti barang yang diguanakan :1: "jika beri satu de$inisi juga diberi 1 markah#
0eluk hubungan geometrik menegak :&: jika dilukis berasingan &1&
Berdasarkan g)rajah, apabila T% naik, M% ; 0 iaitu mulai kuantiti 0 hingga 3o :1:
8pabila T% maksimum, M% / 0 "si$ar#, pada 3o :1:
8pabila T% menurun, M% / %!e, iaitu selepas kuantiti 3o :1:
< -engan memberikan contoh, terangkan maksud $irma, industri dan input pengeluaran+ [, markah]
'irma ialah organisasi ) pihak )pelaku ekonomi yang menggabungkan $aktor pengeluaran bagi melaksanakan akti!iti pengeluaran "barang dan
perkhidmatan# :1:
=ontoh * pengeluar sayur yang menggabungkan keusaha(anan, bahan mentah, tanah dan modal untuk akti!iti pengeluaran sayur :1:
ndustri ialah sekumpulan $irma yang menghasilkan barang dan perkhidmatan yang sama :1:
=ontoh * industri kra$ tangan terdiri daripada semua $irma dalam kegiatan ekonomi yang berasaskan kerja anyaman, sulaman, ukiran dan
pemasaran :1:
nput pengeluaran ialah barang atau perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan yang lain :1:
=ontoh * buruh, modal, tanah, usaha(an :1:
> Huraikan perbezaan antara kos eksplisit dengan kos implisit+ [, markah]
-e$inisi: kos eksplisit ialah perbelanjaan yang sebenar dibayar oleh $irma ke atas sesuatu input ) $aktor "bagi mengelakkannya daripada berpindah
kepada kegunaan kedua terbaik# :1:
0os implisit ialah "nilai# penggunaan input yang tidak dibayar oleh $irma :1:
0onsep: kos eksplisit ialah perbelanjaan nampak ) secara langsung atas input )
$aktor bukan milik $irma :1:
kos implisit ialah perbelanjaan tak nampak ) kos lepas, iaitu input ) $aktor
milik $irma boleh menerima bayaran jika dijual kepada $irma lain :1:
=ontoh: kos eksplisit * upah ) gaji, bunga pinjaman bank, bil elektrik dan air :1: "satu contoh mencukupi#
kos implisit * gaji pemilik $irma sendiri jika bekerja di tempat lain, se(a bangunan, bunga atas modal :1: "satu contoh mencukupi#
Bahagian = [&0 markah]
? -engan menggunakan gambar rajah, huraikan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor+ [10]
-e$inisi: aliran $i@ikal dan aliran (ang yang berlaku antara isi rumah dan $irma dalam sesuatu ekonomi :&:
Aambar rajah ) model "lengkap# :&:
8liran $i@ikal pergerakan $aktor milik isi rumah ke pasaran $aktor :1:
-ibeli oleh $irma bagi proses pengeluaran barang dan perkhidmatan :1:
8liran $i@ikal pergerakan barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh $irma ke pasaran barang :1:
-ibeli oleh isi rumah untuk penggunaan :1:
8liran (ang bayaran atas $aktor, iaitu upah, se(a, bunga dan untung oleh $irma kepada isi rumah :1:
2endapatan isi rumah dibelanjakan untuk membeli barang dan perkhidmatan :1:
8liran (ang bayaran atas barang dan perhkhidmatan oleh isi rumah kepada $irma :1:
2endapatan $irma dibelanjakan untuk membayar pembelian $aktor :1: [nota: maksimum 1' markah]
10 (erdasarkan gambar rajah yang sesuai# dan dengan andaian ceteris paribus# huraikan kesan terhadap keseimbangan pasaran ayam di negara
anda sekiranya&
)a* harga makanan ternakan ayam meningkat
)b* persatuan pengguna berjaya meyakinkan masyarakat bahawa ikan ialah sumber
protein yang terbaik untuk kesihatan
)c* kerajaan memberi subsidi kepada penternak+penternak ayam+ [10 markah]
"a# 0eluk ) label -, S1, So, B1, 21, 2o Bo, -6 0uantiti "unit#, 31 3o+
0eluk :1:
1uraian harga input naik, kos naik, SS alih ke kiri, 2 naik, 3 turun :&:
"b# 1arga "CM#, -o, S, -1 Bo, 21, B1, 2o Bo, -o, S -1, D 0uantiti "unit#, 31 3o
0eluk :1:
1uraian -- berkurangan, -- alih ke kiri, harga jatuh, kuantiti turun :&:
"c# 1arga "CM#, - So S1, Bo, 21, 2o B1, So -, D 0uantiti "unit#, 3o 31
0eluk :1:
1uraian kos jatuh, SS alih ke kiri, harga jatuh, kuantiti naik :&:
"Eota: beri bonus 1 markah jika semua ja(apan betul#
11 "engan menggunakan pendekatan utiliti kardinal# terangkan pembentukan keluk permintaan indi,idu+ [10 markah]
-e$inisi: keluk permintaan indi!idu menunjukkan hubungan negati$ antara harga dengan kuantiti yang diminta bagi sesuatu barang :1:
0onsep: pembentukan keluk -- yang bercerun negati$ ) ke ba(ah dari kiri ke kanan dapat diterangkan menerusi hukum utiliti sut berkurangan :1:
=ontoh: 8ndaian & barang, 2F, 2y, G :1:
: 5adual 3, H:F, M:F, H:y, M:y :&:
: syarat keseimbangan 1 % M:F)2F / M:y ) 2y :1:
: syarat keseimbangan & % 2F3F 7 2y3y I G :1:
: andai 2y jatuh, 2F tetap %%; tambah 3y, 3F :1:
: jadual 2,3 bagi barang y :1:
: keluk permintaan indi!idu bagi barang y :1:
1& 8pakah hukum pulangan berkurangan bertentangan dengan ekonomi bidanganJ
5elaskan kedua%dua konsep dengan menggunakan gambar rajah+ [10 markah]
1ukum pulangan berkurangan "12B# tidak bertentangan dengan ekonomi bidangan "BB#, malah memiliki persamaan :1:
120 berdasarkan konsep jangka pendek, dengan andaian apabila input berubah ditambah terus%menerus atas input tetap, jumlah keluaran "H2#
mulanya bertambah pada kadar yang makin meningkat, kemudian pada kadar menurun mencapai titik maksimum :1:
-alam S8=, hukum ini digambarkan pada bahagian mencerun ke atas :1:
BB merujuk konsep jangka panjang, iaitu semua input ialah input berubah :1:
8pabila $irma menambah keluaran secara terus%menerus, K8= akan menurun :1:
-igambarkan dengan bahagian keluk K8= mencerun ke ba(ah :1:
Kabel keluk: 0os "CM#, B, S8=o, 8, S8=1, =, K8=, 0, 3o 31 0eluaran "unit#
1uraian: jika $irma menambah keluaran dari D3o ke D31, 120 berlaku
merujuk S8=o, kos purata naik dari 83o ke B31
$irma tidak lagi menggunakan loji S8=o, sebaliknya S8=1
untuk meneluarkan D31, kos purata jangka panjang turun ke =31, iaitu bahagian K8= menurun L BB
"keluk& - markah# huraian& - markah#
. azhar bin mohd rodzi# m.ed )distinction* )malaya*
2osted by =0A: 8M18C CD-M at &:1< 8M
Reactions:
2 comments:
hoo said...
cikgu+++saya tak berapa $aham huraian soalan 1&+ boleh jelaskan lagi takJ thank you /#
Eo!ember &1, &011 at ,:&0 2M
cikgu azhar said...
hukum pulangan berkurangan "hpb# merujuk $ungsi pengeluaran jangka pendek+ pada mulanya, apabila input "buruh#
ditambah secara terus%menerus, jumlah keluaran "H2# pada mulanya meningkat dengan cepat, setelah itu peningkatan H2
menjadi makin perlahan "huraikan bentuk keluk H2#, kemudian maksimum dan selepas itu turun+
kesan tambahan input terhadap tambahan input juga boleh dijelaskan menerusi keluk keluaran sut "M2#+ apabila output
ditambah secara terus%menerus, mulanya tambahan output juga meningkat ditunjukkan oleh kecerunan M2 yang positi$,
kemudian mula menurun hingga memotong 82 "keluk keluaran purata# dan menjadi negati$ setelah memotong paksi kuantiti
input pada H2 maksimum+
huraian untuk ekonomi bidangan merujuk keluk K8=+