Anda di halaman 1dari 68

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

OLEH
EIWAN AZRUL BIN HAMIRUN
07DEP12F2021
TELEKOM MALAYSIA BERHAD

Buku laporan ini dikemukakan kepada jabatan


kejuruteraan Elektrik
sebagai memenuhi sebahagian dari syarat
penganugerahan
diploma kejuruteraan Elektronik (komunikasi)

1|Page

BAB 1

1.1

PENGENALAN

Bagi setiap penuntut POLITEKNIK yang terdapat di Negara ini di wajibkan untuk
menjalani Latihan Industri sama ada mereka ini mengikuti kursus Sijil ataupun Diploma. Ini
adalah syarat yang telah di tetapkan oleh pihak pengurusan POLITEKNIK dan tempoh
Latihan Industri yang ditentukan adalah selama 6 bulan. Semua pelajar akan diberi tempoh ini
untuk menjalani Latihan Industri di mana-mana firma yang mereka pilih sendiri ataupun yang
telah ditentukan oleh pihak pengurusan POLITEKNIK.

Latihan Industri ini dijalankan pada semester yang ketiga bagi Kursus Peringkat Sijil
dan semester keempat bagi Kursus Peringkat Diploma ( kecuali bagi penuntut Kursus
Diploma Sains Kesetiausahaan iaitu bagi semester ketiga ). Penganugerahan Sijil atau
Diploma hanya akan diberikan kepada para pelajar yang telah berjaya menamatkan Latihan
Industri sebelum menyambung semula semester nanti. Ia juga merupakan salah satu syarat
yang di wajibkan untuk penganugerah Sijil mahupun Diploma. Dengan ini para penuntut
POLITEKNIK semua harus memandang serius terhadap Latihan Industri ini dan kita tidak
boleh memandang remeh sahaja. Melalui Latihan Industri inilah kita akan dapat mengetahui
alam pekerjaan yang sebenar-benarnya.

2|Page

1.2

PENDAHULUAN

Latihan industri bagi pelajar yang menjalani kursus Sijil ataupun Diploma adalah satu
langkah yang baik dalam usaha Negara iaitu Malaysia untuk melahirkan ramai tenaga mahir
dan separuh mahir. Melalui Latihan Industri ini para pelajar yang menuntut di Politeknik
dapat menimba kemahiran dan pengalaman yang baru. Malah disamping itu juga, mereka
dapat mempraktikkan teori yang telah dipelajari semasa belajar di tempat pengajian. Ini
kerana ketika apa yang para pelajar belajar di tempat pengajian berbanding semasa menjalani
Latihan Industri ini adalah amat berlainan sekali. Ternyata semasa para pelajar menjalani
Latihan Industri mereka dapat memperolehi banyak ilmu pengetahuan tentang dunia
pekerjaan yang sebenarnya. Dengan ini mereka dapat memantapkan lagi tahap pemikiran
serta kepakaran para pelajar lepasan Politeknik khususnya.

Dunia pekerjaan adalah lebih banyak rintangan dan memerlukan kematangan


seseorang itu dalam melakukan sesuatu tugas yang telah di berikan. Latihan industri menguji
sejauh manakah kebolehan serta kesabaran para pelajar untuk mempraktikkan semula teori
yang telah dipelajari dan merupakan penyediaan diri bagi pelajar sebelum memasuki alam
pekerjaan yang sebenarnya. Ketika di alam pekerjaan nanti para pelajar perlu mempelajari dan
mengetahui lebih banyak kesulitan yang akan menimpa diri kita apabila sudah bekerja kelak.

Oleh itu, buku laporan industri ini adalah gambaran keseluruhan semasa saya
menjalani latihan industri di Pejabat Telekom semporna. Selain itu, saya sertakan juga
penerangan-penerangan bagi sesuatu tajuk yang berkaitan dengan tugas-tugas yang saya
lakukan di Pejabat Telekom semporna ini.

3|Page

1.3 PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan selamat sejahtera, Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi ke


atas nikmat dan kurniaNya, akhirnya saya dapat menyiapkan laporan Industri dengan lengkap
pada masa yang ditetapkan oleh pihak politeknik. Dalam ruangan ini juga saya ingin
menyampaikan rasa terima kasih saya pada pihak syarikat TELEKOM MALAYSIA
BERHAD kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya selama 5 bulan saya jalani
latihan industri di syarikat tersebut
Jutaan terima kasih juga kepada jurutera-jurutera dan juruteknik-juruteknik Syarikat
TM yang turut membantu memberi tunjuk ajar kepada saya walaupun permulaannya sukar
untuk mereka berkomunikasi dengan saya, dan alhamdulillah saya dapat menimba
pengalaman yang berhaga dan dapat saya guna pakai pada masa akan datang

4|Page

1.4

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

Latihan Industri adalah wajib bagi pelajar-pelajar yang sedang menuntut di


POLITEKNIK sebelum layak dipertimbangkan untuk mendapat Sijil dan Diploma di dalam
bidang pengkhususan masing-masing. Kepentingan Latihan Industri ini dapat dilihat apabila
setiap palajar perlu lulus di dalam Latihan Industri sebelum mereka memasuki semester yang
berikutnya.

Para pelajar yang menjalani Latihan Industri ini akan ditempatkan di firma-firma atau
organisasi-organisasi yang sesuai dengan kursus yang di pelajari ketika berada di
POLITEKNIK. Oleh itu, beberapa objektif Latihan Industri ini diadakan adalah :

Untuk mendedahkan pelajar ke alam pekerjaan yang sebenarnya.


Untuk menanam semangat kerja berpasukan dan membina perhubungan baik sesama
pekerja.
Untuk memperlihatkan pelajar perkaitan antara teori dan praktikal.
Untuk mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan, displin masa dan etika kerja
dalam Latihan Industri.
Untuk memupuk sifat amanah, bertanggungjawab, membina keyakinan diri dan tahan
menghadapi cabaran dunia pekerjaan.
Untuk menyiapkan diri bagi menyediakan satu laporan rasmi setelah tamat Latihan
Industri.

5|Page

1.5

KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI

Latihan Industri mempunyai banyak kepentingannya kepada para pelajar. Tambahan


pula tempoh masa panjang yang di tetapkan oleh pihak POLITEKNIK memberi kelebihan
kepada pelajarnya berbanding dengan industri pengajian lain yang hanya menyediakan ruang
tempoh yang begitu singkat.

Selain itu, Latihan Industri ini membolehkan para pelajar mengaitkan teori-teori
kepada praktikal dan sebaliknya. Sebagai seorang penuntut di POLITEKNIK, teori dan
praktikal adalah dua perkara yang sama penting. Oleh itu, sebagai seorang penuntut amat
penting bagi mereka yang mempraktikkan apa yang telah dipelajari agar tidak berasa kekok
apabila bekerja nanti.

Latihan Industri amat penting kepada para pelajar kerana :

Pelajar dapat berdikari dengan mengenali cabaran dunia luar dan bertemu orang-orang
yang baru di sekeliling mereka.
Mengasah bakat dan minat para pelajar terhadap setiap tugasan yang telah di berikan
oleh penyelia atau kakitangan di syarikat tersebut.
Mematangkan kehidupan serta pemikiran pelajar dalam menempuhi tempoh sepanjang
Latihan Industri tersebut.
Dapat membentuk sahsiah diri dan keterampilan para pelajar kearah yang lebih positif
agar mereka lebih berkeyakinan apabila bekerja kelak.
Mengetahui serta mempelajari lebih mendalam lagi bagaimana sesuatu pekerjaan itu
dilaksanakan dengan sistematik dan bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul.

6|Page

7|Page

1.6

RINGKASAN AKTIVITI SEMASA LATIHAN INDUSTRI

Semasa menjalani Latihan Industri di Ibu Sawat Telekom Semporna ini kebanyakan
saya didedahkan kepada pemasangan telefon dan sedikit kerja-kerja pemasangan fiber optik
dan lain-lain. Antara aktiviti dan tugas yang telah saya lakukan di Pejabat ini ialah :

Memasang jumper di kabinet dan MDF


Pemasangan komputer
Pemasangan Fiber optik
Menukar pair dan eside di MDF.

1.7

SKOP LATIHAN INDUSTRI

Semasa saya menjalani Latihan Industri di syarikat ini, penyelia tidak menetapkan
sesuatu tugas kepada saya. Walaupun saya melakukan sesuatu tugas yang sama setiap hari
tetapi dalam setiap minggu melakukan kerja, saya juga didedahkan dengan tugas-tugas yang
berbeza. Ini kerana penyelia mahu melihat saya mempelbagaikan tugas saya yang banyak
bersangkut paut dengan kursus yang saya ambil iaitu Diploma Kejuruteraan Elektronik. Saya
amat berterima kasih kerana telah mendapat tunjuk ajar daripada penyelia serta rakan-rakan
sekerja sebagaimana yang diharapkan sebelum menghadapi Latihan Industri.

8|Page

1.8 PENYELARASAN

Buku laporan Iatihan Industri ini adalah :

Merupakan satu catatan dari rekod rasmi untuk melaporkan tugasan yang berkaitan
dengan perjalanan Latihan Industri.
Untuk tujuan penyelarasan. Penulisan laporan ini adalah mengambil kira setiap
tugasan mengikut keutamaan yang sistematik dan bersepadu serta laporan disesuaikan
dengan perhubungan semasa agar peningkatan diri di dalam menjalankan
tanggungjawab dan amanah dapat membangun dengan seiringan

9|Page

1.9

OBJEKTIF LAPORAN

Objektif laporan ini adalah untuk menghuraikan apa yang telah dipraktikkan semasa
menjalani Latihan Industri dan juga dapat melihat sejauh manakah kefahaman para pelajar
tentang Latihan Industri sebenarnya.

Selain itu, di dalam laporan ini saya juga turut menceritakan serba sedikit tentang apa
yang saya laksanakan di Ibu sawat Telekom Semporna ini. ini bertujuan untuk dijadikan
sumber rujukan bagi saya serta para pelajar di masa akan datang.

Akhir sekali, laporan ini juga bertujuan sebagai satu rumusan atau kesimpulan tentang
segala aktiviti-aktiviti yang saya lakukan dan pelajari di pejabat ini selama tempoh 6 bulan
ketika menjalani Latihan Industri.

Semoga dengan adanya ilmu serta kemahiran yang diperolehi semasa menjalani
Latihan Industri ini saya berharap semua pelajar dapat mempraktikkan dengan sebaik yang
mungkin. Di samping itu para pelajar dapat membantu Negara melahirkan tenaga pekerja
yang lebih optimis di masa hadapan apabila mereka sudah mendapat pekerjaan kelak.

10 | P a g e

1.10 CARA LAPORAN DISUSUN

Cara yang mudah untuk saya menyusun laporan ini agar nampak lebih kemas supaya
dapat mencapai objektif yang sebenar adalah seperti berikut :

JUN

Mempelajari serta memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan segala hal-hal
syarikat.
JULAI

Mula mencari maklumat-maklumat yang di perlukan untuk memuatkan ke dalam buku


Laporan Industri seperti latar belakang syarikat
OGOS

Mencari maklumat yang perlu di tambah untuk dimasukkan ke dalam buku Laporan
Industri iaitu tentang syarikat dan mula merangka isi-isi yang perlu ditaip untuk
laporan ini.
SEPTEMBER

Menaip sedikit sebanyak maklumat yang diperolehi dan disamping itu juga mencari
maklumat tambahan yang diperlukan untuk dimuatkan di dalam laporan ini.
OKTOBER

Meneruskan menaip segala maklumat-maklumat yang diperolehi agar mudah untuk


disusun dan dijadikan buku laporan yang lengkap. Kemudian, menyiapkan isi laporan
kandungan serta lampiran yang perlu dimuatkan.
NOVEMBER

seterusnya menyusun segala maklumat yang telah siap ditaip agar menjadi sebuah
buku laporan sebelum ia dijilid.

11 | P a g e

1.11

JADUAL LATIHAN INDUSTRI

Semasa saya menjalani Latihan Industri di syarikat ini mereka tidak menyediakan
jadual Latihan Industri yang tetap bagi setiap pelajar. Oleh itu, ini terpulang kepada daya
usaha oleh seseorang pelajar itu untuk melakukan kerja-kerja yang telah disediakan dan kerjakerja sampingan yang diberikan oleh kakitangan mereka.

Pada kebiasaannya, kerja-kerja yang diberikan oleh penyelia turut diberi juga oleh
kakitangan yang lain kerana mereka memerlukan bantuan para pelajar. Antara kerja-kerja
yang biasa saya lakukan ialah, Memasang jumper di MDF, membaik pulih telefon, memasang
komputer,

Saya bersyukur kerana kebanyakkan kerja-kerja yang diberikan adalah berkaitan


dengan bidang yang diambil iaitu elektronik.

12 | P a g e

BAB 2

2.1 LATAR BELAKAN TELEKOM MALAYSIA BERHAD

2.1.1 PENGENALAN

Telekomunikasi merupakan salah satu keperluan dalam hidup manusia yang mana
melalui telekomunikasi telah dapat meningkatkan taraf hidup manusia seterusnya dapat
membangunkan negara. Dengan adanya telekomunikasi, suatu maklumat dapat disalurkan
dengan mudah dan cepat tanpa sebarang halangan. Kerana mengetahui hal ini, kerajaan
mengambil langkah yang bijak, menubuhkan Jabatan Telekom Malaysia pada tahun 1968
sebelum diperbadankan pada Oktober 1984. Ini memandangkan telekomunikasi adalah satu
aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia seharian pada hari ini. Dari tahun ke tahun,
Telekom Malaysia berusaha mempertingkatkan perkhidmatannya dan kini Telekom Malaysia
Berhad berdiri megah bersama syarikat telekomunikasi lain di dunia yang memberikan
produk, perkhidmatan dan penyelesaian bertaraf dunia.

Telekom Malaysia Berhad pada mulanya ditubuhkan bagi memberikan perkhidmatan


telekomunikasi kepada rakyat Malaysia. Di antara perkhidmatan yang disediakan adalah
seperti perkhidmatan telefon awam dan rumah, panggilan rumah, panggilan kecemsan dan
sebagainya. Melalui pemberian lesen oleh kerajaan kepada Telekom Malaysia Berhad ia
memberikan hak kepada Telekom untuk mengendalikan kesemua sistem telekomunikasi.
Selain itu, penubuhan Universiti Telekom (UNITEL) pada tahun 1997 adalah merupakan
universiti swasta pertama di Malaysia yang mempunyai objektif menyumbng ke arah
pembangunan teknologi maklumat, industri multimedia dan telekomunikasi. Begitu juga
dengan penubuhan Universiti Multimedia pada tahun 1999.

13 | P a g e

Dalam era teknologi pada masa kini, Telekom Malaysia Berhad berusaha
mempertingkatkan perkhidmatannya dan sentiasa menyalurkan produk dan perkhidmatan
terbaik demi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan pelanggannya. Salah satu
produk dan perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada keuntungan syarikat
ialah perkhidmatan telefon Direct Exchange Line. Dengan pelanggan melebihi 4.4 bilion,
Telekom Malaysia Berhad telah berusaha untuk mempertingkatkan pasaran bagi memenuhi
impiannya untuk menjadi sebuah organisasi bertaraf dunia dengan memberi tumpuan penuh
kepada kepuasan pelanggan secara menyeluruh.

Penubuhan Telekom Malaysia Berhad juga dapat menyediakan peluang-peluang


pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dengan ini, penduduk tempatan dapat memenuhi peluangpeluang pekerjaan yang disediakan dan kadar pengangguran yang wujud dapat dikurangkan .

14 | P a g e

2.1.2 SEJARAH PENUBUHAN TELEKOM MALAYSIA BERHAD

Pada tahun 1987, Jabatan Telekom Malaysia telah diswastakan yang dikenali sebagai
Telekom Malaysia yang masih dikawal sedia oleh Kementerian Tenaga, Komunikasi dan
Multimedia . Selaras dengan perkembangan komunikasi, Telekom mengorak langkah dengan
terus berkembang dengan pertubuhan hasil yang berterusan menyumbangkan dengan
pertambahan keuntungan yang tinggi. Telekom Malaysia juga menyumbang dari segi
pembangunan pasaran telekomunikasi di Malaysia secara progresif .

Bagi ibusawat Telekom Malaysia Alor Setar, ia telah ditubuhkan lebih kurang pada
tahun 1947 dimana ianya dapat menampung lebih kurang 50 000 muatan talian pada waktu ini
untuk pelanggan kediaman .

15 | P a g e

2.1.3 SEJARAH PERKEMBANGAN ORGANISASI

Jabatan Telekom Malaysia Berhad wujud pada tahun 1946 iaitu selepas zaman
pemerintahan Jepun. Dalam matlamat Rancangan Persekutuan 1956, ia meletakkan matlamat
untuk menyediakan perkhidmatan telefon termoden. Dalam era 60an, rangkaian telefon telah
dipertingkatkan oleh Jabatan Telekom. Pada tahun 1963, sistem gelombang mikro yang
pertama telah dipasang diantara Kuala Lumpur dan Singapura. Ia diperluaskan ke Ipoh dan
Pulau Pinang di Pantai barat serta ke Pantai Timur meliputi Kuantan dan Kota Bharu. Sistem
Telefon Radio Antarabangsa daripada Kuching ke Malaya dan Singapura telah diperkenalkan
pada tahun 1960. Pada April 1970, stesen Satelit Bumi Antarabangsa yang pertama
ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan telefon di peringkat antarabangsa. Perkhidmatan
Teleks secara manual digantikan dengan sistem automatik pada tahun 1975. Manakala,
Telekom juga telah memperkenalkan perkhidmatan Antarabangsa Terus Dail (International
Direct Dialling / IDD). Melalui perkhidmatan ini, panggilan terus boleh dibuat ke luar negara
seperti United Kingdom, Austarlia, Jepun dan Hong Kong serta ditambah kepada lebih 70
destinasi luar negara.

Pada tahun 1980, ibusawat elektronik pertama (SPC) telah dilancarkan di Johor. Pada
masa yang sama projek kabel dasar laut (submarine cable) yang menghubungkan Kuantan dan
kuching telah berjaya dilaksanakan. Pada tahun 1981, Standard Satelite yang kedua di
Lendu, Melaka yang menghubungkan Satelit Lautan India telah dilancarkan . Manakala pada
tahun 1982, Telefax telah diperkenalkan dengan tujuan memberi kemudahan pancaran saluran
cetakan, imej dan grafik. Bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang disediakan oleh
Jabatan Telekom Malaysia (JTM), kerajaan telah mengambil langkah yang bijak dengan
menswastakannya pada 12 Oktober 1984. Dengan ini, JTM telah ditukar nama kepada
Syarikat Telekom Malaysia Berhad dan ia mampu bersaing dengan syarikat telekomunikasi
yang sedia ada di Malaysia. Matlamat penswastaan organisasi tersebut adalah untuk
meningkatkan produktiviti negara dan menyimbangkan ke arah negara perindustrian. Selain

16 | P a g e

itu, Telekom malaysia Berhad (TMB) diswastakan bagi menyahut cabaran kerajaan dalam
menjadikan sebuah organisasi yang terunggul di negara ini.

Pada tahun 1990, Telekom telah berjaya meningkatkan keberkesanannya apabila


jumlah talian meningkat kepada 1.58 juta talian dengan anggaran nisbah 8 talian untuk 100
orang penduduk. Telekom juga telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL)
pada tahun tersebut. Industri telekomunikasi di Malaysia berubah ke arah matlamat unuk
menggalakkan persaingan sihat dengan pelbagai rangkaian lain dalam pasaran telekomunikasi
menerusi perlaksanaan Akses Samarata (Equal Acess) mulai 1 Januari 1999.

Mulai 1 Julai 1995, Telekom melaksanakan penstrukturan semula organisasi sebagai


persediaan menghadapi perubahan situasi pasaran terutamanya akibat pertambahan jumlah
pesaing dalam industri ini. Ia memberikan tanggungjawab dan kawalan penuh kepada
Pengurus Pejabat Telekom Tempatan menurut segmen masing- masing. Menerusi struktur
baru ini, Telekom dapat memenuhi keperluan dan kehendak setiap segmen pasaran dengan
lebih berkesan. Untuk menghadapi era globalisasi , sekali lagi pada Januari 2001 TMB
distrukturkan semula. Dalam pengstrukturan baru TMB mempunyai lebih daya saing untuk
mengharungi era globalisasi.

Di samping itu, perkembangan era teknologi yang semakin meningkat, pelbagai


perkhidmatan baru telah disediakan. Antaranya ialah Talian COINS, TOLLFREE, VPN,
KADFON, MALAYSIA DIRECT, VSAT, WILL, TELESSTOCK, ISDN, TMNET,
VIDEO CONFERENCING dan sebagainya telah diperkenalkan. Dengan pencapaian dan
peningkatn yang dialami oleh Telekom Malysia Berhad, tidak mustahil sekiranya ia menjadi
sebuah syarikat telekomunikasi yang terunggul dan terkemuka serta mampu bersaing di
peringkat antarabangsa.

17 | P a g e

1.2.4 PENSWASTAAN JABATAN TELEKOM MALAYSIA

Berdasarkan kepada permintaan dan perkembangan telekomunikasi yang semakin


menggalakkan, Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB) telah diperbadankan pada 12
Oktober 1984 untuk mengambil alih operasi Jabatan Telekom Malaysia selaras dengan dasar
penswastaan. Operasinya dikawal melalui lesen yang dikeluarkan oleh KementerianTenaga,
Telekom dan Pos bagi percubaan 20 tahun mulai Januari 1987. Lesen yang dikeluarkan oleh
Kementerian Tenaga, Telekom dan Pos telah memberikan hak kepada Syarikat Telekom
Malaysia Berhad (STMB) untuk penubuhan, penyelenggaraan dan mengendalikan semua
sistem telekomunikasi milik pelesen yang sedang beroperasi atau dijadualkan beroperasi
ketika itu bertujuan menyediakan semua bentuk telekomunikasi, televisyen dan radio dalam
negara dan seluruh dunia.

Fungsi Jabatan Telekom Malaysia diambil alih dengan rasminya oleh Syarikat
Telekom Malaysia Berhad pada 1 Januari 1987. Jabatan Telekom Malaysia adalah organisasi
sektor awam yang pertama dikomersilkan dengan penswastaan. Pada 6 Januari 1987 jam 10
pagi bertempat di ibu pejabat Syarikat Telekom Malaysia Berhad, Jalan Raja Chulan, Kuala
Lumpur telah berlangsung upacara pelancaran Syarikat Telekom malaysia di rasmikan oleh
Menteri Tenaga, Telekom dan Pos iaitu Yang Berhormat Dato Leo Moggie.

18 | P a g e

1.2.5 SEJARAH SISTEM RANGKAIAN TELEKOM MALAYSIA

1874 Talian pertama menghubungkan pejabat Residen di Kuala Lumpur dan


pejabat Penolong Residen di Taiping .

1882 Talian yang melalui dasar laut yang menghubungkan Seberang Prai dan
Pulau Pinang diwujudkan .

1891 Ibusawat pertama di bina di Kuala Lumpur .

1900 Perkhidmatan telefon Magneto yang pertama yang dilancarkan di Sabah .

1962 Kemudahan Sambung Terus Dail (STD) diantara Kuala Lumpur dan
Singapura diwujudkan .

1964 Pemasaran kabel dasar laut SEACOM diantara Singapura Dan Kota
Kinabalu .

1970 Stesen satelit bumi dibina di Kuantan .

1975 Pemasangan ibusawat teleks automatik .

19 | P a g e

1979 Kemudahan Antarabangsa Terus Dail (ATD) diperkenalkan .

1980 Ibusawat elektronik dilancarkan .

1981 Stesen satelit kedua di Lendu dilancarkan .

1983 Perkhidmatan Datel dan telefaks diperkenalkan .

1987 CASS (Customer Automatik Service System) dilaksanakan .


1988 Perkhidmatan Business INTELSAT (IBS) diperkenalkan di Kuala Lumpur dan
Pulau Pinang . Telekom Malaysia memberi tumpuan kepada perlaksanaan stesen
satelit bumi 2A di Kuantan yang mempunyai rekabentuk dan teknologi yang
termoden .

1989 TELEMAIL iaitu perkhidmatan pesanan elektronik berasaskan computer


dilancarkan dengan perkhidmatan pos elektronik dalam versi Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris .

1990 Perkhidmatan Toll Free antarabangsa diperkenalkan diikuti dengan kad


fon tanpa bayaran .

1998 ISDN (Intergrated Service Digital Network) yang membolehkan


pelanggan malihat pemanggilnya yng menggunakan ISDN juga .
1999 TM-CLIP boleh mengetahui dari mana panggilan dibuat .

20 | P a g e

2.1.6 LOGO TELEKOM MALAYSIA BERHAD

21 | P a g e

1.2.7 OBJEKTIF TELEKOM MALAYSIA BERHAD

Objektif penubuhan Telekom adalah untuk memberi kemudahan kepada para


pelanggan berkenaan dengan pelbagai urusan yang berkaitan dengan sistem telekomunikasi
dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Slogan Sentiasa
Bersamamu menjadi bukti bahawa Telekom sentiasa mengutamakan kepuasan para
pelanggannya secara menyeluruh.

1.2.8 VISI TELEKOM MALAYSIA BERHAD

Visi Telekom adalah untuk menjadi Syarikat Komunikasi pilihan dengan penumpuan
ke arah menyampaikan Nilai Terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang
berkepintangan dalam Syarikat.

1.2.9 MISI TELEKOM MALAYSIA BERHAD

Untuk mencapai Visi ini Telekom berazam melaksanakan perkara perkara berikut :

Menjadi peneraju yang di iktiraf dalam semua pasaran yang kita ceburi.

22 | P a g e

Menjadi sebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada pelanggan dan


menyediakan penyelesaian setempat yang menyeluruh.

1.2.10 PERANAN TELEKOM MALAYSIA DALAM MSC

Koridor Raya Multimedia atau MSC (Multimedia Super Coridor) merupakan


penggerak era teknologi maklumat yang direkabentuk bagi mempertingkatkan pembangunan
syarikat-syarikat dan Negara-negara dengan menggunakan teknologi termaju di dunia ini.
MSC akan menjadi Pusat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) bagi industri-industri
berasaskan maklumat, di mana ia membawa pembaharuan dalam teknologi maklumat yang
semakin berkembang pesat.

Pada masa kini, Telekom telah dilantik sebagai pembekal tunggal telekomunikasi bagi
Koridor Raya Multimedia (MSC) yang bertanggungjawab dalam merekabentuk, memasang
dan menjalankan operasi utama telekomunikasi MSC. Dalam era teknologi maklumat ini,
rangkaian teknologi adalah sangat penting kerana ia adalah kunci dalam mencipta dunia tanpa
sempadan. Dalam membina rangkaian telekomunikasi MSC, Telekom memasang rangkaian
kabel optik yang komprehensif, disokong oleh aplikasi-aplikasi dan perkhidmatanperkhidmatan yang berkaitan demi menetukan kejayaan cemerlang MSC. Dengan ini, ia akan
mempertingkatkan kecekapan, kelajuan dan kualiti dalam MSC di seluruh negara dan di
peringkat antarabangsa.

Telekom Malaysia menghubungkan rangkaian seluruh negaranya iaitu Corporate


Information Superhigway ( COINS ) dan talian Integrated Services Digital Network (ISDN
23 | P a g e

) dengan MSC. Melalui COINS, laluan domestik boleh mencapai kelajuan sehingga 155 mbps
sementara talian ISDN menyediakan kelajuan yang tinggi untuk tujuan faksimili dan telefon.
Dalam proses pembangunan MSC, Telekom Malaysia terlibat sepenuhnya dalam aspirasi
MSC bagi memastikan rangkaian yang terbaik dan paling ekonomi . Oleh yang demikian,
segala maklumat-maklumat dapat disalurkan ke seluruh negara di dunia ini dengan pantas dan
berkesan.

24 | P a g e

2.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT IBU SAWAT TELEKOM


SEMPORNA

Bangunan IBUSAWAT TELEKOM MALAYSIA SEMPORNA telah dibina pada


tahun 1980, pada masa itu sistem komunikasi semporna hanya bergantung pada Telekom
Malaysia di Tawau.
Pada tahun 1993 bangunan Ibusawat Semporna telah siap dibina dan dirasmikan pada
22 februari 1993 oleh YB. Dato Seri S. Samy Vellu, SPMP, DPMS, PCM, AMN Menteri
tenaga Telekom dan Pos Malaysia.

2.2.1 BANGUNAN IBU SAWAT TELEKOM MALAYSIA

25 | P a g e

2.2.2 CARTA ORGANISASI

P. juruteknik
Pandikal Kapral
Pegawai Eksekutif

Juruteknik

Mohamad Syukri

Dg Anilah Jaimi
P. Pegw juruteknik
M.Taib Abd Hamid

26 | P a g e

BAB 3
3.1 RINGKASAN MINGGUAN
Pengenalan
Latihan industri ini dijalankan selama lima bulan yang bermula pada 23 Jun
2014 sehingga 07 November 2014. Walaupun mempunyai kerja yang khusus, saya
tidak ketinggalan juga dalam kerja-kerja lain, dan mendapat banyak pengalaman yang
berguna pada masa akan datang. Selain itu, mengetahui sedikit sebanyak tentang selok
belok kerja di TM semporna. Selama lima bulan menjalani latihan di firma ini , pihak
syarikat tidak memberikan jadual yang harus di patuhi. Jadi saya dapat mempelajari
sedikit sebanyak tentang pekerjaan yang mereka lakukan,

27 | P a g e

3.2.1 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 1 (23 Jun hingga 27Jun)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
i.

Melapor diri di Telekom Malaysia Semporna

ii.

Melawat tempat kerja.

iii.

Memasang komputer bagi kegunaan pejabat

iv.

Taklimat Safety Briefing

gambarajah computer

28 | P a g e

3.2.2 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 2 (30 Jun hingga 04 Julai)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.
II.
III.

Pemasangan telefon
Pemasangan fiber optic
Lawatan tapak

gambarajah petih agihan gentian optik

gambarajah MDF

29 | P a g e

3.2.3 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 3 (07 Julai hingga 11 Julai)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah tool pemasangan telefon

Gambar rajah MDF

30 | P a g e

3.2.4 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 4 (14 Julai hingga 18 Julai)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah pengujian nombor telefon

31 | P a g e

3.2.5 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 5 (21 Julai hingga 25 Julai)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah MDF

Gambar rajah micro test

32 | P a g e

3.2.6 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 7 (04 ogos hingga 08 ogos)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah MDF

33 | P a g e

3.2.7 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 8 (11 ogos hingga 15 ogos)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah pemasangan kabel jumper

34 | P a g e

3.2.8 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 9 (18 ogos hingga 22 ogos)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah MDF Out

35 | P a g e

3.2.9 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 10 (25 ogos hingga 29 ogos)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah pengujian panggilan

36 | P a g e

3.2.10 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 11 (01 september hingga 05 september)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.
II.

Pemasangan telefon
Penukaran pair

Gambar rajah pengujian nombor telefon

37 | P a g e

3.2.11 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 12 (08 september hingga 12 september)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.
II.

Pemasangan telefon
Penukaran pair

Gambar rajah pengujian pair MDF sebelum di tukarkan

38 | P a g e

3.2.12 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 13 (15 september hingga 19 september)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah MDF

39 | P a g e

3.2.13 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 14 (22 september hingga 26 september)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah pemasangan pair

40 | P a g e

3.2.14 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 15 (29 september hingga 03 oktober)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah jumpering

41 | P a g e

3.2.15 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 16 (06 oktober hingga 10 oktober)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah pemasangan

42 | P a g e

3.2.16 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 17 (13 oktober hingga 17 oktober)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah MDF

43 | P a g e

3.2.17 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri


Minggu 18 (20 oktober hingga 24 oktober)
Aktiviti mingguan yang dijalankan sepanjang minggu ini :
I.

Pemasangan telefon

Gambar rajah pengujian pemasangan

44 | P a g e

BAB 4

4.1 LAPORAN TEKNIKAL

4.1.1 MDF (Main Distribution Frame)

Pengenalan

Ruang MDF atau Main Distribution Frame adalah sebuah bilik yang mengatur
segala aktiviti rangkaian, Bilik MDF ini juga berfungsi untuk penghubung Ibu sawat
telekom ke rumah-rumah pelanggan.
MDF juga merupakan bahagian yang menjalankan tugas dalam pengujian dan
pembaikian kerosakan talian telefon atau peralatan telefon. Semua aduan daripada
pelanggan diterima dan disemak melalui doket. Seterusnya, tindakan akan diambil
setelah diuji talian yang mengalami kerosakan. Bahagian ini akan memainkan peranan
dalam beberapa tugas khas. Selain itu, bahagian ini bertanggungjawab terhadap
rangkaian tempatan

45 | P a g e

Langkah kerja pemasangan dan peralatan

Peralatan yang digunakan


1. Jumper tool

3. Kabel jumper

5. MDF (main distribution frame

46 | P a g e

2. Playar Kacip

4. Telephone test set

Langkah kerja

Langkah Kerja
Ambil Order information yang sudah di print dari computer

gamba rajah Order Information

47 | P a g e

Kemudian cari port HBAR dan VBAR PAIR pada kertas order information,

48 | P a g e

Jika nombor telefon pelanggan pada port HBAR dan VBAR sama dan sesuai dengan
kertas yang tertulis pada order information, ambil kabel jumper wire (putih hijau) dan
potong bagi di masukkan kedalam port MDF

Masukkan kabel pada port HBAR pair yang telah di tentukan nombornya pada kertas
order information.

49 | P a g e

Punchkan kabel pada port MDF menggunakan jumper tool

Kemudian dari hujung kabel jumper yang satu, di tarik sehingga sampai pada VBAR
dan masukkan pada Pugak 7 pair 279,

50 | P a g e

Punchkan kabel pada VBAR

Jika port HBAR dan VBAR PAIR sudah di temukan, cek kedua Port tersebut dengan
menggunakan Microtest dengan memangil 1313 untuk mengetahui nombor telefon

51 | P a g e

4.1.2 Pemasangan komputer

Pengenalan

Komputer merupakan satu alat yang amat penting pada masa kini. Ia banyak
digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas seharian. Ia
mempu melaksanakan berjuta-juta arahan dalam masa yang singkat dan membantu
mempercepatkan urusan yang berkaitan dengannya, kerja yang saya lakukan adalah
untuk pemasangan komputer bagi kegunaan pejabat.

Peralatan yang igunakan

Monitor

Kabel VGA

52 | P a g e

Keyboard

Kabel power

CPU

Mouse

Langkah Kerja

Sediakan semua peralatan yang diperlukan


Pasangkan kabel VGA pada port VGA yang terletak pada belakang CPU

53 | P a g e

Pasangkan mouse pada PS port

Pasangkan keyboard pada port ps yang telah disediakan di belakang CPU

54 | P a g e

Pasangkan Power kabel pada CPU

Pasangakan kabel power pada belakang monitor

55 | P a g e

Sambungkan power kabel pada plug yang mempunyai arus elektrik

56 | P a g e

4.1.3Pemasangan Gentian Optik

Pengenalan
Fiber Optic merupakan salah satu jenis media penghantar data dalam
jaringan komputer. Sekilas bentuknya seperti sebuah kabel, namun berbeza dengan
kabel lainnya kerana media ini menghantar data dalam bentuk cahaya.

Peralatan yang digunakan

Jacket remover

Fiber Cleaver

57 | P a g e

PVC tape

Splicing Machine

Fiber Dome Closure

Tisu

58 | P a g e

Kabel Slot 96 Core (slotted type)

Langkah pemasangan

Langkah 1 : Proses memotong jaket luar kabel fiber optik.

Langkah 2 : Keluarkan dan buang jaket luar kabel fiber optik

59 | P a g e

Langkah 3 : Menarik keluar tali nilon di dalam kabel dengan panjang mana yang diinginkan

Langkah 4 : Menarik keluar tiub yang longgar melalui jalur tali nilon

Langkah 5 : Proses memotong keluar wayar yang keras

60 | P a g e

Langkah 6 : Bersihkan tiub yang longgar menggunakan pembersih yang telah diluluskan.
Jangan Gunakan sebarangan jenis pembersih.

Langkah 7 : Pasang dan masukkan ujung kabel ke port kabel yang dikehendaki

Langkah 8 : Mengunci kuat kabel dengan skru


61 | P a g e

Langkah 9 : Perkemaskan tiub yang tidak digunakan / lebihan

Langkah 10 : Proses pemotongan menggunakan pemotong tiub

Langkah 11 : Keluarkan tiub yang longgar dan bersihkan fiber yang bewarna gelap

62 | P a g e

Langkah 12 : Menyediakan fiber optik yang gelap dan kuncir menggunakan mesin gabungan
splicing dan splice

Langkah 13 : Setelah semua dipasang dengan betul pastikan kunci panel pengedaran dengan
betul

63 | P a g e

Langkah 14 : Proses pemasangan fiber optik di dalam panel sudah pun selesai.

Langkah 15 : Proses pemasangan pada tiang

Langkah 16 : Hentikan panel menggunakan tie stainless steel ke tiang

64 | P a g e

Langkah 17 : Mengikat Koil kabel dengan klip Yobel. Selesai sudah!

65 | P a g e

BAB 5

5.1 DAPATAN DAN CADANGAN

Dapatan (1)
Semasa menjalani Latihan Industri, para pelajar akan diberikan elaun RM300
sebulan.Pemberian elaun ini baru sahaja dikuatkuasakan pada tahun 2012 oleh syarikat
TM. Dan ianya diberi setiap bulan kepada pelajar beberapa dokumen yang
dikehendaki iaitu, salinan punch card, salinan buku bank,salinan jadual bekerja.

Cadangan (1)
Syarikat TM diharap terus memberikan elaun kepada pelajar, ini kerana untuk
menarik lagi lebih ramai pelajar yang akan menjalani Latihan Industri memohon
tempat di Syarikat Telekom Malaysia Berhad Selain itu, dapat memberi semangat
kepada pelajar yang sedang menjalani Latihan Industri.

Dapatan (2)
Semasa menjalani Latihan Industri, para pelajar mungkin menghadapi masalahmasalah tertentu contohnya seperti penyesuaian diri di tempat kerja. Disebabkan
perkara tersebut, beberapa faktor perlu diambil kira bagi mengelakkan masalahmasalah ini dari terus berlaku.

66 | P a g e

Cadangan (2)
Bagi majikan, pegawai atau penyelia firma atau syarikat perlu memberikan
perhatian yang penuh terhadap para pelajar serta memberi tunjuk ajar yang
secukupnya seperti yang diharapkan. Selain itu, mereka juga perlu memberi kerjasama
yang sepenuhnya kepada para pelajar yang menjalani Latihan Industri.

Dapatan (3)
TM mengalami kekurangan staf yang menyebabkan banyak kerja yang
melibatkan pengguna, melibatkan penyelenggaraan dan melibatkan projek tertangguh.
Hal ini dapat memberikan impak yang negatif kepada syarikat TM.

Cadangan (3)
Masalah ini perlu diatasi dengan menstruktur semula organisasi bagi setiap
kawasan dan perlu mengharapkan semua pekerja untuk mempunyai kemahiran kerja
yang pelbagai berkenaan dengan pengurusan TM sendiri. Sekaligus ia dapat
membantu dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh pengguna
mengenai perkhidmatan TM dan membantu organisasi dalam menjimatkan kos
sumber manusia dengan adanya multi-skill pada setiap kakitangannya.

67 | P a g e

BAB 6

6.1 KESIMPULAN

Setelah tamat menjalani Latihan Industri yang bermula pada 23hb Jun 2014 dan telah
selamat berakhir pada 11hb november 2014 di Pejabat Telekom semporna dapatlah saya
membuat beberapa kesimpulan.

Selama 6 bulan saya menjalani Latihan Industri di pejabat tersebut, saya telah diajar
dan diberi pendedahan dengan lebih mendalam mengenai bidang Elektronik dan berkaitan
dengan Elektrik iaitu kursus yang diambil di Polikk. Banyak perkara-perkara yang sebelum
ini tidak diketahui telah dipelajari sepanjang saya melalui tempoh Latihan Industri ini.
Sesungguhnya ini dapat mematangkan para pelajar bagi menempuhi alam pekerjaan yang
sebenar setelah tamat pengajian di politeknik. Walaupun terdapat beberapa tugas yang tidak
berkait rapat dengan bidang yang diambil, ini juga dapat menambahkan lagi pengetahuan para
pelajar. Saya bersyukur kerana telah mendapat tunjuk ajar daripada pihak syarikat
terutamanya penyelia serta rakan-rakan sekerja.

Kesimpulan yang dapat dibuat adalah Latihan Industri yang diwajibkan kepada pelajar
politeknik ini dapat memberi banyak manfaat dan pengalaman kepada saya. Selain daripada
itu, ia juga memberi semangat serta kenyakinan kepada saya untuk terus menceburkan diri
dalam bidang ini kerana ia berkait rapat dengan kursus yang saya ambil di Polikk iaitu
Diploma Kejuruteraan Elektronik (komunikasi). Mulai dari saat ini saya bertekad dan terus
berazam untuk terus menimba pengetahuan sebanyak yang mungkin dalam bidang yang saya
ceburi.
68 | P a g e