Anda di halaman 1dari 16

1.

0 PENDAHULUAN
Untuk mewujudkan masyarakat bersistem sosial teguh, saintifik, progresif, futuristic dan
ekonomi yang berdaya saing, dinamik, giat dan kental, salah satu elemen yang perlu
diterapkan ke dalam minda rakyat ialah kemahiran berfikir. Sehubungan dengan itu,
kemahiran berfikir diajar secara eksplisit, jelas, tersurat dan nyata dalam semua mata
pelajaran supaya para pelajar sedar tentang proses berfikir yang dialami dan boleh
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Secara umumnya,
kemahiran berfikir merangkumi apa-apa sahaja yang terdapat di bawah sedar seseorang
individu (Ee Ah Meng, 1987:11) Berfikir dalam istilah yang luas bermaksud kegiatan
akal yang dapat menguasai tindakan tindakan manusia terhadap sesuatu situasi yang
dihadapinya. Contoh yang mudah ialah kita melompat apabila berhadapan dengan
sebatang parit yang merintangi jalan kita. Perbuatan melompat tersebut ialah kesan
daripada pemikiran sedia ada atau di bawah sedar, iaitu dengan melompat kita akan dapat
melintasi parit. Jika tidak melompat, kita akan menghadapi kesan yang bahaya iaitu
terjatuh ke dalam parit. Manakala contoh lain kemahiran berfikir pula ialah seseorang
kanak-kanak

mungkin

berfikir

bahawa

dengan

menangis

dan

meronta-ronta,

menyebabkan si ibu atau si bapa membelikan permaianan yang diidamkannya. Perbuatan


menangis adalah hasil daripada proses pemikiran minimum yang secara semulajadinya
telah ada dalam diri kanak-kanak sejak dilahirkan (Ee Ah Meng, 1995:33).
Kemahiran berfikir amat bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman seseorang.
Lebih banyak pengetahuan dan pengalaman yang ada pada diri, lebih besar kemungkinan
seseorang dapat berfikir dan memberi cadangan penyelesaian secara lebih membina.
Sepertimana yang tersirat dalam Falsafah Pendidikan Negara, transformasi berfikir
bertujuan membangunkan keupayaan berfikir para pelajar. Ini merupakan cara yang
sesuai dalam memberikan tumpuan kepada perubahan kurikulum dalam orientasi proses
berfikir. Kurikulum yang dikaitkan membabitkan dua peringkat iaitu yang pertama,
penerokaan masalah untuk diselesaikan. Pada peringkat seterusnya iailah penyelesaian
kepada masalah tersebut. Kurikulum juga berorientasikan perkembangan proses kognitif
pelajar yang merangkumi keupayaan yang kreatif, kritis dan inovatif.
Antara tujuan KBKK digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk
membolehkan pelajar:

mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dengan bijak

mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih


praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah

menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif

mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit

meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek


mereka

bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri
untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta
berani memberi pandangan dan kritik.

2.0 DEFINISI DAN KONSEP


Definisi sebenar Kemahiran Berfikir masih tidak dapat diketahui kerana ramai tokoh
pemikir yang mempunyai pendapat masing-masing tentang maksud sebenar kemahiran
berfikir . Menurut George pada tahun 1970 melihat pemikiran sebagai satu proses
pnyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Edward de Bono pada
tahun 1976 pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa
maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah malah berfikir untuk melihat sesuatu
berdasarkan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. Mayer pada tahun 1977
mengatakan bahawa Kemahiran Berfikir ialah melihat pemikiran sebagai melibatkan
pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau system
kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Chaffee pada tahun
1988 pula memberi pendapat bahawa kemahiran Berfikir adalah pemikiran yang
merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah. Pendapat seorang lagi tokoh pemikir iaitu Vincent Ryan
Ruggiero pada tahun 1984 ialah Thinking is any mental activity thats helps formulate
or solve a problem ,make a decision ,fulfill a desire to understand .It is a researching for
answers ,a reaching for meaning. Manakala bagi pendapat yang dijelaskan oleh John
Barell pada tahun 1991, I define thinking as a research for meaning and understanding
that can involve the adventurous generation of options ,the attempt to arrive at logical
,reasonable jugements, and reflection on the process.
2

Sebagai kesimpulannya, pendapat tokoh-tokoh pemikiran lebih kurang sama .Pendapat


mereka dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah .Jadi dapatlah dirumuskan bahawa pemikiran ialah proses
menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu ,menerokai
pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.
Pemikiran kritis pula didefinisikan sebagai proses pemikiran yang bermula dengan
proses menyoal kepada masalah bagi mendapatkan serta mempertingkat pemahaman. Ia
melibatkan tiga jenis aktiviti mental iaitu analisis, sintesis dan penilaian. Pemikiran kritis
menggalakkan individu menganalisis pernyataan dengan berhati-hati, mencari bukti yang
sah serta kukuh sebelum membuat kesimpulan. Pemikiran kritis boleh juga sebagai proses
pemikiran secara teliti demi menjelaskan dan memperbaiki kefahaman, dengan erti kata
lain pemikiran kritis mendorong individu menguji kebenaran sesuatu perkara. Seseorang
pemikiran kritis tidak hanya cekap menggunakan kemahiran dalaman (mikro) tetapi
mempunyai sikap tertentu. Pemikiran kritis mendorong individu bersifat rasional seperti
menaakul secara kritis, malah dapat meneliti pengalamannya, menilai dan menimbang
pelbagai pendapat dan idea sebelum membuat keputusan. Pemikiran kritis juga
mempunyai kemahiran pengadilan, iaitu dapat mempertimbangkan dan memutuskan
kesahihan pernyataan yang dikemukaan oleh pihak tertentu.
Terdapat beberapa teori mengenai pemikiran kritis yang dikemukakan oleh ahli pengkaji
dan ahli fikir. Beyer (1985) berpendapat, pemikiran kritis adalah kebolehan manusia
untuk membentuk konsep, memberi sebab atau membuat penentuan. Pascarella dan
Terenzini (1991, 2005) pula mendefinisikan pemikiran kritis sebagai kebolehan individu
untuk mengenalpasti isu-isu dan membuat andaian untuk dibahaskan serta mengenal pasti
hubungan penting untuk mendapatkan rumusan yang tepat daripada maklumat yang sedia
ada. Menurut Dewey (1993), pemikiran kritis adalah berfikir secara serius dan mendalam
serta membuat pertimbangan daripadanya. Manakala Marlina dan Shaharom (2007)
mendefinisikan

kemahiran

berfikir

kritis

sebagai

kecekapan

atau

keupayaan

menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti
kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
3

Kesimpulannya, pemikiran kritis dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda


untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.Ia melibatkan satu proses
intelektual yang milibatkan pembentukan konsep,aplikasi,analisis dan menilai maklumat
yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan dan pengalaman sebagai suatu
landasan ke arah keyakinan.
Kreatif bermaksud memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk mencipatakan,
atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan
yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kamus Dewan (1993)
memberikan maksud kreatif sebagai kemampuan ( kebolehan ) mencipta daya kreatif,
kekreatifan. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar-pakar berhubung
kretaif dan kreativiti. Mengikut Viktor Lowenfeld (1975), kreativiti adalah naluri
(instinct) semula jadi sejak lahir yang dimiliki oleh setiap orang. naluri itu adalah faktor
pertama digunakan bagi menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah
kehidupan. keinginan pula menjadi asas yang mendorong seseorang berupaya menyelidik
dan meneroka sesuatu. Tanpa naluri dan keinginan, manusia tidak akan bertindak.
Bagi June King Mcfee pula, beliau berpendapat kreativiti adalah keupayaan mencipta
perlambangan dan idea baru, bagi mengemas kini perlambangan yang sedia ada. Aktiviti
menyusun dan mengolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap kepada sesuatu
organisasi yang baru dianggap suatu kreativiti. Guilford melihat pemikiran kreatif
sebagai pemikiran yang fleksibel, lepas daripada belenggu pemikiran lama dan berusaha
mencari arah pemikiran dan hala tuju yang baru. mengharapkan dan menjangkakan
kepada sesuatu yang unik dan asli. Jones (1972) pula berpendapat semua manusia
dilahirkan dengan potensi untuk bersifat kreatif ; dan dengan adanya persekitaran dan
teknik-teknik yang sesuai, maka potensi ini boleh dikenali, dipupuk dan diukur. (Mazlan
Mohamad, 1994). Menurut Wollfolk, kreatif adalah kemampuan individu untuk
menghasilkan sesuatu (hasil) yang baru atau asli atau pemecahan suatu masalah. Cony
Seniman pula menyatakan bahwa kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan atau
mencipatakan suatu produk baru.
Kesimpulannya, individu yang mempunyai kebolehan 'kreatif' biasanya mempunyai
perasaan istimewa dan ekslusif kerana individu ini dianggap mempunyai kuliti sejati yang
jarang dijumpai. Kualiti yang istimewa inilah yang membezakan individu itu daripada
kumpulan majoriti yang kurang kreatif. Seseorang yang kreatif lazimnya tidak
4

memaparkan secara langsung tentang apa yang dilihat ataupun dialaminy, ia mungkin
menggunakan metafora dan analogi memproses pengalaman tampaknya bagi dilahirkan
ke dalam bentuk tampak yang baru. Seseorang yang kreatif harus mencari dan
meningkatkan kesedaran, mengenal pasti sesuatu, memginterpretasi, dan melihat
kemungkinan-kemungkinan melalui daya pandang timbang.

3.0 CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF


Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif masing-masing mempunyai ciri-ciri yang
tersendiri. Secara umumnya, ciri-ciri pemikiran kritis merangkumi aktiviti mencirikan.
mengelas, mengumpul dan menganalisis. Manakala ciri-ciri bagi pemikiran kreatif pula
ialah seperti meramal, mensintesis dan mentafsir.
Berfikir secara kritis adalah berdasarkan ciri-ciri berikut;
a) Membanding danMembeza
Kemahiran membanding dan

membeza

merupakankemahiran

yang

membolehkan anda meneliti persamaan dan kelainan antaradua objek, idea,


peristiwa dan sebagainya berdasarkan kepada aspek-aspektertentu. Contoh
kemahiran membanding dan membezaialah antara dua tokoh. Misalnya antara
Tun Abdul Razak dengan Tengku AbdulRahman, antara dua pekerjaan seperti
nelayan dan petani, antara duabentuk seperti segi tiga dan piramid, dua
peristiwa dan sebagainya. Alat berfikir yang boleh digunakan ialahPengurusan
Grafik Membanding dan Membeza.

b) Membuat Kategori
Kemahiran mengkategori

ialah

aktiviti

mindayang

mengelompokkan

maklumat, objek atau perkara mengenai sesuatu ke dalamkumpulan atau kelas


tertentu mengikut ciri-ciri sepunya yang bolehdiperhatikan. Misalnya, apabila
anda

menyaring,mengindang,

menapis

dan

mimilih

maklumat

serta

meletakkan sesuatu perkara itudi bawah satu label / tajuk dan sebagainya, anda
sebenarnya sudah melakukanaktiviti minda mengklasifikasi dan mengkategori.
c) Meneliti Bahagian-bahagian Kecil dan Keseluruhan
Kemahiran ini dapat membantu kita melihatdengan jelas bahagian-bahagian
kecil dalam suatu benda atau organisme atau sistemserta fungsinya dan kaitan
5

bahagian-bahagian kecil itu dengan keseluruhahan. Setiap bahagian kecil


memberi sumbangankepada keseluruhan dan bagaimana setiap bahagian itu
berfungsi,maka ia akan membantu kita memahami dengan lebih jelas akan
dunia di sekeliling kita.
d) Membuat Sekuen / Urutan
Menyusun benda-bendaatau peristiwa atau idea-idea mengikut satu susunan
tertentu berdasarkansesuatu kriteria. Contoh menyusun nama dan buku alamat.
Tujuannya supaya mudah mencari. Kriteria susunan adalah dalam bentuk
abjad. Contoh lain: menyusun alat-alat. Tujuannya bagi menjimatkan ruang
dan senang mencari.Kriteria susunan: mengikut saiz / jenis alat.
Manakala berfikir secara kreatif pula mendasari kepada ciri-ciri berikut;
e) Mempunyai Tujuan.
Imaginasi dan pemikiran wujud dengan tujuan tertentu. Imaginasi biasanya
berlaku secara kebetulan. Kebiasaannya ia berlaku apabila seseorang sedang
dalam proses cuba mencapai sesuatu objektif yang lain. Objektif ini pada
awalnya tidak berkaitan dengan kandungan imaginasi kreatif yang dihasilkan.
Walau bagaimanapun, disebabkan pemikiran kreatif berpotensi membawa idea
baru, objektif awal mungkin mengalami perubahan atau diganti sama sekali.
Ini menunjukkan bahawa kreativiti adalah gabungan dua elemen iaitu aksi dan
tujuan.

Contohnya,

bot

yang

dinaiki

oleh

Samad

tenggelam

dan

Samad cuba sedaya upaya memikirkan kaedah lain untuk menyelamatkan diri.
f) Berskala dan bernilai.
Hasil pemikiran atau perlakuan kreatif pada dasarnya patut menyumbang
kepada tujuan atau objektif asal. Kemudian, terpulanglah kepada individu
yang terlibat untuk menilai secara kritikal idea-idea mana yang berguna atau
setakat mana sesuatu idea menyumbang kepada pencapaian objektif tersebut.
Idea yang dinilai sebagai berguna dikekalkan dan idea yang kurang berguna
digugurkan. Kriteria penilaian sesuatu idea yang kreatif bergantung kepada
tujuan dan bidang aktiviti berkenaan. Contohnya, penilaian boleh dibuat

berdasarkan aspek keberkesanan, kegunaan praktikal, kesahihan, kepuasan


atau elemen seronok.
g) Pengurusan Imaginasi.
Aktiviti yang bersifat imaginatif adalah proses atau menjanakan sesuatu yang
asli. Ia juga memberi alternatif kepada sesuatu yang biasa dijangka. Aktiviti
ini melibatkan proses perbuatan dan berfikir. Aktiviti ini boleh dikatakan
sebagai permainan mental yang diarahkan terhadap sesuatu objektif yang
kreatif di mana ia memfokuskan terhadap memperbaiki sesuatu situasi
menggunakan pelbagai perspektif. Hasil kreatif biasanya berlaku apabila idea
yang sedia ada digabungkan dan diinterpretasikan semula dengan cara yang
baru atau diaplikasikan ke dalam bidang yang baru atau yang sebelum ini
dirasakan tiada kaitan. Aspek penting pemikiran kreatif adalah kebolehan
membuat hubunganyang pelik, melihat analogi dan kaitan antara idea dan
objek yang sebelum ini belum pernah dilihat.
h) Bersifat Asli.
Sesuatu pemikiran atau perlakuan yang dianggap kreatif haruslah asli. Ini
bermaksud ia merupakan suatu idea baru yang dihasilkan secara unik oleh
individu atau pun berkumpulan. Keaslian boleh dikategorikan kepada tiga
iaitu:
i)

Hasil kerja seorang individu mungkin asli apabila dibandingkan


dengan hasil kerjanya sendiri yang terdahulu.

ii)

Ianya boleh dikatakan asli apabila dibandingkan dengan hasil-hasil


kerja rakan-rakannya.

iii)

Paling asli adalah hasil kerja yang belum pernah dihasilkan


sebelum ini oleh mana-mana pihak dalam mana-mana bidang.

4.0 TATACARA PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN


KREATIF

Untuk pengetahuan anda, kemahiran berfikir amat penting untuk pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran bahasa Malaysia. Kemahiran berfikir membolehkan muridmurid memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh guru. Murid-murid juga boleh
bercerita tentang laporan sesuatu perkara dan memberi jawapan yang benar kepada
sesuatu soalan. Kemahiran berfikir juga membolehkan murid-murid menilai sesuatu,
peristiwa atau berita di samping menggalakkan mereka menghasilkan sesuatu karya yang
bermutu (Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan
Lima Bahasa Melayu, 2003:9). Oleh sebab kemahiran berfikir amat bermanfaat kepada
murid-murid, maka ciri-ciri kemahiran berfikir itu sangat penting diserapkan dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia.
Shahabuddin Hashim, et al. (2003:14) menegaskan bahawa penyerapan ciri-ciri
kemahiran berfikir dilakukan dengan alat-alat berfikir tertentu, iaitu teknik penyoalan,
sama ada bertumpu, bercapah dan lingkaran soalan; pengurusan grafik, iaitu peta minda,
peta konsep dan peta semantik/makna; serta teknik CoRT 1 (Cognitive Reseach Trust)
yang terbahagi kepada tujuh cabang, iaitu, PMI atau Plus, Minus, Interesting (Baik, Tidak
Baik, Menarik), CAF atau Consider All Factors (Mengambil Kira Semua Faktor), C&S
atau Consequences and Sequel (Meramalkan Sebab dan Akibat), AGO atau Aims, Goals
and Objectives (Tujuan, Matlamat dan Objektif), FIP atau First Important Priorities
(Memberi Keutamaan kepada yang Terpenting), APC atau Alternatives, Possiblities and
Choices (Pelbagai Pilihan, Kemungkinan) dan OPV atau Other Peoples View (Pandangan
Orang Lain). Untuk Pemahaman yang lebih lanjut, sila rujuk Rajah 4.1 yang berikut:

Rajah 4.1: Teknik CoRT 1


Oleh yang demikian, marilah kita teliti penyerapan ciri-ciri kemahiran berfikir yang
berikut:
(i) Mengkategori, menilai, menyusun atur, menjana idea, merumus dan meringkas.
Ciri-ciri mengkategori, menilai, menyusun atur, menjana idea, merumus dan
meringkas boleh diserapkan melalui alat berfikir, iaitu pengurusan grafik melalui peta
minda, peta konsep, peta nukleus, gambar rajah Venn, carta aliran, carta klasifikasi,
carta jaringan, carta tulang ikan, peta rentetan, tangga hierarki dan pohon fikiran
(Shahabuddin Hashim, et al. 2003:15). Contoh penggunaan peta konsep dan peta
minda adalah seperti Rajah 4.2 yang berikut:

Rajah 4.2: Ciri-ciri kemahiran berfikir bedasarkan peta konsep dan peta minda

(ii) Mengitlak, membanding dan membeza, mengenal pasti benar salah, sebab akibat,
idea utama dan sokongan, membezakan fakta dengan pendapat serta menyelesai
masalah.
Terdapat beberapa alat berfikir yang boleh digunakan untuk ciri-ciri kemahiran
berfikir, iaitu mengitlak, membanding dan membeza, mengenal pasti benar salah,
sebab akibat, idea utama dan sokongan, membezakan fakta dengan pendapat serta
menyelesai masalah. Alat berfikir yang pertama ialah PMI (Plus, Minus, Interesting),
iaitu plus ialah perkara yang difikirkan baik bagi sesuatu idea, minus ialah perkara
yang difikirkan tidak baik bagi sesuatu idea dan interesting ialah perkara yang tidak
termasuk dalam plus atau minus tetapi difikirkan menarik bagi sesuatu idea. PMI
dijalankan sewaktu mengadakan sesi perbincangan yang memerlukan murid-murid
membanding dan membeza, mengenal pasti benar salah, sebab akibat, idea utama dan
sokongan, membezakan fakta dengan pendapat dan menyelesaikan masalah. Contoh
tajuk yang dibincangkan ialah pihak kerajaan mengarahkan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dijalankan dalam bahasa Inggeris
di semua peringkat persekolahan (Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM),
1992:23). Sila lihat Rajah 4.3 yang berikut:

10

Rajah 4.3: Kemahiran berfikir berdasarkan PMI


Alat berfikir lain yang boleh digunakan untuk menyerapkan ciri-ciri kemahiran
berfikir mengitlak, membanding dan membeza, mengenal pasti benar salah, sebab
akibat, idea utama dan sokongan, membezakan fakta dengan pendapat dan menyelesai
masalah ialah C&S (Consequences and Sequel) atau Meramalkan Sebab dan Akibat.
Alat berfikir C&S bersesuaian dengan keperluan membuat inovasi dalam kehidupan
murid-murid. Murid-murid perlu mengambil kira kesan segera, jangka pendek (1-5
tahun), jangka sederhana (6-25 tahun) dan kesan jangka panjang (lebih daripada 25
tahun). Contohnya, kerajaan melancarkan Wawasan 2020 yang merupakan matlamat
untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020, iaitu dalam jangka masa
30 tahun selepas dilancarkan pada tahun 1990. Dalam usaha merealisasikan matlamat
tersebut, pelbagai program perlu dirancang bagi mencapai keempat-empat kategori
jangka masa supaya hasrat dan aspirasi Wawasan 2020 dapat dicapai dan menepati
serta sesuai dengan masa dan zamannya nanti. Contoh pelaksanaan C&S ialah muridmurid dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Bilangan kumpulan bergantung
kepada bilangan murid-murid. Kumpulan-kumpulan itu perlu memikirkan kesan yang
berbeza-beza atas sesuatu tindakan atau perbuatan (Shahabuddin Hashim, et al.
2003:16). Lihat paparan dalam Rajah 4.4 yang berikut:
11

Rajah 4.4: Kemahiran berfikir berdasarkan C&S

(iii) Membuat perkaitan dan hubungan, analogi, inferens, kesimpulan dan


menginterpretasi.
Terdapat dua alat berfikir yang sesuai untuk menyerapkan ciri-ciri kemahiran berfikir,
iaitu membuat perkaitan dan hubungan, analogi, inferens, kesimpulan dan
menginterpretasi. Alat berfikir itu ialah CAF (Consider All Factors) dan FIP (First
Important Priorities). CAF melibatkan kemahiran bagi melatih seseorang meneroka
setiap aspek sebelum membuat sebarang keputusan. Dengan perkataan lain, seseorang
perlu membuat perkaitan dan hubungan, analogi, inferens, kesimpulan dan
menginterpretasi sebelum membuat keputusan. Contohnya, apabila seseorang murid
diandaikan mempunyai modal dan bercadang hendak membuka sebuah restoran:
Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan semasa mencari lokasi yang sesuai?
(Shahabuddin Hashim, et al. 2003:17). Perkara-perkara yang dinyatakan dalam Rajah
4.5 mungkin boleh membantu murid tersebut.

12

Rajah 4.5: Kemahiran berfikir berdasarkan CAF


Manakala alat berfikir FIP (First Important Priorities), juga membantu murid-murid
membuat keputusan melalui ciri-ciri membuat perkaitan dan hubungan, analogi,
inferens, kesimpulan dan menginterpretasi. FIP boleh digunakan jika murid-murid
berhadapan dengan faktor, objektif dan kesan yang banyak (Shahabuddin Hashim, et
al. 2003:17). Pelaksanaan FIP digambarkan dalam Rajah 4.6 yang berikut:

Rajah 7.6: Kemahiran berfikir berdasarkan FIP


(iv) Kemahiran bernilai tambah (KBT) mengutamakan pengalaman di bilik darjah
sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global.
Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran
teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa
depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran
kontekstual (Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
13

Tingkatan Lima Bahasa Melayu, 2003:19-20). Penjelasannya adalah seperti yang


berikut:
(a) Kemahiran berfikir
Kemahiran berfikir diajar kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang
mememerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar,
bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi
mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan
sangat penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa
(b) Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajar kepada murid
supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti
menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam
menyempurnakan tugasan harian dan memperoleh maklumat yang terdapat
dalam internet.
(c) Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kemahiran belajar cara belajar ialah penguasaan teknik belajar cara belajar.
Kemahiran ini dapat menanam sikap dan mengamalkan pembelajaran seumur
hidup.

Penguasaan

kemahiran

ini

membolehkan

murid

dapat

mengemaskinikan pengetahuan dan cekap bertindak untuk menghadapi dunia


yang sering berubah.
(d) Kajian Masa Depan
Kajian masa depan adalah satu pendekatan pembelajaran bagi membolehkan
murid menyedari sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa
lampau, masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat
ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya murid
dapat manfaat yang maksimum.

(e) Kecerdasan Pelbagai


14

Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik,


kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu,
guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan
gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka
kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.
(f) Pembelajaran Konstruktivisme
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang
boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid
lebih faham, lebih yakin dan lebih seronok untuk belajar sepanjang hayat.
(g) Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi
pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat dan alam pekerjaan.
Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai,
secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku
apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara
bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan
mereka.

5.0 RUMUSAN
Kemahiran berfikir diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang bersistem sosial yang
teguh, saintifik, progresif, futuristic dan ekonomi yang berdaya saing, dinamik serta kental.
Salah satu faktor dominan yang menentukan kejayaan sesebuah negara adalah dalam bidang
pendidikan. Pelbagai perancangan dan piawaian dilakukan bagi meningkatkan sistem
pendidikan negara sejak dahulu lagi sehingga kini. Menyedari kepentingan kemahiran
berfikir ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan penyebatian kemahiran
berfikir khususnya kemahiran berfikir kritis dan kreatif di dalam proses pengajaran dan
pembelajaran bagi setiap mata pelajaran. Oleh itu guru-guru juga perlulah bersama-sama
mengembleng tenaga merealisasikan hasrat kerajaan untuk terus meningkatkan sistem
pendidikan negara. Menurut K.Narayanasamy (2000) guru yang berinovatif dan kreatif
15

perlulah memikirkan pelbagai cara dan aktiviti lain untuk mengatur aktiviti pengajaran dan
pembelajaran mengikut bidang mereka. Ini secara tidak langsung menunjukkan betapa
pentingnya penyebatian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam proses pengajaran
dan pembelajaran di sekolah-sekolah.
Kerjasama antara guru dan pelajar amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran
bagi memantapkan lagi adaptasi kemahiran berfikir dalam setiap mata pelajaran. Penyebatian
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif juga dapat mempengaruhi gaya pembelajaran
pelajar. Kepentingan penyebatian kemahiran kritis dan kritis juga memberikan kesedaran agar
melakukan keseragaman gaya pengajaran mereka dengan gaya pembelajaran pelajar. Pelajarpelajar juga telah dapat mengimbas kembali dan membuat refleksi tentang proses kognitif
dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Pelajar telah membuat refleksi dalam
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan proses berfikir untuk memperolehi
pengetahuan serta kemahiran sesuatu bidang yang dipelajari. Kesediaan guru juga
diambilkira dalam melaksanakan segala apa yang telah dirancangkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia. Rakyat yang berfikiran kritis dan kreatif akan menjamin negara agar
mampu bersaing dan setanding dengan negara maju yang lain selaras dengan Wasasan 2020.

(3107 patah perkataan)

16