Anda di halaman 1dari 22

Ankilosis Spondilitis

Ritchie Santoso (406107049)


REFERAT
ANKILOSIS SPONDILITIS
DISUSUN GUNA MMNU!I "UGAS
DA#AM MMNU!I $R%GRAM S"UDI $R%&SI D%'"R
I#MU $N(A'I" SARA&
Di R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
DISUSUN %#! -
RI".!I SAN"%S%
(406107049)
Kepaniteraan Klinik Ilmu Penyakit Saraf
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang
Perioe ! Fe"ruari #$%# & %$ 'aret #$%#
Fakulta( Keokteraan Uni)er(ita( Tarumanagara
LE'*AR PEN+ESA,AN
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
i
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
Na*a - Ritchie Santoso
NIM - 406107049
&ak)ltas - 'edokte+an
$e+,)+)an "in,,i - "a+)*ana,a+a
"in,kat - $+o,+a* $endidikan $+o0esi Dokte+
5a,ian - Il*) $en/akit Sa+a0
6)d)l - Ankilosis Spondilitis
Dia7)kan - &e2+)a+i 3013
Men,etah)i8
'epala SM& Il*) $en/akit Sa+a0 $e*2i*2in,8
RSUD 'ota Se*a+an,
d+9D/ah N)+aini :idhiana8 Sp9S d+9D/ah N)+aini
:idhiana8 Sp9S

'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
ii
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
KATA PEN+ANTAR
$)7i s/)k)+ kepada ")han (an, Maha sa atas sel)+)h 2i*2in,an dan
kasih ka+)nia;N/a8 sehin,,a pen)lis san,,)p *en)lis +e0e+atn/a den,an 7)d)l
<Ankilosis Spondilitis<8 sehin,,a +e0e+at ini dapat diselesaikan den,an 2aik dan
tepat =akt)9
Re0e+at ini dis)s)n dala* +an,ka *e*en)hi t),as akhi+ 'epanite+aan
Il*) $en/akit Sa+a0 &ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a di R)*ah
Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an, pe+iode 6 &e2+)a+i 3013 sa*pai den,an 10
Ma+et 30139 Selain it)8 2esa+ ha+apan da+i pen)lis 2ila*ana +e0e+at ini dapat
*e*2ant) p+oses pe*2ela7a+an da+i pe*2aca sekalian9
Dala* pen)lisan +e0e+at ini8 pen)lis telah *endapat 2ant)an8 2i*2in,an8
dan ke+7asa*a da+i 2e+2a,ai pihak8 *aka pada kese*patan ini pen)lis in,in
*en/a*paikan te+i*a kasih kepada -
19 d+9D/ah N)+aini :idhiana8 Sp9S8 selak) ket)a SM& Il*) $en/akit Sa+a0 dan
$e*2i*2in, 'epanite+aan Il*) $en/akit Sa+a09
39 d+9 Minta+ti 8Sp9 S8 selak) $e*2i*2in, 'epanite+aan Il*) $en/akit Sa+a09
>9 Rekan;+ekan An,,ota 'epanite+aan 'linik di 5a,ian Il*) $en/akit Sa+a0 RSUD
'ota Se*a+an, pe+iode 6 &e2+)a+i 3013 sa*pai den,an 10 Ma+et 30139
$en)lis *en/ada+i 2ah=a +e0e+at ini tidak l)p)t da+i kek)+an,an ka+ena
ke*a*p)an dan pen,ala*an pen)lis /an, te+2atas9 %leh ka+ena it)8 pen)lis
*en,ha+apakan k+itik dan sa+an /an, 2e+*an0aat )nt)k *encapai +e0e+at /an,
se*p)+na9
Akhi+ kata8 se*o,a +e0e+at ini 2e+*an0aat 2a,i pa+a pe*2aca9
Se*a+an,8 &e2+)a+i 3013
$en)lis
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
iii
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
DAFTAR ISI
!A#AMAN
6UDU#999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 i
!A#AMAN
$NGSA!AN?99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ii
'A"A
$NGAN"AR999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
iii
DA&"AR
ISI????????????????????????????????????
???9 i1
5A5 I9
$NDA!U#UAN9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1
5A5 II9 AN'I#%SIS
S$%NDI#I"IS99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 3
A9
D&INISI?????????????????????????????????
? 3
59
INSIDNS????????????????????????????????
?9 3
.9
"I%#%GI????????????????????????????????
?9 >
D9
$A"%GNSIS??????????????????????????????99
4
9 G6A#A
'#INIS??????????????????????????????999 @
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
i1
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
&9
DIAGN%SIS????????????????????????????????
? 7
G9 $MRI'SAAN
$NUN6ANG???????????????????????9 9
!9
$NG%5A"AN??????????????????????????????
? 11
I9
$R%GN%SIS???????????????????????????????
?9 13
5A5 III9
'SIM$U#AN???????????????????????????????
99 1>
DA&"AR
$US"A'A?????????????????????????????????
??? 1@
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
1
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
*A* I
PENDA,ULUAN
Sponiliti( ankilo(i( -SA. *e+)pakan pen/akit inAa*asi k+onik8
2e+si0at siste*ik8 ditandai den,an kekak)an p+o,+esi08 dan te+)ta*a
*en/e+an, sendi t)lan, 2elakan, (1e+te2+a) den,an pen/e2a2 /an, tidak
diketah)i9 $en/akit ini dapat *eli2atkan sendi;sendi pe+i0e+8 sino1ia8 dan
+a=an sendi8 se+ta te+7adi osiBkasi tendon dan li,a*en /an, akan
*en,aki2atkan B2+osis dan ankilosis t)lan,9 "e+se+an,n/a sendi
sak+oiliaka *e+)pakan tanda khas pen/akit ini9 Ankilosis 1e+te2+a
2iasan/a te+7adi pada stadi)* lan7)t dan 7a+an, te+7adi pada pende+ita
/an, ,e7alan/a +in,an9 Na*a lain SA adalah Marie Strumpell disease ata)
Bechterew's disease.
(1838C)
$en/akit ini te+*as)k 7a+an, dan insidensn/a se2andin, den,an
a+t+itis +e*atoid9 Sekita+ 30D dono+ da+ah den,an !#A;537 *ende+ita
kelainan sak+oilitis9 Mani0estasi 2iasan/a di*)lai pada *asa +e*a7a dan
7a+an, di atas 40 tah)n8 le2ih 2an/ak pada p+ia da+ipada =anita (@ - 1)9
An,ka keke+apan 2e+1a+iasi anta+a 180;;487D9>;79 Dala* +e0e+at ini8 akan
di2ahas da+i *)lai deBnisi ankilosis it) sendi+i sa*pai den,an
penan,anan spondilitis ankilosis9
(3)

'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
1
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
*A* II
ANKILOSIS SPONDILITIS
A/ De0ni(i
Spondilitis ankilosa (SA) *e+)pakan pen/akit 7a+in,an ikat /an,
ditandai den,an pe+adan,an pada t)lan, 2elakan, dan sendi;sendi /an,
2esa+8 *en/e2a2kan kekak)an p+o,+esi08n/e+i dan den,an pen/e2a2
/an, tidak diketah)i9 $en/akit ini dapat *eli2atkan sendi;sendi pe+i0e+8
sino1ia8 dan +a=an sendi8 se+ta te+7adi osiBkasi tendon dan li,a*en /an,
akan *en,aki2atkan B2+osis dan ankilosis t)lan,9 "e+se+an,n/a sendi
sak+oiliaka *e+)pakan tanda khas pen/akit ini9 Ankilosis 1e+te2+a
2iasan/a te+7adi pada stadi)* lan7)t dan 7a+an, te+7adi pada pende+ita
/an, ,e7alan/a +in,an9 Na*a lain SA adalah Marie Strumpell disease ata)
Bechterew's disease9
(1838C)
*/ In(ien(
(3)
Ankilosis spondilitis dian,,ap se2a,ai pen/akit +e*atik /an, +elati0
7a+an, te+7adi9
Se+in, te+7adi pada laki;laki *)da9
U*)+ 1@;3@ tah)n
Dapat te+7adi den,an +i=a/at an,,ota kel)a+,a den,an ankilosis
spondilitis
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
3
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
1/ Etiologi
Meskip)n seca+a tepatn/a pen/e2a2 ankilosis spondilitis8 0akto+
p+edisposisi ,enetik *e*e,an, pe+anan pentin, pada spondilitis
ankilosis9 $en/akit ini se+in, dite*)kan pada kelo*pok kel)a+,a den,an
!#A 5;378 *eskip)n de*ikian tidak setiap o+an, den,an !#A 5;37
*ende+ita spondilitis ankilosis sehin,,a did),a ada 0akto+ pe*ic) lainn/a9
(>84)

$e+an !#A 5;37-
Antigen leukosit manusia B27-B *e+)pakan alel HLA da+i M!. kelas
I *olek)l dan *e+)pakan penanda ,enetik ke+entanan didi+ikan palin,
)nt)k AS9 HLA-B27 ,en *en)n7)k se2)ah kel)a+,a palin, sedikit >1
te+kait e+at alel8 /an, dikenal se2a,ai s)2tipe9 "idak se*)a s)2tipe /an,
te+kait den,an AS8 !#A;5 370@ dite*)kan dala* se*)a pop)lasi8 sepe+ti
ind)k !#A 537;*olek)l9 Se2a,ian 2esa+ s)2tipe adalah hasil da+i sat)
ata) le2ih s)2stit)si asa* a*ino se2a,ian 2esa+ aki2at da+i pe+)2ahan
dala* ekson 3 dan > /an, *en/andi;alpha 1 dan alpha;3 do*ain da+i
+antai 2e+at dan sepan7an, pola ,eo,+aBs te+tent)9 S)2tipe /an, palin,
)*)* (!#A;5 370@8 5;37038 5;37048 dan 5;3707) 2e+h)2)n,an den,an
AS9 S)2tipe !#A;5 3706 dan 5 ;37098 /an, dite*)kan di Asia "en,,a+a
dan Sa+dinia8 *asin,;*asin,8 tidak 2e+h)2)n,an den,an AS9
(>)
&)n,si )ta*a da+i *olek)l !#A 'elas I adalah )nt)k *en/a7ikan
anti,en peptida ke EF +esepto+ pada sel ";sitotoksik (.DC G) " li*0osit9
!#A 'elas I *olek)l te+di+i da+i +antai 4@;kD 2e+at poli*o+Bk8
nonco1alentl/ diko*plekskan den,an +antai caha/a la+)t nonpol/*o+phic8
13;kD )nit *ono*o+Bk8 F3*9 Rantai 2e+at it) sendi+i te+di+i da+i > do*ain8
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
>
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
E18 E38 E>9 (an, 3 pe+ta*a do*ain 2e+sa*a;sa*a *e*2ent)k 3 heliks
antipa+alel 2e+isti+ahat pada plat0o+* le*2a+ lipit C;te+da*pa+8 /an, it)
sendi+i 2e+t)*p) pada st+)kt)+ 3 ,enton, 2e+asal da+i do*ain keti,a dan
F3*9 5e+isti+ahat di dala* plat0o+* *e+)pakan peptida anti,enik /an,
2iasan/a C;11 asa* a*ino pan7an,9 $eptida ini 2e+asal da+i p+otein
endo,en dan da+i p+otein da+i 1i+)s dan 2akte+i /an, telah *en,in1asi sel9
$eptida anti,enik /an, 2e+sent)han den,an +antai 2e+at di 2e2e+apa
lokasi /an, dikenal se2a,ai Hkanton,9H Sak) ini dit)7)kan A& sepan7an,
plat0o+*9 &it)+ /an, *e*2edakan HLA-B27 da+i !#A 'elas lain /an, palin,
ak) alel adalah +esid) da+i sak) /an, dise2)t 5;7adi da+i +antai 2e+at9 Ini
sak) 5 *ena*p)n, +esid) ked)a peptida anti,enik9 Resid) asa*
,l)ta*at lapisan ini sak) !#A;537 5 san,at pentin,8 *endiktekan 2ah=a
sak) 5 !#A;537 dapat *ena*p)n, han/a +esid) a+,inin da+i peptida9
Se2a,ai aki2atn/a8 +esid) peptida /an, palin, cocok adalah a+,inin9
Me*an,8 )+)tan peptide !#A;537 endo,en *en)7)kkan 2ah=a peptide
anti,enik palin, te+kait den,an !#A;537 *e*iliki a+,inin se2a,ai +esid)
ked)a9
Dala* sel;anti,en pen/a7ian8 *olek)l M!. *en/a7ikan peptida /an,
2e+asal da+i anti,en ke sel " .DC9 $a+a peptida te+2ent)k da+i de,+adasi
p+otein dala* sitoplas*a oleh p+oteaso*es9 $eptida pendek ini dian,k)t
ke R di *ana *e+eka 2e+te*) M!. kelas I *olek)l9 Molek)l M!. kelas I
*elipat den,an peptida /an, ke*)dian dian,k)t ke pe+*)kaan sel
*elal)i apa+at)s Gol,i9 $en,ak)an ko*pleks M!.;peptida oleh +esepto+ ";
sel da+i li*0osit " anti,en;spesiBk *elen,kapi p+esentasi anti,en9
(4)
D/ Pathogene(i(
5e+2eda den,an +he)*atoid a+th+itis /an, *en/e+an, *e*2+an
sino1ial8 ank/losin, spond/litis *en/e+an, 2a,ian da+i inse+si tendon8
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
4
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
li,a*en8 0ascia dan 7a+in,an B2+osa kaps)l sendi dan dina*akan
HenthesesH9 $+oses patolo,is adalah salah sat) p+oses B2+osis p+o,+esi0
dan pen,e+asan dala* 7a+in,an l)nak pe+ia+tic)la+- /an, dina*akan
p+oses Henthesopath/H9
(38>)
$en/akit ini seca+a pe+lahan *en/e2a+ sepan7an, t)lan, 2elakan,
/an, *e*pen,a+)hi caps)l poste+io+ 0acet 7oin9 #)*2al 1e+te2+a *)n,kin
dapat te+kena pada stadi)* dini9 ")lan, 1e+te2+a 7),a dapat *en7adi +i,id
ata) kak)9 le*en siste*ik /an, te+li2at *elip)ti *ata8 pa+)8 7ant)n, dan
kelen7a+ p+ostat9
E/ +e2ala Klini(
$e+adan,an +in,an sa*pai *enen,ah 2iasan/a 2e+,antian den,an
pe+iode tanpa ,e7ala9 Ge7ala /an, palin, se+in, dite*)kan adalah n/e+i
p)n,,)n,8 /an, intensitasn/a 2e+1a+iasi da+i sat) episode ke episode
lainn/a dan 2e+1a+iasi pada setiap pende+ita9 N/e+i se+in, *e*2)+)k di
*ala* ha+i9
(18@)
'ekak)an di pa,i ha+i /an, akan hilan, 7ika pende+ita *elak)kan
akti1itas87),a se+in, dite*)kan9 N/e+i p)n,,)n, dan ke7an, otot;ototn/a
se+in,kali 2isa 2e+k)+an, 7ika pende+ita *e*2)n,k)kkan 2adann/a ke
depan9 'a+ena it) pende+ita se+in, *en,a*2il posisi *e*2)n,k)k8 /an,
2isa *en/e2a2kan 2)n,k)k *enetap 2ila tidak dio2ati9
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
@
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
G2919 Ankilosis Spondilosis
(9)
<s+ip)t+ihanda/ani;p)tIai92lo,spot9co*J
$ada pende+ita lainn/a8 t)lan, 2elakan, den,an 7elas ta*pak l)+)s
dan kak)9 N/e+i p)n,,)n, 2isa dise+tai den,an hilan,n/a na0s) *akan8
pen)+)nan 2e+at 2adan8 kele*ahan dan ane*ia9
6ika sendi /an, *en,h)2)n,kan t)lan, i,a dan t)lan, 2elakan,
*e+adan,8 +asa n/e+i akan *e*2atasi ke*a*p)an dada )nt)k
*en,e*2an, dan )nt)k *ena+ik na0as dala*9 'adan,;kadan, n/e+i
di*)lai di sendi /an, 2esa+8 sepe+ti pan,,)l8 l)t)t dan 2ah)9
Sepe+ti,a pende+ita *en,ala*i se+an,an 2e+)lan, da+i pe+adan,an
*ata (iritisakut)8/an, 2iasan/a tidak *en,,an,,) pen,lihatan9
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
6
$asien den,an ank/losin,
spond/litis *e*pen,a+)hi
t)lan, 2elakan, lehe+ dan
dada atas9 ")lan, p)n,,)n,
pasien telah *en/at) dala*
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
$ada pende+ita lainn/a8 pe+adan,an 2isa *en/e+an, kat)p 7ant)n,9
6ika ke+)sakan t)lan, 2elakan, *enekan sa+a0 ata) )+at sa+a0 t)lan,
2elakan,8 2isa ti*2)l *ati +asa8 kele*ahan ata) n/e+i di dae+ah /an,
dipe+sa+aBn/a9
Sindroma kauda euina (Sind+o*a ko+ ')da) *e+)pakan
ko*plikasi /an, 7a+an,8 2e+)pa ,e7ala /an, ti*2)l 7ika kolumna t)lan,
2elakan, /an, *e+adan,8 *enekan se7)*lah sa+a0 /an, 2e+7alan di2a=ah
)7)n, )+at sa+a0 t)lan, 2elakan,9
(6)
Ge7alan/a 2e+)pa impotensi8 inkontinensia uri di *ala*ha+i8
sensasi /an, 2e+k)+an, pada kand)n, ke*ih dan +ekt)* dan hilan,n/a
+eAeks *ata kaki9
Mani!estasi pada "ulang.
'el)han /an, )*)* dan ka+akte+istik a=al pen/akit ialah n/e+i
pin,,an, dan se+in, *en7ala+ ke paha9 N/e+i 2iasan/a *enetap le2ih da+i
> 2)lan8 dise+tai den,an kak) pin,,an, pada pa,i ha+i8 dan *e*2aik
den,an akti1itas Bsik ata) 2ila diko*p+es ai+ panas9 N/e+i pin,,an,
2iasan/a t)*p)l dan s)ka+ ditent)kan lokasin/a8 dapat )nilate+al ata)
2ilate+al9 N/e+i 2ilate+al 2iasan/a *enetap8 2e2e+apa 2)lan ke*)dian
dae+ah pin,,an, 2a=ah *en7adi kak) dan n/e+i9 N/e+i ini le2ih te+asa
sepe+ti n/e+i 2okon, dan 2e+ta*2ah he2at 2ila 2at)k8 2e+sin8 ata)
pin,,an, *endadak te+p)nti+9 Inakti1itas la*a akan *ena*2ah ,e7ala
n/e+i dan kak)9 'el)han n/e+i dan kak) pin,,an, *e+)pakan kel)han da+i
7@D kas)s di klinik9 N/e+i t)lan, 7)ksta;a+tik)la+ dapat *en7adi kel)han
)ta*a8 *isaln/a entesis /an, dapat *en/e2a2kan n/e+i di sa*2)n,an
kostoste+nal8 p+oses)s spinos)s8 k+ista iliaka8 t+okante+ *a/o+8 t)2e+ositas
ti2ia ata) t)*it9 'el)han lain dapat 2e+asal da+i sendi kosto1e+te2+a dan
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
7
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
*an)2+ioste+nal /an, *en/e2a2kan kel)han n/e+i dada8 se+in,
disalahdia,nosiskan se2a,ai an,ina9
(7)
Mani!estasi di Luar "ulang
Mani0estasi di l)a+ t)lan, te+7adi pada *ata8 7ant)n,8 pa+)8 dan
sind+o*a ka)da ek)ina9 Mani0estasi di l)a+ t)lan, /an, palin, se+in,
adalah )1eitis ante+io+ ak)t8 2iasan/a )nilate+al8 dan dite*)kan 3@;;>0D
pada pende+ita SA den,an ,e7ala n/e+i8 lak+i*asi8 0oto0o2ia8 dan
pen,lihatan ka2)+9 Mani0estasi pada 7ant)n, dapat 2e+)pa ao+ta
ins)Bsiensi8 dilatasi pan,kal ao+ta8 7ant)n, *e*2esa+8 dan ,an,,)an
kond)ksi9 $ada pa+) dapat te+7adi B2+osis8 )*)*n/a setelah 30 tah)n
*ende+ita SA8 den,an lokasi pada 2a,ian atas8 2iasan/a 2ilate+al8 dan
ta*pak 2e+cak;2e+cak linie+ pada pe*e+iksaan +adiolo,is8 *en/e+)pai
t)2e+c)losis9
F/ Diagno(i(
Dia,nosis dite,akkan 2e+dasa+kan pola ,e7ala;,e7alan/a dan 0oto
+ont,en da+i t)lan, 2elakan, dan sendi /an, te+kena8 di*ana 2isa dilihat
adan/a e+osi pada pe+sendian anta+a t)lan, 2elakan, dan t)lan, pan,,)l
(sendi sakroiliaka) dan pe*2ent)kan 7e*2atan anta+a t)lan, 2elakan,8
/an, *en/e2a2kan kekak)an pada t)lan, 2elakan,9 #a7) endap da+ah
cende+)n, *enin,kat9 $ada 90D pende+ita dite*)kan ,en spesiBk HLA-
B279
(687)
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
C
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
Roma3 %4!%
'+ite+ia klinik
19 N/e+i pin,,an, dan kekak)an K > 2)lan8 /an, tidak +eda den,an
isti+ahat
39 N/e+i dan kekak)an pada +e,io tho+aL
>9 Ge+ak te+2atas pada 1e+te2+a l)*2alis
49 Lpansi dada te+2atas
@9 Ri=a/at ata) adan/a 2)kti da+i i+itis ata) aki2atn/a
'+ite+ia Radiolo,ik
"a*pak adan/a pe+)2ahan sac+oiliac 2ilate+al *e+)pakan ci+i SA
(ini ha+)s disin,ki+kan %A 2ilate+al dan sendi sac+oiliac)
Ne5 6ork %4!!
'+ite+ia klinik
19 "e+2atasn/a ,e+ak da+i 1e+te2+a l)*2alis8 dala* se*)a ti,a 2idan,
AeLi9 ante+io+8 AeLi;late+al dan eLtensi
39 N/e+i pada sendi do+sol)*2al ata) pada 1e+te2+a l)*2alis9
>9 "e+2atasn/a eLpansi dada M 38@c*8 di)k)+ pada ketin,,ian spati)*
inte+costale ke 49
')alitas (,+adin,) +adiolo,ik- No+*al M 0N s),,esti1e M 1N *ini*al
sa+oilitis M 3N *ode+at sac+oilitis M >N Ank/losis M 49
Dia,nosis deBniti0 dite,akkan 2e+dasa+kan-
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
9
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
1. Ga*2a+an +adio,+aB sak+oliitis 2ilate+al de+a7at >;4 dita*2ah 1 ata)
le2ih k+ite+ia di atas8 ata)
2. Ga*2a+an +adio,+aB sak+oiliitis )nilate+al de+a7at >;4 ata) sak+oilitis
2ilate+al de+a7at 3 dta*2ah k+ite+ia 1 ata) k+ite+ia 3G>9
Dia,nosis ke*)n,k*an SA (p+o2a2le) dite,akkan 2e+dasa+kan- Ga*2a+an
+adio,+aB sak+oiliitis de+a7at >;48 tanpa dise+tai k+ite+ia te+se2)t di atas9
G2939 $e+2edaan t)lan, no+*al den,an t)lan, den,an ankilosis
spondilitis
(9)
<s+ip)t+ihanda/ani;p)tIai92lo,spot9co*J
+/ Pemerik(aan Penun2ang
(38>)
19 $e*e+iksaan la2o+ato+i)*
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
10
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
"idak ada )7i dia,nostik /an, spesiBk9 "e+dapat ane*ia no+*ositik
+in,an dan la7) endap da+ah /na, *enin,,i9 &akto+ +e)*a ne,ati09 !#A;
537 pada keadaan te+tent) dapat *e*2ant) dia,nosis9
39 $e*e+iksaan +adiolo,i
$e+)2ahan /an, ka+akte+istik te+lihat pada sendi aksial8 te+)ta*a
pada sendi sak+oiliaka9 $ada 2)lan;2)lan pe+ta*a pe+)2ahan han/a dapat
dideteksi den,an to*o,+aB ko*p)te+9 $e+)2ahan /an, te+7adi 2e+si0at
2ilate+al dan si*et+is8 di*)lai den,an ka2)+n/a ,a*2a+an t)lan,
s)2kond+al diik)ti e+osi9 Selan7)tn/a te+7adi pen/e*pitan celah sendi
aki2at adan/a 7e*2atan inte+ose)s dan osiBkasi9 5e2e+apa tah)n
ke*)dian te+7adi ankilosis ko*plit9 $e*e+iksaan ante+oposte+io+
sede+hana s)dah c)k)p )nt)k *andeteksi sak+oilitis /an, *e+)pakan
a=al pe+)2ahan9 "e+lihat pen,ap)+an li,a*en;li,a*en spina ante+io+ dan
poste+io+ dise+tai de*ine+alisasi ko+p)s 1e+te2+a *e*2ent)k ,a*2a+an
#am#oo spine9
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
11
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
G29>9 Ankilosis Spondilitis pada 2ah)
(6)
*edica0a+*a92lo,spot9co*
G2949 AS pada t)lan, 1e+te2+ae
(7)
e*edicine9*edscape9co*J
,/ Pengo"atan
(C)
")7)an pe+a=atan )nt)k ankilosis spondilitis ha*pi+ sa*a den,an
+he)*atoid a+th+itis-
19 $e+ti*2an,an psikolo,is
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
13
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
$e+l) diin0o+*asikan 2ah=a k)+an, da+i sepe+ti,a o+an,
de=asa *)da akan 2e+ke*2an, ankilosis spondilitis (,a*2a+an
ankilosis spondilitis)9*e+eka 7),a *e*2)t)hkan d)k)n,an
psikolo,is dala* *ene+i*a pentin,n/a pe+ke*2an,an 2ent)k
t)2)h /an, le2ih 2aik dan ha+)s *elak)kan eLe+cise setiap ha+i9
39 "e+api o2at;o2atan
Meskip)n salisilat adalah o2at palin, a*an da+i ,olon,an anti
inAa*asi non;ste+oid (AINS)8 tetapi 2iasan/a tidak 2e,it) e0ekti0 pada
ankilosis spondilitis9 Da+i 2an/ak NSAID /an, te+sedia8 indo*etasin le2ih
tepat9 Meskip)n de*ikian pada *asa /an, akan datan,8 dapat di,antikan
oleh o2at /an, le2ih 2a+)9 $ada pasien di*ana indo*etasin tidak dapat
ditoleli+ den,an 2aik8 phen/l2)taIone dapat di,)nakan9 $e+l) di=aspadai
ka+ena toksisitas 7an,ka pan7an, *en/e2a2kan dep+esi s)*s)n, t)lan,
dan )lk)s peptik)*9 'o+tikoste+oid e0ekti0 pada pen/akit ini9
>9 "e+api +adiasi
"e+api +adiasi dapat *en,)+an,i +asa sakit9 "e+api te+api +adiasi tidak la,i
di+eko*endasikan se7ak te+2)kti 2e+potensial *en,ind)ksi ane*ia
aplastik ata) le)ke*ia9
49 $e+alatan o+topedi
.ontohn/a - spinal 2+aces )nt)k *ence,ah Aeksi de0o+*itas pada t)lan,
2elakan,9
@9 "e+api Bsik
"e+api Bsik pentin, )nt)k *elatih *en,)+an,i +asa n/e+i9 "e+api ini
dilak)kan sela*a hid)pn/a9 2e+enan, dapat 2e+*an0aat se2a,ai
te+api Bsik9
69 %pe+asi 2edah o+topedi
")7)an )ta*a te+api 2edah adalah )nt)k *ence,ah de0o+*itas
t)lan, 2elakan, /an, le2ih 2e+at9
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
1>
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
I/ Progno(i(
$+o,nosis da+i SA san,at 2e+1a+iasi dan s)sah dip+ediksi9 Seca+a
)*)*8 pende+ita le2ih cende+)n, den,an pe+,e+akan /an, no+*al
da+ipada ti*2)ln/a +est+iksi 2e+at9 'ete+li2atan ekst+aspinal /an,
p+o,+esi0 *e+)pakan dete+*inan pentin, dala* *enent)kan p+o,nosis9
5e2e+apa s)+1ei epide*iolo,is *en)n7)kkan 2ah=a apa2ila pen/akitn/a
+in,an8 2e+k)+an,n/a pe+,e+akan spinal /an, +in,an8 dan 2e+lan,s)n,
dala* 10 tah)n pe+ta*a *aka pe+ke*2an,an pen/akitn/a tidak akan
*e*2e+at9 'ete+li2atan sendi;sendi pe+i0e+ /an, 2e+at *en)n7)kkan
p+o,nosis 2)+)k9 Se2a,ian 2esa+ pende+ita den,an SA *e*pe+lihatkan
kel)han se+ta pe+lan,s)n,an /an, +in,an dan dapat dikont+ol sehin,,a
dapat *en7alankan t),as dan kehid)pan sosial den,an 2aik9
(48C)
Seca+a )*)*8 =anita le2ih +in,an dan 7a+an, p+o,+esi0 se+ta le2ih
2an/ak *e*pe+lihatkan kete+li2atan sendi;sendi pe+i0e+9 Se2alikn/a8
#am#oo spine le2ih se+in, te+lihat pada p+ia9 "e+dapat d)a ,a*2a+an
/an, seca+a lan,s)n, 2e+pen,a+)h te+hadap *o+2iditas8 *o+talitas8 dan
p+o,nosis9 'ed)an/a dian,,ap se2a,ai aki2at da+i t+a)*a8 2aik /an,
tidak disada+i *a)p)n t+a)*a 2e+at9 A=aln/a8 te+7adi lesi dest+)ksi pada
salah sat) disko1e+te2+a8 2iasa te+7adi pada se,*en spinal /an, 2isa
dilokalisi+8 dan ditandai den,an n/e+i ak)t ata) 2e+k)+an,n/a tin,,i 2adan
/an, *endadak9 Skinti,+aB dan to*o,+aB t)lan, *e*pe+lihatkan
kelainan8 2aik ele*en ante+io+ *a)p)n poste+io+9 I*o2ilisasi /an, tepat
dan dipe+pan7an, dapat *e*2e+ikan pen/e*2)han pada se2a,ian 2esa+
kas)s9 'o*plikasi ked)a /an, *en/)s)l t+a)*a 2e+at *a)p)n /an,
+in,an 2e+)pa 0+akt)+ /an, dapat *en/e2a2kan ko+op+esi ko*plit ata)
inko*plit9
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
14
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
*A* III
KESI'PULAN
Sponiliti( ankilo(i( -SA. *e+)pakan pen/akit inAa*asi k+onik8
2e+si0at siste*ik8 ditandai den,an kekak)an p+o,+esi08 dan te+)ta*a
*en/e+an, sendi t)lan, 2elakan, (1e+te2+a) den,an pen/e2a2 /an, tidak
diketah)i9
$en/akit ini te+*as)k 7a+an, dan insidensn/a se2andin, den,an
a+t+itis +e*atoid9 Sekita+ 30D dono+ da+ah den,an !#A;537 *ende+ita
kelainan sak+oilitis9 Mani0estasi 2iasan/a di*)lai pada *asa +e*a7a dan
7a+an, di atas 40 tah)n8 le2ih 2an/ak pada p+ia da+ipada =anita (@ - 1)9
Meskip)n seca+a tepatn/a pen/e2a2 ankilosis spondilitis8 0akto+
p+edisposisi ,enetik *e*e,an, pe+anan pentin, pada spondilitis
ankilosis9 $en/akit ini se+in, dite*)kan pada kelo*pok kel)a+,a den,an
!#A 5;37
5e+2eda den,an +he)*atoid a+th+itis /an, *en/e+an, *e*2+an
sino1ial8 ank/losin, spond/litis *en/e+an, 2a,ian da+i inse+si tendon8
li,a*en8 0ascia dan 7a+in,an B2+osa kaps)l sendi dan dina*akan
HenthesesH9
$e+adan,an +in,an sa*pai *enen,ah 2iasan/a 2e+,antian den,an
pe+iode tanpa ,e7ala9 Ge7ala /an, palin, se+in, dite*)kan adalah n/e+i
p)n,,)n,8 /an, intensitasn/a 2e+1a+iasi da+i sat) episode ke episode
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
1@
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
lainn/a dan 2e+1a+iasi pada setiap pende+ita9 N/e+i se+in, *e*2)+)k di
*ala* ha+i9
Dia,nosis dite,akkan 2e+dasa+kan pola ,e7ala;,e7alan/a dan 0oto
+ont,en da+i t)lan, 2elakan, dan sendi /an, te+kena8 di*ana 2isa dilihat
adan/a e+osi pada pe+sendian anta+a t)lan, 2elakan, dan t)lan, pan,,)l
(sendi sakroiliaka) dan pe*2ent)kan 7e*2atan anta+a t)lan, 2elakan,8
/an, *en/e2a2kan kekak)an pada t)lan, 2elakan,9
$en,o2atan 2isa dilak)kan den,an pe+ti*2an,an psikolo,is 8 te+api
o2at 4 o2atan (NSAID) 8 te+api Bsik 8 te+api +adiolo,i8 alat 2ant) o+topedi 8
dan ope+asi 2edah o+topedi9
$+o,nosis da+i SA san,at 2e+1a+iasi dan s)sah dip+ediksi9 Seca+a
)*)*8 pende+ita le2ih cende+)n, den,an pe+,e+akan /an, no+*al
da+ipada ti*2)ln/a +est+iksi 2e+at9 'ete+li2atan ekst+aspinal /an,
p+o,+esi0 *e+)pakan dete+*inan pentin, dala* *enent)kan p+o,nosis9
DAFTAR PUSTAKA
$. Aple/ A G+aha*8 Solo*on #o)is9 Aple/Os S/ste* o0 %+thopaedics
and &+act)+es9 6
th
ed9 #ondon- n,lish 5ook Societ/P5)tte+=o+ths8
41;4>
2. Ro2e+t 5+)ce Salte+8 Te7t *ook Of Di(orer( An In2urie( Of The
'u(8ulo(keletal Sy(tem8 19C>9 p 301
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
16
Ankilosis Spondilitis
Ritchie Santoso (406107049)
%. S7a*s7)lhida/at R98 6on, :9D98 5)k) A7a+ Il*) 5edah8 disi 38 G.8
6aka+ta8 30048 !l* 91>
&. http'((www.medicinenet.com(ank)losing*spond)litis(article.htm
+. http'((www.kesimpulan.com(2,,-(,+(spondilitis-ankilosa-sa.html
.. http'((medica!arma.#logspot.com(2,,-(,&(spondilitis-ankilosa.html
7. http'((emedicine.medscape.com(article($2.%2/7-o0er0iew
/. http'((www.thirdage.com(health-wellness(ank)losing-spond)litis-
marie-strumpell-disease
-. http'(( Sriputrihanda)ani-put1ai.#logspot.com (ank)losing-spondilitis.
'epanite+aan 'linik Il*) $en/akit Sa+a0
&ak)ltas 'edokte+an Uni1e+sitas "a+)*ana,a+a
R)*ah Sakit U*)* Dae+ah 'ota Se*a+an,
$e+iode 6 &e2+)a+i 3013 4 10 Ma+et 3013
17