Anda di halaman 1dari 10

PANAASAN SOMESTO KO-2

2014
TOUN

BOROS KADAZANDUSUN
KALATAS 1
(1 JAAM)
KADA UKABO O KALATAS DITI GISOM DO
ONUAN KO DO KASAGAAN

Ngaran

: ___________________________________

1. Kiwaa do 5 boogian om 40
ponguhatan id kalatas
diti.
2. Simbaron toinsanan
ponguhatan.
3. Posuaton o sisimbar id
Kalatas ponguhatan diti.
4. Momoguno do pinsil 2B,
BB, toi ko HB.

Montok Momomolisa Kalatas


Boogian
Ponguhatan
Marka
1 - 10
A
( 10 Marka )
11 15
B
( 5 Marka )
16 25
C
( 10 Marka )
26 30
D
( 5 Marka )
31 40
E
( 10 Marka )

TOINSANAN

Tikid ponguhatan id kalatas diti suhutonon do tolu toi ko apat sisimbar. Pilion no
sisimbar di kosudong mantad sisimbar A, B, C, om D. Itomon o sisimbar dikoyu
id kalatas sisimbar di nokosodia.
BOOGIAN A

Ponguhatan 1 4
Pilio boros di kosudong.
1. Roso nopo do tapayas noonsok nga ___________.
A opoit
B oomis
C oonsom
2. Jaam ko-6.30 ________________, mongoi oku sikul.
A doungosuab B doungadau
C minsosodop

D oosin
D doungotuong

3. Aanangan i Maria do mangakan do__________________


A tindalam
B dokutul
C magapon

D buul

4. Kakamot nopo diti nga _____________.


A pupulas
B tutuku
C lalawis
Ponguhatan 5 7
Pilio rangkai boros toi ko frasa di kosudong.
Mongoi oku pomoli __________
(5)
Momoli oku nogi do _________
(6)

hilo id tomu.
om __________
(
(7)

montok di tina ku.


5. A kinotuan

kakamot sikul

tapayas

6. A basaan

B tuaaua

C sondozen tusi

7. A sampasu bunga

B kakamot tinunturu

C kinotuan

Ponguhatan 8 10
Intangai o gambal om pilio sisimbar di kosudong.
8.

A
B
C
D

Makan doungosuab i Banol


Monuat do surat i Banol.
Modsu i Banol do tikid suab .
Momburus nipon i Banol.

9.

A
B
C
D

Momodoropi i Betty do buuk.


Poposuang i Betty do gambal id lamari.
Mogonsok i Betty do tindalam
Mambasa buuk sorita i Betty.

10.

A
B
C
D

Poinsako ilo tombolog id tuntu tamalang


Poirikau ilo tombolog id tuntu tamalang
Poinsusut ilo tombolog id tuntu tamalang.
Pointirung ilo tombolog tuntu tamalang.

BOOGIAN B
Ponguhatan 11- 15
Pilio ayat di kosudong dilo gambal
11.

Mongoi oku hilod garai

A. Id nonggo ngoyon nu?


B. Isai ngaran nu?
C. Nunu o bolian nu lo garai

12.
Kotoluadan tu minoguhupko
doho

A. Ba.Kotoluadan
B. Miagal nopo
C. Ingkaa no
Oruol o tianku

13.

A. Isai komoyon nu?


B. Nokuro Ko?
C. Siou, mamanau oku no

Pamanau oku po
14.

.A. Ba.pamanau no
B. Ba. hino kono
C. Ba.Kotoluadan

Aki,siakan oku da lo punti.

15.

A. Kada pangakan dino.


B. Pangakan no
C. Kada, orubat ino

BOOGIAN C
Pilio puralan boros di kotunud.

16.Minomoli i

Inai di John do ____________ punti.

A. sompuru

B.songoongom

C.songkogos

D.sonsopo

17.Minangakan i Ruzelin do _____________rangalau di konihab.


A. sanlapak

B. sompuru

C. songuas

D. solinsou

18. Nokokito oku do _____________ kusai mamaso manganu gambar


A. isi-iso

B. songulun

C. songinan

D. soroiso-iso

19.Boros misulak nopo mihad ihad nga__________


A. modop-odop

B. mirak-irak

C. mangkus-tangkus

D.mikok-sikok

20. Nunu owiton nu mongoi sikul?


A. kurita

B.kasut om buul

C. buuk om pinsil

D. basaan

21. Minomoli i ina do songwongkos kinotuan __________ duo tinan tapayas


A. nga

B. tu

C. om

Ponguhatan 22 23
Pilio ayat miampai tanda basa di kotunud.
22.

A.
B.
C.
D.

Poinsikul oku id SK Kapa, Tamparuli.


poinsikul oku id sk Kapa, Tamparuli.
Poinsikul Oku Id SK Kapa, Tamparuli?
Poinsikul oku! Id SK Kapa, Tamparuli.

23.

A.
B.
C.
D.

Odoi? Oruol tianku?


Odoi! Oruol tianku.
Odoi. Oruol tianku.!
Odoi, Oruol tianku!

Ponguhatan 24 25
Pilio ijaan boros di kotunud.
24.

Minomolopot i tina ku do _________ di konihab.


A . linumpuka
B . linapuuka
C. linompuka
D . linapukaa

25.

Natagakan i aki do songinan _________.


A . kaalabau
B. kalabau
C . kalabauu
D. kerbau

D. do

BOOGIAN D
Ponguhatan 26 30
Intangai o gambal om basaon no ilo pangaan toniba kokomoi dilo gambal. Pilio
sisimbar di kotunud.

Tangaanak nopo id gambal diti nga tambalut______. Abagos ______ do


26
27
mambasa buuk id librari.Librari nopo diti nga hilo id sikulan _______ id
28
Sk.Tinambak Tamparuli.Ogumu no buuk di nabasa om poinsuat id buuk NILAM
sikul.Ounsikou ginawo di mongingia tu abagos kopio tanganak dilo.Oinsanan
_________ kiumul do opod toun.Tanganak nopo diti nga poingion id _______
29
30
sikul.
26 .A.nu

B. ku C. dau

D.diolo

27 .A. yolo

B. dosio

C.iyolo

28. A. diolo

B. iyolo C. diau

D. disido

29. A. iyolo

B. diolo

D. diolo

C. diau

D. diau

30. A. doros B. somok C dumbangan D. tolikud

BOOGIAN E
Ponguhatan 31 35
Basao o kad pangalapan id siriba om onuai sisimbar ilo ponguhatan.
Pagalapan Tadau Kinosusuon
Yoku I Lina Maikol
Ounsikou o ginawo ku magalap dia Kuna do mampayat id karamayan diti.
Tadau wulan
: 8 Mikat
Tadau
:
Tiwang
Timpu
:
7.00 minsosodop
Kinoyonon
:
Kg. Telibong , 89257 Tamparuli
Numbul Tolipaun :
012345678
31. Isai i minangalap di Kuna do mampayat id karamayan tadau kinosusuon?
A. Maikol

B. Lina

C. Maria

32. Soira o tadau kinsusuon di Lina?


A. 8 Mikat

B. 8 Tiwang

C. Jaam 7 minsosodop

33. Id nonggo kinoyonon di Lina?


A. Kg. Telibong

B. Kg, Tamparuli

C. Kg.Lipasu

34. Jaam kopiro o karamayan do sumolimpuun?


A. Jaam ko- 7 doungosuab
B. Jaam ko-7 minsosodop
C. Jaam ko-7 doungadau
35. Poingkuro i Kuna sumimbar di pangalapan di Lina?
A. monolipaun

B. rumikot id walai

C. monuat

Ponguhatan 36 40
Basao o abal id siriba diti om simbaron no o ponguhatan di sumusuhut.

Tamparuli: Tadau Tiwang, songulun dudumagang do kinotuan nasaraban do


lamin di konihab.Sanganu nopo do lamin di nga I Kumin Jais.Ogumu tulun
poingion id sombol lamin dau ruminikot do minongoi ponguhup.Aiso noolu do
kakamot . Nosorob ngawi kinotuan di tinanom id toning di lamin . Au po noilaan
nonggo tadon do tapui dii.
36. Karaja nopo di Mamai Kumin nga ____________
A . dokutul
B. mongingsada
C. dudumagang

D. monunuat

37. Nunu o kinantakan doid abal di?


A . karamaian
B. nasaraban

D. nahabaan

C. noluyudan

38. Isai ngawi minonguhup di mamai Kumin?


A. sombol
B. pulis
C.toinsanan tulun nokorikot
39. Nunu Komoyon di aiso noolu do kakamot id pangaan dilo?
A.
B.
C.
D.

nosorob ngawi i kakamot


poingopi ngawi i kakamot
ogumu kakamot di noolu
tinimung i kakamot

40. Ontok tadau kopiro nosorob lamin di Kumin?


A.
B.
C.
D.

tadau Tadtaru
tadau Tiwang
tadau Kurudu
tadau Tontolu

D. tambalut

Sisimbar Ponguhatan Panaasan Somesto ko 1 Toun 4 Kalatas 1.

Boogian A.
1.a

2.a

3.a

4.b

5.a

6.b

7b

8.c

9.c

13.b

14.b

15.b

18.b

19.b

20.c

21.c

24.c

25.b

26.b

27.a

28a

29.b

30.b

33.a

34.b

35.a

36.c

37.b

38.a

39.a

10.a

Boogian B.
11.a

12.b

Boogian C
16.d

17.b

Boogian D
22.a

23.d

Boogian E.
31.b

32.b

40.b