MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. PENGENALAN KESUSASTERAAN • Definisi “Kesusasteraan” • Definisi “Kesusasteraan Melayu” • Ciri-ciri Kesusasteraan Melayu • Peranan / Fungsi Kesusasteraan Melayu

• Menyatakan definisi “kesusasteraan”. • Menjelaskan definisi “Kesusasteraan Melayu”. • Menjelaskan ciri Kesusasteraan Melayu. • Menjelaskan peranan atau fungsi Kesusasteraan Melayu.

Bahan bercetak Internet Teman Pelajar Kesusastera an (Hashim Awang)

• Mencari maklumat di pusat sumber. • Melengkapkan Lembaran Pengurusan Grafik (LPG) berikut:
LPG MEMBANDING DAN MEMBEZA BENTUK SASTERA SASTERA LISAN Persamaan Perbez aan Dari Aspek 1. 2. 3. 4. Sastera Lisan SASTERA BERTULIS Sastera Bertulis

1

B. Sambungan PENGENALAN KESUSASTERAAN a. Bentuk Puisi b. Bentuk Prosa

• Menyatakan bentuk Kesusasteraan Melayu sama ada prosa atau puisi dari segi: i. Definisi ii. Jenis iii. Ciri iv. Bentuk v.

Teman Pelajar Kesusastera an (Hashim Awang) Teori dan Kritikan Sastera Melayu Tradisional (Noriah Taslim) Internet

• Mendengar rakaman syair, pantun dan sajak. • Menonton filem Melayu lama. • Mengisi Lembaran Pengurusan Grafik (LPG) bagi Jenis Puisi dan Prosa.
PUISI DAN PROSA JENIS PUISI JENIS PROSA

1

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. PENGENALAN KARYA SASTERA KLASIK (BUNGA RAMPAI MELAYU KUNO) a. PUISI KUNO • Pantun • Syair b. PROSA KUNO • Cerita Melayu Asli • Hikayat / Cerita yang menerima pengaruh asing • Hikayat-hikayat Melayu • Hikayat-hikayat Islam • kitab-kitab

• Memperkenalkan dan menerangkan tentang Puisi Lama dan Prosa Lama.

2

Bunga Rampai Melayu Kuno Buku-buku Syair seperti Syair Rakis, Syair Perlembaga an dan sebagainya. C.D Warisan Puisi Melayu Ikhtisar Sejarah Sastera Melayu Klasik

• Melihat beberapa jenis buku yang mengandungi karya klasik (prosa dan puisi) yang dihasilkan oleh pengarang tempatan atau luar negeri. • Mencatat nama-nama buku sastera yang telah dibaca dan diketahui dalam LPG berikut:
BUKU-BUKU SASTERA N o. 1 2 Tajuk Jenis

• Mendengar rakaman pantun dan syair yang dibaca dan dilagukan dengan berirama. • Mendengar dan mengenal lagu-lagu syair Brunei. • Mencipta pantun dan mendengarkannya di hadapan kelas.
PERBANDINGAN BENTUK PUISI LAMA DAN BARU N Puisi Baris Ri Suku

2

o. 1 2 3

ma Pant un Syair Sajak

kata

• Bercerita tentang prosa tradisi Brunei yang pernah didengar. • Mengumpul puisi-puisi tradisi yang diketahui seperti Diang Dangan.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

2

B. PENGENALAN NOVEL, CERPEN HIKAYAT

DAN

• Menghuraikan definisi dan ciri-ciri novel. • Menjelaskan definisi dan ciri-ciri cerpen. • Menjelaskan ciri-ciri hikayat. • Menyatakan aspekaspek kajian novel, cerpen dan hikayat. • Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Merujuk pelbagai sumber Aspek-aspek Novel (E.M Forster) Komponen Wajib Kesusastera an Melayu

• Menjelaskan definisi novel, cerpen dan hikayat dengan menggunakan OHP. • Aktiviti kelompok – Latihan mengisi peta minda “Ciri Novel dan Cerpen’.

A. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 1 Aspek-aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa penting • Persoalan

Novel • Perbincangan tentang penyakit “Pengabdian keturunan. ” • Aktiviti berkumpulan dengan menggunakan OHP – Menulis/membuat sinopsis, peristiwa penting, menyenaraikan watak dan perwatakan Siti Nur, Udin, ibu angkat Udin dan Shamsul.

3

• Watak dan Perwatakan

• Aktiviti susulan – Pembentangan • Melayari internet untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit Sindrom Down.

3

B. NOVEL “PENGABDIAN” Sambungan KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 1 • Latar Tempat dan Masa • Teknik Penceritaan • Nilai

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel • Soal jawab tentang latar tempat dan “Pengabdian masa. ” • Melengkapkan LPG berikut:
TEKNIK PENCERITAAN Teknik Penceritaan Contoh

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

4

A. PENGENALAN MODEN (SAJAK)

PUISI

a. Definisi Sajak b. Aspek-aspek Kajian Sajak • Bentuk • Memprosa Sajak

• Menghuraikan definisi sajak. • Menyatakan aspekaspek kajian bentuk sajak. • Menganalisis bentuk sajak. • Memprosa sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Contohcontoh sajak dari pelbagai sumber (Media Cetak dan Elektronik).

• Menonton rakaman C.D deklamasi sajak. • Mendengar rakaman deklamasi sajak. • Aktiviti berkumpulan – Menganalisis bentuk-bentuk sajak (yang diambil dari pelbagai sumber). Hasilnya dibentangkan. BENTUK
Rang kap 1 2 3 Juml ah Barii s Nam a Bari s Jumla h Sukuk ata Ri ma akh ir

• Memprosa sajak (yang diambil dari pelbagai sumber). • Latihan bertulis – Bentuk Sajak “Pak Tua” dan Memprosa Sajak “Pak Tua”.

4

B. Sambungan PENGENALAN PUISI MODEN (SAJAK) Aspek Kajian: • Makna perkataan/frasa/rangkaikata • Huraian Maksud • Persoalan dan tema

• Memberikan makna perkataan/frasa/rangkai kata. • Menghuraikan maksud sajak. • Menyatakan dan menghuraikan persoalan dan tema sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

• Menayangkan gambar nelayan. • Perbincangan tentang kerja-kerja seorang nelayan (berdasarkan gambar). • Mendeklamasi sajak. • Aktiviti berkumpulan – Perbincangan tentang makna perkataan/frasa/rangkai kata (Sajak “Pak Tua”) dan seterusnya ditulis pada LPG. • Menyenaraikan seberapa banyak persoalan yang ada dalam sajak. Kemudian, pilih persoalan yang menonjol untuk dijadikan tema untuk 5

disusun pada LPG berikut:

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI Persoalan

CATATAN

4

R1: R2: R3: R4: R5:

Tem a

5

A. HIKAYAT BAKHTIAR Aspek Kajian: • Sinopsis (i) Pengembaraan Raja Tuha (ii) Kisah Si Pemikat • Peristiwa-peristiwa penting.

• Melihat ilustrasi beberapa keping • Menjelaskan aspek- Bunga Rampai lukisan/gambar tentang Raja Tuha aspek kajian hikayat. Melayu Kuno yang berada di dalam hutan hingga ke akhir cerita.
1 5 2 6 3 7 4 8

• Menceritakan

kembali

kisah

6

pengembaraan Raja Tuha. • Mengisikan LPG tentang watak dan peristiwa:
WATAK DAN PERISTIWA Watak Peristiwa

•Menerangkan Kisah Si Pemikat. • Mengisikan perkataan-perkataan susah dalam kotak dan mencari maknanya dalam Kamus.
MINGGU/ TARIKH TAJUK/ PERKARA HURAIAN PEMBELAJARAN RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

PERKATAAN SUSAH DAN MAKNA Perkataan Makna

• Aktiviti Berkumpulan – Menulis peristiwa penting di kad manila dan pelajar menceritakannya semula. • Mencatatkan kisah kehidupan Bakhtiar dan Si Pemikat dan membentangkannya di hadapan kelas.

5

B. Sambungan HIKAYAT BAKHTIAR

• Menjelaskan aspek- Bunga Rampai aspek kajian hikayat.

• Mengisi LPG seperti berikut:

7

Aspek Kajian: • Watak Perwatakan • Latar • Pengajaran

Melayu Kuno dan

PERWATAKAN DAN PERANAN Wata k Siti Sara Perwatak an Penyayang Peranan Isteri & Ibu Angkat

• Latihan bertulis. • Melengkapkan LPG berikut: PENGAJARAN DAN CONTOH Pengajaran Contoh

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 1 – KHABAR KEELOKAN Aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa penting • Watak-watak • Latar – Tempat, Masa, Masyarakat

• Pelajar menjelaskan peristiwa penting • Menjelaskan aspek- Hikayat Awang dengan menggunakan OHP/Projektor aspek kajian hikayat. Kamaruddin LCD. Kajian • Mencari makna perkataan yang sukar Komprehens dengan merujuk pelbagai sumber. if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun) Pelbagai Sumber

8

6

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN Sambungan KAJIAN BAB 1 – KHABAR KEELOKAN Aspek Kajian: • Watak dan perwatakan (i) Lamang Labai (ii)Anggayan Damit (iii) Dang Kumala • Pengajaran A. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 2

• Menjelaskan aspek- Hikayat Awang aspek kajian hikayat. Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

• Melakonkan peristiwa penting. • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lakonan. • Melakar watak penting untuk ditampal di dalam kelas. • Melengkapkan LPG watak dan perwatakan.
WATAK DAN PERWATAKAN Watak Lamang Labai Anggaya n Damit Ciri Luaran Ciri Dalaman

7

• Menjelaskan aspek- Novel “Pengabdian aspek kajian novel. ”

• Bersoaljawab tentang perwatakan beberapa orang ayah dan ibu pelajar. • Lakonan/Main Peranan watak Marof dan Fatimah. • Bersoal jawab tentang perwatakan Marof dan Fatimah. • Latihan bertulis.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATA N

B. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 3

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel “Pengabdian ” Internet (Tentang

• Perbincangan tentang tugas dan tanggungjawab seorang doktor. • Aktiviti berkumpulan/OHP – Perwatakan Siti Nur sebagai seorang doktor. Pendirian Siti Nur, Dr. Jones

9

7

Penyakit Thalassaemi a Beta)

A. Sambungan PENGENALAN PUISI MODEN (SAJAK) Aspek Kajian: • Perutusan/Mesej/ Nilai/Pengajaran • Corak • Aliran • Nada

• Menyatakan perbezaan perutusan/mesej, nilai dan pengajaran sajak. • Menyatakan dan menghuraikan corak, aliran dan nada yang terdapat pada sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”. Pelbagai Sumber

dan Samuel tentang pesakit Thalassaemia Beta. • Aktiviti Susulan – Pembentangan hasil dapatan penuntut. • Melayan internet untuk mencari fakta tentang penyakit Thalassaemia Beta. • Latihan bertulis. • Aktiviti berkumpulan – Perbincangan tentang perutusan/mesej, nilai dan pengajaran yang terdapat pada sajak “Pak Tua”. Seterusnya ditayangkan pada OHP untuk dibentangkan. • Mengisi petak kosong LPG Corak, Aliran dan Nada (Secara Ringkas). Contoh:
Corak/Aliran Maksud

8

B. GAYA BAHASA a. Konsep Gaya Bahasa b. Unsur-unsur Gaya Bahasa • Perulangan • Perbandingan • Pemilihan Diksi • Paradoks • Inversi dll.

• Menyatakan unsur gaya sajak.

unsurbahasa

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai Sumber

• Menayangkan contoh-contoh gaya bahasa (diambil dari pelbagai sumber). • Aktiviti berkumpulan – Perbincangan tentang unsur gaya bahasa dalam sajak “Pak Tua”. • Menghasilkan sajak secara individu dengan menggunakan pelbagai unsur gaya bahasa yang telah dipelajari.

MINGGU/

TAJUK/

HURAIAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATA

10

TARIKH

PERKARA

PEMBELAJARAN

N

A. Sambungan HIKAYAT BAKHTIAR Aspek Kajian: • Tema

• Mengenal pasti tema.

Bunga Rampai Melayu Kuno.

• Menulis peristiwa penting mencari tema seperti berikut: 1. Peristiwa Penting 2. Peristiwa Penting 3. Peristiwa Penting

dan

TEMA

9

B. Sambungan HIKAYAT BAKHTIAR Aspek Kajian: • Perwatakan dan peranan watak • Pengajaran

• Menjelaskan aspek kajian.

aspek-

Bunga • Menulis perbandingan watak-watak di Rampai petak seperti berikut: Melayu Kuno PERBANDINGAN WATAK Watak Persamaa n Perbezaan • Membincangkan watak-watak protagonis dan antagonis. Hikayat • Merujuk benda sebenar (menumbuk Awang dan memerah langir). Kamaruddin • Menyusun semula peristiwa penting Kajian dengan menggunakan LPG. Komprehens • Bersoal jawab tentang pengajaran. if Hikayat • Latihan Soalan Konteks. Awang • Melakonkan watak ibu dan anak Kamaruddin (Awang Kamaruddin meminta izin (Rozaiman hendak pergi ke Negeri Jawa). Makmun) • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lukisan. • Melakar watak Awang Kamaruddin dengan menyertakan biodatanya untuk dilekatkan di dalam kelas. • Melengkapkan LPG watak dan Bakhtiar Si Pemikat

10

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 2 – MELIHAT DALAM KESAKTIAN

• Menjelaskan aspek kajian.

aspek-

11

perwatakan. • Bersoal jawab tentang perwatakan Awang

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATA N

Kamaruddin secara lisan.

10

B.HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 3 – BERAJUNG KE NEGERI JAWA

• Menjelaskan aspekaspek kajian hikayat.

Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

A. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 4

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

• Aktiviti berkumpulan – membincangkan sinopsis dan peristiwa penting untuk dibentangkan. • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lukisan. • Soal jawab tentang pengajaran. • Melengkapkan LPG watak dan perwatakan. • Melakonkan pertemuan Awang Kamaruddin dengan Tuan Puteri Bongsu Kumala Jawa. • Melakar watak Tuan Puteri Si Raksasa dalam bentuk lukisan. Novel • Perbincangan tentang kehidupan Siti “Pengabdian Nur sewaktu kecil dan perbandingan ” dengan kehidupan penuntut ketika usia yang sama seperti Siti Nur. • Aktiviti berkumpulan – Perbincangan dan pembentangan persoalan berserta contoh peristiwa dan waktu. • Aktiviti Susulan – Pembentangan.

12

11

A. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 5 A. KAJIAN SAJAK “KAU DAN AKU” KARYA A. RAHIM HAMID

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel • Perbincangan tentang kahwin campur “Pengabdian dan anak angkat. ” • Membuat biodata Faridah dan Azmil. • Latihan bertulis. Antologi Sajak “Cermin Diri” • Menonton drama kekeluargaan berkaitan dengan sajak. • Aktiviti berkelompok dengan memberi sumbang saran tentang maksud sajak. Hasil dapatan kelompok ditayangkan di OHP, untuk dibincangkan. • Perbincangan tentang perutusan sajak dengan aktiviti latihan.

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

12

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATA N

B. KAJIAN SAJAK “ENGKAU BAGAI DALAM SANGKAR” KARYA A.RAHIM HAMID

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

12

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai Sumber

• Mendeklamasi sajak dengan cara yang betul. • Melukis sangkar mengikut imaginasi pelajar. • Menayangkan gambar penjara, kemudian, berbincang dengan cara sumbang saran tentang kesimpulan maksud sajak yang paling sesuai untuk diambil sebagai contoh. • Latihan gaya bahasa sajak.
GAYA BAHASA Gaya Bahasa 1. Aliterasi Contoh

13

2. Asonansi 3. Simile

A. Sambungan HIKAYAT BAKHTIAR Aspek Kajian: • Nilai-nilai Positif • Nilai-nilai Negatif.

• Membincangkan tentang nilai-nilai positif dan negatif • Menerangkan kriteria Cerita Sisipan/Berbingkai

13
B.HIKAYAT SI MISKIN Aspek kajian: • Sinopsis • Peristiwa penting • Tema • Latar Tempat

• Menjelaskan aspekapek kajian hikayat.

Bunga • Aktiviti Berkumpulan (Dirancang Rampai sebelum pelajaran bermula): Mencari Melayu Kuno nilai-nilai positif dan negatif dari Kesusastera hikayat yang dipelajari dan an Melayu dibentangkan di hadapan kelas. Lama • Mencari contoh-contoh cerita (Pustaka berbingkai (Hikayat Bayan Budiman, Pelajaran Hikayat 1001 Malam dan menuliskan Malaysia) sinopsisnya untuk diceritakan dan dipamerkan di dalam kelas. • Latihan bertulis – Mencatatkan kriteria/ciri cerita berbingkai. Bunga • Lakonan singkat yang Rampai memperlihatkan tentang kehidupan Si Melayu Kuno Miskin. Internet • Mencatat unsur keajaiban/kesaktian yang ada dalam hikayat. • Mengilustrasikan peristiwa penting di kertas manila atau seumpamanya secara berkumpulan atau individu.
RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 4 – MANDI BERLANGIR Aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa Penting • Watak

• Menjelaskan aspek- Hikayat Awang aspek kajian hikayat Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin

• Pelajar menjelaskan peristiwa penting dengan menggunakan OHP/Projektor LCD. • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lukisan. • Latihan soalan konteks. • Melengkapkan LPG untuk menyenaraikan watak dan latar.

14

Latar

(Rozaiman Makmun)

14

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 5 – PANGGAU PENGANGGUNAN

• Menghuraikan aspekaspek kajian hikayat.

Hikayat • Aktiviti berkumpulan – Awang Membincangkan sinopsis dan Kamaruddin peristiwa penting untuk dibentangkan. Kajian • Melakonkan dialog antara Awang Komprehens Kamaruddin dan Tuan if Hikayat Pemagat/Awang Kamaruddin dan Awang Tuan Puteri Si Raksasa berpandukan Kamaruddin buku teks. (Rozaiman • Melakar peristiwa penting dalam Makmun) bentuk lukisan. • Melayari internet mencari imej lalat kuning. • Melengkapkan LPG unsur kesaktian. • Bersoal jawab tentang unsur pengajaran. Novel “Pengabdian ” • Bersoal jawab tentang kisah persahabatan dan percintaan di antara Siti Nur dan Samuel. • Melengkapkan LPG – Peristiwa penting dan latar.
PERISTIWA PENTING DAN LATAR Peristiw a Penting Latar Masa Latar Tempat

A. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 6

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

15

15

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. “PENGABDIAN” KAJIAN BAB BAHAGIAN 7

NOVEL 1 –

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel “Pengabdian ”

15

• Bersoal jawab tentang perwatakan Peter. • Perbincangan untuk menyenaraikan contoh pelbagai teknik. TEKNIK PENCERITAAN
Teknik Penceritaan Dialog Monolog Imbas Muka Imbas Kembali Suspen Contoh

A. KAJIAN SAJAK “TENTERA PULANG DARI MEDAN PERANG” KARYA A.S ISMA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

16

Antologi • Menonton filem tentang peperangan. Sajak • Perbincangan kelompok tentang “Cermin huraian maksud sajak, kemudian Diri” dibentangkan di hadapan kelas. Majalah/Sura t Khabar HURAIAN MAKSUD SAJAK Internet. Filem Rangkap Huraian Maksud 1
2 3

• Membuat kesimpulan maksud yang paling sesuai.

16

B. KAJIAN SAJAK “AYAH” KARYA A.S ISMA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cerrnin Diri” Keratan akhbar

• Perbincangan secara kelompok maksud sajak. • Mendeklamasi sajak/Lakonan teledra yang dilakukan oleh pelajar-pelajar dengan tujuan untuk menghayati sajak. • Perbincangan tentang persoalanpersoalan dengan menggunakan peta minda.
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

A. HIKAYAT HANG TUAH Aspek-aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa Penting

• Menjelaskan aspekaspek kajian hikayat.

17

B. Sambungan HIKAYAT HANG TUAH Aspek-aspek Kajian: • Sinopsis

Menerangkan sinopsis tentang Hang Tuah menghadapi pelbagai cubaan: i. Fitnah Pateh Kerma Wijaya ii. Hang Tuah menjadi anak angkat Dang Ratna

Bunga Rampai Melayu Kuno VCD Hang Tuah CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah Mohamed) Bunga Rampai Melayu Kuno STPM Kesusastera an Melayu Lama CD Interaktif Sejarah Melayu

• Melihat tayangan VCD Hang Tuah. • Melakonkan peristiwa penting dalam bahagian tertentu sahaja. • Mencantumkan kepingan gambar/lukisan tentang kehidupan Hang Tuah. • Pertandingan kuiz berkumpulan/kelas.

• Latihan bertulis: terhadap Hang Tuah

Pengkhianatan

PENGKHIANATAN TERHADAP HANG TUAH a. Menuduh Hang Tuah berbuat jahat dengan perempuan istana. SEBAB: Hang Tuah terlalu disayangi raja Pembesar-pembesar dengki kepadanya

17

AKIBAT: Hang Tuah dimurkai raja, dibuang negeri, Pergi ke Inderapura, melarikan Tun Teja b. ...

18

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 6 – GERAK PANGGILAN

• Menjelaskan aspekaspek kajian hikayat.

Hikayat • Mengenalpasti burung merak jantan Awang dan marak nuri dengan memaparkan Kamaruddin contoh-contoh gambar. Kajian GAMBAR MERAK JANTAN Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun) Internet
RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI GAMBAR MERAK NURI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

18

• Melayari internet mencari imej burung merak jantan dan merak nuri. • Pelajar menjelaskan sinopsis/peristiwa penting di hadapan kelas. • Melengkapkan LPG peristiwa penting. • Melengkapkan LPG unsur kesaktian. Contoh:

18

Kesaktia Conto Watak
Peristi

Conto Watak
Peristi

Conto Watak
Peristi

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 7 – MULIH KE NEGERI TIMUR

• Menjelaskan aspekaspek kajian hikayat.

18

Hikayat • Pelajar menjelaskan sinopsis/peristiwa Awang penting di hadapan kelas. Kamaruddin • Melengkapkan LPG peristiwa penting. Kajian • Melengkapkan LPG unsur pengajaran. Komprehens Contoh: if Hikayat Awang PENGAJARAN DAN PERISTIWA Kamaruddin (Rozaiman Pengajaran Peristiwa Makmun) Mentaati suami Meminta izin

• Melakar Ajung Si Lancang Kuning Si Naga Sakti mengikut gambaran

19

pelajar untuk ditampal di dalam kelas.

A. “PENGABDIAN” KAJIAN BAB BAHAGIAN 8

NOVEL 1 –

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel “Pengabdian ”

• Perbincangan tentang kehidupan remaja sekarang. • Soal jawab tentang perwatakan Marina (Teknik Kerusi Panas) • Melengkapkan LPG – Persoalan dan Pengajaran.
PERSOALAN DAN PENGAJARAN Persoalan Huraian Pengajar an

19
B. “PENGABDIAN” KAJIAN BAB BAHAGIAN 9 NOVEL 1 – • Menjelaskan aspekaspek kajian novel. Novel “Pengabdian ”

• Perbincangan tentang pengaruh budaya Barat kepada remaja. • Aktiviti berkumpulan/OHP tentang: - Peranan Siti Nur - Perwatakan positif dan negatif Hannah • Aktiviti susulan – Pembentangan • Latihan bertulis – Perbandingan perwatakan Marina dan Hannah.
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

20

A. KAJIAN SAJAK “KETIKA MENJELANG TUA” KARYA A.S ISMA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

20

B. KAJIAN SAJAK “DIALOG BUAT ANAK” KARYA ABDULLAH IDRIS A. Sambungan HIKAYAT HANG TUAH Aspek-aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa Penting

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

• Mendengar rakaman deklamasi sajak. • Perbincangan tentang maksud sajak. Pelajar diberi peluang membentang pendapat mereka secara bebas. • Berbincang dalam kumpulan kecil untuk menentukan tema dan persoalan serta pemikiran sajak dan membandingkan jawapan kumpulan dengan jawapan kumpulan-kumpulan lain. • Perbincangan/Aktiviti kumpulan – Menghuraikan maksud rangkaikata sajak. Selepas itu, menayangkannya di OHP/membaca di hadapan kelas.

• Menerangkan sinopsis peristiwa yang berlaku apabila Hang Tuah kembali ke Melaka

21

Bunga • Para pelajar mencatat bagaimana Rampai Hang Tuah dapat menewaskan Hang Melayu Kuno Jebat dan apa pula yang berlaku ke VCD Hang atas jenazah Hang Jebat. Tuah • Melukis keris Taming Sari mengikut CD Interaktif imaginasi para pelajar sendiri dan Sejarah menuliskan tentang keris itu. Melayu (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah Mohamed)

• Melakar rajah seperti berikut:

watak

Hang

Tuah

21

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

Peristiwa Peristiwa Peristiwa

Peristiwa HANG Peristiwa

Peristiwa Peristiwa Peristiwa

21

B. Sambungan HIKAYAT HANG TUAH Aspek-aspek Kajian: • Nilai Positif • Nilai Negatif

• Mengumpul nilai-nilai: (i) Positif (ii) Negatif

Bunga Rampai Melayu Kuno VCD Hang Tuah CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya Dr. Hajah Noriah Mohamed)

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 8 – MEMINANG KE BUKIT SURAU

• Menjelaskan aspekaspek kajian hikayat.

Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens

• Membahaskan perwatakan protagonis dan antagonis • Mengumpulkan dialog-dialog watak dan menuliskan beberapa soalan. • Kerja berkumpulan – Forum tentang watak Hang Tuah dan Hang Jebat iaitu mengenai pengajaran dan sifat ketaatan dan penderhakaan keduadua watak. • Perbincangan//Perdebatan antara pro dan kontra tentang peristiwa yang terjadi ke atas watak utama dan sebagainya. Contoh: (i) Adakah taat setia Hang Tuah itu wajar atau sebaliknya? (ii) Layakkah watak Hang Jebat dikatakan sebagai penderhaka? • Latihan bertulis. • Aktiviti berkumpulan – mencari peristiwa penting dan setiap kumpulan mengemukakan hasil dapatan masing-masing.

22

22

if Hikayat • Menggambarkan wajah Dang Siti Awang Noralam semasa kecil dalam bentuk Kamaruddin lakaran. (Rozaiman • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lukisan. • Melengkapkan LPG untuk menyenaraikan watak dan latar

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

• Melakonkan dialog antara Awang Kamaruddin dan Tuan Puteri Si Raksasa berpandukan buku teks. • Latihan soalan konteks. • Melengkapkan Lembaran Pengurusan Grafik (LPG) perwatakan. Contoh:
WATAK DAN PERWATAKAN Watak Tuan Puteri Si Raksasa Dang Siti Noralam Ciri Luaran Ciri Dalaman

22

B. HIKAYAT KAMARUDDIN KAJIAN BAB MENGAMBIL PINANG

AWANG 9 – BUAH

• Menjelaskan aspekaspek kajian hikayat.

Hikayat • Pelajar menceritakan tentang Awang peristiwa penting dan sinopsis. Kamaruddin • Melukis buah pinang berpandukan Kajian benda sebenar. Komprehens • Mengenal buah pinang dan if Hikayat peranannya dalam masyarakat Awang Melayu. Kamaruddin

23

(Rozaiman Makmun) Internet.

CONTOH GAMBAR BUAH PINANG

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

24

A. NOVEL “PENGABDIAN” a. KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 10

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel “Pengabdian ” Pusat Sejarah Pelbagai sumber – Pemberonta kan Di Brunei.

• Penerangan tentang Partai Brunei. • Mendengar rakaman peristiwa Pemberontakan 1962. • Melengkapkan LPG – Imbas watak Siti Nur dan Hindon peristiwa pemberontakan.

Rakyat tentang Tahun Kembali tentang

PERISTIWA PEMBERONTAKAN Siti Nur Hindon

b. KAJIAN BAB BAHAGIAN 11

1

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

23

• Bersoal jawab tentang perkenalan dan persahabatan di antara Syukri dan Siti Nur. • Melengkapkan LPG – Perwatakan Syukri
Keluarga Fizikal Status Kerjaya Sifat Sikap

ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian novel. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. • Perbincangan tentang peristiwaperistiwa penting untuk melengkapkan binaan plot. • Lakonan watak Siti Nur dan Zul. • Lakonan bertulis – Perwatakan Zul.

B. NOVEL “PENGABDIAN” a. KAJIAN BAB 1 – BAHAGIAN 12

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel “Pengabdian ”

25

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

b. KAJIAN BAB BAHAGIAN 1

2

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel Pengabdian.

23

• Perbincangan tentang tahanan politik dan perjuangan Khalid. • Bersoal jawab tentang rumah tangga Khalid dan Faridah. • Aktiviti berkumpulan – Persoalan dan pengajaran. • Aktiviti susulan – Pembentangan. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian novel. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

A. KAJIAN SAJAK “KASIH IBU” KARYA ABDULLAH IDRIS

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

24

• Mendengar rakaman/Mendeklamasi sajak. • Menonton filem yang relevan dengan tajuk sajak. • Perbincangan/Aktiviti kumpulan tentang maksud. • Pelajar mencari persoalan sajak dengan melengkapkan peta minda yang diberi. Contoh:
Tamggungja wab Peny esala n Penyes a-lan

Penye sa-lan

26

Dosa dan Paha la

MINGGU/ TARIKH

24

TAJUK/ PERKARA B. KAJIAN SAJAK “AYAHKU” KARYA ABDULLAH IDRIS

HURAIAN PEMBELAJARAN • Menghuraikan kajian aspek-aspek sajak.

RUJUKAN Antologi Sajak “Cermin Diri” Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof. Madya. Dr Hajah Noriah Mohamed). Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof.

CADANGAN AKTIVITI • Mendengar rakaman/Mendeklamasi sajak. • Perbincangan kelompok tentang persoalan-persoalan dalam sajak. • Berbincang mengenai sikap Hang Tuah pada zaman sekarang dalam bentuk perbahasan. • Pertandingan menulis esei tentang tajuk pelajaran yang diajar. • Menyatakan pendapat tentang moral watak-watak dalam hikayat.

CATATAN

A. Sambungan HIKAYAT HANG TUAH Aspek Kajian: • Peranan Watak

• Menjelaskan peranan watak Hang Tuah dalam masyarakat Melayu. • Menghuraikan peranan Bendahara Paduka Raja dalam kehidupan Hang Tuah • Menjelaskan pengajaran Hikayat Hang Tuah • Menyatakan tema

25

B. Sambungan HIKAYAT HANG TUAH Aspek Kajian: • Pengajaran • Tema

• Aktiviti berkumpulan: Melukis dalam bentuk carta pengajaran yang diperolehi dari cerita Hikayat Hang Tuah. • Membincangkan tema dengan alasan masing-masing secara berkumpulan.

27

A. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 10 – MEMBUKA TAPAAN

• Menghuraikan aspekaspek kajian hikayat.

26
B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN KAJIAN BAB 11 – NAIK PENGANTIN MINGGU/ TARIKH TAJUK/ PERKARA • Menghuraikan aspekaspek kajian hikayat.

Madya. Dr Hajah Noriah Mohamed). Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun) Internet. Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if RUJUKAN Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun) Internet.

• Latihan bertulis.

• Melengkapkan LPG peristiwa penting. • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lukisan. • Melengkapkan LPG untuk menyenaraikan watak dan latar. • Soal jawab lisan tentang soalan konteks. • Aktiviti berkumpulan – Membincangkan tentang kesaktian untuk dibentangkan.
• Menjelaskan sinopsis dan peristiwa penting. • Melakar peristiwa penting dalam bentuk lukisan (persandingan) • Menyenaraikan watak dan latar. CADANGAN AKTIVITI • Secara berkumpulan – Membincangkan adat perkahwinan dan seterusnya mengemukakan hasil dapatan masing-masing. • Mengenal beberapa alat perhiasan pengantin. CATATAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

26
A. NOVEL “PENGABDIAN” a. KAJIAN BAB 2 – BAHAGIAN 2 • Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel • Perbincangan tentang kahwin muda. “Pengabdian • Melengkapkan LPG – Rutin harian ” Fatimah.
RUTIN HARIAN FATIMAH

28

Peristiwa

Latar Masa

Latar Tempat

27
b. KAJIAN BAB BAHAGIAN 3 2 –

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

• Melakar rutin harian Fatimah. • Bersoal jawab tentang peristiwaperistiwa penting. • Menggambarkan dalam bentuk lukisan (cerita bergambar) kronologi peristiwa seperti berikut: - Kemalangan jalan raya yang melibatkan Hannah - Mimpi Hannah • Lakonan • Perbincangan tentang nilai-nilai murni dan pengajaran. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian novel. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. NOVEL “PENGABDIAN” a. KAJIAN BAB 2 – BAHAGIAN 4

• Menjelaskan aspek- Novel “Pengabdian aspek kajian novel. ”

• Perbincangan tentang soal keinsafan. • Latihan bertulis – Menyenaraikan peranan Hannah dan Faisal.

29

27

b. KAJIAN BAB BAHAGIAN 5

2

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

• Bersoal jawab tentang peristiwaperistiwa penting. • Menyenaraikan perwatakan Peter dan Nyonya Peter. • Aktiviti kumpulan/OHP – Menyenaraikan dan menghuraikan nilai-nilai murni dan pengajaran. • Aktiviti susulan. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian novel. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

A. KAJIAN SAJAK “MENARA GADING” KARYA ADI DHARMA

• Menjelaskan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

28

• Sumbang Saran – Pelajar diminta memberi maksud “Menara Gading”. • Berbincang dalam kumpulan kecil untuk mengemukakan pendapat tentang pemilihan kata, ungkapan, ayat dalam sajak. Contoh: penggunaan pengulangan, simbol dan personifikasi. • Mengisi LPG yang diedarkan, kemudian menayangkan jawapan mereka. GAYA BAHASA
Gaya Bahasa Simbol/Perlamb angan Personifikasi Asonansi Contoh

30

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

28

B. KAJIAN SAJAK “MANA ORANG KITA” KARYA ADI DHARMA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber (Gambar tentang gejala sosial)

• Pelajar diminta memberi pendapat tentang gambar yang diperlihatkan. • Sesi perbahasan tentang gejala sosial berkumpulan. • Aktiviti berkelompok – Pelajar diberi peluang membincangkan maksud secara bebas. Setelah memahami maksud sajak pelajar diminta mengemukakan pendapat mereka.

A.SEJARAH MELAYU CERITA 1: ASAL USUL RAJA-RAJA MELAYU RAJA ISKANDAR ZULKARNAIN

• Menerangkan sinopsis.

29

B.Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 1: ASAL USUL RAJA-RAJA MELAYU RAJA ISKANDAR ZULKARNAIN

• Mencatatkan watak dan perwatakan. • Menyenaraikan namanama tempat dan peristiwa penting yang terjadi di situ.

Bunga • Aktiviti berkumpulan: Rampai (i) Menulis dan membacakan Melayu Kuno sinopsis di hadapan kelas CD Interaktif mengikut kumpulan Sejarah (ii) Menggunakan beberapa keping Melayu (Prof gambar atau lakaran lukisan Madya Dr. mengikut peristiwa yang berlaku Hajah Noriah dan menceritakan mengikut Mohamed). kumpulan • Latihan bertulis. http://id.wiki • Mencatat senarai perwatakan setiap pedia. watak seperti berikut: org/wiki/Hika yat_ Watak Perwatakan Iskandar_Zul Raja Kida Hindi karRaja Iskandar nain Latar Tempat Peristiwa Makadunia Hindi • Pelajar melayari laman web untuk mengetahui lebih lanjut tentang

31

Iskandar Zulkarnain.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI ISKANDAR ZULKARNAIN

29
PETA MAKADUNIA (MACEDONIA) ZAMAN ISKANDAR ZULKARNAIN

30

A. HIKAYAT KAMARUDDIN • Tema

AWANG

• Mengemukakan tema dengan memberi contoh berdasarkan watak dan peristiwa.

Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehensif Hikayat Awang

• Berbincang dalam kumpulan kecil untuk menentukan tema dan setiap kumpulan menyatakan tema mereka sendiri dengan memberikan alasan yang kukuh. • Aktiviti berkumpulan – Mencari contohcontoh peristiwa yang bersesuaian dengan tema yang dipilih untuk

32

Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

dibentangkan dengan menggunakan OHP/Projektor LCD. • Melengkapkan LPG tentang tema. Contoh:

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI
Tema: Keberanian Watak Lamang Labai Awang Kamaruddin Peristiwa i) ii) i) ii)

CATATAN

30
B. HIKAYAT AWANG KAMARUDDIN • Persoalanpersoalan • Mengemukakan persoalan dengan memberi contoh berdasarkan watak dan peristiwa. Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun) Novel “Pengabdian

• Bersoal jawab secara individu bagi menentukan beberapa persoalan. • Berbincang dalam kumpulan kecil untuk menentukan persoalan dan kemudian wakil kumpulan mengemukakan hasil dapatan berserta contoh-contoh.

A.NOVEL “PENGABDIAN”

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Perbincangan penceritaan.

tentang

teknik

33

a. KAJIAN BAB BAHAGIAN 6

2

– • Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

• Lakonan. • Latihan bertulis. • Perbincangan tentang peranan seorang suami. • Aktiviti berkumpulan/OHP – Menyenaraikan peranan Faisal dan Zul sebagai suami. • Aktiviti susulan – Pembentangan. • Latihan bertulis. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian novel. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

31

b. KAJIAN BAB BAHAGIAN 7

2

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

B. NOVEL “PENGABDIAN” KAJIAN BAB 2 – BAHAGIAN PENUTUP

• Menjelaskan aspekaspek kajian novel.

Novel “Pengabdian ” Pelbagai sumber.

31

• Penerangan tentang sejarah kemerdekaan Negara Brunei. • Soal jawab tentang peranan pelajar kepada negara dan erti kemerdekaan bagi mereka. • Menonton rakaman filem majlis pengisytiharan kemerdekaan. • Menonton rakaman filem Sambutan Hari Kebangsaan kali pertama. ATAU • Pembentangan aspek-aspek kajian novel. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

34

A. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “SULUNG” KARYA ADI DHARMA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri”

32
b. KAJIAN SAJAK “OMBAK DI PASIR PANTAI” KARYA ADI KELANA • Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

• Soal jawab tentang latar belakang keluarga setiap pelajar dan kemudian memperkenalkan diri dan keluarga masing-masing. • Mengaitkan dengan watak anak sulung dalam novel Pengabdian (watak Siti Nur) dengan mencungkil peranan watak. • Aktiviti berkelompok – Pelajar membincangkan gaya bahasa sajak sebanyak mungkin yang diketahui oleh mereka. • Mendengar rakaman/Mendeklamasi sajak dengan berlatarkan muzik desiran ombak. • Menonton filem yang relevan dengan sajak. • Perbincangan menggunakan teknik sumbang saran untuk mencari maksud sajak. Selepas itu, pelajar membaca di hadapan kelas.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

ATAU

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab.

35

B. ANTOLOGI SAJAK “CERMIN DIRI” a. KAJIAN SAJAK “ORANG TUA DENGAN HUJAN” KARYA ADI KELANA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

Antologi Sajak “Cermin Diri” Pelbagai sumber

32
b. KAJIAN SAJAK “TENTANG CINTA” KARYA ADI KELANA

• Menghuraikan aspekaspek kajian sajak.

• Mendengar rakaman mendekmasi sajak. • Melakar gambar orang tua dengan hujan. Kemudian menceritakan semula hasil lakaran mereka. • Perbincangan hasil lakaran pelajar dan kemudian kaitkan dengan maksud sajak. • Memprosa sajak dengan menggunakan Interactive board dengan mengisi tempat kosong. • Menayangkan keratan gambar yang relevan dengan sajak. Kemudian menceritakan balik tentang gambar yang ditayang. • Perbincangan kelompok secara sumbang saran/spontan. Guru sebagai pemudah cara. Selepas itu, pelajar diminta melakar cerita dari maksud sajak. • Aktiviti kelompok – Pelajar mengisi LPG gaya bahasa sajak iaitu mengesan sebanyak mungkin. Kemudian, menyenaraikannya dalam LPG yang disediakan. Contoh: GAYA BAHASA Gaya Bahasa Contoh Simile Perlambangan Pengulangan Asonansi Aliterasi CADANGAN AKTIVITI

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

CATATAN

36

ATAU

32
A. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 5: UTUSAN MAJAPAHIT KE SINGAPURA Aspek Kajian: • Sinopsis • Peristiwa penting • Watak dan perwatakan • Menjelaskan sinopsis. • Mencatatkan peristiwa penting. • Membincangkan tentang utusan dan Majapahit hingga menimbulkan salah faham Raja Singapura. • Menyenaraikan kesan dari perselisihan Majapahit dan Singapura. • Menerangkan sinopsis bagaimana Singapura dilanggar todak dan penderhakaan Sang Rajuna Tapa • Membincangkan perwatakan watak Paduka Seri Maharaja, Seorang budak, Raja Iskandar Shah dan Sang Rajuna Tapa dan

• Pembentangan aspek-aspek kajian sajak. Kemudian, diikuti dengan sesi soal jawab. Bunga • Mengisikan LPG. Rampai • Aktiviti berkumpulan – Mencatatkan Melayu Kuno dan menerangkan sebab-sebab CD Interaktif berlakunya perselisihan antara Sejarah Majapahit dan Singapura. Melayu (Prof • Latihan bertulis. Madya. Dr Hajah Noriah Mohamed)

33

B. Sambungan SEJARAH MELAYU CERITA 10: SINGAPURA DILANGGAR TODAK DAN PENDERHAKAAN SANG RAJUNA TAPA

Bunga Rampai Melayu Kuno CD Interaktif Sejarah Melayu (Prof Madya. Dr Hajah Noriah Mohamed)

• Menonton tayangan gambar VCD Singapura Dilanggar Todak dan Dang Anum. • Menceritakan sinopsis cerita yang ditonton. • Menyenaraikan watak-watak berserta perwatakan masing-masing. • Aktiviti berkumpulan – Satu kumpulan menuliskan satu watak dan membacakannya di hadapan kelas.

A. HIKAYAT KAMARUDDIN • Plot

AWANG • Menyenaraikan menjelaskan plot

Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat

• Aktiviti kumpulan – Menghuraikan peristiwa penting mengikut pembahagian plot dalam hikayat dalam bentuk komik. Contoh: P1: Kisah Lamang Labai P2: Kisah Awang Kamaruddin

37

34

Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun)

merampas tunang Tuan Pemagat P3: Kisan Awang Kamaruddin menyelamatkan Dang Siti Noralam. • Menyusun semula peristiwa-peristiwa penting bagi menghasilkan plot keseluruhan hikayat dengan menggunakan kad manila.
CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU/ TARIKH

TAJUK/ PERKARA

HURAIAN PEMBELAJARAN

RUJUKAN

• Pelajar menulis di papan putih urutan peristiwa penting secara bergilir-gilir. • Latihan bertulis.
B. HIKAYAT AWANG • Menyatakan latar KAMARUDDIN tempat dalam hikayat. • Latar Tempat Hikayat Awang Kamaruddin Kajian Komprehens if Hikayat Awang Kamaruddin (Rozaiman Makmun) • Melengkapkan LPG tempat. Contoh:
NEGERI TIMUR

tentang

latar

34

Peristi

Peristi

Peristi

NEGERI JAWA

Peristi

Peristi

Peristi

38

• Aktiviti berkumpulan – Membincangkan tentang latar dan peristiwa yang berkaitan untuk dibentangkan dengan menggunakan OHP/Projektor LCD. • Mengadakan Lasbela (Lawatan Sambil belajar) ke Kampong Sinarubai dan menemuramah beberapa orang warga emas di kampung tersebut.
MINGGU/ TARIKH TAJUK/ PERKARA HURAIAN PEMBELAJARAN RUJUKAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

A. NOVEL “PENGABDIAN” • Tema

• Mengenal pasti tema. • Menghuraikan tema

35

B. NOVEL “PENGABDIAN” • Persoalan-persoalan

• Menyenaraikan persoalan. • Menghuraikan persoalan.

Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum) Novel “Pengabdian ” Ulasan Novel “Pengabdian ” (Haji Nurazmi Kuntum)

• Bersoal jawab tentang maksud tema dan jenis-jenis tema. • Aktiviti berkumpulan/OHP – Mengenal pasti tema novel dan membuat huraian tema (alasan dan bukti daripada peristiwa dan watak). • Aktiviti susulan - Pembentangan • Bersoal jawab tentang definisi persoalan. • Sumbang saran tentang persoalanpersoalan yang terdapat dalam novel. • Melengkapkan LPG – Persoalan dengan watak berserta peristiwa. Contoh
PERSOALAN, WATAK DAN PERISTIWA

39

Persoalan

Watak

Peristiwa

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful