www.madromi.

com

PRAKATA/PENDAHULUAN Kemanjuran kitab ini bukan hanya pada zaman dahulu kala saja, tetapi sampat saat ini masih tetap berlaku. Untuk keperluan siapa saja yang dalam keadaan bahaya/ jiwanya sedang terancam, maka dengan mernbaca kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" ini sebanyak 1.000 kali atau lebih, maka pasti akan terhindar dari segala bahaya tetapi harus percaya, tekun dan sabar. Harap diingat ! Walaupun telah membaca kitab ini dengan tekun dan sabar, kadang-kadang banyak godaan/cobaannya seperti, misalnya : Tiba-tiba terjadi keributan di dalam rumah taiigga, Kehilangan barang, Anak sakit, orang tua sakit, dll. Semua ini tidak niembahayakan tetapi hanya merupakan ujian bagi diri kita untuk tetap percaya/tidak kepada kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG". Kitab "KOO ONG KUAN SIE IEM KENG" ini, selain berguna untuk hal tersebut di atas, masih banyak lagi kegunaan yang lain, tergantung apa yang ingin kita mohon di dalam Doa, seperti misalnya :

www.madromi.com

* * *

* *

Menyembuhkan semua macam penyakit; Mengharapkan agar clta-cita dapat terkabul; Memohon keselamatan, kesehatan balk lahiriah maupiin batiniah atas orang-tua, saudara, sanak keluarga, sanak famili dan kerabat sekaliannya; Menglnglnkan kehidupan yang tenteram, aman dan makmur serta kebahagiaan; Menginginkan memperoleh jodoh, anak dll;

Bagi yang sudah mendapatkan hasil/berkat baik sedikit ataupun besar, dari basil membaca kitab ini mohon diminta kerelaan dan keikhlasannya untuk mencetak kembali kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" sebanyak kemampuan anda, agar jalan bintang hidup anda terus menjadi terang selalu. Bila ada yang berminat mengambil dan membaca kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG* terlebih dahulu hati harus tulus dan bersih agar, sewaktu membaca kitab ini segala permohonan anda dapat terkabul. Bagi yang ada memuja KUAN SEE IEM P H O SAT di rumah, disarankan pada waktu sembahyang pasang dupa/hio 1 batang, jangan 3 batang. Ingat! Bila yang tidak ada memuja KUAN SEE IEM P H O SAT di rumah, pasang dupa/hio 3 batang di atas sebuah gelas bersih yang berisi beras dan sebelum membaca isi kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG* terlebih dahulu sembahyang pada THIAN THI KONG (ALLAH YANG MAHA ESA/KUASA) kemudian baru menyebutkan namaKUAN SEE IEM P H O SAT sebanyak 3 kali.

www.madromi.com

Sembahyang ke THIAN T H I KONG menggunakan Dupa/Hio sebanyak 3 (tiga) batang, menghadap/me mandang kearah langit. Setelah sembahyang ke THIAN THI KONG selesai maka Dupa/Hio tersebut dapat ditancapkan ketanah atau ditaruh/diletakkan pada "tempat Dupa/Hio persembahyangan" pada dinding tembok rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu sembahyang dan membaca Doa ini ialah : Dilarang memiliki hati dan pikiran yang jahat, Dilarang (Tidak boleh) membaca sambil tiduran, Dilarang merokok;

Sebelum membaca Doa, sebaiknya meiakakan sembahsiyud 9 (sembilan) kail.

D O A WAKTU P A S A N G H I O / D U P A , * Doa ini hanya dibaca 1 (satu) kali. : L O O HIANG CA JIAT, HUAT KAI BONG HUN, CU HUT HAI HWEE SUT YAU BUN, SUEI CTE KIAT SIANG IEN, SENG IE HONG IEN, CU HUT HIANG CUAN SIEN Kemudian dilanjutkan pembacaan Doa ini sebaiknya dibaca minimum 3 (tiga) kali. : LAM BU HIANG IEN KAI P H O SAT, MO H O O SAT 3

www.madromi.com

CENG KHO GIAP CIN GAN, Doa untuk membersihkan/mensucikan "MULUT" dari segala perkataan dosa. * Doa ini sebaiknya dibaca minimum 3 (tiga) kali. : SIULI, SIULI, MO HOO SIULI, SIU SIULI, SAT PHO HOO C E N G S I N GIAP CIN GAN, Doa untuk membersihkan/mensucikan "BADAN" dari segala perbuatan dosa. * Doa ini sebaiknya dibaca minimum 4 (empat) kali. : SIU TOLI, SIU TOLI, SIU MOOLI, SO PHO HOO. A N T O TEE CIN GAN, Doa untuk membeisihkan/mensucikan "TEMPAT" dari segala godaan setan, jin atau roh jahat lainnya. * Doa ini sebaiknya dibaca minimum 3 (tiga) kali. :

LAM BU SAM BUAN TO, BUT TO LAM, AM TO LO TO LO TEE BWIE, SAT PHO HOO

www.madromi.com

DOA UNTUK MENGUNDANG/MEMANGGIL 8 (DELAPAN) P H O SAT/DEWA-DEWI * * Sebelum membaca Doa ini, sembah sujud terlebih dahulu sebanyak 9 (sembilan) kali. Doa ini sebaiknya dibaca minimum 4 (empat) kali. :

LAM BU KUAN SEE IEM P H O SAT MO H O O SAT, LAM BU MIE LEK P H O SAT M O H O O SAT, LAM BU HIE KONG CONG P H O SAT MO H O O SAT, LAM BU P H O HIAN P H O SAT MO H O O SAT, LAM BU KIM KONG CONG P H O SAT MO H O O SAT, LAM BU BIAU KIAT SIANG P H O SAT MO H O O SAT, LAM BU TIE KAI CIANG P H O SAT MO H O O SAT, LAM BU TEE CONG ONG P H O SAT MO H O O SAT KHAI K E N G KIE, * * DOA PEMBUKAAN/SIANG CAN Doa ini hanya dibaca 1 (satu) kali. :

BU SIANG CHIEM BIE BIAU HUAT, PIK CHIAN BAN KIAP LAN C O O GIE, NGO KIEM KIAN BUN TIK SIU TIE, GUAN KAI JIE LAI CIEN SIET GIE, LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT, LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT, LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT 5

www.madromi.com

www.madromi.com

„HOET SWAT KOO ONG KWAN SIE IEM KING"
{Doa ini sebaiknya dibaca minimum 2 (dua)kali} Kwan Sie Iem Phouw Sat, Lam Boe Hoet. Lam Boe Hwat, Lam Boe Tjing. Hoet Kok Yoe Yan Hoet Hwat Siang Ien. Siang Lok Ngo Cing. Yoe Yan Hoe Hwat. Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak Poo Loo Biet, Sie Tay Sin Cioe, Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak Poo Loo Biet, Sie Tay Bing Cioe, Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak Poo Loo Biet, Sie Boe Siang Cioe, Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak Poo Loo Biet, Sie Boe Ting Ting Cioe, Lam Boe Cing Kong Pie Biet Hoet, Cong Say Coe Hong Hut Ciok Yoe Ong Hoet Koo Sie Mie Ting Ong Hoet, How Kiem Kong Cong Say Coe Yu Hie Poo Sien Hoet, Sien Thong Hoet, Yak Soe Lioe Lie Kong Ong Hoet, Phouw Kong Kong Tik San Ong Hoet, Sian Coe Kong Tik Poo Ong Hoet, Hwat Hoet, Hoet, Hwat Hoet, Hoet,

www.madromi.com

Koo Khie Chiet Hoet, Bie Lay Hian Kiap Chian Hoet, Chian Ngo Pik Hoet, Ban Ngo Chian Goet, Ngo Pik Hwa Sien Hoet. Pik Ik Kiem Kong Cong Hoet. Ting Kong H o e t Liok Hong Liok Hoet Bing Hoo. Tong Hong Poo Kong Gwat Thian Gwat Biauw Coen lem Ong Hoet. Lam Hong Sie Kien Hwa Ong Hoet. See Hong Coo Ong Sien Thong Yam Hwa Ong Hoet. Pak Hong Gwat Thian Jing Cing Hoet. Siang Hong Boe Sow Cing Cien Po Sioe Hoet. He Hong Sian Cik Gwat lem Ong Hoet. Boe Liang Coe Hoet, Too Poo Hoet. Sik Kia Bow Nie Hoet, Mie Lek Hoet. A Siok Hoet, O Mie To hoet. Tiong Yang let Chie Ciong Sing. Cay Hoet Sie Kay Tiong Cia. Hing Coe Ie Tee Siang. Keip Cay Hie Khong Tiong. Coe Yoe Ie let Chie Ciong Sing. Kok Liang An Len Hioe Siet Tioe Ya Sioe Tie S

www.madromi.com

Siang Kioe Siong Choe King. Ling Bat Sing Soe Khouw. Siauw Hok le Tok Hay. Na Mo Tay Bing Kwan Sie Iem. Kwan Bing Kwan Sie Iem. Koo Bing Kwan Sie Iem. Khay Bing Kwan Sie Iem. Yak Ong Phouw Sat, Yak Siang Phouw Sat. Boen Coe Sioe Lie Phouw Sat. Phouw Hian Phouw Sat, Hie Khong Cong Phouw Sat. Tee Cong Phouw Sat. Ching Liang Poo San Ik Ban Cu Phouw Sat. Phouw Kong Ong Jie Lay Hwa Sien. Phouw Sat. Liam Liam Siong Choe King Chiet Hoet Sie Coe, Cik Swat Cioe Wat. Lie Poo Lie Poo Tee, Kioe Hoo Kioe Hoo Tee. Too Loo Nie Tee, Nie Hoo Loo Tee. Wie Lie Nie Tee, Mo Hoo Ka Tee. Cien Ling Khian Tee, Sat Poo Hoo.

www.madromi.com

www.madromi.com

SYAIR / P A N T U N
BERIKUT INI ADALAH NYANYIAN PUJIAN BERUPA PANTUN : Cap Hong Kuan See Iem, It Chit Co Pho Sat Si Guan Khiu Ciong Seng, Ching Bing Sut Kai Thuat, Liok Yu Pok Hok Cia, In Khin Wie Kai Suat, Tan Si Yiu In Yan, Siong Thak Khau Put Cuat, Siong King Buan Chian Phian. Liam Liam Siem Put Cuat, Hue Yam Put Leng Siang, To Peng Lip Chui Chiat, Hue No Sing Huan Hi, Si Cia Phian Seng Huat, Bok Gan Chu Si Hi, Co Hut Put Bang Suat, Koo Ong Kuan See Iem. Ling Khiu Co Kho At Lim Gui Kip Lan Cong, Su Cia Pian Seng Hoat Cu Hut Ci Pu Hi Si Kouw Eng Teng Le, Ti Siong Boan Jian Bian, Tiong Gwe Kai Siao Biat ARTINYA Sepuluh penjuru Buddha yang mulia, Dan semua Pou Sat yang .mulia, Maksudnya hendak menolong manusia, J a n g a n mendapat segala bahaya, J i k a orang-orang yang bodoh, Kita beritahukan pengertiannya, J i k a orang yang peruntungannya bagus, Tentu ia baca tiada hentinya, J i k a membaca 1000 j u r u s , Tersirat kebalkan dalam hatinya, Bahaya api tak akan mendekatinya, Senjata tajam tidak mempan, K e m a r a h a n berbalik jadi kesukaan, Kematian menjadi kehidupan, J a n g a n kira ini perkataan berjusta Sekalian Buddha tidak berjusta.

11

www.madromi.com

PEEK I KUAN IEM TAY SU SIN CIU
Doa ini pada waktu KUAN SEE IEM P H O SAT berpakaian warna putih, dan Doa ini dapat dibaca setiap hari minimum sebanyak 3 (tiga) kali didepan/dihadapan patung KUAN SEE IEM P H O SAT, pasti! akan memberikan berkah dan keselamatan * Khusus bagian KENG ini dibaca ulang minimum sebanyak 3 (tiga) kali. :

Lam Bu Tai Cu Tai Pi Sim Seng, Kiu Kho Kiu Lan Kong Tai Leng Kam, Kuan See Iem Pho Sat, Mo Hoo Sat Kemudian dilanjutkan Keng berikut i n i : Lam Bu Hut, le Hut Yu len, Ie Hut Yu Yan, Huat Siang len, Siang Lok Ngo Ceng, Tiao Liam Kuan See Iem, Biao Liam Kuan See Iem, Liam Liam Ciong Sim Kie, Liam Liam Hut Put Lie Siem, Lam Liam Bu Hut, Lam Bu Huat, Lam Bu Ceng, Tat Cie To Am, Ka Lo Huat To, Ka Hoo Huat To, Loka Huat To, Lo Ka Huat To, So Pho Hoo, Tian Lo Sin, Tee Lo Sin, Jin Li Lan, Lan Li Sin, It Ciat Cai Yang Hua Wie Tien, Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Polo Bit

12

www.madromi.com

KUAN SEE KM KIU KHO CIN KENG
Doa ini berguna untuk segala ganjelan dalam hati. * memusnahkan/menghilangkan

Doa ini sebaiknya dibaca cukup 1 (satu) kali, :

Lam Bu Kiu Khou Khiu Lan Kuan See lem Pho Sat, Pek Chian Ban Ek Hut, Heng Ho Sua Sou Hut, Bu Liang Kok Tek Hut, Hut Ko A Lan Gan, Cu Keng l a y Seng, Leng Kiu Gak Siu, Leng Kiu Tang Peng, Leng Kiu Sam Cay Pek Lan Kho, Jak Jin Siong Tek It Jeng Bian, It Sin Li Khou Lan, Siong Tek It Ban Phian, Hap Ke Li Khou Lan, Lam Bu Hut Lek Ui, Lam Bu Hut Lek Hou Su Jin Bu Ou Sim, Leng Jin Sin Tek Tou, Hwe Kong Pho Sat, Hwe Sian Pho Sat, A Jiok Tay Thian Ong, Ceng Thian Pho Sat, Mo Khiu Mo Khiu, Ceng Ceng Pi Khiu, Koan Su Tek San, Siong Su Tek Hiu, Cu Tay PhoSat, Ngo Pek A Lo Han, Khiu Hou Sian Sin Tecu (sebut nama sendiri, umur, Shio dan tujuan & keinginan nya apa) It Sin Li Khou Lan, Cu Jian Kuan See lem, Eng Lok Put Sukay, King Siong Chian Ban Phian, Cay Lan Cu Jian Tek Kay Thoat, Sin Siu Hong Heng, Cek Soat Cin Gan Wat, Kim Pho Kim Pho Tee, Khiu Hoo Khiu Tee, Tho Lo Ni Tee, Ni Hoo Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Po Lo Ka Tee, Cin Leng Kian Tee, So Pho Hoo

www.madromi.com

KUAN I E M H U T C O C I U G I E Doa untuk memanggi! MA KUAN IEM P H O SAT (KUAN IEM HUT CO) dan khusus hanya dibaca pada hari SE JIT KUAN IEM HUT CO. * Boleh dibaca lebih dari 1 (satu) kali. :

Kuan Iem Pho Sat Cm Gi, Kiu Tho Ciong King Bu Cin Si, Cu Su Po Lai Kong Tek Swi, Yu Su Po Khi Yang Liu Ki, Thau Siang Ting Thai Bu Cun Hut, Khu To Siang Liam To Ni Lo, Jin Yiu Liam Tik Kuan Iem Ciu, It Mo Kue Cin Siau Te, Ho King Pian Cok Liam Ho Te, Lam Bu Thong Se Ing, Se Ing Lam Kuan Iem, Kuan Iem Tok Co Bu To San, To San Siang Bu Jin Kam, Kuan Iem Si Cu Kiu Ban Bian, Tecu (NAMA SENDIRI, UMUR, SHIO, TUJUAN & KEINGINANNYA APA) It Sim Chuan Pai Ching, Kuan Iem Hut Co Thian Hong Lim, Sin Ping Ho Kip, Ji Lut Ling Lip, Lam Bu Thong Si Cu Kong Hut

www.madromi.com

WEJANGAN/SARAN-SARAN
Bila setelah membaca Doa KOO ONG KUAN SEE IEM KENG ini anda past! terhindar dari segala bahaya, asal pada waktu membaca doa ini jangan ada faktor paksaan. jikalau ada faktor paksaan dari luar atau dari diri sendiri hasilnya percuma. Jadi hams dengan tulus hati. Pembacaan Keng/Doa ini sebaiknya tengah malam, selewat pukul 12.00 dan harus sabar & tidak boleh ketiduran pada waktu membacanya. Jika anda sabar dan menekuninya niscaya keinginan/ maksud & tujuan anda pasti tercapai, tetapi jangan lupa pasti banyak godaannya. Karena segala sesuatu permohonan yang baik pasti banyak gangguan/halangan. Semoga buku KOO ONG KUAN SEE IEM KENG ini dapat berguna bagi umat manusia yang membutuhkannya. Dan jangan lupa baca : OM MANI PADME HUM (3, 5, 7, 9, atau 21 kali) artinya TERPUJILAH PERMATA DALAM BUNGA PADMA HUM

11

www.madromi.com

H A R I - H A R I BESAR KUAN I E M H U T C O Hari dan Bulan TIONG HOA

1. Hari Ulang Tahun KUAN IEM P H O SAT (SEJIT) JI - GWEE CAP - KAU - 19 JI GWEE 2. Hari Kesempurnaan/Mencapai MOKSHA "MOK SHA KUAN IEM P H O SAT (SIU T O ) " LAK - GWEE CAP - KAU - 19 LAK GWEE

3. HARI KUAN SEE IEM P H O SAT meninggalkan kemewahan & menuntut hidup yang suci (SI NG T O ) " (KUAN IEM menjadi biarawati) KAU GWEE - CAP KAU = 19 KAU GWEE

www.madromi.com

DAFTAR HARI MEMBERSIHKAN BADAN CIA CAI ( PENANGGALAN IMLEK ) Cia Gwee Cepe dan Cekao tgl. 8 & 9 buian satu Imlek. Jie Gwee Cedt, Cekau, Caplak, Capkao dan Jisa tgl. 7, 9 , 1 6 , 1 9 & 23 bulan dua. Sa Gwee Cesa, Celak, Capsa dan Capkao tgl. 3, 6 , 1 3 , 1 9 bulan tiga. Sie Gwee Jiji tgl. 22 bulan empat. Go Gwee Cesa dan Cap cit tgl. 3 & 17 bulan lima. Lak Gwee Caplak, Cappe, Capkao dan Jisa tgl. 16,18,19, 23 bulan enam. Chit Gwee Capsa tgl. 13 bulan tujuh. Pe Gwee Caplak tgl. 16 bulan delapan. Kaow Gwee Capkao dan Jisa tgl. 19, 23 bulan sembilan. Cap Gwee Ceji tgl. 2 bulan sepuluh. Cap It Gwee Capkao tgl. 19 bulan sebelas. Cap Jie Gwee Jigo tgl. 25 buian Duabelas.

www.madromi.com

HARI RAYA PARA SIEN BING : CIA GWEE 1 Cia Gwee 4 Cia Gwee JIE GWEE 2 Jie Gwee 3 8 15 19 20 22 Jie Jie Jie Jie Jie Jie Gwee Gwee Gwee Gwee Gwee Gwee

Bi Lik Hut lahir Coo Kun turun

Hari Raya Hok Tik Cing Sien/Lahir Bingcu Bun Chiang Tee Kun lahir Ji Lai Hut tinggaikan istana Tai Sian Li Loo Kun lahir Mak Kuan lem lahir Poo Hian Poo Sat lahir Kong Tik Cung Ong lahir

SHA GWEE 3 Sha Gwee 3 Sha Gwee 9 ShaGwee 15 Sha Gwee 16 Sha Gwee 23 Sha Gwee 28 Sha Gwee SIE GWEE 4 Sie Gwee 8 Sie Gwee 8 Sie Gwee 14 Sie Gwee 18 Sie Gwee

Cee Thiong Hok Tik Cing Sien Hari Raya Hian Thian Siang Tee Hari Raya Sia Jien Kong Hari Raya Han Tan Kong Hari Raya Cing let Thian Kun Hari Raya Thian Siang Sing Bo Chong Kiat Sian Su lahir

Bun Cu Poo Sat lahir Hari Raya Li Thi Kwai Sian Ji Lai Hut lahir Lu Co Sian lahir Hwa Too lahir 18

www.madromi.com

GO GWEE 13 Go Gwee 16 Go Gwee 23 Go Gwee LAK GWEE 1 Lak Gwee 3 Lak Gwee 13 Lak Gwee 19 Lak Gwee 24 Lak Gwee 29 Lak Gwee

Kwan Ping Thai Cu lahir Hari Raya Tio Thian Su Hari Raya Cing Gwan Ciang Kun

Wi Too Poo Sat lahir Hwi Too Poo Sat lahir Hari Raya Loo Pan Kuan lem mencapai kesempurnaan Kwan Kong lahir Hari Raya Sam Poo Tai Jien Gwee Ham Gou buka tanggal Hari Raya Khwee Sing Hari Raya Sia Jien Ku Po Lien Cien Tai Jien lahir Hari Raya Tee Cong Ong Poo sat/ Gwee Ham Gou tutup tanggal Hari Raya Coo Kun Hari Jadi (HUT) SU SAN YE/ SAN CIE FU REN (Tiga dewi bersaudara) Hari Raya Hok Tik Cing Sien Hari Raya Kwee Sing Ong/ Jian Ting Hut lahir

7 Chit 13'Chit 17 Chit 30 Chit

Gwee Gwee Gwee Gwee

PE GWEE 3 Pe Gwee 8 Pe Gwee

15 Pe Gwee 22 Pe Gwee

www.madromi.com

KAUW GWEE 9 Kau Gwee : 19 Kauw Gwee: 22 Kauw Gwee:

Kenaikan Hian Thian Siang Tee/ Hari Raya Lii Loo Chia Mak Kuan lem meninggalkan raganya "MOKSHA" SU SAN YE/SAN CIE FU REN

CAP GWEE 15 Cap Gwee CAP IT GWEE 6 Cap it Gwee: 17 Cap It Gwee: C A P J I E GWEE 8 Cap lie Gwee 20 Cap Jie Gwee 24 Cap Jie Gwee

Hari Raya Sam Kwan Tai Tee

Cing Swi Coo Su Kong lahir O Mi Too Hut lahir

Ji Lai Hut beroleh penerangan Hari Raya Lo Pan. Coo Kun Naik.

Semarang

Juli

1990

www.madromi.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful