Anda di halaman 1dari 8

SKEMA PEMARKAHAN MODUL SOALAN EKONOMI 3 STPM (SET 2) 2014

Bahagian A [30 markah]


Jawab lima soalan sahaja.
1

Jelaskan tiga kesan pengangguran terhadap sosioekonomi.

[6]

Skema:
i. Pertumbuhan ekonomi terjejas

-tingkat guna tenaga yang rendah akan menurunkan produktiviti


-maka ekonomi tidak mencapai pengeluaran maksimum
-kesannya pendapatan negara menurun
-pertumbuhan ekonomi merosot
ii. Taraf hidup rakyat merosot
-pengangguran yang meningkat akan mengurangkan pendapatan negara
-kesannya taraf hidup rakyat merosot kerana kuasa beli berkurang
iii. Kadar kemiskinan meningkat
-Pengangguran menyebabkan hilang pendapatan
-Tidak mampu beli keperluan asas
*Fakta (1/2m)
Huraian fakta (1 1/2m)
2

Apakah maksud belanjawan kurangan? Terangkan bagaimana kerajaan membiayai


belanjawan kurangan.
[6]
Skema:

Belanjawan kurangan adalah satu keadaan yang menunjukkan apabila perbelanjaan yang dibuat
oleh kerajaanlebih besar daripada hasil yang diperolehi kerajaan. [ 2]
Tujuan belanjawan kurangan bagi mengatasi kemelesetan ekonomi dan masalah pengangguran [1]
Kerajaan membiayai belanjawan kurangan dengan
a. Membuat pinjaman dari dalam negeri seperti KWSP , PETRONAS [1]
b. Pinjaman dari luar negeri spt Kerajaan Jepun , Bank Dunia [1]
c. Penjualan aset kerajaan [1]
3

(a) Apakah maksud ekonomi terbuka?


[2]
(b) Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan bagaimana mengukur darjah
keterbukaan ekonomi sesebuah negara.
[4]

Skema:
(a) Ekonomi terbuka bermaksud negara yang mengamalkan perdagangan antara bangsa
Melibatkan eksport dan import barang dan perkhidmatan [2]
(b) Ekonomi terbuka diukur berdasarkan
Cth: KDNK = RM900
Nilai eksport = RM600
Nilai import = RM500
i.

Nisbah eksport kepada KDNK [2]


= Eksport
---------KDNK
= 600/900 = 0.67

ii.

Nisbah eksport + import kpd KDNK [2]


= Eksport + import
----------------------- = 1100/900 = 1.22
KDNK
Semakin besar nisbah eksport kepada KDNK dan nisbah eksport tambah import kepada
KDNK semakin besar darjah keterbukaan ekonomi tersebut.

Huraikan tiga masalah yang dihadapi oleh Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)? [6]
Skema:

a.Masalah kekurangan modal.[1/2]


-modal modal kecil drp wang simpanan sendiri, keluarga atau sumbangan rakan kongsi
-sukar dapat pinjaman kerana tiada cagaran, penjamin dan kertas kerja yang baik.[1 ]
b.Masalah pemasaran.[1/2]
-bergantung kpd pasaran domestik yang kecil
-tidak mahir dalam bidang pemasaran
-terpaksa bersaing dengan industri besar.[1 ]
c.Masalah lokasi.[1/2]
-lokasi yang tidak sesuai,cth; rumah sendiri, bangunan kediaman, dll.
-sukar mendapatkan lokasi yang strategik.[1 ]
d.Masalah teknologi.[1/2]
-tahap teknologi masih rendah
-kurang pengetahuan dlm penggunaan ICT

-menyebabkan kurang daya saing.[1 ]


e.Masalah kepakaran dan buruh mahir.[1/2]
-tidak mampu mendapatkan buruh mahir
-sbb; gaji mahal dan persaingan dengan firma besar
-menyebabkan produktiviti rendah [1 ]
5

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan institusi kewangan ?


(b) Terangkan dua fungsi institusi kewangan dalam ekonomi negara.

[2]
[4]

Skema:
(a) -Institusi kewangan ialah institusi yang dapat mengumpul dana , kemudian meminjamnkan
dana tersebut kepada pihak lain.[1]
-cth; bank perdagangan, bank saudagar, sykt kewangan, dll.[1]
(b) (i)Perantara kewangan.[1/2]
-institusi kewangan mengumpulkan wang daripada masyarakat/firma dan meminjamkan
Wang tersebut kpd pihak lain
-wang yg disimpan dibayar faedah/dividen
-bertanggungjawab membayar balik wang kepada penyimpan.[1 ]
(ii)Penyerakan dan perkongsian risiko.[1/2]
-inst.kewangan akan melaburkan wang tabungan masyarakat/firma dengan
meminjamkannya kepada pelbagai pihak atau dilaburkan dlm pelbagai instrument.
-Jika berlaku kerugian dlm suatu instrument, risiko kerugian itu dapat ditampung
Dengan keuntungan bagi instrument lain.[1 ]
6

Terangkan tiga program yang dijalankan oleh kerajaaan untuk membasmi kemiskinan
rakyat.
[6]
Skema:

i)

ii)

iii)

Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) (1/2m)


Pemberian wang saku kepada murid sekolah daripada keluarga yang berpendapatan kuran
RM400 sebulan untuk membeli makanan dari kantin sekolah.(1m) Program bertujuan untuk
meningkatkan taraf pemakanan. (1/2m)
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) (1/2m)
Buku teks dibekalkan kepada semua pelajar sekolah kerajaan dan bantuan kerjaaan bagi
mengurangkan bebanan ibubapa pelajar (1m).
Pelajar dikehendaki memulangkan balik buku tersebut selepas akhir tempoh persekolahan
setiap tahun (1/2)
Skim Baucar Tuisyen (SBT) (1/2m)
Menyediakan perkhidmatan tuisyen untuk murid sekolah rendah daripada keluarga yang
menerima pendapatan kurang dari pada purata Garis Kemiskinan (PGK). (1m)

iv)

Murid yang layak akan diberi bimbingan tambahan dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu,Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik (1/2m)
Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) (1/2m)
Kerajaan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan,menyediakan
perumahan yang lebih baik dan makanan tambahan kepada kanak-kanak/bantuan
persekolahan (1m). Kerajaan menyediakan kemudahan asas dan perumahan serta peluang
menjana pendapatan bagi penduduk di Bandar/menyediakan pelan pembangunan
komprehensif masyarakat orang asli bagi meningkatkan kualiti dan pendapatan (1/2m)

Bahagian B [10 markah]


Jawab satu soalan sahaja.

7 Jadual di bawah menunjukkan cukai, jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan Malaysia dan
keluaran Dalam Negara Kasar ( KDNK ) pada harga semasa dari tahun 2008 hingga 2011

Tahun
2008
2009
2010
2011

Jumlah perbelanjaan
kerajaan ( RM juta )
153 499
157 067
151 633
182 594

Jumlah hasil cukai


( RM juta )
112 898
106 504
109 516
134 885

KDNK
( RM juta )
742 470
679 938
765 965
847 9

(a) Nyatakan maksud belanjawan kerajaan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). [2]
(b) Hitung belanjawan kerajaan persekutuan Malysia dari tahun 2008 hingga 2011.

[2]

(c) Terangkan arah aliran belanjawan kerajaan persekutuan Malaysia dalam tempuh berkenaan.
[2]
(d) Hitung kadar pertumbuhan perbelanjaan kerajaan persekutuan Malaysia dari tahun 2008
sehingga 2011 .
[2]
(e) Jelaskan kesan jangka panjang belanjawan tersebut kepada ekonomi Malaysia.

[2]

Skema:
a) Belanjawan kerajaan ialah satu penyata yang menunjukkan jumlah hasil kerajaan dengan
perbelanjaan kerajaan dalam satu masa. [1]
KDNK ialah jumlah nilai keluaran barang dan perkhidmatan akhir yang dihasil oleh faktor
pengeluaran dalam sesebuah negara. [1]
b) Belanjawan kerajaan persekutuan
Tahun
2008
2009
2010
2011

Belanjawan ( RM juta )
112898-153499 = - 40 601
-50 563
-42 117
-47 709

* Tiada formula / contoh kira, tolak 1/2m


c)Arah aliran menunjukkan belanjawan kerajaan mengalami defisit yang semakin naik dari 2008
hingga 2009 kemudian defisit semakin turun pada 2010. Defisit meningkat semula pada tahun 2011.

d) Kadar pertumbuhan perbelanjaan kerajaan


Tahun
2009
2010
2011

Kadar perbelanjaan kerajaan ( % )


157 067 153 499
153 499
X 100 = 2.32 %
- 3.46 %
20.42

* Tiada formula / contoh kira, tolak 1/2m


e) Kesan jangka panjang belanjawan kurangan (mana-mana 2)
-Kerajaan terpaksa buat pinjaman berterusan dalam atau luar negeri
- Jika pinjaman dalam negeri mengurangkan pinjaman sektor swasta dan had pencipta kredit
- Pinjaman luar akan membebankan generasi akan datang

8 Jadual dibawah menunjukkan taburan pendapatan isi rumah di Luar Bandar di Sabah pada
tahun 2012.
Pendapatan Isi rumah
Kurang RM500

Bilangan Isi rumah


4

RM501 - RM800

12

RM801 - RM1100

36

Lebih

24

RM1101

Taburan isi rumah di Luar Bandar di Sabah mengikut jenis pekerjaan.


Pekerjaan
Buruh

Peratusan Isi rumah (%)


16

Kerani

20

Pemborong

Pegawai Keselamatan

10

Kaki tangan kerajaan

45

(a) Apakah maksud kemiskinan mutlak ?

[1]

(b) Berapa peratuskah isi rumah yang berada dalam kelas pendapatan tertinggi dan kelas
pendapatan terendah ?
[2]
(c) Hitung jumlah pendapatan bagi semua isi rumah yang menerima pendapatan pendapatan
antara RM801 hingga RM1100 sebulan dengan andaian setiap isi rumah menerima pendapatan yang sama
dengan titik tengah dalam kelas pendapatan tersebut.
[2]
(d) Jika isi rumah yang menerima pendapatan kurang daripada RM801 dianggap miskin,
berapakah peratusan isi rumah miskin ?
[2]
(e) Jika pendapatan yang diterima oleh semua isi rumah di luar bandar Sabah berjumlah RM57
000 sebulan. Berapakah pendapatan yang diterima oleh isi rumah yang menjadi
(i) pemborong
(ii) kaki tangan kerajaan

[3]

Skema:
(a) Pendapatan kasar bulanan sesebuah keluarga tidak mencukupi untuk membeli keperluan
minimum/kemiskinan berasaskan konsep secukup hidup (1m) atau
Isi rumah yang menerima pendapatan bulanan kurang daripada pendapatan garis kemiskinan
(PGK) yang ditetapkan (1m)
(b) Jumlah isi rumah = 4 + 12 + 36 + 24 = 76
Peratus Kelas PendapatanTertinggi = 24 x 100

76
= 31.58% (1m)
Peratus Kelas Pendapatan Terendah
= 4 x 100
76
= 5.26% (1m)
(c) = 801 + 1100 X 36 = RM34218
2

(2m)

(d) Peratusan Isi rumah Termiskin = 12 + 4


76
= 21.05%
e) i. Pendapatan Pemborong

ii.Kaki tangan kerajaan

100

(2m)

9
X RM57000
100
= RM 5130
(1 1/2m)
=

45
X RM57000
100
= RM 25650
(1 )