Anda di halaman 1dari 10

Nama Sekolah :

Jantina : Lelaki Perempuan


Bangsa : Melayu India
Cina Lain-lain
(nyatakan)
Kelulusan Akademik tertinggi :
Kelulusan Ikhtisas :
Opsyen Mata Pelajaran :
Tingkatan anda mengajar Matematik sekarang :
Tingkatan 1 Tingkatan 4
Tingkatan 2 Tingkatan 5
Tingkatan 3 Tingkatan 6
amat berguna.
Kerjasama semua guru didahului dengan ribuan penghargaan.
KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
PENGENALAN
Tujuan kajian ini ialah untuk mendapatkan maklumat mengenai sikap dan pandangan guru
terhadap penggunaan perisian geometer's sketchpad (GSP) semasa proses pembelajaran dan
DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P & P) DI SEKOLAH
BAHAGI AN A
pengajaran (PdP) Matematik di sekolah. Maklumat yang diberikan mungkin dapat membantu untuk
mempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah.
Soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul serta bukan tujuan
untuk menguji para guru. Sebarang maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini akan
dirahsiakan dan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Sila tandakan ( ) dengan jujur dan
ikhlas berdasarkan pandangan anda yang sebenar kerana maklumat yang anda berikan adalah
Tingkatan pernah anda mengajar Matematik :
Tingkatan 1 Tingkatan 4
Tingkatan 2 Tingkatan 5
Tingkatan 3 Tingkatan 6
Pengalaman Mengajar : Tahun Bulan
SKALA :
Kemudahan untuk menggunakan perisian geometer's sketchpad (GSP) :
BIL 1 2 3
1
2
3
4
5
6
SKALA :
Persepsi terhadap penggunaan geometer's sketchpad (GSP) :
BIL 1 2 3
1
2
4 5
ITEM
Penggunaan GSP penting untuk meningkatkan kefahaman
murid tentang konsep sesuatu pelajaran / topik.
setuju setuju pasti
1 2 3
Guru telah diberi kursus tentang cara penggunaan perisian GSP
Terdapat Modul /bahan pengajaran GSP disediakan
Perisian GSP telah dibekalkan di sekolah
Perisian GSP telah dipasang di setiap komputer di makmal komputer
Penggunaan GSP dapat meningkatkan penglibatan murid dalam
Setuju Sangat
setuju
Sangat tidak Tidak Tidak
Sangat
1 2 3 4 5
Sangat tidak
setuju
Tidak
Komputer yang dibekalkan berfungsi dengan baik
ITEM
Kemudahan Makmal Komputer di sekolah
BAHAGI AN C
setuju setuju
Tidak
pasti
Setuju
BAHAGI AN B
3
4
5
6
7
SKALA :
Masalah penggunaan GSP di sekolah :
BIL 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
Masalah kawalan kelas.
Beban dengan pengajaran pelbagai matapelajaran.
Tiada kemahiran dalam menyediakan aktiviti yang mengaitkan konsep /
isi pelajaran dengan kehidupan sebenar pelajar
Tidak tahu bina bahan / ubah suai bahan.
Bahan rujukan penggunaan GSP kurang
1 2 3 4
Sangat tidak Tidak Tidak Setuju Sangat
Kurang mahir dalam menggunakan perisian GSP.
BBM yang sedia ada tidak relevan dengan sukatan pelajaran.
5
setuju setuju pasti setuju
Penggunaan GSP meningkatkan minat murid terhadap
Kekurangan masa untuk menyediakan bahan yang menarik
ITEM
aktiviti PdP di dalam kelas.
pembelajaran.
Penggunaan GSP memupuk perasaan ingin tahu pelajar.
GSP digunakan untuk mengajar sebilangan kemahiran sahaja.
BAHAGI AN D
sebenar pelajar.
Penggunaan GSP mempunyai kesan yang kuat ke atas
pembelajaran pelajar.
Penggunaan GSP dapat mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan
amat berguna.
Kerjasama semua guru didahului dengan ribuan penghargaan.
KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
PENGENALAN
Tujuan kajian ini ialah untuk mendapatkan maklumat mengenai sikap dan pandangan guru
terhadap penggunaan perisian geometer's sketchpad (GSP) semasa proses pembelajaran dan
DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P & P) DI SEKOLAH
BAHAGI AN A
pengajaran (PdP) Matematik di sekolah. Maklumat yang diberikan mungkin dapat membantu untuk
mempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah.
Soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul serta bukan tujuan
untuk menguji para guru. Sebarang maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini akan
dirahsiakan dan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Sila tandakan ( ) dengan jujur dan
ikhlas berdasarkan pandangan anda yang sebenar kerana maklumat yang anda berikan adalah
4 5
4 5
BAHAGI AN C
BAHAGI AN B
4 5
BAHAGI AN D