Anda di halaman 1dari 5

SITI ESHAH BT LOMAN

720502035090001
0
FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES


HBEF1403
SENI DALAM PENDIDIKAN
SEMESTER MEI 2014


Name : SITI ESHAH BT LOMAN
Matric number : 720502035090001
NRIC : 720502-03-5090
Telephone number : 017-9761422
E-mail address : siti26772@gmail.com


Tutor : ENCIK ALI KUTTY BIN MUHAMED
Learning Centre: OPEN UNIVERSITY MALAYSIA


SEMESTER MEI 2014
SITI ESHAH BT LOMAN
720502035090001
0

ISI KANDUNGAN

TAJUK MUKA SURAT

1.0 Pengenalan
2.0
3.0
4.0
5.0 Kesimpulan
BIBLIOGRAFI1.0 PENGENALAN
Seni bukanlah sesuatu yang terlalu mudah untuk ditafsirkan, sesungguhnya meliputi
pengertian yang amat meluas. Namun begitu, ia seringkali ditakrifkan sebagai seni apabila
merangkumi keseluruhan nilai-nilai keindahan dan keunikan dalam kehidupan sejagat. Seni
Dalam Pendidikan paling tertumpu kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan tanpa
merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera, seni teater, seni fotografi atau seni
mempertahankan diri. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk
SITI ESHAH BT LOMAN
720502035090001
1

menajamkan lagi instuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi mereka. Murid diberi peluang
menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti, sensitiviti serta daya
imaginasi dalam pembelajaran mereka.
Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya
persepsi, estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu
yang berjiwa kreatif, inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi.Pendidikan Seni
Visual atau kini dikenali sebagai Dunia Seni Visual merupakan mata pelajaran seni yang
diajar di sekolah rendah lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan, dan kritikan
yang mana proses ini menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, persepsi,
imaginasi, konsepsi, aplikasi serta apresiasi murid. Perkara yang ditegaskan dalam bidang
penghasilan seni visual adalah kegiatan kreatif melibatkan sesuatu yang konkrit, dapat
disentuh, dilihat, dan diimaginasi bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya
intuisi.
Sehubungan dengan itu, pengalaman merupakan unsur yang amat penting dalam
sesuatu penghasilan kerja. Pengalaman akan membantu meningkatkan pencapaian objektif
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kamus Dewan, Edisi Keempat, pengalaman
didefinisikan sebagai apa yg telah dialami (dirasai, ditempuh, dll). Dengan kata lain,
pengalaman ialah apa yang telah dirasai atau ditempuhi oleh seseorang individu atau
sesebuah masyarakat. Manusia boleh mengambil pengalaman sebagai sumber idea dalam
penghasilan karya. Selain daripada itu, pengalaman terdiri daripada pengalaman peribadi,
iaitu sesuatu yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan dan tidak melibatkan umum.
Contohnya, pengalaman individu dalam konflik rumah tangga, trauma, kejayaan yang
diperoleh atau imaginasi, mimpi dan imbauan. Contoh karya yang melibatkan pengalaman
peribadi ialah karya aliran surealisme. Manakala pengalaman sosial, iaitu sesuatu yang
dialami oleh sesebuah masyarakat atau umum seperti pengalaman yang dialami oleh
golongan masyarakat dalam menuntut kemerdekaan, pergaulan seharian dan aktiviti masa
lapang. Seterusnya, hasilan kerja dari sudut guru pula boleh didefinisikan sebagai semua
bentuk bahan pengajaran guru yang berimaginatif, kreatif dan kritis termasuklah contoh-
contoh gambar, lukisan atau objek yang dihasilkan sendiri.
Sebenarnya, guru yang berkesan ialah guru yang imaginatif, kreatif dan kritis.
Ms 357 cari skema 362
SITI ESHAH BT LOMAN
720502035090001
2

2.0 PENGALAMAN
3.0 EKSPRESI
Penghubungkaitan membawa maksud menghubungkaitkan pelbagai bidang kemahiran dan
pengetahuan dari beberapa mata pelajaran dalam ssesuatu pengajaran dan pembelajaran.
Dengan adanya penghubungkaitan tersebut pembelajaran akan dapat membantu percambahan
pemikiran murid dengan mengaitkan isi pengajaran guru dengan kehidupan seharian mereka.
Pengajaran dan pembelajaran yang ada penghubungkaitan ini akan menghasilkan
pembelajaran yang lebih efektif. Tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan
pembelajaran adalah untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman belajar murid-murid. Selain
itu ia juga boleh membina serta melatih minda murid-murid untuk menjadi lebih aktif dan
kreatif sekaligus dapat membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mata
pelajaran yang diajar.

Sebagai contoh, guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual bertajuk Haiwan. Sebelum
murid-murid membuat aktiviti menggambar atau aktiviti membuat rekaan dan corak yang
berkaitan dengan haiwan, guru terlebih dulu mencungkil pengetahuan sedia ada murid
dengan bersoaljawab beberapa soalan yang mudah dan ringkas. Antara aktviti yang boleh
dijalankan ialah menamakan haiwan,mengajuk bunyi haiwan, menyatakan cara pergerakan
haiwan, mengelaskan kumpulan haiwan dan sebagainya. Di sini elemen Sains dan seni
pergerakan telah dihubungkaitkan. Untuk mengaitkan dengan bahasa dan muzik, guru
meminta murid menyanyi mana-mana lagu yang ada kaitan dengan haiwan. Selain itu murid
juga disuruh berpantun atau membaca puisi berkenaan haiwan. Untuk mengaitkannya dengan
mata pelajaran Matematik, guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan
penyelesaian masalah (problem solving) yang ada kaitan dengan kehidupan seharian murid-
murid. Contohnya, Di dalam bakul itu ada sepuluh ekor ikan, dua ekor telah dilarikan
kucing. Berapa ekor ikankah yang masih tinggal?


Rajah 2 : Contoh Penghubungkaitan Mata pelajaran dalam Pelajaran Pendidikan Seni Visual.
4.0 MAKLUMAT SOKONGAN ( SOROTAN KAJIAN )
SITI ESHAH BT LOMAN
720502035090001
3

5.0 KESIMPULAN

Anda mungkin juga menyukai