Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN PRAKTIKUM

ANATOMI DAN FISIOLOGI TUMBUHAN


TEKANAN OSMOSIS CAIRAN SEL DAN
POTENSIAL AIR
Disusun Oleh:
Naa : Me!a Sin"ia
NIM : F#$%%&#'(
Kel)*)+ : ,
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
-URUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNI.ERSITAS TAN-UNGPURA
PONTIANAK
&#%(
TEKANAN OSMOSIS CAIRAN SEL DAN
POTENSIAL AIR
ABSTRAK
Os)sis a/alah *0)ses *e0*in/ahan a"au *e0!e0a+an )le+ul 1a" *ela0u"2
/a0i la0u"an 3an! +)nsen"0asi 1a" *ela0u"n3a "in!!i enu4u la0u"an 3an!
+)nsen"0asi 1a" *ela0u"3a 0en/ah elalui sela*u" a"au e50an sele+"i6 *e0ea5el
a"au sei *e0ea5el7 -i+a /i /ala sua"u 5e4ana 3an! /i*isah+an )leh sela*u"
sei*e0ia5el2 4i+a /ala sua"u 5e4ana 3an! /i*isah+an )leh sela*u"
sei*e0ia5el /i"e*a"+an /ua Ia0u"an !lu+)sa 3an! "e0/i0i a"as ai0 se5a!ai
*ela0u" /an !lu+)sa se5a!ai 1a" "e0la0u" /en!an +)nsen"0asi 3an! 5e05e/a /an
/i*isah+an )leh sela*u" sele+"i6 *e0ea5el2 a+a ai0 /a0i la0u"an 3an!
5e0+)nsen"0asi 0en/ah a+an 5e0!e0a+ a"au 5e0*in/ah enu4u la0u"an !lu+)sa 3an!
+)nsen"0ain3a "in!!i elalui sela*u" *e0ea5el7 4a/i2 *e0!e0a+an ai0 5e0lan!sun!
/a0i la0u"an 3an! +)nsen"0asi ai0n3a "in!!i enu4u +ela0u"an 3an! +)nsen"0asi
ai0n3a 0en/ah elalui sela*u" sele+"i6 *e0ia5el7 La0u"an 8an! +)nsen"0asi 1a"
"e0la0u"n3a le5ih "in!!i /i5an/in!+an /en!an la0u"an /i /ala sel /i+a"a+an
7se5a!ai la0u"an hi*e0")nis7 se/an!+an la0u"an 3an! +)nsen"0asin3a saa /en!an
la0u"an /i /ala sel /ise5u" la0u"an is)")nis7 -i+a la0u"an 3an! "e0/a*a" /i lua0 sel2
+)nsen"0asi 1a" "e0la0u"n3a le5ih 0en/ah /a0i*a/a /i /ala sel /i+a"a+an se5a!ai
la0u"an hi*)")nis7 Os)sis san!a" /i"en"u+an )leh *)"ensial +iia ai0 a"au
*)"ensial ai07 P)"ensial ai0 e0u*a+an ala" /ia!n)sis 3an! eun!+in+an
*enen"uan se9a0a "e*a" +ea/aan s"a"us ai0 /ala sel a"au 4a0in!an "u5uhan7
Un"u+ en!u+u0 "e+anan )s)sis /an *)"ensial ai0 /i!una+anlah ala" 3ai"u
i+0)s+)*2 *isau2 sile"2 *inse" "a5un! 0ea+si2 !elas )54e+"i62 /an !elas *enu"u*7
Bahan 3an! /i!una+an 3ai"u /aun Rhoe discolor2 la0u"an !ula /en!an +)nsen"0asi
#2%(M : #2&#M : #2&,M7 Se/an!+an *a/a *e09)5aan *ene"a*an *)"ensial ai0
4a0in!an "u5uhan2 5ahan 3an! /i!una+an 3ai"u +en"an!2 a+ua/es2 la0u"an !ula
/en!an +)nsen"0asi #2#$M : #2%$M : #2;#M : #2($M : #2,#M7 Be0/asa0+an
*0a+"i+u Os)sis 3an! /ila+u+an /i+e"ahui 5ah<a sea+in "in!!i nilai
)la0i"as la0u"an !ula2 a+a sel a+an sea+in 9e*a" "e0*las)lisis7 Dan *a/a
*0a+"i+u *)"ensial ai0 en!a"a+an 5ah<a ai0 5e0!e0a+ /a0i *)"ensial ai0 "in!!i
+e *)"ensial ai0 3an! 0en/ah7 Pe0*in/ahan a"au *e0!e0a+an )le+ul ai0 /a0i
*)"ensial ai0 3an! "in!!i +e*)"ensial ai0 3an! 0en/ah /ise5u" /en!an )s)sis7
Kunci: Difusi, Osmosis, Plasmolisis, Potensial air, Rhoe discolor, Solanum
tuberosum L.
PENDAHULUAN
Pe0is"i<a )s)sis /an /i6usi se0in! +i"a "eu+an /ala +ehi/u*an seha0i=
ha0i "an*a +i"a sa/a0i7 Pa/a "u5uhan *un "a+ "e0le*as /a0i *e0is"i<a /i6usi /an
)s)sis7 Hal "e0se5u" "e0u"aa "e04a/i *a/a saa" *en!an!+u"an 1a" ha0a /an ai0
/a0i a+a0 +e /aun au*un *a/a saa" *en!an!+u"an hasil 6)")sin"esis /a0i /aun +e
selu0uh 5a!ian "u5uhan 3an! ee0lu+an7 A/a*un *e0is"i<a "e0se5u" /a*a"
"e04a/i /i"en"u+an )leh a/an3a *e05e/aan *)"ensial ai07 Un"u+ i"ulah *a/a
*0a+"i+u +ali ini a+an /ila+u+an *en!hi"un!an "e+anan )s)sis 9ai0an sel
"e0se5u" se0"a en!+u0 nilai *)"ensial 4a0in!an u5i +en"an!7
Tu4uan *0a+"i+u Tekanan Osmosis Cairan Sel dan Potensial Air +ali ini
3ai"u *a/a a9a0a "e+anan )s)sis 5e0"u4uan un"u+ en!hi"un! "e+anan )s)sis
9ai0an sel "u5uhan Rhoe discolor /an *a/a a9a0a *ene"a*an *)"ensial ai0
4a0in!an "u5uhan 5e0"u4uan un"u+ en!u+u0 nilai *)"ensial 4a0in!an u5i
+en"an!7
A/a*un *e0asalahan 3an! /ian!+a" *enulis /ala la*)0an ini a/alah
5a!aiana *en!a0uh +)nsen"0asi la0u"an su+0)sa "e0ha/a* "e+anan )s)sis2
5a!aiana 9a0a en!hi"un! "e+anan )s)sis 9ai0an sel "u5uhan Rhoe discolor
/an 5a!aiana +)nsen"0asi la0u"an su+0)sa "e0ha/a* *)"ensial ai0 *a/a u5i
+en"an! se0"a 5a!aiana 9a0a en!u+u0 nilai *)"ensial 4a0in!an u5i +en"an!7
Ai0 en4a/i +e5u"uhan *)+)+ 5a!i seua "anaan 4u!a e0u*a+an 5ahan
*en3usun u"aa /a0i *0)")*lasa sel7 Rh)e) /is9)l)0 e0u*a+an "u5uhan 3an!
5an3a+ "u5uh /i/ae0ah "0)*is7 Uun3a "anaan ni "u5uh /i/ae0ah /in!in
/an 9u+u* ai07 Tanaan ini "i/a+ /a*a" "u5uh /i/ae0ah "anah 3an! 4enuh a"au
"e0!enan! +a0ena 5a"an! /an /aunn3a a+an 9e*a" e5usu+2 /an "anaan ini
4u!a "i/a+ /a*a" "u5uh /i/ae0ah 3an! +u0an! ai0 +a0ena /aun /an 5a"an!n3a
a+an en!e0/il >Fahn2 %??%@7 Tanaan ini 4u!a e0u*a+an "anaan 3an!
e*un3ai 9i0i 3ai"u /en!an 5en"u+ /aun3a 3an! ean4an! se*e0"i /aun
4a!un!2 e*un3ai <a0na un!u *a/a *a/a *e0u+aan 5a<ah /an <a0na hi4au
/i*e0u+aan a"as7 Pa/a *e0u+aan a"as li9in +a0ena "e0/a*a" la*isan lilin7
Tanaan ini e*un3ai a+a0 se0a5u" sehin!!a "e0asu+ "anaan
)n)9)"3le/)neae >Ha03a/i2 %??,@7 Rh)e) e*un3ai 4a0in!an 3an! "e0/i0i /a0i
sel=sel 3an! 5en"u+n3a saa /a*a" 4u!a ela+u+an 6un!si +husus 3an! /a*a" 4u!a
5e0saa 4a0in!an lain e5en"u+ 6un!si 3an! le5ih +)*le+s7 Pe0"u5uhan /a0ai
"ana2n ini san!a" *en"in! *a/a a+"i8i"as 4a0in!an e0is"e7 Dan 4a0in!an3a
"e05a!i /ua 3an! 5e0/asa0+an +ea*uan un"u+ "u5uh /an e*e05an3a+ /i0i
3ai"u 4a0in!an e0is"e /an 4a0in!an 3an! *e0anen >Sas"0)/in)")2%?'#@7
Pa/a ha+i+a"n3a "e+anan )s)se e0u*a+an sua"u *0)ses "e+anan 3an!
en3e5a5+an /i6usi7 Os)se 4u!a e0u*a+an /i6usi /a0i "ia* *ela0u" elalui
sua"u sela*u" 3an! *e0ea5el se9a0a /i6e0"ensial7 Me50an sel 3an! el)l)s+an
)le+ul "e0"en"u2 "e"a*i en!halan!i ele+ul lain /i+a"a+an *e0ea5el se9a0a
/i6e0ensial7 Se*e0"i /i+a"a+an /ia"as2 *ela0u" uni8e0sal a/alah ai07 Se9a0a se/e0hana
/a*a" /i+a"a+an 5ah<a )s)sis a/alah /i6usi ai0 elalui sela*u" 3an! *e0ea5el
se9a0a /i66e0ensial /a0i sua"u "e*a" 5e0+)nsen"0asi "in!!i +e"e*a"
5e0+)nsen"0asi 0en/ah7 Pe0"u+a0an ai0 an"a0a sel /an lin!+un!an a/alah sua"u
6a+")0 3an! san!a" *en"in! sehin!!a ee0lu+an sua"u *enaaan +husus 3ai"u
)s)sis >Salis5u032%??$@7
Sua"u *e09)5aan 3an! enun4u+an *0)ses )s)sis a/alah sua"u *e09)5aan
3an! en!aa"i sua"u lu5an! 5a<ah /a0i "a5un! !elas /i"u"u* /en!an sela*u"7
Sela*u" i"u 5e06un!si se5a!ai e50an *e0ea5el se9a0a /i66e0ensiasi2 3an!
el)l)s+an ele+ul=)le+ul ai0 se9a0a 9e*a"2 "e"a*i en!halan!i )le+ul 3an!
le5ih 5esa0 >D<i/4)se*u"0)2%?'(@7
Te+anan )s)sis 9ai0an /a*a" /i"en"u+an /en!an 9a0a en9a0i sua"u la0u"an
3an! e*un3ai "e+anan )s)sis saa /en!an 9ai0an "e0se5u"7 Dala 9a0a ini
+i"a /a*a" en!a5il *a")+an *a/a "e04a/in3a *e0is"i<a *las)lisis sel7/ala
+ea/an insi*ien *las)lisis "e+anan )s)sis 9ai0an sel a/alah saa /en!an
"e+anan )s)sis la0u"an /ala assa 4a0in!an sel "e0se5u" /i0en/a7 Plas)lisis
/a*a" /iliha" /i5a<ah i+0)s+)* se5a!ai sua"u *e09)5aan >La+i"an2 &##(@7
Os)sis san!a" /i"en"u+an )leh *)"ensial +iia ai0 a"au *)"ensial ai02 3an!
en!!a5a0+an +ea*uan )le+ul ai0 un"u+ /a*a" ela+u+an /i6usi7 Se4ulah
5esa0 8)lue ai0 a+an eili+i +ele5ihan ene0!i 5e5as /a0i*a/a 8)lue 3an!
se/i+i"2 /i5a<ah +)n/isi 3an! saa7 Ene0!i 5e5as sua"u 1a" *e0 uni" 4ulah2
"e0u"aa *e0 5e0a" !0a )le+ul >ene0!i 5e5as )l=%@ /ise5u" *)"ensial
+iia7*)"ensial +iia 1a" "e0la0u" +u0an! le5ih se5an/in! /en!an +)nsen"0asi 1a"
"e0la0u"n3a7 Aa" "e0la0u" 3an! 5e0/i6usi 9en/e0un! un"u+ 5e0!e0a+ /a0i /ae0ah 3an!
5e0*)"ensi +iia le5ih "in!!i enu4u /ae0ah 3an! *)"ensial +iian3a le5ih +e9il
>Sasi"aiha0/4a2 %??,@7
P)"ensial ai0 e0u*a+an ala" /ia!n)sis 3an! eun!+in+an *enen"uan
se9a0a "e*a" +ea/aan s"a"us ai0 /ala sel a"au 4a0in!an "u5uhan7 Se+ain 0en/ah
*)"ensial /a0i sua"u sel a"au 4a0in!an "u5uhan2 a+a sea+in 5esa0 +ea*uan
"anaan un"u+ en3e0a* ai0 /a0i /ala "anah7 Se5ali+n3a2 sea+in "in!!i
*)"ensial ai02 sea+in 5esa0 +ea*uan 4a0in!an un"u+ e5e0i+an ai0 +e*a/a
sel 3an! e*un3ai +an/un!an ai0 le5ih 0en/ah >Basah)na2 &#%%@7
Hu0u6 3unani *si >B@2 /i!una+an un"u+ en3a"a+an *)"ensial ai0 /a0i sua"u
sis"e2 a*a+ah s3s"e i"u 5e0u*a sa*el "anah "e*a" "u5uhan2 a"au 5e0u*a
sua"u la0u"an7 P)"ensial ai0 /in3a"a+an /ala 5a07 Pa/a uun3a nilai *)"ensial
ai0 /ala "u5uhan e*un3ai nilai 3an! le5ih +e9il /a0i # 5a02 sehin!!a
e*un3ai nilai 3an! ne!a"i8e7 Nilai *)"ensial ai0 /i /ala sel /an nilain3a /i
se+i"a0 sel a+an e*en!a0uhi /i6usi ai0 /a0i /an +e /ala sel "u5uhan7 Dala
sel "u5uhan a/a "i!a 6a+")0 3an! ene"u+an nilai *)"ensial ai0n3a2 3ai"u a"0i+s
sel2 la0u"an /ala 8a+u)la /an "e+anan hi/0)s"a"i+ /ala isi sel7 Hal ini
en3e5a5+an *)"ensial ai0 /ala sel "u5uhan /a*a" /i5a!i en4a/i ; +)*)nen
3ai"u *)"ensial a"0i+s2 *)"ensial )s)"i+ /an *)"ensial "e+anan >Basah)na2
&#%%@7 P)"ensial +iia ai0 a"au 5iasan3a /in3a"a+an se5a!ai *)"ensial ai02 PA >C2
*si@ *en"in! un"u+ /i+e"ahui a!a0 /a*a" /ien!e0"i *e0!e0a+an ai0 /i /ala sis"e
"u5uhan2 "anah /an u/a0a7 P)"ensial ai0 5iasan3a /in3a"a+an /ala sa"uan 5a02
a"2 se*e0"i sa"uan "e+anan7 Ai0 a+an 5e0!e0a+ /a0i PA "in!!i +e PA 3an! le5ih
0en/ah7 -a/i /i6usi "e0asu+ )s)sis2 "e04a/i se5a!ai a+i5a" a/an3a !0a/ien" /ala
ene0!i 5e5as /a0i *a0"i+el=*a0"i+el 3an! 5e0/i6usi >Isail2 &#%%@7 P)"ensial ai0
a/alah sua"u *e0n3a"aan /a0i s"a"us ene0!i 5e5as ai02 sua"u u+u0an /a"a" 3an!
en3e5a5+an ai0 5e0!e0a+ +e /ala sua"u sis"e2 se*e0"i 4a0in!an "u5uhan2
"anah a"au a")s6i02 a"au /a0i sua"u 5a!ian +e 5a!ian lain /ala sua"u sis"e7
P)"ensial ai0 un!+in e0u*a+an *a0ae"e0 3an! *alin! 5e0an6aa" un"u+ /iu+u0
/ala hu5un!ann3a /en!an sis"e "anah2 "anaan /an a")s6i0 >Isail2 &#%%@7
K)*)nen=+)*)nen *)"ensial ai0 a"au 4a0in!an a/alah se5a!ai 5e0i+u" :
B< D Bs E B* E B
>PA D PO E PT E PM@
Diana B< D *)"ensial ai0 sua"u "u5uhan
Bs D *)"ensial )s)"i+
B* D *)"ensial "e+anan a"au "u0!)0
B D *)"ensial a"0i+s >Isail2 &#%%@
Menu0u" Isail &#%%2 *)"ensial )s)"i+ a/alah *)"ensial 3an! /ise5a5+an
)leh 1a"=1a" "e0la0u"7 Tan/an3a selalui ne!a"i67 P)"ensial "e+anan a/alah *)"ensial
3an! /ise5a5+an )leh "e+anan hi/0)s"a"i+ isi sel *a/a /in/in! sel7 Nilain3a
/i"an/ai /en!an 5ilan!an *)si"i62 n)l2 a"au /a*a" 4u!a ne!a"i67 Pena5ahan
"e+anan >"e05en"u+n3a "e+anan "u0!)0@ en!a+i5a"+an *)"ensial "e+anan le5ih
*)si"i67 P)"ensial a"0i+s /ise5a5+an )leh i+a"an ai0 *a/a +)l)i/ *0)")*lasa /an
*e0u+aan >/in/in! sel@7 P)"ensial a"0i+s 5e0"an/a ne!a"i62 "e"a*i *a/a uun3a
*a/a sel=sel 5e08a+u)la2 nilain3a /a*a" /ia5ai+an7 Oleh +a0ena i"u2 *e0saaan
/ia"as /a*a" /ise/e0hana+an en4a/i :
B< D Bs E B* >PA D PO E PT@
P)"ensial ai0 4a0in!an /i"en"u+an /en!an 9a0a e0en/a *)")n!an 4a0in!an
/ala sua"u se0i la0u"an su+0)sa a"au ani")l >n)n=ele+"0)li"@ 3an! /i+e"ahui
+)nsen"0asin3a >Isail2 &#%%@7
Analisis +uan"i"a"i6 *)"ensial ai07 Pen!a0uh !a5un!an /a0i "e+anan /an
+)nsen"0asi 1a" "e0la0u" ini "e0ha/a* *)"ensial ai0 /i"ulis /ala *e0saaan 5e0i+u"
ini :
B D B* E Bs
/iana B* a/alah *)"ensial "e+anan >"e+anan 6isi+ sua"u la0u"an@ /an Bs
a/alah *)"ensial 1a"=1a" "e0la0u"2 3an! se5an/in! /en!an +)nsen"0asi 1a"=1a"
"e0la0u" /a0i sua"u la0u"an7 >Bs 4u!a /ise5u" *)"ensial )s)"i+7@ Te+anan *a/a
sua"u la0u"an >B*@ 5isa 5e0u*a sua"u 5ilan!an 3an! *)si"i6 a"au ne!a"i6 >"e!an!an2
sua"u "e+anan ne!a"i6@7 Se5ali+n3a2 *)"ensial 1a"="e0la0u" /a0i sua"u la0u"an >Bs@
selalu ne!a"i62 /an sea+in 5esa0 +)nsen"0asi 1a"=1a" "e0la0u"2 sea+in "in!!i nilai
Bs >Ca*5ell2 &##(@7
Dehi/0asi )s)sis /ila+u+an /en!an e0en/a *an!an /i /ala la0u"an
/en!an "e+anan )s)sis le5ih "in!!i /a0i*a/a "e+anan )s)sis in"0aselula0 5ahan
*an!an "e0se5u"7 A+i5a"n3a2 ai0 /ala 5ahan a+an +elua0 elin"as e50an sel
enu4u la0u"an *e0en/a i"u >Fi0a<an2 &##,@.
METODOLOGI
P0a+"i+u en!enai "e+anan )s)sis 9ai0an sel /an *)"ensial ai02
/ila+sana+an *a/a "an!!al ; A*0il &#%( /i La5)0a")0iu Pen/i/i+an Bi)l)!i2
Fa+ul"as Ke!u0uan /an Ilu Pen/i/i+an2 Uni8e0si"as Tan4un!*u0a P)n"iana+2
*u+ul %;7## FIB G selesai7 A/a*un ala" /an 5ahan 3an! /i!una+an saa" *0a+"i+u
ini2 3ai"u Ala" 3an! /i!una+an 5e0u*a i+0)s+)*2 *isau sile"2 *inse"2 +a9a )54e+2
+a9a *enu"u*2 9)0+ 5)0e0 /en!an !a0is "en!ah %9 un"u+ e5ua" *)")n!an u5i
+en"an!2 *isau sile"2 "i5an!an anali"i+2 !elas *iala2 /an !elas aHua7 Se/an!+an
5ahan 3an! /i!una+an 5e0u*a /aun Rhoe discolor 3an! asih se!a02 la0u"an !ula
/en!an +)nsen"0asi #2%(M : #2&#M : #2&,M7 Solanum tuberosum L2 a+ua/es /an
la0u"an su+0)sa #2#$M : #2%$M : #2;#M : #2($M : #2,#M7
Lan!+ah +e04a *a/a *0a+"i+u ini se5a!ai 5e0i+u" : Ca0a +e04a "e+anan
)s)sis *a/a Rhoe discolor 3ai"u 3an! *e0"aa /ua !elas aHua /isia*+an /an
+eu/ian /iisi la0u"an su+0)sa +e /ala !elas +i0a=+i0a %I; 5a!ian2 % !elas un"u+
% +)nsen"0asi7 La*isan "i*is e*i/e0is 5e0<a0na un!u /aun Rhoe discolor /isa3a"
en!!una+an *isau sile"7 Diusaha+an en3a3a" han3a sela*is sa4a7 Sa3a"an
"e0se5u" /i*e0i+sa /en!an en!!una+an i+0)s+)*7 A*a5ila sa3a"an 9u+u*
0e*0esen"a"i62 sa3a"an "a/i /iasu++an +e/ala !elas aHua /an /i9a"a" <a+"u
ulai *e0en/aan7 Sa3a"an /i5ia0+an /ala la0u"an selaa %$ eni"7 Se"elah %$
eni" sa3a"an e*i/e0is "a/i /i*e0i+sa /a0i 5e05a!ai +)nsen"0asi su+0)sa /en!an
i+0)s+)*7 Di9a0i la0u"an !ula /iana $#J /a0i 4ulah sel e*i/e0is "a/i "elah
"e0*las)lisis 3an! +ea/aan ini /ise5u" insi*ien" *las)lisis7 Sel *a/a +ea/aan
insi*ien" *las)lisis eili+i *)"ensial )s)"i9 saa /en!an *)"ensial )s)"i+
la0u"an 3an! /i!una+an7 P)"ensial )s)"i+ sel *a/a insi*ien" *las)lisis
/i"en"u+an7
Ca0a +e04a *)"ensial ai0 *a/a Solanum tuberosum L 3ai"u 3an! *e0"aa /ua
!elas *iala a"au !elas 5ea+e0 /isia*+an /en!an asin!=asin! "a5un! /iisi /en!an
%## l la0u"an 5e0i+u" ini: a+ua/es2 su+0)sa /en!an +)nsen"0asi #2#$ )la0: #2%$
)la0 : #2;# )la0: #2($ )la0 /an #2,# )la07 Taha*="aha* 5e0+u" ini ha0us
/ila+u+an /en!an 9e*a"7 U5i +en"an! /i5ua" %& silin/e0 /en!an 5)0 3an!
5e0!a0is "en!ah % 92 /en!an *an4an! ( 97 Ba!ian lua0 +uli"n3a /ihilan!+an7
Se5ai+n3a seua silin/e0 u5i +en"an! /i5ua" /a0i sa"u u5i sa4a /an /ile"a++an
/i se5uah <a/ah "e0"u"u*7 Silin/e0 +en"an! /i*)")n! /en!an *isau sile" en4a/i
i0isan=i0isan "i*is /en!an "e5al %=& 7 I0isan +en"an! /i5ilas /en!an a+ua/es
/en!an 9e*a" /i+e0in!+an /en!an +e0"as hisa* /an /i"i5an!7 Selan4u"n3a /i
asu++an +e /ala salah sa"u la0u"an su+0)sa 3an! "elah /isia*+an7 Hal ini
/ila+u+an *a/a se"ia* silin/e0 +en"an! un"u+ asin!=asin! la0u"an 5e0i+u"n3a7
Te*a" %$ eni" se"elah /i0en/a2 i0isan=i0isan "e0se5u" /i+elua0+an /a0i asin!=
asin! "a5un!7 Lalu /i+e0in!+an /en!an +e0"as han/u+ a"au hisa*2 seua hal ini
/ila+u+an un"u+ seua 9)n")h *e09)5aan7 Un"u+ en!hi"un! *e0u5ahan 5e0a"
/i!una+an 0uus 5e0i+u":
K %## J
Keu/ian /i5ua" !0a6i+ /an /i*l)"+an *e0sen *e0u5ahan 5e0a" *a/a )0/ina"
/an +)nsen"0asi la0u"an su+0)sa > /ala )la0 @ *a/a a5sis7 P)"ensial ai0 4a0in!an
/a*a" /i*e0)leh se"elah /ihi"un! *)"ensial )s)"i+ >
s
@ un"u+ asin!=asin!
+)nsen"0asi la0u"an su+0)sa /an /i!una+an 0uus 5e0i+u":
=L
s
D C7i7R7T
Diana : =L
s
D P)"ensial ai0
I D K)ns"an"a i)nisasi su+0)sa D %
RD K)ns"an"a !0a >#2#';% 5a0I/e0a4a" )l@
TD Suhu a5s)lu" >
#
C E &M;@
Ruus /ia"as 9u+u* /i!una+an un"u+ en!hi"un! *)"ensial )s)"i+ sua"u
la0u"an su+0)sa > =L
s
@2 selan4u"n3a *)"ensial /a0i la0u"an=la0u"an lainn3a /a*a"
/i"en"u+an /en!an en!!una+an 0uus 5e0i+u" ini :
Keu/ian "en"u+an +)nsen"0asi su+0)sa 3an! "i/a+ en!hasil+an *e0u5ahan
5e0a" /en!an en!in"e0*)lasi+an/a0i !0a6i+7 Dan /ihi"un! L
s
/a0i la0u"an ini7 Nilai
L
s
"e0se5u" se5an/in! /en!an *)"ensial ai0 > L
<
@

4a0in!an7
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Tekanan osmotik pada Rhoe discolor
P0e*a0a" K)nsen"0asi
!ula
-ulah sel se5elu
*e0en/aan
-ulah sel 3an!
"e0*las)lisis
P0esen"ase
*las)lisis
P0e*a0a" % #2%( %?& ?' $# J
P0e*a0a" & #2&# %'$ %'$ %## J
P0e*a0a" ; #2&, %?( %,$ '$ J
Tabel 2. Potensial air pada kentang (Solanum tuberosum L.)
-enis La0u"an
K)nsen"0asi
>M@
Be0a"
A<al
Be0a"
A+hi0
J *e0u5ahan D
K %## J
AHua/es # %2'? &2&% %,2?
La0u"an Gula #2#$ %2?? &2&? %$2%
La0u"an Gula #2%$ %2M; %2?% %#2(
La0u"an Gula #2;# %2?# &2#; ,2'
La0u"an Gula #2($ %2'' %2?; ;2M
La0u"an Gula #2,# %2M% %2,M =&2;
Grafik Persentase perubahan berat kentang (Solanum tuberosum)
Pa/a *0a+"i+u *en!u+u0an "e+anan )s)sis 9ai0an sel2 5ahan 3an!
/i!una+an a/alah sel e*i/e0is /aun Rhoe discolor 3an! /i+u*as 5a!ian la*isan
e*i/e0isn3a /en!an ea+ai la0u"an su+0)sa *a/a +)nsen"0asi 3an! 5e05e/a7
Be0/asa0+an *en!aa"an 3an! /ila+u+an2*a/a +)nsen"0asi su+0)sa #2%(M : #2&#M
: #2&,M /i*e0)leh 5ah<a *e0la+uan *a/a la0u"an su+0)sa #2%(M 3an! eili+i N
$#J sel 3an! "e0*las)lisis 3an! /ise5u" *las)lisis insi*ien7
Te+anan 3an! en/)0)n! "e04a/in3a /i6usi ini /inaa+an "e+anan )s)sis
a"au )s)"i9 *0essu0e7 Te+anan 3an! en4a/i *enen"uan /ala *en9a0ian sua"u
la0u"an /en!an "e+anan )s)sis 3an! saa /en!an 9ai0ann3a /ise5u" /en!an
"e+anan /i6usi7 Ka0ena +)nsen"0asi la0u"an !ula 5e0*e0an /ala *las)lisis sel2
a+a /a*a" /isi*ul+an 5ah<a sea+in 5an3a+ sel 3an! "e0*las)lisis7 Hal
"e0se5u" /a*a" +i"a liha" /en!an a/an3a sua"u 5in"i+ a"au "i"i+ 3an! 5e0a/a /i
"en!ah="en!ah sel "anaan "e0se5u"7 Menu0u" Salis5u03 /an R)ss >%??&@2 la0u"an
3an! /i /alan3a "e0/a*a" se+u*ulan sel /iana $#J 5e0*las)lisis /an $#J
"i/a+ 5e0*las)lisis /ise5u" *las)lisis insi*ien7 Plas)lisis ini "e04a/i a*a5ila sel
5e0a/a /ala +ea/aan "an*a "e+anan7
Be0/asa0+an *0a+"i+u 3an! /ila+u+an /i+e"ahui 5ah<a sea+in "in!!i
nilai )la0i"as la0u"an su+0)sa2 a+a sel a+an sea+in 9e*a" "e0*las)lisis7 Hal
ini "e05u+"i /en!an +e5e0a/aan sen3a<a an")sianin 5e0<a0na +eun!uan 3an!
"e0+an/un! /ala /aun Rhoeo discolor sea+in "u0un +a/a0n3a 4i+a /iasu++an
se9a0a 5e0"aha* +e/ala la0u"an su+0)sa 3an! 5e05e/a=5e/a "in!+a" a"au nilai
)la0i"asn3a7 A+i5a"n3a2 a+an sea+in 5an3a+ sel 3an! +e0i*u"7 Se"ia* +enai+an
#2#& M2 a+a *e0sen"ase *las)lisis sel a+an enin!+a" se5an3a+ %# J7
Te04a/in3a +e+eli0uan 5e5e0a*a hasil *en!aa"an 3an! "i/a+ sesuai /en!an
li"e0a"u0 5isa sa4a /ise5a5+an +u0an! "eli"in3a *0a+"i+an /ala e5ua" la0u"an
+)nsen"0asi su+0)sa7
A/a*un "u4uan /a0i *0a+"i+u ini a/alah en!u+u0 nilai *)"ensial ai0 *a/a
4a0in!an u5i +en"an! >Solanum tuberosum@7 Den!an *0)ses 3ai"u /en!an
ela+u+an *e0en/aan "e0ha/a* u5i +en"an! 3an! su/ah "e0*)")n!=*)")n!
sesuai *0)se/u0 +e04a /an /iasu+an +e/ala la0u"an su+0)sa /en!an +)nsen"0asi
se0"a /ala aHua/es se5a!ai 8a0ia5el +)nn"0)l7 Se"elah i"u e0en/a u5i
+en"an! +e/ala la0u"an su+0)sa selaa asin!=asin! selaa & 4a7
Be0/asa0+an /a0i "a5el hasil *en!aa"an la*)0an seen"a0a2 aHua/es2
eili+i *e0u5ahan 5e0a" %,2? J7 Nilai *)si"i6 ini /i*e0)leh /a0i 5e0a" a+hi0
+en"an! 3an! le5ih 5esa0 /a0i 5e0a" a<al +en"an!2 a+i5a" "e04a/in3a *ena5ahan
5e0a" 4a0in!an )leh ai0 /a0i la0u"an su+0)sa7 Pe0!e0a+an ai0 /a0i la0u"an su+0)sa
enu4u sel +en"an! enun4u++an 5ah<a +)nsen"0asi ai0 /ala la0u"an su+0)sa
le5ih "in!!i /a0i*a/a /ala sel +en"an!7 Den!an /ei+ian la0u"an su+0)sa #2#$ M2
#2%$ M2 #2;# M2 #2($M /ise5u" la0u"an hi*)")nis >la0u"an /en!an +an/un!an
s)lu"e 3an! le5ih 0en/ah /a0i la0u"an lain@7 Se/an!+an *a/a +)nsen"0asi #2,#M
*e0u5ahan 5e0a" +en"an! 5e0nilai ne!a"i67 Nilai ini /i*e0)leh /a0i 5e0a" a+hi0
+en"an! 3an! le5ih +e9il /a0i 5e0a" a<al +en"an!2 a+i5a" "e04a/i *en3usu"an 5e0a"
4a0in!an +a0ena ai0 +elua0 /a0i sel enu4u la0u"an su+0)sa sehin!!a /a*a"
/isi*ul+an e0u*a+an la0u"an hi*e0")nis >+an/un!an s)lu"en3a le5ih "in!!i
/a0i*a/a se+elilin!n3a@>Lis"iana2&#%#@7 Hal ini 5e0a0"i "elah sesuai /en!an "e)0i
3an! en3a"a+an 5ah<a ai0 5e0!e0a+ /a0i *)"ensial ai0 "in!!i +e *)"ensial ai0
3an! 0en/ah7 Pe0*in/ahan a"au *e0!e0a+an )le+ul ai0 /a0i *)"ensial ai0 3an!
"in!!i +e*)"ensial ai0 3an! 0en/ah /ise5u" /en!an )s)sis7
KESIMPULAN DAN SARAN
Plas)lisis a/alah *e0is"i<a le*asn3a *0)")*lasa /a0i /in/in! sel +a0ena
+elua0n3a se5a!ian ai0 /a0i 8a+u)la7 La0u"an 3an! /i /alan3a "e0/a*a"
se+u*ulan sel /iana $#J 5e0*las)lisis /an $#J "i/a+ 5e0*las)lisis /ise5u"
*las)lisis insi*ien7 Plas)lisis ini "e04a/i a*a5ila sel 5e0a/a /ala +ea/aan
"an*a "e+anan7 Sea+in "in!!i nilai )la0i"as la0u"an su+0)sa2 a+a sea+in 9e*a"
sel "e0*las)lis7 Sen3a<a 3an! "e0+an/un! /ala /aun Rh)e) /is9)l)0 a/alah
sen3a<a an")sianin 3an! 5e0<a0na +eun!uan7 Sel e*i/e0is /aun Rh)e) /is9)l)0
*a/a *0a+"i+u 3an! en!alai *las)lisis insi*ien a/alah *a/a *e0la+uan #2&&
M7
Os)sis e0u*a+an /i6usi ai02 hal ini +a0ena "e0/a*a" 0uan! "e0*isah sa"u
saa lain )leh e50an sele+"i6 *e0ea5el7 A*a5ila +)nsen"0asi la0u"an "in!!i
/a0i 4a0in!an2 a+a ai0 +elua0 4a0in!an sehin!!a 5e0a" 4a0in!an 5e0+u0an!2 /ise5u"
4a0in!an /ala +)n/isi hi*e0")nis7 5e!i"u *ula se5ali+n3a >+)n/isi hi*)")ni+@7
Se/an!+an la0u"an is)")nis "i/a+ "e04a/i *e0*in/ahan )le+ul ai0 sehin!!a 5e0a"
4a0in!an "e"a*7
Se5ai+n3a *0a+"i+an le5ih "eli"i /ala ela+u+an *0a+"i+u a!a0 hasil 3an!
/i *e0)leh sesuai /en!an "u4uan 3an! /iha0a*+an /an enin!+a"+an +e04asaa
an"a0a sesaa an!!)"a +el)*)+7 Se5ai+n3a la5)0an e*e05a0ui ala"=ala"
*0a+"i+u2 isaln3a i+0)s+)* a"au ala" 5e/ah2 +a0ena su/ah 5an3a+ 3an! 0usa+
>"a+ la3a+ *a+ai@ se0"a ena5ah ala"=ala" *0a+"i+u lainn3a2 !una +elan9a0an
+e!ia"an *0a+"i+u7
DAFTAR PUSTAKA
Basah)na2 Suan")7 &#%%7 Laoran Praktikum !isiolo"i Tumbuhan Pen"ukuran
Potensial Air #arin"an Tumbuhan.>Online@ >h""*:II5asah)na75l)!s*)"79)I&#%# I
%& Ila*)0an=*0a+"i+u=6isi)l)!i="u5uhan7 h"l@ /ia+ses "an!!al ? A*0il &#%(7
Ca*5ell2 Neil A2 -ane B Ree9e2 /an La<0en9e G Mi"9hel7 &##(7 $iolo"i %disi ke &
'ilid ((7 Pene05i" E0lan!!a2 -a+a0"a7
D<i/4)se*u"0)2 D7 %?'(7 Pen"antar !isiolo"i Tumbuhan7 G0ae/ia: -a+a0"a7
Fahn2 A7 %??%7 Anatomi Tumbuhan %disi Keti"a7 Ga4ah Ma/a Uni8e0si"as P0ess:
O)!3a+a0"a7
Ha03a/i2 S0i Se"3a/i7 %??,7 Pen"antar A"ronomi7 PT7 G0ae/ia Pus"a+a U"aa:
-a+a0"a7
Isail /an A5/ Muis7 &#%%7 Penuntun Praktikum !isiolo"i Tumbuhan7 -u0usan Bi)l)!i
Uni8e0si"as Ne!e0i Ma+assa02 Ma+assa07
La+i"an2 Ben4ain7 &##(7 Dasar)Dasar !isiolo"i Tumbuhan7 PT7 Ra4a G0a6in/)
Pe0sa/a: -a+a0"a7
Lis"iana2 Des"i7 &#%#7 Struktur Anatomi Or"an Tumbuhan. -u0nal Tu!as A+hi0
Uni8e0si"as Muhaa/i3ah Me"0)7 .)l7& hal: ?=%;7
Salis5u032 B7 F0an+ /an Cle)n F7 R)ss7 %??$7 !isiolo"i Tumbuhan #ilid (7 ITB:
Ban/un!7
Sasi"aiha0/4a2 Da0/4a"2 /an A05a3ah Si0e!a07 %??,7 !isiolo"i Tumbuhan. #urusan
$iolo"i 7ITB : Ban/un!7
Sas"0)/in)")2 S)ena04)7 %?'#7 $iolo"i *mum ((. PT7 G0ae/ia: -a+a0"a
Fi0a<an7 &##,7 Studi Transfer +assa ada Proses Dehidrasi Osmosis Kentan"
,Solanum tuberosum L -, 4u0nal 5i)l)!i .)l7;# Hal7%&7 /ia+ses "an!!al ? A*0il
&#%(7 <<<79hui5a079)n)la*)0an *e09)5aan )s)sis *a/a +en"an!7h"l7