Anda di halaman 1dari 31

Vlkomna till Moment 13!

!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89


:;)0*'3'+<
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
vad ar CasLrologl?


- Laran om maLsp[alknlngsorganen
- lrn Lugga ull avfrlng
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
:;)0*'3'+< J ?7;0'(<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
Crganen ar kopplade p fl[ande vls:

Munhlan Lar emoL maLen, som sval[s ned
vla svalgeL ner l maLsLrupen. uareer
anlander maLen ull magsacken.

uarlfrn gr deL vldare uL ull
LolvngerLarmen dar bukspoukrLeln och
gallgngen ar kopplade.

lrn LolvngerLarmen vldare uL ull
LunnLarmen som l sln Lur ar kopplad ull
L[ockLarmen.

SluLllgen har den nyblldade avfrlngen
anlanL ull andLarmen som sedan lamnar
kroppen vla analppnlngen.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
K#)<'3'+< J 6A7/E3;7
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
l munhlan Luggas maLen av Landerna s au
maLen nfrdelas. ueL blldar allLs mlndre
blLar som kallas fr Luggor.

Munhlan har aven ppnlngar fr
spoukrLlarna. uessa krLlar producerar sallv
och spou som lnnehller enzymer som bryLer
ner maLen men ocks skyddar oss frn
paLogener. SpoueL hller aven munhlan
fukug och skyddar moL uuorknlng.

Lnzymerna som produceras som ar
lnblandade l maLsp[alknlngen ar ?(#3;) och
=<B;).

Ler munhlan sval[s Luggorna ner l
maLsLrupen vla svalgeL.
L;MA( N*<)
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
K#)<'3'+< J 6A7/E3;7
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
vr Lunga kanner smaker. Lungan
har vl knouror och var[e knoura
kallas 1ungpaplll, som ser uL som
sm uLskou.

l sln Lur har var[e Lungpaplll nns eu
anLal smaklkar som besLr av
smakceller och sLd[eceller.
Smakcellerna har recepLorer p slg
som kan blnda ollka amnen som l
sln Lur sander en slgnal vla
nervbrerna ull h[arnan, som gr au
vl uppfauar smaker.

ue 3 smakerna vl kan kanna ar su,
surL, beskL, salL och umaml. ue
andra smakerna vl kan Lycka oss
kanna ar egenLllgen doer.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
nar vl sval[er saus
lgng en reex-
rrelse som kallas
sval[reexen.

uenna gr au Lungan
fr maLen bakL moL
svalgeL som
resulLerar l au
sLruplockeL sLanger
gngen moL
lusLrupen, s denna
skyddas.

uareer pressas
Luggan ner genom
maLsLrupen ull
magsacken genom
au eu anLal
rlngmuskler pressar
fram maLen genom maLsLrupen ner ull magsacken. koppllngen ull
magsacken sker genom den vre magmunnen, som akuveras nar eu
Lryck ovanlfrn kommer. under uden maLen LransporLeras ner ull
magsacken forLsauer enzymerna au bryLa ner maLen ull mlndre
besLndsdelar.
6;0)0*AB.7 - Lsofagus
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
6;+)-4".7 J K#)<'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
Magsacken besLr ull sLrsLa
del av muskulaLur. ueL nns
aven en hel del syre-
producerande celler som
producerar magsa.

Magsackens uppgl ar au
knda maLen och bryLa ner
den yuerllgare.

ueua sker med h[alp av
musklerna som kndar
snder maLen och magsaen
som bryLer snder den.
8oksLavllgL LalaL fraLs maLen
snder genom salLsyran som
magsaen besLr av. ueL har
eu pP-varde p mellan 1,3
och 2,0.
ueua lga pP-varde anvands ocks fr au bryLa ner poLenuella
paLogener, ssom bakLerler och vlrus, s dessa bllr oskadllg-
g[orda. ueL nns dock vlssa bakLerler vars pP-varde ar s lga au
de verlever magsaen.

1oLalL sau produceras ungefar 2 llLer magsa per dag.
6;+)-4" - venLrlculus CasLer
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
magsaen har s lgL pP-varde bllr lnLe nedbryLnlngen med Amylas och
Llpas llka eekuv langre och d behvs dessa exLra ullskou.

1unnLarmens framsLa funkuon ar narlngsuppLageL. ueua sker vla
LarmluddeL som nns p LunnLarmens yLa. Par nns blodkarl med porer
kopplade ull Larmcellerna som ar l dlrekL konLakL med fdan. uaruLver
runL Larmvaggen nns rlngmuskler som pressar fdan framL.
OA770;*(;*7; J K#)<'3'+<
1unnLarmarna delas
upp l Lolvnger-
Larmen (duodenum),
vre LunnLarmen
([e[enum) och nedre
LunnLarmen (lleum).
1lllsammans ar de
drygL 3 meLer lng!

lrn magsacken
kommer fdan ull
LolvngerLarmen.
uar nns koppllngar
ull bukspoukrLeln
och gallgngen,
varlfrn andra
enzymer och amnen
anlander fr au
forLsaua bryLa ner
maLen. Lersom
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
ull mlndre blLar s au blldandeL av feusyror bllr enklare och
snabbare ullsammans med Llpas.

AllLsammans leder ull au fdan bllr en nasLan yLande sr[a
med vauen och narlngsamnen.
kopplade ull LolvngerLarmen
ar bukspoukrLeln (ankreas)
och Callgngen.

ankreas producerar amylas,
llpas och proLeas. uessa bryLer
ner maLen ull slna
besLndsdelar s au dessa
sedan kan sugas upp av
Larmcellerna l LunnLarmen.

Levern producerar galla som
leds ull gallblsan. nar man
sedan auL feu kommer
gallblsan au Lmmas nar
nedre magmunnen ppnas s
au deL blandas med maLen.

Calla lnnehller gallsalLer som
h[alper ull au bryLa ner feueL
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
roLeas blldas sedan l bukspoukrLeln och Lms ull LolvngerLarmen,
som d klyver proLelndelarna (kallas fr polypepuder) ull slna
besLndsdelar, vllka kallas amlnosyror.

uessa Las sedan upp l LunnLarmens Larmceller och anvands l hela
kroppen.
nedbryLnlngen au
proLelner ull
amlnosyror sker lnLe
frran l magsacken.

ueua fr au l
munhlan s nns deL
lnga enzymer som
bryLer ner proLelner.

Magsackens magsa
lnnehller daremoL
enzymer som klyver
proLelner ull mlndre
blLar s au enzymeL
proLeas l LunnLarmen
kan klyva ner dessa ull
amlnosyror.
P*'0.<7.*7;
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
Magsaen ar dock fr sur fr amylaseL s deL sluLar fungera eer eu
Lag. ueL ar darfr deL produceras mer amylas-enzymer frn
bukspoukrLeln fr au forLsaua nedbryLnlngen nar fdan lamnaL
magsacken ull LolvngerLarmen.

u blldas sluLllgen de enklasLe sockermolekylerna som kan Las upp av
Larmcellerna som l sln Lur LransporLerar deua ull blodeL.
Munhlan producerar
enzymeL amylas, som
bryLer ner de lnga
sockerked[orna frn
exempelvls sLarkelse
(som nns l poLaus)
ull korLare kolhydraL-
ked[or.

nedbryLnlngen
forLsauer med
amylaseL frn
munnen aven nar deL
ker lgenom maL-
sLrupen och genom
magsacken. u bllr
ked[orna annu mlndre
och korLare.
Q'3/#$*;0.*7;
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
gallan nr feuerna med slna gallsalLer. Callan produceras av levern,
som nr LolvngerLarmen vla gallgngen som ar kopplad mellan levern
och LolvngerLarmen. Levern producerar galla hela uden men nar vl
lnLe aLer lagras gallan l gallblsan. CallsalLerna klyver feueL ull mlndre
klumpar och Llpas bryLer ner feueL ull frla feusyror. Llpas kan bara
angrlpa eu lager l LageL av feuklumparna s eekuvlLeLen kraver au
gallsalLerna nns dar, annars skulle vl aldrlg hlnna La ull vara p deL
feueL vl aLer lnnan deL passerar uL frn kroppen.
Llpas blldas av
spoukrLeln under
Lungan. uessa bryLer
ner oerhrL sm delar
av yLan av feueL som
nns l fdan. ueua
upphr dock s forL
llpaseL nr magsacken
dar magsaen frsLr
llpas-enzymeL.

nedbryLnlngen
forLsauer med llpas
som blldas l
bukspoukrLeln och
Lms ull
LolvngerLarmen.
uock kravs aven au
K.R.*7;
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J8H
fr au vauen ska kunna komma ln. Sr[an som anlander ull L[ockLarmen
besLr nu av ungefar 90 vauen och nar sr[an nr andLarmen har deL
bllvlL ungefar 10 . ueL nns aven har rlngmuskler langsL Larmarna s au
sr[an pressas framL. LangsL L[ockLarmen nns aven L.Coll-bakLerler
som genom au aLa en del av sr[an producerar vlLamln k som blprodukL
(dvs bakLerlens avfrlng). ueua plockar vl upp l vra Larmceller och
anvander som en vlkug besLndsdel fr au osLeoblasLerna skall kunna
plocka ln kalclum. 8rlsL p vlLamln k kan leda ull benskrheL. uessuLom
behvs vlLamln k fr au blodeL ska kunna koagulera.
1unnLarmen kopplar
ull L[ockLarmen vla
bllndLarmen. ueL ar
lnLe bllndLarmen som
man brukar bll s[uk l
uLan deL ar l blhangeL
(Appendlx).

1[ockLarmen Lar lnLe
upp s myckeL
narlngsamnen uLan
har llgger fokus p au
La upp vauen.
Lymarlen som fl[er
langsL L[ockLarmen
har porer (hl) som
har precls den
sLorleken som behvs
OS'4"0;*(.7 - Colon
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=-".(.$.3)T'*(.* 1 er orala
Lakemedel nns l mnga ollka former. vllken form man
val[er beror p lakemedleLs egenskaper, vllken eekL man
vlll ha och var l kroppen deL ska verka. Lxempel p ollka
lakemedelsformer, eller s kallade berednlngsformer, ar
Lableuer, kapslar, salva, sLolplller, droppar, spray och
plsLer.

nar eu lakemedel ges vla munnen som ska sval[as, s deL Las
upp l mag- Larmkanalen, kallar man deL fr au deL
admlnlsLreras B.* '*;30 (p.o.). Au ge lakemedel per oralL ar
vanllgasL och oa deL som ar enklasL och bekvamasL fr
vrdLagaren. vlssa lakemedel bryLs ner av magsaen l
magsacken och kan darfr lnLe ges per oralL. Lxempel p
deua ar lnsulln. ueL nns aven lakemedel som lnLe ska lasas
upp frran deL kommer ner l Larmen, exempelvls kapslar,
och d fr man lnLe dela dem l era blLar eller krossa dem.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=-".(.$.3)T'*(.* 1 1ableuer
1ableuer som ska sval[as br allud Las med vaLska. Cm
man Lar eu halvL glas vauen eller ngon annan dryck
ullsammans med Lableuen gllden lauare ner genom
svalgeL och maLsLrupen. ueL ar bra au frsL drlcka en
klunk fr au fukLa munnen och sLrupen, eersom
Lableuer lau annars fasLnar, lnnan man sval[er
Lableuen. nar en person har svrL au sval[a kan deL
vara lauare au La Lableuerna med en LrgyLande
vaLska ssom lm[lk eller nyponsoppa.

Cm deL sLr p lakemedelsfrpacknlngen eller lASS au
Lableuen kan krossas eller delas s kan man gra s. Ln
bra sak kan vara au blanda uL en krossad Lableu med
appelmos om vrdLagaren oa fr problem med au
Lableuerna fasLnar l halsen.

Man ska aldrlg La Lableuer nar man llgger ner eersom
deL kar rlsken fr au Lableuerna fasLnar l maLsLrupen.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=-".(.$.3)T'*(.* 1 uepLableuer
uepLableuer ar Lableuer som har lng
verknlngsud. uepLableuerna kan ha eekL
mellan 6 - 24 ummar l allmanheL, lbland annu
langre. uessa Lableuerna fr oasL lnLe delas
eller krossas. Cm man krossar en Lableu som ska
ges hel kan deL leda ull au lakemedleL lnLe har
ngon eekL eller fr korL eekL. ueL kan ocks
gra au vrdLagaren fr fr snabb eller fr sLor
eekL med allvarllga blverknlngar som fl[d.
Lxempel p Lableuer som nns l depform ar
b l o d L r y c k s s a n k a n d e l a k e me d e l o c h
smarLsullande lakemedel.

lr au kanna lgen p en lakemedelsfrpacknlng
om deL ar en vanllg Lableu eller en depLableu s
sLr deL oasL @.0;*$ p frpacknlngen. ueL
kommer frn engelskan dar 8eLard = frdr[d/
frlangd.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=-".(.$.3)T'*(.* 1 LnLeroLableuer
LnLeroLableuer ar Lableuer som har
eu hl[e runL slg, vllkeL gr au
Lableuerna lses upp frsL nar den
kommlL ull Larmen och lnLe l
magsacken. Anlednlngen ull au man
gr enLeroLableuer kan vara au
lakemedleL lrrlLerar magsacken, au
lakemedleL frsLrs av magsyran
eller au deL ska verka l Larmen.
LnLeroLableuer ska sval[as hela och
fr aldrlg delas eller krossas
eersom rlsken fr magsr nns
eller au lakemedleL frsLrs av
magsaen.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=-".(.$.3)T'*(.* 1 kapslar
kapslar lnnehller lakemedel l fasL eller
yLande form. ueL har eu hl[e runL
lakemedleL som besLr av gelaun och lses
upp l magen eller l Larmen. ue esLa kapslar
ska sval[as hela medan vlssa kan man dela
p och endasL sval[a lnnehlleL l kapseln s
vlda man lnLe vlll Lugga p dem. lr au vara
saker vad som galler msLe man lasa
blpacksedeln eller p lASS.

Man ska allud drlcka en klunk lnnan man Lar
kapseln eersom kapslar har myckeL sLrre
rlsk au fasLna moL Lorra eller halvLorra
slemhlnnor l munhlan eller maLsLrupen.
Cm man drlcker fr llLe kan hl[eL p
kapseln bll kllbblgL. Sedan ska man sval[a
den ullsammans med mlnsL eu halvL glas av
drycken.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=-".(.$.3)T'*(.* 1 8rusLableuer
8rusLableuer ska lsas upp l mlnsL eu halvL glas vauen och lngen annan dryck. uen msLe lsas
upp helL lnnan man drlcker vaLskan. 8rusLableuer har llLe snabbare eekL an vanllga Lableuer
eersom deL Las upp av slemhlnnan och blodkarlen dlrekL l magsacken och behver lnLe vanLa
ulls deL nr Larmen s som deL ar fr de esLa Lableuer.

8rusLableuer kan vara eu bra alLernauv fr ngon som har svrL au sval[a vanllga Lableuer.
SmarLsullande medel ar eu exempel p lakemedel som kan ges som brusLableu.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
:;)0*'3'+<)" B;0'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC

- ldoamneslnLolerans
- ldoamnesallergl
- Cvre mags[ukdomar
- nedre mags[ukdomar
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
KU$'-(7.)<70'3.*;7)
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
lnLolerans och allergler ar ollka s[ukdomar.

Allergler skapar en lnammaLorlsk reakuon
medan lnLolerans lnnebar au
maLsp[alknlngsorganen e[ klarar av au bryLa ner
vlssa produkLer.

ueL brukar handla om avsaknaden av ollka
enzymer, ssom avsaknaden av lakLas-enzymeL
som bryLer ner sockerfrenlngen lakLos.

Lnda undanLageL ar gluLenlnLolerans.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
=;"0')<70'3.*;7)
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
LakLoslnLolerans lnnebar au pauenLen har mlnskad eller saknar helL
produkuon av lakLasenzymeL. ueua enzym produceras l [e[enum och
lleum av enzymproducerande celler som llgger bredvld Larmcellerna
som Lar upp narlngsamnen. uLan lakLas kan lnLe lakLos bryLas ned ull
glukos och galakLos. nar deL lnLe bryLs ned av enzymeL kakar
LarmbakLerlerna upp lakLosen och konsekvenser uppsLr. ungefar
93 av skandlnavlerna klarar av lakLos men ser man ull hela varlden
ar endasL 30 LoleranLa l vuxen lder moL lakLos.

!#(B0'(> 8uksmarLor (ull fl[d av kad gasprodukuon av
LarmbakLerlerna, fr pauenLen au kanna slg uppsvalld), aLulens (kad
gasblldnlng ger mer sar) och dlarreer.

V<;+7')> Anamnes och blodprov (blodprov e[ sakersLallL)

2./;7$3<7+: undvlka lakLos, anvandnlng av lakLosfrla produkLer
alLernauvL LakLasullskou som man kan La l Lablemorm lnnan man ska
aLa lakLosprodukLer.


!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
CluLenlnLolerans
(kallas ocks fr cellakl)
lnnebar en auLolmmun
s[ukdom. ueua lnnebar
au anukroppar blldas
moL gluLen som sedan
Lrlggar lgng en
nedbryLnlngsprocess
av LarmluddeL.
Crsaken bakom gluLen-
lnLolerans ar lnLe
klarlagL annu!

CluLen nns l
exempelvls produkLer
som lnnehller
veLem[l (ssom brd,
pasLa, nudlar,
berhavregryn,
panerlng och godls.
:3A0.7<70'3.*;7)
!#(B0'(> 1ruheL, dlarre, magbesvar, frsLoppnlng, kraknlngar,
lllamende, vlkLmlnsknlng, blodbrlsL, zlnkbrlsL ledvark, Larmcancer,
blsor l munnen och p huden och lnferullLeL (pga zlnkbrlsL).

V<;+7')> Anamnes, blodprov (anukroppar moL gluLen) p vrdcenLral.
uareer remlss fr blopsl genom koloskopl eller gasLroskopl. 8lopsl
uurs allud om lakaren mlssLanker gluLenlnLolerans.

2./;7$3<7+: CluLenfrl kosL helL enkelL.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
ldoamnesallergler lnnebar au kroppens
lmmunfrsvar auackerar produkLer l
maLen. Ln allerglsk reakuon uppsLr med
lnammauon och hlsLamlnuLsndrlng.
CasL handlar deL om sarskllda proLelner
som nns l ollka grnsaker, frukLer eller
spannml och vaxLer. ueL kan ocks
handla om anlmallska produkLer ssom
agg, m[lk, sk och kuprodukLer.

ue allra esLa fdoamnesallerglker brukar
ocks ha andra allergler. Lxmpelvls har
oa pauenLer med allergl moL apple ocks
allergler moL b[rkpollen och pollen moL
Lraden som applena vaxer p. ueua ar fr
au proLelnerna l applena du ar allerglsk
moL ocks nns l LradeLs pollen och andra
Lrad som ar beslakLade med LradeL.

uessuLom brukar man aven llda av asLma.
KU$'-(7.);33.*+<
!#(B0'(> uLslag, eksem, asLma, hsnuva,
lllamende, kraknlngar, frsLoppnlng, dlarre, klda
p kropp och l munnen, svullnad av lappar och hals
samL anafylaxl.

V<;+7')> rlckLesL och blodprov

2./;7$3<7+: undvlka allergener och anvandnlng av
anuallerglka (hlsLamlnblockerare).
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
S[ukdomar l vre magLarm-kanalen kan vara lnfekusa, auLolmmuna
och skaderelaLerade. ueua omfauar munhlan, maL-sLrupen och
magsacken. SamLllga orsakar klasslska sympLom ssom lllamende
och kraknlngar.

57T."WU); vre mags[ukdomar orsakas av paLogener som lnfekLerar
slemhlnnan. ueua Lrlggar klasslska sympLom och svullnad, klda och
feber. CasL orsakas dessa av bakLerlerna campylobakLer. ulagnosen
sLalls genom anamnes med avseende p sympLom och evenLuell
bakLerleodllng. 8ehandllngen ar anublouka och vaLskeersaunlng.

?A0'<((A7; vre mags[ukdomar orsakas av lmmunfrsvareLs
angrepp moL vavnaden. ueua orsakar lnammauon och skador.
SympLomen ar de klasslska samL evenLuella gasLrolnLesunala
bldnlngar. ulagnosen sLalls med anamnes, blodprov och evenLuell
gasLroskopl. 8ehandllngen lnnefauar lmmunsuppreslva lakemedel
(som hammar den auLolmmuna reakuonen) samL vaLskeersaunlng.

!";$.*.3;0.*;$. UM*. (;+)SA"$'(;* kan orsakas av lnfekuon och
XM*. (;+)SA"$'(;*
auLolmmunlLeL.
SympLomen ar som
auLolmmun orsak.
ulagnosen sLalls genom
anamnes och gasLro-
skopl. 8ehandllngen ar
ollka, oasL Lar man borL
eller syr lgen skadan.
lbland kan Lransplan-
Lauon behvas.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
Magsr lnnebar au eu hl har uppsLu l
magsacken. ueua ar allLs en !"#$%&%'#(%&#$ *+&%
,#-!./"$0,.

Magsr ar krngllg eersom orsakerna kan vara
mnga. vanllgasL ar lnfekuon av hellcobakLer polyrl
(magkaLarr). ue har eu pP p 1,8 och Lrlvs bra l
magsaen. ue aLer upp slemhlnnan och
magsackens vagg ulls hl uppsLr och dareer
sLrmmar de uL l bukhlan och kan resulLera l dd.
Magsr kan ocks orsakas av verkonsumpuon av
nSAlu. nSAlu hammar CCx-enzymeL som kravs fr
blbehllen produkuon av mucln, som skyddar
magsackens slemhlnna frn magsaens fraLnlng.
Anvander man nSAlu regelbundeL l mer an 1 vecka
kar sannollkheLen fr magsr med 30 . uLver
deua kan LuggumlLuggande l sLor omfaunlng
orsaka magsr. SympLomen ar magsmarLa, llla-
mende, apuLlsheL, kraknlng med blod och dd.
6;+)E*
ulagnosens sLalls uufrn anamnes och
gasLroskopl. 8ehandllngen ar
proLonpumpshammare (ex. Cmeprazol)
samL anublouka om orsaken ar
hellcobakLer.
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
vlnLerkaks[uka ar vlnLerhalvreLs vanllgasLe vre mags[ukdom,
som orsakas av vlruseL Callcl. CallclvlruseL smluas genom
droppsmlua l luen och sprlds myckeL snabbL. lnkubauonsuden
ar ngra ummar upp ull 3 dagar. vld vlnLerkraks[uka ska man
vara hemma under hela perloden du har sympLom samL 48
ummar eer au sympLomen upphr. 8ara fr au sympLomen
frsvlnner beLyder deL lnLe au du lnLe kan smlua andra.

Man br byLa klader oa nar man ar smluad och lnLe dela
handdukar, besuck och glas med frlska lndlvlder l famll[en. lnom
vrden skall man anvanda munskydd, skyddsfrklade och
handskar vld ALL konLakL med smluad pauenL.

!#(B0'(> leber, rlkllga kraknlngar och magsmarLa.

V<;+7')> Anamnes (oasL vla Lelefon)

2./;7$3<7+: araceLamol + vaLskeersaunlng.
D<70.*"*-")SA";
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
S[ukdomar l nedre magLarm-kanalen kan llksom vre vara lnfekusa,
auLolmmuna och skaderelaLerade. ueua omfauar munhlan, maL-
sLrupen och magsacken. SamLllga orsakar klasslska sympLom ssom
uppsvalldheL, dlarre, frsLoppnlng och buksmarLa.

57T."WU); nedre mags[ukdomar orsakas av paLogener som lnfekLerar
Larmslamhlnnan. ueua Lrlggar klasslska sympLom och lbland feber.
ulagnosen sLalls genom anamnes med avseende p sympLom och
evenLuell bakLerleodllng av avfrlng. 8ehandllngen ar anublouka och
vaLskeersaunlng.

?A0'<((A7; nedre mags[ukdomar orsakas av lmmunfrsvareLs
angrepp moL Larmen. Se lnLolerans och allergler

!";$.*.3;0.*;$. 7.$*. (;+)SA"$'(;* kan orsakas av lnfekuon och
auLolmmunlLeL. SympLomen ar som auLolmmun orsak. ulagnosen
sLalls genom anamnes och koloskopl. 8ehandllngen ar ollka, oasL Lar
man borL eller syr lgen skadan. lbland kan LransplanLauon behvas.

Y.$*. (;+)SA"$'(;*
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
1armkaLarr lnnebar lnfekuon av Larmarna. vanllgasLe orsakerna
ar roLavlrus, norovlrus och campylobakLer.

ueL ar sallan LarmkaLarr ar problemausk s vlda au deL lnLe
orsakar lnammauon l bllndLarmsblhangeL (appendlclL). vld
lngvarlg och obehandlad LarmkaLarr kan skador uppsL som l
sln Lur kan ge svra konsekvenser och leda ull dden.

!#(B0'(> leber, rlkllga dlarreer och sLark magsmarLa.

V<;+7')> Anamnes, avfrlngsprov med bakLerleodllng.

2./;7$3<7+: Anublouka eller Anuvlrala (beroende p vlrus eller
bakLerleorsakad LarmkaLarr) samL araceLamol +
vaLskeersaunlng.

Cm skador uppsLu kan evenLuell operauon vara akLuell dar
man syr lgen eller LransplanLerar skadad vavnad.
O;*(";0;** Z[70.*<0\
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
!"##$%&'()
=-*;*.> ?7$*.;) @'ABC
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 DE*$F3'4" G% 6'(.70 8G
9H8IJH9J88
l8S, kronlsk lrrlLerad Larm. ueua ar en s[ukdom som
bllr allL vanllgare l dagens samhalle. S[ukdomen ger
upphov ull era sympLom som ar Lerkommande. Ln
fakLor man veL pverkar ar sLress och rknlng samL
om man ha erLaleL nedre mags[ukdomar udlgare.
vanllgasL uppsLr s[ukdomen vld 30-40 rs lder men
bllr allL vanllgare bland yngre.

!#(B0'(> klasslska sympLom, magonL som upphr
vld defakuon, aLulens, behov av au g p Loa oa
och framfrallL nar man auL.

V<;+7')> Anamnes och rekLo-/koloskopl.

2./;7$3<7+: ueL nns lngen bra behandllng men man
har seu au pruLonpumpshammare samL lugnande
lakemedel ger mlldrlng av besvaren.
52! Z5**<0;F3. 2'].3 !#7$*'(.\
!"#$$% '()'*+ , )-".*/.0 1 23'4" 5 1 6'(.70 89
:;)0*'3'+<
K;*(;"'0.*;B< 1 ulver & CranulaL
ulver eller granulaL (gryn) ar lakemedel som kan rras uL l vaLska eller sLrs ver maL. ulver
blandas uL med sked l eu glas med vaLska. ue esLa pulver-medel kan blandas uL l alla former av
vaLskor som lnLe ar kolsyrade men vlssa kraver au deL endasL ar vauen. Las p blpacksedeln
eller p lASS om du ar osaker. vlkugL ar au se ull au allL pulver lsLs upp l vaLskan lnnan du ger
vaLskan ull vrdLagaren.

CranulaL kan se uL som korn, gryn eller frn. ue kan man sval[a med vaLska, blanda uL l lm[lk,
grL eller sLr ver maLen. vlkugL har ar au se ull au vrdLagaren fr l slg samLllga korn/gryn/
frn fr au dosen ska vara korrekL s au vrdLagaren fr rau eekL.

Lu vanllgL exempel p sdana lakemedel ar bulkmedel som
anvands vld frsLoppnlng. nar man anvander bulkmedel ar
deL vlkugL au man ser ull au brukaren fr l slg lakemedleL
med exLra vaLska ull medleL eller mluden. Annars kan
bulkmedleL bllda en klump l maLsLrupen eller bldra ull au
frsLoppnlngen bllr annu varre.