Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN SESI KAUNSELING

SESI KEDUA.
NAMA : Kabinesh Kumar A/L Singgam
UMUR : 18
BANGSA : India
TARIKH : 15.09.2014
MASA : 10.30- 11.00 pagi
TEMPAT : Bii! Kaunseing S"K #$% "aan &ah'aa(a ")h)r Bahru* ")h)r

LATAR BELAKANG PERTEMUAN YANG LALU:
+ada per,emuan 'ang epas !ien men-eri,a!an masaahn'a 'ang !ien ,ida! dapa,
menumpu!an perha,ian ,erhadap pea.arann'a a!iba, daripada !)n/i! per-in,aan dan ,ida!
dapa, mengurus masa dengan dengan -e!ap. A!iba, daripada perbua,an i,u* !epu,usan
a!edemi! !ien sema!in mer)s), dan ini mem'ebab!an bera!un'a !)n/i! di daam diri
!ien.
DIAGNOSIS:
+ada per,emuaan sesi ini* !ien nampa!n'a berada daam 0)n 'ang seesa 'ang
dapa, memban,u !ien un,u! memben,u! ma,ama, 'ang .eas. 1aripada pemerha,ian
didapa,i baha(a !ien dapa, hapus!an amaan ,ida! bai! a,au pengaaman pahi, #pu,us
-in,a dengan ,eman (ani,a% ser,a dapa, mengu!uh!an ,ing!ah a!u 'ang sesuai. 2a!a
dengan ini !ien sedar dan merasa ebih 'a!in ,erhadap ,anggung.a(abn'a dan dapa,
mengu!uh!an !)nsep !endirin'a.
PROSES KAUNSELING:
PENERAPAN TEORI.
3eh !erana ini merupa!an ini merupa!an sesi ,era!hir an,ara !aunse)r dan !ien
ma!a* !aunse)r ,ida! dapa, menerap!an sebarang ben,u! ,e)ri. $e,api !aunse)r masih agi
mengguna!an segaa ben,u! !emahiran bagi memas,i!an !ien be,u-be,u sedar apa 'ang
sedang diaami )eh !ien un,u! !ena pas,i ma!na !ehidupan.
ANALISIS MASALAH.
+enganaisisan masaah .uga ,ida! dia!u!an )eh !aunse)r pada sesi per,emuan
ini. 4an'a 'ang di/)!us!an daam sesi !ai ini iaah men'ema! semua checking5. Ini
dia!u!an supa'a !ien benar-benar seesa dengan !epu,usan 'ang dipiih dan ber,inda!
ser,a ber,anggung.a(ab ,erhadap piihan 'ang dibua,.
KEMAHIRAN YANG DIGUNAKAN.
STRATEGI.
1. +ara/rasa 6 !emahiran ini mamban,u !aunse)r un,u! memahami a!an
,anggung.a(ab 'ang ,eah diberi !epada !ien iai,u 7home work5 'ang
memin,a !ien un,u! membua, a!,i8i,i seper,i mana 'ang di.adua!an )eh
!ienn'a sendiri daam sesi 'ang au. +ra/rasa bu!an menguangi ,e,api
ring!asan in,ipa,i dengan ,epa, dari sesi ampau.
2. 9e/e!si perasaan 6 un,u! men'ema! semua 7checking5 perasaan !ien
,erhadap !e.a'aan a,au perubahan 'ang diaui se,eah Ber.a'a
mea!sana!an 7home work5. Apabia !ien ber-eri,a ma!a ia meiba,!an em)si
dan sehubungan dengan i,u !aunse)r dapa, memahami apa 'ang dirasai
a,au didaami )eh !ien semasa dan seepas membua, 7home work5.
3. 2emin,a pen.easan 6 diguna!an ,eru,ama un,u! meiha, ,en,ang perasaan*
,ing!aha!u !ien ,erhadap ,anggung.a(ab !endiri.

STRATEGIK
1. +ada sesi !ai ini !aunse)r ban'a! mengguna!an !emahiran ,inda! baas seper,i
men')a ,eru,aman'a s)aan ,erbu!a bagi !ien bebas memberi resp)n ,erhadap
!epu,usan 'ang dipiih.
2. S)aan-s)aan !ari/i!asi un,u! men'ema! perasaan dan ,ing!aha!u !ien
digunapa!ai.
3. +enggunaan !emahiran mendengar se-ara a!,i/. Kaunse)r mendengar dengan
perasaan supa'a !aunse)r dapa, memahami perasaan dan mendengar dengan bai!
ser,a memberi peuang !epada !ien un,u! men-eri,a!an per!embangan daripada
7home work5.
4. 2)di/i!asi ,ing!aha!u 'ang sesuai dengan s,ra,egi! penga.aran* s,ru!,ur semua
,ing!aha!u un,u! ,ing!a, !eupa'aan hadapi !e-earuan.

MATLAMAT
2emban,u !ien un,u! mengu!uh!an 7success identity5 'ang ,eah ber.a'a diben,u!
)ehn'a. Ser,a menimbu!an !esedaraan !ien sendiri dan penge,ahuan ,en,ang
perse!i,aran* dan ,anggung.a(ab !endiri.
KESIMPULAN:
Se-ara !eseurahann'a sesi ber.aan an-ar. :amun demi!ian masih ,erdapa, .uga
si,uasi 'ang b)eh di,er)!a dan dia!u!an !epada !ien. Kien didapa,i su!ar un,u!
menen,u!an ma,ama,n'a. Kien beranggapan baha(a apabia pu,us -in,a ma!a segaa
!ehidupan !ien seper,i daam bii! geap. $ida! dapa, menen,u!an ma,ama, 'ang
se,erusn'a. +ada !ien'a -in,aah segaa-gaa bagin'a. 3eh !erana i,u* !ien harus
diperha,i!an dari masa !e semasa supa'a dapa, mengubah ,ing!ah a!un'a. Kien
menge!a!an pengiba,an di ,ahap ,inggi dengan membua, dirin'a sendiri ,eriba, daam
7home work5 'ang diberi!an dengan nia, dan ,u.uan un,u! per!embangan dirin'a sendiri
dimana !ien meiha, pengaaman ini sebagai sesua,u 'ang men'u!a!an !ien dan
membu!a dirin'a ser,a men'eba!an dirin'a ber!embang.