Anda di halaman 1dari 4

ALFABETONG FILIPNO

Ang alfabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra, 20 letra mula sa dating ABAKADA at 8 letrang hiram
( C,F,J,,Q,V.X,Z )
Mga Tuntunin sa Gamit ng 8 letra :
1. mga pangngalang pantangi (proper nouns)
Quirino, Canada, Qantas Airlines
2. salitang teknikal o siyentifiko ( scientific terms )
x ray, quartz
3. salitang may internasyonal na anyo (international terms)
fax, exit
4. salitang may natatanging kahulugang kultural (cultural terms) masjid moske
5. salitang may iregular na ispeling o gumagamit ng dalawang letra o higit pa na hindi
binibigkas o hindi katumbas ng tunog. monsieur, champagne
Tiyak na tuntunin :
1. Letrang F - / f /
hal. focus, fraternity, fikser
2. Letrang J /j /
hal. jam, objek, sabjek
3. letrang V - / v /
hal. valyu, video, vertikal
4. letrang Z - / z/
hal.
zinc, bazooka, ziper
5. letrang C - /c / panatilihin ang letrang C kung ang salita ay hiram. hal. corsage , cellphone
palitan ang letrang C ng letrang : S / s / - census sensus
K /k/ - cake - keyk
6. letrang Q - panatilihin kung hiram sa orihinal na anyo.
hal. opaque, quad
palitan ang letrang Q kung ang tunog ay / k/ hal . quarter kwarter
7. letrang panatilihin kung ang salita ay hiram sa orihinal na anyo.
hal.
La Tondea
Malacaang
palitan ng ny kapag binaybay sa Filipino
hal.
baera banyera
doa donya
8. letrang X - panatilihin kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo.
hal.
export
wax
palitan ks kung ang tunog ay /ks/
hal. exam eksam
text teks
DIPTONGGO - dalawang magkasunod na patinig
ia - ya
ua - wa
dialecto - diyalekto, dyalekto
guapo - guwapo, gwapo
cristiano - kristiyano , kristyano
aguador - aguwador , agwador
ie - ye
ue - we
tiempo - tiyempo , tyempo
cuento - kuwento, kwento
pie
- piye, pye
suerte - suwerte, swerte
io - yo
ui - wi
divorcio - diborsiyo , diborsyo
buitre - buwitre, bwitre
importacion- importasiyon, importasyon
perjuicio -peruwisyo, perwisiyo
KLASTER - dalawang magkasunod na katinig sa iisang pantig
Hal.
preno
braso
drama
biks teks
transportasyon apartment
PANTIG - saltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.
Kayarian/ Pormasyon ng Pantig :
1.
patinig
- a has
e wan i na
o- ras
u - lan
P
2.
3.

9.

PK
KP

patinig at katinig

it log

al- sa

is da

katinig at patinig

ka hon

tu lay

si taw

4.

KPK

kating, patinig, katinig -

pak wan

5.

PKK

patinig at klaster

ins pi ras yon

6.

KKPK

klaster, patinig, katinig -

tren

7.

KPKK

katinig, patinig, klaster -

nars

Mars

8.

KKPKK

tsart

shorts

KKP

klaster, patinig, klaster


klaster patinig

tsa a

ak da

tak bo

so pas

tim ba

pak siw

eks per to
plan

trak to ra
kard

park

trans- por- tas yon

kla se

pri to
1

PAGSASANAY :

ALPABETONG FILIPINO

PANUTO : Piliin ang titik ng wastong pagbigkas sa mga sumusunod na letra.


1. A

a) ah

b) eh

c) ey

d) iy

2. B

a) bah

b) be

c) bey

d) bi

3. C

a) se

b) si

c) she

d) ceh

4. D

a) de

b) di

c) deh

d) diy

5. E

a) ey

b) i

c) iy

d) eh

6. F

a) ef

b) if

c) eyf

d) ehf

7. G

a) dze

b) dzi

c) diye

d) dzey

8. H

a) eyts

b) iyts

c) ehts

d) ihts

9. I

a)

ay

b) ahy

c) i

d) aye

10. J

a)

dzey

b) dziy

c) dyi

d) jey

11. K

a) key

b) kiy

c) khe

d) khi

12. L

a)

el

b) ehl

c)

d) ihl

13. M

a)

em

b) ehm

c) im

d) ihm

14. N

a)

en

b) in

c) ehn

d) ihn

15.

a)

enye

b) inye

c) ehnye

d) enyi

16. Ng

a)

nang

b) enzi

c) indzi

d) naga

17. O

a)

b) oh

c)

ow

d) ohw

18. P

a) pe

b) pi

c) phi

d) phey

19. Q

a) kyo

b) kyu

c) kwu

d) kiyu

20. R

a) ar

b) ahr

c) rr

d) ra

21. S

a) es

b) is

c) ehs

d) its

22. T

a) te

b) ti

c) the

d) tih

23. U

a) yo

b) yu

c) yoh

d) yuh

24. V

a) vi

b) ve

c) vih

d)

vhi

25. W

a) dobolyu

b) yuyo

c) doble yu

d)

doble yo

26. X

a) eks

b) iks

c) ehks

d)

ekis

27. Y

a) way

b) ya

c) yah

d)

wahy

28. Z

a) zdey

b) zi

c) dzey

d)

dziy

il

BAYBAY FILIPINO
A. PANUTO : Baybayin nang patitik ang mga sumusunod :
2

1.
2.
3.
4.
5.

ballpen cocina diario


centimo scholar -

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

6.
7.
8.
9.
10.

B. PANUTO Baybayin sa dalawang anyo


1. buelta
_____________________
2. cuento
_____________________
3. sueldo
_____________________
4. diario
_____________________
5. ciudad
_____________________
6. tualia
_____________________
7. cuatro
_____________________
8. puersa
_____________________
9. guapo
_____________________
10. suerte
_____________________

jeep
magazine fanatico janitor school -

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

PAGSASANAY 1.1
ALPABETONG FILIPINO
Binubuo ng 28 letra ang bagong alpabetong Filipino. Ang pagbasa ay ayon sa bigkas-ingles ng mga
Pilipino maliban sa (enye) na bigkas-Kastila.
PANUTO : Kopyahin ang wastong bigkas ng mga sumusunod na letra.
1. A
ah
eh
ey
iy
2. B
bah
be
bey
bi
3. C
se
si
she
ceh
4. D
de
di
deh
diy
5. E
ey
i
iy
eh
6. F
ef
if
eyf
ehf
7. G
dze
dzi
diye
dzey
29. H
eyts
iyts
ehts
ihts
30. I
ay
ahy
I
aye
31. J
dzey
dziy
dyi
jey
32. K
key
kiy
khe
khi
33. L
el
ehl
il
ihl
34. M
em
ehm
im
ihm
35. N
en
in
ehn
ihn
36.
enye
inye
ehnye
enyi
37. Ng
nang
enzi
indzi
nga
38. O
o
oh
ow
ohw
39. P
pe
pi
phi
phey
40. Q
kyo
kyu
kwu
kiyu
41. R
ar
ahr
rr
ra
42. S
es
is
ehs
its
43. T
te
ti
the
tih
44. U
yo
yu
yoh
yuh
45. V
vi
ve
vih
vhi
46. W
dobolyu
yuyo
doble yu
doble yo
47. X
eks
iks
ehks
ekis
48. Y
way
ya
yah
wahy
49. Z
zdey
zi
dzey
dzi
Baybay nang patitik ang mga ss:
3

1. ballpen
2. cocina
3. diario
4. centimo
5. scholar
6. jeep
7. magazine
8. fanatico
9. janitor
10. school
Baybayin sa dalawang anyo
11. buelta
12. cuento
13. sueldo
14. diario
15. ciudad
16. tualia
17. cuatro
18. puersa
19. guapo
20. suerte
Magtala ng mga pantanging ngalan na ginagamit ang alinmang walong letrang hiram na kasama sa
alpabetong Filipino
NGALAN NG TAO

LUGAR

GUSALI

SASAKYAN

Magtala ng mga salita ayon sa mga sumusunod


A. Mga hiram na salitang ipinapanatili ang ispeling para manataili ang orihinal na anyo. Hal. Brochure
spaghetti
B. salitang teknikal at pang-agham

disc jockey

Fe ( bakal)

Ibigay ang 2 kahulugan ng salita sa ingles at gamitin sa pangungusap


1. pusod
2. sakit
3. tala
4. sala
5. paso
6. puno
GAWAING PANG-EBALWASYON
Baybayin ang mga sumusunod sa Filipino
1. canon
2. boxing
3. jacket
4. pasaje
5. meeting

6. calabaza
7. calvario
8. marcha
9. coach
10. technical