Anda di halaman 1dari 17

Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan

masyarakat di negara kita


Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa
ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini berlaku demikian kerana masing-
masing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan
perkara lain. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka
perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan
pendapatan semata-mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan
tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat
kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan
negara dijalankan. adi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan
masyarakat dapat ditingkatkan.
Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat
patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Satu daripada caranya adalah
dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik
dari bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri
pelajar seperti kata peribahasa Melayu, !melentur buluh, biarlah dari rebungnya".
Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat
patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. #ambahan pula, amalan
ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara
dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara.
$ara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan
memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di
sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, murid-murid
akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari
dalam mata pelajaran tertentu. %engan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara
&ormal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam
kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur
dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau
pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi.
Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-
besaran melalui media massa. 'empen-kempen yang berkaitan dengan semangat
patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan
semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, 'ementerian
Penerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti tele(isyen dan radio memang
berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan
masyarakat. %engan perkataan lain, tele(isyen dan radio hendaklah menyiarkan
rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti
menyiarkan rencana tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Selain itu media
elektronik itu juga hendaklah menayangkan &ilem seperti !)ukit 'epong", !Paloh", dan
drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara.
*gensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti
yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam
kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. *kti(iti tersebut boleh
dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, akti(iti
seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung
perlulah digalakkan. %i samping itu, abatan Penyiaran atau stesen tele(isyen juga perlu
mengadakan &orum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh
akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan
semangat kebangsaan suatu masa dahulu. *kti(iti tersebut bukan sahaja dapat
memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di
negara kita.
Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada
pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa,
agama dan &ahaman politik. %engan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi
pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para
pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai
kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang
kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting
kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan
sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti
kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi
makna lagi kepada generasi yang akan datang.
Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah
dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini
penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan
menjadi indi(idu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. +ndi(idu
yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk
memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan
cepat, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Skiranya semangat patriotik
tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta
akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah
berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat
dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.
Peranan 'ita dalam Usaha Mengantarabangsakan )ahasa Melayu
Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah ingat bahawa orang lain, iaitu bangsa lain tidak
akan menyebarkan bahasa Melayu ke seantero dunia, kecuali kita. Sebagai rakyat
Malaysia, kita hendaklah mempunyai iltizam untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai
salah satu bahasa terpenting pada suatu hari nanti. Oleh itu, langkah yang pertama ialah
kita perlulah memastikan bahawa bahasa Melayu mestilah diterima di tanah air sendiri.
ika bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di negara kita
ditolak oleh sebilangan besar rakyat di negara kita, bagaimanakah penduduk dunia
mahu menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka, Oleh hal yang
demikian, kita mestilah menyokong segala usaha yang bertujuan meningkatkan atau
memartabatkan bahasa Melayu di negara sendiri.
Selain itu, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui peranan
kita sebagaiduta kecil ketika berada di luar negara. Sama ada kita sebagai pelajar,
pelancong, atau pekerja, kita mestilah sentiasa berusaha untuk menyebarluaskan
bahasa Melayu dengan pelbagai cara. 'etika berada di luar negara, apalah salahnya jika
kita mengajar rakan kita dari negara lain untuk mempelajari bahasa Melayu. Untuk
menarik perhatian mereka, kita juga mestilah bersedia untuk mempelajari bahasa
mereka. ika kita bersedia untuk mempelajari bahasa mereka, mereka juga pasti
bersedia untuk mempelajari bahasa kita.
Seterusnya, kita hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui pejabat
kedutaannegara kita di luar negara. %i seluruh dunia, terdapat -./ buah kedutaan
Malaysia yang mampu memainkan peranannya untuk menyebarluaskan bahasa Melayu.
Melalui kedutaan tersebut, kita hendaklah mengetengahkan bahasa Melayu di negara-
negara asing dalam pelbagai acara atau majlis. Melalui usaha ini, bahasa Melayu akan
lebih dikenali, dipelajari, dihayati dan seterusnya dihormati oleh warga dunia. Pepatah
Melayu mengatakan,0tak kenal maka tak cinta". Sebagai rakyat yang mempunyai
semangat 1bahasa jiwa bangsa, kita hendaklah mempunyai ilti2am atau kesungguhan
untuk mempromosikan bahasa Melayu walau di mana-mana jua kita berada.
%alam 2aman teknologi maklumat dan komunikasi ini pula, rakyat Malaysia
mestilah memanfaatkan penggunaan Internet. Mereka yang pakar dalam bidang ini
seperti ahli akademik, pakar bahasa dan sebagainya hendaklah menyebarluaskan
bahasa Melayu melalui laman web atau blog bagi membolehkan masyarakat dunia untuk
mendekati dan mempelajari bahasa Melayu. %alam era globalisasi ini, kebanyakan
masyarakat di duni mencari dan memperoleh maklumat melalui +nternet. Oleh itu, kita
mesti3ah mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan bahasa Melayu. Oleh sebab
+nternet merupakan medium yang paling murah, mudah dan cepat untuk menyebarkan
maklumat, kita mestilah mengeksploitasikan kelebihan ini untuk mengantarabangsakan
bahasa Melayu ke seantero dunia.
)ukan itu sahaja, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu
melalui filem. ika penerbit &ilem di negara kita mampu menghasilkan &ilem yang
bermutu, sudah pasti masyarakat antarabangsa akan menerima &ilem kita. *pabila
mereka menerima &ilem kita, hal ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk
mendalami dan mempelajari bahasa dan budaya Melayu. 4amun, masalah yang kita
hadapi ialah penerbit &ilem negara kita masih belum mampu menghasilkan &ilem yang
bertara& antarabangsa seperti &ilem yang dihasilkan oleh negara Hongkong, epun,
'orea , )ollywood, dan sebagainya adi, jika kita mahu menggunakan &ilem sebagai satu
cara untuk menyebarluaskan bahasa Melayu, kita mestilah memartabatkan dan
mengantarabangsakan &ilem Melayu juga.
5angkah-langkah untuk Menggalakkan Orang 6amai Menggunakan
Pengangkutan *wam
!Zaman beralih, musim bertukar", selepas tamat penjajahan asing selama //7 tahun
yang telah lama menghantui rakyat, Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang
yang rancak sekali. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi
kehendak rakyat, Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma, kerajaan telah
berusaha menyediakan prasarana yang mencukupi untuk memastikan sistem
pengangkutan awam berjalan lancar. 6angkaian pengangkutan awam di negara kita
boleh dikategorikan sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem #ransit #ren 6ingan 856#9,
'eretapi #anah Melayu 8'#M9 dan monorel. ikalau bukan kita yang sebagai
warganegara Malaysia menyokong pengangkutan awam, siapakah lagi menyokong,
5antaran itu, langkah-langkah yang proakti& dan drastik hendaklah diimplementasi untuk
menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam.
Menurut satu kajian yang dibuat dalam kalangan rakyat, banyak rakyat mengatakan
bahawa kepelbagaian sistem tiket untuk menggunakan rangkaian perkhidmatan awam
yang berlainan telah mengurangkan minat mereka untuk bergerak dari tempat asal ke
tempat destinasi dengan penukaran rangkaian perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan
haruslah melaksanakan sistem tiket bersepadu yang dapat menggalakkan orang ramai
untuk menggunakan pengangkutan awam. 'erajaan haruslah menubuhkan sebuah
5embaga Pengangkutan *wam 8P#*9 untuk menguruskan pengangkutan di negara kita.
Pertubuhan tersebut dapat mempercepat proses perlaksanaan sistem tiket bersepadu
yang masih dalam peringkat kajian. Selain itu, kerajaan juga harus mengambil contoh
negara barat seperti Melbourne, di negara Melborune penumpang hanya perlu membeli
satu tiket untuk menaiki kereta api dan bas. Seperti kata peribahasa serampang dua
mata, pendekataan ini bukan sahaja dapat menjimatkan wang tetapi juga dapat
memudahkan rakyat untuk mengatur pejalanan laluan. ikalau sistem tiket bersepadu
direalisasikan, jumlah penumpang pastilah dapat mencapai sasaran yang telah
diramalkan oleh pengendali.
5angkah seterusnya yang dapat menarik perhatian rakyat untuk menaiki pengangkutan
awam adalah dengan meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam.
)ilangan kereta api atau bas awam haruslah dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak
rakyat. Selain itu, '#M negara kita haruslah mencontohi perkhidmatan kereta api di
epun yang menggunakan kuasa elektrik seprti shinkansen 8bullet train9. %engan
menggunakan lokomoti& kuasa elektrik, kekerapan '#M di negara kita pasti dapat
meningkatkan. 'ekerapan pengangkutan awam adalah salah satu unsur untuk menarik
perhatian penumpang terutamanya mereka yang memandu kereta atau menunggang
motosikal. %engan kekerapan pengangkutan yang tinggi, penumpang tidak akan
memba2irkan masa untuk menunggu komuter. Hal ini dapat mengurangkan masa
perjalanan keseluruhan. %alam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan,
kekurangan dalam kekerapan pengangkutan awam akan merumitkan kehidupan
masyarakat dan menyebabkan mereka kurang keyakinan terhadap pengakutan awam.
5antaran itu, cara ini haruslah dilaksanakan untuk mendapat balik keyakinan rakyat
terhadap pengangkutan awam.
5angkah memasang televisyen dalam bas awam yang dijalankan oleh kerajaan
mendapat banyak komen yang baik dan diberi pujian kerana langkah ini dapat
menghiburkan rakyat dalam perjalanan mereka. Para penumpang berpeluang untuk
menonton siaran tele(isyen ketika berada dalam perjalanan mereka. Prakasa ini
haruslah diperluaskan dalam pengangkutan awam seperti 'omuter dan 56# untuk
menarik lebih banyak penumpang untuk menaiki pengangkutan awam. Selain
menghiburkan para penumpang ketika dalam perjalanan, siaran tele(isyen juga mampu
menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan menyiarkan
rancangancinta akan negara, rancangan mengimbas kembali detik-detik sejarah negara
dan sebagainya.Selain rancangan sebegini, program lain seperti berita, laporan cuaca,
perkembangan sukan, maklumat kewangan juga harus disiarkan supaya rakyat dapat
mendapat in&ormasi yang terbaharu dan meningkatkan pengetahuan dalam perjalanan
mereka. Hal ini pasti dapat meningkatkan bilangan penumpang pengangkutan awam
kerana langkah ini telah memenuhi tabiat rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan
perkhidmatan yang berkualiti tinggi dengan banyaran yang minimum. Manis&estasinya,
langkah memasang tele(isyen memang dapat menarik perhatian para penumpang.
Seperti peribahasa Melayu yang berbunyi !melentur buluh biarlah dari
rebungnya", pendidikansejak kecil juga merupakan salah satu langkah untuk
menggalakkan rakyat tempatan menaiki pengangkutan awam. Sekolah dicadangkan
supaya memberi pelajaran tentang kebaikan-kebaikan menggunakan perkhidmatan
awam dan keselamatan menggunakan pengangkutan awam supaya dapat menanam
konsep yang mendalam kepada &ikiran pelajar supaya menaiki perkhidmatan awam lebih
baik daripada menggunakan kenderaan sendiri. Usaha ini bukan sahaja diberi kepada
pelajar yang kecil, tetapi juga harus diberi kepada mereka yang dewasa untuk
mengubah imej buruk yang mendalam di dalam hati mereka. Melalui pendidikan, kita
dapat menghasilkan golongan yang bergantung pada perkhidmatan kereta api sebagai
pengangkutan utama mereka.Hal ini dapat meningkatkan bilangan penumpang yang
menaiki pengangkutan awam. :alaupun mereka memiliki kenderaan sendiri, tetapi
mereka tetap akan menggunakan perkhidmatan awam seperti kereta api sebagai
pengangkutan utama mereka jika konsep kebaikan pengangkutan awam ditanam
mendalam kepada mereka.
Sebenarnya, pengangkutan awam banyak membawa kemaslahatan seperti
mengurangkan jarak perjalanan, menghematkan masa, mempercepat operasi
penghantaran barangan ke sesuatu destinasi dan sebagainya kepada kita. *khir kata,
pemodenan sistem perhubungan darat merupakan ino(asi yang penting ke arah
mewujudkan mobilisasi sumber tenaga manuasia pada tahap yang paling optimum.
5antaran itu, kita harus menyokong usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan dalam
meningkatkan penumpang menaiki pengangkutan awam.
P;6*4*4 +)U )*P* %*5*M M;M);6+'*4 SO'O4<*4 %*4
%O64<*4 ';P*%* *4*'-*4*' %;M+ M;M*S#+'*4
';$;M;65*4<*4 *'*%;M+' *4*'-*4*'
'eluarga boleh ditakri&kan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling
mengasihi, mencintai dan bersi&at belas kasihan terhadap saudaranya yang lain.
#ambahan pula, keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan.
Seseorang yang tidak mempunyai keluarga, iaitu hidup sebatang kara, tidak mempunyai
tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang
terputus tali. Pada tahun 2003, Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. al
ini kerana beliau berjaya mendapat !"A! sekali gus menjadikan beliau pelajar
#emerlang SPM 2003. 'ejayaan ini adalah kerana 4ur *malina mempunyai sebuah
keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan
dalam bidang akademik beliau. elaslah bahawa &aktor kejayaan anak-anak dalam
bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada
keluarga. #erdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh
keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia
pemangkin kecemerlangan anak-anak.
*ntara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. *nak-anak akan
lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa
lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . +bu bapa yang berjaya akan menjadi idola
dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. #ambahan pula, kejayaan ibu bapa akan
menyebabkan anak-anak cuba mememoti(asikan diri mereka sekali gus merubah
kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. %alam era
globalisasi ini, kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang
berpotensi untuk berjaya seperti mereka. )uktinya, kajian statistik $leh %abatan
&ebajikan Masyarakat mendapati hampir '0 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan
gejala negati( la)imnya mempunyai k$n(lik keluarga. Oleh itu, benarlah bahawa
kepimpinan melalui teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga
untuk kecemerlangan anak-anak.
Malah, pada realitinya, ibu bapa sanggup memerah keringat, membanting tulang
dan bekerja kerasdengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan
yang lumayan dan mewah. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan
keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh.
Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak
mempunyai masa depan yang cerah. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup
susah.Sebagai contoh, ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan
pagi, kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-
anak mereka. %alam era modenisasi ini, pendidikan semakin memerlukan kos yang
tinggi. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa
untuk menampung kos pendidikan anak-anak mereka. )uktinya, mantan Menteri
Pembangunan *anita dan &eluarga pernah menyatakan baha+a +ang ringgit bukanlah
pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup meng$rbankan apa,apa sahaja
untuk kebahagiaan #ahaya mata mereka. 'enyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa
rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. Sudah
terang lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak
cemerlang dalam bidang pelajaran.
%orongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-
anak didikan agama yang sempurna. Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai
didikan agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima
pelajaran. Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh, sekali gus menyebabkan
mereka tidak mudah terpengaruh oleh gejala negati& yang semakin berleluasa seperti
kudis dalam masyarakat marcapada ini. &ejayaan Nadia Amira yang #emerlang dalam
SPM 200- menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang
sempurna mampu meraih kejayaan. Albert .instein pernah mengatakan baha+a agama
tanpa ilmu adalah buta, manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Oleh itu, jelaslah
bahawa didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh
diberikan oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik.
Sebagai intiha, dorongan daripada keluarga merupakan &aktor terpenting kejayaan anak-
anak. 6entetan itu, ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai
aur dengan tebingdan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah, hati
kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. %orongan keluarga
dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti yang
dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai 0Pak 5ah0. Marilah
kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi
dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung, malah telah
bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi, duduk sama
rendah dengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini.
5*4<'*H-5*4<'*H M;4<*#*S+ ;6;)U
Mutakhir ini, arus globalisasi yang semakin menerjah di seantero dunia telah banyak
membawa perubahan kepada kehidupan seharian manusia di tanah air kita. %alam
keghairahan mengejar arus modenisasi ini, kita sering dikejutkan dengan situasi negara
kita yang sering mengalami masalah jerebu. )erita buruk ini yang semakin menjadi-jadi
ini dipaparkan pada dada akhbar saban hari. Hal ini telah menjadi polemik orang ramai
dari kedai kopi sehinggalah ke parlimen. Persoalan yang sering terlintas di &ikiran kita
ialah mengapakah Malaysia selalu dilanda dengan krisis jerebu, )anyak jawapan yang
berlegar-legar di gawang minda kita kita. 4amun begitu, masalah yang semakin serius
ini perlu diatasi dengan segera kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
'erajaan merupakan penawar mujarab dalam mengatasi masalah jerebu. Pihak
kerajaan memikul kewajipan untuk menguatkuasakan undang-undang yang termaktub
dalam *kta *lam Sekitar. +ndi(idu-indi(idu yang telah mengingkari undang-undang
dengan membakar sampah sarap secara terbuka manakala pemaju kilang yang
membiarkan pelepasan asap daripada kilang tanpa ditapis perlu dikenakan hukuman
yang lebih berat. )iarlah mereka menerima pengajaran supaya lebih peka terhadap isu
jerebu yang semakin kronik ini, kerana !sudah terhantuk baru tengadah". Pemaju-
pemaju kilang yang mengamalkan sikap sebegitu bukan sahaja harus dikenakan saman
yang lebih tinggi, malah premis kilang mereka harus disita. )agi memastikan masalah
jerebu terkawal, kerajaan turut perlu mewajibkan setiap kilang perindustrian supaya
memasang sistem penapisan asap dalam kilang mereka untuk mengurangkan
penyaluran habuk dan gas-gas toksik ke dalam udara. Pada masa yang sama, abatan
*lam Sekitar haruslah menggemblengkan tenaga dengan organisasi bukan kerajaan
untuk menjalankan kempen kesedaran yang lebih e&ekti& secara giat. 'empen kesedaran
ini bukan sahaja dapat menyedarkan orang ramai tentang perbuatan mereka yang
menyumbang kepada masalah jerebu, malah kempen tersebut mampu membekalkan
mereka dengan in&ormasi tentang langkah-langkah yang patut diambil oleh setiap
indi(idu untuk membantu dalam mengatasi &enomena jerebu. #untasnya, kerajaan
menjadi pemangkin perdana bagi memastikan masalah jerebu dapat ditangani dengan
cara yang e&ekti&.
Selain itu, tindakan kerajaan yang lain dalam menangani masalah jerebu
ialah pembenihan awanperlu dilaksanakan demi menyekat keadaan jerebu daripada
menular. *kibat daripada &enomena ;l-4ino, cuaca kering dan kemarau telah melanda
Malaysia. 'eadaan ini memburukkan lagi keadaan jerebu. %engan demikian, kerja
pembenihan awan terpaksa dilakukan untuk mendapatkan hujan. *pabila cuaca kering,
suhu awan menjadi tinggi, titisan air menjadi ringan, #itisan yang sangat ringan ini tidak
dapat jatuh ke bumi sebagai hujan. Oleh itu, iodin perak ataupun ais kering akan ditabur
untuk menurunkan suhu awan tersebut. *is kristal akan terbentuk dan semakin
membesar lalu ditarik oleh gra(iti, air kristal akan jatuh ke bumi dan bertukar menjadi
titisan air apabila cair akibat daripada suhu bumi yang panas. Hujan boleh memainkan
peranan penting apabila keadaan jerebu menjadi sangat serius. Hujan dapat membawa
bersama jerebu jatuh ke bumi, justeru masalah jerebu dapat diatasi dengan pembenihan
awan.
#idak dapat dina&ikan juga ialah peranan ibu bapa dalam menangani &enomena jerebu.
+bu bapa dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak mereka tentang langkah-langkah
mencegah masalah jerebu, menerusi pendidikan tidak &ormal. 'etika mereka masih di
bangku sekolah, anak-anak diibaratkan sebagai kain putih dan memerlukan bimbingan
ibu bapa untuk membentuk jati diri mereka yang sempurna. Sebagai memberi teladan
kepada anak-anak mereka, mereka perlu memikul tugas untuk memaparkan sikap
mesra alam supaya sikap sebegitu tersemai dalam sanubari anak-anak mereka
sehingga menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan, bak kata pepatah, !alah bias tegal
biasa". )erpegang pada prinsip !bagaimana acuan begitulah kuihnya", anak-anak
akan mengikut sikap ibu bapa sebagai rakyat negara yang mengutamakan kebersihan
udara. %alam membentuk keperibadian mereka supaya menjadi indi(idu yang
mengamalkan sikap mesra alam, ibu bapa juga diamanahkan dengan tugas
menyuburkan nilai-nilai murni, seperti nilai bertanggungjawab dan nilai peka terhadap
isu-isu alam sekitar dalam jiwa anak-anak untuk menyedarkan anak-anak tentang
tanggungjawab mereka dalam memelihara kebersihan udara. +bu bapa turut diberikan
tanggungjawab untuk membuka mata anak-anak mereka terhadap isu jerebu melalui
penyertaan dalam kempen-kempen kesedaran kerajaan. Melalui langkah tersebut, anak-
anak akan didedahkan kepada perkara serius ini sejak umur yang kecil lagi, malah hal ini
membantu mereka memahami impak jerebu terhadap negara supaya mereka dapat
menghulurkan bantuan dalam usaha menangani masalah jerebu. Maka, peranan ibu
bapa dalam usaha mengatasi &enomena jerebu turut mendatangkan impak positi& kerana
mereka menjadi penentu sahsiah generasi muda.
Selain kerajaan dan ibu bapa, pemimpin-pemimpin negara perlu bertemu dengan
pemimpin dari negara jiran dan berbincang tentang kesan-kesan yang disebabkan oleh
pembakaran hutan serta mencari cara penyelesaian masalah bersama-sama. Pemimpin
negara +ndonesia boleh memainkan peranan dengan merancang pembakaran hutan
dengan teliti dan memikirkan cara mengurangkan implikasi negati& yang dibawa oleh
pembakaran hutan. Mereka juga patut melarang pembakaran hutan dan mengenakan
hukuman yang berat terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut. %engan
melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang tersebut, maka masalah jerebu
dapat diringankan.
Sebagai rakyat Malaysia kita boleh memainkan peranan kita dengan tidak membakar
sampah sarap secara terbuka. Hal ini kerana asap yang dihasilkan melalui
pembakaran sampah sarap merupakan antara penyumbang kepada jerebu dan sebagai
akibatnya kesihatan manusia akan terjejas dan membawa kepada pelbagai penyakit
seperti sakit kerongkong, penyakit asma, pneumonia, barah paru-paru dan sebagainya.
%i samping itu, kita boleh melibatkan diri dalam akti(iti menyelamatkan alam sekitar
dengan menanamkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan rumah. %engan adanya
kerjasama daripada masayarakat, masalah jerebu pasti dapat ditangani sebelumnasi
menjadi bubur.
Masalah jerebu telah menjadi duri dalam daging kepada Malaysia. )agi menyelesaikan
masalah jerebu yang merunsingkan ini, semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi
masalahtersebut, persis kata orang-orang tua, !berat sama dipikul, ringan sama
dijinjing". Pelbagai langkah perlu diambil demi mengelakkan masalah jerebu daripada
berlaku lagi. Sekiranya Malaysia bebas daripada belenggu masalah jerebu, sudah pasti
negara Malaysia dapat berkembang maju dalam semua bidang terutamanya bidang
pelancongan yang sememangnya berpandukan cuaca dan iklim Malaysia. Marilah kita
berusaha mengurangkan masalah jerebu dan mewujudkan negara yang bebas jerebu
untuk kepentingan bersama.
';S*4 ;6;)U
%alam mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah, rakyat Malaysia telah
digemparkan lagi dengan berita +ndeks Pencemaran Udara 8+PU9 di kawasan 'uala
5umpur yang meningkat secara mendadak akibat berlakunya jerebu. 'eadaan jerebu di
Malaysia yang berlaku secara tahunan telah menjadi suatu kebiasaan bagi penduduk di
bandar raya besar tersebut. Masalah jerebu yang seperti bangkai gajah yang tidak
dapat ditutup dengan daun nyiru telah mendapat liputan meluas daripada pihak media
massa dan dalam kalangan rakyat Malaysia. 'eadaan jerebu bertambah serius akibat
berlakunya &enomena ;l-4ino. Persoalannya, apakah &aktor dominan berlakunya jerebu,
*dakah pihak kerajaan sahaja yang memainkan peranan penting dalam mengatasi
masalah jerebu ini, Tepuk dada tanyalah selera. Oleh sebab setiap yang berlaku
pasti ada akibatnya, masalah jerebu telah mendatangkan pelbagai impak yang negati&
kepada negara kita dan juga rakyat kita.
*ntara kesan negati& yang disebabkan oleh jerebu ialah kualiti udara negara kita akan
terjejas. Udara negara kita yang segar dan bersih akan dipenuhi oleh debu dan asap
setiap kali jerebu melanda sehinggalah jarak penglihatan mendatar yang dahulunya
sejauh = kilometer menjadi >. meter. Sebagai contoh, pada bulan Ogos =..>, negara
kita dilanda jerebu yang paling teruk dalam sejarah negara kita, di mana +ndeks
Pencemaran Udara 8+PU9 di 'uala Selangor dan Pelabuhan 'lang mencecah lebih >..
buat kali pertama di Malaysia sehingga darurat diisytiharkan di kedua-dua kawasan
tersebut, justeru segala akti(iti luar tidak dapat dijalankan dan kebanyakan sekolah,
pelabuhan dan kilang ditutup buat sementara. Oleh itu, sudah terang lagi
bersuluh bahawa jelaslah jerebu boleh mendatangkan keburukan terhadap negara kita.
erebu juga boleh menyebabkan masalah kesihatan rakyat. <olongan yang lebih
lemah seperti kanak-kanak dan warga tua mudah jatuh sakit. Hal ini berlaku kerana
jerebu menyebabkan badan menjadi lemah dan imunisasi semakin rendah. Penyakit-
penyakit selesema dan batuk akan mudah merebak. Misalnya, pesakit-pesakit asma dan
penyakit respiratori mudah diserang penyakit perna&asan lain. Hal ini berlaku kerana
perna&asan mereka menjadi tidak baik dan ditambah pula udara yang kurang bersih
maka kesihatan mereka akan mudah terancam. %alam jangka masa yang panjang, kita
juga mungkin akan sakit kerongkong, kegatalan kulit, kemerahan mata dan sebagainya.
%engan itu, jelaslah bahawa jerebu membawa kesan negati& kepada kesihatan orang
ramai.
Selain kemerosotan tara& kesihatan rakyat Malaysia, sektor ekonomi negara turut
terjejas akibat kerenah jerebu yang berlaku di Malaysia. #ahap penglihatan yang rendah
menyebabkan akti(iti luar disekat dan industri perikanan dan pertanian terpaksa
dihentikan demi menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja. 6akyat Malaysia
yang terlibat dalam bidang perikanan dan pertanian terpaksa mencari alternati& yang lain
untuk mencari pendapatan buat sementara waktu. *pabila masalah jerebu menjadi
semakin meruncing, kesan negati& yang lebih serius akan timbul. Sumber pendapatan
negara turut terancam akibat jerebu. Sumber pendapatan negeri-negeri yang
berasaskan industri pelancongan seperti Sabah dan Sarawak akan merosot kerana
industri pelancongan terjejas akibat jerebu. Para pelancong bukan sahaja dari dalam
negeri malah dari negara asing tidak akan melawat ke Malaysia sekiranya jerebu masih
berlaku di Malaysia kerana bimbang akan keselamatan dan kesihatan mereka semasa
melancong ke Malaysia. Secara tidak langsung, ekonomi negara kita akan terjejas akibat
jerebu.
ika dilihat dari perspekti& lain, masalah jerebu dapat menjejaskan &lora dan &auna di
negara kita. *pabila jerebu berlaku, kandungan karbon dioksida berlipat ganda daripada
kandungan yang biasa, sebaliknya kandungan oksigen akan kurang daripada yang
biasa. Hal ini akan menyebabkan tanaman akan mengambil masa yang lebih lama untuk
membesar. 'ualiti dan hasil tanaman juga akan merosot. Hal ini disebabkan oleh proses
&otosintesis yang terjejas akibat kandungan karbon dioksida yang berlebihan. Proses
perna&asan yang melibatkan penyerapan gas oksigen dan pembebasan gas karbon
dioksida ini menyebabkan tumbuhan hijau tumbuh dengan lebih lama. Misalnya, pokok
balak akan mengambil masa yang lebih panjang untuk matang. Secara tegasnya, hasil
dan kualiti pertanian boleh terjejas sehingga ?. peratus. Sumber petani akan turut
terjejas sekali gus ekonomi negara yang bergantung pada pertanian turut terjejas. )agi
&auna pula, hidupan akuatik akan terjejas kerana kandungan oksigen yang terlarut dalam
air pula akan berkurang dan hidupan akuatik seperti ikan-ikan tidak akan mendapat
oksigen yang secukupnya. elaslah bahawa masalah jerebu akan menjejaskan &lora dan
&auna negara.
+ntihanya, semua pihak termasuklah rakyat Malaysia haruslah bersinergi dan berganding
bahu dalam menyelesaikan masalah jerebu di Malaysia bagi mendukung kebenaran
yang kita sepakati, persis kata cendekiawan, !bagai aur dengan tebing." Sekiranya
masalah ini dipandang enteng, nyawa modal insan negara kita akan menjadi !seperti
telur di hujung tanduk." 'ebobrokan sikap anak-anak juga mestilah dikekang daripada
menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga
mereka untuk mengatasi masalah jerebu dan seterusnya menggapai impian :awasan
=.=.. Sekiranya masalah jerebu di negara kita tidak diatasi dengan segera, lama-
kelamaan e&ek buruknya akan menjadi berpanjangan dan berkekalan serta sukar untuk
diselesaikan dan ketika itu kita akan berasa menyesal tetapi sesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tidak berguna lagi.
US*H* M;M);4%U4< ';4*+'*4 H*6<* )*6*4<
)elakangan ini, kenaikan harga barang telah melanda negara kita. 'enaikan ini
menyebabkan perbelanjaan rakyat Malaysia semakin bertambah. )agi golongan yang
hidup seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang atau kurang berada
ini, kenaikan ini sudah pasti menimbulkan beban kepada mereka. #erdapat beberapa
langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menghadapi kenaikan ini, bak kata
pepatah, ingat sebelum kena jimat sebelum habis.
Satu daripada langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini ialah setiap
rakyat Malaysia perlulah mempraktikkan amalan berjimat cermat. *malan ini dapat
dilaksanakan dengan mengurangkan perbelajaan atau ikat perut. Sebagai contohnya,
jika pada suatu ketika dahulu kita berbelanja sebanyak -.. peratus, perbelanjaan
tersebut hendaklah dikurangkan kepada >. atau 7. perataus sahaja. :ang selebihnya
hendaklah kita simpan. Melalui cara ini, kita dapat mengurangkan pengaliran wang di
pasaran dan seterusnya dapat mengurangkan permintaan terhadap sesuatau barangan
sekali gus dapat mengurangkan kenaikan harga barang.
Selain itu, ketua sesebuah keluarga pula hendaklah merancang perbelanjaan keluarga
dengan teliti. Semua perbelanjaan hendaklah dibuat berdasarkan keperluan yang
sebenarnya. Hal ini bermaksud barang-barang yang tidak diperlukan hendaklah
diketepikan. Sebagai contohnya, setiap ahli keluarga hendaklah menangguhkan
pembelian pakaian yang berjenama mahal, peralatan perabot, dan sebagainya. Mereka
hendaklah menumpukan pembelian barangan keperluan utama seperti beras, gula,
tepung, dan sebagainya.
%i samping itu, semua ahli masyarakat hendaklah memboikot barang-barang di pasaran
yang harganya naik secara mendadak. %alam hal ini, masyarakat hendaklah bersatu hati
seperti yang terungkap dalam pepatah Melayu, iaitu bersatu teguh bercerai roboh.
Sebagai contohnya, masyarakat janganlah membeli ayam daging di pasar yang
mengalami kenaikan harga yang tidak munasabah. *pabila pembeli memboikot
pembelian terhadap ayam daging tersebut dalam tempoh tertentu, harga ayam tersebut
akan turun kembali.
)ukan itu sahaja, pihak kerajaan pula hendaklah sentiasa membuat pemantauan dan
mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga
barangan tanpa mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Pegawai yang
bertanggungjawab hendaklah mengadakan lawatan secara mengejut dari semasa ke
semasa untuk memastikan penjual mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atau tidak
bersikap seperti lintah darat. Sebagai contohnya, mana-mana penjual yang menaikkan
harga barangan secara sesuka hati atau cuba memasang lukah di pergentingan,
mereka hendaklah didakwa di mahkamah. #indakan ini akan menyebabkan mereka tidak
berani untuk mengambil kesempatan dalam suasana negara menghadapi kemelut
kenaikan harga minyak.
'esimpulannya, kenaikan harga barang telah menyusahkan banyak pihak. Oleh itu,
semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menangani
masalah ini. )agi sesetengah pihak pula, janganlah bersikap seperti enau dalam
belukar melepaskan pucuk masing-masing. Semua rakyat Malaysia mestilah
bertindak seperti ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah sama-sama dituruni untuk
mencari jalan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku. Sebagai pengguna pula, kita
mestilah memboikot barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil
kesempatan dalam situasi genting yang bagai telur di hujung tanduk ini.
';5U*6<* +MP+*4 S*@*
"Rumahku, syurgaku". Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ahli keluarga
dalam kehidupan seseorang. Keluarga impian saya ialah keluarga bahagia. Apakah ciri-ciri yang
harus ada pada sesebuah keluarga bahagia? Cuba fikirkan sejenak! Bertitik tolak daripada
manifestasi tersebut, setiap indiidu harus memikul dan melaksanakan ke!ajipannya untuk
me!ujudkan keluarga bahagia.
"bu bapa memainkan peranan yang paling penting dalam me!ujudkan kebahagiaan dalam
keluarga. "bu bapalah yang akan membentuk keperibadian dan sahsiah anak-anak. "bu bapalah
yang akan membekalkan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Anak diibaratkan sebagai
sehelai kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya sama ada seindah warna pelangi
atau semalap masa depannya. "bu bapanya yang merupakan guru terdekat harus menunjukkan
teladan yang baik. "bu bapa ialah teladan anak-anak, bak kata pepatah ,bagaimana acuan,
begitulah kuihnya.
#endidikan bermula dari rumah. "bu bapa hendaklah mengajar anak-anak untuk
membe$akan yang mana intan, yang mana kaca. "bu bapa harus menga!asi perlakuan dan
memantau kegiatan luar anak-anak supaya mereka yang baru berumur setahun jagung, darah
setampuk pinang tidak terjebak dalam kancah negatif. "bu bapa harus memastikan anak-anak
tidak bergaul dengan rakan sebaya yang buruk akhlak. %elain itu, ibu bapa harus mencurah kasih
sayang sepenuhnya kepada anak-anak seperti menatang minyak yang penuh . &idikan agama
dan moral yang teguh harus disemai dalam ji!a anak-anak sejak kecil lagi, bak kata
pepatah melentur buluh, biarlah dari rebungnya. %eseorang yang tidak mempunyai pegangan
agama dan moral yang teguh diibaratkan seperti kapal tanpa nakhoda.
'ambahan pula, ibu bapa harus meluangkan masa untuk menemani anak-anak dan memahami
masalah mereka di samping berusaha menyelesaikannya. "bu bapa hendaklah mengambil berat
terhadap anak-anak mereka. "bu bapa janganlah begitu rakus mengejar fatamorgana mereka dalam
aspek kebendaan sehingga mengabaikan tanggungja!ab mereka terhadap anak-anak. (ukuma-
hakam Arab pernah mengatakan baha!a anak- anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu
bapa yang sibuk adalah yatim.
)ntuk me!ujudkan keluarga bahagia, anak-anak hendaklah menuruti ajaran ibu bapa. Anak-anak
harus belajar bersungguh-sungguh, mendapatkan keputusan cemerlang untuk membalas jasa ibu
bapa. Anak-anak sepatutnya memuliakan dan menjaga maruah diri dan keluarga dengan tidak
melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti andalisme, lumba haram, menagih dadah
dan sebagainya. Anak-anak yang berjaya hendaklah mengenang jasa ibu bapa dan janganlah
bersikap seperti kacang lupakan kulit. Anak-anak janganlah lupa baha!a ibu bapalah yang
mendidik, membimbing, dan menjaga mereka. Kalau bukan ibu bapa, siapakah kita?
Anak-anak hendaklah mentaati ibu bapa. &alam sesebuah keluarga, ahli-ahli keluarga saling
menghormati dan memahami. Ahli-ahli keluarga sepatutnya bertolak-ansur dan menga!al diri
bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham. Keluarga bahagia ialah
keluarga yang harmani, aman dan damai. Ahli-ahli keluarga akan saling membantu dan
bekerjasama, bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
*atijahnya, semua ahli keluarga berperanan me!ujudkan keluarga bahagia. "nstitusi keluarga
boleh diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri daripada berjuta-juta batu-bata. Keluarga bahagia
banyak memerlukan unsur juga. Contohnya, kasih sayang, kerjasama, toleransi dan sebagainya.
+,umahku, syurgaku.- Keluarga bahagia ialah keluarga impian saya.
';S*4 P;M*4*S*4 <5O)*5
Bumi kini sedang mengalami +demam panas- akibat pemanasan global yang turut memba!a
bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. Bagi kebanyakan orang, perubahan iklim dan
pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding dengan kesihatan diri. .alau
bagaimanapun, kesan pemanasan global jauh lebih mendalam dan akan meninggalkan kesan
kepada semua penduduk dunia. /ungkin juga ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh
akibat bencana alam seperti taufan, banjir dan cuaca panas sebagai malang.
'etapi, bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada sebarang
ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas, mati kesejukan atau dehidrasi? #ercaya
atau tidak, peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta orang di seluruh dunia sejak
tahun 0111 sama ada secara langsung ataupun tidak. #ertubuhan Kesihatan %edunia 2.(34 yang
mengeluarkan perangkaan tersebut menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di
Asia #asifik, benua yang paling padat penduduk. %elain itu, jumlah berkenaan belum ditambah
dengan 511,111 lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun.
#emanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gas-gas
karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. (aba matahari yang
pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke angkasa lepas kemudiannya
terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Akibatnya, ais di kutub-kutub
mula mencair dan meningkatkan paras air laut sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil
dan menghakis permukaan tanah besar.
%elain itu, suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan memba!a
kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk teruk
daripada biasa. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat dalam gelombang
haba di 6ropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak tahun 0111. 7elombang
8kepanasan9 ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk di 6ropah kini jauh
lebih tinggi daripada kebiasaannya.#erubahan sama turut dirasai oleh !ilayah beriklim tropika
yang menghadapi musim monsun lebih teruk kini, sementara negara seperti Amerika %yarikat
dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih teruk seperti 'aufan Katrina pada tahun 011:. #ada tahun
011;, sepuluh negara yang paling teruk dilanda bencana alam ialah <ilipina, Korea %elatan,
"ndonesia, =ietnam, 6thiopia, "ndia, China, Afghanistan, Amerika %yarikat dan ,omania.
Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal
dika!al. Akibatnya, generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi
kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. %ebarang
bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan paling buruk kepada bayi, kanak-kanak
dan !arga emas yang sering dilihat menjadi mangsa pertama kejadian bencana.,akyat /alaysia
mungkin dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah
biasa dengan iklim tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'.
.alau bagaimanapun, penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak dapat
menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba. %trok haba akan
menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi, sama seperti yang berlaku kepada pesakit
demam panas. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang berpunca
daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang paru-paru berikutan cuaca panas dan
lembap serta beberapa faktor lain. %esetengah ka!asan turut berhadapan dengan masalah
dehidrasi yang teruk berikutan kemarau panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan
peningkatan paras air laut yang mencemari sumber air ta!ar dengan air masin dari laut.
#eningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan ektor seperti tikus, nyamuk,kutu dan
pepijat. #enyebaran ektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria, denggi dan
demam kuning yang mula dicatatkan di 6ropah dan ka!asan yang dahulunya beriklim sejuk. (al
ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti *epal dan Bhutan mencatatkan kes malaria
pertama di ka!asan-ka!asan tanah tinggi dua negara tersebut. %ementara itu, tikus juga dilihat
dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas dan lembab ini. (ai!an ini mampu
menyebarkan penyakit >eptopirosis dan >egionellosis yang disebarkan melalui kuman yang
ditinggalkan bersama urin atau najis tikus.
Ketika banjir, tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air. Kesukaran untuk
mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada air yang dicemari pelbagai
jenis kuman. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air tercemar digunakan segai air
minuman, memasak, membasuh atau membersihkan diri. Bilangan kes cirit-birit , disentri dan
pelbagai penyakit ba!aan air dilihat meningkat dengan mendadak ketika musim banjir. %ituasi ini
diburukkan lagi dengan peningkatan kes ba!aan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam
tompokan air bertakung yang ditinggalkan arus banjir. 'akungan air ini menjadi tempat strategik
untuk kuman yang pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan
dan bangkai hai!an yang mereput.
/asalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan beriadah
di luar. (al ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini semakin banyak
dalam udara terutamanya di ka!asan bandar dan ka!asan yang mempunyai bilangan kenderaan
yang banyak. Apabila gas ini disedut terlalu banyak, ketika bersenam atau beriadah, menyebabkan
kandungan oksigen darah jatuh mendadak dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak
boleh memberi kesan kepada badan dan jantung.
'anggungja!ab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan tidak
sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia semata-mata bak kata
pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. ,akyat turut memainkan peranan
penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat dan tidak hanya mementingkan
kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap
tamak membawa kerugian'. .alaupun hanya dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat
pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin
indiidu, setidak-tidaknya kita dapat membantu menga!al pemanasan global. %ayangi dan
cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang.
';P;4#+4<*4 M;MU5+H*6* )*4<U4*4 );6S;*6*H
Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan
nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun.
)anyak kilang perindustrian, pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan
ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. *ntara isu yang
hangat yang telah dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di %ewan Parlimen
mutakhir ini ialah isu meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah
membuat keputusan muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut. :alau
bagaimanapun, terdapat juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan
bersejarah seperti di Surabaya, akarta. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku,
*dakah perlu bangunan tersebut diruntuhkan, Tepuk dada tanyalah selera.
Sebenarnya, terdapat pelbagai kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan
bersejarah yang terdapat di negara kita.
Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan
bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu
era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Monumen, mengikut 'amus %ewan
)ahasa ;disi 'eempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati
seseorang atau peristiwa penting. :alaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan
selama >. tahun, kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti )ritish, )elanda
dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. %i
samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi
yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah, kita dapat
membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang
terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mitos
atau lagenda. Sebagai contohnya, 2aman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada
abad ke--> dan abad ke--7 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu <erbang Porta de
Santiago, <ereja $hrist, )angunan Stadhuys dan <ereja St.Paul. Selain itu, 'ota
$ornwallis, Masjid 'ling, <ereja St.<eorge di <eorgetown, Pulau Pinang dapat
mengimbas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah
dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan )ritish di
Semenanjung #anah Melayu pada akhir abad ke--A. #egasnya, usaha meruntuhkan
bangunan bersejarah dan monuman negara tidak wajar dilaksanakan.
Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu
diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen
lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja
kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis. :alaupun ada
antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara namun
jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta mengambil
pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku, maka kita dapat terus mara ke
hadapan tanpa mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu.
Sebagai contohnya, 'ota * Bamosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu
pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki
Melaka dapat dijadikan iktibar. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah
perpaduan, kelemahan kepemimpinan dan juga kelemahan tentera yang mengawal
Melaka. 4egara kita juga mampu menjadi negara yang setara& dengan negara-negara
maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada
sejarah negara. Oleh itu, bangunan bersejarah di negara kita sememangnya tidak perlu
diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.
)ukan itu sahaja, dari sudut pelancongan pula, bangunan bersejarah dan
monumen dapat menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong
dari luar negara untuk melawat ke negara kita. )angunan ini juga menjadi salah satu
&aktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara )erkembar
Petronas. Oleh itu, bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara
dan diubah suai. Sebagai contohnya, bangunan lama hendaklah diubah suai untuk
dijadikan mu2ium, galeri seni lukis dan pusat pelancongan. Benomena ini sudah menjadi
suatu perkara biasa di beberapa buah negara ;ropah seperti di ;ngland, Perancis, +tali,
dan )elanda. )andar-bandar bersejarah seperti @ork, )ath, OC&ord, dan $ambridge di
;ngland telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah
mereka dengan baik. Usaha seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh
dunia dan dapat menjadi sumber pendapatan negara. %i samping itu, pelancong juga
dapat melawat bangunan bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di
sekitar bangunan selain menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan arti&ak-
arti&ak di dalam mu2ium dan galeri seni lukis. Oleh itu, bangunan dan monumen ini
secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara.
%i samping itu, bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting
dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. Pelbagai ilmu
yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama.
Sebagai contohnya, dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar
%ataran Merdeka dan Masjid amek di pertemuan Sungai <ombak dan 'lang di 'uala
5umpur, seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan 'uala 5umpur dalam
era kolonial )ritish tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan
tempatan pada ketika itu. )angunan 'elab %i 6aja Selangor dan %ataran Merdeka telah
dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat )ritish dan ;ropah
yang berkhidmat di #anah Melayu pada akhir abad ke--D. )egitu juga halnya dengan
kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan alan 6aja dan alan
6aja 5aut pada tahun -ADE. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang
inspektor polis negeri Selangor, iaitu ;ncik Ste(e Harper. Pemuliharaan dan
penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa, yakni tak kenal
maka tak cinta. Oleh itu, bangunan bersejarah dan monumen sememangnya
mempunyai nilai yang tersendiri.
Secara tuntas, bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi
muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan kha2anah negara.
)angunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan
diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. %engan terdapatnya bangunan bersejarah,
generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara.
Hal ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensiti& terhadap sebarang perobohan
atau pemusnahan bangunan bersejarah. Sesungguhnya, pihak kerajaan pula perlulah
mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. Oleh hal
yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan
bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang.
B*'#O6 ;6;)U
%alam mendepani realiti baru dunia yang pantas dan berkembang ini, masyarakat pada
hari ini sering berhadapan dengan masalah jerebu yang bagaikan bangkai gajah yang
tidak dapat ditutup dengan nyiru lagi. Benomena jerebu ini seolah-olah telah
termaktub dalam takwim ramalan cuaca negara kerana telah acapkali melanda negara
kita. Pada tahun =..>, kebakaran hutan di Sumatera dan 'alimantan telah
menyebabkan jerebu yang teruk di Semenanjung Malaysia terutamanya di sekitar
5embah 'elang. %i samping itu, 'uala Selangor dan Pelabuhan 'elang telah
diiystiharkan darurat kerana +ndeks Pencemaran Udara 8+PU9 di kedua-dua kawasan itu
telah melebihi >.., iaitu tahap darurat. Pada tahun =..7, masalah jerebu turut berlaku
sekali lagi. Masalah jerebu yang banyak mengundang kontro(ersi ini, sebenarnya
disebabkan oleh beberapa punca, persis kata orang tua-tua , jikalau tiada angin,
masakan pokok bergoyang .
Baktor dominan yang menyumbang kepada masalah jerebu ialah pembakaran hutan
secara besar-besaran. Sebenarnya, keadaan cuaca di kawasan hutan hujan tropika
memang terlalu panas sehingga boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan terbakar
dengan sendirinya akibat suhu meningkat . Hal ini berlaku demikian kerana &enomena
pemanasan global yang sedang berlaku di muka bumi ini. %i negara jiran kita, +ndonesia
pembakaran hutan sering berlaku kerana pihak +ndonesia ingin membina in&rastruktur
yang baharu seperti bangunan, sekolah dan lebuh raya. Hal ini mengakibatkan
pembakaran hutan secara berleluasa. *pabila angin bertiup dari Sumatera ke Malaysia,
angin tersebut akan membawa jerebu bersama-sama ke negara kita. 4atijahnya, udara
kita semakin tecemar sementelahan pula +ndeks Pencemaran Udara di negara kita
melebihi paras berbahaya. Oleh itu, pembakaran hutan akan menyebabkan asap dan
debu serta bahan yang telah separuh bakar berterbangan di atmos&era lalu berlakulah
jerebu.
Seterusnya, masyarakat yang melakukan pembakaran secara terbuka tanpa
kawalan juga menyebabkan keadaan jerebu menjadi-jadi. Pembakaran terbuka ini
dilakukan oleh pihak yang ingin menghapuskan sesuatu seperti sampah sarap.
Sesetengah rakyat negara pula melakukan pembakaran terbuka di belakang kawasan
rumah mereka sendiri. Mereka telalu malas untuk membawa sampah sarap mereka ke
tempat pembuangan sampah atau pusat pengitaran sampah semula. adi, mereka telah
mengambil jalan mudah dengan membakar sampah sarap mereka tanpa kisah jika asap
daripada pembakaran terbuka itu yang sedikit demi sedikit membawa kepada masalah
jerebu. *da pula sesetengah petani yang membakar jerami padi untuk membersihkan
kawasan sawahnya sebelum melakukan penanaman semula. Mereka tidak sedar
bahawa asap dari pembakaran ini tidak akan berada di suatu tempat sahaja tetapi akan
ditiup angin dan meliputi kawasan yang amat luas. 4atijahnya, pembakaran terbuka ini
melepaskan asap ke udara dan mengakibatkan jerebu.
Peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya yang bagaikan cendawan tumbuh
selepas hujanjuga telah mengakibatkan masalah jerebu di Malaysia. %i Malaysia,
terdapat D.? juta buah kenderaan di jalan raya. 'enderaaan yang tidak dilengkapi
pengubah pemangkin telah menyebabkan -7.= tan karbon monoksida dan dua tan
sodium dioksida dikeluarkan setiap hari. 'esesakan lalu lintas menyebabkan kenderaan
tidak bergerak tetapi mengeluarkan asap pencemar. <as-gas pencemar ini merupakan
bahan terampai yang memenuhi udara. <as-gas yang dibebaskan pula tidak dapat
dibebaskan ke atmos&era dan sebaliknya terperangkap dalam lapisan bumi. 'ejadian
gas-gas yang terperangkap ini bagai selimut yang menutupi bumi. Peningkatan jumlah
kenderaan di jalan raya akan menyebabkan jumlah asap yang dikeluarkan dari paip
ek2os kenderaan meningkat dan berlegar-legar di atmos&era dan terperangkap di lapisan
o2on serta tidak dapat keluar ke angkasa lepas. Hal ini menyebabkan udara menjadi
tebal dan berlakulah jerebu di negara kita.
Selain itu, masalah jerebu juga berpunca daripada kegiatan industri yang tidak
terkawal. Hal ini berlaku demikian kerana sesebuah negara banyak bergantung pada
bidang perindustrian yang mengaut keuntungan yang lumayan demi kemajuan negara.
Malangnya, sikap pengusaha kilang yang bagai enau dalam belukar, melepaskan
pucuk masing-masing menyebabkan asap-asap dari kilang yang dilepaskan ke udara
telah mencemarkan udara di negara kita. Mereka tidak sanggup membelanjakan wang
yang banyak untuk mendapatkan alat penapisan asap untuk menapis asap yang
dikeluarkan dari kilang mereka sedangkan asap-asap yang dikeluarkan ini mengandungi
sul&ur dioksida dan nitrogen yang boleh mengakibatkan udara menjadi berjerebu. Situasi
ini bertambah buruk apabila ada pihak pengusaha kilang yang memasang corong asap
yang terlalu rendah sehingga menyalurkan asap beracun ke udara. Pelepasan asap
kilang yang tidak terkawal dan tidak mengikut prosedur tertentu akan memburukkan
keadaan jerebu di negara kita lagi.
Sebagai penutup bicara, jerebu merupakan &enomena alam yang memberi kesan yang
buruk kepada manusia. Benomena jerebu yang disebabkan oleh proses alam semula
jadi tidaklah menyebabkan jerebu yang buruk berbanding dengan jerebu yang
disebabkan oleh akti(iti manusia. 'ita tidak wajar hanya akur dengan arus yang
songsang ini, sebaliknya langkah-langkah e&ekti& perlu diambil sebelum kemelut tersebut
berada di luar kawalan persis kata orang tua-tua, sebelum nasi menjadi bubur.
Sekiranya masalah jerebu tidak mendapat perhatian ramai, nescaya generasi yang akan
datang ketandusan nilai cinta akan alam sekitar. Oleh itu, semua wargabumi haruslah
berganding bahu untuk menyelesaikan masalah berjerebu di Malaysia yang semakin
serius supaya masyarakat sejagat dapat hidup dengan selamat. #idak gunanya kita
meratapi kehilangannya suatu ketika nanti jika langkah-langkah pencegahan tidak
dimulakan dan dilakukan dari sekarang kerana pepatah melayu ada berbunyi, sesal
dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
8'arangan ini dipetik dan diubah suai daripada karangan yang dihasilkan oleh #ay 'it
Huat, Falerie, onathan #am, $harissa @aw G $hoong Sheue 5i9