Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA 2009

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


1 Pengenalan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan Tiga
dan peraturan
2 UNJANG PEMBELAJARAN 1 : Aras 1
PJ KECERGASAN - Melakukan langkah-langkah keselamatan
1. Kecergasan Fizikal dalam melaksanakan aktiviti daya tahan
(a) Daya Tahan Kardiovaskular kardiovaskular.
Daya tahan kardiovaskular merujuk - Menyatakan maksud daya tahan
kepada kecekapan jantung, salur kardiovaskular, parlov, “jump rope”, dan
darah dan sistem pernafasan untuk larian piramid.
membekalkan oksigen kepada otot - Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti
secara berterusan pada jangka masa daya tahan kardiovaskular dengan kaedah
yang panjang semasa latihan. yang betul.
(i) Cadangan Aktiviti: Aras 2
- Parlov - Menyatakan kesan terhadap kesihatan
- Larian Piramid individu akibat penglibatan dalam aktiviti
- “Jump rope” daya tahan kardiovaskular.
(ii) Kaedah latihan - Menyatakan kaedah latihan dan faedah
- Prinsip-prinsip latihan latihan daya tahan kardiovaskular.
- Prosedur latihan Aras 3
(iii) Faedah latihan - Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: dan selepas melakukan latihan
- Latihan yang sistematik kardiovaskular.
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan - Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat
kecergasan muridsemasa melakukan dalam aktiviti
aktiviti. - Mengira dan menentukan kadar nadi
- Kesesuaian pakaian. latihan individu.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
3 (b) Daya Tahan Otot Aras 1
PJ Daya tahan otot bermaksud kemampuan - Melakukan langkah-langkah keselamatan
otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot.
dalam tempoh masa yang panjang tanpa - Menyatakan maksud daya tahan otot.
merasa letih. - Melakukan sekurang-kurangnya empat
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang
- Shoulder press betul.
- Hamstring curl Aras 2
- Genggam tangan - Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam
- Bangkit tubi silang kehidupan harian, sukan dan permainan.
- Half squat - Menyatakan kaedah dan faedah melakukan
(ii) Kaedah latihan aktiviti daya tahan otot.
- Prinsip-prinsip latihan Aras 3
- Prosedur latihan - Menamakan lima otot utama yang terlibat
(iii) Faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Merancang dan melaksanakan aktiviti selain
- Latihan yang sistematik. daripada yang dicadangkan untuk
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan meningkatkan daya tahan otot.
kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempatberaktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti./ Disiplin murid.
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
4 Cuti Tahun Baru/ Sukan Tahunan Sekolah
5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : ARAS 1
PK KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA - Menyatakan sebab berlakunya amalan
1. Kesihatan diri pengambilan makanan yang berlebihan.
Pengambilan sesuatu makanan secara - Menyatakan maksud berlebihan berat badan,
berlebihan boleh menyebabkan masalah obesiti dan indeks jisim badan.
kesihatan seperti berlebihan berat ARAS 2
badan. - Mengira status berat badan berdasarkan
(a) Amalan pengambilan makanan secara formula BMI.
berlebihan ARAS 3
(i) Sebab pengambilan makanan - Menghuraikan cara mengatasi amalan
berlebihan pengambilan makanan secara berlebihan.
- kebiasaan yang tidak dapat dikawal - Menilai status berat badan mengikut
- pengambilan terlalu banyak kategori.
- pengambilan makanan tidak seimbang
(ii) Kesan amalan pengambilan makanan
berlebihan
- Berat badan berlebihan
- Obesiti
(iii) Cara mengatasi berat badan
berlebihan dan obesiti
- makan mengikut masa
- makan makanan seimbang mengikut
piramid makanan
- mengurangkan pengambilan kuantiti
makanan mengikut keperluan kalori.
(b) Indeks Jisim Badan = Body Mass Index
(BMI)
(i) Definisi
(ii) Formula BMI
Berat badan (kg)
Tinggi (m2)
6 (c) Kekuatan Otot Aras 1
PJ Kekuatan bermaksud kemampuan otot - Melakukan langkah-langkah keselamatan
untuk menghasilkan daya bagi mengatasi yang perlu diambil kira dalam melaksanakan
rintangan. aktiviti kekuatan otot.
(i) Cadangan Aktiviti: - Menyatakan maksud kekuatan otot.
- Bench press - Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti
- Hamstring curl kekuatan otot dengan kaedah yang betul.
- Bangkit tubi silang (bersama beban) Aras 2
- Half squat - Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam
(ii) Kaedah latihan kehidupan harian, sukan dan permainan.
- Prinsip-prinsip latihan - Menyatakan kaedah dan faedah latihan
- Prosedur latihan kekuatan otot.
(iii) Faedah latihan Aras 3
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menamakan lima otot utama yang terlibat
- Latihan yang sistematik. dalam aktiviti kekuatan otot.
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan - Merancang dan melaksanakan aktiviti selain
kecergasan murid semasa melakukan daripada aktiviti yang dicadangkan
aktiviti. untuk meningkatkan kekuatan otot.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
7 (d) Komposisi Badan Aras 1
PJ Komposisi badan merujuk kepada - Menyatakan maksud komposisi badan.
peratusan lemak badan berbanding - Mengukur komposisi lemak badan dengan
dengan isi kandungan otot, tulang dan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian
tisu badan yang lain. Lebihan peratusan badan.
lemak dalam badan akan menimbulkan Aras 2
masalah kegemukan (obesiti). - Menyatakan prosedur- prosedur yang perlu
(i) Cadangan Aktiviti: diambil kira semasa mengukur komposisi
- Teknik menggunakan kaliper lipatan lemak.
kulit. - Menyatakan cara mengira indeks jisim badan
- Merekod perubahan komposisi badan. (BMI).
- Mengira indeks jisim badan (BMI). Aras 3
- Merekod dan menganalisis data komposisi
lemak badan dengan merujuk
kepada Jadual Peratusan Lemak.
8 2. Kekeluargaan ARAS 1
PK Institusi kekeluargaan terbentuk melalui - Menjelaskan tentang institusi perkahwinan.
ikatan perkahwinan. Kedua-dua - Menerangkan tanggungjawab setiap ahli
pasangan mestilah berusaha untuk keluarga bagi memupuk sebuah keluarga
mengekalkan perkahwinan mereka. Seks bahagia.
sebelum kahwin adalah perbuatan yang - Mengenalpasti cara menyatakan 'tidak'
dilarang oleh agama dan masyarakat apabila menghadapi sesuatu situasi.
Institusi kekeluargaan ARAS 2
(i) Perkahwinan - Membincangkan ciri keluarga bahagia.
- ikatan yang sah antara lelaki dan ARAS 3
perempuan - Membincangkan isu-isu semasa
- mengikut hukum agama dan norma kekeluargaan.
masyarakat
(ii) Kebahagiaan dalam hidup
berkeluarga
- bertanggungjawab menjaga nama baik
keluarga
- saling memahami, menyayangi dan
menghormati
(iii) Seks sebelum kahwin
- Mengapa seks sebelum kahwin
dilarang?
- Belajar menyatakan 'tidak' kepada seks
sebelum kahwin
9 (e) Kuasa Aras 1
PJ Kuasa bermaksud kebolehan melakukan - Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang
suatu pergerakan yang pantas dengan perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti
daya maksimum dalam masa yang kuasa.
singkat. - Menyatakan maksud kuasa.
(i) Cadangan Aktiviti: - Melakukan sekurang-kurangnya empat
- Lompat ke atas peti lombol. aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan
- Bounding. selamat.
- Shoulder press. Aras 2
- Lompat kangaroo. - Menyatakan faedah latihan kuasa.
- Lari lutut tinggi. - Menyatakan perkaitan antara bebanan dan
(ii) Kaedah latihan ulangan untuk meningkatkan kecergasan
- Prinsip-prinsip latihan kuasa.
- Prosedur latihan Aras 3
(iii) Faedah Latihan - Mengenal pasti otot utama yang terlibat
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: dalam aktiviti kuasa.
- Latihan yang sistematik. Mengenal - Membandingkan di antara prinsip lakuan
pasti kemampuan tahap dan kecergasan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa.
murid semasa melakukan aktiviti. - Menilai keupayaan kuasa melalui ujian
- Kemudahan peralatan. lompat Sargent.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


10 (f) Kelajuan Aras 1
PJ Kelajuan bermaksud kebolehan - Melakukan langkah-langkah keselamatan
seseorang melakukan pergerakan pantas dalam melaksanakan aktiviti kelajuan.
dalam masa yang singkat. - Menyatakan maksud kelajuan.
(i) Cadangan Aktiviti: - Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti
- Melantun bola sambil berlari 30meter. kelajuan dengan betul dan selamat.
- Berlari sambil mengawal bola hoki 30 Aras 2
meter. - Menyatakan faedah melakukan aktiviti
- "Jump rope" kelajuan.
(ii) Kaedah latihan - Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan
- Prinsip-prinsip latihan dan permainan.
- Prosedur latihan Aras 3
(iii) Faedah latihan - Mengenal pasti otot utama yang terlibat
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: dalam aktiviti kelajuan.
- Latihan yang sistematik. - Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan kelajuan.
kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
11 1. Pemakanan ARAS 1
PK Pengambilan makanan harian hendaklah - Mengenal pasti keperluan makanan mengikut
mengikut umur, jantina, aktiviti dan umur, jantina, aktiviti dan fisiologi.
fisiologi. Keperluan diet harian - Menyatakan Keperluan Diet Harian (RDA)
hendaklah mengikut jadual RDA. mengikut kumpulan umur.
(a) Makanan yang diambil hendaklah - Menyatakan situasi yang menyebabkan stres
mengikut ARAS 2
(i) Umur - Menerangkan kandungan kalori makanan
(ii) Jantina mengikut keperluan umur, jantina, aktiviti
(iii) Aktiviti fizikal dan fisiologi.
(iv) Fisiologi - Memberi contoh : jenis makanan yang
(b) Keperluan Diet Harian (RDA) bersesuaian dengan kandungan kalori.
- Mengenal pasti cara meningkatkan nilai.
ARAS 3
- Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan
kepada aktiviti harian.
- Mengaitkan nilai diri dengan stres.
2. Pengurusan konflik dan stres ARAS 1
(a) Situasi yang menyebabkan stres - Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan
- Peperiksaan stres.
- Masalah perhubungan rakan sebaya ARAS 2
dan keluarga - Mengenal pasti cara mengatasi stres.
(b) Perhubungan kendiri Aras 3
- Meningkatkan nilai diri - Membincangkan cara mengatasi stres
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
12 (g) Prinsip Latihan Aras 1
PJ Untuk memperolehi faedah daripada - Menyatakan maksud kebolehbalikan.
sesuatu latihan, setiap program latihan - Menyatakan maksud perbezaan individu.
perlu berlandaskan beberapa prinsip- Aras 2
prinsip latihan seperti: - Merancang jadual program kecergasan diri
Prinsip Latihan: berasaskan prinsip kebolehbalikan dan
- Kebolehbalikan perbezaan individu.
- Perbezaan individu Aras 3
- Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip
latihan dalam sukan dan permainan.
13,14,15, TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : Aras 1
PJ KEMAHIRAN - Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang
1. Permainan perlu diambil kira dalam permainan bola
(a) Bola Tampar tampar.
(i) Kemahiran: - Melakukan sekurang-kurangnya empat
- Menyangga kemahiran asas bola tampar dengan teknik
- Servis yang betul dan selamat.
- Mengumpan Aras 2
- Merejam - Menyatakan undang-undang dan peraturan
- Menghadang asas dalam permainan bola tampar.
- Undang-undang dan peraturan - Menyatakan sekurang-kurangnya empat
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kesalahan teknik lakuan dalam permainan
- Latihan yang sistematik bola tampar.
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan - Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima
kecergasan murid semasa melakukan otot utama yang digunakan dalam latihan dan
aktiviti. permainan bola tampar.
- Kesesuaian pakaian. Aras 3
- Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Merancang strategi asas dalam permainan
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan. bola tampar.
- Perlakuan aktiviti. - Merancang dan mengelolakan
- Disiplin murid. pertandingan.
16 3. Penyalahgunaan bahan ARAS 1
PK Pengambilan dadah adalah amalan yang - Menyatakan implikasi pengambilan dadah
boleh menggugat kesejahteraan terhadap sosial, ekonomi dan politik.
keluarga, sosial, ekonomi, dan politik - Menyatakan kronologi pengambilan dadah.
negara. ARAS 2
(a) Kronologi pengambilan dadah - Memberi contoh implikasi pengambilan
- Pencetus pengambilan dadah dadah.
- Pengambilan dadah ARAS 3
- Kesan pengambilan dadah - Membuat kesimpulan tentang kesan
(b) Implikasi pengambilan dadah pengambilan dadah yang menjejaskan
kepada: kesejahteraan negara.
(i) Sosial
(ii) Ekonomi
(iii) Politik
17 1. Keselamatan ARAS 1
PK Kerajaan telah menggubal akta dan - Menyatakan peruntukan yang terdapat
undang-undang berkaitan dengan dalam akta bagi mencegah penyakit daripada
pencegahan dan kawalan penyakit merebak.
berjangkit pada tahun 1988. - Menyatakan kesalahan dan hukuman yang
Akta dan Undang-Undang boleh dikenakan di bawah akta ini.
(i) Akta Pencegahan dan Kawalan ARAS 2
Penyakit Berjangkit 1988 - Menjelaskan peranan dan fungsi agensi
(ii) Agensi berkaitan berkaitan dalam pencegahan dan kawalan
(iii) Peranan agensi berkaitan penyakit berjangkit.
- Menerangkan peranan murid membantu
melaksanakan akta ini.
ARAS 3
- Membuat inferens penguatkuasaan
pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


20 PERPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18,19,21 (b) Sofbol Aras 1
PJ (i) Kemahiran : - Melakukan langkah-langkah keselamatan
- Membaling dan menyambut dalam permainan sofbol.
- Memukul - Melakukan sekurang-kurangnya empat
- Menampan kemahiran asas sofbol dengan teknik yang
- Pitching betul dan selamat.
- Larian anak tapak Aras 2
- Memadang - Menyatakan undang-udang dan peraturan
- Undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menyatakan sekurang-kurangnya empat
- Latihan yang sistematik. kesalahan teknik lakuan dalam permainan
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan sofbol.
kecergasan murid semasa melakukan - Mengenal pasti otot utama yang digunakan
aktiviti. dalam permainan sofbol.
- Kesesuaian pakaian. Aras 3
- Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Merancang strategi asas dalam permainan
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan. bola tampar.
- Perlakuan aktiviti. - Merancang dan mengelolakan
- Disiplin murid. pertandingan.
22 2. Pertolongan cemas ARAS 1
Prosedur pertolongan cemas ECC dan - Menyatakan prinsip dan prosedur ECC dan
PK CPR adalah menyelamatkan mangsa CPR.
yang mengalami kelemasan. ARAS 2
(i) Prinsip dan prosedur ECC - Mengenal pasti indikasi/ keadaan yang
E = external (luaran) memerlukan ECC dan CPR.
C = cardiac (kardiak) ARAS 3
C = compressions (tekanan) - Menunjuk cara pelaksanaan pertolongan
(ii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi emas mengikut prosedur ECC dan CPR.
kardiopulmonari (CPR)
23,24 2. Olahraga Aras 1
PJ (a) Balapan - Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang
(i) Kemahiran: perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki.
Acara Jalan Kaki - Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan
- Fasa seretan teknik yang betul dan selamat.
- Fasa tolakan Aras 2
- Fasa sokongan sebelah kaki - Menyatakan undang-undang dan peraturan
- Fasa pemulihan dalam acara jalan kaki.
- Undang-undang dan peraturan - Mengenal pasti otot utama yang digunakan
- Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. dalam acara jalan kaki.
Susunan pejalan kaki di dalam lorong. Aras 3
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menganalisis fasa pergerakan dalam acara
Latihan yang sistematik. jalan kaki.
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


28 UJIAN EXCEL 2 PMR
25,26 b) Padang Aras 1
PJ (i) Kemahiran: - Melakukan langkah-langkah ke selamatan
Acara Lempar Cakera yang perlu diambil kira dalam acara lempar
- Teknik pegangan cakera.
- Fasa persediaan - Melakukan kemahiran acara lempar cakera
- Fasa putaran dengan teknik yang betul dan selamat.
- Fasa lemparan Aras 2
- sudut pelepasan - Menyatakan undang-undang dan peraturan
- kedudukan badan dalam acara lempar cakera.
- Fasa ikut lajak - Mengenal pasti otot utama yang digunakan
- Undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Menyatakan teknik lakuan yang betul.
- Latihan yang sistematik. Aras 3
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan - Menganalisis fasa pergerakan dalamacara
kecergasan murid semasa melakukan lempar cakera.
aktiviti. - Menganalisis hasil lemparan.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
27,29 3. Pendidikan Pergerakan Aras 1
PJ (a) Gimnastik Artistik - Melakukan langkah-langkah keselamatan
Gimnastik artistik menekankan tiga yang perlu diambil kira dalam melakukan
aktiviti utama iaitu imbangan, aktiviti gimnastik artistik.
ketangkasan dan lombol. Strategi - Melakukan kemahiran gimnastik artistic
pengajaran dan pembelajaran adalah dengan teknik yang betul dan selamat.
secara formal dan terancang. Teknik dan Aras 2
gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran - Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu
pergerakan adalah khusus. dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya
(i) Pola Pergerakan : dilakukan.
- Pola 4 - Putaran - Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik
- Pola 7 - Rangkaian lakuan dalam pergerakan putaran dan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: rangkaian.
- Latihan yang sistematik. Aras 3
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan - Merancang dan mempersembahkan
kecergasan murid semasa melakukan rangkaian pergerakan.
aktiviti. - Menganalisis bentuk pergerakan yang
- Kesesuaian pakaian. sempurna.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
30 (b) Gimnastik Irama Aras 1
PJ Gimnastik irama bermaksud pergerakan - Melakukan langkah-langkah keselamatan
yang dilakukan segerak dengan ritma yang perlu diambil kira dalam melakukan
untuk menghasilkan pergerakan tubuh aktiviti gimnastik irama.
badan yang estetik dan berkoordinasi - Melakukan kemahiran gimnastik irama
dengan penggunaan alatan. dengan teknik yang betul dan selamat.
(i) Jenis Pergerakan : Aras 2
- Pergerakan 4 - Gerak edar - Menyatakan tahap ansur maju yang perlu
- Pergerakan 9 - Rangkaian pergerakan dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: dilakukan.
- Latihan yang sistematik. - Menyatakan kemahiran asas gerak edar
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan dalam gimnastik irama.
kecergasan murid semasa melakukan - Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik
aktiviti. lakuan semasa mempersembahkan rangkaian
- Kesesuaian pakaian pergerakan.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar
- Perlakuan aktiviti. dan rangkaian pergerakan yang sempurna.
- Disiplin murid. - Menghuraikan komponen kecergasan yang
diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.
- Merancang dan melaksanakan variasi
pergerakan gerak edar dan rangkaian
pergerakan bersama alatan.
- Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan yang terdiri daripada
beberapa kemahiran.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


34 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
31 (d) Pergerakan Kreatif Aras 1
PJ Pergerakan kreatif bermaksud - Melakukan langkah-langkah keselamatan
intepretasi idea, perasaan serta yang perlu diambil kira dalam melakukan
tanggapan deria yang dilahirkan secara aktiviti pergerakan kreatif.
simbolik melalui pergerakan. - Melakukan kemahiran pergerakan kreatif
(i) Tema pergerakan : dengan teknik yang betul dan selamat.
- Tema 8 - Ritma berkaitan dengan Aras 2
pekerjaan - Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan
- Tema 9 - Kesedaran bentuk tema.
pergerakan - Menghuraikan komponen kecergasan yang
- Tema 10 - Transisi lapan daya asas diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
- Latihan yang sistematik. - Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan tema.
kecergasan murid semasa melakukan - Merancang dan mempersembahkan
aktiviti. rangkaian pergerakan berdasarkan tema.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan. Dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.
32 4. Rekreasi dan Kesenggangan Aras 1
PJ (a) Rekreasi - Menyatakan maksud menjejak.
Rekreasi bermaksud aktiviti terancang - Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak.
untuk memenuhi masa lapang bukan - Menyatakan aspek keselamatan yang perlu
untuk tujuan pertandingan tetapi untuk diambil kira dalam melakukan aktiviti
merehatkan fikiran dan badan. menjejak.
(i) Menjejak Aras 2
- Konsep menjejak - menjejak bermaksud - Menyatakan kepentingan formasi dalam
merentas sesuatu kawasan dari titik aktiviti menjejak.
mula ke garisan penamat - Menjelaskan faedah yang diperolehi
- Formasi - pasukan bergerak secara daripada aktiviti menjejak.
beratur bagaikan keretapi Aras 3
- hadapan: pointer atau recce. - Merancang dan melaksanakan aktiviti
- tengah: keselamatan atau perubatan menjejak.
- belakang: sweeper atau anchor.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
- Latihan yang sistematik.
- Mengenal pasti kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.
- Kesesuaian pakaian.
- Persekitaran atau tempat beraktiviti.
- Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
- Perlakuan aktiviti.
- Disiplin murid.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


35 PERCUBAAN PMR
33 1. Pengurusan Aras 1
PJ Pasukan sukan, persatuan dan kelab - Menyatakan pasukan sukan, persatuan sukan
sukan dan permainan: dan kelab sukan dan permainan yang
- Penubuhan terdapat di Malaysia.
- Pemilihan AJK melalui mesyuarat - Menyatakan cara pemilihan ahli
- Perancangan aktiviti jawatankuasa dalam pasukan sukan,
persatuan dan kelab sukan dan permainan.
Aras 2
- Menjelaskan proses penubuhan pasukan
sukan, persatuan,kelab sukan dan permainan.
- Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam
pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan
dan permainan.
Aras 3
- Merancang dan mengelolakan aktiviti
pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan
dan permainan di peringkat
se kolah.

2. Kerjaya dalam sukan Aras 1


Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh - Menyatakan maksud kerjaya dalam sukan.
menghasilkan pulangan atau pendapatan - Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam sukan.
secara langsung atau tidak langsung. Aras 2
Industri Sukan: - Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam
􀁸 Jenis kerjaya sukan.
􀁸 Peluang kerjaya Aras 3
- Membincangkan mengenai kerjaya yang
ada kaitan dengan sukan dan permainan.

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


36 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani Aras 1
PJ dan Sukan - Menyatakan maksud keagresifan dalam
(i) Keagresifan dalam sukan dan s ukan.
permainan - Mengetahui komersialisme dalam sukan.
- Punca keagresifan Aras 2
- Akibat keagresifan - Menjelaskan langkah-langkah bagi
(ii) Komersialisme dalam sukan mengelakkan keagresifan dalam sukan.
- Kebaikan dan keburukan - Menghuraikan punca-punca dan akibat
keagresifan dalam sukan.
- Menjelaskan kebaikan dan keburukan
komersialisme dalam sukan.
Aras 3
- Mengulas laporan isu-isu keagresifan
daripada keratan akhbar.

4. Etika Aras 1
Etika dalam sukan bermaksud panduan - Menyatakan maksud semangat kesukanan.
tentang peranan peserta dalam sukan - Menjelaskan ciri-ciri semangat kesukanan
dan peranan penonton yang menyaksi penonton.
kan sesuatu pertandingan atau Aras 2
permainan. - Menghuraikan kaitan antara semangat
Semangat Kesukanan(penonton): kesukanan penonton dengan kejayaan
- Maksud semangat kesukanan. pasukan/negara.
- Ciri-ciri semangat kesukanan. Aras 3
- Kejayaan diri berasaskan semangat - Membincang dan menilai kejayaan pasukan
kesukanan. yang berasaskan semangat kesukanan.
- Kejayaan pasukan berasaskan - Mencadangkan cara memupuk semangat
semangat berpasukan. kesukanan penonton.
SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN PMR 2009