Anda di halaman 1dari 13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN

2
SK INDERA MAHKOTA 2013
NAMA:______________________________KELAS
:__________________
Soalan 1 hingga Soalan 1
Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan
!a"a#an yang $%$&ai'
1. Ali mengayuh __________________ ke sekolah.
A basikal
B kereta
C motosikal
Soalan 2, berdasarkan gambar 1

Gambar 1
2. mak menyiang _______________ di dapur.
A udang
B ayam
C ikan
1
Soalan 3, berdasarkan gambar 2.

Gambar 2
!. "ada waktu rehat, murid-murid makan di _____________
A perpustakaan
B kantin
C kelas
#. Buaya dikenali sebagai _______________ dalam $erita
binatang.
A %ang &an$il
B %ang Belang
C %ang Bedal
Soalan (, berdasarkan gambar !.
2
Gambar !
'. %etiap hu(ung minggu, banyak orang pergi berkelah di
________________
A Batu )itam
B *u+ium ,egara
C *as(id ,egara
Soalan ), berdasarkan gambar #.
Gambar #
-. _______________ berasa sungguh sedih apabila anak-
$u$unya tidak pulang berhari raya bersamanya.
A ,enek Bedah
B .atuk /eman
C &akak %uri
0. 1Ampun tuanku, _______________ datang mengadap,2
kata hulubalang itu.
A saya
B beta
C patik
3. 1 ________________ pergi dahulu, saya akan menyusul
kemudian,2 kata Aiman kepada rakan-rakannya.
A &ami
B *ereka
C &alian
4. .i manakah _______________ tinggal5
3
A kami
B engkau
C saya
Soalan 10, berdasarkan gambar '
Gambar '
16. 7arhan menyapu tingkap dengan menggunakan
se_________________ bulu ayam.
A helai
B tangkai
C batang
Soalan 11, berdasarkan gambar -

Gambar -
11. Am+ar makan dua ________________ roti semasa sarapan.
A keping
B papan
C buku
12. Abang menerima dua _______________ surat panggilan
temuduga daripada %uruhan(aya "erkhidmatan Awam.
4
A pu$uk
B keping
C naskhah
1!. 1 _______________kah ke(adian itu boleh berlaku52 tanya
Cikgu Aiman kepada anak muridnya.
A Apa
B Berapa
C Bagaimana
1#. 1 &amu tinggal di _______________ 52 tanya *ei /in
kepada budak itu.
A apa
B mana
C siapa
1'. _______________kah %i8a tidak hadir ke sekolah
semalam5
A Apa
B *engapa
C Bagaimana
1-. Bau longkang itu sungguh ______________ dan
meloyakan.
A harum
B hapak
C busuk
Soalan 1*, berdasarkan gambar 0.
5
Gambar 0
10. 9ulkarnain lari lintang-pukang apabila dike(ar an(ing
yang ______________ itu.
A garang
B buas
C liar
Soalan 1, berdasarkan gambar 3.
Gambar 3
13. :alaupun "ak *ail sudah tua, tetapi masih
_______________.
A segar
B kuat
C lemah.
Soalan 1+ dan Soalan 20'
Isi tempat kosong dengan $i,#&lan -aha$a yang sesuai.
Soalan 1+, berdasarkan Gambar 4.
6

Gambar 4
14. Ahmad dan ayahnya tiba di /apangan ;erbang
Antarabangsa &uala /umpur setelah tiga hari
_______________ di "ulau /angkawi.
A $angkul angin
B ambil angin
C makan angin
Soalan 20, berdasarkan gambar 16
Gambar16
26. "ak *ail membawa _______________nya bermain di
taman permainan.
A buah hati
B anak buah
C buah tangan
Soalan 21, berdasarkan gambar 11
7

Gambar 11
21. n$ik 7ikri _______________ sepasang kasut bola yang
diisikannya di dalam sebuah bungkusan kepada Isyra<
sempena hari lahir Isyra<.
A menyambut
B memegang
C menghadiahkan
22. "erbuatan _________________ dinding sekolah adalah
perbuatan yang dilarang.
A men$onteng
B melukis
C menge$at
Soalan 23, berdasarkan gambar 12.
Gambar 12
2!. Akhirnya, ahli kumpulan ekspedisi itu ber(aya
________________ Gunung 8erest.
A melalui
B mendaki
C merentasi
2#. Adik menangis _______________ lampinnya basah.
A dan
B lalu
C kerana
8
2'. Buku itu ke$il ________________ mahal harganya.
A dan
B tetapi
C kerana
2-. Awak suka makan durian _______________ rambutan5
A atau
B dan
C lalu
20. _______________, indah sungguh pemandangan di "ulau
%entosa=
A Aduhai
B Aduh
C :ah
23. _______________, sakitnya kakiku ini=
A h
B Aduh
C Amboi
Soalan 2+ dan Soalan 30'
"ilih kata seerti bagi perkataan berhuru< $ondong.
&emudian -&la./an pada !a"a#an sama ada A0B a.a& 1'
24. "isang yang terlampau masak telah dimakan monyet.
A muda
B ranum
C mentah
!6. Sawah *ak /ang terbentang luas.
A Bendang
B &ebun
C /adang
9
Soalan 31 hingga Soalan 3(

Ba$a #%.i/an di bawah. &emudian, !a"a- $oalan2$oalan
yang
berikutnya. B&la./an pada !a"a#an sama ada A0 B a.a&
1'

Alya sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah.
;iba-tiba sebuah lori berhenti di hadapan rumahnya. /ori itu
sarat dengan barang-barang. Ada beberapa orang sedang
menurunkan barang-barang itu.
Alya sekeluarga pun ber(umpa dengan (iran baru itu.
*ereka bersalaman dan memperkenalkan diri kepada (iran
baru itu. ,ama (iran baru Alya ialah n$ik &umar dan "uan
&amala. *ereka mempunyai dua orang anak iaitu .a8id
dan >ayanti.
Ayah Alya dan beberapa orang (iran yang lain
membantu n$ik &umar mengangkat barang-barang. Ibu
Alya pula membantu "uan &amala mengemas barang-
barang. Alya (uga membantu anak-anak n$ik &umar
mengemas barang-barang mereka. n$ik &umar sekeluarga
mengu$apkan terima kasih atas bantuan (iran-(irannya itu.
!1. %iapakah (iran baru Alya5
A n$ik &umar sekeluarga
B "uan &amala
C .a8id
!2. Apakah yang sedang dilakukan oleh Aya semasa (iran
barunya tiba5
A *emetik bunga.
B *enanam bunga.
C *enyiram pokok bunga.
10
!!. Berapa orangkah ahli keluarga n$ik &umar5
A .ua orang
B mpat orang
C nam orang
!#. "erkataan sarat dalam petikan bermaksud
A melebihi
B penuh
C sesak
!'. "ilih ta(uk yang sesuai bagi petikan di atas.
A *embantu >iran
B >iran-(iran
C >iran Baru
Soalan 3) hingga Soalan 30
Ba4a 5ialog di bawah. &emudian0 !a"a- $oalan2$oalan
yang berikutnya. B&la./an pada !a"a#an sama ada A0 B
a.a& 1.
%hanti ? %aya dengar kamu suka mengumpulkan bahan-
bahan pembela(aran.
%alma ? Betul %hanti. Bahan-bahan itu sangat berguna
kepada kita.
%hanti ? *engapakah bahan-bahan itu sangat berguna
%alma5
11
%alma ? &ita boleh meru(uki bahan-bahan itu apabila kita
memerlukannya.
%hanti ? &alau begitu, tentu kita tidak akan membuang
masa.
%alma ? Betul, bukan itu saha(a %hanti. &er(a kita (uga
akan
men(adi lebih mudah.
%hanti ? %aya setu(u, %alma.
!-. Apakah yang dikumpulkan oleh %alma5
A Bahan pembela(aran
B Bahan hiburan
C Bahan kra< tangan
!0. *engapakah bahan-bahan itu perlu dikumpulkan5
A @ntuk mengisi masa lapang.
B @ntuk ru(ukan pembela(aran.
C @ntuk mengindahkan kawasan sekolah.
!3. Berikut ialah bahan pembela(aran kecuali
A surat khabar
B nota-nota
C ma(alah hiburan
!4. Beri kata lawan bagi perkataan mudah.
12
A susah
B senang
C ber<aedah
#6. Bilakah %alma mengumpulkan bahan-bahan
pembela(aran5
A *asa persekolahan
B *asa lapang
C *asa rehat
KERTAS SOALAN TAMAT
13