Anda di halaman 1dari 6

EFEKTIFITAS PENGUNAAN LIMBAH KULIT

BUAH NAGA (Hylocereus undatus) DALAM


ANSUM SEBAGAI ALTENATIF SUPLEMEN
ALAMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
TELU A!AM K"MESIL
December 7th, 2011 | Author: MAHA WULANDARI
A. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Ayam petelur merupakan salah satu komodt ternak penyum!an" proten he#an yan" mampu
men"ahaslkan produk yan" !er"$ tn"". Telur ayam merupakan %ens makanan yan" men"andun"
"$ yan" san"at dperlukan oleh tu!uh manusa. Kandun"an yan" pentn" yan" terdapat dalam telur
ayam dantaranya yatu hdrat aran"& proten& dan lemak he#an serta !e!erapa 'tamn dan mneral.
(arna kunn" telur salah satunya dpen"aruh oleh !eta karoten& kandun"an n %u"a terdapat pada
!uah na"a. )at akt* yan" ada pada kult !uah na"a akan menn"katkan kualtas telur. (arna kunn"
telur yan" kunn" pekat maka kualtas kunn" telur terse!ut !ak& selan tu LDL + Kolesterol menurun
sedan"kan HDL + Kolesterol menn"kat. Hal n san"at !ak untuk kesehatan manusa yan"
men"n"nkan men"konsums telur tanpa takut adanya kolesterol.
Untuk menekan !aya pakan dan menn"katkan e*sens produks maka perlu dupayakan pakan yan"
dapat d!uat atau dramu sendr den"an men""unakan !ahan,!ahan yan" terseda dsektar kta
yan" !erpotens se!a"a !ahan pakan utama ataupun !ahan pakan tam!ahan -*eed addt'e.. Hal
terse!ut san"at pentn" karena pem!elan pakan akan menyta /0,102 dar total !aya produks.
3en%a"a meta!olsme dan produks ayam petelur yan" !ak dan sta!l dapat dlakukan den"an
menam!ahkan suplemen. Akan tetap& pen""unaan !ahan pakan kma sntets akan men"ak!atkan
terdapatnya produk meta!olt yan" !er!ahaya !a" tu!uh ternak sehn""a dapat menye!a!kan
kematan. 4leh karena tu pen""unaan suplemen alam merupakan alternat* untuk menn"katkan
kualtas pada da"n" ayam !roler.
1.5. PERU3U6AN 3A6ALAH
Pen""unaan !ahan kma sntets oleh peternak yan" !erle!han dan se7ara !erkala dapat
menye!a!kan penyakt pada ternak ataupun terdapatnya akumulas produk meta!olt yan"
!er!ahaya !a" tu!uh ternak sehn""a dapat menye!a!kan kematan serta menurunkan kualtas telur
dan da"n" ayam. 4leh karena tu pen""unaan suplemen alam merupakan alternat* untuk
menn"katkan kualtas pada telur ayam komersl.
Buah na"a men"andun" !etakaroten yan" merupakan pro'tamn A yan" d dalam tu!uh akan du!ah
men%ad 'tamn A yan" san"at !er"una dalam proses pen"lhatan& reproduks& proses meta!olsme
lannya& serta %ens antoksdan yan" dapat !erperan pentn" dalam men"uran" konsentras radkal
peroksl. Buah na"a merupakan sum!er 'tamn dan mneral& %u"a men"andun" kalum& $at !es&
proten& kalsum dalam %umlah yan" 7ukup !ak untuk menn"katkan kualtas telur ayam.
1.8. TU9UAN PR4GRA3
1. 3en"ka% pen"aruh tn"kat pen""unaan lm!ah kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus. dalam
ransum ayam petelur.
5. 3en"ka% pen"aruh pen""unaan lm!ah kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus. pada kualtas telur
ayam -#arna dan kandun"an nutrent..
8. 3en"e'aluas e*ekt*tas pen""unaan lm!ah kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus. se!a"a
suplemen alam ayam petelur -produks dan :;..
1.<. LUARAN =ANG D>HARAPKAN
Hasl yan" dharapkan pada Ke"atan Pro"ram Kreat'tas 3ahass#a Peneltan n adalah
men"haslkan suplemen alam dar lm!ah kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus. yan" dapat
mem!antu peternak untuk menn"katkan kualtas pada telur ayam komersl. 6elan tu& masyarakat
dapat men"etahu data dan n*ormas men"ena pen""unaan lm!ah kult !uah na"a dalam ransum
ayam petelur.
1.?. KEGUNAAN PR4GRA3
3elalu Pro"ram peneltan n& peternak maupun masyarakat dapat @
1. 3en"etahu data men"ena kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus..
5. 3en"etahu pen"aruh pen""unanan lm!ah kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus. dalam ransum
ayam petelur.
8. 3en"etahu pen"aruh pen""unaan lm!ah kult !uah na"a -Hylo7ereus undatus. pada kualtas telur
ayam komersl.
<. 3en%ad dasar untuk peneltan le!h lan%ut men"ena pen""unaan kult !uah na"a dalam pakan
un""as ataupun !dan" lannya.
B. T>N9AUAN PU6TAKA
Telur Ayam
3enurut ;amp!ell et al. -5008.& pada prnspnya telur terdr atas lma !a"an yatu kera!an"&
mem!ran kera!an"& al!umen& kunn" telur dan "ermnal ds7. 3enurut Romano** dan Romano**
-1A/8.& propors kera!an" telur& puth telur dan kunn" telur dar !e!a"a sum!er dsa%kan pada Ta!el
1.
Ta!el 1. Propors Kera!an" Telur& Puth Telur dan Kunn" Telur dar !er!a"a 6um!er.
Buah Na"a
Buah na"a atau dra"on *rut kaya kandun"an serat. 6erat pada !uah na"a san"at !ak& men7apa
0&1,0&A " per 100 ". 6erat san"at d!utuhkan tu!uh untuk menurunkan kadar kolesterol. 6erat akan
men"kat asam empedu dan kemudan dkeluarkan !ersama *eses. 6emakn tn"" konsums serat&
semakn !anyak asam empedu dan lemak yan" dkeluarkan oleh tu!uh. 6erat pan"an -detary *!er.
%u"a mampu memperpendek transt tme yan" dapat mem!uat #aktu $at karsno"enk !ermukm
dalam tu!uh %u"a semakn pendek& sehn""a kesempatan mem!ahayakan tu!uh semakn ke7l
-Gl!ert& 1A11..
Buah na"a terkenal se!a"a salah satu sum!er !etakaroten. Betakaroten merupakan pro'tamn A
yan" d dalam tu!uh akan du!ah men%ad 'tamn A yan" san"at !er"una dalam proses pen"lhatan&
reproduks& dan proses meta!olsme lannya. Dperkrakan setap mkro"ram !etakaroten mempunya
akt'tas !olo"s setara den"an 1 mkro"ram retnol. Kelompok :A4,(H4 telah men"htun" !ah#a
hanya separuh dar !etakaroten yan" terserap yan" akan du!ah men%ad 'tamn A. Kra,kra hanya
1B/ dar kandun"an karoten dalam !ahan makanan yan" akhrnya akan dman*aatkan oleh tu!uh
-Anonm& 5010.. Beta karoten %u"a merupakan %ens antoksdan yan" dapat !erperan pentn" dalam
men"uran" konsentras radkal peroksl serta dkenal se!a"a unsur pen7e"ah kanker& khususnya
kanker kult dan paru -And& 5010..
Ta!el 5. Komposs "$ per 100 "ram da"n" !uah na"a
Komponen Kadar
Ar -". C5&? + C8&0
Proten-". 0&1/ + 0&58
Lemak-". 0&51 + 0&/1
6erat detary *!er -". 0&1 + 0&A
Betakaroten -m". 0&00? + 0&015
Kalsum -m". /&8 + C&C
:os*or -m". 80&5 + 8/&1
Bes -m". 0&?? + 0&/?
Dtamn B1 -m". 0&5C + 0&80
Dtamn B5 -m". 0&0<8 + 0&0<?
Dtamn ; -m". C + A
6um!er@ Ta#an :ood >ndustry De'elop E Reear7h Authortes -500?.
3enurut Al Leon" dar 9ohn7ola Ptaya :ood RED -1AA0.& !uah na"a san"at !ak untuk sstem
peredaran darah& e*ekt* untuk men"uran" tekanan emos dan menetralkan ra7un dalam darah.
Badan Lt!an" Pertanan R> menye!utkan !ah#a !uah na"a dapat menurunkan kadar kolesterol&
penyem!an" "ula darah& men"uatkan *un"s "n%al dan tulan"& serta menn"katkan ker%a otak. Buah
na"a %u"a merupakan sum!er 'tamn dan mneral yan" 7ukup !ak untuk kesehatan tu!uh.
;. 3ATER> DAN 3ET4DE
(aktu dan Tempat
Peneltan n dlakukan dar !ulan 3e sampa 9un 5011 d La!oraturum Lapan" -Kandan" ;.&
Ba"an un""as& Departemen >lmu Nutrs dan Teknolo" Pakan& :akultas Peternakan& >nsttut
Pertanan Bo"or. Analsa kandun"an telur ayam petelur dlakukan d La!oraturum :3>PA& >nsttut
Pertanan Bo"or. 6edan"kan analsa kualtas telur dlakukan d la!oratorum >lmu Nutrs Un""as&
Departemen >lmu Nutrs dan Teknolo" Pakan& :akultas Peternakan& >nsttut Pertanan Bo"or.
3ater
Ternak yan" d"unakan dalam peneltan n adalah 85 ekor ayam ras petelur umur 55 mn""u den"an
!o!ot !adan rata,rata 1&C k". Kandan" yan" d"unakan adalah 1/ kandan" !atera. 6etap kandan"
dlen"kap den"an se!uah tempat ar mnum dan pakan. Peralatan lan yan" d"unakan adalah
karun" untuk pakan& termometer& em!er& tm!an"an& kanton" plastk& skat untuk tempat mnum dan
kandan"& sapu ld& !oF untuk pakan& stker dan alat tuls.
3etode
Pem!uatan Tepun" Kult Buah Na"a
3etode yan" d"unakan dalam mem!uat suplemen dar lm!ah kult !uah na"a adalah den"an 7ara
men"rs tps kult !uah na"a& kemudan dkern"kan d!a#ah snar matahar. Lm!ah kult !uah na"a
yan" telah kern" kemudan d"ln" dan d7ampurkan kedalam pakan %ad yan" akan d!uat sesua
den"an perlakuan.
Perlakuan
Perlakuan n men"unakan < perlakuan den"an < kal ulan"an& den"an masn",masn" ulan"an
men""unakan 5 ekor ayam. Pelakuan yan" d!erkan adalah
P1 G Kontrol
P5 G Kontrol H ekstrak ar mnum !uah na"a 102
P8 G Ransum den"an pem!eran kult !uah na"a 82
P< G Ransum den"an pem!eran kult !uah na"a /2
Ta!el 8. Komposs Pakan dalam Ransum.
Bahan Pakan Kontrol -2. 8 2 / 2
9a"un" kunn"
Dedak pad
Pollard
;P4
3B3
Bun"kl kedela
Tepun" kan
;G3
PremF
D;P
;a;48
Garam
DL,3ethhhonne
Tepun" kult !uah na"a <0&A
11&?
<&?A
8
?
1&1<
1
?&8A
0&5
1&85
1
0&8
0&01
0 8C&/1
11&?
8&C8
8
?&15
C&18
1
?&15
0&5
1&1C
1
0&8
0&01
8 8/&<?
11&?
8&01
8
<&C?
C&?1
1
<&C?
0&5
1&0<
1
0&8
0&0C
/
Total 100 100 100
Ran7an"an
Ran7an"an per7o!aan yan" akan d"unakan dalam peneltan n adalah Ran7an"an A7ak Len"kap
-RAL. den"an < perlakuan < ulan"an. 3odel matematka dalam ran7an"an terse!ut adalah se!a"a
!erkut @
=% G I H H
Keteran"an @
= @ nla pen"amatan pada perlakuan ke,> dan ulan"an ke,%
I @ nla rataan umum
@ e*ek perlakuan ke,1
@ "alat perlakuan ke, dan ulan"an ke,%
Data yan" dperoleh danalss den"an sdk ra"am -AN4DA. dan untuk melhat per!edaan dantara
perlakuan dlakukan u% kontras dan polmonal ortho"onal -6teel dan Torre& 1AA8..
D. HA6>L DAN PE3BAHA6AN
Kualtas Telur
Kualtas telur dpen"aruh oleh !e!erapa *aktor yatu !an"sa ayam& penyakt& pakan yan" d!erkan
dan %u"a perlakuan terhadap telur terse!ut -Apryantono et.al& 1AA1.. 6e!utr telur terdr atas t"a
komponen utama yatu kunn" telur& puth telur -al!umen. dan kera!an" den"an mem!ran -Romano**
dan Romano**& 1A/8.. 3enurut ;amp!ell et al. -5008.& pada prnspnya telur terdr atas lma !a"an
yatu kera!an"& mem!ran kera!an"& al!umen& kunn" telur dan "ermnal ds7. 3enurut Romano** dan
Romano** -1A/8.& persentase kunn" telur& puth telur dan kera!an" tdak selalu sama tetap telur,telur
dar suatu speses yan" sama umumnya mempunya propors dan komposs yan" sama.
Tn"" al!umn& kunn" telur& ataupun kera!an" !erdasarkan hasl analss tdak !er!eda se7ara
nyata. Namun penam!ahan kult !uah na"a dapat menn"katkan propors kunn" telur serta #arna
kunn" telur yan" le!h pekat. 6elan tu& !erdasarkan ta!el pen"amatan& penam!ahan kult !uah
na"a dapat menn"katkan ukuran maupun !erat telur ayam. :aktor ransum dapat mempen"aruh
propors komposs telur serta kualtas telur ayam. Hal n sesua den"an pernyataan Romano** dan
Romano** -1A/8..
Ta!el <. Ukuran :sk dan Kualtas Telur Ayam
PERLAKUAN T>NGG> -7m. TEBAL KERABANG-7m.
ALBU3>N KUN>NG LAN;>P TENGAH TU3PUL
P1 0&?08 1&5C1 0&0</ 0&08A 0&0<<
P5 0&/5C 1&858 0&0<5 0&0</ 0&0<8
P8 0&?AC 1&<CC 0&0<1 0&0</ 0&08C
P< 0&/0/ 1&?0/ 0&0?1 0&08A 0&0A8
PERLAKUAN BERAT -"ram. TELUR -7m. BERAT >NDEK6 TELUR 6K4R
KUN>NG PUT>H PAN9ANG LEBAR TELUR -pBl. -=olk ;olour :an.
P1 1<&A5< 8/&511 ?&?/8 <&511 /5&51A 1&801 A
P5 1<&A01 8?&CC8 ?&8<8 <&8<< /1&10C 1&581 A
P8 1?&?// 8/&A80 ?&?1? <&855 /1&1?? 1&5A5 A
P< 1?&C58 81&11? ?&//A <&80A /8&018 1&81A 10
6e!anyak ??2 dar telur yan" dproduks dhaslkan pada pa" har& ssanya pada san" sampa sore
har. Hal n sesua den"an pola !ertelur ayam ras petelur yan" men"haslkan se!a"an !esar
telurnya pada pa" har -3e%erho* 500/.. Rata,rata produks telur !erdasarkan analss tdak !er!eda
nyata& akan tetap terlhat pada ta!el persentase produks telur dketahu !ah#a rata,rata produks
pada perlakuan den"an penam!ahan kult !uah na"a se!esar /2 le!h !esar d!andn"kan
perlakuan lannya.
Penam!ahan kult !uah na"a se!esar /2 dapat menn"katkan "rade telur ayam. Hadono
men"emukakan !ah#a !erdasarkan standar Kln" -1AC<.& telur den"an !erat le!h dar ?/ "ram
termasuk "rade !esar& ?0,?/ "ram se!a"a "rade sedan"& dan !erat kuran" dar <A "ram "rade ke7l.
6edan"kan menurut U6DA& Hau"h Unt -HU. le!h dar 15 termasuk kedalam kualtas AA& !la HU /0,
15 termasuk kualtas A& dan !la HU 81,/0 termasuk kualtas B& serta HU kuran" dar 81 termasuk
kualtas ;. Kualtas telur hasl peneltan n yatu pada penam!ahan !uah na"a pada ar mnum
ataupun penam!ahan kult !uah na"a pada ransum dapat dkelompokkan pada telur !erkualtas AA.
6edan"kan kontrol termasuk kedalam telur kualtas A.
Ta!el ?. Persentase Produks Telur
PERLAKUAN 3>NGGU 1 -2. 3>NGGU 5 -2. 3>NGGU 8 -2. Rata,rata produks -2.
P1 8?&11 /5&?0 ?1&01 ?1&1<
P5 <5&C/ ?1&1< /8&?5 ?<&?1
P8 ??&8/ 11&<8 <5&0< ?/&5C
P< 81&?0 /5&?0 1?&C0 ?C&/0
Ta!el ?. Hau"h Unt pada Telur dan Kon'ers Pakan
PERLAKUAN HAUGH UN>T K4NDER6> PAKAN
P1 /1&1?< 5&5/
P5 1C&511 5&<?
P8 1/&0?1 5&8
P< 1/&00/ 5&?<
Kon'ers ransum adalah %umlah ransum yan" ha!s dkonsums d!andn"kan den"an produks telur
dalam %an"ka #aktu tertentu -Ro!ert& 500<.. 6emakn tn"" kon'ers ransum menu%ukkan semakn
!anyak ransum yan" d!utuhkan untuk men"haslkan 1 k" telur. D%elaskan pula !ah#a semakn
rendah an"ka kon'ers ransum !erart !erart kualtas ransum semakn !ak. Kon'ers ransum
!erkatan den"an konsums pakan. Ayam petelur memerlukan ener" dan $at nutrs yan" 7ukup dan
sem!an" dar ransum yan" dkonsums.
Dar data peneltan n& kon'ers ransum yan" !ak terlhat pada perlakuan 1 -kontrol. den"an
kon'ers pakan se!esar 5&5/. Pen""unaan kult !uah na"a pada ransum ataupun !uah na"a pada ar
mnum 7enderun" akan menn"katkan kon'ers ransum. Ayam petelur yan" d!er perlakuan
umumnya men"ha!skan pakan le!h 7epat d!andn"kan den"an kontrol. Hal n !er!eda den"an
North dan Bell -1AA0. yan" men"atakan !ah#a konsums ransum ayam petelur tpe medum !erksar
antara 10?,11/ "BekorBhar. Hal n mun"kn dse!akan karena konsums ransum haran dpen"aruh
oleh dua *aktor pentn" yatu kandun"an ener" meta!ols& kandun"an proten ransum dan temperatur
ln"kun"an.
Gra*k 1. Gra*k 5.
Keteran"an @ Gra*k 1. Analss Betakaroten pada telur ayam -m7ro "B100".& Gra*k 5.
Analss Dtamn E pada telur ayam -m"B100"..
Berdasarkan hasl analss la!oratorum& kandun"an !etakaroten ataupun 'tamn E menurun pada
perlakuan den"an penam!ahan kult !uah na"a dalam ransum. Hal n mun"kn dse!a!kan karena
lama penympanan kult !uah na"a ataupun proses dalam pem!uatan ransum ayam petelur. Hal n
dapat menurunkan kandun"an nutrs dalam !ahan dan akan mempen"aruh kualtas pada !ahan
pakan.
E. PENUTUP
Kesmpulan
Berdasarkan kualtas telur yan" dapat dlhat dar !erat telur& ndeks telur& ukuran telur& #arna kunn"
telur& te!al kera!an" telur& tn"" kunn" telur dan al!umn& produks telur serta Hau"h Unt se7ara
analss tdak !er!eda nyata. Akan tetap penam!ahan kult !uah na"a hn""a /2 dapat
menn"katkan produks telur. 6edan"kan kualtas telur !a"an dalam& dapat menn"katkan propors
kunn" telur& men"haslkan "rade !esar& skor #arna yan" le!h pekat& serta kualtas telur yan"
ter"olon" AA. Ddalam analss& kadar !etakaroten dan 'tamn E d dalam telur ayam le!h tn"" pada
perlakuan den"an penam!ahan ekstrak !uah na"a pada ar mnum ayam petelur d!andn"kan
den"an perlakuan lannya.
6aran
Dharapkan peneltan lan%utan men"ena kualtas !a"an dalam telur serta kandun"an nutrs telur
yan" le!h mendalam untuk men"etahu nla nutrs yan" terkandun" d dalam telur ayam yan" d!er
perlakuan kult !uah na"a. 6elan tu perlu ada 7ara yan" le!h operasonal untuk proses pen"ern"an
kult !uah na"a& serta dlakukan tn%auan le!h %auh men"ena kandun"an $at yan" terdapat pada kult
!uah na"a& sehn""a peman*aatan kult !uah na"a se!a"a produ7t !y pass dapat d"unakan le!h
lan%ut.
DA:TAR PU6TAKA
And. 5010. Khasat Buah Na"a. http@BB###.!uahna"a.usB500AB0<Bkhasat,!uah,na"a.html J1 4kto!er
5010K.
Anonm. 5000. Buah Na"a. ###.!uahna"a.usB500ABkhasat,!uah,na"a.htm J1 4kto!er 5010K.
Apryantono& et.al. 1AA1. Kualtas Telur Ayam 4me"a 8. Prosdn" 6emnar Teknolo" Pan"an. Hal.
5<?,5?0.
;amp!ell& 9. R.& 3. D. Kenealy and K. L. ;amp!ell. 5008. Anmal 67en7e& The Bolo"y& ;are and
Produ7ton o* Domest7 Anmals. <th Ed. 37. Gra# Hll& Ne# =ork.
Departemen Pertanan R.>. 5008. Penda*taran dan La!elsas Pakan Drektorat Bna Produks.
Departemen Pertanan& 9akarta.
Gl!ert& A.B. 1A11. The e""@ >ts phys7al and 7hem7al aspe7ts. >n Bell& D.9. and B.3. :reeman -Eds...
The Physolo"y and Bo7hemstry o* the Domest7 :o#l. A7adem7 Press >n7. London. 8@181A,18AA.
Hadono. Proten 6el Tun""al PRUTEEN se!a"a Bahan Pen""ant Bun"kl Ka7an" Kedela dalam
Ransum Ayam Petelur umur ?8 sampa 15 mn""u Terhadap Kualtas Telur. 1ACC. :akultas
Peternakan& >nsttut Pertanan Bo"or.
3e%erho*. 500/. ###.pr7.a*ns.ual!erta.7aB7ontentBDo7sBP6A2500/250Report.pd*. J1 9un 5011K.
North& 3. 4. and D. D. Bell. 1AA0. ;ommer7al ;h7ken Produ7ton 3anual. <th Ed. ;hapman and
Hall. London.
Ro!ert& 9. R. 500<. :a7tor a**e7tn" e""s nternal Lualty and e""shell Lualty n layn" hens. 9ournal
Poultry 67en7e. <1@ 1/1,111.
Romano**& A. L. and A. 9. Romano**. 1A/8. The A'an E"". 9ohn (ley and 6ons >n7.& Ne# =ork.
Ta#an :ood >ndustry De'elop E Reear7h Authortes. 500?. Buah na"a.
U6DA. No 1?. E"" Gradn" 3anual. U.6. (ashn"ton D.;.

Anda mungkin juga menyukai