Anda di halaman 1dari 18

TERHAD

Kod Kertas: 942/1


SKEMA PRA PERCUBAAN
STPM BAHARU [SESI 2014]
942/1 (PENGGAL 1)
TAHUN 2014
SKEMA
PEMARKAHAN
GEOGRAFI
KERTAS 1
Skema pemarkahan ini terdiri daripada 20 halaman bercetak.
1
TERHAD
TERHAD
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]
Jawab semua soalan.
1 a) Bezakan maksud solstis denan ekuinoks [ 4]
Skema pemarkahan:
Kod er!e"aan mak#$d #o%#&'# den(an ek$'nok# )arkah
!1 "kuinoks meru#uk kepada kedudukan matahari teak di $arisan
Khatulisti%a pada 21 &ac dan 2' September.
2
!2 Solstis pula meru#uk kepada kedudukan matahari teak di atas $arisan
Sartan dan $arisan #adi pada 21 (un dan 22 )isember.
2
emarkahan: 2 '#' * 2 markah + )A, 4 )arkah )A, 4
b) (elaskan secara rinkas dua ciri *an dialami oleh permukaan bumi ketika solstis
musim panas berlaku [4]
Skema pemarkahan:
Kod -'r'./'r' d' perm$kaan !$m' #ema#a #o%#&'# m$#'m pana# )arkah
B1 Ka%asan sederhana dunia di hemis+era utara menalami musim panas
manakala ka%asan sederhana dunia di hemis+era selatan menalami
musim se#uk
2
B2 Ka%asan sederhana dunia di hemis+era utara menalami tempoh
pan#an sian melebihi malam manakala ka%asan sederhana dunia di
hemis+era selatan menalami tempoh pan#an malam melebihi sian
2
B' Kutub utara menalami hampir 24 #am %aktu sian dan kutub selatan
menalami hampir 24 #am %aktu malam.
2
emarkahan: )ana 2 '#' * 2 markah + )A, 4 )arkah )A, 4
c) Baaimanakah ke#adian solstis mempenaruhi akti,iti pelanconan di ka%asan iklim
sederhana dunia. [3]
Skema pemarkahan
Solstis musim panas mempenaruhi akti,iti[ !er0em$r d' &ep' pan&a' $n&$k pem$%'haraan
k$%'& dar' p'(men&a#']- [ak&'1'&' #k$!a dan #nork%'n(] kerana cuaca panas dan air laut
adalah #ernih. &anakala solstis musim se#uk mempenaruhi [ak&'1'&' %$n/$r a'#/#k' a'#2 di
ka%asan perununan tini kerana permukaann*a di selaputi sal#i.
2
TERHAD
K$n/' Idea:
!er0em$r d' &ep' pan&a' $n&$k pem$%'haraan k$%'& dar' p'(men&a#'] . 1 &
ak&'1'&' #k$!a dan #nork%'n( . 1 &
ak&'1'&' %$n/$r a'#/#k' a'# . 1 &
)A, + 3 )
TERHAD
d) Baaimanakah akti,iti pertanian dan penternakan disesuaikan denan ke#adian empat
musim di ka%asan sederhana dunia. [ 4 ]
Skema pemarkahan
Kod en4e#$a'an ak&'1'&' per&an'an dan pen&ernakan d' ka5a#an
empa& m$#'m6
)arkah
)1 !kti,iti pertanian. /ada musim panas akti,iti pemba#akan- penanaman
dan pemba#aan di#alankan. &anakala musim buna dan luruh akti,iti
penuaian. /ada musim se#uk akti,iti pertanian dalam rumah kaca
di#alankan untuk memerankap caha*a matahari.
2
)2 !kti,iti penternakan. !kti,iti pindah ternak. /ada musim panas
ternakan dibiarkan meraut di ka%asan tanah tini. &anakala musim
buna dan luruh ternakan dibiarkan meraut di ka%asan tanah rendah.
/ada musim se#uk pula Kaedah +eadlot di#alankan. 0ai%an ternakan
dikurun dan diberi makanan seperti pallet dan rumput1rumput *an
kerin.
2
emarkahan: 2 '#' * 2 markah + )A, 4 )arkah )A, 4
Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3.
Soa%an 2
a) Peredaran bumi menelilini ma!ahari men"ebabkan #elbaai kesan ke a!as alam
seki!ar $i%ikal&. (elaskan pern*ataan ini [12]
Skema emarkahan:
Kesan'kesan #eredaran bumi menelilini ma!ahari.
7$d$% '#' 0a5apan H$ra'an dan /on&oh )arkah
16 Ke0ad'an empa&
m$#'m6
/ada 21 &ac 3 ekuinoks musim buna )- Ka%asan
sederhana dunia di hemis+era utara menalami musim
buna dan ka%asan sederhana dunia hemis+era selatan
menalami musim lurah.
/ada 2' September 3 ekuinoks musim. luruh )- ka%asan
sederhana dunia di hemis+era utara menalami musim
luruh dan ka%asan sederhana dunia hemis+era selalan
menalami musim buna.
/ada 21 (un 3 solstis musim panas) - ka%asan sederhana
dunia di hemis+era utara menalami musim panas dan
ka%asan sederhana dunia hemis+era selatan menalami
musim se#uk.
/ada 22 )isember 3 solstis musim se#uk)- ka%asan
'
'
TERHAD
TERHAD
sederhana dunia di hemis+era utara menalami musim
se#uk dan ka%asan sederhana dunia hemis+era selatan
menalami musim panas.
26 er!e"aan
pan0an( #'an( dan
ma%am an&ara
ka5a#an #ema#a
#o%#&'#
/ada 21 (un 3 soltis musim panas )- ka%asan sederhana
dunia di hemis+era utara menalami tempoh sian lebih
pan#an daripada malam dan ka%asan sederhana dunia
hemis+era selatan menalami tempoh pan#an malam
melebihi sian.
&anakala Kutub utara menalami pan#an %aktu sian
hampir 24 #am dan kutub selatan menalami pan#an
%aktu malam hampir 24 #am..
/ada 22 )isember 3 soltis musim se#uk )- ka%asan
sederhana dunia di hemis+era utara menalami tempoh
malam lebih pan#an daripada sian dan ka%asan
sederhana dunia hemis+era selatan menalami tempoh
pan#an sian melebihi malam
&anakala Kutub utara menalami pan#an %aktu malarn
hampir 24 #am dan kutub selatan menalami pan#an
%aktu sian hampir 24 #am
'
36 Ke0ad'an
(erhana !$%an dan
ma&ahar'6
$erhana bulan. !pabila bumi berada pada kedudukan
di antara matahari dan bulan 1 ba*an bumi akan
#atuh pada bulan dan keadaan ini akan men*ebabkan
berlakun*a erhana bulan.
$erhana matahari. Sekiran*a bulan berada antara
bumi denan matahari maka ba*an bulan akan #atuh
ke permukaan matahari dan keadaan ini akan
men*ebabkan berlaku erhana matahari
'
46 er$!ahan
ked$d$kan
ke&'n(('an
ma&ahar' pada
5ak&$ &en(ah har'6
Kedudukan matahari pada %aktu tenah hari berubah
ubah seirin denan perubahan musim. /ada 21 (un
3 solstis musim panas ) matahari teak- di atas arisan
sartan. /ada 22 )isember 3soltis musim dinin)
matahari teak di atas arisan #adi.
&anakala /ada 21 &ac dan 2' September 3ekuinoks)
pula matahari teak di atas arisan khatulisti%a.
Ka%asan *an menerima pancaran matahari secara
teak ini akan menalami cuaca *an lebih panas
daripada biasa.
'
86 Ke0ad'an
per'he%'on dan
a9e%'on6
/erihelion dan aphelion meru#uk kepada #arak bumi
denan matahari ketika bumi beredar di dalam
orbitn*a *an elips.
/erihelion 3near sun) 4 ialah kedudukan bumi palin
hampir5dekat denan matahari iaitu kira1kira 146 #uta
km *an berlaku pada ' #anuari.
&anaka a+elion 3a%a* +rom) pula ialah kedudukan
bumi palin #auh dari matahari iaitu kira kira 122 #uta
km *an berlaku pada 4 (ulai.
'
4
TERHAD
TERHAD
emarkahan: 8 '#' * 3 markah + )ak#'ma 18 )arkah )A,
18
b) Bandinkan ke#adian dan kesan ekuinoks denan solstis. [ 10 ]
Skema emarkahan:
A#pek per!and'n(an Ek$'nok# So%#&'# )arkah
16 )a#a ke0ad'an Berlaku pada 21 &ac dan
2' September setiap tahun
Berlaku pada bulan 21 (un
dan 22 )isember pada setiap
tahun
2
26 Ked$d$kan
ma&ahar'
&atatahari teak di atas
arisan Khatulisti%a.
&atahari teak di atas arisan
sartan dan #adi.
2
36 er$!ahan m$#'m Berlakun*a musim buna
dan luruh di hemis+era utara
dan selatan.
Berlakun*a musim se#uk dan
panas di hemis+era utara dan
selatan.
2
46 Tempoh #'an( dan
ma%am
Semua ka%asan di
permukaan bumi
menalami sian dan
malam *an hampir sama
pan#an 312 #am sian dan
12 #am malam).
7empoh sian dan malam
*an tidak sama antara
hemis+era utara dan selatan
berantun kepada kedudukan
matahari.
2
86 S'naran ma&ahar'
d' k$&$! $&ara dan
#e%a&an6
Seimban antara sian dan
malam.
Berbeza seban*ak 24 #am.
Ketika kutub utara menerima
sinaran matahari selama 24
#am- kutub selatan pula
berelap selama 24 #am dan
beitu #ua sebalikn*a.
2
emarkahan: 8 '#' * 2 markah + )A, 1: )arkah )A, 1:
2
TERHAD
TERHAD
Soa%an 3
a) )enan bantuan ambara#ah lakar- huraikan penaruh tenaa suria terhadap struktur
tumbuhan semula#adi di ka%asan 7ropika 8embab. [1']
Skema 7a5apan:
/enerimaan kadar tenaa suria *an berbeza men*ebabkan struktur tumbuhan semula#adi
3(u!an (u)an Tro#ika) boleh dibahaikan kepada empat iaitu :
S&r$k&$r H$&an H$0an Trop'ka ;ap'#an.%ap'#an
;ap'#an 1: ;ap'#an Emer(en
<%ap'#an a&a#=
;ap'#an 2 : ;ap'#an Kanop'6
;ap'#an 3 : ;ap'#an Ten(ah
;ap'#an 4 : ;ap'#an %an&a'
h$&an6
en0e%a#an:
7$d$% '#' 7a5apan H$ra'an dan -on&oh )arkah
16 ;ap'#an
Emer(en/A&a#6
9ntensiti tenaa matahari *an ban*ak membolehkan
pokok men#ulan tini 3melebihi 22 meter) dan
bersaiz besar. Susun lapis pokok berbentuk pa*un.
(arak antara pokok #auh.
/roses +otosistesis berlaku tanpa halanan.
:ontoh pokok balak seperti tualan- meranti- sera*a-
cenal dll.
'
26 ;ap'#an Kanop'
Kadar penembusan tenaa matahari semakin
berkuranan akibat halanan lapisan emeren tetapi
masih terdedah denan ban*ak.
;
TERHAD
TERHAD
&en#adikan lapisan pokok padat- tebal- berbatan lurus
dan bercaban dibahaian atasn*a kerana sentiasa
bersain untuk mendapatkan caha*a matahari.
(arak antara pokok dekat dan sederhana tini 3antara
22 hina 42 meter)
:ontoh pelbaai #enis pokok balak *an masih muda.
'
36 ;ap'#an Ten(ah
Kadar penembusan caha*a matahari semakin sedikit.
:aha*a matahari dipintas oleh lapisan kanopi dan
memasuki di celah1celah daun.
<leh itu tumbuhan di lapisan tenah hidup di ba%ah
naunan- kuran mendapat caha*a matahari
men*ebabkan pokokn*a rendah dan kecil.
:ontohn*a pokok palma. 7erdapat #ua pokok
meman#at5liana seperti rotan bai tu#uan mendapatkan
caha*a matahari.
'
46 ;ap'#an
!a5ah/;an&a' H$&an6
Kadar penembusan caha*a matahari amat sedikit.
7umbuhan *an tumbuh amat #aran dan berumpun
menikut penembusan caha*a matahari.
7erdiri dari paku pakis dan pakma- kulat dan oranisma
penurai. :ontohn*a buna =e+lesia.
'
emarkahan:
)e%$k'# dan me%a!e% ra0ah %akar/#&r$k&$r h$&an + 4 )arkah
H$ra'an : Sek$ran(.k$ran(n4a 3 %ap'#an * 3 )arkah + 9 )arkah
<H$ra'an : )A, 9 markah > Ra0ah )A, 4 markah =
)A, 13
b) Bandinkan penaruh tenaa suria terhadap akti,iti manusia di ka%asan 7ropika 8embab
denan ka%asan sederhana dunia. [12]
Ak&'1'&' man$#'a Ka5a#an Trop'ka ;em!a! Ka5a#an Sederhana D$n'a )arkah
16 Ak&'1'&'
per&an'an
)apat di#alankan sepan#an
tahun kerana 7enaa suria
*an cukup 1 &en#amin
tumbesaran tanaman 4 proses
+otosistesis denan sempurna.
/eneluaran buna dan buah
*an baik dan berkualiti
0asil tanaman dituai pada
musim panas.
7erpaksa disesuaikan
menikut musim. Bermula
pada musim buna dan
berakhir sebelum musim
se#uk. /ertanian terhad5tidak
di#alankan pada musim se#uk.
0an*a menunakan kaedah
penanaman di rumah kaca
kerana sinaran matahari amat
sedikit.
2
26 Ak&'1'&'
pe%an/on(an6
Sinaran suria *an tini
men#adi da*a tarikan
pelancon ke ka%asan
7ropika lembab untuk
akti,iti ber#emur di tepi
pantai dan skuba serta
/ada musim panas akti,iti
ber#emur di pantai- snorklin
dan skuba #ua di#alankan.
7etapi pelanconan pantai
terhenti pada musim se#uk dan
pelanconan tanah tini pula
2
6
TERHAD
TERHAD
snorklin di laut. akti+ seperti permainan luncur
ais
36 Ak&'1'&'
per'kanan
Sinaran suria *an
berterusan men*ebabkan
laut bersuhu sederhana di
sekitar 20>:-
men*ebabkan akti,iti
perikanan *an dapat
di#alankan sepan#an
tahun.
?amun beitu akti,iti
penankapan ikan ban*ak
dilakukan pada musim
panas berbandin denan
musim tenku#uh
khususn*a di pantai timur
semenan#un disebabkan
laut *an berelora.
!kti,iti perikanan terhenti
pada musim se#uk kerana
permukaan laut beku.
)i#alankan denan iat pada
musim buna dan panas
terutama sekali perikanan laut
dalam seperti penankapan
ikan tuna dan paus.
2
46 Ak&'1'&'
pem!a%akan6
!kti,iti penebanan dan
penankutan keluar ka*u
balak dilakukan pada
musim panas kerana untuk
menelakkan #alan licin
dan becak #ika dilakukan
pada musim hu#an.
/enebanan pokok balak
di#alankan secara iat pada
musim se#uk. &anakala
penankutan di#alankan pada
musim panas. Ka*u1ka*u
balak dihan*utkan bersama
cairan sal#i.
2
86 Ak&'1'&' 'nd$#&r'
ke/'% dan #ederhana
<IKS=
7enaa suria amat pentin
dalam industri kecil dan
sederhana seperti industri
penerinan ikan-
penerinan batik-
pembuatan pasu dan lain1
lain. /roduk 9KS di atas
perlu dikerinkan dalam
cuaca panas dan bukann*a
musim hu#an.
9ndustri penerinan
di#alankan secara iat pada
musim panas tetapi terendala
pada musim se#uk.
2
?6 Ak&'1'&'
pen&ernakan6
7ernakan dibiarkan
meraut pada musim panas
tetapi dikandankan pada
musim hu#an. ?amun
beitu ia tidak lama seperti
ka%asan empat musim.
7emakan dikandan pada
musim se#uk5kaedah +eadlot
dan dilepas bebas pada musim
panas dan buna. &usim
panas di biarkan meraut di
ka%asan tanah tini-
manakala musim buna dan
luruh dibiarkan meraut di
ka%asan tanah rendah.
2
emarkahan: ? '#' * 2 markah + 12 markah )A,
12
@
TERHAD
TERHAD
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MA*+SIA
[40 markah]
(a%ab #oa%an 4 dan satu soalan lain sama ada #oa%an 8 atau #oa%an ?.
Soa%an 4:
a) Kenalpasti &'(a komponen pertumbuhan penduduk [']
Skema emarkahan:


b) Baaimanakah pertumbuhan penduduk *an pesat men*ebabkan kesan neati+ ke
atas sosio ekonomi di neara sedan membanunA [ 4 ]
Skema emarkahan:

Kod Ke#an ne(a&'9 per&$m!$han pend$d$k 4an( pe#a& ke a&a# #o#'o ekonom' )arkah
B1 Masalah kebuluran. Kekuranan sumber makanan seperti sumber
pertanian dan perikanan *an tidak sepadan denan #umlah penduduk
*an ramai. /rodukti,iti makanan terhad sedankan #umlah
pendudukn*a ramai seperti di "thopia- Somalia- Banda dll.
2
B2 Masalah kemiskinan dan kemunduran. /eluan peker#aan *an terhad
berbandin denan #umlah penduduk *an ramai akan men*ebabkan
penanuran- pendapatan perkapita *an kecil- miskin dan tara+ hidup
penduduk *an rendah.
2
B'
Kualiti hidup penduduk yang rendah. Kera#aan tidak mampu
men*ediakan akses pendidikan dan kesihatan *an baik untuk keperluan
penduduk *an ramai. 9ni boleh menimbulkan masalah kesihatan seperti
penularan %abak pen*akit serta masalah keciciran dan buta huru+ dalam
pela#aran
2
emarkahan: )ana.mana 2 '#' * 2 markah + )A, 4 )arkah )A, 4
C
TERHAD
7ia komponen pertumbuhan penduduk:
1. Kadar kelahiran iaitu peratus5nisbah kelahiran dalam tempoh masa tertentu. . 1m
2. Kadar kematian iaitu peratus5nisbah kematian dalam tempoh masa tertentu. . 1m
'. &irasi bersih iaitu perbezaan antara mirasi masuk denan mirasi keluar dalam
tempoh tertentu . 1m
)A, + 3m
TERHAD
c) :adankan d$a lankah *an boleh diambil oleh sesetenah neara sedan membanun
untuk memperlahankan kadar pertumbuhan pendudukn*a [ 4 ]
Skema emarkahan:
Kod ;an(kah memper%ahankan per&$m!$han pend$d$k6 )arkah
:1 &elaksanakan dasar saiz keluara kecil seperti di neara :hina *an
melaksanakan polisi 1 keluara 1 anak. 7indakan denda5kompaun-
menaikkan cukai pendapatan-memoton pemberian subsidi dan lain1
lain boleh dikenakan kepada keluara *an memiliki bilanan anak
melebihi had *an ditetapkan.
2
:2 &ele%atkan had umur la*ak kah%in. &isaln*a dari belasan tahun
kepada pertenahan 201an. 9ni dapat menurankan +ertiliti5kesuburan
di kalanan %anita seterusn*a menehadkan tempoh masa kelahiran.
2
:'
&elaksanakan proram perancanan keluara untuk men#arakkan
kelahiran seperti penunaan kondom- pil perancan- kaedah !B)
dsb. /endidikan kekeluaraan mestilah di#alankan denan sebaik
munkin.
2
:4
&eninkatkan peluan dan #umlah %anita berker#a*a dalam bidan
pro+esional. 9ni akan mele%atkan %anita berkah%in dan seterusn*a
menurankan +ertiliti5kesuburann*a.
2
emarkahan: )ana.mana 2 '#' * 2 markah + )A, 4 )arkah )A, 4
d) ?ilaikan keberkesanan proram perancanan keluara *an telah di#alankan di
sesetenah neara sedan membanun bai mena%al kadar pertumbuhan pendudukn*a
[ ' ]
Skema emarkahan:

10
TERHAD
Keban*akan proram perancanan keluara di neara sedan membanun adalah [&'dak
!erke#an/(a(a%26 9ni disebabkan oleh: + 1m
4. 7ahap pendidikan *an rendah *an men*ukarkan penerimaan oleh mas*arakat
terhadap kaedah perancanan *an diperkenalkan . . 1m
2. 0alanan aama- adat dan status Duo mas*arakat *an tini. . 1m
)A, + 3m
TERHAD
7a5a! #amada #oa%an 8 a&a$ #oa%an ?6
Soa%an 8
(adual 1 menun#ukkan kadar demora+i utama penduduk &ala*sia pada tahun 1C62 hina
2002.
Kadar @ Kadar Demo(ra9' A&ama
<er 1::: oran(= Tah$n
1C62 1C@0 1C@2 1CC0 1CC2 2000 2002
Kadar Kelahiran Kasar '0.@ '0.; '1.2 26.C 2;.@ 2'.4 1@.4
Kadar Kematian Kasar ;.0 2.' 2.0 4.; 4.6 4.2 4.2
Kadar &ortaliti Ba*i 3Bmur 1 tahun ke
ba%ah)
'2.2 2'.@ 1;.4 1'.1 10.' ;.2 ;.;
Kadar /ertumbuhan Semula#adi
/enduduk
24.@ 22.; 2;.2 2'.' 22.1 1@.C 1'.C
a) Berdasarkan #adual 1- lukis sebuah ra+ aris bai menun#ukkan setiap kadar demora+i
utama penduduk &ala*sia pada tahun 1C62 hina 2002. [ 6]
Skema 7a5apan:
Gra9 Gar'#: Kadar Demo(ra9' A&ama end$d$k )a%a4#'a &ah$n 19B8 h'n((a 2::8
11
TERHAD
/er 1000 oran
TERHAD
emarkahan:
I&em emarkahan )arkah
7a#uk 1
Skala 1
/etun#uk 1
/lotan 31 aris . 1 markah) 4
7$m%ah )arkah B
b) (elaskan arah alir 3trend) bai setiap kadar demora+i utama penduduk &ala*sia dalam
tempoh tersebut [ @ ]
Skema 7a5apan:
7$d$% I#' 7a5apan H$ra'an dan -on&oh )arkah
Kadar ke%ah'ran ka#ar6
Semakin menurun terutaman*a selepas tahun
1CC0 dan aak ketara selepas tahun 2000. 9ni
disebabkan oleh peninkatan kos hidup saraan
anak- peninkatan %anita berker#a*a 3lambat
kah%in) dll.
2
Kadar kema&'an ka#ar6
Semakin menurun dan aak stabil selepas tahun
1CC0. /enurunan kadar kematian disebabkan
oleh kema#uan kesihatan dan perubatan moden
*an mampu mena%al pen*akit- menurankan
2
12
TERHAD
/etun#uk
TERHAD
kematian ba*i dan meman#ankan #anka ha*at
olonan tua.
Kadar )or&a%'&' Ba4'
<Am$r 1 &ah$n ke !a5ah=
Berlaku penurunan *an mendadak. 9ni
menun#ukkan kadar kematian ba*i ber#a*a di
ka%al melalui kaedah perubatan moden-
kemudahan kesihatan *an lenkap- kesedaran
pen#aaan kesihatan dikalanan ibu1ibu *an
menandun adalah baik.
2
Kadar er&$m!$han
Sem$%a0ad' end$d$k
Berlaku penurunan secara radual. 9ni selari
denan penurunan dalam kadar kelahiran
penduduk.
2
emarkahan: 4 '#' * 2 markah + )A, C )arkah )A, C
c) &enapakah pertumbuhan penduduk luar bandar di &ala*sia pada masa kini semakin
menurunA. [10]
Skema 7a5apan
7$d$% I#' 7a5apan H$ra'an dan -on&oh )arkah
16 en$r$nan kadar
9er&'%'&'/ke#$!$ran
Kadar +ertiliti berkuranan akibat
peninkatan umur perkah%inan dari belasan
tahun kepada usia 201an.
/enduduk menerima tahap pendidikan *an
lebih tini 4 pasca menenah 3#endidikan
!er!iari) men*ebabkan usia perkah%inan
dile%atkan. 9ni mempenaruhi tahap
kesuburan %anita.
2
26 Ke0a4aan pro(ram
peran/an(an ke%$ar(a6
Keberkesanan proram perancanan
keluara 4 kerana penduduk luar bandar
*an semakin berpendidikan telah
melaksanakan kempen men#arakkan
kelahiran.
&elalui kaedah5penunaan pil perancan-
penunaan kondom- teknik !B) dll bai
men#arakkan kelahiran.
2
36 Go%on(an 5an'&a
#emak'n !erker0a4a6
/eninkatan olonan %anita luar bandar
*an berker#a*a 4 Selepas tamat
persekolahan5pena#ian tini olonan ini
keban*akann*a berker#a di bandar dalam
pelbaai sektor perkilanan dan
2
1'
TERHAD
TERHAD
perkhidmatan.
Berhi#rah ke bandar dan lambat kah%in.
46 )'(ra#' ke !andar
&irasi ke bandar 1 $olonan muda
berhi#rah ke bandar untuk beker#a- berkah%in
dan menetap di bandar- men*ebabkan kadar
kelahiran tini di bandar.
7etapi *an tinal di luar bandar ialah
olonan tua *an tidak lai produkti+.
Kesann*a kadar kelahiran di luar bandar
menurun.
2
86 Ko# h'd$p
men'n(ka&6
Ka%asan luar bandar #ua menalami
peninkatan kos sara hidup terutama untuk
memperolehi baranan dan perkhidmatan
harian.
/enduduk luar bandar tidak mampu memiliki
saiz keluara *an besar 4 men*ebabkan
mereka men#arakkan kelahiran.
2
emarkahan : 8 '#' * 2 markah + 1: )arkah )A, 1:
a) &enapakah #anka ha*at penduduk &ala*sia semakin meninkatA. [10]
Skema 7a5apan:
Sebab'sebab )anka ha"a! #enduduk Mala"sia meninka!,
I#' H$ra'an dan -on&oh )arkah
16 Kema0$an
per$!a&an moden @
meman0an(kan
0an(ka ha4a&
pend$d$k6
Kaedah perubatan moden mampu mena%al
pelbaai pen*akit kronik olonan de%asa5tua seperti
#antun-barah-darah tini-kencin manis-buah
pinan dll.
/ertambahan doktor pakar dan terlatih untuk
mera%at pelbaai pen*akit kronik.
Kemudahan hospital pakar 4 9(?- hospital
Bni,ersiti- hospital s%asta dsb.
Kesann*a #anka ha*at penduduk lebih pan#an.
2
26 Ke!erke#anan
Ka5a%an pen4ak'&
o%eh Kemen&er'an
Ke#'ha&an6
Keberkesanan kementerian kesihatan untuk
mena%al pelbaai %abak pen*akit *an boleh
memba%a maut seperti deni-taun-cirit1
birit-S!=S-kencin tikus selsema burun dsb.
Ka%alan melalui kaedah penceahan-
pembasmian dan ra%atan epidemioloi5rebakan
semasa sesuatu pen*akit.
2
14
TERHAD
TERHAD
Bnit ka%alan perinkat kebansaan-neeri dan
daerah ber+unsi denan cekap untuk
memantau-dianosis-penceahan-perkhidmatan
penceahan-ra%atan dan #ua penuatkuasaan
undan1undan.
Kesann*a kadar mortaliti dan kematian penduduk
akibat %abak pen*akit boleh di bendun. 9ni akan
meninkatkan #anka ha*at penduduk.
36Ama%an emakanan
!er"a& dan #e'm!an(6
/enetahuan menenai diet pemakanan-#enis dan
menu makanan penduduk &ala*sia semakin
bertambah.
!malan pemakanan berzat untuk
tenaa-tumbesaran serta men#auhkan pen*akit
semakin diha*ati.
?utrisi dari karbohidrat- protein- lemak- ,itamin-
aram mineral dan entian diberi secara seimban di
perinkat kanak1kanak lai
!malan pemakanan tambahan5suplemen di
kalanan oran de%asa #ua semakin meluas.
9ni meninkatkan da*a tahan badan untuk
mela%an pen*akit *an boleh memba%a maut-
seterusn*a meninkatkan #anka ha*at penduduk.
2
46 Ke#edaran
pen0a(aan ke#'ha&an
&elalui pendidikan dan kempen kesedaran
pen#aaan kesihatan penduduk &ala*sia #ua
meninkat.
/en#aaan kesihatan +izikal 1 !malan a*a hidup
sihat seperti bersenam5bersukan- tidak
merokok-pen#aaan #antun- kurankan makanan
berula dan berkolestrol dll semakin disedari.
/en#aaan kesihatan mental 4
menelak5menurankan tekanan-rehat5riadah *an
cukup-hubunan kekeluaraan dsb.
Kesedaran pelanconan kesihatan semakin
bertambah 4 mendapatkan ra%atan terbaik di luar
neara.
2
86 en'n(ka&an
/endapatan perkapita penduduk semakin
bertambah- mampu memperolehi perkhidmatan
12
TERHAD
TERHAD
k$a%'&' h'd$p @
)eman0an(kan
0an(ka ha4a&6
kesihatan *an terbaik di dalam atau luar neara
seperti perkhidmatan kepakaran5perubatan di hospital
s%asta.
/eninkatan tahap pendidikan penduduk 4
&enambil insurans kesihatan untuk mendapatkan
ra%atan terbaik.
/ersekitaran lestari 4 udara-air *an bersih dan
sear men#amin kualiti hidup sihat.
2
emarkahan: 8 '#' * 2 markah + )A, 1: )arkah )A, 1:
b) Bincankan kesan penuaan penduduk terhadap aspek sosio ekonomi ?eara &ala*sia.
[12]
Skema 7a5apan
Kesan nea!i$ dan #osi!i$ #enuaan #enduduk !erhada# sosio ekonomi neara Mala"sia.
I#' H$ra'an dan -on&oh )arkah
Ke#an ne(a&'9:
16 en'n(ka&an ko#
$n&$k menamp$n(
#'#&em #okon(an
5ar(a ema#
/en*ediaan rumah keba#ikan5perlindunan- /usat
/en#aaan 0arian Eara "mas termasuk #ua kos
penurusannn*a.
Kos ra%atan5perubatan dan pen#aaan kesihatan
*an sempurna oleh kera#aan dan s%asta .
Kos pen*ediaan perkhidmatan5 kemudahan a%am
*an khusus untuk %ara tua.
2
Ke#an ne(a&'9:
26 Be!an ke5an(an
kera0aan !er&am!ah6
Bntik ba*aran pencen-KES/-an#aran dll
bertambah
/eninkatan subsidi kera#aan untuk men*ediakan
hak keistime%aan %ara emas seperti rebat
2
1;
TERHAD
TERHAD
perkhidmatan-tamban penankutan dll
Bantuan khas ke%anan kepada olonan tua
*an miskin dan tidak berpendapatan.
Ke#an ne(a&'9:
36 )enam!ahkan
(o%on(an m'#k'n
da%am ne(ara6
Ba*aran pencen dan KES/ tidak mampu
menampun kos hidup *an tini terutama sekali di
bandar khususn*a kepada pesara berpendapatan
rendah.
Sesetenahn*a masih menampun kos
persekolahan5pena#ian anak.
!da *an terpaksa berhadapan denan
perankap pin#aman !h 8on- ceti haram dan
sebaain*a.
&e%u#udkan ketidakseimbanan #aminan sosial
antara strata penduduk.
2
Ke#an ne(a&'9:
46 N'#!ah &an(($n(an
#emak'n men'n(ka&6
$olonan tua sudah tidak produkti+ daripada sei
ekonomi.
$olonan de%asa terpaksa menanun kos dan
keperluan hidup 3#eruba!an dan keba)ikan) olonan
tua.
Bebanan ekonomi anak1anak meninkat. Kuasa
ekonomi penduduk berkuranan.
2
Ke#an ne(a&'9:
86 Kemero#o&an n'%a'
m$rn' ma#4araka&
&erosotn*a nilai tanun#a%ab sosial olonan
muda5de%asa terhadap %ara emas disebabkan
oleh tekanan hidup.
$olonan tua dibiarkan di rumah1rumah
keba#ikan.
Sesetenahn*a dibiarkan hidup melarat oleh
anak1anak mereka. ?ilai murni kehidupan
merosot.
2
Ke#an po#'&'9:
?6 S$m!an(an Tena(a
pro9e#'ona% @
men(em!an(kan
ekonom' k$ar&erner
dan k$'ner6
7empoh perkhidmatan a%am dan s%asta
dilan#utkan contoh di &ala*sia sehina ;0
tahun.
&en*ebabkan tenaa pro+esional5:"< di
perinkat penurusan tertini masih lai ramai
3#erinka! )usa dan !urus) dan mampu
men*umban kepada pembanunan sosio1
ekonomi neara melalui kepakarann*a.
:ontoh pens*arah uni,ersiti 4 sehina ;2 tahun.
2
16
TERHAD
TERHAD
Kesann*a ekonomi di perinkat kuarterner dan
kuiner boleh dibanunkan.
Ke#an po#'&'9:
B6 Sek&or
perkh'dma&an
!a5ahan d'pen$h'6
/erkhidmatan ka%alan keselamatan 4 #aa bank-
pusat1pusat perniaaan-kedai emas dsb.
/erkhidmatan kebersihan ka%asan di premis
kera#aan atau s%asta 4 tukan cuci-tukan sapu dsb.
(ua membantu rantaian ekonomi di perinkat
kecil1kecilan.
2
emarkahan: Ke#an ne(a&'9 dan po#'&'9 : B '#' * 2 markah + 14 markah > 1
markah per!'n/an(an/ada ke#an ne(a&'9 dan po#'&'9 + )A, 18 )arkah
)A, 18
SKEMA TAMAT

1@
TERHAD

Anda mungkin juga menyukai