Anda di halaman 1dari 31

Tugasan 1: Komponen Gaya Hidup Sihat

Gaya hidup sihat adalah satu corak gaya hidup yang dikaitkan dengan individu yang
mengamalkan tata cara kehidupan yang aktif dan cergas. Menurut penyelidik-penyelidik di
bidang sains sukan, corak gaya hidup sihat dapat mengurangkan obesiti yang menjadi punca
penyakit-penyakit kronik seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis.
Dengan mengambil kira lima (5 komponen gaya hidup sihat, huraikan serta berikan hujah-hujah
yang relevan kearah membentuk individu yang sihat dan cergas.
!a"apan #
Definisi dan konsep Gaya Hidup Sihat
Gaya hidup yang sihat merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. $nsan yang
sihat pastinya dapat memainkan peranan aktif terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.
%ualiti hidup di Malaysia ditakrifkan merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sihat, akses
dan kebebesan memperolehi pengetahuan, taraf kehidupan yang melebihi keperluan asas
individu untuk mencapai tahap kesejahteraan social yang standing dengan aspirasi negara.
&ertubuhan kesihatan 'edunia (()*, +,-. mendefinisikan gaya hidup sihat sebagai suatu
keadaan fi/ikal, minda dan sosial yang sihat, sergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit
yang boleh memudaratkan manusia. Definisi ini menegaskan status gaya hidup yang sihat
ditunjangi oleh faktor fi/ikal dan mental yang sihat. 0spek kesihatan adalah fokus utama.
'elain itu gaya hidup sihat juga didefinisikan sebagai tingkah laku dan amalan seseorang
yang agak konsisten dan lama tempoh masanya. $a meliputi status ekonomi, amalan makanan,
merokok, amalan bersenam serta jenis personaliti dan cara menga"al tekanan emosi.
Gaya hidup ditakrifkan sebagai 1satu proses atau amalan kesihatan kearah perubahan
hidup yang memuaskan yang meliputi pelbagai aspek termasuklah penjagaan pemakanan yang
seimbang, bersenam, menga"al tekanan atau stress dan yang paling penting adalah menghindar
diri daripada aktiviti-aktiviti yang negatif dan berisiko.
Gaya hidup sihat juga mengutamakan amalan kesihatan dan pencegahan jangkitan
penyakit. Dari aspek fi/ikal bermaksud menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan,
persekitaran dan alam sekitar. Dari aspek mental bermaksud menga"al stres dan ketegangan
yang melibatkan aspek ketenangan ji"a, perasaan dan fikiran. Dari aspek sosial dan rohani pula
bermaksud menjalinkan hubungan baik dengan jiran dan rakan-rakan serta patuh kepada ajaran
agama.
Matlamat utama gaya hidup sihat adalah untuk membentuk individu yang sihat dari aspek
jasmani, mental dan rohani serta bebas daripada sebarang penyakit jangka masa panjang dan
corak gaya hidup sihat yang diamalkan. 'elain itu, akan melahirkan sebuah masyarakat yang
cergas dan aktif tidak kira peringkat umur dan taraf hidup sama ada tua taua muda, kaya atau
miskin.
Gaya hidup sihat berkait rapat dengan konsep kualiti hidup. $a juga dikategorikan sebagai
satu kehidupan yang seimbang. Dua komponen kecergasan fi/ikal ialah berasaskan kesihatan dan
perlakuan motor. )ipertensi, obesiti dan stres adalah punca gaya hidup tidak atau kurang sihat.
%erajaan mengambil pelbagai langkah untuk mempromosikan gaya hidup sihat. 'alah satu
promosi yang berkesan ialah %empen 2ara )idup 'ihat. &elbagai tip untuk menikmati gaya
hidup sihat juga disyorkan bagi menjamin kualiti hidup.
Gaya hidup sihat terhadap kesihatan individu
%esihatan mempunyai makna yang berbe/a-be/a untik berlaianan individu. $a sering
ditakrifkan sebagai 3ketiadaan penyakit4 yang memba"a erti baha"a jika seseorang itu tiada
mengalami sebarang kecederaan, kecacatan atau penyakit. 5akrifan ini, "alaupun biasa
digunakan ia tidak menggambarkan maksud kesihatan secara menyeluruh.
5akrifan kesihatan yang lebih menyeluruh dan holistik dikemukan oleh &ertubuhan
%esihatan 'edunia sebagai 3suatu keadaan kesempurnaan fi/ikal, mental dan sosial yang
mencukupi dan bukannya hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan4. %esihatan terhasil dari
suatu keadaan keseimbangan di antara seseoarang individu dengan persekitaran fi/ikal, biologi
dan sosialnya. %eseimbangan ini juga membolehkan individu tersebut berfungsi dengan baik.
Maka takrifan ini menjelaskan baha"a individu yang bercirikan kesempurnaan anatomi,
berkeupayaan menjalankan peranan dalam keluarga, kerja dan komuniti serta bebas dari risiko
penyakit dan kematian yang mengejutkan.
0pabila salah satu keadaan keseimbangan di antara individu dan persekitaran fi/ikal,
biologi dan sosialnya tergugat, maka individu tersebut di dalam keadaan tercabar dan
kemungkinan akan ditimpa penyakit.
5erdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesihatan individu, yang pertama ialah
baka atau keturunan ( genetik. 0pabila seseorang individu dilahirkan, mereka dibekalkan
dengan satu set baka dari kedua-dua ibu dan bapanya. 6aka menentukan pelbagai sifat fi/ikal
dan mental individu dan juga menentukan sama ada individu teresebut berkemungkinan
mengalami penyakit-penyaki tertentu di sepanjang hayatnya. 5erdapat penyakit-penyakit yang
terhasil secara nyata dalam kalangan anak hasil dari gabungan baka ibu dan bapa. 7amun,
terdapat juga penyakit-penyakit yang dilahirkan hasil dari interaksi baka yang di"arisi oleh
seseorang dengan persekitarannya.
8aktor yang kedua pula ialah persekitaran fi/ikal. Manusia hidup dilingkupi oleh
persekitaran. &ersekitaran fi/ikalnya termasuklah segala benda yang tidak bernya"a yang
terdapat di sekelilingnya. 0spek fi/ikal sekitaran termasuklah haba, bunyi, cahaya, sinaran,
gravity, tekanan atmosfera dan pelbagai agen kimia. Di ka"asan maju dalam bidang teknikal did
dunia, manusia mempunyai kuasa untuk menga"al sekitaran fi/ikal melalui penyediaan tempat
tinggal yang dapat menahan perubahan cuaca yang melampau, penulenan air minuman,
pemprosesan kumbahan, kelembapan dan ka"ala suhu bilik. 5etapi masalah baru persekitaran
tetap timbul setelah yang lama diselesaikan. &ada masa sekarang, pertumbuhan penduduk yang
pesat, pertambahan sisa industri dalam pelbagai bentuk dan pertambahan bilangan kenderaan
bermotor menimbulkan pencemaran udara, air, bunyi dan lain-lain.
8aktor ketiga pula ialah persekitaran biologi. &ersekitaran biologi yang melingkupi
manusia bermaksud segala benda yang bernya"a yang berinteraksi dengannya.
8aktor keempat ialah persekitaran sosial. &ersekitaran sosial seseorang individu boleh
ditakrifkan dari segi organisasi ekonomi dan politik sesuatu masyarakat dan juga dari segi
institusi dalam individu itu disepadukan ke dalam masyarakat pada pelbagai peringkat hidupnya.
'ecara umum, organisasi sosioekonomi dan politik mempengaruhi paras teknikal jagaan
perubatan, system perkhidmatannya, penyelidikannya dan kecukupan serta paras perlaksanaan
kod dan undang-undang ka"alan bahaya persekitaran yang berkaitan dengan kesihatan.
&ersekitaran sosial seseorang individu termasuk juga pekerjaan, status sosioekonomi, budaya,
adat resam, kepercayaan agama, nilai, jaringan sosial yang melingkupinya.
8aktor yang terakhir ialah tingkahlaku dan gaya hidup. 6anyak masalah kesihatan dan
penyakit moden adalah akibat dari tingkahlaku manusia sendiri dan dikenali sebagai penyakit-
penyakit cara gaya hidup. $ni termasuklah segala masalah kesihatan yang berkaitan dengan
penagihan rokok seperti barah paru-paru, penyakit kronik penyekatan paru-paru dan sebahagian
daripada kes-kes penyakit jantung koronori. 'elain itu, masalah-masalah ini juga termasuklah
penyalahgunaan dadah dan alcohol, kecederaan dan kematian yang berkaitan dengan
kemalangan jalan raya, keganasan rumahtangga, barah system reproduktif, karies gigi dan
kegemukan.
%ajian demi kajian menunujukkan baha"a adalah sukar mengugah tingkahlaku kerana
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkahlaku kurang difahami. *leh itu, penekanan pada
masakini ditumpukan terhadap tingkahlaku yang berkaitan dengan kesihatan iaitu menggalakkan
individu dan populasi mengamalkan tingkahlaku yang sihat seperti mengamalkan senaman dan
pengambilan diet yang sihat. &endekatan sebegini mungkin memberikan hasil yang lebih baik
daripada mencegah tingkahlaku yang tidak sihat.
Gaya hidup merujuk kepada tabiat dan tingkahlaku yang biasa diamalkan oleh sesorang
individu. &elbagai kajian telah dapat menunjukkan baha"a gaya hidup manusia mempunyai
pengaruh terhadap kesihatan. 5abiat-tabiat yang memudaratkan kesihatan mempunyai pengaruh
yang jelas terhadap risiko penyakit, kecederaan dan kematian yang tidak dijangka. 5abiat-tabiat
ini termasuk merokok, kehidupan tanpa senaman, menggunakan dadah dan alkohol, diet yang
tidak seimbang sama ada berlebihan atau kurang daripada yang diperlukan, tidak menggunakan
topi keledar semasa menunggang motosikal, tidak menggunakan tali pinggang keledar semasa
memandu kereta, tidak mematuhi undang-undang jalan raya dan tidak mementingkan kesihatan.
Gaya hidup sihat pula bermaksud mengamalkan tabiat-tabiat yang meningkatkan
kesihatan dan meninggalkan tabiat-tabiat yang memudaratkan kesihatan. 2ontohnya,
pengambilan diet makanan yang seimbang dan sederhana mempertimbangkan kesihatan dan
boleh menga"al berat badan. 'enaman yang diamalkan sebagai amalan harian
mempertimbangkan kesihatan jantung dan paru-paru serta merehatkan diri individu.
Menghindari diri dari merokok mencegah dari penyakit barah paru-paru, serangan jantung, serta
penyakit-penyakit yang sering menjangkiti paru-paru. Menga"al dan mengurus tekanan
membantu mengatasi masalah-masalah fi/ikal dan mental tang sering dikaitkan dengan tekanan
hidup.
%ita perlu mengamalkan gaya hidup sihat kerana ia adalah kunci kepada kesihatan
individu. Melalui gaya hidup sihat individu akan merasa sihat. Mereka akan merasa bertenaga,
tidur nyenyak dan rileks. 'elain itu akan kelihatan sihat. Mereka akan mempunyai bentuk tubuh
yang sesuai, otot yang kuat dan cergas, kulit dan rambut yang sihat. 5erakhir pula individu terasa
gembira. Mereka akan mempunyai sikap yang positif terhadap hidup.
Kepentingan makanan seimbang
'emua orang mengetahui akan kepentingan pemakanan seimbang tetapi perkara ini lebih
mudah diperkatakan daripada diamalkan terutama dalam kalangan "arga kota yang sibuk. %ini,
mengamalkan pemakanan seimbang bukan hanya menjadi masalah "arga kota saja namun ia
turut berlaku pada penduduk di luar bandar dan di kampung. &eningkatan kadar kegemukan dan
obesiti adalah petanda paling jelas menunjukkan soal keseimbangan makanan terabai. 7amun,
perlu diingat tidak semestinya orang yang kurus dan tiada masalah berat tidak mengalami
perkara ini. 6agi kebanyakan orang, asal dalam sehari sajian kita mengandungi sayur-sayuran,
buah-buahan, sumber protein, kalsium dan karbohidrat sudah mencukupi. 7amun, ramai individu
lupa akan soal sukatan sayur dan buah iai sehari sekurang-kurangnya lima hidangan untuk
mendapat semua khasiat yang diperlukan.
&ertubuhan %esihatan 'edunia (()* mencadangkan untuk meningkatkan kesihatan,
seseorang individu perlu mengambil lebih daripada lima hidangan sayur dan buah setiap hari
dengan mengurangkan jumlah lemak serta mengamalkan senaman secara tetap dan teratur. 'elain
itu, sayur dan buah yang dimakan pula perlu dipelbagaikan. 9ebih ber"arna-"arni seperti lampu
isyarat, lebih baik kerana khasiat yang tiada pada sayuran hijau akan disumbangkan dari sayur
ber"arna merah atau kuning. %esukaran mengamalkan pemakanan seimbang dialami
kebanyakan orang termasuk pakar pemakanan dan pakar perubatan sendiri. 5anpa disedari gaya
pemakanan yang kita amalkan kini secara perlahan-lahan akan memba"a kita kepada masalah
kekurangan /at.
Kebaikan mengamalkan pemakanan seimbang ialah dapat mencegah
penyakit berbahaya. Pengambilan makanan berkhasiat, berzat dan seimbang
disarankan untuk memastikan anda sihat dan bebas daripada pelbagai penyakit
berbahaya. Hal ini kerana, pengambilan pemakanan yang seimbang dalam diet
seharian dapat membantu risiko beberapa penyakit termasuk kanser, serangan
jantung, angin ahmar, tekanan darah tinggi, lebihan kolestrol, osteoporosis dan
spina bifda. Dengan mengamalkan pemakanan seimbang, ianya dapat membantu
mengelakkan diri anda daripada didekati penyakit berbahaya. (Berita inggu, !"
ei !##$%.
&atu kajian mendapati mereka yang mengikuti garis panduan yang
disarankan oleh 'abatan Pertanian (merika &yarikat ()&D(% mengalami !* peratus
hingga +$ peratus pengurangan risiko terhadap serangan jantung dan strok
berbanding mereka yang tidak mengikuti. Hal ini menunjukkan gaya pemakanan
memainkan peranan penting dalam kesihatan seharian kita. &elain itu juga,
pengambilan makanan yang seimbang dapat mengurangkan pengambilan lemak,
terutamanya lemak tepu akan merendahkan lebihan kolesterol. ,emak tepu
berkecenderungan untuk meningkatkan aras kolesterol darah, maka -ajar sekali
ianya dihindari sama sekali daripada pemakanan anda. Kebanyakkan orang .ropah
dan (merika memakan makanan yang diketahui tinggi kandungan lemak tepu
kolesterolnya. /leh sebab itulah, mereka yang mengambil makanan yang lebih
berisiko tinggi untuk mendapat penyakit serangan jantung berbanding dengan
mereka yang mengambil makanan yang rendah lemak dan kolesterol. ('amaludin
ohamad0!##"%.
1izi seimbang merupakan gizi yang mengandungi karbohidrat, lipid, protein,
2itamin, garam, mineral, air dan serabut dalam nisbah yang betul untuk memenuhi
keperluan badan.
1izi yang tidak seimbang juga menyebabkan kekurangan nutrient tertentu
dalam malnutrisi makanan.
alnutrisi berpunca daripada kekurangan zat makanan seperti 2itamin,
mineral, protein, karbohidrat, lemak dan serat dalam pemakanan seseorang
indi2idu. &elain pengambilan makanan yang tidak seimbang, masalah
penghadaman dan penyerapan makanan di dalam tubuh. Kesan akibat malnutrisi
ialah tidak bermaya, mudah pitam, sembab dan kelihatan pucat. Keadaan ini akan
menjejaskan kesihatan dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat menumpukan
perhatian terhadap pelajaran dan tidak mampu melakukan akti2iti fzikal. alnutrisi
juga boleh merencatkan proses tumbesaran, mengakibatkan penyakit yang serius
dan boleh memba-a kematian. 3indakan sebilangan pelajar yang tidak
mengutamakan pengambilan sarapan pagi boleh memba-a kepada masalah
malnutrisi.
Pada umumnya , terdapat beberapa 4aktor yang menyebabkan malnutrisi di
sesebuah negara, iaitu tahap kesihatan yang rendah (masalah penghadaman dan
penyerapan makanan%, kemiskinan, tahap pendidikan yang rendah da kekurangan
sumber makanan. Di alaysia masalah nutrisi yang berlaku hanyalah disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan tentang pemakanan yang seimbang. alnutrisi
menyebabkan pelbagai penyakit seperti anemia, k-asyiorkor, skur2i dan riket.
Penyakit K-asyiorkor disebabkan oleh kekurangan protein, gejalanya ialah seperti
perut buncit, pertumbuhan badab dan otak terencat, kehilangan selera makan serta
badan menjadi lemah. analaka &kur2i pula disebabkan oleh kekurangan 2itamin 5.
Kesannya ialah lemah dan sentiasa mengalami sesak na4as, gusi membengkak dan
mudah berdarah dan seterusnya menyebabkan serangan sakit jantung. &elain itu,
boleh meyebabkan tekanan darah tinggi dan strok kerana pengambilan garam yang
berlebihan juga meyebabkan ginjal gagal ber4ungsi.
$su kegendutan atau obesiti sejak dari dulu lagi menjadi topik perbualan. 7amun, jika
dulu, masalah kegemukan sering diperkatakan berlaku di kalangan de"asa, kini masalah sama
dihadapi kanak-kanak dan ia bukanlah dianggap berita baik. %egemukan yang dialami ,. peratus
datang daripada sikap individu itu sendiri. *besiti juga akan berlaku jika makan terlalu
banyak. Berat badan ideal adalah !# peratus melebihi dengan ketinggian.
Dalam menangani isu obesiti, faktor yang perlu diambil kira ialah soal keupayaan jantung
untuk mengepam darah yang memba"a nutrisi tertentu ke seluruh badan. 'ecara ringkasnya,
semakin gemuk diri anda, semakin banyak bebanan jantung untuk mengepam darah ke bahagian
badan yang diselaputi lemak. /besiti meningkatkan risiko penyakit yang serius seperti
penyakit jantung koronori, hipertensi, diabetes, strok dan penurunan 4ungsi organ.
/besiti juga mengehadkan keupayaan kita dalam akti2iti fzikal. Pergerakan kita
menjadi kurang tangkas dan pantas kerana terpaksa menanggung berat badan. Kita
juga menghadapi peningkatan risiko kecederaan di bahagian sendi lutut sekiranya
tubuh tidak bersedia dengan penambahan berat badan berlebihan.
asalah obesiti ini boleh diatasikan dengan mengamalkan cara hidup akti4
berdasarkan piramid akti2iti untuk meningkatkan penggunaan kalori. 'uga patut
amalkan pemakanan seimbang mengikut pyramid makanan. Kurangkan
pengambilan kuantiti makanan mengikut keperluan kalori. Hadkan saiz hidangan
yang dimakan. Disiplinkan diri supaya makan mengikut masa, rancang masa makan
dan jenis makanan yang diambil. &elain itu, amalkan sikap makan ketika lapar dan
berhenti sebelum kenyang.
akanan seimbang juga dapat elakkan (nemia. (nemia atau masalah kurang
darah bukan perkara asing dalam masyarakat kita. &ecara mudah, anemia
bermakna kekurangan sel darah merah. Darah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu
sel darah merah, sel darah putih dan platelet dan plasma. &el darah merah pula
meliputi hemoglobin iaitu protein yang kaya zat besi dan ber-arnamerah. 3ugasnya
ialah memba-a oksigen dari paru6paru ke organ dan karbon dioksida kembali ke
paru6paru untuk dibebaskan ke udara. &el darah putih ber4ungsi sebagai sistem
pertahanan menentang kemasukan bahan asing ke dalam badan. Platlet pula
penting untuk menghentikan pendarahan apabila luka. (nemia bukan penyakit,
tetapi satu masalah yang boleh mengganggu tugas harian. /rang yang mengalami
masalah anemia cepat berasa letih dan tidak boleh bergiat dalam akti2iti cergas.
(malan pemakanan seimbang dan kaya zat besi biasanya boleh
merendahkan risiko mengalami masalah kurang darah. &ecara asasnya, pemakanan
harian seimbang iaitu yang cukup sukatan sayur dan sumber protein. 7a penting
kerana pemakanan seimbang mampu mengatasi masalah kekurangan darah.
aknanya, seseorang itu akan dapat zat besi, 2itamin B+! dan 4olat mencukupi.
&eterusnya pengambilan zat besi. 8at besi boleh diperolehi dari sayur6sayuran hijau
(juga kaya dengan 4olat%, daging merah dan organ seperti dalaman seperti hati..
daging merah dan organ dalaman juga tidak boleh diambil berlebihan, terutamanya
bagi indi2idu uang mempunyai masalah jantung dan paras kolesterol tinggi, kerana
ia turut mengandungi banyak 2itamin B+! yang boleh menyebabkan keracunan
hati. .(Diperoleh dari 9ord 9ide 9eb 0http#::pmr.penerangan.gov.my%
&elain anemia, pesakit diabetes (kencing manis% juga harus merancang
pengambilan makanan demi menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup
sihat. Penyakit diabetes atau kencing manis sehingga kini belum dapat
disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan. 5ara yang lain harus ditempuh adalah
dengan mengatur menu seimbang. 1aya hidup tidak sihat serta pola makan yang
tidak seimbang akan menimbulkan pelbagai penyakit. &elain obesity atau masal
kegemukan, berbagai penyakit juga timbul salah satunya adalah penyakit Diabetes
ellitus iaitu sindrom yang ditandai dengan adanya hiperglikemi kronis atau
peningkatan kadar gula dalam darah secra terus menerus.
&elain itu, dengan adanya Diabetes ellitus akan menyebabkan gangguan
pada metabolism karbohidrat., lemak dan protein yang berkaitan dengan
kekurangan jumlah atau kerja insulin secara relati4. Pada keadaan biasa, kadar gula
dalam darah adalah ++#mg:dl (gula darah puasa% dan +$#mg:dl (gula darh
se-aktu%. ;amun, pesakit diabetes pula kadar gula darah puasanya lebih dari
+!<mg:dl dan gula darah se-aktu lebih dari !##mg:dl. )mumnya terjadinya
diabetes disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat. Hal ini diakibatkan tubuh
terlalu banyak dibebabni karbohidrat, sehinggalah harus mengeluarkan insulin lebih
tinggi supaya dapat mengambilnya. (kibatnya, kandungan gula dalam darah akan
tinggi. ;amun tidak dapat disembuhkan.
Pesakit diabetes tidak perlu bersedih kerana sebenarnya mereka sama
seperti orang sihat. ;amun begitu, dengan mengikuti pola pemakanan seimbang,
mereka juga sama seperti orang sihat. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah
keteraturan -aktu, keperluan kalori yang diberikan badan mereka. Komposisi
makanan yang diperlukan oleh pesakit diabetes ialah+# hingga += peratus protein,
!# hingga != peratus lemak dan <# hingga ># peratus karbohidrat. Hindari
karbohidrat sederhana seperti makanan manis. akanlah karbohidrat kompleks
seperti nasi. Pesakit diabetes perlu menghindari pengambilan dengan banyak gula.
enurut (merican Diabetes (ssociation, gula mengandung kalori dan zat6zat yang
tidak berman4aat, sehingga menyebabkan kegemukan dan karies gigi. Penggunaan
gula yang diperlukan oleh pesakit diabetes ialah lima peratus dari keseluruhan
kalori.
Pesakit diabetes, satu senduk gula dapat menggantikan sebuah pisang. &erat
juga hendaklah dimasukkan dalam kandungan menu harian agar ianya seimbang.
&erat berguna untuk mengendalikan na4su makan kerana ia akan membeuat perut
terisi sehingga terasa kenyang. &erat dan berkhasiat untuk pesakit diabetes kerana
ia jenis serat larut seperti oat bran, epal, jeruk serta kekacang dapat menurunkan
glukosa darah. Pesakit Diabetes ellitus juga disarankan mengurangkan
pengambilan lemak, minyak dan santan. 7ni kerana, mereka berisiko tinggi untuk
terkena penyakit jantung. ( Diperoleh dari 9ord 9ide 9eb0 http#::""".gi/i.net%
7ndi2idu harus ikuti langkah6langkah yang disyorkan makanan mengikut
piramid bagi mengamalkan gaya hidup sihat. 7ndi2idu harus makan pelbagai
makanan. akan sekurang6kurangnya lima hidangan buah6buahan dan sayur6
sayuran serta tiga hingga enam hidangan roti berserat tinggi, bijirin dan kacang
setiap hari. Kita harus kurangkan makanan yang diproses. akanlah buah6buahan
dan sayur6sayuran dengan kulit sekali tetapi pastikan makanan yang dibasuh
dengan bersih. Dapatkan serat dari makanan dan tidak dari bentuk pil. Banyakkan
minum air suam: kosong iaitu lebih kurang enam hingga lapan gelas sehari.
Dalam mengamalkan gaya hidup sihat, kita harus me-ujudkan suasana yang
sihat dalam keluarga. Beberapa langkah harus diamalkan. Kita haruslah
mengamalkan pemakanan sihat seperti buahan, sayuran dan bijirin untuk seluruh keluarga, tidak
hanya untuk individu tertentu. Makan bersama keluarga di meja dan pada masa yang ditetapkan.
;lakkan makan dengan tergesa-gesa kerana masalah pencernaan. ;lakkan daripada melakukan
aktiviti lain semasa makan seperti menonton televisyen. ;lakkan makanan yang tinggi kalori,
lemak dan gula. 'ediakan makanan ringan yang kurang lemak dan berkhasiat seperti buahan,
sayuran dan dadih. ;lakkan menghidang makanan yang terlalu banyak. ;lakkan memaksa
kanak-kanak makan jika dia tidak lapar. )adkan pengambilan makanan ringan pada hanya tidak
lebih daripada sekali seminggu. ;lakkan amalan menjadikan makanan sebagai suatu hadiah, atau
dengan mengurangkan makanan sebagai suatu denda.
Kebersihan Diri
%ebersihan diri penting untuk setiap individu bagi mengamalkan gaya hidup yang sihat.
%ebersihan penting kerana bagi mengelakkan dari terkena jangkitan penyakit. 'elain itu
kebersihan juga penting untuk menjamin keselesaan kepada diri sendiri. %ebersihan diri
memainkan peranan yang penting agar kesihatan dapat dikekalkan. %ebersihan diri merangkumi
penjagaan kesihatan seperti kulit, rambut, gigi, mata dan telinga. &enjagaan kesihatan diri akan
mempengaruhi kesihatan dan penampilan diri seseorang. %ebersihan diri dapat mempengaruhi
kesejahteraan fi/ikal, emosi dan sosial seseorang. &enjagaan kulit sangat penting. $ndividu perlu
mengetahui cara-cara mandi dengan sabun dengan cara yang betul bagi mengelakkan penyakit
kulit dan badan berbau.
'etiap individu harus mandi sekurang-kurangnya dua kali sehari agar mereka menjadi
sihat dan selesa. !uga perlu menggosok badan dengan kain lembut supaya segala daki dan kuman
dapat ditanggalkan. 6ahagian celah-celah jari kaki perlu diberi perhatian supaya bersih. $ndividu
yang sihat dan aktif akan sentiasa berpeluh tetapi kadang-kadang badan akan berbau akibat
berpeluh, terutama di bahagian ketiak, maka pastikan dibersihkan dengan mandi bersabun dan
keringkan dengan betul. $ni dapat mengelakkan penyakit dan bau yang kurang senang. 6ulu
ketiak hendaklah dibuang ataupun dicukur untuk mengelakkan ketiak yang lembap. &astikan
memakai pakaian yang bersih selepas mandi serta memakai losyen agar kulit tidak menjadi
kering.
%ebersihan gigi juga salah satu aspek yang dalam penjagaan kebersihan diri. $ndividu
perlu menggosok gigi dua kali sehari dengan baik dan berkesan untik menghindari plak dan
karies gigi. !ika tidak dapat menggosok gigi selepas makan, memadai dengan berkumur. Gigi
yang rosak akan menyebabkan nafas yang berbau. $ndividu harus jumpa dengan doktor gigi
sekurang-kurangnya enam bulan sekali. $ndividu juga perlu berhati-hati dalam pengambilan gula
dalam pemakanan dan minuman.
&enjagaan muka juga perlu diberikan perhatian, ini kerana ini menunjukkan imej kita.
)arus membersihkan muka dengan cara yang betul. %edua gunalah bahan yang sesuai dengan
jenis kulit kita. 0malkan menggunakan tiga bahan rangkaian utama bahan iaitu pembersih,
penyegar dan pelembap (biasanya "anita perlu mengamalkan bahan ini. Muka perlu dibersihkan
sekurang-kurangnya dua kali sehari iaitu selepas bangun dari tidur dan sebelum tidur.
$ndividu perlu menjaga kebersihan tangan, kaki dan kuku. &astikan kuku sentiasa pendek
dan bersih. 6asuh tangan menggunakan sabun yang lembut jika terkena kotoran. 'apu krim atau
losyen untuk melembutkan tangan. 6asuh kaki setiap hari dan lapkan sehingga kering dicelah-
celah kaki dan letakkan bedak talkum untuk menyegarkan. &otong kuku kaki secara repang
untuk mengelakkan dari cengkam.
$ndividu juga harus menjaga kebersihan rambut. Gunakanlah syampu rambut seminggu
tiga kali atau apabila kotor. 6ilas dengan bersih, jika rambut tidak dibasuh dengan bersih, ini
boleh menyebabkan kulit kepala menjadi gatal atau berkelemumur. <rutlah kulit kepala semasa
membasuh kepala bagi memperbaiki perjalanan darah di kepala. Gunakanlah sikat yang elok
iaitu yang tidak rosak atau patah giginya.
'elain itu penjagaan kebersihan diri, menjaga kebersihan pakaian juga amat penting.
5ukar dan cuci pakaian setiap hari. &akaian luar mesti longgar dan bersih dan ditukar setiap hari
serta boleh ditembusi angin. &akaian dalam mestilah bersih dan ditukar setiap hari serta sesuai
dengan sai/ badan.
0khirnya penjagaan kebersihan kasut dan sarung kaki juga harus diambil kira. &akailah
kasut yang sesuai dengan kaki. &ilih kasut yang selesa dan boleh ditembusi. 'arung kaki perlu
ditukar dan dibasuh pada setiap hari. =ehatkan kaki dengan cara merendamkan dengan air suam.
'etiap individu haruslah mengamalkan kesemua langkah-langkah penjagaan kebersihan
diri agar dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan yang tidak dijangkiti penyakit yang
boleh berjangkit dan penyakit-penyakit kulit.
Definisi dan perbezaan antara ubat, racun dan dadah
<bat, racun dan dadah adalah bahan yang patut kita mengetahui definisinya bagi
memudahkan penggunaannya.
Menurut =u/ita Mohktar (>??5 definisi ubat ialah bahan yang digunakan untuk
perubatan bagi mengesan (diagnosis, meringankan, mera"at, menyembuh atau mencegah
penyakit pada manusia serta meningkatkan taraf kesihatan. <bat boleh digunakan dengan
pelbagai cara dan bentuk iaitu boleh dimakan dan diminum. 'elain itu, ia juga boleh digunajan
dengan memasukkan melalui dubur (supositori, faraj (pesari, suntikan, ditanam ba"ah kulit,
disapu dan sebagainya.
Manakala racun pula didefinisikan sebagai adalah sebarang unsur yang boleh
menyebabkan kecelakaan pada tubuh badan anda. %ecelakaan yang dimaksudkan ialah
kecelakaan bersifat ringan contohnya sakit kepala atau rasa mual dan yang bersifat berat pula
ialah sa"an atau demam panas sehingga boleh menyebabkan kematian.
Menurut &ersatuan &encegah Dadah Malaysia (&;M0D0M, dadah didefinisikan
sebagai terdiri dari pelbagai jenis bahan kimia asli atau tiruan yang dimasukkan ke dalam tubuh
sama ada dengan memakan, menelan, meminum, menghisap ataupun suntikan bertujuan untuk
mengubah keadaan badan, perasaan dan kelakuan pengguna.
&rof Madya D/ulkifli 0bdul =a/ak (+,,5 menyatakan definisi dadah sebagai sejenis
bahan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi jasmani
(fi/ikal, mental (emosi dan rohani serta tingkahlaku pengguna. Dadah juga mengakibatkan
seseorang itu menglami ketagihan sehingga masyarakat menggelar sebagai penagih.
=u/ita Mohktar (>??5 pula mendefinisikan dadah sebagai bahan kimia psikoaktif yang
mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf seperti menyebabkan keadaan mabuk,
khayal, ketagih, gangguan tingkahlaku dan sebagainya.
2iri-ciri dadah ialah mempunyai kesan yang ketara ke atas sistem saraf pusat (otak dan
saraf tunjang. %edua ialah digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya
dilarang. 2iri ketiga ialah diperolehi secara haram. 2iri keempat pula ialah mengakibatkan
pergantungan fi/ikal dan psikologikal dan peningkatan daya tahan terhadap dadah dan akhirnya
ialah mendatangkan kesan-kesan buruk ke atas kesihatan dan fungsi sosial.
'ecara umumnya terdapat perbe/aan antara ubat, racun dan dadah. =acun dan dadah
berada dalam kategori yang sama manakala ubat pula berbe/a dengan racun dan dadah. <bat
sangat berguna untuk menyembuhkan dan mera"at penyakit. Manakala racun dan dadah tidak
bersifat sedemikian. <bat akan memberikan kesan yang tidak diingini atau kesan sampingan
yang minimum seperti pening kepala, panas badan dan mengantuk. %esemua kesan sampingan
ini akan reda atau hilang apabila pengambilan ubat itu diberhentikan. Manakala dadah akan
memberikan kesan yang merbahaya yang berkekalan kerana ia akan mengakibatkan ketagihan
yang terlampau "alaupun telah dihentikan penggunaannya. Di samping itu racun pula
mengancam nya"a.
6ukan semua ubat berupaya mempengaruhi otak dan minda pengguna, manakala semua
jenis racun dan dadah memberikan kesan yang mendalam terhadap otak dan minda manusia.
<bat dan racun tidak meninggalkan kesan ketagihan tetapi dadah pula meninggalkan kesan
ketagihan dan diharamkan penggunaannya.
&engambilan dadah akan mengakibatkan kesan yang tidak baik kepada individu. %esan
pengambilan dadah secara suntikan akan mengakibatkan Meningitis iaitu penyakit jangkitan
otak, 5etamus pula ialah penyakit kancing dagu, kesan yang ketiga ialah ;ndokarditis iaitu
penyakit jangkitan jantung. 'elain itu juga mengakibatkan penyakit 0$D',)$@, )epatitis 6, 2
dan D, bisul , kudis, kurap dan pelbagai penyakit kulit.
%esan pengambilan dadah melalui mulut pula akan mengakibatkan kerosakan paru-paru
dan hati, kerosakan sisrem penghadaman makanan (/at makanan tidak mencukupi, kerosakan
buah pinggang, otot-otot badan mengecut (badan lesu dan tidak bermaya, berat badan akan
menurun dan berkemungkinan akan lumpuh dan "anita akan mengalami keguguran janin atau
bayi serta lelaki pula akan mengalami kemandulan.
'elain kesan-kesan tersebut, ada lagi tiga jenis kesan yang akan dialami oleh para
penagih iaitu kesan fi/ikal, kesan sosial serta kesan mental dan emosi. %esan-kesan fi/ikal yang
pertama ialah pengaruh terhadap sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot.
%esan kedua ialah penagih dadah menjadi tidak terurus dan tidak normal. %esan yang ketiga
pula ialah tubuh akan menggigil akibat daripada kadar metabolisme dalam badan. %esan yang
keempat ialah akan mengalami sa"an dan gangguan fungsi otak. %esan yang terakhir pula ialah
sukar dipulihkan jika ia berlaku secara berterusan dan berulang kali.
'eterusnya ialah kesan sosial, pertamanya ialah penagih akan hilang minat dan tidak
mempedulikan tanggungja"abnya. %esan yang kedua pula ialah prestasi dan disiplin kerja
mereka akan merosot. %esan yang ketiga ialah tingkahlaku dan sikap mereka akan berubah,
kesan yang seterusnya ialah tidak menghiraukan kesihatan diri dan keluarga serta akhirnya
keadaan mereka akan diibaratkan hidup segan, mati tak mahu.
0khirnya kesan yang diakibatkan oleh mental dan emosi ialah kesan psikologi iaitu yang
berpunca dari dadah yang mempengaruhi otak dan minda. $ni termasuklah mula berasa seronok,
terangsang dan berkhayal. 'eterusnya mereka akan hilang ka"alan diri dan pemikiran.
!enya"ahgunaan #ahan
Definisi penyalahgunaan bahan ialah menggunakan bahan-bahan yang boleh menjadikan
ketagih secara berlebihan atau untuk tujuan lain selain daripada tujuan sebenarnya.
Penyalahgunaan dadah juga adalah penggunaan dadah yang bertentangan dengan
kepentingan ra-atannya. 0ntara bahan yang sering disalahgunakan ialah rokok, alkohol,
gam, turpentin, tembakau, marijuana (ganja, kokain, ubat batuk dan dadah-dadah perangsang.
Perkataan bahan ini lebih sesuai berbanding dengan penggunaan perkataan dadah
kerana dadah merupakan bahan kimia pembuatan. anakala kebanyakan bahan
yang disalahgunakan itu dihasilkan secara semulajadi seperti candu yang tidak
boleh digunakan oleh manusia seperti menghidu gam.
&erbuatan ini adalah salah dari segi agama dan undang-undang kerana bahan-bahan
tersebut boleh memudaratkan kesihatan dan menjadikan seseorang itu hilang pertimbangan.
Dadah dan ubat ialah bahan kimia yang dihasilkan daripada tumbuhan, hai"an dan mineral.
&erkembangan teknologi terkini, banyak dadah dan ubat yang dihasilkan secara tiruan atau
sintetik.
<bat yang dihasilkan perlu mendapatkan kelulusan dan pengesahan daripada
%ementerian %esihatan. Dadah terbahagi kepada beberapa jenis seperti heroin, morfin, candu,
ganja dan kodein. Dadah diambil dengan cara dihidu, disuntik, dihisap atau dimakan. Golongan
belia adalah golongan paling ramai terbabit dengan penyalahgunaan bahan terutamanya dadah,
rokok dan alkohol. &ebarang dadah boleh digunakan secara sah dari segi perubatan
sekiranya ia dipreskripsikan atau diberikan oleh doktor. 5ontohnya pesakit kanser
yang dira-at dengan morfn untuk menghilangkan penderitaan sakit kansernya
hingga beberapa tahun, tetapi ia tidak mendatangkan kesan ketagihan
padanya.Begitu juga dengan mengambil minuman beralkohol bersama rakan6rakan
serta orang de-asa yang merokok diterima secara terbuka oleh masyarakat.
;amun begitu, penyalahgunaan dadah lebih ditakri4kan sebagai satu perlakuan
yang tidak ber4aedah serta tidak diterima oleh masyarakat umum.
Penggunaan bahan (samada dadah atau alkohol% untuk mengubahsuai atau
menga-al emosi atau keadaan minda secara tidak sah dan membahayakan diri
sendiri dan orang lain dianggap sebagai salahguna. Penggunaan steroid anabolik di
kalangan atlit dalam jangka masa yang panjang boleh mendatangkan kesan yang
merbahaya. &ecara amnya kesan6kesan sampingan yang mungkin berlaku
termasuklah kemalangan atau kecederaan, pitam, keganasan, pembunuhan dan
juga bunuh diri.
Penyalahgunaan dadah bukan sahaja melibatkan cara tindakan atau 4ungsi
dadah tersebut, ia juga merujuk kepada gangguan 4ungsi serta maladaptasi yang
disebabkan oleh penggunaan yang salah terhadap ubat6ubat tersebut. /tak
merupakan organ utama yang menga-al keseluruhan 4ungsi tubuh, emosi dan
tingkah laku normal seseorang itu. Dadah dan alkohol boleh mengganggu 4ungsi
asal otak dan boleh mengakibatkan gangguan di dalam pergaulan dan prestasi
kerja serta memba-a kepada tindakan memusnah sesuatu. 1angguan 4ungsi ini
dipengaruhi oleh si4at6si4at bahan kimia dan kesannya yang terdapat di dalam
dadah yang diambil. Personaliti penagih dadah tersebut memainkan peranan dalam
menentukan sama ada mereka telah menyalahgunakan dadah atau tidak.
Penyalahgunaan bahan merupakan masalah yang berlaku dalam setiap
lapisan masyarakat. 7a juga melibatkan golongan berpendidikan tinggi, ahli6ahli
pro4esional di samping mereka yang tidak berpendidikan dan penganggur. 3erdapat
pelbagai 4aktor yang boleh meningkatkan risiko penyalahgunaan dadah.
?aktor yang pertama ialah 4aktor biologi. &alah satu tanggapan yang salah
mengenai konsep kehidupan moden ialah, jika anda sakit, terdapat pelbagai pil atau
ubat6ubatan yang mampu @memulihkan@ anda. alangnya pil tidak boleh
menyelesaikan semua masalah anda. &elalunya, perubahan dalam pengambilan
diet, gaya hidup, pergaulan dengan rakan gaulan ataupun etika kerja boleh
memba-a kepada perubahan yang positi4 dan kelainan yang berpanjangan
berbanding dengan ubat6ubatan.
?aktor yang kedua pula ialah 4aktor psikososial. Kehidupan moden sangat
sibuk dan merumitkan. Bagi kanak6kanak dan golongan remaja, tekanan untuk
membesar dengan cara yang mereka rasakan betul adalah amat mencabar.
3ekanan bertambah setiap hari pada setiap indi2idu. Kadangkala arus kehidupan
yang terlalu pantas menyebabkan ramai yang kurang mampu untuk menanganinya.
3iada siapa yang memiliki imuniti terhadap tekanan atau stres dan kerungsingan.
3ekanan yang biasa dihadapi termasuklah tekanan dari sekolah, tekanan untuk
berjaya di dalam permainan dan sukan, tekanan untuk memuaskan hati orang lain
dan juga tekanan untuk sentiasa diterima ramai.
?aktor yang terakhir pula ialah 4aktor sosial. asyarakat zaman ini
disogokkan dengan imej yang ditonjolkan oleh media seperti tele2isyen, radio,
2ideo dan internet. (dalah amat mustahak untuk menyedari baha-a perkara yang
ditonjolkan di dalam media ini hanyalah imej rekaan semata6mata dan tidak
melambangkan kehidupan yang sebenar. 9alaupun pengiklanan mahukan kita
minum minuman yang tertentu serta memakai seluar berjenama seperti yang
diiklankan, pilihannya masih lagi terletak di tangan kita sebagai pengguna.
Begitulah juga keadaannya dalam memilih untuk menjadi perokok ataupun
peminum arak. 1aya hidup mereka yang me-ah dan terkenal seperti yang
ditonjolkan dalam dunia hiburan mampu menggoda kita semua untuk mengecapi
populariti sedemikian rupa. 3ekanan untuk menjalani kehidupan yang dikatakan
@berarus deras@ ini sangat menggoda kepada kebanyakan masyarakat zaman ini.
5erdapat beberapa faktor yang lain yang mengakibatkan penyalahgunaan bahan iaitu
terpengaruh dengan iklan, pengaruh internet, cabaran daripada rakan sebaya, terpengaruh dengan
rakan sebaya yang menyalahgunakan dadah, keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa
memikirkan kesannya, ingin menonjolkan kehebatan diri antara rakan sebaya, ingin mengikut
aliran semasa seperti penggunaan pil ekstasi.
3anda Atanda dan gejala penyalahgunaan dadah dapat dikesan melalui fzikal
ialah berpeluh, meremang bulu roma, pening kepala dan menggigil (tremor%. 3anda6
tanda gejala psikologi ialah keresahan, 7nsomnia (tidak dapat tidur%, kerisauan serta
gangguan emosi dan perasaan. Dan yang terakhirnya ialah tanda6tanda gejala
perlakuan ialah sentiasa ponteng kerja, penurunan prestasi kerja, digantung atau
dibuang sekolah, mabuk semasa memandu yang boleh menyebabkan kemalangan
jalanraya,ditahan polis kerana mengganggu ketenteraman a-am dan mencuri.
Di antara dadah6dadah yang sering disalahgunakan termasuklah kanabis
(ganja%, am4etamin, ekstasi dan heroin. 1ejala6gejala yang biasa dipamerkan oleh
penyalahguna dadah adalah gangguan koordinasi, mata merah, 7nsomnia (tidak
dapat tidur%, hilang selera makan, penurunan berat badan, kemurungan, cakap
banyak, tidak dapat mengimbang diri, loya dan muntah, mengetap gigi dan rahang,
peningkatan tenaga, kerap menggosok hidung, berpeluh berlebihan, mengantuk
dan menggunakan tandas terlalu lama. 9alau bagaimanapun, sesetengah dadah
menghasilkan gejala yang khusus. 5ontohnya, mempamerkan simptom yang
dikenali sebagai Bcocaine bugC iaitu rasa sesuatu merayap di atas kulit. .kstasi pula
mempamerkan gejala yang ganjil iaitu rasa tersangat dahaga.
Penggunaan dadah dan alkohol yang berlebihan dan berpanjangan boleh
memusnahkan pelbagai organ dalam badan. (lkohol terutamanya, mampu
merosakkan hati, otak dan jantung. Hati yang telah dirosakkan oleh alkohol kurang
berupaya untuk membuang sisa6sisa toksik yang terkumpul di dalam badan.
7ndi2idu yang berada dalam keadaan koma hepatik menjadi lemah, mengantuk,
pengsan, bingung dan biasanya tangan mereka akan menggeletar. Koma hepatik
boleh memba-a maut dan perlu dira-at dengan segera.
Penagih dadah terutamanya yang berkongsi jarum suntikan yang kotor boleh
mengalami kerosakan pada otak, hati, paru6paru, tulang dan sistem imun. Kuman
yang berjangkit dari jarum yang tidak steril itu kadangkala boleh menjangkiti otak
dan menyebabkan meningitis serta otak bernanah. Dirus hepatitis yang juga boleh
merebak melalui perkongsian jarum, boleh menyebabkan kerosakan hati.
Kebanyakan penagih dadah akan mula menyuntik dadah secara subkutanus (di
ba-ah kulit% yang boleh menyebabkan kerengsaan pada kulit atau kudis. (pabila
dadah telah disuntik ke dalam 2ena ( salur darah %, parut boleh terbentuk pada tisu
yang terlibat dan menjadikan salur 2enanya tersumbat. &eterusnya masalah
dengan sistem imun pula akan muncul. /leh kerana H7D (Human 7mmunodefciency
Dirus% boleh merebak melalui perkongsian jarum, ramai penagih dadah akan
dijangkiti penyakit (7D&.
Penggunaan dadah yang berlebihan boleh membahayakan nya-a kerana ia
boleh menyebabkan gangguan pada perna4asan dan seterusnya boleh memba-a
maut. 7ni disebabkan oleh bekalan darah ke otak telah berkurangan, menyebabkan
koma dan seterusnya memba-a maut.
%esan-kesan yang ketara penyalahgunaan bahan terhadap individu akibat merokok ialah
barah paru-paru, kes sakit jantung, kes penyakit saluran pernafasan dan .5 peratus kes remaja
menjadi perokok tetap.
Penyalahgunaan bahan juga memberikan kesan yang negati4 terhadap
indi2idu dan negara. Kesan yang pertama ialah keruntuhan akhlak. 5ontohnya
penagih terdorong untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral seperti mencuri, mengugut
ibu bapa dan ahli keluarga, merosakkan harta a"am dan berkelakuan sumbang. %esan yang
kedua pula ialah gagal dalam pelajaran. Dadah menyebabkan khayal dan boleh merosakkan
minda seseorang. 0kibatnya individu tersebut tidak dapat belajar dengan sempurna. %esan yang
ketiga pula ialah prestasi kerja akan terjejas. Dadah menyebabkan tumpuan terhadap tugas
semakin berkurangan, tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. 0kibatnya majikan
mungkin akan memecat individu tersebut.
%esan yang seterusnya ialah tersisih daripada masyarakat. &enagih dadah sering
menjauhkan diri daripada masyarakat, mereka suka bergaul sesama mereka. %esan yang keempat
ialah keruntuhan institusi keluarga. Masalah penagihan dadah boleh menyebabkan keluarga
menjadi kucar-kacir dan berlakunya penceraian antara suami isteri. %esan yang terakhir ialah
terdedah kepada jangkitan )$@. !angkitan )$@ melalui jarum suntikan yang digunakan.
!angkitan ini memba"a penyakit 0$D' yang memba"a maut.
&enyalahgunaan bahan ini juga memberikan kesan yang sangat buruk kepada "anita
mengandung. 0kibat pengambilan bahan ini, "anita mengandung akan mengalami %eguguran,
kelahiran bayi sonsang, lahir belum cukup umur, kematian bayi semasa lahir dan melahirkan
bayi yang menunjukan gejala tarikan. %esan yang kedua ialah akan melemahkan aktiviti otak
terutama daya menyelesaikan masalah, budibicara dan penganalisaan. %esan yang terakhir ialah
melemahkan dan merosakkan daya pemikiran, pemahaman, percakapan, pengiraan dan
kebolehan menyelesaikan masalah.
&enyalahgunaan bahan juga memberi kesan negatif kepada negara seperti peningkatan
kadar jenayah dan gejala sosial, menanggung kos tinggi untuk pengurusan penagih, menjatuhkan
martabat negara, kehilangan bakal pemimpin negara dan kehilangan tenaga kerja daripada
golongan muda.
&eranan ibubapa adalah sangat penting untuk membasmi aktiviti penyalahgunaan bahan.
!ika ibubapa memainkan peranannya , kemungkinan besar penyalahgunaan bahan ini boleh
dielakkan sama sekali. $bubapa harus mengamalkan hubungan yang erat dikalangan ahli
keluarga, memberi kasih sayang yang sama rata kepada semua ahli keluarga, menjadikan diri
sebagai contoh yang baik, meluangkan masa untuk bersama anak-anak dan ahli keluarga,
sentiasa bersedia berkomunikasi dan mendengar masalah anak-anak, peka dan mengambil tahu
aktiviti-aktiviti anak dan rakan sebayanya, menentukan ahli keluarga memperolehi ubatan-ubatan
dari doktor atau ahli farmasi yang bertauliah dengan sukatan-sukatan yang telah ditetapkan, peka
terhadap ka"asan sekitar tempat tinggal yang mungkin dijadikan sarang penagih najis dadah,
melaporkan kepada pihak polis jika terdapat pergerakan yang mencurigakan dan memberikan
sokongan kepada program pemulihan najis dadah yang melibatkan ahli-ahli keluarga.
Penyalahgunaan dadah yang masih di peringkat a-al jarang6jarang dapat
dikesan melalui pemeriksaan fzikal. Penyiasatan yang biasa dijalankan termasuklah
mengesan bahan yang disalahgunakan itu di dalam air kencing ataupun di dalam
darah. ;amun bagitu, ujian air kencing ini adalah tidak sensiti4 bagi mereka yang
mengambil dadah secara bersela (tidak berterusan%. Kes penyalahgunaan alkohol
pula boleh dikesan pada na4as atau darah indi2idu yang terlibat. Pengesanan pada
rambut pula adalah berguna bagi mengesan dadah yang telah disalahgunakan
untuk jangkamasa yang panjang.
Pencegahan primer melibatkan bantuan kepada indi2idu untuk mengelakkan
diri dari ketagihan. 7ni haruslah ditujukan kepada kanak6kanak dan golongan remaja
yang berisiko. &alah satu pendekatan yang baik ialah dengan menekankan terhadap
kesan buruk penyalahgunaan dadah dan alkohol.
Pencegahan sekunder terdiri daripada mencari kesan6kesan yang merbahaya
yang diba-a oleh bahan yang disalahgunakan itu sebelum sebarang gejala
penagihan muncul. engekalkan ke-aspadaan terhadap tanda6tanda a-al
penagihan dadah atau pengalaman lampau yang boleh menjurus kepada penagihan
adalah cara untuk mengesan lebih a-al tabiat penagihan atau penagihan semula.
/leh kerana penagihan adalah gangguan kronik yang boleh berulang, setiap
indi2idu masih memiliki risiko mengulangi semula tabiat buruk mereka ataupun
memba-a masalah baru dengan menggunakan bahan6bahan lain.
(khir sekali, pencegahan tertier melibatkan ra-atan kesan perubatan dari
dadah yang telah disalahgunakan dan membantu penagih dadah supaya dapat
menerima ra-atan bagi mengatasi ketakupayaan mereka seterusnya.
&ecara ringkasnya, cara yang paling biasa digunakan untuk mencegah
penagih dari mengulangi tabiat mereka adalah melalui pemantauan yang kerap dan
berterusan, kaunseling, dorongan keluarga dan manipulasi sekitaran. 7ni
kemudiannya diikuti dengan mencegah mereka dari bergaul semula dengan rakan6
rakan lama mereka yang turut sama terlibat dan juga mencegah mereka daripada
memperolehi bekalan dadah dengan mudah. emantau perkembangan indi2idu
yang terlibat adalah amat penting.
Defnisi dan konsep rehat
Eehat bermaksud suatu tempoh yang diambil dari sesuatu akti2iti sama ada akti2iti
fzikal, mental ataupun akti2iti ringan. 7a boleh digunakan untuk mengurangkan rasa
penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga menurut &hamsudin,
&harizad dan ohd &ofan (!##!%.
&elain itu rehat juga bermaksud tempoh yang diambil untuk berhenti daripada
melakukan sesuatu aktiviti fi/ikal, mental atau melakukan aktiviti yang ringan. 2ontohnya "aktu
rehat di sekolah dan di tempat kerja. (aktu rehat boleh digunakan untuk mengurangkan
keletihan, menghilangkan rasa lapar dan dahaga. 6agi merehatkan badan yang penat bekerja, kita
boleh melakukan aktiviti ringan seperti membaca, bermain catur atau permainan dalaman. 6agi
merehatkan otak yang penat berfikir, kita boleh mendengar mu/ik, membaca majalah dan
bersiar-siar.
$stirehat pula bermaksud dapat member kelegaan dan ketenangan di "aktu ketegangan
dan stress. $a memba"a erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti
ringan yang tidak aktif seperti mendengar mu/ik, melukis, melihat pemandangan flora dan lain-
lain.
Maksud kedua istirehat ialah satu tempoh masa terluang yang diisi dengan aktiviti ringan
dan tidak aktif seperti mendengar mu/ik, melukis atau tidur sejenak. 'emasa istirehat, kita dapat
melegakan ketegangan dan stres.
5idur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa yang kita boleh melelapkan mata dan
merehatkan badan sepenuhnya.
5idur juga bermaksud rehat yang lebih panjang seperti tidur dapat menurunkan kadar
denyutan jantung dan tekanan darah menurun. 'emasa tidur, otak menjadi tidak aktif, suhu badan
menurun, otot relaks atau berada dalam keadaan rehat. %eadaan ini dapat merehatkan badan
sepenuhnya. 0pabila bangun tidur, badan akan berasa segar dan fikiran menjadi lebih tenang.
%onsep tidur ialah satu proses yang kita melelapkan mata dan merehatkan badan
sepenuhnya. 5idur adalah satu fasa yang manusia tidak sedarkan diri buat sementara "aktu. Di
dalam fasa ini, badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu
membina sel baru. %adar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. 'emasa
tidur, keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah.
(7orlaila )amima !amaluddin, >??A
'enggang atau kesenggangan boleh didefinisikan sebagai "aktu terluang yang diisi
dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang digemari oleh seseorang individu. $a mempunyai
fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah
letih bekerja. %ebanyakan orang suka menggunakan "aktu senggang untuk pelbagai aktiviti
yang proaktif seperti membaca, mengubah lagu, bermain alat mu/ik dan berhobi.
8aedah-faedah rehat, istirehat, tidur dan kesenggangan ialah memberi peluang kepada
badan dan otak untuk pulih daripada keletihan supaya badan dapat berfungsi dalam keadaan
yang optimum, menyegarkan semula minda supaya menjadi tenang dan badan menjadi segar
agar tugas harian dapat dijalankan dengan lebih efisien, menenangkan fikiran dan
menghilangkan kepenatan dan akhirnya fungsi-fungsi biokimia dalam tubuh dapat dipulihkan
dan maklumat-maklumat dalam sistem saraf dapat disusun semula.
5erdapat dua jenis rehat iaitu rehat pasif dan rehat aktif. =ehat pasif ialah rehat tanpa
melakukan pergerakan badan iaitu tiada aktiiviti regangan oto berlaku. 5iga jenis rehat pasif
yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental, pembayangan gambaran dan istirehat
jasmani. $ndividu boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dalam kedudukan
postur tubuh yang selesa.
=ehat aktif pula adalah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fi/ikal yang masih
melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan
seperti berjalan-jalan dan bersiar-siar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh rehat aktif.
(aktu rehat boleh diisi dengan melakukan aktiviti ringan seperti mendengar mu/ik,
membaca majalah atau surat khabar, bermain congkak dan carom, bersiar-siar di taman atau
berjogging.
'emasa beristirehat individu digalakkan untuk melakukan aktiviti-aktiviti ringan dan
tidak aktif seperti melukis, menyanyi, menggubah lagu, melihat gelagat burung atau binatang
lain di taman, tidur sekejap
*ksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit
tenaga untuk keperluan metabolism dalam badan. *tak tidak aktif membuatkan badan kita
berehat sepenuhnya. 7amun, ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan
untuk menghadapi keesokan harinya. *leh itu, tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan
amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancer.
'ecara amnya, keperluan seseorang individu itu tidur secukupnya adalah berbe/a. 6ayi
memerlukan tidur selama +A jam sehari. =emaja pula memerlukan tidur B jam sehari. *rang
de"asa memerlukan tidur B hingga . jam sehari.
Senaman

'enaman satu aktiviti fi/ikal yang dirancang pergerakan struktur oleh badan bertujuan
untuk meningkatkan kecergasan fi/ikal. 'alah satu dari aktiviti yang diperlukan dengan kerap
dalam jangka masa tertentu secara berulang dengan matlamat untuk meningkatkan kecergasan
dan kesihatan. (&athmanathan, >??B
'enaman adalah asas kesihatan. 5erdapat pelbagai cara untuk bersenam bergantung
kepada kemampuan dan keinginan anda. %ebanyakan orang bersenam kerana mereka ingin
menjadi cergas seumur hidup dan menikmati erti kesejahteraan yang sebenar. %epentingan
bersenam ialah senaman boleh meningkatkan penghantaran oksigen ke seluruh badan, senaman
menguatkan jantung, membina kekuatan dan daya tahan otot, senaman mengurangkan lemak dan
menguatkan jisim tulang dan sendi.
6agi mendapat faedah dari senaman yang dilakukan individu perlu bersenam sekurang-
kurangnya C hingga - kali seminggu selama >? hingga C? minit setiap sesi. &enemuan terbaru
menyatakan, individu juga boleh menikmati faedah-faedah kesihatan sekiranya anda melakukan
aktiviti-aktiviti fi/ikal yang sederhana seperti melakukan kerja-kerja rumah dan berjalan kaki
selama +? minit setiap kali tanpa henti sebanyak C kali sehari dan dilakukan 5 kali seminggu.
Dengan melakukan aktiviti-aktiviti ini anda sudah memenuhi kehendak senaman.
'enaman atau aktiviti fi/ikal yang diamalkan selalu boleh meningkatkan jangka hayat
dan kualiti hidup seseorang individu. $a juga membantu mencegah dan menga"al penyakit
jantung koronori, hipertensi (tekanan darah tinggi, diabetes (kencing manis dan berat badan.
6anyak kajian epidemiologi telah menunjukkan dalam kalangan orang yang sentiasa bersenam
dan menjadikannya sebagai amalann biasa, kadar kematian yang berkaitan dengan jantung
koronori adalah lebih rendah berbanding dalam kalangan orang yang tidak mengamalkan
senaman.
%elebihan senaman adalah menambahkan kekuatan jantung dan paru-paru, menurunkan
risiko terhadap penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes, meningkatkan kolesterol
3baik4 di dalam darah, membakar lemak dan membantu mengekalkan berat badan yang sesuai,
memperkuatkan tulang dan mengurangkan risiko terhadap osteoporosis, member perassan
tenaga, membentuk tubuh badan elok, meningkatkan kecergasan diri, membantu rehat dan tidur,
memperbaiki postur dan ketrampilan diri serta memperbaiki emosi dan tumpuan mental.
(alaupun diketahui kebaikan yang diperolehi melalui aktiiviti fi/ikal dan senaman, tidak
ramai orang de"asa yang mengamalkan senaman sekurang-kurangnya C? minit dan C hingga -
kali seminggu. %ebanyakan orang de"asa tidak langsung terlibat did ala aktiviti fi/ikal atau
senaman yang diamalkan selalu dan bilangan ini meningkat dengan semakin meningkat
umurnya. 'enaman yang berterusan dan dikekalkan untuk satu tempoh yang boleh mencabar
sistem jantung adalah yang paling disarankan.
7asihat pakar perubatan adalah penting. $ndividu perlu mendapatkan nasihat doktor
sebelum memulakan aktiviti senaman, terutamanya jika lelaki berumur C5 tahun ke atas atau
"anita -? tahun ke atas, memiliki berat badan berlebihan sebanyak B kg ke atas, tidak jelas
kedudukan kesihatan anda, memiliki sejarah perubatan atau sedang dalam ra"atan dan tidak
pernah bersenam untuk beberapa "aktu atau tidak melakukannya secara tekal.
$ndividu tidak perlu melakukan senaman yang lasak untuk menjadi cergas. &ilih senaman
mengikut kemampuan. 6erjalan kaki adalah antara yang terbaik dan selamat jika dilakukan
dengan betul.
9aktu terbaik untuk senaman bergantung kepada kesesuaian masa setiap
indi2idu, tetapi bagi lelaki, bersenam pada -aktu petang antara jam " hingga F
malam dipercayai boleh meningkatkan penghasilan hormon testoren. Bersenam di
gimnasium memang alternati4 terbaik, tetapi perlu ada jurulatih untuk mengajar
menggunakan peralatan dengan betul. engamalkan senaman di luar juga adalah
baik kerana lebih mudah dan lebih murah.&enaman lembut seperti yoga dan tai chi
dan chi gong sangat baik untuk meningkatkan tenaga dan penyembuhan dalaman.
&enaman juga akan meningkatkan kemahiran atau keupayaan dalaman
terutama dari segi keseimbangan, tenaga, ketangkasan termasuk kadar
tindakbalas, koordinasi, ketepatan dan konsisten serta kepekaan kinestetik. Bagi
mendapatkan kekuatan, daya ketahanan dan keanjalan otot, pelajari teknik
senaman betul supaya tidak berlaku kecederaan. 7ndi2idu perlu bersenam
sekurang6kurangnya !# hingga "# minit tiga kali seminggu, terutama mereka yang
mempunyai paras lemak tinggi iaitu melebihi != peratus (lelaki% dan "= peratus
bagi -anita. Bagi keselamatan, akti2iti bersenam perlu dihentikan serta merta jika
anda berasa sesak na4as, mengalami kaki kejang, terlalu letih, pening atau cuaca
atau persekitaran tidak mengizinkan.
'egala senaman boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu senamrobik dan
kalistenik. 'enamrobik adalah senaman-senaman atau aktiviti-aktiviti yang memerlukan
pengambilan oksigen untuk proses metabolism bagi menghasilkan tenaga yang diperlukan
semasa melakukannya. $a dapat dikenali melalui pengecutan kumpulan otot-otot besar secara
sederhana sepanjang tempoh melakukan senaman tersebut.
2ontoh-contoh senamrobik ialah berjalan dengan pantas, tarirobik, joging, lari setempat,
berbasikal setempat, berbasikal, berenang, lompat tali, berlari atas 3tread mill4, memanjat
tangga, bermain bola sepak dan bermain bola keranjang.
!ika senamrobik diamalkan selalu, ia berfaedah terhadap system kardiovaskular dan
sistem paru-paru khususnya dan terhadap daya tahan fi/ikal amnya.
%alistenik merupakan sejenis senaman yang meningkatkan kelembutan dan kelenturan
sendi dan keadaan otot. 'enaman-senaman ini adalah baik untuk sesi memanaskan badan
sebelum memulakan senaman aerobik dan sesi menyejukkan badan setelah menjalankan
senaman aerobik. 2ontoh Dcontoh senaman kalistenik ialah regangan dan 5ai chi.
Melakukan senaman kalistenik semasa memanaskan badan akan membantu
melonggarkan otot-otot dan menyediakan badan untuk aktiviti-aktiviti aerobik. Melakukan
kalistenik semasa menyejukkan badan akan membantu mencegah pening atau pitam atau
kesakitan otot disebabkan menghentikan senaman dengan terlalu cepat.
5erdapat empat prinsip asas senaman iaitu kekerapan, keamatan (intensiti, jenis dan
masa. %ekerapan dalam prinsip asas senaman ialah C hingga 5 kali seminggu. %eamatan ialah
bersenam sehingga berpeluh dan menarik nafas tanpa merasa sesak dan tidak selesa ataupun
sehingga individu mencapai A? peratus hingga ,? peratus denyutan jantung maksimum. $n
adalah denyutan jantung sasaran anda. !enis prinsip asas senaman ialah kombinasi senamrobik
dan kalistenik. &rinsip asas senaman terakhir ialah masa. 'etiap sesi senaman mempunyai C
bahagian. &ertamanya ialah kalistenik memanaskan badan selama 5 minit. %edua ialah
senamrobik selama +5 hingga C? minit. 5erakhir ialah kalistenik menyejukkan badan selama 5
minit.
5erdapat beberapa langkah berjaga semasa bersenam. )arus pilih program senaman yang
bersesuaian dengan status kesihatan individu, tahap kecergasan individu dan keupayaan individu.
Gunakan pakaian da kasut yang bersesuaian semasa bersenam. !angan bersenam apabila merasa
tidak sihat, apabila merasa sakit-sakit sendi dan kaki, apabila baru selesai makan ( sekurang-
kurangnya > jam, dalam cuaca panas misalnya pada "aktu tengah hari dan seterusnya jangan
mandi air panas sebaik selepas bersenam, tunggu seketika ataupun mandi menggunakan air
sejuk.
'elain itu, panaskan badan sebelum bersenam. Mulakan senaman dan tingkatkan
keamatannya secara perlahan-lahan. Gunakan - hingga A minggu pertama dengan melakukan
senaman berkeamatan rendah. Minum sebelum, semasa dan selepas bersenam untuk
menggantikan air yang akan kehilangan.
6erhenti bersenam jka merasa terlalu letih, sesak nafas atau jika merasa sakit di dada atau
pening kepala. Gunakan ujian 6;=20%0&, jika merasa terlalu sesak untuk bercakap,
perlahankan senaman anda. 'ejukkan badan anda selepas senaman dengan berjalan atau
melakukan regangan untuk mengelakkan pening kepala dan merasa hendak muntah. !angan
berhenti tiba-tiba.
!ika tercedera, gunakan langkah-langkah berikut iaitu rehatkan bahagian yang tercedera,
kedua gunakan ais pada tempat yang cedera untuk +5 hingga C? minit, ketiga ialah gunakan
pembalut mampatan dan akhirnya tinggikan bahagian yang tercedera, seboleh-bolehnya melebihi
paras jantung anda. !ika ada pendarahan, tekan dengan menggunakan kain bersih. &ergi
berjumpa doktor jika merasa sangsi mengenai kecederaan anda.
0ktiviti %ecergasan <ntuk %anak-%anak
0ktiviti kecergasan untuk kanak-kanak di peringkat prasekolah sehingga 5ahun > perlu
memperkembangkan komponen kecergasan fi/ikal dan bersenam dengan pelbagai anggota
badan.
0ktiviti & E & hendaklah menekankan aktiviti untuk mempertingkatkan daya fi/ikal kanak-
kanak. 'ebagai contohnya #-
i. 'enaman untuk FtrunkF atau tulang belakang kanak-kanak.
&ergerakan tunduk, regangan, ayunan badan, kilas badan, jangkau dan membentuk pelbagai
bentuk dengan badan
%anak-kanak digalakkan melakukan tersebut dengan pelbagai cara seperti berdiri, baring,
melutut atau duduk.
ii. 'enaman untuk abdomen
&osisi paling berkesan bagi senaman di bahagian abdomen ialah di atas lantai.
2ontoh aktiviti ialah bangkit tubi, baring dan bangkit sambil menyentuh kaki dengan tangan,
angkat lutut perlahan-lahan dan angkat kepala perlahan-lahan untuk melihat kaki.
iii. 'enaman untuk tangan dan lengan
&ergerakan memusing lengan seberapa besar yang boleh menyokong badan dengan tangan di
lantai seperti berjalan seperti ketam.
iv. 'enaman untuk kaki dan kardiovaskular
'enaman ini dapat dilakukan dengan mengguna ruang atau di suatu tempat sahaja.
2ontoh pergerakan ialah lari pantas dan berhenti, lari dan tukar arah dengan serta merta,
lompat ke pelbagai arah dan lompat tali.
v. 'enaman untuk kelembutan badan
&ergerakan seperti tunduk dan regang badan, duduk dengan kaki terbuka dan tunduk dan
melakukan aktiviti mengayun badan dengan pasangan (berpegangan tangan.